Svedala kommuns 4:09 Författningssamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svedala kommuns 4:09 Författningssamling"

Transkript

1 Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Delegationsförteckning för myndighetsnämnden för socialtjänst och antagen av myndighetsnämnden , 51, Gäller från med ändring , 49, , 16, , 69, , , , 92, , 83, 84, , Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar myndighetsnämnden åt ledamot eller åt tjänsteman hos kommunen att på styrelsens vägnar fatta beslut i nedanstående fall. Delegationsbemyndigandet innebär att delegaten träder i styrelsens ställe. Beslutet har samma rättsverkan som om det fattats av myndighetsnämnden för socialtjänst och. Om delegaten finner att ett ärende är av stor principiell betydelse skall ärendet anmälas av delegaten till myndighetsnämnden för beslut. Ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt skall beslutas av myndighetsnämnden. Beslut fattat genom delegation skall anmälas vid närmast därpå följande sammanträde med myndighetsnämnden. Delegationsbeslut skall alltid finnas skriftligt dokumenterade. I samtliga fall där beslutanderätten delegerats till myndighetsnämnden för socialtjänst och s ordförande inträder vid förfall för denne myndighetsnämnden s vice ordförande som delegat. Vid förfall för chef inträder chefs ersättare som delegat. \\

2 SVEDALA KOMMUN 2 (25) SOCIALTJÄNST 1 BESLUT SOM ENLIGT 10 kap. 4 SoL KAN DELEGERAS TILL UTSKOTT MEN INTE TILL TJÄNSTEMAN 1.1 Medgivande att barn tas emot för stadigvarande vård och fostran i enskilt hem som inte tillhör någon av hans föräldrar eller annan vårdnadshavare 1.2 Övervägande om vård i annat hem än det egna fortfarande behövs 1.3 Vägran att samtycka till adoptionsförfarande får fortsätta 1.4 Beslut om att föra talan i förvaltningsrätt om återkrav enligt 9 kap Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om vård enligt LVU 1.6 Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och ungdom under 20 år 1.7 Beslut om hur vården skall ordnas och var den unge skall vistas under vårdtiden 1.8 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under vårdtiden 1.9 Övervägande om vård med stöd av 2 LVU fortfarande behövs Utskott som består av ledamöter eller ersättare i nämnden * Ett utskott skall bestå av minst tre ledamöter eller ersättare. 6 kap 6 SoL Ett beslut om att bereda en underårig vård i ett visst familjehem är att betrakta som ett medgivande enl 6 kap 6. Utredning av familjehemmet skall alltid ske. 6 kap 8 SoL Övervägande är inte ett beslut. Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång var 6:e månad är skyldig att överväga om vård enligt socialtjänstlagen fortfarande behövs. Den är tillämplig vid både SoL-placeringar och privata placeringar. 6 kap 14 SoL 9 kap 3 SoL 4 LVU 6 1 st LVU Se även 2.1 ang möjlighet för ordföranden eller annan som nämnden förordat att fatta sådant beslut st LVU Jfr 2.2 och st LVU Jfr 2.2 och och 2 st LVU Jfr 1.2

3 SVEDALA KOMMUN 3 (25) * Utskott = Myndighetsnämnden 1.10 Prövning av om vård med stöd av 3 LVU skall upphöra 13 1 och 3 st LVU 1.11 Övervägande om beslut om umgänge eller hemlighållande av vistelseort enligt 14 2 st 1 och 2 fortfarande behövs 14 3 st LVU Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång var tredje månad är skyldig att överväga om ett beslut om umgänge eller hemlighållande av vistelseort fortfarande behövs. Jfr Beslut om att vården skall upphöra 21 1 st LVU Beträffande kvarstående ansvar för kommunen se 1.13 Beslut om regelbunden kontakt med särskilt utsedd kontaktperson eller behandling i öppna former 1.14 Prövning av om beslut om förebyggande insats skall upphöra att gälla 1.15 Beslut om att förebyggande insats enligt 22 1 st LVU skall upphöra 22 1 st LVU Socialstyrelsens meddelandeblad 17/ st LVU Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång var 6:e månad skall pröva om insatsen fortfarande behövs st LVU 1.16 Ansökan hos förvaltningsrätten om flyttningsförbud 24 LVU Jfr 25 LVU 1.17 Övervägande om flyttningsförbud fortfarande behövs 26 1 st LVU Jfr Beslut om att flyttningsförbud skall upphöra 26 2 st LVU 1.19 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 1 st LVU Jfr Beslut att begära polishandräckning för att genomföra läkarundersökning 1.21 Beslut att begära polishandräckning för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av LVU 1.22 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om vård enligt LVM 43 1 LVU Jfr LVU Jfr LVM

4 SVEDALA KOMMUN 4 (25) 1.23 Beslut att omedelbart omhändertagande av missbrukare 13 LVM Beträffande kompletterande beslutanderätt se BESLUTANDERÄTT ENLIGT LAG (s.k. kompletterande beslutanderätt) 2.1 Beslut om omedelbart omhändertagande av ungdom under 20 år 2.2 Beslut om hur vården skall ordnas och var den unge skall vistas under vårdtiden 6 1 och 2 st LVU Nämndens ordf, nämndens vice ordf, eller annan ledamot som nämnden förordnar 11 1 och 3 st LVU Nämndens ordf, nämndens vice ordf, eller annan ledamot som nämnden förordnar Beslutanderätten får användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Nämnden bör i beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att fatta beslut, i angiven ordning. Beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Se 2.1 Beträffande umgänge se även 1.8, 1.9 och Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under vårdtiden 11 2 och 3 st LVU Nämndens ordf, nämndens vice ordf, eller annan ledamot som nämnden förordnar 2.4 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 2 st LVU Nämndens ordf, nämndens vice ordf, eller annan ledamot som nämnden förordnar 2.5 Beslut att begära polishandräckning för att genomföra läkarundersökning 43 1 LVU Nämndens ordf eller nämndens vice ordf. OBS! Beslutanderätten kan inte delegeras till annan ledamot.

5 SVEDALA KOMMUN 5 (25) 2.6 Beslut att begära polishandräckning för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av LVU 43 2 LVU Nämndens ordf, nämndens vice ordf, eller Myndighetschef 2.7 Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare INDIVID OCH FAMILJEOMSORG (Ang. överklagande, yttranden m.m. se avsnitt 8) 13 LVM Nämndens ordf, nämndens vice ordf, eller annan ledamot som nämnden förordnat Beslutet skall dokumenteras och skrivas under av beslutsfattaren. Muntliga beslut bör endast förekomma i sådana akuta situationer när dokumentation och underskrift inte kan avvaktas. Sådana beslut dokumenteras i efterhand. 3 Socialtjänstlagen m.m. försörjningsstöd 3.1 Beslut i ärenden om försörjningsstöd 4 kap 1 SoL En individuell bedömning skall alltid göras i biståndsärenden. - enligt riktlinjer 4 kap 1 SoL Norm + 10 % av basbeloppet. - övrigt 4 kap 1 SoL 1:e socialsekreterare Norm +< 50 % av basbeloppet. 4 kap 1 SoL Myndighetschef Norm +> 50 % av basbeloppet. - med villkor om praktik eller kompetenshöjande åtgärd 4 kap 4 SoL 4 kap 5 SoL - med vägrande av eller nedsättning av fortsatt försörjningsstöd 3.2 Beslut om bistånd i form av förmedling av egna medel 4 kap 1 SoL 3.3 Skuldsanering 4 kap 2 SoL Myndighetschef 3.4 Beslut om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader och utgifter i omedelbar anslutning till dödsfallet 4 kap 2 SoL Enligt riktlinjer

6 SVEDALA KOMMUN 6 (25) 3.5 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 9 kap 1 och 4 kap 1 SoL 9 kap 2 SoL 3.6 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 2 SoL 9 kap 2 2 st SoL Återkrav får endast ske om biståndet getts under villkor om återbetalning. 3 Socialtjänstlagen m.m. barn och ungdomar 3.7 Beslut om bistånd för barn och ungdom i form av vård (placering/omplacering) i familjehem 3.8 Beslut om tillfällig vistelse i jourhem eller akuthem för barn och ungdom 3.9 Beslut om bistånd för barn och ungdom i form av vård (placering/omplacering) i hem för vård eller boende 3.10 Beslut om utrustning för barn och ungdom i samband med placering, omplacering eller flyttning från familjehem eller hem för vård eller boende - < 10 % av basbeloppet % av basbeloppet - > 50 % över basbeloppet 3.11 Beslut om bistånd åt vuxna i form av vård (placering/omplacering) i hem för vård eller boende eller i familjehem 3.12 Beslut om ersättning till familjehem (arvode och omkostnadsersättning) - enligt Kommunförbundets rekommendationer - över Kommunförbundets rekommendationer 4 kap 1 SoL Myndighetsnämnden Jfr kap 1 SoL 1:e socialsekreterare Inte varaktig vård, högst fyra månader. 4 kap 1 SoL Myndighetsnämnden 4 kap 1 SoL 4 kap 1 SoL 1:e socialsekreterare 1:e socialsekreterare 4 kap 1 SoL Myndighetsnämnden 1:e socialsekreterare Belopp jfr 3:1 OBS lagen (1992:1528) om offentlig upphandling, men också kravet på individuell bedömning i biståndsärenden.

7 SVEDALA KOMMUN 7 (25) 3.13 Beslut om upphörande av bistånd i form av vård i hem 4 kap 1 SoL 1:e socialsekreterare för vård eller boende eller i familjehem 3.14 Beslut om köp av plats i annan kommun eller hos annan vårdgivare Myndighetschef 3.15 Beslut om bistånd i form av kontaktperson/-familj 4 kap 1 SoL 3.16 Beslut om upphörande av kontaktperson/-familj 4 kap 1 SoL 3.17 Beslut om förordnande och entledigande - av kontaktperson - av kontaktfamilj 3.18 Beslut om arvode och omkostnadsersättning till kontaktperson/-familj - enligt Kommunförbundets rekommendationer - över Kommunförbundets rekommendationer 1:e socialsekreterare 3.19 Beslut om interna öppenvårdsinsatser 4 kap 1 SoL 1:e socialsekreterare 3.20 Beslut om bistånd i form av tränings-/jourlägenhet 4 kap 1 SoL 1:e socialsekreterare 3.21 Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser av extern vårdgivare 3.22 Beslut om avgift från föräldrar vars barn är under 18 år och får vård i ett annat hem än det egna 3.23 Beslut om ersättning för missbruksvård i form av plats i hem för vård eller boende eller i familjehem (vuxna) 3.24 Beslut om framställning till försäkringskassa om ändring av betalningsmottagare för allmänt barnbidrag 4 kap 1 SoL 1:e socialsekreterare 8 kap 1 2 st SoL och SoF 8 kap 1 1 st SoL och SoF 4 3 st Lag om allmänt barnbidrag OBS lagen om offentlig upphandling. Se kommunförbundets cirkulär 1997:128.

8 SVEDALA KOMMUN 8 (25) 3.25 Beslut om att underrätta försäkringskassa om att nämnden skall uppbära folkpension och barntillägg 1-3 kungörelsen (1962:393) om rätt i vissa fall för kommun eller annan att uppbära 3.26 Underrättelse till försäkringskassan om att barn med underhållsstöd placerats i familjehem respektive återflyttat till boförälder 3.27 Beslut om anmälan till försäkringskassa om att nämnden skall uppbära sjukpenning för den som bereds vård i sådant hem för vård eller boende eller familjehem enligt SoL som ger vård och behandling åt missbrukare av alkohol eller narkotika 3.28 Beslut om att underrätta försäkringskassa om att nämnden skall uppbära ersättning enligt AFL 3.29 Beslut om att föra talan om ersättning hos förvaltningsrätten om återkrav enligt 9 kap 2 och 8 kap 1 SoL 3.30 Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt 9 kap 2, 9 kap 1 och 8 kap 1 SoL folkpension 2 förordningen om underhållsstöd 3 kap 15 AFL 17 kap 1 AFL, 33 SoL 9 kap 3 1 st SoL 1:e socialsekreterare 9 kap 4 SoL 1:e socialsekreterare 3.31 Beslut om att inleda utredning (vuxna) 11 kap 1 SoL 3.32 Beslut om att inte inleda utredning (vuxna) 11 kap 1 SoL 1:e socialsekreterare 3.33 Beslut om att inleda utredning (barn) 11 kap 1 SoL 1:e socialsekreterare 3.34 Beslut om att inte inleda utredning (barn) 11 kap 1 SoL 1:e socialsekreterare 3.35 Beslut om att utredning inte skall föranleda åtgärd 11 kap 1 SoL 1:e socialsekreterare 3.36 Förlängning av utredningstid i ärenden som rör barn 11 kap 2 SoL Myndighetschef

9 SVEDALA KOMMUN 9 (25) 3.37 Beslut om framställning om överflyttning av 16 kap 1 SoL 1:e socialsekreterare Avser även ärenden enligt LVU och LVM. ärende till nämnd i annan kommun 3.38 Beslut i fråga om mottagande av ärende från annan kommun 3.39 Beslut om ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare som tidigare varit familjehemsförälder 3.40 Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av god man/förvaltare 3.41 Beslut om anmälan till överförmyndaren om att behov av god man/förvaltare inte längre föreligger 3.42 Beslut om anmälan till överförmyndaren om förhållanden betr förvaltningen av underårigs egendom 3.43 Framställan till domstol om behov av målsägandebiträde för underårig 3.44 Beslut om bistånd till asylsökande (dagersättning och särskilt bidrag) 3.45 Beslut om nedsättning av dagersättning till asylsökande 16 kap 1 SoL Myndighetschef 6 kap 11 SoL Myndighetsnämnden Särskilt avtal bör ingås mellan nämnden och de nya vårdnadshavarna SoF OBS Ansökan om överflyttning av vårdnaden beslutas av nämnden. Jfr 7.12 SoF SoF SoF 1 3, 17 och 18 Lag om mottagande av asylsökande m fl (SFS 1994:137) 10 Lag om ändring i lagen om mottagande av asylsökande m fl (SFS 1994:971) Avser all slags egendom, inkl. ATP. Kontakt skall tas med Migrationsverket innan ersättning betalas ut. Bistånd utbetalas efter särskilda belopp. Försörjningsstöd enligt 4 kap 1 SoL är inte aktuellt.

10 SVEDALA KOMMUN 10 (25) 3.46 Beslut om introduktionsersättning för flyktingar och Introduktionshandläggare vissa andra utlänningar 4 Vård enligt LVU 2 Lag om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra 4.1 Begäran om förlängd tid för ansökan om vård 8 LVU Myndighetschef 4.2 Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 6 LVU skall upphöra 4.3 Beslut rörande den unges personliga förhållanden i den mån beslutet inte är att hänföra till 11 1 och 2 st LVU 4.4 Beslut om hur rätt till umgänge med den unge skall utövas när överenskommelse inte kan nås med föräldern eller vårdnadshavaren - när överenskommelse inte kan nås med förälder eller vårdnadshavare och i avvaktan på nämnden beslut 4.5 Beslut om att den unges vistelseort inte skall röjas för föräldern eller vårdnadshavaren i avvaktan på nämndens beslut Introduktionshandläggare finns på Sysselsättningsenheten 9 3 st LVU Ordf, vice ordf eller annan ledamot som nämnden förordnat 11 4 st LVU 1:e socialsekreterare T.ex. kortare vistelse utom familjehemmet eller hemmet för vård eller boende 14 2 st 1 LVU Myndighetsnämnden 14 2 st 2 LVU 14 2 st 2 LVU Myndighetschef Myndighetsnämnden Myndighetschef 4.6 Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 LVU skall upphöra 30 2 st LVU Ordf, vice ordf, eller annan ledamot som nämnden förordnat att fatta beslut om flyttningsförbud Jfr 2.4

11 SVEDALA KOMMUN 11 (25) 4.7 Beslut om den unges umgänge med förälder eller andra vårdnadshavare efter beslut om flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud när överenskommelse inte kan nås 31 LVU Myndighetsnämnden 4.8 Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt plats för läkarundersökningen 32 1 st LVU 1:e socialsekreterare 5 Vård av missbrukare enligt LVM Se även avsnitt 1 och Beslut om att inleda utredning om skäl för tvångsvård 7 LVM 1:e socialsekreterare 5.2 Beslut om att utredning inte skall inledas eller övergå i en utredning enligt 11 kap. 1 SoL 5.3 Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för undersökningen 5.4 Beslut om att begära polishandräckning för att föra en missbrukare till läkarundersökning 5.5 Beslut om att begära polishandräckning för inställelse vid vårdinstitution 7 LVM 1:e socialsekreterare 9 LVM 1:e socialsekreterare Beslut om läkarundersökning skall fattas om sådan inte är uppenbart obehövlig LVM 1:e socialsekreterare 45 2 LVM 1:e socialsekreterare 5.6 Beslut om ersättning till kommunen när bistånd ges för missbruksvård i form av plats vid hem för vård eller boende eller i familjehem (vuxna) egenavgift 8 kap 1 SoL och SoF 6 Föräldrabalken, FB Jfr. 48 SoL.

12 - sammanboende föräldrar SVEDALA KOMMUN 12 (25) 6.1 Godkännande av föräldraskapsbekräftelse 1 kap 4 1 st FB 6.2 Beslut om att inleda utredning om fastställande av faderskap när dom eller bekräftelse finns och faderskapet kan ifrågasättas Assistent IFO 2 kap 1 FB 6.3 Beslut om att återuppta nedlagd utredning 2 kap 1 FB 6.4 Beslut om att inleda utredning om någon annan man än den som är gift med barnets moder kan vara far till barnet 2 kap 9 1 st FB 6.5 Beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap 3 kap 5 2 st och 6 2 st FB 6.6 Beslut att godkänna föräldrars avtal om vårdnad, boende och umgänge 6.7 Beslut att ej godkänna föräldrars avtal om vårdnad, boende och umgänge 6.8 Lämnande av upplysningar till tingsrätt i vårdnadsoch umgängesmål 6.9 Lämnande av upplysningar inför interimistiskt beslut i tingsrätt beträffande vårdnad, boende eller umgänge 6.10 Beslut att utse utredare i vårdnads- och umgängesärenden 6 kap 6, 14 a 2 st 15 a 2 st FB 6 kap 6, 14 a 2 st, 15 FB Se cirkulär 1998:174 Se Socialstyrelsens allmänna råd 1988:6 Att fastställa faderskap. Utredning skall anses inledd när nämnden fått födelseanmälan eller rätten förklarat en man inte vara far enligt 1 kap 2 FB. Beslut att inte påbörja utredning eller att lägga ned en påbörjad utredning ligger på nämnden. 1:e socialsekreterare Beslutet kan ej överklagas. 6 kap 19 FB 6 kap 20 FB 6 kap 19 2 st FB

13 SVEDALA KOMMUN 13 (25) 6.11 Godkänna avtal om att underhållsbidrag skall 7 kap 7 2 st betalas för längre perioder än tre månader FB 6.12 Återkallelse av medgivande till adoption 6 kap 13 SoL Myndighetsnämnden 6.13 Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av god man/förvaltare 42 2 st SoF Se Kommunförbundets cirkulär 1996:167 angående kommunernas uppgifter med anledning av ny lagstiftning om underhållsstöd till barn m.m. Avtal eller dom om underhåll kommer endast att ha betydelse om underhållet kommer att överstiga underhållsstödet och i de fall föräldrarna själva är överens om underhållet och inte kommer att söka underhållsstöd samt i de fall när förlängt underhållstöd inte utgår. Detta gäller barn till såväl gifta som ogifta föräldrar. Har talan om underhållsbidrag väckts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser i fråga om socialnämnds rätt att föra talan för barnet Beslut om anmälan till överförmyndaren om att behov av förvaltare inte längre föreligger 6.15 Beslut om ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn 42 2 st SoF Myndighetschef Enligt fastställda riktlinjer MSS

14 SVEDALA KOMMUN 14 (25) OMSORG OM ÄLDRE OCH FUNKTIONS- HINDRADE SAMT HÄLSO- OCH SJUKVÅRD (Ang. överklagande, yttranden m.m. se avsnitt 8) Socialtjänstlagen, SoL 7.1 Beslut att inleda utredning 11 kap 1 SoL Biståndshandläggare 7.2 Beslut om bistånd i form av hjälp i hemmet 4 kap 1 SoL Biståndshandläggare Beslut om hälso- och sjukvårdsinsatser ges med stöd av HSL och är inte överklagbara. 7.3 Beslut om bistånd i form av särskild boendeform 4 kap 1 SoL Biståndshandläggare Härutöver bör beslut alltid fattas om vilka insatser utöver boendet som skall tillkomma (jfr 6.1). 7.4 Beslut med anledning av ansökan enligt 2 kap 3 om insatser enligt 4 kap 1 SoL. Förhandsbesked 7.5 Beslut om bistånd i form av avlastningsplats/ växelvård m.m. 2 kap 3 SoL och 4 kap 1 SoL Biståndshandläggare 4 kap 1 SoL Biståndshandläggare 7.6 Beslut om bistånd i form av plats i dagverksamhet 4 kap 1 SoL Biståndshandläggare 7.7 Beslut om ledsagarservice och kontaktperson 4 kap 1 SoL Biståndshandläggare 7.8 Beslut om avgift 8 kap 2 SoL Assistent 7.9 Jämkning av avgift för hemtjänst, service och omvårdnad samt boende 7.10 Beslut om nedskrivning av eller befrielse från skuld avseende debiterad avgift inom äldre- och handikappområdet 7.11 Beslut om köp av boende i annan kommun eller hos annan vårdgivare 7.12 Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av god man/förvaltare 8 kap 2 SoL Områdeschef SMO 4 kap 2 SoL Områdeschef SMO Områdeschef SMO SoF Biståndshandläggare Härutöver bör beslut alltid fattas om vilka insatser utöver boendet som skall tillkomma

15 SVEDALA KOMMUN 15 (25) 7.13 Beslut om anmälan till överförmyndaren om SoF Biståndshandläggare att behov av förvaltare inte längre föreligger 7.14 Beslut om bistånd i form av arbete, sysselsättning, rehabilitering för psykiskt funktionshindrade 4 kap 1 SoL Biståndshandläggare 7.15 Beslut om bistånd i form av boendestöd för psykiskt funktionshindrade 4 kap 1 SoL Biståndshandläggare Stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Se Kommunförbundets cirkulär ang. LSS 7.16 Beslut om personkretstillhörighet 1 och 7 LSS LSS-handläggare Beslut om personkretstillhörighet fattas inte särskilt utan är en del av beslut om insats enligt 9 LSS. Beslut om personkretstillhörighet kan följaktligen inte heller överklagas särskilt Biträde av personlig assistent 7 och 9 2 LSS LSS-handläggare 7.18 Ekonomiskt stöd för att bekosta personlig assistent vid tillfälligt utökade behov 7.19 Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistent 7 och 9 2 LSS LSS-handläggare 7 och 9 2 LSS LSS-handläggare 7.20 Ledsagarservice 7 och 9 3 LSS LSS-handläggare 7.21 Biträde av kontaktperson 7 och 9 4 LSS LSS-handläggare 7.22 Avlösarservice i hemmet 7 och 9 5 LSS LSS-handläggare 7.23 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 7 och 9 6 LSS LSS-handläggare 7.24 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov 7 och 9 7 LSS LSS-handläggare

16 SVEDALA KOMMUN 16 (25) 7.25 Beslut om boende i familjehem för barn och 7 och 9 8 Jfr 1.1 Medgivande jml SoL krävs. ungdomar LSS 7.26 Beslut om boende i bostad med särskild service för barn och ungdomar inom kommunen utanför kommunen 7.27 Beslut om boende för vuxna i bostad med särskild service etc. inom kommunen utanför kommunen 7.28 Beslut om daglig verksamhet för personer i yrkesverk-sam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig - inom kommunens verksamhet - annan 7.29 Beslut om att utbetala assistansersättning till annan person än den som är berättigad till insatsen 7 och 9 8 LSS 7 och 9 9 LSS 7 och 9 9 LSS 7 och 9 10 LSS Myndighetsnämnden LSS-handläggare Myndighetsnämnden LSS-handläggare Myndighetsnämnden LSS-handläggare Områdeschef SMO 11 LSS Områdeschef SMO 7.30 Beslut om upphörande av insats enligt LSS LSS-handläggare 7.31 Beslut om återbetalningsskyldighet 12 LSS Områdeschef SMO 7.32 Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS för person som inte är bosatt i kommunen 7.33 Beslut om att utreda behoven för enskild på tillfälligt besök i kommunen och besluta om insatser enligt LSS 16 2 st LSS Områdeschef SMO 16 3 st LSS LSS-handläggare OBS lagen om offentlig upphandling. OBS lagen om offentlig upphandling. Personkrets 1 och 2

17 SVEDALA KOMMUN 17 (25) Delegationsförteckning 7.34 Beslut om att ingå avtal med vårdgivare enligt 17 a Områdeschef SMO 7.35 Beslut om avgift från föräldrar vars barn är under 18 år och får omvårdnad i ett annat hem än det egna 20 LSS, 5 LSSförordningen, 6 kap 2 SoF LSS-handläggare Beslutet är inte överklagbart Beslut om att anmäla behov av ersättning för personlig assistent till försäkringskassa 7.37 Beslut om ersättning till familjehem (arvode och omkostnadsersättning) - enligt Kommunförbundets rekommendationer - över Kommunförbundets rekommendationer 7.38 Anmälan till överförmyndare att person som omfattas av LSS är i behov av förmyndare, förvaltare eller god man 7.39 Anmälan till överförmyndare att förmyndare, förvaltare eller god man inte längre behövs 5 2 st LASS LSS-handläggare Gäller under förutsättning att den enskilde ansökt om personlig assistent enligt LSS, inte enligt SoL. Se 3.14 LSS-handläggare Områdeschef SMO 15 6 LSS LSS-handläggare 15 6 LSS LSS-handläggare 7.40 Anmälan till länsstyrelsen av personskada i verksamhet enligt LSS 11 LSSförordningen (1993:1090) Myndighetsnämnden Dessa ärenden bör inte delegeras till tjänsteman Lag om färdtjänst (SFS 1997:736) och lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735) 7.41 Beslut om tillstånd till färdtjänst med regelkompletteringar 6-9 lag om färdtjänst Biståndshandläggare Beslutet överklagas genom förvaltningsbesvär (16 ) Beslut om färdtjänstavgifter 10 lag om färdtjänst Biståndshandläggare Beslutet överklagas genom förvaltningsbesvär (16 )

18 SVEDALA KOMMUN 18 (25) Delegationsförteckning 7.43 Beslut om att återkalla tillstånd till färdtjänst om förutsättningar för tillstånd inte längre finns 12 lag om färdtjänst Biståndshandläggare Beslutet överklagas genom förvaltningsbesvär (16 ) 7.44 Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 4-7 lag om riksfärdtjänst 7.45 Beslut om ersättning för riksfärdtjänstresa 8 lag om riksfärdtjänst Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område Biståndshandläggare Biståndshandläggare Beslutet överklagas genom förvaltningsbesvär ( 13). Beslutet överklagas genom förvaltningsbesvär ( 13) Anmälan om allvarlig skada på person som omfattas av LSS eller risk för skada på person som omfattas av LSS SOSFS 1996:17 Myndighetsnämnden Dessa ärenden bör inte delegeras till tjänsteman 7.47 Beslut om anmälan till Socialstyrelsen av allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård, behandling eller undersökning 6 kap 4 Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (SFS 1998:531) Socialchef eller medicinskt ansvarig sjuksköterska Vårdgivaren ansvarar för att Lex Mariaanmälningar görs. 8 OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN (Ang. överklagande, yttranden m.m. se avsnitt 11) Beslut om att lämna ut handling fattas av den som har handlingen i sin vård om inte viss befattningshavare enligt arbetsledning eller särskilt beslut skall göra detta.

19 SVEDALA KOMMUN 19 (25) 8.1 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling till enskild eller annan myndighet samt uppställande av förbehåll i samband med utlämnande till enskild. 2 kap 14 TF, 6 kap 2 och 6 kap 7, 10 kap 14 första st och 10 kap 4 första st Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Socialchef eller Myndighetschef 8.2 Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till statliga myndigheter i forskningssyfte 12 kap 6 SoL Socialchef 9 ÖVERKLAGANDEN, YTTRANDEN OCH ANMÄL- NINGAR M.M. TILL DOMSTOL, ÅKLAGAR- MYNDIGHET OCH ANDRA MYNDIGHETER 9.1 Beslut om att föra talan i ärenden eller mål vid allmän domstol eller förvaltningsdomstol 10 kap 2 SoL Myndighetschef Områdeschef SMO 9.2 Utseende av ombud att föra nämndens talan 10 kap 2 SoL Myndighetschef 9.3 Överklagande och yrkande om inhibition när förvaltningsrätt eller kammarrätt ändrat nämndens beslut och detta beslut ursprungligen fattats av delegaten samt avgivande av yttrande i SoL-, LVUoch LVM-ärenden där ursprungsbeslutet fattats av delegat 9.4 Överklagande och yrkande om inhibition när förvaltningsrätt eller kammarrätt ändrat nämndens beslut och detta beslut ursprungligen fattats av delegaten samt avgivande av yttrande i LSS-ärenden 10 kap 1-2 SoL 3 kap 10, 6 kap 33 och 34 3 KL 27 LSS, 6 kap 33 och 34 3 KL Områdeschef SMO Delegaten i ursprungsbeslutet Delegaten i ursprungsbeslutet Beslutet avser inte myndighetsutövning mot enskilda i ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (jfr RÅ 1994 ref 67).

20 SVEDALA KOMMUN 20 (25) 9.5 Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande till förvaltningsrätt och kammarrätt i SoL-, LVU- och LVM-ärenden 10 kap 1-2 SoL 6 kap 36 KL Myndighetschef Områdeschef SMO Beslutet fattat av nämnd eller utskott men brådska råder eller nämnd/utskottssammanträdet kan inte avvaktas. Se även vad som sägs i bilaga 1 avsnitt 9 betr delegering av beslutanderätt som annars inte är delegerbar. 9.6 Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande till förvaltningsrätt och kammarrätt i LSS-ärenden 27 LSS, 6 kap 36 KL Områdeschef SMO 9.7 Beslut huruvida omprövning skall ske 27 FvL Delegaten i ursprungsbeslutet 9.8 Omprövning av beslut 27 FvL Delegaten i ursprungsbeslutet 9.9 Prövning av att överklagande skett i rätt tid och avvisning av överklagande som kommit in för sent 24 1 st. FvL Delegat i ursprungsbeslutet 9.10 Avvisande av ombud 9 FvL Myndighetsnämnden 9.11 Yttrande till åklagare vid åtalsprövning 31 kap 1 1 st 1:e socialsekreterare BrB 9.12 Yttrande till allmän domstol när den som begått brottslig gärning kan bli föremål för LVM-vård 31 2 st BrB 1:e socialsekreterare 9.13 Yttrande till åklagare vid åtalsprövning 46 LVM 1:e socialsekreterare 9.14 Yttrande till åklagarmyndigheten 11 Lag med bestämmelser om unga lagöverträdare 9.15 Anmälan om behov av offentligt biträde 3 lagen om offentligt biträde

21 SVEDALA KOMMUN 21 (25) 9.16 Yttrande över ansökan om rättshjälp genom offentligt biträde samt yttrande över kostnadsräkning 3 lagen om offent-myndighetscheligt biträde och 7 förordningen om offentligt biträde 9.17 Yttrande enligt namnlagen 45 och 46 namnlagen 9.18 Prövning av samtycke till fortsatt adoptionsförfarande - vid samtycke - ej samtycke 6 kap 14 SoL 9.19 Yttrande i körkortsärende 3 kap 8 och 5 kap 2 körkortsförordningen 9.20 Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass utan vårdnadshavares medgivande 3 2 st passförordningen Myndighetsnämnden 1:e socialsekreterare 9.21 Yttrande beträffande äktenskapsdispens 15 kap 1 ÄB 9.22 Yttrande i ärenden om förordnande av god man eller förvaltare för någon som har fyllt 16 år 11 kap 16 2 st FB Se Kommunförbundets cirkulär 1997:79 Ändringar vad gäller internationella adoptioner. Det förutsätts att nämnden eller den ansvarige tjänstemannen vid tvekan angående de rättsliga förutsättningarna för adoptionens genomförande konsulterar den förmedlande adoptionsorganisationen och Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor (NIA) Upplysningar i vapenärenden Uppgifter får endast lämnas ut om den enskilde har samtyckt till det (JO 1983/84 s. 188 f.) 9.24 Yttrande i vapenärende 9.25 Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare 29 smittskyddslagen 9.26 Anmälningsskyldighet enligt smittskyddslagen 31 1 st smittskyddslagen Myndighetschef Myndighetschef

22 SVEDALA KOMMUN 22 (25) 9.27 Dödsboanmälan 20 kap 8 a ÄB Assistent IFO Folkbokföringsmyndighet skall underrättas om vem som är delegat Beslut att ordna gravsättning 5 kap 2 begravningslagen 9.29 Beslut om att ersätta enskild person för egendomsskada vid myndighetsutövning som förorsakats av personal 3 kap 2 skadeståndslagen Myndighetschef Myndighetsnämnden 9.30 Yttrande till tillsynsmyndighet 13 kap 2 SoL Myndighetsnämnden 9.31 Anmälan till socialstyrelsen om missförhållanden i enskild verksamhet 9.32 Anmälan till socialstyrelsen om missförhållanden i verksamhet inom omsorgen om äldre 9.33 Anmälan till socialstyrelsen om missförhållanden inom verksamhet jml LSS 9.34 Beslut om polisanmälan angående brott mot den egna verksamheten (ekonomiskt bistånd, avgifter m m) 9.35 Beslut om polisanmälan angående vissa brott mot underårig samt vissa grövre brott 13 kap 5 SoL Socialchef 14 kap 2 SoL Socialchef 24 a LSS Socialchef 12 kap 10 SoL o 10 kap 2 offentlighets- och sekretesslagen Socialchef Kommunen har rätt till ersättning för kostnaderna av dödsboet. Tillsynsmyndighet är Socialstyrelsen, i resp län, JO, JK och DO. I första hand bör nämnden avge yttrande pga ärendets principiella betydelse. Vid brådskande ärenden myndighetschef eller områdeschef. 12 kap 10 SoL Myndighetschef Avser misstanke om brott enligt BrB 3, 4 och 6 kap. samt misstanke om brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år. 10 ÖVRIGT

23 SVEDALA KOMMUN 23 (25) 10.1 Rutinmässiga yttrande till statliga och kommunala myndigheter (d v s ej av principiell eller större betydelse, ej heller framställning till kommunfullmäktige och inte heller yttrande p g a att nämndens beslut överklagats) Socialchef 10.2 Beslut om att till överförmyndaren anmäla behov av god man/förvaltare 10.3 Beslut om att till överförmyndare anmäla att behov av förvaltare inte längre föreligger 10.4 Firmatecknare för myndighetsnämnden för socialtjänst och 42 2:a SoF Biståndshandläggare 42 SoF Biståndshandläggare Socialchef Ersättare Myndighetschef 10.5 Beslut i arkivfrågor rörande gallringsplaner Socialchef Ersättare Myndighetschef

24 SVEDALA KOMMUN 24 (25) Delegationsförteckning 11 BARNOMSORG, SKOLA 11.1 Beslut om placering av barn i behov av särskilt stöd i för 11.2 Beslut om placering av barn i behov av särskilt stöd i fritidshem 11.3 Mottagande av elev i särn samt övergång från sär till grund Skollagen 2a:9 Skollagen 2a:9 Skollagen 3:4 Rektor för berörd för Rektor för berört fritidshem Gäller fr o m Chef för Resursenheten Beslutet kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd 11.4 Uppskjuten skolplikt Skollagen 3:7 Rektor för berörd Beslutet kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd 11.5 Prövning av begäran om befrielse från utbildningsinslag Skollagen 3:12 Rektor för berörd grund 11.6 Tillsyn över att skolplikt fullgöres Skollagen 3:13 Utbildningschef Beslutet kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol 11.7 Elevs grundskoleutbildning i annan kommun pga särskilda skäl 11.8 Fördelning av elever på olika skolenheter vid särskilda skäl 11.9 Placering av elev vid skolenhet mot vårdnadshavarens önskemål Skollagen 4:5 Chef för Resursenheten Skollagen 4:6 Utbildningschef Skollagen 4:6 Utbildningschef Beslutet kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd Mottagande av elev från annan kommun p g a särskilda skäl Skollagen 4:8 Rektor för berörd grund Elevs rätt att fullfölja grundskoleutbildning Skollagen 4:10 Rektor för berörd grund Beslutet kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd Beslutet kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd Mottagande av elev i gymnasiesärn Skollagen 6:7 Chef för Resursenheten Beslutet kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd

25 SVEDALA KOMMUN 25 (25) Mottagande av elev i fristående gymnasiesär Skollagen 9:16 Chef för Resursenheten Beslutet kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd Mottagande av elev till grundläggande vuxenutbildning Skollagen 11:14 Gymnasiechef/rektor Beslutet kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd Mottagande av elev till gymnasial vuxenutbildning Skollagen 11:22 Gymnasiechef/rektor Beslutet kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd Mottagande av elev till sfi Skollagen 13:12 Gymnasiechef/rektor Beslutet kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd Placering av elev i särskild undervisningsgrupp Grundskoleförordningen 5: Anpassad studiegång för elev Grundskoleförordningen 5: Ledighet för elev utöver 10 skoldagar Grundskoleförordningen 6: Skiljande av elev från utbildningen, avstängning eller förvisning av elev Skiljande av elev från utbildningen, avstängning eller förvisning av elev Förordningen om kommunal vuxenutbildning 3:23 Beslutet kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol Gymnasieförordningen 6:23-24 Chef för Resursenheten Beslutet kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd Rektor för berörd grund Rektor för berörd Enligt Grundskoleförordningen får rektor bevilja grund (11-15 dgr) ledighet högst 10 skoldagar Utbildningschef (mer än 16 dgr) Gymnasiechef/rektor Gymnasiechef/rektor Beslutet kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol Beslut (myndighetsutövning) som rektor fattar med stöd av förordning har ej medtagits i ovanstående sammanställning. Sådana beslut kan inte överklagas.

Delegations- och verkställighetsordning

Delegations- och verkställighetsordning 1 (28) Delegations- och verkställighetsordning för Vård- och omsorgsnämnden OXL100 v 1.0 2006-11-13 2 (28) Innehåll Sid Om delegation i allmänhet 3 Delegation och verkställighet 3 Undantag från delegation

Läs mer

Delegationsordning. Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2012-11-29, 94. Diarienummer VON12/112. Reviderad 2013-01-24 VON 7. Diarienummer VON14/79

Delegationsordning. Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2012-11-29, 94. Diarienummer VON12/112. Reviderad 2013-01-24 VON 7. Diarienummer VON14/79 ionsordning, 94 Diarienummer VON12/112 Reviderad 201-01-24 VON 7 Diarienummer VON14/79 Reviderad 2014-09-04 VON 59 2 Använda förkortningar i delegationslistan KL Kommunallagen (1991:900) OoS Offentlighets-

Läs mer

Delegering av socialnämndens beslutanderätt, revidering

Delegering av socialnämndens beslutanderätt, revidering Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-02-03 SN 2015.0008 : Anna-Lena Lilja, 22. socialkansliet Socialnämnden Delegering av socialnämndens beslutanderätt, revidering Sammanfattning Delegeringsordningar ska revideras

Läs mer

Delegationsförteckning Sociala Myndighetsnämnden

Delegationsförteckning Sociala Myndighetsnämnden Delegationsförteckning Sociala Myndighetsnämnden Beslutad av sociala myndighetsnämnden 2015-02-10 Reviderad 2015-06-02 SMN 176; ver2 Reviderad 2016-03-15 SMN 112; ver2 U N D E R R U B R I K Delegationsförteckning,

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning För socialnämnden i Håbo kommun Ersätter tidigare delegationsordning daterad 2016-03-22, dnr 2014/00044 Delegationsförteckning reviderad maj 2016, antagen av socialnämnden 2016-05-24-35

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling SOCIALA NÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2014:26 Infördes i författningssamlingen den 15 september 2014 Delegationsordning för sociala nämnden beslutade 1 10 september 2014

Läs mer

Fastställd av SN 48/65 Dnr: 2013-000005.700 Sida Ersätter 2013-12-17 ändrad 2014-06-26 Sign 1:26

Fastställd av SN 48/65 Dnr: 2013-000005.700 Sida Ersätter 2013-12-17 ändrad 2014-06-26 Sign 1:26 Ersätter 2013-12-17 ändrad 2014-06-26 Sign 1:26 INLEDNING Enligt 6 kap. 33 kommunallagen får en kommunal nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN. Anhörigstöd. Muntlig information från anhörigsamordnare Anneli Antonsson

SOCIALNÄMNDEN. Anhörigstöd. Muntlig information från anhörigsamordnare Anneli Antonsson Kommunstyrelseförvaltningen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA SOCIALNÄMNDEN Tid och plats: Ordförande: Sekreterare: Onsdagen den 30 mars 2016 kl. 8.15, Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Maria Forsberg Anne-Marie

Läs mer

Socialnämnden Delegeringsordning Antagen 2010-12-20 Kf 129 Reviderad 2012-04-02, 2013-02-18, 2014-03-17, 2015-04-20, 50, 2016-01-18, 12 Socialnämnden

Socialnämnden Delegeringsordning Antagen 2010-12-20 Kf 129 Reviderad 2012-04-02, 2013-02-18, 2014-03-17, 2015-04-20, 50, 2016-01-18, 12 Socialnämnden Socialnämnden Delegeringsordning Antagen 2010-12-20 Kf 129 Reviderad 2012-04-02, 2013-02-18, 2014-03-17, 2015-04-20, 50, 2016-01-18, 12 Socialnämnden Innehållsförteckning Beslutanderätt och delegation

Läs mer

Delegationsordning för Socialnämnden i Tingsryds kommun

Delegationsordning för Socialnämnden i Tingsryds kommun Dokumenttyp Delegationsordning Dokumentansvarig Senast reviderad 2016-01-26 Fastställd Socialnämnden [2016-01-26 43] Diarienummer 2016/49 SN 002 Delegationsordning för Socialnämnden i Tingsryds kommun

Läs mer

Delegationsordning för Utbildningsnämnden

Delegationsordning för Utbildningsnämnden Antagen av Utbildningsnämnden 2015-01-02 3, reviderad 2015-01-13 12, reviderad 2015-02-10 20, reviderad 2015-03-10 32, reviderad 2015-09-08, 89 Dnr: 1/15-900 Delegationsordning för Utbildningsnämnden Allmänt

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för arbets- och

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för arbets- och DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för arbets- och företagsnämnden Dokumentets syfte En delegationsordning anger vilka frågor en nämnd delegerat och vem som får rätt att besluta på delegation av nämnden

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: onsdagen den 7 januari 2015 kl. 08.15 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare

Läs mer

Delegationsordning. Socialnämnden

Delegationsordning. Socialnämnden Innehåll Allmänt om delegation... 4 Förkortningar... 4 1. Inledning... 6 1.1 s delegering av beslutanderätt... 6 1.2 Innebörden av ett delegeringsbeslut... 7 2. Vad man kan delegera... 7 2.1 Enskilt ärende

Läs mer

Beslutanderätt och delegation

Beslutanderätt och delegation 1 Beslutanderätt och delegation Utbildnings- och omsorgsnämnden Utbildnings- och omsorgsförvaltningen Ulrika Hjerpe Förvaltningschef ulrika.hjerpe@alvkarleby.se Utbildnings- och omsorgsnämnden 2016-03-22

Läs mer

Valdemarsviks kommun Delegationsordning Sektor Stöd och omsorg Vård och omsorg

Valdemarsviks kommun Delegationsordning Sektor Stöd och omsorg Vård och omsorg Valdemarsviks kommun Delegationsordning Sektor Stöd och omsorg Vård och omsorg Att gälla from 2011-08-18 Reviderad 2015-05-28 KOMMENTARER Delegeringsordningen innehåller fem kolumner: Kol 1 Kol 2 Kol 3

Läs mer

Barn- och skolnämnden

Barn- och skolnämnden 1 (17) Barn- och skolnämnden Delegationsordning och verkställighetsförteckning Barn- och skolnämnden Antagen av Barn- och skolnämnden 2015-12-15 104 2 Allmänt om delegering av beslutanderätt inom en nämnd

Läs mer

11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL. 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL

11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL. 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 1. Barn- och ungdom Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 1.1 Beslut om att göra skyddsbedömning och inleda utredning 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL Handläggare Skyddsbedömning ska genomföras

Läs mer

Delegerad beslutanderätt. Riktlinjer Förteckning över delegerade beslut. Antagen av Socialnämnden 2011-04-12, 57 Reviderad 2015-02-21,

Delegerad beslutanderätt. Riktlinjer Förteckning över delegerade beslut. Antagen av Socialnämnden 2011-04-12, 57 Reviderad 2015-02-21, Delegerad beslutanderätt Riktlinjer Förteckning över delegerade beslut Antagen av Socialnämnden 2011-04-12, 57 Reviderad 2015-02-21, Innehållsförteckning Riktlinjer för utövande av delegerad beslutanderätt

Läs mer

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Delegationsförteckning för myndighetsnämnden för socialtjänst och skola antagen av myndighetsnämnden för socialtjänst och skola 2004-06-17, 51, Gäller från med

Läs mer

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Delegationsförteckning för myndighetsnämnden för socialtjänst och antagen av myndighetsnämnden 2004-06-17, 51, Gäller från med ändring 2005-11-17, 49, 2006-04-26,

Läs mer

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 Kapitel Sida Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 1 Sekretesslagen 2 2 Socialtjänstlagen, SoL 3 3 Stöd

Läs mer

Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting

Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Ansvarig kommun (2 kap., 2 a kap SoL) - Varje kommun ansvarar för socialtjänsten

Läs mer

Delegations- och arbetsordning

Delegations- och arbetsordning SOCIALFÖRVALTNINGEN Ha Datum Diarienummer 2014-12-12 SCN-2015- Socialen Delegations- och arbetsordning Förslag till beslut Socialen föreslås besluta att i enlighet med förslag anta socialens delegations-

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN 2013-09-18 1 DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNING Gäller från 2003-01-15 (Reviderad 2013-09-18) Oavsett delegation, skall ärenden av principiell natur eller av större vikt

Läs mer

Antagen av Vård och omsorgsnämnden: VON 45 Dnr 09:68/002 hnr 2009:148

Antagen av Vård och omsorgsnämnden: VON 45 Dnr 09:68/002 hnr 2009:148 Sida 1 av 9 Antagen av Vård och omsorgsnämnden: 2009-03-20 VON 45 hnr 2009:148 Reviderad: 2010-03-19 VON 30 hnr 2010:93 (dessa revideringar syns i röd text) Sida 2 av 9 1.Socialtjänstlagen SoL Vård- och

Läs mer

DELEGATIONSORDNING OMSORGSNÄMNDEN LILLA EDETS KOMMUN. Socialförvaltningen. Dnr Dpl 2011/ON060 700

DELEGATIONSORDNING OMSORGSNÄMNDEN LILLA EDETS KOMMUN. Socialförvaltningen. Dnr Dpl 2011/ON060 700 Dnr Dpl 2011/ON060 700 LILLA EDETS KOMMUN Socialförvaltningen DELEGATIONSORDNING Antagen 2011-04-18 Dnr: 2011/ON060 Reviderad 2011-05-23 Reviderad 2015-10-26 82 Reviderad 2011-10-03 Reviderad 2016-01-19

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Delegationsordning för överförmyndarnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas

Läs mer

BESLUTAD AV Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2011-01-03, reviderad 2011-03-17, 2011-09-21, 2012-03-22, 2013-12-11 samt 2014-06-18.

BESLUTAD AV Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2011-01-03, reviderad 2011-03-17, 2011-09-21, 2012-03-22, 2013-12-11 samt 2014-06-18. 1 OMSORGS- och ARBETSMARKNADSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING BESLUTAD AV Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2011-01-03, reviderad 2011-03-17, 2011-09-21, 2012-03-22, 2013-12-11 samt 2014-06-18. 2 INLEDNING

Läs mer

Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57

Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57 Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57 Allmänt om delegering Delegeringsordningen är främst ett formellt instrument som reglerar beslutanderätten

Läs mer

Kommunal Författningssamling Delegeringsordning

Kommunal Författningssamling Delegeringsordning Kommunal Författningssamling Delegeringsordning 2015 Nr 4 KUNGÄLVS KOMMUN s delegeringsordning Antagen av Myndighetsnämnden 25 juni 2015 372 Gäller fr.o.m. den 1 juli 2015 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv

Läs mer

2015-01-02. Det öppna sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund ca kl. 10.00-10.30.

2015-01-02. Det öppna sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund ca kl. 10.00-10.30. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2015-01-02 Sociala s ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 6, fredagen den 2 januari, kl. 10.00.

Läs mer

Myndighetsutövning mot enskild m m

Myndighetsutövning mot enskild m m 1 (15 ) Fastställd av 2005-03-23, 32 Reviderad av (ON): 2006-10-25, 120, ON 2007-11-28, 211, ON 2008-03-26, 57, ON 2009-06-24, 119, ON 2009-12-16, 233, ON 2010-03-31, 59, ON 2010-12-15, 202, ON 2011-06-22

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN ISSN 2000-043X Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden HebyFS 2015:47 Infördes i författningssamlingen den 8 augusti 2015 Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Socialförvaltningen. Jan Holmlund Direktör

Socialförvaltningen. Jan Holmlund Direktör SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Jeremiasen Ola Datum 2015-11-23 Diarienummer SCN-2015-0028 Socialnämnden Revidering av delegations- och arbetsordning för socialnämnden Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:04 Infördes i författningssamlingen den 27 januari 2015 Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 8 januari år 201 kl 14:00 i Leja, Lindesbergs kommunhus. Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin ersättare.

Läs mer

Delegering av ärenden inom omsorgsförvaltningen

Delegering av ärenden inom omsorgsförvaltningen 2017-06-02 1 (5) Gäller fr.o.m. 2017-07-01 Ersätter 2015-10-01 Utarbetad av Omsorgschef, Carina Leijon Utvecklingsstrateg, Susanne Vergou Fastställd i Omsorgsnämnden 2017-06-13 xx Delegering av ärenden

Läs mer

2 Information om Föräldracoachning muntlig information. 3 Information om nytt verksamhetssystem - muntlig information

2 Information om Föräldracoachning muntlig information. 3 Information om nytt verksamhetssystem - muntlig information KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2014-06-10 Socialnämnden Tid 2014-06-10, Kl 19:00 Plats Xenter Utbildningsvägen 3 i Tumba, plan 2 sal nr 243 OBS LOKAL Ärenden Justering 1 Information om YAP (Youth

Läs mer

Socialnämndens delegeringsförteckning

Socialnämndens delegeringsförteckning Socialnämndens delegeringsförteckning Antagen i socialnämnden 2014-10-23 200 Reviderad 2014-12-18 238 (beslut om anmälan till IVO och mottagande av rapport i lex Sarah ärende) Reviderad 2015-01-02 6 (särskilt

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om

Läs mer

Delegation och delegering

Delegation och delegering Denna delegationsordning ersätter tidigare beslutade angivna ärendekategorier. Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i kommunallagen möjlighet att

Läs mer

Delegationsplan. för. Barn- och skolnämnd Lunds stad

Delegationsplan. för. Barn- och skolnämnd Lunds stad LUNDS KOMMUN Barn- och skolförvaltning Lunds stad Delegationsplan för Barn- och skolnämnd Lunds stad Fastställd av Barn- och skolnämnd Lunds stad 2011-06-22. Reviderad 2012-06-20 samt 2013-10-16. Innehållsförteckning

Läs mer

6. Socialtjänst familjeenheten, familjerätt och ungdomsmottagning (SoL, LVU, LuL, FB m.m.)

6. Socialtjänst familjeenheten, familjerätt och ungdomsmottagning (SoL, LVU, LuL, FB m.m.) 1 6. Socialtjänst familjeenheten, familjerätt och ungdomsmottagning (SoL, LVU, LuL, FB m.m.) Ärendegrupp Lagrum Lägsta delegat Kommentarer SoL m.fl. lagar 6.1.1 Bistånd till barn och unga i form av vård

Läs mer

KALLELSE 2015-01-08. Välfärdsnämnden VFN 2015-01-08. Kallelse

KALLELSE 2015-01-08. Välfärdsnämnden VFN 2015-01-08. Kallelse KALLELSE 2015-01-08 VFN 2015-01-08 Kallelse 1 KALLELSE 2015-01-08 Plats och tid: Rum 429, stadshuset Ängelholm, 2015-01-08, klockan 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Besök: Karin Petersson,

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård- och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 25 maj 2010 43 Diarienummer: Dokumentansvarig: Pernilla Melin

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (1) 2011-01-05 Tisdagen den 11 januari, 2011, kl 10.00 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2 Ärenden enligt följande förteckning

Läs mer

Mölndals stad ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Allmänt om delegering av beslutanderätt inom nämnd. kommunallagen)

Mölndals stad ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Allmänt om delegering av beslutanderätt inom nämnd. kommunallagen) 38 :1 Mölndals stad ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING Allmänt om delegering av beslutanderätt inom nämnd (6 kap 33 kommunallagen) Vad innebär delegering? 1 kommunallagen regleras vilka politiska

Läs mer

Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende(hvb), familjehem m.m. RIKTLINJER. Antagna av KF 2004-01-19. Uppdaterade 2012-12-17

Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende(hvb), familjehem m.m. RIKTLINJER. Antagna av KF 2004-01-19. Uppdaterade 2012-12-17 1 Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende(hvb), familjehem m.m. RIKTLINJER Antagna av KF 2004-01-19 Uppdaterade 2012-12-17 SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE

Läs mer

Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212.

Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212. Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212. 4. OMSORG 4.1. Individ & familjeomsorg 4.2. Beslut om bistånd placering barn 4.3. Beslut om bistånd placering vuxna 4.4. Övrigt bistånd

Läs mer

IFO/Omvårdnadsförvaltningen Antagen av Socialnämnden SN 5

IFO/Omvårdnadsförvaltningen Antagen av Socialnämnden SN 5 1(1) IFO/Omvårdnadsförvaltningen Antagen av Socialnämnden 2011-01-13 SN 5 1. Barn- och ungdom Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 1.1 Beslut om att inleda utredning 11 kap. 1 SoL 1.2 Beslut om att utredning

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (11) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt Regler om delegering av nämndärenden finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen (KL). Delegation innebär

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reviderat 2009-02-17 Kommunfullmäktige 2009-08-31 46 SOCIALNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

Läs mer

H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn

H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn Beslut 2010-09-22 Diarienummer 9.1-18156/2010 1(12; MARKS KOMMUN SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden Marks kommun 511 80 Kinna Diarienr 2010-09- 2 2 Qiarieplanbeteckn

Läs mer

Delegationsordning för arbetsmarknadsnämnden

Delegationsordning för arbetsmarknadsnämnden Delegationsordning för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: arbetsmarknadsnämnden Fastställt: 2015-01-12, 7 Ansvar för revidering: arbetsmarknadsförvaltningen Gäller för: arbetsmarknadsnämnden/förvaltningen

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden Dnr FA.2015.11

Delegationsordning för fastighetsnämnden Dnr FA.2015.11 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Fastighetsnämnden Fastställelsedatum: 2015-03-11 Ansvarig: Fastighetschef Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden el behov Följas upp: Minst vart

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Beslutad av Barn- och ungdomsnämnden den 14 april 2016. Ersätter Barn- och ungdomsnämndens tidigare delegeringsordningar Delegeringsordning 2016-03-31 Sida 2

Läs mer

Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning, lista C

Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning, lista C SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-11 SN-2015/2815.111 1 (2) HANDLÄGGARE Lina Albrektsson Lina.Albrektsson@huddinge.se Socialnämnden Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning,

Läs mer

Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden

Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden 2015-09-30 Tid: Tisdagen den 6 oktober 2015, kl. 17:00 Plats: Hedebyskolans matsal, Vagnhärad Gruppmöte: Röd-gröna har gruppmöte kl. 16:30 i klassrum

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2010-xx-xx

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2010-xx-xx DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2010-xx-xx 1. Sammanfattning:... 2 2. Regler kring delegering... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Ej delegeringsbara ärenden... 3 2.3 Delegering i brådskande

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.3 Antagen av kultur- och fritidsnämnden 10/10 fritidsnämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen

Läs mer

Delegationsordning. Omsorgsnämnden

Delegationsordning. Omsorgsnämnden Delegationsordning Omsorgsnämnden Delegationsordning antagen av omsorgsnämnden 2016-06-15 85. Ersätter delegationsordningen beslutad 2015-06-10. Delegationsordningen reglerar vem eller vilka som har rätt

Läs mer

Reglemente för nämnden för individ- och familjeomsorg

Reglemente för nämnden för individ- och familjeomsorg Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från : 1 januari 2015 Antagen: KF 120/2014 Reglemente för nämnden för individ- och familjeomsorg Utöver vad som föreskrivs i Kommunallagen (1991:900)

Läs mer

Delegationsordning Grundskolenämnden 2015. Bilagor Tjänsteskrivelse- Delegationsordning som styrdokument Delegationsordning för grundskolenämnden

Delegationsordning Grundskolenämnden 2015. Bilagor Tjänsteskrivelse- Delegationsordning som styrdokument Delegationsordning för grundskolenämnden Rossana Rothstein - bunrr01 E-post: rossana.rothstein@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2015-03-11 Dnr: 2015/138-GSN-002 Grundskolenämnden Delegationsordning Grundskolenämnden 2015 Förslag

Läs mer

Delegationsordning avseende Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Delegationsordning avseende Skarpnäcks stadsdelsnämnd SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING Delegationsordning avseende Skarpnäcks stadsdelsnämnd 1 (100) 1. Allmänna ärenden... 9 2. Ekonomi, upphandling och stadsmiljö m m... 14 3. Personalärenden... 21 4. Förskoleverksamhet...

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.05

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.05 Delegationsordning för socialnämnden Antagen av socialnämnden 2008-04-22, 32 Reviderad av socialnämnden 2010-02-16, 13 Reviderad av socialnämnden 2013-12-17, 73 Reviderad av socialnämnden 2014-05-27, 37

Läs mer

Svedala Kommuns 4:09 Författningssamling - 1 -( 45)

Svedala Kommuns 4:09 Författningssamling - 1 -( 45) Författningssamling - 1 -( 45) Delegationsförteckning för myndighetsnämnden för socialtjänst och skola antagen av myndighetsnämnden för socialtjänst och skola 2013-12-12 Gäller från med kompletteringar

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Överförmyndarnämndens gällande delegationsordning är från 995-06-06, 3, med kompletteringar 996-03-0,. Då nya ansvarsområden tillkommit för överförmyndarnämnden

Läs mer

Delegationsordning. Socialtjänsten, Piteå kommun

Delegationsordning. Socialtjänsten, Piteå kommun Delegationsordning Socialtjänsten, Piteå kommun Reviderad 2012-05-25 Socialtjänstlagen m m Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 1 1.1 Socialtjänstlagen Boende Beslut om särskilt boende - jämkning av avgifter

Läs mer

Delegeringsordning med anvisningar, Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Delegeringsordning med anvisningar, Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Antagen 2016 01 26 Delegeringsordning med anvisningar, Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Enligt 6 kap 33 kommunallagen (KL) får en nämnd uppdra åt ett utskott, en ledamot, ersättare eller åt en anställd

Läs mer

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 20081118 Beställarenheten Anders Carlsson Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 1 1 INLEDNING...3 1.1 SYFTE...3 1.2 AVGRÄNSNING...3 2 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER OCH PRINCIPER...3

Läs mer

Socialtjänstens ansvar ensamkommande Malmköping 2014-06-02

Socialtjänstens ansvar ensamkommande Malmköping 2014-06-02 Socialtjänstens ansvar ensamkommande Malmköping 2014-06-02 Vilka lagar ska vi följa och varför? Förvaltningslagen grundläggande regler om hur ärenden inom olika myndigheter ska handläggas och hur kontakten

Läs mer

B. Socialtjänstärenden m.m. B1 Socialtjänstlag, socialtjänstförordning. 4 kap. 1 SoL. Ech. Anm ärknin. Dele at. Författnin. Nr Ärendebeskrivnin

B. Socialtjänstärenden m.m. B1 Socialtjänstlag, socialtjänstförordning. 4 kap. 1 SoL. Ech. Anm ärknin. Dele at. Författnin. Nr Ärendebeskrivnin B. Socialtjänstärenden m.m. Nr Ärendebeskrivnin Författnin Anm ärknin B1 Socialtjänstlag, socialtjänstförordning B1.1.1 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av vård (placering/omplacering) i familjehem

Läs mer

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Åtvidabergs kommun

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Åtvidabergs kommun Åtvidaberg 2011-08-23 Sida 1(11) Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Åtvidabergs kommun Fastställd av överförmyndarnämnden den 4 oktober 2010. Enligt 19 kap 14 i föräldrabalken () får nedanstående

Läs mer

Överenskommelse om samverkan

Överenskommelse om samverkan Överenskommelse om samverkan Ansvarsfördelning och samordning av insatser till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver vård och stödinsatser från samhället INNEHÅLL Syfte 3 Mål 3

Läs mer

Enheten för ensamkommande barn Dalsland Antagen i Dals-Eds Socialnämnd (SN 42)/ Dnr:

Enheten för ensamkommande barn Dalsland Antagen i Dals-Eds Socialnämnd (SN 42)/ Dnr: Delegationsordning kring ensamkommande barn Allmän handläggning enligt socialtjänstlagen Inleda utredning med anledning av ansökan Soc.sekr Enhetschef EKB 11 kap 1 SoL Inleda utredning med anledning av

Läs mer

Delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017

Delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017 Tjänsteskrivelse 2015-01-16 Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2015.0045 Folkhälsonämnden Delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017 Sammanfattning Delegationsordning för Folkhälsonämnden har upprättats

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INDIVID OCH FAMILJEOMSORGENS HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN RÖRANDE BARN OCH UNGA

RIKTLINJER FÖR INDIVID OCH FAMILJEOMSORGENS HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN RÖRANDE BARN OCH UNGA Socialtjänsten RIKTLINJER FÖR INDIVID OCH FAMILJEOMSORGENS HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN RÖRANDE BARN OCH UNGA Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Socialtjänsten, Besöksadress: Centrumgatan E-post: kommun@tibro.se,

Läs mer

DELEGATION. Beslutat av Myndighetsnämnden för Individ och familjeomsorg

DELEGATION. Beslutat av Myndighetsnämnden för Individ och familjeomsorg DELEGATION Beslutat av Myndighetsnämnden för Individ och familjeomsorg 2015-05-05 SKURUPS KOMMUN Socialnämnden Flik 1 Kategori Försörjningsstöd Sida 1 1.1 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Hofors

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Hofors TILLSYNSRAPPORT 1 (9) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Hofors Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

Utredning ang förslag till rak delegationsordning för BUN

Utredning ang förslag till rak delegationsordning för BUN Tjänsteutlåtande 2012-09-03 Sidan 1 av 4 Dnr BUN 2011/178-4 Barn- och ungdomsnämnden Utredning ang förslag till rak delegationsordning för BUN Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret föreslår

Läs mer

Delegationsordning för drift- och servicenämnden, 2015-11-01

Delegationsordning för drift- och servicenämnden, 2015-11-01 Karlskrona kommun 2015-11-24 1 (13 ) Drift- och serviceförvaltningen Dnr 2015.27.002 Delegationsordning för drift- och servicenämnden, 2015-11-01 Fastställt av: Drift- och servicenämnden Fastställt: 2015-10-27

Läs mer

Inspektion 1 4 oktober av Socialnämnden i Sundsvalls kommun

Inspektion 1 4 oktober av Socialnämnden i Sundsvalls kommun PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Datum 2012-11-07 Dnr 5230-2012 Sid 1 (7) Inspektion 1 4 oktober av Socialnämnden i Sundsvalls kommun Närvarande från Riksdagens ombudsmannaexpedition: Byråchefen

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.05

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.05 ionsordning för socialnämnden Antagen av socialnämnden 2008-04-22, 32 Reviderad av socialnämnden 2010-02-16, 13 Reviderad av socialnämnden 2013-12-17, 73 Reviderad av socialnämnden 2014-05-27, 37 Reviderad

Läs mer

Delegationsordning för myndighetsutövning Individ- och omsorgsförvaltningen

Delegationsordning för myndighetsutövning Individ- och omsorgsförvaltningen Dnr: IFO 2016.25 Delegationsordning för myndighetsutövning Individ- och omsorgsförvaltningen Beslutad av Myndighetsnämnden för Individ- och familjeomsorg 2016-08-09 Innehåll Försörjningsstöd... 3 Bistånd

Läs mer

Delegationsordning. Vård och Omsorg. Gäller fr.o.m. 2015-01-01

Delegationsordning. Vård och Omsorg. Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Delegationsordning Vård och Omsorg Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Antagen av socialnämnden den 16 december 2014, 90 Godkänd av Vård och omsorgsnämnden den 13 januari 2015 16 1 Innehållsförteckning Allmänt om

Läs mer

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102 Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER VON 204/28Fastställd 204-2-7 02 2(9) Förkortningar m m som används i förteckningen Delegat Ordf AU OC Verks ch EC DSK Utr sekr MAS Besl Biståndsh

Läs mer

Vuxna med funktionsnedsättning, missbruksproblem / psykosociala problem

Vuxna med funktionsnedsättning, missbruksproblem / psykosociala problem Vuxna med funktionsnedsättning, missbruksproblem / psykosociala problem Ärendetyp Lagrum Delegat Anmärkning 5.1.1 Beslut om att inleda / inte inleda utredning eller att inledd utredning ska läggas ner.

Läs mer

DELEGATION FRÅN KOMMUNSTYRELSEN. ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-09 346 med senaste ändring 2016-01-25, 20

DELEGATION FRÅN KOMMUNSTYRELSEN. ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-09 346 med senaste ändring 2016-01-25, 20 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING DELEGATION FRÅN KOMMUNSTYRELSEN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-09 346 med senaste ändring 2016-01-25, 20 Bestämmelser för delegation Allmänt Delegation innebär

Läs mer

Meddelandeblad. Kommunens ansvar för enskilda vid omvandling av särskilda boenden för äldre till trygghetsbostäder. Särskilda boenden för äldre

Meddelandeblad. Kommunens ansvar för enskilda vid omvandling av särskilda boenden för äldre till trygghetsbostäder. Särskilda boenden för äldre Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), avdelnings-

Läs mer

Revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens delegation av beslutsrätt samt arbetsordning

Revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens delegation av beslutsrätt samt arbetsordning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-28 1 (4) HSN 1412-1624 Handläggare: Julia Forssmed Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-11-03, p 5 Revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens delegation

Läs mer

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation Meddelandeblad Mottagare: Politiker, chefer, biståndshandläggare, socialsekreterare, LSS-handläggare, anhörigkonsulenter, demenssjuksköterskor inom socialtjänstens olika verksamheter. Kuratorer inom landstingen

Läs mer

Regional rutin för egenvårdsbedömning

Regional rutin för egenvårdsbedömning Regional rutin för egenvårdsbedömning Rutin för utförare av hälso- och sjukvård i. De regionala rutinerna har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Rutinerna är fastställda av hälso-

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING

SOCIALNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING OCKELBO KOMMUN SOCIALNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING SN 8/03 (Ersätter ON 92/00 :\Users\koi371\AppData ocal\microsoft\windows emporary Internet iles\content.outlook\u4 Y9QYV\SN DELORDN 003.DOC Allmänt om delegering

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2012-02-29 2 SN 22 Dnr 25.12 700 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS, ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, Lokal: Bäcken. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s. Anette Lundberg

Förvaltningsbyggnaden, Lokal: Bäcken. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s. Anette Lundberg PROTOKOLL 1(24) Tid: Kl 08:00-12:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Lokal: Bäcken Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Harry Bäckström, s Lars-Åke Andersson, v Gun-Britt

Läs mer

Delegationsordning för Servicenämnden. Antagen av Servicenämnden 2012-06-11, att gälla f.r.o.m. 2012-06-25

Delegationsordning för Servicenämnden. Antagen av Servicenämnden 2012-06-11, att gälla f.r.o.m. 2012-06-25 Delegationsordning för Servicenämnden Antagen av Servicenämnden 2012-06-11, att gälla f.r.o.m. 2012-06-25 Delegation av beslutanderätt Med delegering avses att nämnden överför självständig beslutanderätt

Läs mer

1(14) Delegeringsordning. för. Barn- och utbildningsnämnden. Giltig fr o m 2013-02-27

1(14) Delegeringsordning. för. Barn- och utbildningsnämnden. Giltig fr o m 2013-02-27 1(14) Delegeringsordning för Barn- och utbildningsnämnden Giltig fr o m 2013-02-27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2(14) DEL 1 Allmänt om delegering Sida 3 Beslutsfattande 3 Ersättare för delegat 4 älan om beslut

Läs mer

Delegeringsordning. Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22. Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5

Delegeringsordning. Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22. Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5 Delegeringsordning Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22 Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5 Delgeringsordning 2016-01-18 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer

DELEGERINGSBESLUT INOM BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN från nämnd till arbetsutskott, ordförande och förvaltningschef (Giltighet fr o m 2005-10-01)

DELEGERINGSBESLUT INOM BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN från nämnd till arbetsutskott, ordförande och förvaltningschef (Giltighet fr o m 2005-10-01) DELEGERINGSBESLUT INOM BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN från nämnd till arbetsutskott, ordförande och förvaltningschef (Giltighet fr o m 2005-10-01) Ärende Delegat Kommentar A A 1 ÄRENDEN INOM BARNOMSORGEN

Läs mer