Delegationsordning för kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegationsordning för kommunstyrelsen"

Transkript

1 Delegationsordning 1 (79) Fastställd av Gäller from Diarienummer KS Delegationsordning för kommunstyrelsen Innehållsförteckning Förslag till ny delegationsordning för kommunstyrelsen 1 Inledning 4 Syfte 4 Delegation 4 Vad kan inte delegeras? 5 Vidaredelegation 5 Ersättare för delegat 5 Anmälan 5 Ren verkställighet 6 Verkställighet omfattar beslut som 6 Verkställighet inom skol- och utbildningsförvaltningen 6 Överklagande av beslut 7 Förvaltningsbesvär 7 Laglighetsprövning 7 Hur man överklagar 7 Revidering 8 Förkortningar 8 Delegater 9 1 Kurser och representation Tjänsteresor, kurs eller konferens Tjänsteresor inom ram för vänort eller annan samarbete Kurser eller konferenser utomlands Extern representation 11 2 Personalärenden * Tillsvidareanställningar Visstidsanställningar Lönebidragsanställningar Förhandlingar och samverkan 13

2 Delegationsordning 2 (79) Fastställd av Gäller from Diarienummer KS Kollektivavtal och stridsåtgärder Fackligt uppdrag ledighet, lönörmån m m Ledighet i övrigt Bisyssla Bilavtal Stadigvarande förflyttning Lön och andra förmåner Avsked, uppsägning, omreglering samt avstängning Brådskande ärenden 17 3 Förvaltningsärenden Utlämnande av allmän handling Avvisande av försent inkomna besvärsskrivelser Brådskande ärenden Förrättningar och fastighetsbildningar Ombud i hyres- och arrendenämnd Hyres-, arrende-, tomträtts-, nyttjanderättsavtal Servituts- och ledningsrättsavtal Ersättningar 19 4 Skol- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde Brådskande ärenden Interkommunal ersättning Ersättning till enskilt driven förskoleverksamhet Organisationsfrågor Elevintag Förskolan Fritidshemmet Annan pedagogisk verksamhet (pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola, fritidshem, öppen förskola, öppen fritidsverksamhet, omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds) Förskoleklass Grundskolan 26

3 Delegationsordning 3 (79) Fastställd av Gäller from Diarienummer KS Grundsärskolan Gymnasieskolan Gymnasiesärskolan Gymnasiesärskolan elever som läsåret 2013/14 går i åk 4 Påbörjat utbildning före 1/ Gymnasiesärskolan gemensamt för utbildningar som börjar ter 1/ men både före och ter 1/ Gymnasiesärskolan - för utbildningar som påbörjas ter 1/ men före 1/ Gymnasiesärskolan för elever som börjar ter 1/ VUX Vuxenutbildning - Allmänt Kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial vuxenutbildning) Särskild utbildning för vuxna Utbildning i svenska för invandrare Byte av program Inrättande av program eller utbildning Disiplinära åtgärder mot elev Brådskande ärenden 70 5 Räddningstjänst Egensotning/egenrengöring och sotning Föreläggande och förbud Yttrande Avvisande av försent inkommen besvärshandling 72 6 Alkoholärenden Stadigvarande serveringstillstånd Lokal vid catering i slutna sällskap Utvidgning av serveringstillstånd Tillfälligt serveringstillstånd Medgivande till ombyggnad 74

4 Delegationsordning 4 (79) Fastställd av Gäller from Diarienummer KS Fortsatt verksamhet vid konkurs Erinran och varning Återkallande av serveringstillstånd Förbud eller inskränkning vid ett visst tillfälle Detaljhandel eller servering av öl 75 7 Ärenden enligt tobakslagen (1993:581) Tillsyn och tillsynsavgift Handräckning av polis Föreläggande, förbud och vite Varning och förbud Omhändertagande, återlämnande och destruktion av vara 77 8 Övrigt Upphandlingar Rättegångsombud eller -biträde Avtal Avskrivningar, utdelningar, upptagande av lån Lotteritillstånd 79 Inledning Syfte Huvudsyftet med delegation är att avlasta kommunstyrelse med löpande rutinärenden och därigenom fektivisera den kommunala förvaltningen samt förbättra servicen Delegation Med delegationsförteckning avses en förteckning över sådana ärenden, som det enligt gällande bestämmelser ankommer på kommunstyrelsen att besluta om, men som kommunstyrelsen med stöd av 6 kap 33 kommunallagen (1991:900) uppdrar åt annan att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut om Med beslut i delegeringsbestämmelserna avses endast beslut i kommunallagens mening Kännetecknande för ett beslut är bla att det föreligger alternativa lösningar och att beslutet innehåller ett självständigt ställningstagande

5 Delegationsordning 5 (79) Fastställd av Gäller from Diarienummer KS Delegaten träder helt i kommunstyrelsens (skolstyrelsens) ställe och ett beslut fattat på delegation är att betrakta som ett beslut av kommunstyrelsen Ansvaret för ett beslut fattat på delegation åvilar delegaten Ett delegationsbeslut kan inte överprövas (ändras) av kommunstyrelsen, däremot kan kommunstyrelsen återkalla givet delegationsuppdrag Detta kan göras generellt för en viss grupp av ärenden, för en viss tjänsteman eller för ett visst ärende Delegaten kan lämna över beslutanderätten i ett visst ärende till kommunstyrelsen om ärendets beskaffenhet kan anses påkalla det Vad kan inte delegeras? I följande slag av ärenden får beslutanderätten med stöd av 6 kap 34 kommunallagen inte delegeras: Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet Framställningar eller yttranden till fullmäktige, liksom yttranden med anledning av att ett beslut i kommunstyrelsen i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter Delegerad beslutanderätt skall rymmas inom ramen för anslagna medel samt stå i överensstämmelse med gällande författningar, normer samt nämndens anvisningar/riktlinjer Vidaredelegation Kommunstyrelsen kan genom beslut ge förvaltningschen rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd enligt 6 kap 37 kommunallagen Kommunstyrelsen skall hela tiden veta vem som har rätt att fatta beslut Om rätt till vidaredelegation utnyttjas, skall beslut om detta fattas, dokumenteras och anmälas till personalutskottet De tjänstemän som erhållit beslutanderätt eller vidaredelegation, skall regelmässigt anmäla besluten till den som utfärdat delegationsrätten Ersättare för delegat Vid laga förfall för delegat övertas beslutanderätten av en ersättare Ersättare kan vara: 1 den som enligt förteckningen är ersättare för delegaten 2 den som vikarierar för delegaten 3 den som förvaltningschen utser särskilt Anmälan Alla beslut som har fattats med stöd av delegation från kommunstyrelsen och förvaltningschen skal anmälas till kommunstyreslen vid närmast

6 Delegationsordning 6 (79) Fastställd av Gäller from Diarienummer KS påföljande sammanträde, dock senast två månader ter delegationsbeslutsdatum Viktigt vid anmälan av delegationsbeslut är att man genom kommunstyrelsens protokoll kan identifiera varje delegationsbeslut med hänsyn till bla möjligheten att överklaga besluten och för att delegationsbeslut ska kunna vinna laga kraft Följande gäller därför vid anmälan: Delegater ansvarar för att sammanställning över fattade delegationsbeslut lämnas till det organ som utfärdat delegationsrätten I delegationsprotokollet ska följande uppgifter anges; delegatens namn och titel, beslutsdatum, diarienummer (motsvarande), ärendetyp samt vilket beslut som fattats Delegationsbesluten behöver inte skickas in, men kan komma att terfrågas om frågor uppkommer kring enskilda beslut förtecknade i sammanställningen (Undantaget anställningsbeslut) Delegat, som fått vidaredelegering från förvaltningschen, anmäler först till dessa, som därter anmäler dessa beslut i enlighet med vad som sagts ovan för övriga delegater Anställningsavtal ska anmälas till personalutskottet senast 2 månader ter anställningsavtalets undertecknande Det finns en fastställd rutin för hantering av anställningsavtal (Dnr KS ) Ren verkställighet Med ren verkställighet avses åtgärder som normalt vidtas i tjänstemannens dagliga arbete Verkställighet omfattar beslut som inte ger utrymme för självständiga bedömningar följer av arbetsfördelningen mellan de anställda och de förtroendevalda för att den kommunala verksamheten ska fungera interna beslut som rör den inre verksamheten och inte påverkar förhållandet utåt (tex den löpande driften, flertalet personaladministrativa ärenden) rutinärenden med tillämpning av riktlinjer/principbeslut från kommunstyrelsen beslut av förberedande och verkställande art (faktiskt handlande, tex genomförande av ett kommunstyrelsebeslut så som avgiftsdebitering enligt taxa) normalt sett inte kan överklagas Verkställighet inom skol- och utbildningsförvaltningen De punkter i delegationsordningen där rektors eller förskolechs bogenheter regleras enligt lag är att betraktas som verkställighet och behöver inte anmälas

7 Delegationsordning 7 (79) Fastställd av Gäller from Diarienummer KS Överklagande av beslut Delegationsbesluten kan överklagas på samma sätt som kommunstyrelsens beslut Ett beslut överklagas skriftligt I skrivelsen ska klagande ange vilket beslut som överklagas och vilken ändring i beslutet som klagande begär Skrivelsen ska översändas till den myndighet som meddelat beslutet I kolumnen Överklaganden i delegationsförteckningen har angetts till vilka rättsinstanser olika beslut kan överklagas I övriga fall kan beslut endast överklagas genom kommunbesvär, se laglighetsprövning nedan Förvaltningsbesvär Förvaltningsbesvär kan anföras över beslut, som grundar sig på specialförfattningar med särskilda regler om hur beslut överklagas Av delegationsförteckningen framgår vilka beslut som överklagas genom förvaltningsbesvär Förvaltningsbesvär kan endast anföras av den som beslutet angår och om detta går vederbörande emot Om beslutet gäller omyndiga barn eller elever får föräldrar eller vårdnadshavare överklaga I skollagen anges ibland vem som har rätt att överklaga I skollagen är taleåldern sänkt Det innebär att den som fyllt 16 år ger rätt att själv föra sin talan Denna rätt gäller också ansökan till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt överklagande av beslut i fråga om sådan utbildning även om den sökande eller klagande inte har fyllt 16 år I vissa fall får ett beslut bara överklagas av barnet, eleven eller någon som söker till en utbildning Vårdnadshavaren kan överklaga beslut i den minderåriges ställe Vid förvaltningsbesvär prövas både lagligheten och lämpligheten av det överklagade beslutet Domstolen kan sätta ett nytt beslut i det tidigare beslutets ställe Till vilken instans man överklagar anges i specialförfattningarna, vilket också framgår av delegationsförteckningen i kolumnen Överklaganden En generell regel är att besvärshänvisning lämnas, då beslut går sökande emot och överklagas genom förvaltningsbesvär Laglighetsprövning Laglighetsprövning (kommunalbesvär) kan endast anföras av den som är kommunmedlem, dvs folkbokförd eller äger fast egendom i kommunen eller är taxerad till kommunalskatt där Domstolen prövar endast lagligheten och inte lämpligheten Närmare regler om laglighetsprövning finns i 10 kap kommunallagen Hur man överklagar Vid förvaltningsbesvär ska skrivelsen med överklagande ges in till den myndighet som meddelat beslutet Den ska ha kommit in till myndigheten (i detta fall kommunstyrelsen) inom tre (3) veckor från den dag då klagande fick del av beslutet

8 Delegationsordning 8 (79) Fastställd av Gäller from Diarienummer KS Vid laglighetsprövning av delegationsbeslut enligt 10 kap kommunallagen räknas överklagandetiden från det datum protokollet från kommunstyrelsens sammanträde, där beslutet anmälts, anslås Yttrande över besvär avges av den som fattat det överklagade beslutet Information till kommunstyrelsen beträffande det överklagade beslutet samt yttrandet ska lämnas vid kommunstyrelsens nästkommande fastställda sammanträde, räknat från överklagandets inkommande respektive yttrandets avsändande Om ärendets beskaffenhet påkallar det ska ärendet överlämnas till nämnden för yttrande Beslut att avvisa överklagande och omprövning av beslut Har skrivelsen inkommit för sent ska myndigheten avvisa densamma Om överklagandet inte avvisas överlämnar myndigheten detta tillsammans med övriga handlingar i ärendet till den myndighet som ska pröva ärendet Myndigheten delegaten ska ompröva beslutet om det är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part Revidering Delegationsordningen ska ses över för eventuell revidering varje 6 12 månader Förkortningar SkolL (1985) Skollag (1985:1100) Skollag (2010:800) SkF Skolförordning (2011:185) GySärF (1994) Förordning om gymnasiesärskolan (1994:741) GyF Gymnasiörordning (2010:2039) SFS 1991:1110 Lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (1991:1110) VuxF Förordning om vuxenutbildning (2011:1108) LAS Lag (1982:80) om anställningsskydd LOA Lag (1994:260) om offentlig anställning LOU Lag (2007:1091) om offentlig upphandling MBL Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet AB 08 Allmänna bestämmelser 2008 TF Tryckfrihetsförordning (1949:105) O Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) FörvL Förvaltningslag (1986:223) KommL Kommunallag (1991:900) PuL Personuppgiftslag (1998:204)

9 Delegationsordning 9 (79) Fastställd av Gäller from Diarienummer KS Delegater Ordförande i kommunstyrelsen Vice ordförande i kommunstyrelsen Ordförande i personalutskott Ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande i skol- och utbildningsutskott Personalutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Skol- och utbildningsutskottet Firmatecknare Personalch Kommunjurist Biträdande förvaltningsch Verksamhetsch Förskolech Resursch modersmålet Utredningssekreterare Administrativ ch Ch antagning Alkoholhandläggare Handläggare

10 Delegationsordning 10 (79) Fastställd av Gäller from Diarienummer KS Nr Ärende Delegat Lagrum/Anmärkning 1 Kurser och representation 11 Tjänsteresor, kurs eller konferens 112 Inrikes tjänsteresor, kurs eller konferens samt Danmark - överstigande 5 dagar inkl restid 12 Tjänsteresor inom ram för vänort eller annan samarbete 121 Utrikes tjänsteresor till ort/område med vänortsavtal eller annars inom ramen för av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen godkänt samarbete 13 Kurser eller konferenser utomlands 131 Annan kurs eller konferens utomlands - max 5 dagar inkl restid 132 Annan kurs eller konferens utomlands - överstigande 5 dagar inkl restid Personalutskott

11 Delegationsordning 11 (79) Fastställd av Gäller from Diarienummer KS Nr Ärende Delegat Lagrum/Anmärkning 14 Extern representation 141 Extern Budgetansvarig representation - max 10 personer 142 Extern representation - överstigande 10 personer 143 Extern representation innehållande alkohol Kommunstyrelsens arbetsutskott

12 Delegationsordning 12 (79) Fastställd av Gäller from Diarienummer KS Nr Ärende Delegat Lagrum/Anmärkning 2 Personalärenden * 21 Tillsvidareanställningar 211 Tillsvidareanställningar, utom i kommunstyrelsens reglemente angivna battningar - vakansprövning Personalutskott 212 Tillsvidareanställningar, utom i kommunstyrelsens reglemente angivna battningar - därter 22 Visstidsanställningar 221 Visstidsanställningar Budgetansvarig Förutsatt att det är inom ramen för det antal tjänster som är inrättade av kommunfullmäktige 222 Visstidsanställningar Personalutskott Förutsatt att det är utöver ramen för det antal tjänster som är inrättade av kommunfullmäktige * Innan delegationsbeslut i personalärenden fattas av förvaltningsch eller annan tjänsteman, skall samråd ske med ansvarig handläggare på personalavdelningen

13 Delegationsordning 13 (79) Fastställd av Gäller from Diarienummer KS Nr Ärende Delegat Lagrum/Anmärkning 23 Lönebidragsanställningar 231 Lönebidragsanställningar Personalch 24 Förhandlingar och samverkan 241 Förhandling enligt 11 MBL som ryms inom samverkansavtalet med rätt till vidaredelegation 11 MBL 242 Förhandling enligt 11 MBL som ligger utanför samverkansavtalet Personalch 11 MBL 243 Förhandling enligt 12 MBL Personalch 12 MBL 244 Förhandling enligt 13 MBL Personalch 13 MBL 245 Förhandling enligt 14 MBL Personalch 14 MBL 246 Förhandling enligt 38 MBL 247 Fullgörande av samverkan enligt gällande samverkansavtal inklusive 19 MBL Personalch, Budgetansvarig i verksamheten 38 MBL 19 MBL 25 Kollektivavtal och stridsåtgärder 251 Tecknande av kollektivavtal eller motsvarande, som reglerar frågor rörande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Personalutskott

14 Delegationsordning 14 (79) Fastställd av Gäller from Diarienummer KS Nr Ärende Delegat Lagrum/Anmärkning 252 Varsel om stridsåtgärder 253 Vidtagande av stridsåtgärder 254 Bullmäktigande av ombud i arbetstvister Personalutskott Personalutskott Kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall för denne, förste vice ordförande 26 Fackligt uppdrag ledighet, lönörmån m m 261 Beviljande av Personalch tillfällig ledighet för fackliga uppdrag 262 Beviljande av Personalch lönörmån mm för fackliga uppdrag 263 Fastställande av facklig tid Personalutskott

15 Delegationsordning 15 (79) Fastställd av Gäller from Diarienummer KS Nr Ärende Delegat Lagrum/Anmärkning 27 Ledighet i övrigt 271 Beviljande av ledighet för enskild angelägenhet,, enligt AB Beviljande av annan ledighet än vad som följer av lag eller avtal upp till 6 månader 273 Beviljande av annan ledighet än vad som följer av lag eller avtal överstigande 6 månader 274 Beviljande av annan ledighet än vad som följer av lag eller avtal upp till 6 månader för förvaltningscher 275 Beviljande av annan ledighet än vad som följer av lag eller avtal överstigande 6 månader för förvaltningscher Personalch Personalch Personalutskott Kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall för denne, förste vice ordförande Personalutskott Personalutskottet tar fram riktlinje för detta Personalutskottet tar fram riktlinje för detta 28 Bisyssla 281 Beslut om förbud av bisyssla 282 Beslut om godkännande av bisyssla Personalutskott Personalutskott Personalutskottet tar fram riktlinje för detta Personalutskottet tar fram riktlinje för detta

16 Delegationsordning 16 (79) Fastställd av Gäller from Diarienummer KS Nr Ärende Delegat Lagrum/Anmärk ning 29 Bilavtal 291 Beslut om godkännande av bilavtal Personalch 210 Stadigvarande förflyttning 2101 Stadigvarande förflyttning inom förvaltningsområde 2102 Stadigvarande förflyttning mellan förvaltningsområden Personalutskottet 211 Lön och andra förmåner 2111 Fastställande av lön och andra förmåner för kommundirektör, ekonomich, kommunjurist, stadsarkitekt och förvaltningscher, vid nyanställning Kommunstyrelsens arbetsutskott 2112 Fastställande av lön för övriga anställda 2113 Lönörändringar under gällande avtalsperiod 2114 Fastställande av årlig löneprioritering Personalutskott Personalutskott Riktlinje som tas fram av personalutskottet och fastställs av kommunstyrelsen

17 Delegationsordning 17 (79) Fastställd av Gäller from Diarienummer KS Nr Ärende Delegat Lagrum 212 Avsked, uppsägning, omreglering samt avstängning 2121 Beslut om avsked Personalutskott 2122 Uppsägning av arbetstagaren på grund av personliga skäl 2123 Beslut om omreglering av anställning på grund av erhållen sjukersättning 2124 Uppsägning från arbetsgivaren på grund av arbetsbrist Personalutskott Personalch Personalch 2125 Beslut om avstängning 2126 Beslut om ersättning vid anställnings upphörande 0-3 månader Personalch 3-6 månader Personalutskott Över 6 månader Kommunstyrelsens arbetsutskott 213 Brådskande ärenden 2131 Beslut och yttrande å personalutskottets vägnar som är så brådskande att utskottets avgörande inte kan avvaktas Personalutskottets ordförande

18 Delegationsordning 18 (79) Fastställd av Gäller from Diarienummer KS Nr Ärende Delegat Lagrum 3 Förvaltningsärenden 31 Utlämnande av allmän handling 311 Beslut i ärenden om att inte Kommunjurist lämna ut allmänna handlingar eller uppgifter ur allmänna handlingar samt yttrande över överklagande i sådana ärenden 32 Avvisande av försent inkomna besvärsskrivelser 321 Beslut om avvisande av för sent inkomna besvärsskrivelser Kommunjurist Undantaget räddningstjänsten som finns under punkt Brådskande ärenden 331 Beslut och yttrande å kommunstyrelsens arbetsutskotts vägnar som är så brådskande att utskottets avgörande inte kan avvaktas Ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott 34 Förrättningar och fastighetsbildningar 341 Ombud vid Kommunjurist fastighetsrättsliga förrättningar 342 Beslut om ansökan om fastighetsrättsliga förrättningar och fastighetsbildningsåtgärder Kommunjurist 35 Ombud i hyres- och arrendenämnd 351 Bullmäktigande av ombud i hyres- och arrendenämnd Kommunstyrelsens ordförande

19 Delegationsordning 19 (79) Fastställd av Gäller from Diarienummer KS Nr Ärende Delegat Lagrum 36 Hyres-, arrende-, tomträtts-, nyttjanderättsavtal 361 Godkännande av hyresavtal, arrendeavtal, tomträttsavtal och andra nyttjanderättsavtal Firmatecknare 37 Servituts- och ledningsrättsavtal 371 Godkännande av servitutsoch ledningsrättsavtal Firmatecknare 38 Ersättningar 381 Beslut om intrångsersättning eller annan liknande ersättning av entreprenader eller anläggningsarbeten 382 Beslut om ersättning i samband med översvämningsskador och miljöskador

20 Delegationsordning 20 (79) Fastställd av Gäller from Diarienummer KS Nr Ärende Delegat Lagrum 4 Skol- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde 41 Brådskande ärenden 411 Beslut och yttrande å skol- och utbildningsutskottets vägnar som är så brådskande att utskottets avgörande inte kan avvaktas Ordförande i skoloch utbildningsutskott 42 Interkommunal ersättning 421 Beslut om interkommunal ersättning och ersättning för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, pedagogisk omsorg, skola och fristående skola Skol- och utbildningsutskott 43 Ersättning till enskilt driven förskoleverksamhet 431 Beslut om ersättning till enskilt bedriven förskoleverksamhet Skol- och utbildningsutskott 44 Organisationsfrågor 441 Beslut avseende organisationsfrågor inom sitt verksamhetsområde Skol- och utbildningsutskott

21 Delegationsordning 21 (79) Fastställd av Gäller from Diarienummer KS Nr Ärende Delegat Lagrum 45 Elevintag 451 Beslut om intagning av elever till utbildningar inom verksamhetsområdet 46 Förskolan 461 Beslut om vidtagande av nödvändiga åtgärder om brister framkommer i verksamheten 462 Skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen 463 Ansvar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i 6 kap 464 Ansvar för (med tillhörande beslut) att bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn 465 Ansvar för (med tillhörande beslut) att genomföra åtgärder för att förebygga och förhindra att barn utsätts för kränkande behandling 466 Ansvar för (med tillhörande beslut) att varje år upprätta en plan mot kränkande behandling Skol- och utbildningsutskott Förskolech Förskolech Förskolech Förskolech 4 kap 7 4 kap 8 6 kap 5 6 kap 6 6 kap 7 6 kap 8

22 Delegationsordning 22 (79) Fastställd av Gäller from Diarienummer KS Ansvar för (med tillhörande beslut) att skyndsamt utreda omständigheterna kring uppgivna kränkningar och vidta förebyggande åtgärder 468 Beslut att erbjuda förskola i den omfattning som behövs med hänsyn om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt 469 Beslut om överenskommelse med annan kommun om att denna i sin förskoleverksamhet ska ta emot barn om det finns särskilda skäl 4610 Beslut om mottagande av barn från annan kommun i förskola med hänsyn till barnets personliga förhållanden Inhämtande av yttrande från den andra kommunen Beslut att ta emot barn även i annat fall ter önskemål från vårdnadshavaren 4611 Beslut att skyndsamt erbjuda barn, som har behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola (förtur) 4612 Beslut om nedsättning eller brielse från avgift (avvikelse från taxa) för plats i förskola Förskolech Förskolech Nr Ärende Delegat Lagrum/Anmärkning Utredningssekreterare Utredningssekreterare Förskolech 6 kap 10 8 kap 5 8 kap 12 tredje stycket 8 kap 13 8 kap 14 8 kap 16

23 Delegationsordning 23 (79) Fastställd av Gäller from Diarienummer KS Nr Ärende Delegat Lagrum/An märkning Beslut om avstängning från förskoleplats pga obetalda avgifter Beslut om tillsyn över förskola vars huvudman har förklarats vara berättigad till kommunalt bidrag Förvaltning sch Förvaltning sch 26 kap 4 47 Fritidshemmet 471 Beslut om vidtagande av nödvändiga åtgärder om brister framkommer i verksamheten 472 Beslut om skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen 473 Ansvar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i 6 kap 474 Ansvar för (med tillhörande beslut) att bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever 475 Ansvar för (med tillhörande beslut) att genomföra åtgärder för att förebygga och förhindra att elever utsätts för kränkande behandling 476 Ansvar för (med tillhörande beslut) att varje år upprätta en plan mot kränkande behandling 477 Ansvar för (med tillhörande beslut) att skyndsamt utreda omständigheterna kring uppgivna kränkningar och vidta förebyggande åtgärder 478 Beslut om nedsättning eller brielse från avgift (avvikelse från taxa) för plats i fritidshem 479 Beslut om avstängning från fritidshemsplats pga obetalda avgifter Förvaltning sch Förvaltning sch 4 kap 7 4 kap 8 6 kap 5 6 kap 6 6 kap 7 6 kap 8 6 kap 10 Förvaltning sch Förvaltning sch 14 kap 12

24 Delegationsordning 24 (79) Fastställd av Gäller from Diarienummer KS Nr Ärende Delegat Lagrum/An märkning 4710 Beslut om utbildning i fritidshem i den omfattning som behövs med hänsyn om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt 4711 Beslut om utbildning i fritidshem vid särskilt behov av stöd 4712 Beslut om utnyttjande av insynsrätt i fritidshem med enskild huvudman 4713 Beslut om tillsyn över fritidshem vars huvudman har förklarats vara berättigad till kommunalt bidrag 14 kap 5 14 kap 6 Förvaltning 14 kap 18 sch, Lägeskommu Förvaltning sch nen 26 kap 4, Punkt 1 48 Annan pedagogisk verksamhet (pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola, fritidshem, öppen förskola, öppen fritidsverksamhet, omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds) 481 Ansvar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i 6 kap Förskoleche f 6 kap Ansvar för (med tillhörande beslut) att bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn 483 Ansvar för (med tillhörande beslut) att genomföra åtgärder för att förebygga och förhindra att barn utsätts för kränkande behandling 484 Ansvar för (med tillhörande beslut) att varje år upprätta en plan mot kränkande behandling 485 Ansvar för (med tillhörande beslut) att skyndsamt utreda omständigheterna kring uppgivna kränkningar och vidta förebyggande åtgärder Förskoleche f Förskoleche f Förskoleche f Förskoleche f 6 kap 6 6 kap 7 6 kap 8 6 kap 10

25 Delegationsordning 25 (79) Fastställd av Gäller from Diarienummer KS Nr Ärende Delegat Lagrum/An märkning 486 Beslut om vidtagande av nödvändiga åtgärder om brister framkommer i verksamheten 487 Beslut om skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen 488 Ansvar för tillsyn över pedagogisk omsorg vars huvudman har förklarats vara berättigad till kommunalt bidrag 25 kap 8, Andra stycket 25 kap 8, Tredje stycket 26 kap 4, punkt 2 49 Förskoleklass 491 Beslut om vidtagande av nödvändiga åtgärder om brister framkommer i verksamheten 492 Beslut om skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen 493 Ansvar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i 6 kap 494 Ansvar för (med tillhörande beslut) att bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever 495 Ansvar för (med tillhörande beslut) att genomföra åtgärder för att förebygga och förhindra att elever utsätts för kränkande behandling 496 Ansvar för (med tillhörande beslut) att varje år upprätta en plan mot kränkande behandling 497 Ansvar för (med tillhörande beslut) att skyndsamt utreda omständigheterna kring uppgivna kränkningar och vidta förebyggande åtgärder 498 Beslut om plats i förskoleklass före höstterminen det år eleven fyller sex år 4 kap 7 4 kap 8 6 kap 5 6 kap 6 6 kap 7 6 kap 8 6 kap 10 9 kap 5

26 Delegationsordning 26 (79) Fastställd av Gäller from Diarienummer KS Nr Ärende Delegat Lagrum/Anm ärkning 499 Beslut om överenskommelse med annan kommun om att denna i sin förskoleklassverksamhet ska ta emot elev om det finns särskilda skäl 4910 Beslut om mottagande av elev från annan kommun i förskoleklass med hänsyn till elevens personliga förhållanden Beslut att ta emot elev även i annat fall ter önskemål från vårdnadshavaren 4911 Beslut om avslag på ansökan om placering vid viss skolas förskoleklass ter önskemål 4912 Beslut om utnyttjande av insynsrätt i fristående förskoleklass (i lägeskommunen) 410 Grundskolan 4101 Beslut om vidtagande av nödvändiga åtgärder om brister framkommer i verksamheten 4102 Beslut om skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen 4103 Ansvar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i 6 kap 4104 Ansvar för (med tillhörande beslut) att bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever 4105 Ansvar för (med tillhörande beslut) att genomföra åtgärder för att förebygga och förhindra att elever utsätts för kränkande vid önskad skola 9 kap 12 9 kap 13, överklagan till Skolväsendets överklaganden ämnd, Inhämtande av yttrande från barnets hemkommun 9 kap 15, överklagan till Skolväsendets överklaganden ämnd 9 kap 22 4 kap 7 4 kap 8 6 kap 5 6 kap 6 6 kap 7

27 Delegationsordning 27 (79) Fastställd av Gäller from Diarienummer KS behandling Nr Ärende Delegat Lagrum/Anm ärkning 4106 Ansvar för (med tillhörande beslut) att varje år upprätta en plan mot kränkande behandling 4107 Ansvar för (med tillhörande beslut) att skyndsamt utreda omständigheterna kring uppgivna kränkningar och vidta förebyggande åtgärder 4108 Beslut om mottagande på försök under högst sex månader i annan skolform (grundsärskolan) 4109 Beslut om utbildning i annan skolform (grundsärskolan) (integrerad elev) Prövning av uppskjuten skolplikt Prövning av skolpliktens förlängning (senare upphörande) Prövning av skolpliktens tidigare upphörande Prövning av rätt att slutföra skolgången enligt 15 Ansvara för att skolpliktiga elever som inte går i skolan på något annat sätt får föreskriven utbildning Resursch Resursch 6 kap 8 6 kap 10 7 kap 8 Om berörda huvudmän är överens och elevens vårdnadshavare medger det 7 kap 9 Om berörda huvudmän är överens och elevens vårdnadshavare medger det 7 kap 10 Andra stycket Skolväsendets överklaganden ämnd Efter begäran av vårdnadshavare 7 kap 13 7 kap 14 7 kap 16 7 kap Ansvara för att eleverna fullgör 7 kap 22

28 Delegationsordning 28 (79) Fastställd av Gäller from Diarienummer KS sin skolgång (skolplikt) Nr Ärende Delegat Lagrum/Anm ärkning Överenskommelse med annan kommun om att denna i sin grundskola ska ta emot elev om det finns särskilda skäl Beslut om mottagande av eleven från annan kommun i grundskola med hänsyn till elevens personliga förhållanden Inhämtande av yttrande från den andra kommunen Beslut att ta emot elev även i annat fall ter önskemål från vårdnadshavaren Beslut om åtgärder för elev som inte kan bo hemma till följd av skolgången Resursch 10 kap 24 Tredje stycket 10 kap 25 Skolväsendets överklaganden ämnd Om särskilda skäl finns 10 kap kap 29 Tredje stycket Skolväsendets överklaganden ämnd Vid bedömningen ska särskild vikt fästas vid elevens ålder Beslut om avslag på ansökan om placering på viss skolenhet ter önskemål Beslut om beviljande av/avslag på skolskjuts utifrån bedömningsgrunder i skollagen Beslut om avslag på skolskjuts vid val av annan skolenhet i hemkommunen eller annan kommun utifrån bedömning att det inte kan ske utan vid önskad skolenhet Bitrförvaltnin gsch Bitrförvaltnin gsch 10 kap 30 Skolväsendets överklaganden ämnd 10 kap 32 Första stycket Förvaltningsrät ten 10 kap 32 Andra stycket

29 Delegationsordning 29 (79) Fastställd av Gäller from Diarienummer KS organisatoriska och ekonomiska svårigheter Nr Ärende Delegat Lagrum/Anm ärkning Beslut om avslag på skolskjuts för elev som med stöd av 25 går i annan kommuns grundskola och måste övernatta i den kommunen Beslut om avslag på skolskjuts vid val av fristående grundskola inom kommunen utifrån bedömning att det inte kan ske utan organisatoriska och ekonomiska svårigheter Beslut om utnyttjande av insynsrätt i fristående grundskola Beslut om särskild undervisning för elever pga sjukdom eller liknande skäl Överenskommelse med annan huvudman att anordna särskild undervisning på sjukhus eller annan institution Beslut om särskild undervisning i hemmet eller annan lämplig plats för elever som inte vårdas på sjukhus eller en motsvarande institution Beslut om skolpliktens fullgörande på annat sätt än enligt skollagen Beslut om återkallelse av medgivande enligt 24 kap 23 Bitrförvaltnin gsch Bitrförvaltnin gsch 10 kap 33 Första stycket Förvaltningsrät ten 10 kap kap 41 Lägeskommun en 24 kap 17 Resursch 24 kap kap kap 23 Förvaltningsrät ten Medgivande för upp till ett år i sänder 24 kap 24 Gäller omedelbart om

30 Delegationsordning 30 (79) Fastställd av Gäller from Diarienummer KS inte annat beslutas

31 Delegationsordning 31 (79) Fastställd av Gäller from Diarienummer KS Nr Ärende Delegat Lagrum/Anm ärkning Beslut om läsårstider (dagar för höst- och vårterminens början och slut) Beslut om att antalet skoldagar kan begränsas till fyra/vecka för en grupp elever i årskurs 1 och 2 Prövning av mottagande av elev, som anses bosatta i utlandet hos sina vårdnadshavare, i grundskola Mottagande även i andra fall av barn, som inte anses bosatt i Sverige, som elev i sin grundskola Beslut att inte anordna modersmålsundervisning Beslut att elev ska ges modersmålsundervisning under längre tid än sju läsår Beslut om ytterligare undervisningstid utöver den garanterade undervisningstiden Beslut om fördelning av undervisningstiden mellan årskurserna modersmålet 3 kap 3 SkF 3 kap 4 SkF Andra stycket Om det finns särsilda skäl 4 kap 2 SkF På begäran av vårdnadshavar e 4 kap 2 SkF 5 kap 10 SkF 5 kap 11 SkF Om eleven har behov av detta 9 kap 3 SkF 9 kap 4 SkF Erbjudande om språkval 9 kap 5 SkF Huvudmannen ska erbjuda minst två av språken franska, spanska och tyska Beslut om gruppstorlek för 9 kap 7 SkF språkval

32 Delegationsordning 32 (79) Fastställd av Gäller from Diarienummer KS Nr Ärende Delegat Lagrum/Anm ärkning Beslut om erbjudande av allsidigt urval av ämnen som elevens val Beslut om användning av färdighetsprov för utbildning som kräver särskilda färdigheter i bild idrott och hälsa, musik eller slöjd Yttrande till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet i enskilda elevärenden 9 kap 8 SkF 9 kap 25 SkF 411 Grundsärskolan 4111 Beslut om vidtagande av nödvändiga åtgärder om brister framkommer i verksamheten 4112 Beslut om skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen 4113 Ansvar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i 6 kap 4114 Ansvar för (med tillhörande beslut) att bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever 4115 Ansvar för (med tillhörande beslut) att genomföra åtgärder för att förebygga och förhindra att elever utsätts för kränkande behandling 4116 Ansvar för (med tillhörande beslut) att varje år upprätta en plan mot kränkande behandling 4 kap 7 4 kap 8 6 kap 5 6 kap 6 6 kap 7 6 kap 8

33 Delegationsordning 33 (79) Fastställd av Gäller from Diarienummer KS Nr Ärende Delegat Lagrum/Anm ärkning 4117 Ansvar för (med tillhörande beslut) att skyndsamt utreda omständigheterna kring uppgivna kränkningar och vidta förebyggande åtgärder 4118 Prövning av mottagande i grundsärskolan Resursch 6 kap 10 7 kap 5 Skolväsendets överklaganden ämnd 4119 Utredning om elev i särskolan Resursch 7 kap 5a Andra stycket Beslut om att en elev inte ska tillhöra grundsärskolan Resursch Beslut om mottagande på försök under högst sex månader i annan skolform (grundskolan) Beslut om utbildning i annan skolform (grundskolan) (integrerade elever) Resursch Resursch Prövning av uppskjuten skolplikt Resursch Prövning av skolpliktens förlängning (senare upphörande) Prövning av skolpliktens tidigare upphörande Resursch 7 kap 8 Om berörda huvudmän är överens och elevens vårdnadshavare medger det 7 kap 9 Om berörda huvud- män är överens och elevens vårdnadshavare medger det 7 kap 10 Efter begäran av barnets vårdnadshavare 7 kap 13 Skolväsendets överklaganden ämnd 7 kap 14 Skolväsendets överklaganden ämnd

34 Delegationsordning 34 (79) Fastställd av Gäller from Diarienummer KS

35 Delegationsordning 35 (79) Fastställd av Gäller from Diarienummer KS Nr Ärende Delegat Lagrum/Anm ärkning Prövning av rätt att slutföra skolgången enligt 15 Ansvar för att skolpliktiga barn som inte går i skolan på något annat sätt får föreskriven utbildning Ansvar för att eleverna fullgör sin skolgång (skolplikt) Beslut att elev som tas emot i grundsärskolan huvudsakligen ska läsa ämnen eller ämnesområden Överenskommelse med annan kommun att den i sin grundsärskola ska ta emot elever som hemkommunen ansvarar för Beslut om mottagande av eleven från annan kommun i grundsärskola med hänsyn till elevens personliga förhållanden 22 Beslut att ta emot elev även i annat fall ter önskemål från vårdnadshavaren Beslut om avslag på ansökan om placering på viss skolenhet ter önskemål Beslut om beviljande av/avslag på skolskjuts utifrån bedömningsgrunder i skollagen Resursch 7 kap 16 7 kap 21 7 kap kap 8 vårdnadshavar e innan beslut fattas Resursch 11 kap 24 Andra stycket punkt 2 Resursch 11 kap 25 Skolväsendets överklaganden ämnd Om särskilda skäl finns Inhämtande av yttrande från den andra kommunen Resursch 11 kap 26 vid önskad skolenhet 11 kap 29, Andra stycket Skolväsendets överklaganden ämnd Resursch 11 kap 31, Första stycket Förvaltningsrät ten

36 Delegationsordning 36 (79) Fastställd av Gäller from Diarienummer KS Nr Ärende Delegat Lagrum/Anm ärkning Beslut om avslag på skolskjuts vid val av annan skolenhet i hemkommunen eller annan kommun utifrån bedömning att det inte kan ske utan organisatoriska och ekonomiska svårigheter Beslut om avslag på skolskjuts för elev som med stöd av 25 går i annan kommuns särskola och måste övernatta i den kommunen Beslut om avslag på skolskjuts vid val av fristående grundsärskola inom kommunen utifrån bedömning att det inte kan ske utan organisatoriska och ekonomiska svårigheter Ansvar för insyn i fristående grundsärskola (i lägeskommunen) Beslut om särskild undervisning för elever pga sjukdom eller liknande skäl Överenskommelse med annan huvudman att anordna särskild undervisning på sjukhus eller annan institution Beslut om särskild undervisning i hemmet eller annan lämplig plats för elever som inte vårdas på sjukhus eller en motsvarande institution Beslut om skolpliktens fullgörande på annat sätt än enligt skollagen Beslut om återkallelse av medgivande enligt 24 kap 23 Resursch 11 kap 31, Andra stycket Resursch 11 kap 32, Fösta stycket Förvaltningsrät ten Resursch 11 kap kap kap 17 Resursch 24 kap kap kap 23 Förvaltningsrät ten 24 kap 24 Gäller omedelbart om inget annat beslutas

37 Delegationsordning 37 (79) Fastställd av Gäller from Diarienummer KS

38 Delegationsordning 38 (79) Fastställd av Gäller from Diarienummer KS Nr Ärende Delegat Lagrum/Anm ärkning Beslut om läsårstider Beslut om att antalet skoldagar kan begränsas till fyra för en grupp elever i årskurs 1 och 2 Prövning av mottagande av elev, som anses bosatta i utlandet hos sina vårdnadshavare, i grundsärskola Beslut att inte anordna modersmålsundervisning Beslut att elev ska ges modersmålsundervisning under längre tid än sju läsår Beslut om ytterligare undervisningstid utöver den garanterade undervisningstiden Beslut om fördelning av undervisningstiden mellan årskurserna Beslut om erbjudande av allsidigt urval av ämnen som elevens val Yttrande till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet i enskilda elevärenden modersmålet 3 kap 3 SkF Dagar för höstoch vårterminens början och slut 3 kap 4 SF Om det finns särskilda skäl 4 kap 2 SkF 5 kap 10 SkF Skyldighet endast om minst fem elever önskat detta och lämplig lärare finns att tillgå 5 kap 11 SkF Om eleven har behov av detta 10 kap 2 SkF 10 kap 3 SkF 10 kap 5 SkF

39 Delegationsordning 39 (79) Fastställd av Gäller from Diarienummer KS Nr Ärende Delegat Lagrum/Anm ärkning 412 Gymnasieskolan 4121 Beslut om vidtagande av nödvändiga åtgärder om brister framkommer i verksamheten 4122 Beslut om skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen 4123 Avstängning av elev i de frivilliga skolformerna 4124 Avstängningstid i de frivilliga skolformerna 4125 Avstängning av elev från viss utbildning med praktiska inslag i de frivilliga skolformerna 4126 Inhämtande av yttrande 4127 Ansvar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i 6 kap 4128 Ansvar för (med tillhörande beslut) att bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever 4129 Ansvar för (med tillhörande beslut) att genomföra åtgärder för att förebygga och förhindra att elever utsätts för kränkande behandling 4 kap 7 4 kap 8 5 kap 17 Förvaltningsrät ten Kan delegera punkt 1, 2 och 4 Punkt 3 kan ej delegeras 5 kap 18 5 kap 19 Förvaltningsrät ten kan besluta om omedelbar avstängning enigt tredje stycket kan ej delegeras 5 kap 21 6 kap 5 6 kap 6 6 kap 7

40 Delegationsordning 40 (79) Fastställd av Gäller from Diarienummer KS Nr Ärende Delegat Lagrum/Anm ärkning Ansvar för (med tillhörande beslut) att varje år upprätta en plan mot kränkande behandling Ansvar för (med tillhörande beslut) att skyndsamt utreda omständigheterna kring uppgivna kränkningar och vidta förebyggande åtgärder Information om de nationella programmen och om möjligheter att få utbildning på introduktionsprogram Ansvar för intagning till olika utbildningar Information till hemkommunen när elev börjar eller slutar vid gymnasieskolan med annan huvudman än hemkommunen Beslut om vilka hjälpmedel som eleverna ska hålla sig med Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering och resebidrag Beslut om utnyttjande av insynsrätt i fristående gymnasieskola (i lägeskommunen) Upprättande av utbildningskontrakt för varje elev och arbetsplats med gymnasial lärlingsutbildning Beslut om avvikelser från ett nationellt programs innehåll Beslut om att utbildningen får fördelas på längre tid 6 kap 8 6 kap kap 8 15 kap kap kap 17 Riktlinjer Administrativ ch 15 kap 32 Förvaltningsrät ten 15 kap kap 11a 16 kap kap 15, Andra stycket

41 Delegationsordning 41 (79) Fastställd av Gäller from Diarienummer KS Nr Ärende Delegat Lagrum/Anm ärkning Beslut om att utbildningen får fördelas på kortare tid tre läsår 16 kap 15, Tredje stycket Om huvudmannen har fått Skolverkets tillstånd Bedömning av behörighet 16 kap Beslut om behörighet hos och mottagande av sökande Beslut om rätt att fullfölja utbildningen Skyldighet att erbjuda utbildning Beslut om mottagande av sökande från sökande hemmahörande i kommunen eller samverkansområdet i första hand Beslut om mottagande av sökande utöver 43 om de sökt utbildning enligt p Beslut om mottagande av sökande i andra hand Beslut om inhämtande av yttrande från den sökandes hemkommun Beslut att inte betala tilläggsbelopp för elev i behov av särskilt stöd på fristående gymnasieskola om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen Beslut om förlängning av preparandutbildning på introduktionsprogram till två år 16 kap 36 Skolväsendets överklaganden ämnd 16 kap kap kap kap kap kap 48 Administrativ ch 16 kap kap 5 Om synnerliga skäl finns

42 Delegationsordning 42 (79) Fastställd av Gäller from Diarienummer KS Nr Ärende Delegat Lagrum/Anm ärkning Beslut om minskad omfattning på utbildningen på introduktionsprogram Beslut om plan för utbildningen på introduktionsprogram och individuell studieplan för varje elev Beslut om mottagande av ungdomar till yrkesintroduktion eller individuellt alternativ Beslut om behörighet och mottagande av sökande till programinriktat individuellt val eller yrkesintroduktion för en grupp elever Beslut om erbjudande av preparandutbildning, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion Beslut om erbjudande av yrkesintroduktion och individuellt alternativ för elever från grundsärskolan Beslut om mottagande av sökande till programinriktat individuellt val eller yrkesintroduktion för en grupp elever Beslut om mottagande av sökande till preparandutbildning, yrkesintroduktion som inte har utformats för en grupp elever, individuellt alternativ eller språkintroduktion även om de inte kommer från kommunen 17 kap 6 Om eleven begär det och det är förenligt med syftet med elevens utbildning 17 kap 7 17 kap 11 Om det finns synnerliga skäl 17 kap 14 Skolväsendets överklaganden ämnd 17 kap 16, Första stycket 17 kap 16, Andra stycket 17 kap 19 Anordnarkom munen 17 kap 21 Anordnarkom munen

43 Delegationsordning 43 (79) Fastställd av Gäller from Diarienummer KS

44 Delegationsordning 44 (79) Fastställd av Gäller from Diarienummer KS Nr Ärende Delegat Lagrum/Anm ärkning Överenskommelse om annan interkommunal ersättning än enligt Beslut om särskild undervisning för elever pga sjukdom eller liknande skäl Överenskommelse med annan huvudman om att anordna särskild undervisning på sjukhus eller annan institution Beslut om särskild undervisning i hemmet eller annan lämplig plats för elever som inte vårdas på sjukhus eller en motsvarande institution Beslut om läsårstider (dagar för höst- och vårterminens början och slut) Beslut om andra läsårstider för viss utbildning om utbildningsinslag förutsätter detta Beslut om kurser som ska erbjudas som programfördjupning Beslut om kurser som ska erbjudas som individuellt val Beslut om att arbetsplatsförlagt lärande ska finnas på högskolörberedande program och om omfattning av detta Beslut om att anskaffning av platser för arbetsplatsförlagt lärande och att detta uppfyller krav för utbildningen 17 kap kap kap kap 20 3 kap 2 första stycket GyF Läsåret ska börja i augusti och sluta senast i juni 3 kap 2 GyF Första stycket 4 kap 6 GyF 4 kap 7 GyF 4 kap 12 GyF, Första stycket 4 kap 12 GyF, Andra stycket

45 Delegationsordning 45 (79) Fastställd av Gäller from Diarienummer KS Nr Ärende Delegat Lagrum/Anm ärkning Beslut om arbetsplatsförlagda lärandet byts ut mot motsvarande utbildning förlagd till skolan Beslut att elev ska ges modersmålsundervisning under längre tid än sju läsår Beslut att inte anordna modersmålsundervisning Beslut om antalet undervisningstimmar för varje kurs och för gymnasiearbetet och om hur fördelningen av undervisningstiden över läsåren ska göras Beslut om urval av sökande på programinriktat individuellt val eller yrkesintroduktion Prövning om det finns synnerliga skäl att ungdomar, som uppfyller behörighetskrav för yrkesprogram, tas emot till yrkesintroduktion eller individuellt alternativ Beslut att hela utbildningen i yrkesintroduktion skolförläggs 4 kap 13 GyF Andra stycket Samråd ska ske med lokala programrådet före beslut 4 kap 18 GyF Om eleven har behov av detta 4 kap 19 GyF Skyldighet endast om minst fem elever har önskat detta och lämplig lärare finns att tillgå 4 kap 22 GyF 6 kap 1 GyF 6 kap 2 GyF 6 kap 5 tredje stycket GyF Tredje stycket Om detta bäst gynnar eleven

46 Delegationsordning 46 (79) Fastställd av Gäller from Diarienummer KS Nr Ärende Delegat Lagrum/Anm ärkning Beslut om bedömning av elevs språk-kunskaper vid mottagande till språk-introduktion Beslut om tillämpning av 3 eller 5 vid urval Beslut om det antal platser som ska avsättas i fri kvot Beslut om fördelning av sökande på undervisningsgrupper eller motsv på nationella program Beslut om preliminär antagning ter urval bland de sökande 6 kap 7 GyF 7 kap 2 GyF Andra stycket 7 kap 3 GyF Tredje stycket 7 kap 6 GyF 7 kap 7 GyF Första stycket Beslut om slutlig antagning 7 kap 7 GyF Andra stycket Beslut om antagande av sökande vid senare tidpunkt samt att sökande ska genomgå inträdesprov 7 kap 8 GyF Beslut om byte av studieväg 7 kap 9 GyF Behörighetskra Beslut om återintagning av elev om denne har slutat i gymnasieskolan innan utbildning slutförts Beslut att undervisningen på nationellt program för elev får fördelas över längre tid än tre år Beslut om studiehandledning på annat språk än modersmålet om elev undervisats på det språket före ankomsten till Sverige Yttrande till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet i enskilda elevärenden v + yttrande 7 kap 10 GyF I mån av plats + behörighet 9 kap 7 GyF Om eleven läst reducerat program och om i övrigt särskilda skäl finns 9 kap 9 GyF Om det finns särskilda skäl

Delegation och delegering

Delegation och delegering Denna delegationsordning ersätter tidigare beslutade angivna ärendekategorier. Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i kommunallagen möjlighet att

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Utbildningsnämnden Växjö kommun

DELEGATIONSORDNING. Utbildningsnämnden Växjö kommun DELEGATIONSORDNING Utbildningsnämnden Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Delegationsordning för utbildningsnämnden Fastställd/Upprättad Utbildningsnämnden 2015-01-07 11 Senast ändrad

Läs mer

1(14) Delegeringsordning. för. Barn- och utbildningsnämnden. Giltig fr o m 2013-02-27

1(14) Delegeringsordning. för. Barn- och utbildningsnämnden. Giltig fr o m 2013-02-27 1(14) Delegeringsordning för Barn- och utbildningsnämnden Giltig fr o m 2013-02-27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2(14) DEL 1 Allmänt om delegering Sida 3 Beslutsfattande 3 Ersättare för delegat 4 älan om beslut

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2010-xx-xx

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2010-xx-xx DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2010-xx-xx 1. Sammanfattning:... 2 2. Regler kring delegering... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Ej delegeringsbara ärenden... 3 2.3 Delegering i brådskande

Läs mer

Delegationsordning 2014 för landstingets gymnasieskolor enligt ny skollag SFS 2010:800 samt gymnasieförordning Gysf 2010:2039, 1992:394

Delegationsordning 2014 för landstingets gymnasieskolor enligt ny skollag SFS 2010:800 samt gymnasieförordning Gysf 2010:2039, 1992:394 Delegationsordning 2014 för landstingets gymnasieskolor enligt ny skollag SFS 2010:800 samt gymnasieförordning Gysf 2010:2039, 1992:394 Fastställd av landstingsstyrelsen den 11 december 2013, 242-13. Styrelsen

Läs mer

Delegationsordning Grundskolenämnden 2015. Bilagor Tjänsteskrivelse- Delegationsordning som styrdokument Delegationsordning för grundskolenämnden

Delegationsordning Grundskolenämnden 2015. Bilagor Tjänsteskrivelse- Delegationsordning som styrdokument Delegationsordning för grundskolenämnden Rossana Rothstein - bunrr01 E-post: rossana.rothstein@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2015-03-11 Dnr: 2015/138-GSN-002 Grundskolenämnden Delegationsordning Grundskolenämnden 2015 Förslag

Läs mer

Delegeringsordning. Bildningsnämnden Gäller fr.o.m 2013-08-01

Delegeringsordning. Bildningsnämnden Gäller fr.o.m 2013-08-01 Delegeringsordning Bildningsnämnden Gäller fr.o.m 2013-08-01 Antaget av Bildningsnämnden 2011-08-30 77 Reviderad av Bildningsnämnden 2013-03-05 19 Reviderad av Bildningsnämnden 2014-02-04 6 Reviderad av

Läs mer

Delegationsordning för Utbildningsnämnden

Delegationsordning för Utbildningsnämnden Antagen av Utbildningsnämnden 2015-01-02 3, reviderad 2015-01-13 12, reviderad 2015-02-10 20, reviderad 2015-03-10 32, reviderad 2015-09-08, 89 Dnr: 1/15-900 Delegationsordning för Utbildningsnämnden Allmänt

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Beslutad av Barn- och ungdomsnämnden den 14 april 2016. Ersätter Barn- och ungdomsnämndens tidigare delegeringsordningar Delegeringsordning 2016-03-31 Sida 2

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING 1 (14) Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2010-04-19, 40, att gälla från och med 2010-05-01

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING 1 (14) Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2010-04-19, 40, att gälla från och med 2010-05-01 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2010-04-19, 40, att gälla från och med 2010-05-01 1 (14) INNEHÅLL INLEDNING...3 Delegationsförteckning...3 Vad kan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2012:109 Utkom från trycket den 13 mars 2012 utfärdad den 1 mars 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum

Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Ledning - organisation Ansvar och befogenheter 11.02 1(11) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum eviderad

Läs mer

Utredning ang förslag till rak delegationsordning för BUN

Utredning ang förslag till rak delegationsordning för BUN Tjänsteutlåtande 2012-09-03 Sidan 1 av 4 Dnr BUN 2011/178-4 Barn- och ungdomsnämnden Utredning ang förslag till rak delegationsordning för BUN Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret föreslår

Läs mer

Delegationsordning för arbetsmarknadsnämnden

Delegationsordning för arbetsmarknadsnämnden Delegationsordning för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: arbetsmarknadsnämnden Fastställt: 2015-01-12, 7 Ansvar för revidering: arbetsmarknadsförvaltningen Gäller för: arbetsmarknadsnämnden/förvaltningen

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (11) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt Regler om delegering av nämndärenden finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen (KL). Delegation innebär

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Kommunledning Ärendenr: 2015/267 Fastställd: KS 2009-11-10 Reviderad: KS 2016-03-09 FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kommunstyrelsen 2/16 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Generella

Läs mer

Delegationsplan. för. Barn- och skolnämnd Lunds stad

Delegationsplan. för. Barn- och skolnämnd Lunds stad LUNDS KOMMUN Barn- och skolförvaltning Lunds stad Delegationsplan för Barn- och skolnämnd Lunds stad Fastställd av Barn- och skolnämnd Lunds stad 2011-06-22. Reviderad 2012-06-20 samt 2013-10-16. Innehållsförteckning

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2012-02-07 19 2011.278 2012-02-29 Förslag till rev 2012-03-02 Förslag till rev 2012-04-03 80 2011.278 2013-06-17 105 2013.57 Punkt A19 2015-02-03 31 2015.04 Revidering

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden Dnr FA.2015.11

Delegationsordning för fastighetsnämnden Dnr FA.2015.11 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Fastighetsnämnden Fastställelsedatum: 2015-03-11 Ansvarig: Fastighetschef Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden el behov Följas upp: Minst vart

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning avseende tekniska förvaltningen och tekniska utskottet

Kommunstyrelsens delegationsordning avseende tekniska förvaltningen och tekniska utskottet KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-04, 211. Kommunstyrelsens delegationsordning avseende tekniska förvaltningen och Gemensamma regler Styrelsen får uppdra åt ett utskott, åt

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-10 ändring antagen 2010-03-02, 2011-01-12, 2012-01-11 samt 2014-04-09.

Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-10 ändring antagen 2010-03-02, 2011-01-12, 2012-01-11 samt 2014-04-09. 2014:10 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-10 ändring antagen 2010-03-02, 2011-01-12, 2012-01-11 samt 2014-04-09. A. Generella bestämmelser för delegation gällande

Läs mer

Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57

Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57 Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57 Allmänt om delegering Delegeringsordningen är främst ett formellt instrument som reglerar beslutanderätten

Läs mer

Reviderad 2016-04-28 Dnr 2015/692-KuN. Delegationsordning. Kulturnämnden

Reviderad 2016-04-28 Dnr 2015/692-KuN. Delegationsordning. Kulturnämnden Reviderad 2016-04-28 Delegationsordning Delegationsordning för INLEDNING s ansvarsområden s ansvarområden framgår av nämndens reglemente. Arbetsgivarrollen Samverkan Samverkan mellan parterna bygger på

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:04 Infördes i författningssamlingen den 27 januari 2015 Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Kommunstyrelsens delegation av beslutanderätt

Kommunstyrelsens delegation av beslutanderätt 1 (10) Typ: Delegation Giltighetstid: Tills vidare Version: 5.0 Fastställd: 2015-08-18, 177 Uppdateras: 1 år efter fastställande 2015-10-22, 228 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Ansvar 3. Anmälan av

Läs mer

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Servicenämnden 2015-08-25 Ändring av delegationsordning Delegationsordning Servicenämnden 2015-08-25

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Servicenämnden 2015-08-25 Ändring av delegationsordning Delegationsordning Servicenämnden 2015-08-25 Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (3) Datum 2015-08-12 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Ändring av delegationsordningen SN-2015-948 Sammanfattning

Läs mer

Delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017

Delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017 Tjänsteskrivelse 2015-01-16 Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2015.0045 Folkhälsonämnden Delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017 Sammanfattning Delegationsordning för Folkhälsonämnden har upprättats

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Gymnasieförordning; utfärdad den 22 december 2010. SFS 2010:2039 Utkom från trycket den 5 januari 2011 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Förordningens

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN ISSN 2000-043X Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden HebyFS 2015:47 Infördes i författningssamlingen den 8 augusti 2015 Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antagen 2010-12-07

DELEGATIONSORDNING FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antagen 2010-12-07 1(11) Rev. KFN 2011-12-06 86, KFN 2014-02-04 12 DELEGATIONSORDNING FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antagen 2010-12-07 1. Sammanfattning:... 2 2. Regler kring delegering... 3 2.1 Inledning... 3 2.2 Ej delegeringsbara

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård- och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 25 maj 2010 43 Diarienummer: Dokumentansvarig: Pernilla Melin

Läs mer

Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER

Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER Fastställd av barn- och skolnämnden 2013-01-30, 11 Gäller från 2013-02-12 skolnämnden delegerar beslutanderätt enligt

Läs mer

Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Strängnäs kommun

Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Strängnäs kommun 1/18 Beslutad: Kommunstyrelsen 131, 2015-05-27 Gäller fr o m: 2015-05-28 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:277-002 Ersätter: beslutad av kommunstyrelsen 44, 2008-02-04 (reviderad 162, 2008-06-02,

Läs mer

Reviderad Delegationsordning

Reviderad Delegationsordning UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGENTNINGEN 1 (9) MISSIV JAKOB FJELLANDER DIREKT: 0224-556 27 DNR 2008/23 UAN NR 11/10 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden MISSIV Reviderad Delegationsordning

Läs mer

Delegationsordning för Servicenämnden. Antagen av Servicenämnden 2012-06-11, att gälla f.r.o.m. 2012-06-25

Delegationsordning för Servicenämnden. Antagen av Servicenämnden 2012-06-11, att gälla f.r.o.m. 2012-06-25 Delegationsordning för Servicenämnden Antagen av Servicenämnden 2012-06-11, att gälla f.r.o.m. 2012-06-25 Delegation av beslutanderätt Med delegering avses att nämnden överför självständig beslutanderätt

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden. Delegationsordning

Barn- och utbildningsnämnden. Delegationsordning Barn- och utbildningsnämnden Delegationsordning Förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, fritidshem, fritidsgårdsverksamhet, musikskola Enligt beslut i barn-

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Dnr 2015/249/002 Id 48156 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2015-06-16, KS 269 Gäller från och med 2015-08-01 2 INNEHÅLL Generella bestämmelser 3 Administration 5 Ekonomifrågor

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.3 Antagen av kultur- och fritidsnämnden 10/10 fritidsnämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:85

Regeringens proposition 2014/15:85 Regeringens proposition 2014/15:85 Ökad individanpassning en effektivare sfi och vuxenutbildning Prop. 2014/15:85 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2015 Stefan

Läs mer

Delegationsordning för drift- och servicenämnden, 2015-11-01

Delegationsordning för drift- och servicenämnden, 2015-11-01 Karlskrona kommun 2015-11-24 1 (13 ) Drift- och serviceförvaltningen Dnr 2015.27.002 Delegationsordning för drift- och servicenämnden, 2015-11-01 Fastställt av: Drift- och servicenämnden Fastställt: 2015-10-27

Läs mer

Kallelse till gymnasienämnden

Kallelse till gymnasienämnden GYMNASIENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till gymnasienämnden Tid Onsdag den 9 september 2015, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer Upprop och

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34

Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.3.1 U30 Ersätter 3.3.1 U29 Gäller fr.o.m. 2015-03-19 Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34 2(10) Innehåll Kommunallagen 6

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

Delegationsordning. Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2012-11-29, 94. Diarienummer VON12/112. Reviderad 2013-01-24 VON 7. Diarienummer VON14/79

Delegationsordning. Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2012-11-29, 94. Diarienummer VON12/112. Reviderad 2013-01-24 VON 7. Diarienummer VON14/79 ionsordning, 94 Diarienummer VON12/112 Reviderad 201-01-24 VON 7 Diarienummer VON14/79 Reviderad 2014-09-04 VON 59 2 Använda förkortningar i delegationslistan KL Kommunallagen (1991:900) OoS Offentlighets-

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle

Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle 2011-05-13 Sid 1 (6) Dnr 11BUN9-7 Handläggare Curt-Ingvar Hamrén Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle Bakgrund Från 1 juli 2011 tillämpas ny skollag (2011:800) och ny skolförordning

Läs mer

Beslutsgång. inom UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS. ansvarsområde. med DELEGATIONSORDNING. Vallentuna kommun

Beslutsgång. inom UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS. ansvarsområde. med DELEGATIONSORDNING. Vallentuna kommun AB VALLENTUNA KOMMUN arbetsmarknadsnämnden 1(8) Beslutsgång inom UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS ansvarsområde med DELEGATIONSORDNING i Vallentuna kommun Fastställd av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Delegationens innebörd Kommunfullmäktige får, enligt 3 kap 10 kommunallagen, uppdra åt en nämnd att i kommunfullmäktiges ställe besluta i ett

Läs mer

Delegeringsordning för Förbundsstyrelsen för Regionförbundet Västerbottens län

Delegeringsordning för Förbundsstyrelsen för Regionförbundet Västerbottens län DELEGERINGSONING Antagen av Förbundsstyrelsen 2015-05-07 Delegeringsordning för Förbundsstyrelsen för Regionförbundet Västerbottens län Delegering av beslutanderätt inom styrelsen (KL 6 kap 33-38 ) Enligt

Läs mer

Delegeringsordning. Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22. Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5

Delegeringsordning. Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22. Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5 Delegeringsordning Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22 Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5 Delgeringsordning 2016-01-18 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer

Delegationsordning Barn- och ungdomsnämnden

Delegationsordning Barn- och ungdomsnämnden Delegationsordning ungdomsnämnden Beslutad i nämnd 2011-06-22, reviderad 2015-05-28 A. Allmän del A Ärende/ärendegrupp Författning Delegat Noteringar/Villkor A:1 Beslut i brådskande 6 kap. 36 KL Efter

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning med Förvaltningschefens vidaredelegering samt Delar av kommunstyrelsens delegation.

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning med Förvaltningschefens vidaredelegering samt Delar av kommunstyrelsens delegation. Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning med schefens vidaredelegering samt Delar av kommunstyrelsens delegation 1 (10) Innehållsförteckning Inledning 3-4 Allmänt om delegation Delegationens innebörd

Läs mer

Revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens delegation av beslutsrätt samt arbetsordning

Revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens delegation av beslutsrätt samt arbetsordning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-28 1 (4) HSN 1412-1624 Handläggare: Julia Forssmed Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-11-03, p 5 Revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens delegation

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och ungdomsnämnden. 1 Arbetsgivarärenden. 1.1 Organisation. Ärendetyp Delegat Kommentar/villkor

Delegeringsordning för barn- och ungdomsnämnden. 1 Arbetsgivarärenden. 1.1 Organisation. Ärendetyp Delegat Kommentar/villkor BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2013-05-10 Barn- och ungdomsnämnden Delegeringsordning för barn- och ungdomsnämnden Dnr BUN-2012-171 Dpl 01 1 Arbetsgivarärenden 1.1 Organisation Ärendetyp Delegat

Läs mer

Förslag till ändring av DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Förslag till ändring av DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Förslag till ändring av DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen Riktlinjer 2008-09-29, 226 Kommunstyrelsen

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Höörs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2011-08-18, 98, ändrad i kommunstyrelsen 2015-01-12 15 och 2015-05-11 134 Delegation av beslutanderätt Enligt kommunallagen

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Generella bestämmelser DELEGATIONSORDNING

Läs mer

Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation

Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation 1 (11) Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om rektors möjlighet att delegera och skolors organisation, i samband med myndighetens

Läs mer

Delegationsordning för Bildningsnämnden

Delegationsordning för Bildningsnämnden 1 Utbildningsförvaltningen Delegationsordning för Bildningsnämnden Beslutad i nämnd 2011-06-16, rev. 2013-06-19, rev. 2015-05-28 Gäller för utbildning inom n och n som påbörjas efter den 1 juli 2011. Gäller

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om

Läs mer

DELEGATIONSORDNING KOMMUNSTYRELSEN FÖR. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129

DELEGATIONSORDNING KOMMUNSTYRELSEN FÖR. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129 2 Allmänt om delegation Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. KL

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Dokumentnamn: Delegationsbestämmelserna för utförarstyrelsen Sida: 1 (5) DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Utförarstyrelsen har under de förutsättningar som anges i 6 kap 33-38 kommunallagen

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden antagen i KFN 2010-12-07; 58 Delegationsföreskrifter Enligt kommunallagen får nämnden anta sin egen delegationsförteckning. Delegering får ske till utskott,

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER 2013-10-08 Dnr UTN 2013/196 DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER Fastställd av Utbildningsnämnden 2011-04-19. ionsordningen gäller från och med 2011-07-01. Reviderad 2013-10-08 Utbildningsnämnden

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Delegationsordning för kommunstyrelsen Beslutade av kommunstyrelsen den 4 mars 1996, 54. Tillägg beslutat av kommunstyrelsen den 7 oktober 1996, 161. Ändringar och tillägg beslutade av kommunstyrelsen

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Fastställd Barn- och utbildningsnämnden 2011-08-31, 106 Reviderad 2012-11-21, 128 Reviderad 2015-06-17, 85 Diarienummer BUN 2015:86 Delegationsordning

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28, 7 dnr KFN 2015/3 Innehållsförteckning Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden... 2 Återrapportering...

Läs mer

DELEGERINGSBESLUT INOM BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN från nämnd till arbetsutskott, ordförande och förvaltningschef (Giltighet fr o m 2005-10-01)

DELEGERINGSBESLUT INOM BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN från nämnd till arbetsutskott, ordförande och förvaltningschef (Giltighet fr o m 2005-10-01) DELEGERINGSBESLUT INOM BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN från nämnd till arbetsutskott, ordförande och förvaltningschef (Giltighet fr o m 2005-10-01) Ärende Delegat Kommentar A A 1 ÄRENDEN INOM BARNOMSORGEN

Läs mer

Ekonomifrågor enligt ekonomipolicyn Uppdatering av beslutsattestantförteckning Beslut om löpande uppdateringar av den av nämnden årligen fastställda förteckningen av beslutsattestanter. Attestfrågor enligt

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

Entreprenad och samverkan

Entreprenad och samverkan Juridisk vägledning Granskad september 2013 Mer om Entreprenad och samverkan Entreprenad enligt skollagen är när kommuner, landsting och enskilda huvudmän, med bibehållet huvudmannaskap, sluter avtal med

Läs mer

Utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING. Antagen av utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING. Antagen av utbildningsnämnden Utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-08 1 FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELS DELEGATIONSORDNING Med delegationsordning avses en förteckning över ärenden som visar vilka ärenden

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för skolor. Dnr KS 2010-390, KS 2010-391

Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för skolor. Dnr KS 2010-390, KS 2010-391 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-05-17 FALKENBERG 176 Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för

Läs mer

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet.

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet. Innehåll BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHET... 2 1 Nämndens ansvarsområden och uppgifter... 2 2 Generella uppgifter och bemyndiganden för nämnden... 2 3 Delegering från kommunfullmäktige... 3 4 Planering,

Läs mer

Utbildningsplan för introduktionsprogrammen i Klippans kommun

Utbildningsplan för introduktionsprogrammen i Klippans kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Utbildningsplan för introduktionsprogrammen i Klippans kommun Introduktionsprogrammen (nedan benämnt IM) ska enligt skollagen (2010:800) 17 kap., 7 ha en plan för utbildningen

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen. Antagen 2015-02-10 2 och Reviderad 2015-09-08 105, 2015-12-08 158 samt 2016-05-17 55

Delegationsordning för kommunstyrelsen. Antagen 2015-02-10 2 och Reviderad 2015-09-08 105, 2015-12-08 158 samt 2016-05-17 55 Delegationsordning för kommunstyrelsen Antagen 2015-02-10 2 och Reviderad 2015-09-08 105, 2015-12-08 158 samt 2016-05-17 55 Innehåll Lagregler om delegering... 4 Delegation och verkställighet... 4 Vem

Läs mer

Kommunal Författningssamling Delegeringsordning

Kommunal Författningssamling Delegeringsordning Kommunal Författningssamling Delegeringsordning 2015 Nr 4 KUNGÄLVS KOMMUN s delegeringsordning Antagen av Myndighetsnämnden 25 juni 2015 372 Gäller fr.o.m. den 1 juli 2015 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv

Läs mer

Delegationsordning Bildningsnämnden. Beslutad i nämnd: Reviderad Gäller från Linköpings kommun linkoping.

Delegationsordning Bildningsnämnden. Beslutad i nämnd: Reviderad Gäller från Linköpings kommun linkoping. Delegationsordning Bildningsnämnden Beslutad i nämnd: 2016-06-16 Reviderad 2017-06-15 Gäller från 2016-08-01 Linköpings kommun linkoping.se Bilaga 1 innehåller delegationsordning för utbildning inom kommunal

Läs mer

Förslag till förändring av delegationsordningen för färdtjänst

Förslag till förändring av delegationsordningen för färdtjänst 3 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Therese Larsson Datum 2015-02-10 Diarienummer GSN-2015-0027 Gatu- och samhällsmiljönämnden Förslag till förändring av delegationsordningen för färdtjänst Förslag till beslut

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Dnr 2015/249/002 Id 50577 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2016-03-01, KS 95 Gäller från och med 2016-03-01 2 INNEHÅLL Generella bestämmelser 3 Administration 5 Ekonomifrågor

Läs mer

Delegering av beslut i personalärenden

Delegering av beslut i personalärenden Bilaga KS 2013/9/1 1(3) 2013 01 09 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Personalkontoret HR-konsult Hans-Göran Noren Kommunstyrelsen Delegering av beslut i personalärenden Bakgrund Kommunens delegering enligt

Läs mer

KALLELSE. Välkommen till Viadidaktnämndens sammanträde.

KALLELSE. Välkommen till Viadidaktnämndens sammanträde. KALLELSE Datum VIADIDAKT 2011-11-07 Sammanträdande organ VIADIDAKTNÄMNDEN Tid Torsdag den 15 december kl. 14 Plats Katrineholmssalen, Safiren (gamla Folkets Hus) Katrineholm Sid Information Aktuellt från

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C 2.1 VIDAREDELEGATION FÖR FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID SKOLA/FÖRSKOLA Övergripande ärenden 1 1:1 Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut

Läs mer

Barn- och skolnämnden

Barn- och skolnämnden 1 (17) Barn- och skolnämnden Delegationsordning och verkställighetsförteckning Barn- och skolnämnden Antagen av Barn- och skolnämnden 2015-12-15 104 2 Allmänt om delegering av beslutanderätt inom en nämnd

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för utbildningsnämnden Dokumentets syfte Delegationsordningen anger vilka som är delegater inom utbildningsnämndens ansvarsområden Dokumentet gäller för All verksamhet

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för arbets- och

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för arbets- och DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för arbets- och företagsnämnden Dokumentets syfte En delegationsordning anger vilka frågor en nämnd delegerat och vem som får rätt att besluta på delegation av nämnden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2011:189 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KYRKORÅDET I LIDINGÖ FÖRSAMLING Fastställd av kyrkorådet den 30 januari 2014 för mandatperiod 2014-2017

DELEGATIONSORDNING FÖR KYRKORÅDET I LIDINGÖ FÖRSAMLING Fastställd av kyrkorådet den 30 januari 2014 för mandatperiod 2014-2017 DELEGATIONSORDNING FÖR KYRKORÅDET I LIDINGÖ FÖRSAMLING Fastställd av kyrkorådet den 30 januari 2014 för mandatperiod 2014-2017 Allmänt om delegering Att delegera innebär att man överför beslutanderätten

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN DELEGERINGSORDNING. Beslutad av Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-12

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN DELEGERINGSORDNING. Beslutad av Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-12 + KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN DELEGERINGSORDNING Beslutad av Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-12 Inledning Delegering inom en nämnd Regler om delegering av ärenden inom en nämnd finns i kommunallagen

Läs mer

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 1 (7) Författningsbilaga Skollagen Fristående skolor Nedanstående paragraf har ny lydelse från och med den 1 mars 2010. Denna nya lydelse ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reviderat 2009-02-17 Kommunfullmäktige 2009-08-31 46 SOCIALNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

Läs mer

Ärende 25. Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen

Ärende 25. Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen Ärende 25 Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-08 KS 2015.0309 Handläggare Karin Jirénius Kommunstyrelsen Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun.

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun. 1(6) Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun. Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden den 10 november 2011, 155 Reviderad av Barn- och utbildningsnämnden den 15 mars 2012,

Läs mer

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Fastställt av Utbildningsnämnden Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Inom Utbildningsnämndens verksamhetsområde 2015-12-07 Ronneby Kommun Johanna Månsson Chef Start Ronneby Annika Forss Kvalitetssamordnare

Läs mer

Lagrum Kommentar/Villkor Delegat

Lagrum Kommentar/Villkor Delegat 1 Delegationsordning för utbildningsnämnden Beslutad 2015-11-25 89 A A1 A2 A3 A4 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att nämndens beslut inte kan inväntas. Pröva utlämnande av allmän handling,

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden FÖRFATTNING 1.3.2 1(9) Antagen av barn- och utbildningsnämnden 91/14 2014-BUN-102 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Denna delegationsordning ersätter tidigare beslutade angivna ärendekategorier.

Läs mer

Skolskjutspolicy för Staffanstorps kommun

Skolskjutspolicy för Staffanstorps kommun [1] Skolskjutspolicy för Staffanstorps kommun 1. Inledning Varje kommun ska vid utformningen av utbildningen beakta vad som är ändamålsenligt från kommunikationssynpunkt för eleverna. Denna policy utgår

Läs mer

Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem

Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Tillämpas från och med 2016-01-01 Innehåll Regler för fristående förskola... 4 Förutsättningar

Läs mer