Bengt Nilsson (FP) och David Stansvik (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bengt Nilsson (FP) och David Stansvik (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats och tid Nora Stadshotell, kl Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Ulf Gejhammar, Gejhammar Management AB, 87 Jan Norlund, kommunchef Eva R Stensson, kommunsekreterare Utses att justera Bengt Nilsson (FP) och David Stansvik (S) Justeringens plats och tid Tingshuset, Under- skrifter Sekreterare... Paragrafer Eva R Stensson Ordförande... Monika Aune Justerande... Bengt Nilsson David Stansvik ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli, Tingshuset Underskrift...:. Monika Aune, ordförande

2 Kommunfullmäktige Kf 71 Information från ordförandena. Kommunstyrelsens ordförande lämnar en kort information om arbetet inom styrelsens verksamhetsområde.

3 Kommunfullmäktige Kf 72 dnr 166/2011 Motion 7/2011 om medlemskap i Mälardalsrådet. Marie-Louise Forsberg-Fransson och Solveig Oscarsson (båda S) överlämnade rubricerad motion. Motionärerna föreslår: att Nora kommun snarast ansöker om att bli medlem i Mälardalsrådet. Solveig Oscarsson yttrar sig. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

4 Kommunfullmäktige Kf 73 Ks 94 dnr 127/2011 Förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente och arbetsordning. Ett förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente och arbetsordning har upprättats med anledning av förslaget om att kommunstyrelsen inrättar ett personalutskott. I reglementet har ny eller förändrad text markerats med kursiv stil. Dels under 6 Personalpolitik men också 3 och 7 där begreppet Agenda 21 bytts ut mot miljöarbete. Dessutom har text tagits bort som bland annat gäller verksamheter som inte längre ligger under kommunstyrelsens ansvarsområden. I arbetsordningen är 6:20 Utskott kompletterad med kursiv text som gäller personalutskott. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Thomas Jansson (S) på att ärendet ska återremitteras till kommunkansliet. Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att detsamma avslås. Därefter ställer ordföranden proposition på kommunkansliets förslag och finner att detsamma bifalls. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente och arbetsordning. Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Solveig Oscarsson (S) på återremiss. Tom Rymoen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Elisabeth Hoikkala och David Stansvik (båda S) yttrar sig utan att framställa några egna yrkanden. Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att detsamma avslås. Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att detsamma bifalls.

5 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar således att godkänna upprättat förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente och arbetsordning.

6 Kommunfullmäktige Kf 74 Ks 96 dnr 120/2011 Bokslut för Bergslagens Kommunalteknik för år Bergslagens Kommunalteknik har upprättat ett förslag till bokslut för kommunalförbundet för år 2010 års verksamhet. Direktionen för Bergslagens Kommunalteknik har behandlat ärendet på sammanträde , 27. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna bokslut för Bergslagens Kommunalteknik för 2010 års verksamhet. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

7 Kommunfullmäktige Kf 75 Ks 97 dnr 120/2011 Revisionsberättelse för Bergslagens Kommunalteknik för år Revisorerna har granskat verksamheten för år Granskningen har genomförts enligt kommunallagen, god redovisningssed i kommunal verksamhet samt förbundets revisionsreglemente. Revisorerna har löpande tagit del av direktionens verksamhet via protokoll och andra beslutsunderlag samt genom samtal med förtroendevalda och tjänstemän. Fördjupade granskningar har genomförts inom ett antal verksamhetsområden. Vidare har räkenskaperna samt den interna kontrollen granskats. Vid revisionen har KPMG biträtt revisorerna. Resultatet och omfattningen av den genomförda granskningen finns i dokumentet Revisorernas redogörelse. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna samt att bevilja förbundsdirektionen för Bergslagens Kommunalteknik ansvarsfrihet för år Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

8 Kommunfullmäktige Kf 76 Ks 99 dnr 152/2011 Bergslagens Miljö- och Byggnämnds förslag till ny bygglovstaxa. Förändringar i nya plan- och bygglagen, PBL, trädde i kraft Den nya lagen innebär ett förändrat arbetssätt och ger kommunerna ytterligare uppgifter i samband med tillsyn och kontroll av byggandet. Taxans konstruktion är i stort sett densamma sedan 1987 med de justeringar som den nya lagen ger. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd har behandlat ärendet på sammanträde , 113. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att med stöd av 12 kap 10 plan- och bygglagen besluta att godkänna taxa för prövning enligt plan- och bygglagen och enligt Sveriges Kommuner och Landstings rekommendation med justeringsfaktor till 0,8. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med stöd av 12 kap 10 plan- och bygglagen godkänna taxa för prövning enligt plan- och bygglagen och enligt Sveriges Kommuner och Landstings rekommendation med justeringsfaktor till 0,8. Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig David Stanvik (S) utan att framställa något eget yrkande. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

9 Kommunfullmäktige Kf 77 Ks 101 dnr 102/2011 Kultur- och fritidsnämndens förslag till nytt avtal med Nora Hockey Kultur- och fritidsavdelningens chef har upprättat ett förslag till avtal med Nora Hockey. Avtalet gäller t o m Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet , 23. Nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt Nora Utveckling AB att teckna avtal med Nora Hockey enligt kultur- och fritidschefens förslag. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar kommunchefen om att det är Nora kommun och inte Nora Utveckling AB som är fastighetsägare varför avtal ska tecknas mellan Nora kommun och Nora Hockey. Med anledning av detta har en revidering gjorts i avtalet. Ordföranden yrkar därför på att Nora kommun tecknar avtal med Nora Hockey. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att teckna avtal med Nora Hockey. Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar David Stanvik, Per Andreasson (båda S) och Tom Rymoen (M) bifall till kommunstyrelsens förslag. Birgitta Borg (FP) yttrar sig utan att framställa något eget yrkande. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

10 Kommunfullmäktige Kf 78 Ks 105 dnr 285/2010 Förslag till budgetrevidering i 2011 års budget. Ordföranden informerar om förslag till budgetrevideringar i 2011 års budget. Kommunstyrelsens förfogande: Barn- och utbildningsnämnden: Socialnämnden: Kultur- och fritidsnämnden: Totalt: 1,1 mkr 0,6 mkr 2,0 mkr 0,6 mkr 4,3 mkr De preliminära skatteintäkterna beräknas öka med 6,0 mkr. Det preliminära resultatet beräknas då till 1,7 mkr vilket innebär att man inte når de finansiella målen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till budgetrevideringar i 2011 års budget. Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Tom Rymoen (M) utan att framställa något eget yrkande. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

11 Kommunfullmäktige Kf 79 Ks 106 dnr 138/2011 Direktiv för arbetet med budget för åren Ekonomiavdelningen har upprättat förslag till ekonomisk plan för den ekonomiska utvecklingen för åren samt tidplan för budgetarbetet för åren Utgångspunkten för redovisningen av den ekonomiska utvecklingen är det reviderade budgetförslaget för år I beräkningarna för åren har beaktats de budgetjusteringar som låg till grund för kommunfullmäktiges beslut , 191, om ekonomisk plan för de aktuella åren. Vid beräkningarna av skatteintäkter för åren har första kvartalets befolkningsuppgifter för planperioden används, dvs invånare. Skatter och generella statsbidrag är beräknade enligt Sveriges Kommuner och Landstings senaste prognos och med beräknad folkmängd, invånare samt oförändrad skattesats på 22,12 kronor för hela planperioden. För bidragsåret 2012 har Sveriges Kommuner och Landsting gjort en preliminär beräkning av kostnadsutjämningen som för Nora kommun innebär att bidraget förändrats med 735 kronor per invånare. LSS-utjämningen för åren har budgeterats enligt preliminära uppgifter från Sveriges Kommuner och Landsting. Pris- och löneökningar för planperioden beräknas enligt följande per år och tillförs respektive nämnd och styrelses ekonomiska ram. externa intäkter, 0,0% personalkostnader, 3,0% för år 2012, 3,5% för åren externa kostnader, 2,5% interna poster, 2,5% Internräntan har satts till 4,2% för år 2012 och överensstämmer med Sveriges Kommuner och Landstings prognos över den långa statsobligationsräntan för år Pensionskostnader och pensionsskuldens förändring beräknas enligt blandmodellen och med ledning av KPA:s beräkning per I beräkningarna har intjänade pensionsrättigheter för respektive år avsatts som individuell del enligt kommunfullmäktiges beslut. I den ekonomiska planen för åren har inga avsättningar gjorts för framtida pensionsavgångar. Nettoinvesteringarna har för planperioden har satts till 15 mkr per år.

12 Kommunfullmäktige Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar ordföranden om att kommunen från och med år 2012 måste sänka sina kostnader med 10 mkr. Ordföranden yrkar på att kommunchefen får i uppdrag att i enlighet med kommunens styrmodell ta fram förslag till verksamhetsförändringar som innehåller en nettokostnadsminskning på 10 mkr. Förslaget ska presenteras senast Kommunchefen bör ta i beaktande målen för mandatperioden och de angivna värderingarna, särskilt värderingen om valfrihet, såsom införande av LOV, intraprenader, outsourcing. Kommunchefen bör också särskilt beakta möjligheten till intäktsökningar. Förslaget ska innehålla alternativa förslag som ska presenteras för politisk bedömning och inte innehålla traditionella och generella besparingsförslag med konsekvensanalyser. Förändringarna i utförande av verksamheten ska presenteras vilket kan leda till sänkt kostnadsmassa. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunchefen får i uppdrag att i enlighet med kommunens styrmodell ta fram förslag till verksamhetsförändringar som innehåller en nettokostnadsminskning på 10 mkr, att förslaget ska presenteras senast samt att godkänna förslag till tidplan för budgetarbetet för åren Solveig Oscarsson, Anna-Kay Törnqvist, Enar Moberg, Thomas Jansson, David Stansvik, Per Andreasson (samtliga S) och Camilla Andersson (V) deltar inte i beslutet. Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Tom Rymoen (M), David Stanvik och Per Andreasson (båda S) utan att framställa några egna yrkanden. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

13 Kommunfullmäktige Kf 80 Ks 109 dnr 153/2011 Barn- och utbildningsnämndens förslag till revidering av barnomsorgens taxa och riktlinjer. Kommunfullmäktige antog , 155, reviderad taxa och riktlinjer för barnomsorgen i Nora kommun. Den största förändringen var att barnens vistelsetid på förskolan erbjuds i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrars/vårdnadshavares arbete eller studier samt restid. Barn- och utbildningsnämnden föreslår, efter diskussioner om vad förändringen har inneburit för föräldrar/vårdnadshavare som arbetar skiftarbete, följande förändringar: Finns tillsynsbehov med hänsyn till arbete/studier + restid som understiger 3 timmar har man rätt till 3 timmars vistelsetid. Om lämning, på grund av arbete/studier + restid, sammanfaller med förskolans/familjedaghemmets lunchtid kan barnet lämnas precis före lunch. Barnet kan, efter ansökan, beviljas tid på förskola 4 timmar dagen innan förälders/vårdnadshavares första nattskift. Med nattskift menas att man arbetar natt eller del av natt Förändringen i taxa och riktlinjer utvärderas i december Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet , 37 och föreslår kommunfullmäktige besluta enligt nedan. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Johan Sundell (KD) bifall till förslaget. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till revidering av barnomsorgens taxa och riktlinjer samt att förändringarna ska utvärderas i december Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Kjell Söderlund (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. Anna Magnusson (KD) yttrar sig utan att framställa något eget yrkande. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

14 Kommunfullmäktige Kf 81 Ks 111 dnr 300/2009 Förslag till detaljplan för del av Östra Sund 2:51, Lejonbacken. Kommunchefen har överlämnat en skrivelse om rubricerat ärende. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Östra Sund 2:51, Lejonbacken. Planförslaget har varit utställt under tiden Det har kommit in synpunkter från ägare till fastigheter i närheten, Naturskyddsföreningen, vägsamfälligheten, länsstyrelsen, EON samt Skanova. Stadsarkitekten har sammanställt yttrandena och skrivit ett utlåtande över synpunkterna. Kommunfullmäktige beslutade , 112, att godkänna stadsarkitektens utlåtande över yttrandena samt att anta upprättad detaljplan för del av Östra Sund2:51, Lejonbacken. Länsstyrelsen har genom beslut upphävt fullmäktiges beslut med hänvisning till att för kort tid, två dagar, förflutit sedan de som haft synpunkter på planen tagit del av utlåtandet över synpunkterna och fram till kommunfullmäktiges beslut om antagande av planen. De som har haft synpunkter på planen kommer återigen att delges stadsarkitektens utlåtande. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna stadsarkitektens utlåtande över yttrandena samt att anta upprättad detaljplan för del av Östra Sund 2:51, Lejonbacken. Stefan Bååth (NP) deltar inte i handläggning och beslut på grund av jäv. Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M) bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Anna Magnusson (KD) deltar inte i handläggning och beslut på grund av jäv.

15 Kommunfullmäktige Kf 82 Ks 112 dnr 67/2010 Svar på medborgarförslag 2/2010 om trafiksäker gång- och cykelväg till och från centrala Nora. Ronald Ahlgren överlämnade rubricerat medborgarförslag på kommunfullmäktige , 35. Förslagsställaren föreslog: att Nora kommun anlägger trafiksäkra gång- och cykelvägar till och från Nora. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade , 86, att överlämna medborgarförslaget till kommunchefen för beredning. Kommunchefen har överlämnat ett förslag till svar på medborgarförslaget. I investeringsbudgeten för år 2011 har kronor anslagits för detta ändamål och i 2012 års investeringsplan har 1 mkr anvisats för att fullfölja projektet. Förutsättningen för att kunna genomföra det är dock att Trafikverket beviljar medfinansiering med 50%. Trafikverket har i år ännu inte anvisat några medel men så snart Trafikverket beviljar bidrag kommer projektet att genomföras i Bergslagens Kommunaltekniks regi. Projektering av en ny gång- och cykelbro är redan genomförd. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med kommunchefens förslag till svar anse medborgarförslaget besvarat. Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar David Stanvik (S) bifall till motionen. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket bifalls. Därefter ställer ordföranden proposition på David Stanvik yrkande vilket avslås. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

16 Kommunfullmäktige Kf 83 dnr 142/2011 Svar på fråga om obesvarade motioner och medborgarförslag. Vid kommunfullmäktiges sammanträde , 53, anhöll Solveig Oscarsson (S) om att få ställa en fråga till kommunstyrelsens ordförande vilket godkändes. Frågan lyder som följer: För närvarande finns det ett 30-tal medborgarförslag och motioner som inte har besvarats. När kommer detta att ske? Kommunstyrelsen ordförande meddelar att svar lämnas på nästa sammanträde. Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet besvarar kommunstyrelsens ordförande frågan enligt följande. Av de 29 medborgarförslag som finns inne för behandling utgör medborgarförslag från Norapartiet 17. Dessa 17 kommer att återkallas för att istället inarbetas i andra delar av den politiska processen framöver. Av de övriga 12 medborgarförslagen är 4 redan under behandling. Återstående 8 kommer under hösten att besvaras så att vi under 2011 har betat av dessa också. Solveig Oscarsson (S) tackar för svaret. Elisabeth Hoikkala (S) yttrar sig.

17 Kommunfullmäktige Kf 84 dnr 143/2011 Svar på fråga angående Postens flytt till nya lokaler. Vid kommunfullmäktiges sammanträde , 54, anhöll Solveig Oscarsson (S) om att få ställa en fråga till kommunstyrelsens ordförande vilket godkändes. Frågan lyder som följer: Hur agerar samverkanspartierna med anledning av att många norabor känner oro för att Posten flyttar till nya lokaler utanför stadskärnan? Kommunstyrelsen ordförande meddelar att svar lämnas på nästa sammanträde. Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet besvarar kommunstyrelsens ordförande frågan enligt följande. Frågan är ständigt under behandling i olika forum för att på bästa sätt lösa tillgänglighetsfrågan. Ett av flera exempel är att dialog förs löpande med ICA där det bland annat diskuteras lösningsförslag som innebär att någon form av transporter skulle kunna ordnas för de som behöver detta där ICA kommer att vara delaktiga. Ett annat exempel är att den föreslagna bedömningsfria hemtjänsten skulle kunna vara ett redskap för att lösa detta för de som får problem med dessa ärenden. Färdtjänst är ett annat. Ytterligare åtgärder är att genomföra planerna på den gång- och cykelväg till området som för närvarande planläggs för att underlätta tillgängligheten. Ett kostnadsförslag har i dagarna tagits fram av BKT för detta. Vi håller också löpande på och undersöker hur stort behovet kommer att bli för att på ett så bra sätt som möjligt kunna tillmötesgå detsamma. Det finns idag ett antal utförare avseende posttjänster som vi ser över möjligheten till samverkan mellan. Det finns ju redan idag möjlighet att styra delar av posthanteringen dit man vill ha den genom att meddela detta till avsändaren, exempelvis paket till Nöjesbutiken. Solveig Oscarsson (S) tackar för svaret.

18 Kommunfullmäktige Kf 85 Vb 9 dnr 17/2011 Godkännande av avsägelse som ersättare i valnämnden. Anna Löfgren (KD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i valnämnden. Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna avsägelsen Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.

19 Kommunfullmäktige Kf 86 Vb 10 dnr 17/2011 Godkännande av avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige. Andrea Nilsson (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna avsägelsen samt att hos Länsstyrelsen hemställa om ny röstsammanräkning. Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.

20 Kommunfullmäktige Kf 87 Ks 116 dnr 80/2011 Förslag till förändringar i kommunens bolagskoncern. Kommunstyrelsen beslutade , 69, att uppdra till styrelsen för Nora Utveckling AB att genomföra en översyn och genomlysning av organisation och verksamhet för de kommunägda bolagen med biträde av extern konsult. Ett resultat skulle redovisas på kommunstyrelsens sammanträde i september En extern konsult har genomfört en genomlysning av organisation och verksamhet som presenterades på sammanträde med Nora Utveckling AB Styrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att genomföra förändringar i kommunens bolagskoncern i enlighet med konsultrapporten. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet redovisar konsulten utredningen. Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta att med stöd av revisionsrapporter och konsultrapport av Gejhammar Management AB genomföra följande förändringar i kommunens bolagskoncern: att bilda ett holdingbolag som blir moderbolag för nuvarande Norabostäder AB och Nora Utveckling AB och fastställa principorganisation enligt konsultrapportens förslag till övergripande organisationsstruktur att verksamheterna näringsliv, turism och marknadsföring återförs från Nora Utveckling AB till Nora kommun och organiseras under kommunförvaltningen samt att uppdra till holdingbolaget att återkomma med förslag till ytterligare förändringar. Thomas Jansson (S) yrkar på att ärendet återremitteras med anledning av kommunstyrelsens beslut , 69, att ärendet skulle återrapporteras till kommunstyrelsen i september månad och att ledamöterna fått för lite tid att sätta sig in i ärendet. Birgitta Borg (FP) yrkar bifall till ordförandens förslag. Thomas Jansson (S) yrkar på ajournering i 10 minuter. Efter avslutad ajournering återupptas förhandlingen.

21 Kommunfullmäktige Thomas Jansson förtydligar sitt återremissyrkande enligt följande; Ärendet återremitteras till Nora Utveckling AB för ta fram alternativa organisationsförslag med konsekvensanalyser. Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att detsamma avslås. Därefter ställer ordföranden proposition på sitt eget förslag och finner att detsamma bifalls. Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta att med stöd av revisionsrapporter och konsultrapport av Gejhammar Management AB genomföra följande förändringar i kommunens bolagskoncern: att bilda ett holdingbolag som blir moderbolag för nuvarande Norabostäder AB och Nora Utveckling AB och fastställa principorganisation enligt konsultrapportens förslag till övergripande organisationsstruktur att verksamheterna näringsliv, turism och marknadsföring återförs från Nora Utveckling AB till Nora kommun och organiseras under kommunförvaltningen samt att uppdra till holdingbolaget att återkomma med förslag till ytterligare förändringar. Solveig Oscarsson, Eva Overgaard, Kent Nilsson, Per Andreasson, Thomas Jansson, David Stansvik (samtliga S) och Camilla Andersson (V) reserverar sig till förmån för återremissyrkandet. Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) på att ärendet återremmiteras med följande motivering: att första att-satsen hänvisar till revisionsrapporter och att inga kommunfullmäktigeledamöter fått några revisionsrapporter med handlingarna till mötet. Detta strider mot kommunallagen som säger att fullständiga handlingar ska tillsändas ledamöterna senast ett dygn innan mötet konsekvensanalyser saknas beträffande personal och ekonomi för såväl bolagen som för kommunen att alternativa organisationsförslag med konsekvensanlyser bör tas fram.

22 Kommunfullmäktige David Stanvik, Elisabeth Hoikkala (båda S) samt Therese Hoikkala (V) yrkar bifall till återremissyrkandet. Tom Rymoen (M), John Sundell (KD) samt Per Andreasson (S) yttrar sig utan att framställa några egna yrkanden. Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att detsamma bifalls. Ordförande informerar om att återremissyrkandet betraktas som en minoritetsåterremiss enligt 5 kap, 36 kommunallagen varför de ledamöter som yrkat på återremiss bestämmer motiveringen. Kommunfullmäktige har således beslutat att återremittera ärendet med följande motivering: att första att-satsen hänvisar till revisionsrapporter och att inga kommunfullmäktigeledamöter fått några revisionsrapporter med handlingarna till mötet. Detta strider mot kommunallagen som säger att fullständiga handlingar ska tillsändas ledamöterna senast ett dygn innan mötet konsekvensanalyser saknas beträffande personal och ekonomi för såväl bolagen som för kommunen att alternativa organisationsförslag med konsekvensanlyser bör tas fram.

23 Kommunfullmäktige Kf 88 Delgivningar Revisionsplan år 2011, Bergslagens Kommunalteknik. (dnr 141/2011) Kommunfullmäktige beslutar att lägga delgivningarna till handlingarna.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-06-13 110

Kommunfullmäktige 2012-06-13 110 Kommunfullmäktige 2012-06-13 110 Plats och tid Nora Stadshotell, 2012-06-13 kl 18.00-21.00 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan Norlund, kommunchef Eva R Stensson, kommunsekreterare

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2013-05-15 61 Plats och tid Nora Stadshotell, 2013-05-15 kl 18.00-20.20 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan Forsberg, vice ordförande, Norabostäder AB, Nora

Läs mer

Nora Stadshotell, 2011-11-30 kl 18.00-19.20

Nora Stadshotell, 2011-11-30 kl 18.00-19.20 Kommunfullmäktige 2011-11-30 203 Plats och tid Beslutande Nora Stadshotell, 2011-11-30 kl 18.00-19.20 enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Mona Forsberg, socialchef, 168 Jan Norlund, kommunchef

Läs mer

Tingshuset 2015-05-0613.00-16.45

Tingshuset 2015-05-0613.00-16.45 Samhällsbyggnadsutskottet 2015-05-06 45 Plats och tid Beslutande Tingshuset 2015-05-0613.00-16.45 enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Linnea Hedkvist, folkhälsostrateg, 40-41 Eva Jonsson, förbundschef

Läs mer

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson (s) Ingvar Eriksson (v)

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson (s) Ingvar Eriksson (v) Kommunfullmäktige 2008-05-26 Sida 1 av 14 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.40 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantradesdalum

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantradesdalum NORAKOMMUN Sammantradesdalum 2015-09-17 186 Plats och tid Beslutande Hjernet, 2015-09-17 kl 15.00-17.20 enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan NorIund, kommunchef Eva R Stensson, kommunsekreterare

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Jan Rylander (NP) och Enar Moberg (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Jan Rylander (NP) och Enar Moberg (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2011-05-04 43 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-05-04 kl 18.00-19.55 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Rickard Simonsson, tf direktör Örebro läns landsting,

Läs mer

Lars Eriksson (V) och Mats Björk (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Lars Eriksson (V) och Mats Björk (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2010-02-17 1 Plats och tid Stora Hotellet, 2010-02-17 kl 17.00-20:00 Beslutande Enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Andreas Ericsson, IT-chef, 8 Jan Norlund, kommunchef Eva

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-03 36

Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-03 36 36 Plats och tid Bibliotekets sammanträdesrum, 2012-09-03, kl 13.15-16.40 Beslutande Enar Moberg (S), ordförande Monica Sundberg (S) Tommy Botström (S) Gunilla Österberg (M) Kenneth Eriksson (C) Birgitta

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Socialnämnden 2013-09-12 67

Socialnämnden 2013-09-12 67 Socialnämnden 2013-09-12 67 Plats och tid Hjernet, 2013-09-12 kl. 14:00-16:25 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Elisabeth Hoikkala (S) Kent Nilsson (S) Ulla Karlsson (S) Håkan Boman (S) Jan-Åke Wildhammar

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013-04-17 57 Plats och tid Hjernet, 2013-04-17 kl 8.30-11.45 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Lars-Göran Gawelin, ekonomichef, 52, 60 Thomas Johansson, controller,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

2012-01-25. Barn- och utbildningsnämnden

2012-01-25. Barn- och utbildningsnämnden 2012-01-25 1 Plats och tid Hjernet, onsdagen den 25 januari 2012, kl 08.30-12.00. Beslutande Anna Magnusson (KD), ordförande Gabrielle Peteri (FP) Henk Burgering (M) Titti Hansson (C) tj ers för Eva Stenqvist

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Lars-Olle Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen 1(13) Tid och plats 2015-09-02 - Kommunhuset klockan 13.30-15.25. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Clas Engström (KD) - tjänstgörande ersättare Jane Holmström Björkman (S) - tjänstgörande ersättare

Läs mer

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 17:00 21:00 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Tomas Bergström (FP) Anders Birgersson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn 2011-11-15 1 (8) Plats och tid 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Alf-Göran Andersson Ann-Mari Louison Ingegerd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2011-08-23 52 (62) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 23 augusti 2011, kl. 17.30-18.45 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Gerd Johansson (KD) tjänstg ers 43 Kent

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-9.40 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-01-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP)

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP) 1(14) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-30 54

Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-30 54 Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-30 54 Plats och tid Hjernet, tisdag den 30 maj 2012, kl 08.30-12.20. Beslutande Gabrielle Peteri (FP), ordförande Camilla Andersson (V) Henk Burgering (M) Katrin Winarve

Läs mer

Ann-Britt Uhrbom, sekreterare Annika Larsson, kommunchef Lars Gladh, konsult, 49 Bo Klamfelt, ekonomichef, 54

Ann-Britt Uhrbom, sekreterare Annika Larsson, kommunchef Lars Gladh, konsult, 49 Bo Klamfelt, ekonomichef, 54 Kommunstyrelsen 2010-06-01 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl. 18:00-20:00 Beslutande Övriga deltagande Claes Jägevall (FP) Ann-Britt Danielsson (M) PeO Andersson (M) Siw Malmsten (FP) Claes-Gunnar

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

2015-10-06. Tingshuset, 2015-10-06, kl 08.30-10.45.

2015-10-06. Tingshuset, 2015-10-06, kl 08.30-10.45. $ammanträdesdaturn Plats och tid Tingshuset,, kl 08.30-10.45. Beslutande ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Ovriga deltagande

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2014-06-16, kl 1000-1430 ande Harry Rantakyrö, S Vesa Hiltunen, S Holger Videkull, NS Kurt Wennberg, S Gotthard Patomella, S

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-14 85

Socialnämnden 2013-11-14 85 Socialnämnden 2013-11-14 85 Plats och tid Hjernet, 2013-11-14 kl. 13.00-16.15 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Anna Pettersson (S), tj ers för Elisabeth Hoikkala (S) Kent Nilsson (S) Raimo Niskanen

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Sollentuna Antagen av fullmäktige 1992-04-27, 38 Reviderad 1994-03-21, 28 Reviderad 2003-05-19, 65 Reviderad 2003-11-17, 142 ( 5 och 22) Reviderad 2006-02-06, 29

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

Hans Måhagen (S), ersättare Roger Nyman (V), ersättare Pontus Wessman (MP), ersättare Eva-Lena Hellsing, t f kommunchef

Hans Måhagen (S), ersättare Roger Nyman (V), ersättare Pontus Wessman (MP), ersättare Eva-Lena Hellsing, t f kommunchef Kommunstyrelsen 2013-04-15 1 (7) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-04-15 klockan 10.00 17.30 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olofsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström (M)

Läs mer

Socialnämnden 2012-03-22 1(9)

Socialnämnden 2012-03-22 1(9) Socialnämnden 2012-03-22 1(9) Plats och tid Hotell Källan Åmliden Norsjö, torsdag den 22 mars 2012 kl. 10.30 12.15 Beslutande ledamöter Christer Lundgren, (c) ordförande Dan Oskarsson, (s) Elli-Mari Lundgren,

Läs mer

Ingela Wikander (KD), ordförande Maud Henningsson (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Gunilla Hamrin (S)

Ingela Wikander (KD), ordförande Maud Henningsson (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Gunilla Hamrin (S) FRITIDSFRÅGOR - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby kl 09.00 11.00 Beslutande Ingela Wikander (KD), ordförande Maud Henningsson (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Gunilla

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 1(15) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Eva Hammar (mp)

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-11-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 10.00-15.40 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Kommunledningskontoret, Nödinge. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunledningskontoret, Nödinge

Kommunledningskontoret, Nödinge. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunledningskontoret, Nödinge PROTOKOLL 1(12) Plats och tid: Ale rummet, kl 08:30 11.15 Närvarande ledamöter Lennarth Nilsson (m) ordf Irene Hellkant (s) Birgit Hansson (kd) Christer Damm (s) Bengt Englund (c) Daniel Höglund (fp) Victoria

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-10 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Arne Ottosson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Anders

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) Köping, Rådhuset, 2014-11-13 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) Köping, Rådhuset, 2014-11-13 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 10.00 10.20 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40 1 (14) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Lars Svensson (s), ledamot Boel Rosdahl (s), ledamot Lars Holmström (m), ledamot Patrik Ströbeck (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.34 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Dennis Nilsson (M) Linda Hägglund (S) 22-33 Mikael Sporgelin (S) Lars

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-11-02. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 2 november, klockan 08.00-08.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-11-02. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 2 november, klockan 08.00-08. SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 2 november, klockan 08.00-08.50 Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Chatarina

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-06-12 82

Kommunfullmäktige 2013-06-12 82 Kommunfullmäktige 2013-06-12 82 Plats och tid Nora Stadshotell, 2013-06-12 kl 18.00-19.40 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Björn Hagberg, ordföranden i revisionen, 77 Jan Norlund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (12) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 19 december 2011, klockan 18.30-19.30. Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Ersättare för

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson Björn Stålhammar Tjänstgörande

Läs mer

Personalutskottet 2012-11-15

Personalutskottet 2012-11-15 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-11-15, kl 0900-1200 ande Jan Larsson, S Pirkko Heikkilä, V Laila Mäki, S Övriga deltagande Gösta Lindmark, administrativ

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(13) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-04-09 Kl. 13.30 14.40 Justering Plats: Datum och tid: Kommunhuset, Skutskär Paragrafer: 31-44 Sekreterare:

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16 2008-03-11 1-16 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.15 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Torbjörn Åberg (c) i st f Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer

Läs mer

Kommunhuset, Administrativ service

Kommunhuset, Administrativ service Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.00-14.30 Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S), 2:e vice ordförande Kenneth Dahlström

Läs mer

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113 Kommunstyrelsen 1(8) Tid och plats: Kl.18.30-18.35 Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113 Beslutande: Angelica Rage (s), ordförande Sten Myreback (c), v. ordförande Kenneth

Läs mer

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.35 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 13.00-15.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 BUN 34 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 35 INFORMATION... 2 BUN 36 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 37 EN FJÄRDE KOMPETENSUTVECKLINGSDAG FÖR FÖRSKOLAN...

Läs mer

Kommunkontoret onsdag 27 januari 2016 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret onsdag 27 januari 2016 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.30 12.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

12 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

12 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2009-02-04 1 Plats och tid Hjernet, 2009-02-04 kl 09.00-11.30 Beslutande 12 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Jävsnämnden 2015-03-12

Jävsnämnden 2015-03-12 Jävsnämnden 2015-03-12 Jn 1 Säter 7:1, Säter Uppsättning/utbyte av del av befintlig skylt/ljusanordning med programmerbar display... 2 Jn 2 Revidering av kalendarium 2015... 4 Jn 4 Redovisning av delegationsärenden...

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Nr 22 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 21 november 2006, klockan 08.30-12.10, 12.50-18.00 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-28 73

Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-28 73 Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-28 73 Plats och tid Hjernet, onsdagen den 28 augusti 2013, kl 08.30-12.00. Beslutande Per Andreasson (S) ordförande Katrin Winarve (M) Eleonore Karlsson (S) Ulf Carlsson(S)

Läs mer

Grästorps kommun Miljö- och bygg

Grästorps kommun Miljö- och bygg 2015-09-24 Sidan 1 av 16 Plats och tid Röda rummet, Grästorp 2015-09-24, kl 13.00 16.20 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Lars-Erik Tengeland (M) N Jens Wallin (S) N Stina

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Andris Widuss (M) Lennart Aronsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Andris Widuss (M) Lennart Aronsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(7) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 4 april 2016, kl. 08.15-09.15. Hans Jildesten (S) Eva-Lotta Härdig Eriksson (S) Inger Nordström (V) Håkan Larsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:10. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Kommunstyrelsen 2003-06-02 1 (18) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20

Kommunstyrelsen 2003-06-02 1 (18) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20 Kommunstyrelsen 2003-06-02 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20 Beslutande Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson

Läs mer

Ekliden Virserum 20 oktober 2015 kl. 08.30-12.45. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C, ej 197 Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S

Ekliden Virserum 20 oktober 2015 kl. 08.30-12.45. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C, ej 197 Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Plats och tid Ekliden Virserum 20 oktober 2015 kl. 08.30-12.45 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C, ej 197 Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-14.15 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson

Läs mer

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson Sida PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Långön Folkets Hus, kl 14:30-15:30 ande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf Eva WennStröm (S) 2 :e vice ordf Sonja Höglund (SIV) Naeimy

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(12) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) Övriga närvarande

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15. Ingalill Jonsson (m)

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15. Ingalill Jonsson (m) 1(24) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande: Utses att justera: Kerstin Asplund,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-12-16 1 (22) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S)

Kommunfullmäktige 2013-12-16 1 (22) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Kommunfullmäktige 2013-12-16 1 (22) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 16 december 2013 kl 18.30-19.30 Beslutande Monica Haider (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) Gusten Mårtensson

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Julia Sjöberg, överförmyndarhandläggare 1-2. Kommunkontoret 2016-01-27

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Julia Sjöberg, överförmyndarhandläggare 1-2. Kommunkontoret 2016-01-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.00 16.00 Beslutande Kitty Strandberg (S), Ljusnarsberg, ordförande Siv Sander (S), Hällefors Maria Lagerman (S), Lindesbergs

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 13.30-17.15 Beslutande Elena Fridfelt, ordförande (C) Klas Nordh (FP) 118-124

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer