Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare"

Transkript

1 Produktionsstyrelsen Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19: Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson (M), v. ordf. Jakob Gustafsson (S), 2:e v. ordf. Nils Eriksson (FP) Lars Tunkrans (KD) Michel Silvestri (MP) Ersättare: Andreas Holmström (M) Isabell Aldmo (FP) Lennart Svensson (C) Björn Lundin (S) Yadollah Biglari (V), tjg. ersättare Övriga deltagande Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Utses att justera Kent Hjalmarsson (M) Justeringens plats och tid Messingen, Love Almqvists torg 1 den 15 maj 2012 Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ordförande... Justerande... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Produktionsstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Dragonvägen 86 Underskrift...

2 Produktionsstyrelsen Omedelbar justering av protokoll Ordförandens förslag till produktionsstyrelsen Produktionsstyrelsen beslutar om omedelbar justering av protokollet från sammanträdet den 15 maj Yrkanden i produktionsstyrelsen Michel Silvestri (MP), Jakob Gustafsson (S) och Yadollah Biglari (V) yrkar följande: 1. Avslag. 2. Protokollet ska justeras inom sju dagar från sammanträdet. Beslutsgång Ordföranden ställer sitt eget förslag mot Michel Silvestris (MP), Jakob Gustafssons (S) och Yadollah Biglaris (V) yrkande och finner att produktionsstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. Produktionsstyrelsens beslut Produktionsstyrelsen beslutar om omedelbar justering av protokollet från sammanträdet den 15 maj Reservationer Michel Silvestri (MP), Jakob Gustafsson (S) och Yadollah Biglari (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande motivering: Med anledning av besked om omedelbar justering: Som meddelats tidigare idag så invänder undertecknade mot det förslag om omedelbar justering som skickats ut med mycket kort varsel. Det finns ingen saklig grund för denna brådska. Det enda skälet som kan ses är att ordförande vill försvåra möjligheten till väl formulerade yrkanden och reservationer, grundade på vad som uttalas och beslutas vid kvällens möte som endast ska behandla frågan om avveckling av hemtjänst i kommunal regi.

3 Produktionsstyrelsen Följaktligen yrkar (MP), (S) och (V) avslag på förslag om omedelbar justering av dagens mötesprotokoll i Produktionsstyrelsen. Om detta yrkande avslås så utgör denna skrivelse även skriftlig reservation. Beslutet skickas till: Akten

4 Produktionsstyrelsen Avveckling av Väsby Välfärds hemtjänstverksamhet dag- och kvällstid (PS/2012:59) Ärendebeskrivning Väsby Välfärds hemtjänstverksamhet under dag och kvällstid utförs enligt lagen om valfrihet (LOV) från och med 1 januari Hemtjänstverksamheten består idag av cirka 180 kunder med cirka beviljade timmar per år och 58 medarbetare med skiftande tjänstgöringsgrader. Årsbudgeten motsvarar 20 miljoner kronor. I verksamheten ingår även ansvar för hemtjänst nattetid och trygghetslarm dygnet runt på uppdrag av kundvalskontoret för de flesta kunder inom kommunen. Uppdraget omfattar cirka beviljade timmar per år och hanteras av 16 medarbetare. Kundvalskontoret planerar att genomföra en upphandling av larm- och nattinsatser under år Denna del av verksamheten berörs inte i detta ärende. Väsby Välfärds hemtjänstverksamhet dag- och kvällstid har minskat från ca utförda timmar (inkl. larm) år 2008 till ca år 2009 och cirka år 2010 och Prognosen för år 2012 är cirka Omslutningen har minskat på grund av ökad konkurrens och förlorade marknadsandelar från 72 % år 2008 till 47 % år 2010 och 39% år Hemtjänstverksamheten dag- och kvällstid inklusive larm hade ett underskott på - 8,2 mkr med ett ägartillskott på 2,4 mkr år 2010 och ett underskott på - 3,8 mkr år Under 2010 genomfördes personalminskningar motsvarande 16 årsarbetare. Det finns en risk att det under år 2012 uppstår ett underskott motsvarande 4 mkr, vilket motsvarar 20% av omsättningen. För de fyra första månaderna år 2012 har verksamheten ett underskott motsvarande 900 tkr. Inför år 2013 finns behov av ytterligare effektiviseringar, då prisuppräkningen från Socialoch äldrenämnden är 1,2% och löneökningskostnaderna förväntas bli nära 3%. Med det ekonomiska läget under innevarande år och med förutsättningarna inför år 2013 görs bedömningen att en ekonomi i balans är omöjlig att nå. Bedömningen är att detta är svårt att genomföra utan att kunderna drabbas av kvalitetsbrister och att medarbetarnas arbetsmiljö påverkas. Dessutom finns en risk att kompetensutveckling inte kan ges i den omfattning som behövs för att ge kunderna en god omvårdnad. Väsby Välfärd har gjort en affärsmässig bedömning att hemtjänstverksamheten under dagoch kvällstid inte kan drivas med en ekonomi i balans med bibehållen kvalitet. Avvecklingen av Väsby Välfärds hemtjänstverksamhet väntas ske under hösten år 2012.

5 Produktionsstyrelsen Verksamheten föreslås upphöra helt senast den 1 november år Trygghetslarm dygnet runt och hemtjänst nattetid berörs inte av beslutet. Väsby Välfärds förslag till beslut 1. Produktionsstyrelsen beslutar att avveckla Väsby Välfärds hemtjänstverksamhet under dag- och kvällstid. 2. Produktionsstyrelsen anmäler beslutet som information till kommunstyrelsen och socialoch äldrenämnden. Ordförandens förslag till produktionsstyrelsen Enligt Väsby Välfärds förslag till beslut. Yrkanden i produktionsstyrelsen Jakob Gustafsson (S), Michel Silvestri (MP) och Yadollah Biglari (V) yrkar följande: 1. Återremiss dels för att produktionsstyrelsen ska kunna inhämta synpunkter på ärendet från social- och äldrenämnden och dels för att kommunstyrelsen ska kunna ta ställning till oppositionens skrivelse avseende att frågan om nedläggning av den kommunalt producerade hemtjänsten ska beslutas av kommunfullmäktige. 2. Avslag på ordförandens förslag. Ordföranden yrkar avslag på Jakob Gustafssons (S), Michel Silvestris (MP) och Yadollah Biglaris (V) yrkanden.

6 Produktionsstyrelsen Beslutsgång Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag. Produktionsstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. Ordföranden ställer sitt eget förslag mot Jakob Gustafssons (S), Michel Silvestris (MP) och Yadollah Biglaris (V) yrkande om avslag och finner att produktionsstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. Omröstning begärs. Omröstning Den som bifaller ordförandens förslag röstar ja, den som bifaller Jakob Gustafssons (S), Michel Silvestris (MP) och Yadollah Biglaris (V) yrkande om avslag röstar nej. 4 röstar ja och 3 röstar nej. Ja-röster Johan Hjelmstrand (M), Kent Hjalmarsson (M), Nils Eriksson (FP), Lars Tunkrans (KD) Nej-röster Jakob Gustafsson (S), Michel Silvestri (MP), Yadollah Biglari (V) Produktionsstyrelsens beslut 1. Produktionsstyrelsen beslutar att avveckla Väsby Välfärds hemtjänstverksamhet under dag- och kvällstid. 2. Produktionsstyrelsen anmäler beslutet som information till kommunstyrelsen och socialoch äldrenämnden. Reservationer Jakob Gustafsson (S), Michel Silvestri (MP) och Yadollah Biglari (V) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: Undertecknade reserverar sig mot beslutet att lägga ner hela den kommunala produktionen av hemtjänst i Upplands Väsby kommun av följande anledningar: Frågan om en nedläggning av en så omfattande del, som nästan 40 %, av den totala hemtjänsten i Upplands Väsby kommun måste ses som en principiell och övergripande fråga. Riktlinjer och inriktning i ärendet måste därför fattas av kommunfullmäktige. Det är vår uppfattning att det i kommunen behövs en hemtjänst i kommunal regi.

7 Produktionsstyrelsen Avvecklas den delen, avskaffas valfriheten för drygt en tredjedel av kommunens hemtjänsttagare. Hemtjänsttagare som Väsby Välfärd har ett ansvar för, då man uttryckligen velat ha just deras hemtjänst. För konkurrensens skull är det också viktigt att det finns många olika utförare, då också ett kommunalt alternativ. När majoriteten inte vill bifalla vårt förstahandsyrkande om återremiss har vi inget annat yrkande än avslag att yrka i andra hand. Då ärendet avser en såväl principiell som övergripande fråga är det rimligt att kommunfullmäktige fattar beslut i frågan. En skrivelse med en sådan begäran är inlämnad till kommunstyrelsen av oppositionspartierna. Innan den skrivelsen är behandlad i kommunstyrelsen borde inte något beslut fattas i produktionsstyrelse. Vidare borde Socialoch äldrenämnden ombedas yttra sig i ärendet eftersom detta rör en så stor del av kommunens totala hemtjänstverksamhet. Därför har vi i första hand yrkat återremiss på ärendet. Särskilt yttrande Vänsterpartiet lämnar nedanstående särskilda yttrande. Om alliansen tror på valfrihet ska man ta hänsyn till 38% av de behövande att fritt välja sina kommunala utförare. Anteckning till protokollet Under allmänhetens frågestund överlämnades en namnlista från åhörarna med synpunkten att behålla den kommunala hemtjänsten. Namnlistan läggs till akten. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Social- och äldrenämnden Kommunala pensionärsrådet Denna paragraf förklaras omedelbart justerad Johan Hjelmstrand (M) ordförande Kent Hjalmarsson (M) utsedd att justera

8 Produktionsstyrelsen

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13:00-17:45 Beslutande Eva Stråth (KD) ordförande Ylva Larsson (M) ersätter Thomas Bäuml (M)

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Anne-Charlotte Glantz, kontorschef Birgitta Hillblom Britta Strömberg, sekr. Anders Rosén (V)

Anne-Charlotte Glantz, kontorschef Birgitta Hillblom Britta Strömberg, sekr. Anders Rosén (V) Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-04-17 1 Plats och tid Beslutande Skimmeln, Drabanten, Dragonvägen 9A Tisdag den 17 april 2012, klockan 19:00-20:50 Ledamöter: Johan Magnusson (C), ordf Jan-Erik Ek (M),

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Måndagen den 17 oktober 2011, kl. 18.00-20.15 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 25 augusti 2014, klockan 18:00-18:30

Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 25 augusti 2014, klockan 18:00-18:30 Valnämnd 2014-08-25 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 25 augusti 2014, klockan 18:00-18:30 Beslutande Ledamöter: Jan Eckert (M), ordförande Olof Granström (KD), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef,

Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef, HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhusets tingssal, torsdagen den 23 april 2009 kl 18.00-21.40 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson,

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-05-30 0 Innehållsförteckning 47 Granskning av koncernstyrningen... 73 48 Ägardirektiv och bolagsordning för kommunens bolag... 74 49 Miljöprogram och energi- och klimatstrategi - uppföljning... 75

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (12) Sammanträdesdatum Paragrafer 2012-11-26 187-195 187 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 188 Godkännande av

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Junaid Chaundhry (S) tj er

Junaid Chaundhry (S) tj er SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[16] Plats och tid Kommunalhuset, plan 2, kl 18:30 20:30 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Kerstin Amelin (V) Maria Trygg (S) Lars Schou (S) Carl Baker (M) Eva Martin (MP) Kerstin

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer