1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRADESPRDTOKOLL Sida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRADESPRDTOKOLL Sida"

Transkript

1 43 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRADESPRDTOKOLL Sida Kommunfullmäktige Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 20: Vid uppropet antecknas närvaro för 44 ordinarie ledamöter, 7 tjänstgörande ersättare och 10 ej tjänstgörande ersättare, se sammanträdeslista bilaga A. Plats och tid Paragrafer Närvarande Sammanträdet inleds med musikframträdande från Kulturs kolan. Därefter följer en redovisning av kommunens bokslut 2013 samt allmänhetens frågestund om bokslut och årsredo visning Kaj Nämvik (FP) och Birgitta Engvall (V) Kommunkansliet, Partille, onsdagen den 23 april 2014, kl Utses att justera Justeringens plats och tid / Jdhanna Rössberge 4 k i. IngrRehé / /7 /J Justerande /Kaj Näm ik Birgitta Engvall Partille kommunfullmäktige ANSLAGIBEVIS Organ Sammanträdesdatum Uppsättande: Nedtagande: Datum för anslag Kommunkansliet, Partille Protokollet förvaras Underskrift

2 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida? 31 Kommunfullmäktige 30 Anmälningsärenden (KS/2014:65, KSI2O 14:37) a) Kommunrevisionens granskningsrapport daterad avseende Gransk ning av kommunens arbete med befolkningsprognoser b) Länsstyrelsens beslut angående ny ersättare i fullmäktige för Mode rata Samlingspartiet. 31 Inkomna motioner, interpellationer och frågor Inga motioner, interpellationer eller frågor har inkommit. 32 Revisionsberättelse 2013 (KS/2014:95) Kommunrevisionen har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunstyrelse och nämnder under år ärendet finns kommunrevisionens sammanfattande synpunkter från verksamhetsåret 2013 samt externrevisorerna KPMG:s granskningsrapport avseende årsbokslut Fullmäktige lägger revisionsberättelserna till handlingarna. 33 Prövning av frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelse, nämnder och förtroendevalda i Partille kommun 2013 Kommunrevisionen tillstyrker i revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2013 att kom munstyrelsen, nämnder och förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år Fullmäktige beviljar kommunstyrelsen, nämnder och förtroendevalda i dessa organ an svarsfrihet för år (VL

3 ur R 1 1 PARTI[LE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 34 Årsredovisning 2013 med nämndernas bokslut samt ombudgetering av investe ringsmedel (KS/2013:228) Kommunkontoret har upprättat Årsredovisning för 2013 avseende såväl Partille kommun som kommunkoncernen. Årsredovisningen innehåller bland annat: - Resultaträkning, balansräkning och finansiella nyckeltal - Redovisning utifrån Partille kommuns värdegrund; ekonomisk, ekologisk och social långsiktig hållbar kommun ett globalt perspektiv. - Personalredovisning - Revisionsberättelse Fullmäktige, kommunstyrelsen och samtliga nämnder har upprättat bokslut inom sina verksamhetsområden. Under 2013 beslutade fullmäktige om regler kring resultatutjämningsreserven (RUR). 1 riktlinjerna framgår bl.a. när en reservering kan göras till resultatutjämningsreserven. Kommunkontorets förslag är att reservera 25 mnkr till resultatutjämningsreserven ärendet finns kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad , Årsredovisning 2013, årsredovisning för Vatten och Avlopp, fullmäktiges, kommunstyrelsens och dess förvaltningar samt samtliga nämnders bokslut ärendet finns också en samman ställning av föreslagna ombudgeteringar av investeringsmedel samt kommunstyrelsens beslut , 29. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige godkänner nämndernas bokslut, årsredovisning för Vatten och Av lopp samt kommunstyrelsens och dess förvaltningars bokslut Fullmäktige godkänner föreslagna ombudgeteringar av investeringsmedel. Fullmäktige godkänner Årsredovisning Fullmäktige reserverar 25 mnkr till resultatutjämningsreserven. Yrkanden Stefan Svensson (M) yrkar, med stöd av Jonas Mårdbrink (M) och Eva Carlsson (S), bi fall till kommunstyrelsens förslag. Leonel Bylund (MP) yrkar att fullmäktige beslutar att inte reservera 25 mnkr till resultat utjämningsreserven utan att dessa medel istället förs till det egna kapitalet. Lasse Selander (V) yrkar, med stöd av Fredrik Eriksson (SD), avslag till de föreslagna ombudgeteringar av investeringsmedel som avser Tvärförbindelse E (nr ), Jonsered/Jeriko (nr ) samt Jeriko (nr ).

4 1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige Propositionsordning: Ordföranden ställer proposition på Leonel Bylunds (MP) ändringsyrkande, bifall mot av slag, och finner att fullmäktige avslår ändringsyrkandet. Ordföranden ställer proposition på Lasse Selanders (MP) m.fl. ändringsyrkande, bifall mot avslag, och finner att fullmäktige avslår ändringsyrkandet. Ordföranden ställer slutligen proposition på kommunstyrelsens förslag, bifall mot avslag, och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Fullmäktige godkänner nämndernas bokslut, årsredovisning för Vatten och Av lopp samt kommunstyrelsens och dess förvaltningars bokslut Fullmäktige godkänner föreslagna ombudgeteringar av investeringsmedel. Fullmäktige godkänner Årsredovisning Fullmäktige reserverar 25 mnkr till resultatutjämningsreserven. 35 Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden André Röjd (M) har i skrivelse inkommen begärt entledigande från sitt upp drag som ersättare i utbildningsnämnden. Fullmäktige beslutar att entlediga André Röjd (M) från sitt uppdrag som ersättare i ut bildningsnämnden. Fullmäktige väljer Mattias Olsson Ruppel (M), Fornfyndsvägen 22 A, Partille till ny ersättare i utbildningsnämnden. 36 Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i fullmäktiges valberedning Lars-Inge Stomberg (M) har i skrivelse daterad begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i fullmäktiges valberedning. Fullmäktige beslutar att entlediga Lars-Inge Stomberg (M) från sitt uppdrag som ledamot i fullmäktiges valberedning.

5 1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige Sammantrdesdatum Fullmäktige väljer Linda Fröberg (M), Lövkullavägen 18, Sävedalen till ny leda mot i ful lrnäktiges valberedning. Fullmäktige väljer Jonas Mårdbrink (M), Sörlyckan 10, Sävedalen till ny ersättare i fullmäktiges valberedning. 37 Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen Lars-Inge Stomberg (M) har i skrivelse daterad begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen. Fullmäktige beslutar att entlediga Lars-Inge Stomberg (M) från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen. Fullmäktige väljer Marith Hesse (M), Offerstensvägen 22, Sävedalen till ny leda mot i kommunstyrelsen. Fullmäktige väljer Inger René (M), Östra Fjällvägen 23, Sävedalen till ny ersättare i kommunstyrelsen. 38 Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i krisledningsnämnden Lars-Inge Stomberg (M) har i skrivelse daterad begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i krisledningsnämnden. Fullmäktige beslutar att entlediga Lars-Inge Stomberg (M) från sitt uppdrag som ersättare i krisledningsnämnden. Fullmäktige väljer Linda Fröberg (M), Lövkullavägen 18, Sävedalen till ny ersät tare i krisledningsnämnden.

6 1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida 1 Kommunfullmäktige Sammantradesdatum Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i fullmäktige Lars-Inge Stomberg (M) har i skrivelse daterad begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i fullmäktige. Fullmäktige entledigar Lars-Inge Stomberg (M) från sitt uppdrag som ledamot i fullmäk tige. Fullmäktige hemställer hos länsstyrelsen om sammanräkning för utseende av ny ledamot och ersättare för Moderata samlingspartiet i fullmäktige. 40 Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot tillika ordförande i utbud ningsnämnden Lars-Inge Stomberg (M) har i skrivelse daterad begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot tillika ordförande i utbildningsnämnden. Fullmäktige beslutar att entlediga Lars-Inge Stomberg (M) från sitt uppdrag som ledamot tillika ordförande i utbildningsnämnden. Fullmäktige väljer Margareta Lewander (M), Ulvåsvägen 14, Partille till ny ordfö rande i utbildningsnämnden. Fullmäktige väljer Henrik Sjöqvist (M), Gamla Kronvägen 17 C, Partille till ny ledamot i utbildningsnämnden. Fullmäktige väljer Martina Blazenin (M), Edgångsvägen 24, Partille till ny ersät tare i utbildningsnämnden. 41 Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden Stina Gunnarsson (FP) har i skrivelse inkommen begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden.

7 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKDLL Sida? Kommunfullmäktige Fullmäktige beslutar att entlediga Stina Gunnarsson (FP) från sitt uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Fullmäktige väljer Adam Bergman (FP), Friggavägen 8, Sävedalen till ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden. 42 Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i bygg- och miljönämnden Stina Gunnarsson (FP) har i skrivelse inkommen begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i bygg- och milj önämnden. Fullmäktige beslutar att entlediga Stina Gunnarsson (FP) från sitt uppdrag som ersättare i bygg- och milj önämnden. Fullmäktige väljer Kaj Nämvik (FP), Bockemossevägen 8, Sävedalen till ny ersät tare i bygg- och milj önämnden. 43 Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden Erica Berghäll (M) har i skrivelse daterad begärt entledigande från sitt upp drag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Fullmäktige beslutar att entlediga Erica Berghäll (M) från sitt uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Fullmäktige väljer Mattias Olsson Ruppel (M), Fornfyndsvägen 22 A, Partille till ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden.

8 - Bilaga A sid 1 (2) Närvarologg för ordinarie ledamöter Kommunfullmäktiges sammanträde den 22april 2014 klockan 18:30 i i i i - Ledamot Logg Inger René, ordförande (M) Deltar upprop 1 kl. 18:32 Märta Johansson, vice ordf(s) Deltar upprop 1 kl. 18:32 Stefan Svensson (M) Deltar upprop 1 kl. 18:32 Margareta Lewander(M) D&tar upprop 1 kl. 18:32 Lars-Inge Stomberg (M) Björn Hesse autoers. kl. 18:34 Linda Fröberg (M) D&tar upprop 1 kl. 18:32 Mats Lennartsson (M) Deftar upprop lkl 18:32 Marith Hesse (M) Deltar upprop lkl 18:32 Jonas Mårdbrink (M) Deltari upprop 1 kl 18:32 Tom Ekwall(M) Deltariupprop 1 kl. 18:32 Greta Meller (M) Deltar i upprop 1 kl. 18:32 Ingemar Sandahl(M) Deltari upprop 1 kl. 18:32 Lars Stålheim (M) Deltari upprop 1 kl. 18:32 Olli Högström (M) Deltar i upprop 1 kl. 18:32 Adam Algotsson CM) Deltar i upprop 1 kl. 18:32 Jan Trönsdal (M) Sven-Bertil Gärtner autoers. kl. 18:34 Hadar Kro nberg (M) Deltar i upprop 1 kl. 18:32 Mikael Carlsson (M) Deltar 1 upprop 1 kl. 18:32 Marianne Ahlborg (FP) Deltar 1 upprop 1 kl. 18:32 Jan Nyström (FP) Deltar upprop 1 kl. 18:32 Lotten Winström-Carlsson (FP) Deltar upprop 1 kl. 18:32 Agne Eklund (FP) Deltar upprop kl. 18:32 Kaj Nämvik (FP) Deltar upprop 1 kl. 18:32 Kent Vahlén (FP) Deltar upprop kl. 18:32 Anette Nord (KD) Deltar upprop kl. 18:32 Niclas Asteberg (KD) Deltar upprop kl. 18:32 Anna Strand (C) Deltar upprop 1 kl. 18:32 Ants Soomer (C) Björn Byström autoers. kl. 18:34 Eva Carlsson (S) Deltar upprop 1 kl. 18:32 Arne Ohlsson (5) Deltar i upprop 1 kl. 18:32 Susanne Arvidsson (5) Ann Panzar autoers. kl. 18:34 Zehale Keleta (S) Deltar upprop 1 kl. 1 8:32 Eva Magnusson (S) Deltar upprop 1 kl. 18:32 Bahaddin Au (5) Deltar upprop 1 kl. 18:32 Kaisa Blank Nordmark (5) Deltar i upprop 1 kl. 18:32 Jerry Johansson (S) Deltar upprop 1 kl. 18:32 Marie Raask (5) Bengt Odeholm autoers. kl. 18:34 Per-AkeWestlund (S) Deltari upprop 1 kl. 18:32 Jan Norberg (5) Deltari upprop 1 kl. 18:32 Birgitte Caous (S) Eflsabeth Svensson autoers. kl. 18:34 Jenny Svanergren (MP) Deltar upprop 1 kl. 18:32 RaineWallander(MP) Deltar upprop 1 kl. 18:32 Yvonne Nordahl (MP) Deltar upprop 1 kl. 18:32 Morgan Olsson (MP) Leone Bylund autoers. kl. 18:34 Marijan Orlic (MP) Deftar i upprop 1 kl. 18:32 I-lamza Demir (V) Deftar i upprop 1 kl. 18:32 Lasse Selander (V) Deltar i upprop 1 kl. 18:32 Birgitta Engvall (V) Deltari upprop 1 kl. 18:32 Fredrik Eriksson (SD) Deltari upprop 1 kl. 18:32 Pieter Svensson (SD) Deltar i upprop 1 kl. 18:32 Bengt-Olof Schmidt (SPI) Deftar i upprop 1 kl. 18:32

9 Bilaga A sid 2 (2) Närvarologg för ersättare Kommunfullmäktiges sammanträde den 22april 2014 klockan 18:30 Ersättare Logg Björn Hesse (M) Ankom kl. 18:32 Sven-Bertil Gärtner (M) Ankom kl. 18:32 Marianne Sjögren (M) Ankom kl. 18:32 Maj-Lis Mårtensson (M) Ankom kl. 18:33 Eva-Christine Stenberg (FP) Ankom kl. 18:33 Larisa Bergroth (FP) Ankom kl. 18:33 Claes Neuman (FP) Ankom kl. 18:33 Bert Nygren (KD) Ankom kl. 18:33 Per-Åke Wesley (KD) Ankom kl. 18:33 Björn Byström (C) Ankom kl. 18:33 Bengt-Olof Westerberg (C) Ankom kl. 18:33 Ann Panzar(S) Ankom kl. 18:33 Bengt Odeholm (S) Ankom kl. 18:33 Elisabeth Svensson (S) Ankom kl. 18:33 Roy Lundberg (S) Ankom kl. 18:33 Leonel Bylund (MP) Ankom kl. 18:33 Bo Gullmar (SPI) Ankom kl. 18:33

16:30. Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare Ledamot Ledamot

16:30. Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare Ledamot Ledamot 16:30 1 1 PARTILLE KOMMUN 1 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-04-29 Sida KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 34-47 Plats och tid Paragrafer Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S)

Läs mer

Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare

Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare 1 1 PARTILLE KOMMUN Social- och arbetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-08-20 Sida KS-rurnmet, kommunhuset, kl 18:10 19:45 80-93 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-24 1 (19) Sigbritt Bothin (S) och Anders Steen (C)

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-24 1 (19) Sigbritt Bothin (S) och Anders Steen (C) Kommunfullmäktige 2012-04-24 1 (19) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl 19.00-23.05 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S), Cecilia Vilhelmsson (S), Monika Gideskog (M), Carina Johansson

Läs mer

KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:15

KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:15 1(6) KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:15 Plats och tid Elisabeth Olsson (KD) och Bahaddin Ali (S) Barn- och utbildningsförvaltningen, Partille, måndagen den 1 oktober 2012 Utses att justera Justeringens

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Ordförande. Sekreterare

Ordförande. Sekreterare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 20:10 131-149 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Agne Eklund (FP) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Karin

Läs mer

Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan 19.00

Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan 19.00 Kommunfullmäktige 2010-03-11 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars 2011 Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning

Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-09-25 (16) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-21:05 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-02-28 1 (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.45 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Stadssekreteraren Bo Wennström

Läs mer

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg kl 18.00-19.55 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge. Kerstin Gustavsson,

Läs mer

J PARTLLE KOMMUN & L:

J PARTLLE KOMMUN & L: J PARTLLE KOMMUN Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE Sammanträdesdatum 2015-02-24 2015-02-10 KUNGÖRELSE c Partille kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde tisdagen den 24 februari 2015 kl. 18:30 i Sessionssalen,

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum 2006-08-28

PROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum 2006-08-28 1(15) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:30 22.00 Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Stina-Kajsa Melin s, ordförande Leif Gustafsson m Elisabeth Mörner m Dan Björk m Ingemar

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

I I PARTILLE. KOMMUN Vrd- och omsorgsnärnriden. Ks-rummet, kommunhuset, ki. 18:00 20.30. 145-158 Paragrafer Jonas Márdbrink (M) Ordförande

I I PARTILLE. KOMMUN Vrd- och omsorgsnärnriden. Ks-rummet, kommunhuset, ki. 18:00 20.30. 145-158 Paragrafer Jonas Márdbrink (M) Ordförande och 158 I I PARTILLE KOMMUN Vrd- och omsorgsnärnriden SAMMANTRADESPROTOKOLL Ks-rummet, kommunhuset, ki. 18:00 20.30 Plats och tid 145-158 Paragrafer Jonas Márdbrink (M) Ordförande Narvarande Jerry Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00 14:30 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Marie Färm, tf kanslichef Gunnel Olsson,

Läs mer

Se bilagd voteringslista

Se bilagd voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2008-04-24 1 Plats och tid Torsdag 24 april 2008 kl 19.00-21.20 Beslutande Se bilagd voteringslista Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Torget, Lärcenter Tid: Klockan 18.30 19.40 Avser : 36 50 Beslutande: Se sidan 3 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 3

Torget, Lärcenter Tid: Klockan 18.30 19.40 Avser : 36 50 Beslutande: Se sidan 3 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 3 Protokoll 2012-05-29 1 (23) Plats: Torget, Lärcenter Tid: Klockan 18.30 19.40 Avser : 36 50 Beslutande: Se sidan 3 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 3 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid Näsström,

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunfullmäktige 2012-04-19 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk kl 18.30 21.30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Dorothea

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(25) 2012-06-18

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(25) 2012-06-18 1(25) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 15:00-20:00. Ajourneringar kl 17:05-17:15 samt 18:05 Närvarande ledamöter: Klas Nordh (FP), ordförande Peter Kornesjö (M) Mikael Berglund (M)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00 1 (24) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 18.30-22.15 Ajournering 21.35-21.50 Beslutande Se särskild förteckning Övriga deltagande Karin Gustafsson, kommundirektör Utses justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Kommunfullmäktige 2015-04-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Kommunfullmäktige 2015-04-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.30 17.50 Paus klockan 15.40 16.00 Beslutande M Margareta Lövgren M Kerstin Weimman-Lindén tjänstgör

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan 1(9) 2005-01-12 Plats och tid: 13.00 14.00 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan Beslutande: Zaid Långström (s) ordf Ann Marie Jakobsson (c) Eva Olsson(fp) ers för Kenneth Carlsson

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer