1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRADESPRDTOKOLL Sida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRADESPRDTOKOLL Sida"

Transkript

1 43 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRADESPRDTOKOLL Sida Kommunfullmäktige Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 20: Vid uppropet antecknas närvaro för 44 ordinarie ledamöter, 7 tjänstgörande ersättare och 10 ej tjänstgörande ersättare, se sammanträdeslista bilaga A. Plats och tid Paragrafer Närvarande Sammanträdet inleds med musikframträdande från Kulturs kolan. Därefter följer en redovisning av kommunens bokslut 2013 samt allmänhetens frågestund om bokslut och årsredo visning Kaj Nämvik (FP) och Birgitta Engvall (V) Kommunkansliet, Partille, onsdagen den 23 april 2014, kl Utses att justera Justeringens plats och tid / Jdhanna Rössberge 4 k i. IngrRehé / /7 /J Justerande /Kaj Näm ik Birgitta Engvall Partille kommunfullmäktige ANSLAGIBEVIS Organ Sammanträdesdatum Uppsättande: Nedtagande: Datum för anslag Kommunkansliet, Partille Protokollet förvaras Underskrift

2 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida? 31 Kommunfullmäktige 30 Anmälningsärenden (KS/2014:65, KSI2O 14:37) a) Kommunrevisionens granskningsrapport daterad avseende Gransk ning av kommunens arbete med befolkningsprognoser b) Länsstyrelsens beslut angående ny ersättare i fullmäktige för Mode rata Samlingspartiet. 31 Inkomna motioner, interpellationer och frågor Inga motioner, interpellationer eller frågor har inkommit. 32 Revisionsberättelse 2013 (KS/2014:95) Kommunrevisionen har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunstyrelse och nämnder under år ärendet finns kommunrevisionens sammanfattande synpunkter från verksamhetsåret 2013 samt externrevisorerna KPMG:s granskningsrapport avseende årsbokslut Fullmäktige lägger revisionsberättelserna till handlingarna. 33 Prövning av frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelse, nämnder och förtroendevalda i Partille kommun 2013 Kommunrevisionen tillstyrker i revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2013 att kom munstyrelsen, nämnder och förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år Fullmäktige beviljar kommunstyrelsen, nämnder och förtroendevalda i dessa organ an svarsfrihet för år (VL

3 ur R 1 1 PARTI[LE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 34 Årsredovisning 2013 med nämndernas bokslut samt ombudgetering av investe ringsmedel (KS/2013:228) Kommunkontoret har upprättat Årsredovisning för 2013 avseende såväl Partille kommun som kommunkoncernen. Årsredovisningen innehåller bland annat: - Resultaträkning, balansräkning och finansiella nyckeltal - Redovisning utifrån Partille kommuns värdegrund; ekonomisk, ekologisk och social långsiktig hållbar kommun ett globalt perspektiv. - Personalredovisning - Revisionsberättelse Fullmäktige, kommunstyrelsen och samtliga nämnder har upprättat bokslut inom sina verksamhetsområden. Under 2013 beslutade fullmäktige om regler kring resultatutjämningsreserven (RUR). 1 riktlinjerna framgår bl.a. när en reservering kan göras till resultatutjämningsreserven. Kommunkontorets förslag är att reservera 25 mnkr till resultatutjämningsreserven ärendet finns kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad , Årsredovisning 2013, årsredovisning för Vatten och Avlopp, fullmäktiges, kommunstyrelsens och dess förvaltningar samt samtliga nämnders bokslut ärendet finns också en samman ställning av föreslagna ombudgeteringar av investeringsmedel samt kommunstyrelsens beslut , 29. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige godkänner nämndernas bokslut, årsredovisning för Vatten och Av lopp samt kommunstyrelsens och dess förvaltningars bokslut Fullmäktige godkänner föreslagna ombudgeteringar av investeringsmedel. Fullmäktige godkänner Årsredovisning Fullmäktige reserverar 25 mnkr till resultatutjämningsreserven. Yrkanden Stefan Svensson (M) yrkar, med stöd av Jonas Mårdbrink (M) och Eva Carlsson (S), bi fall till kommunstyrelsens förslag. Leonel Bylund (MP) yrkar att fullmäktige beslutar att inte reservera 25 mnkr till resultat utjämningsreserven utan att dessa medel istället förs till det egna kapitalet. Lasse Selander (V) yrkar, med stöd av Fredrik Eriksson (SD), avslag till de föreslagna ombudgeteringar av investeringsmedel som avser Tvärförbindelse E (nr ), Jonsered/Jeriko (nr ) samt Jeriko (nr ).

4 1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige Propositionsordning: Ordföranden ställer proposition på Leonel Bylunds (MP) ändringsyrkande, bifall mot av slag, och finner att fullmäktige avslår ändringsyrkandet. Ordföranden ställer proposition på Lasse Selanders (MP) m.fl. ändringsyrkande, bifall mot avslag, och finner att fullmäktige avslår ändringsyrkandet. Ordföranden ställer slutligen proposition på kommunstyrelsens förslag, bifall mot avslag, och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Fullmäktige godkänner nämndernas bokslut, årsredovisning för Vatten och Av lopp samt kommunstyrelsens och dess förvaltningars bokslut Fullmäktige godkänner föreslagna ombudgeteringar av investeringsmedel. Fullmäktige godkänner Årsredovisning Fullmäktige reserverar 25 mnkr till resultatutjämningsreserven. 35 Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden André Röjd (M) har i skrivelse inkommen begärt entledigande från sitt upp drag som ersättare i utbildningsnämnden. Fullmäktige beslutar att entlediga André Röjd (M) från sitt uppdrag som ersättare i ut bildningsnämnden. Fullmäktige väljer Mattias Olsson Ruppel (M), Fornfyndsvägen 22 A, Partille till ny ersättare i utbildningsnämnden. 36 Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i fullmäktiges valberedning Lars-Inge Stomberg (M) har i skrivelse daterad begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i fullmäktiges valberedning. Fullmäktige beslutar att entlediga Lars-Inge Stomberg (M) från sitt uppdrag som ledamot i fullmäktiges valberedning.

5 1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige Sammantrdesdatum Fullmäktige väljer Linda Fröberg (M), Lövkullavägen 18, Sävedalen till ny leda mot i ful lrnäktiges valberedning. Fullmäktige väljer Jonas Mårdbrink (M), Sörlyckan 10, Sävedalen till ny ersättare i fullmäktiges valberedning. 37 Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen Lars-Inge Stomberg (M) har i skrivelse daterad begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen. Fullmäktige beslutar att entlediga Lars-Inge Stomberg (M) från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen. Fullmäktige väljer Marith Hesse (M), Offerstensvägen 22, Sävedalen till ny leda mot i kommunstyrelsen. Fullmäktige väljer Inger René (M), Östra Fjällvägen 23, Sävedalen till ny ersättare i kommunstyrelsen. 38 Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i krisledningsnämnden Lars-Inge Stomberg (M) har i skrivelse daterad begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i krisledningsnämnden. Fullmäktige beslutar att entlediga Lars-Inge Stomberg (M) från sitt uppdrag som ersättare i krisledningsnämnden. Fullmäktige väljer Linda Fröberg (M), Lövkullavägen 18, Sävedalen till ny ersät tare i krisledningsnämnden.

6 1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida 1 Kommunfullmäktige Sammantradesdatum Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i fullmäktige Lars-Inge Stomberg (M) har i skrivelse daterad begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i fullmäktige. Fullmäktige entledigar Lars-Inge Stomberg (M) från sitt uppdrag som ledamot i fullmäk tige. Fullmäktige hemställer hos länsstyrelsen om sammanräkning för utseende av ny ledamot och ersättare för Moderata samlingspartiet i fullmäktige. 40 Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot tillika ordförande i utbud ningsnämnden Lars-Inge Stomberg (M) har i skrivelse daterad begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot tillika ordförande i utbildningsnämnden. Fullmäktige beslutar att entlediga Lars-Inge Stomberg (M) från sitt uppdrag som ledamot tillika ordförande i utbildningsnämnden. Fullmäktige väljer Margareta Lewander (M), Ulvåsvägen 14, Partille till ny ordfö rande i utbildningsnämnden. Fullmäktige väljer Henrik Sjöqvist (M), Gamla Kronvägen 17 C, Partille till ny ledamot i utbildningsnämnden. Fullmäktige väljer Martina Blazenin (M), Edgångsvägen 24, Partille till ny ersät tare i utbildningsnämnden. 41 Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden Stina Gunnarsson (FP) har i skrivelse inkommen begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden.

7 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKDLL Sida? Kommunfullmäktige Fullmäktige beslutar att entlediga Stina Gunnarsson (FP) från sitt uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Fullmäktige väljer Adam Bergman (FP), Friggavägen 8, Sävedalen till ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden. 42 Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i bygg- och miljönämnden Stina Gunnarsson (FP) har i skrivelse inkommen begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i bygg- och milj önämnden. Fullmäktige beslutar att entlediga Stina Gunnarsson (FP) från sitt uppdrag som ersättare i bygg- och milj önämnden. Fullmäktige väljer Kaj Nämvik (FP), Bockemossevägen 8, Sävedalen till ny ersät tare i bygg- och milj önämnden. 43 Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden Erica Berghäll (M) har i skrivelse daterad begärt entledigande från sitt upp drag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Fullmäktige beslutar att entlediga Erica Berghäll (M) från sitt uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Fullmäktige väljer Mattias Olsson Ruppel (M), Fornfyndsvägen 22 A, Partille till ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden.

8 - Bilaga A sid 1 (2) Närvarologg för ordinarie ledamöter Kommunfullmäktiges sammanträde den 22april 2014 klockan 18:30 i i i i - Ledamot Logg Inger René, ordförande (M) Deltar upprop 1 kl. 18:32 Märta Johansson, vice ordf(s) Deltar upprop 1 kl. 18:32 Stefan Svensson (M) Deltar upprop 1 kl. 18:32 Margareta Lewander(M) D&tar upprop 1 kl. 18:32 Lars-Inge Stomberg (M) Björn Hesse autoers. kl. 18:34 Linda Fröberg (M) D&tar upprop 1 kl. 18:32 Mats Lennartsson (M) Deftar upprop lkl 18:32 Marith Hesse (M) Deltar upprop lkl 18:32 Jonas Mårdbrink (M) Deltari upprop 1 kl 18:32 Tom Ekwall(M) Deltariupprop 1 kl. 18:32 Greta Meller (M) Deltar i upprop 1 kl. 18:32 Ingemar Sandahl(M) Deltari upprop 1 kl. 18:32 Lars Stålheim (M) Deltari upprop 1 kl. 18:32 Olli Högström (M) Deltar i upprop 1 kl. 18:32 Adam Algotsson CM) Deltar i upprop 1 kl. 18:32 Jan Trönsdal (M) Sven-Bertil Gärtner autoers. kl. 18:34 Hadar Kro nberg (M) Deltar i upprop 1 kl. 18:32 Mikael Carlsson (M) Deltar 1 upprop 1 kl. 18:32 Marianne Ahlborg (FP) Deltar 1 upprop 1 kl. 18:32 Jan Nyström (FP) Deltar upprop 1 kl. 18:32 Lotten Winström-Carlsson (FP) Deltar upprop 1 kl. 18:32 Agne Eklund (FP) Deltar upprop kl. 18:32 Kaj Nämvik (FP) Deltar upprop 1 kl. 18:32 Kent Vahlén (FP) Deltar upprop kl. 18:32 Anette Nord (KD) Deltar upprop kl. 18:32 Niclas Asteberg (KD) Deltar upprop kl. 18:32 Anna Strand (C) Deltar upprop 1 kl. 18:32 Ants Soomer (C) Björn Byström autoers. kl. 18:34 Eva Carlsson (S) Deltar upprop 1 kl. 18:32 Arne Ohlsson (5) Deltar i upprop 1 kl. 18:32 Susanne Arvidsson (5) Ann Panzar autoers. kl. 18:34 Zehale Keleta (S) Deltar upprop 1 kl. 1 8:32 Eva Magnusson (S) Deltar upprop 1 kl. 18:32 Bahaddin Au (5) Deltar upprop 1 kl. 18:32 Kaisa Blank Nordmark (5) Deltar i upprop 1 kl. 18:32 Jerry Johansson (S) Deltar upprop 1 kl. 18:32 Marie Raask (5) Bengt Odeholm autoers. kl. 18:34 Per-AkeWestlund (S) Deltari upprop 1 kl. 18:32 Jan Norberg (5) Deltari upprop 1 kl. 18:32 Birgitte Caous (S) Eflsabeth Svensson autoers. kl. 18:34 Jenny Svanergren (MP) Deltar upprop 1 kl. 18:32 RaineWallander(MP) Deltar upprop 1 kl. 18:32 Yvonne Nordahl (MP) Deltar upprop 1 kl. 18:32 Morgan Olsson (MP) Leone Bylund autoers. kl. 18:34 Marijan Orlic (MP) Deftar i upprop 1 kl. 18:32 I-lamza Demir (V) Deftar i upprop 1 kl. 18:32 Lasse Selander (V) Deltar i upprop 1 kl. 18:32 Birgitta Engvall (V) Deltari upprop 1 kl. 18:32 Fredrik Eriksson (SD) Deltari upprop 1 kl. 18:32 Pieter Svensson (SD) Deltar i upprop 1 kl. 18:32 Bengt-Olof Schmidt (SPI) Deftar i upprop 1 kl. 18:32

9 Bilaga A sid 2 (2) Närvarologg för ersättare Kommunfullmäktiges sammanträde den 22april 2014 klockan 18:30 Ersättare Logg Björn Hesse (M) Ankom kl. 18:32 Sven-Bertil Gärtner (M) Ankom kl. 18:32 Marianne Sjögren (M) Ankom kl. 18:32 Maj-Lis Mårtensson (M) Ankom kl. 18:33 Eva-Christine Stenberg (FP) Ankom kl. 18:33 Larisa Bergroth (FP) Ankom kl. 18:33 Claes Neuman (FP) Ankom kl. 18:33 Bert Nygren (KD) Ankom kl. 18:33 Per-Åke Wesley (KD) Ankom kl. 18:33 Björn Byström (C) Ankom kl. 18:33 Bengt-Olof Westerberg (C) Ankom kl. 18:33 Ann Panzar(S) Ankom kl. 18:33 Bengt Odeholm (S) Ankom kl. 18:33 Elisabeth Svensson (S) Ankom kl. 18:33 Roy Lundberg (S) Ankom kl. 18:33 Leonel Bylund (MP) Ankom kl. 18:33 Bo Gullmar (SPI) Ankom kl. 18:33

1 1 PARTILLE KOMMUN. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 20:00

1 1 PARTILLE KOMMUN. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 20:00 1 1 PARTILLE KOMMUN 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 20:00 4-l7 Vid uppropet antecknas närvaro för 42 ordinarie ledamöter, 8 tjänstgörande ersättare och 9 ej tjänstgörande

Läs mer

1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Z37 Kommunfullmäktige Sam manträdesdatum 2016-04-19 Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:45 3947 Vid uppropet antecknas närvaro för 42 ordinarie ledamöter,

Läs mer

\, r 1 1 PARTILLE KOMMUN. Sammanträdet inleds med rnusikfrarnträdande från Kulturskolan. Sessionssalen, kommunhuset, kl.

\, r 1 1 PARTILLE KOMMUN. Sammanträdet inleds med rnusikfrarnträdande från Kulturskolan. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommurifulirnäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-09-01 Sida Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:20 69-77 Vid uppropet antecknas närvaro för 44 ordinarie ledamöter.

Läs mer

1 1 PARTILLE KOMMUN. Agne Eklund (FP) och Lasse Selander (V) 19:30. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 18-29

1 1 PARTILLE KOMMUN. Agne Eklund (FP) och Lasse Selander (V) 19:30. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 18-29 19:30 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 20140325 Sida Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 1829 Plats och tid Paragrafer Vid uppropet antecknas närvaro för

Läs mer

1 1 PARTILLE KOMMUN. Joh1sberger. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 21:10 113-120

1 1 PARTILLE KOMMUN. Joh1sberger. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 21:10 113-120 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 21:10 113-120 Vid uppropet antecknas närvaro för 44 ordinarie ledamöter, 7 tjänstgörande ersättare

Läs mer

1 1 PARTILLE KOMMUN. Sammanträdet inledes med framträdande från Kulturskolan. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:15 75-80

1 1 PARTILLE KOMMUN. Sammanträdet inledes med framträdande från Kulturskolan. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:15 75-80 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrdesdatum 2014-10-01 Sida 1 Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:15 75-80 Vid uppropet antecknas närvaro för 43 ordinarie ledamöter,

Läs mer

1 PARTILLE KOMMUN 46-57

1 PARTILLE KOMMUN 46-57 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida? 5 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-05-19 Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:40, med ajournering mellan kl. 19:25-19:30 Plats och tid Paragrafer

Läs mer

1 1 PARTILLE KOMMUN. Ii (i Å 1/ / 1 Kommunfullmäktige. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:40 14-30

1 1 PARTILLE KOMMUN. Ii (i Å 1/ / 1 Kommunfullmäktige. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:40 14-30 1 Kommunfullmäktige SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum 2013-02-26 Sida Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:40 Plats och tid 14-30 Vid uppropet antecknas närvaro för 45 ordinarie ledamöter, 5

Läs mer

Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Tjg. ersättare Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot

Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Tjg. ersättare Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot 33 1 1 PARTILLE KOMMUN 3! Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-04-01 Sida KS-rurnmet, kommunhuset, kl 14:00 15:00 Plats och tid 26-33 Paragrafer Stefan Svensson (M) Eva Carlsson

Läs mer

1 1 PARTILLE KOMMUN 9 Kommunfullmäktige

1 1 PARTILLE KOMMUN 9 Kommunfullmäktige 19:40 1 1 PARTILLE KOMMUN 9 Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 Plats och tid 124-134 Paragrafer Vid uppropet antecknas närvaro för 45 ordinarie ledamöter,

Läs mer

.u--- 1 1 PARTIL[.E KOMMUN. i Kommunfullmäktige. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:30. 5-l8

.u--- 1 1 PARTIL[.E KOMMUN. i Kommunfullmäktige. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:30. 5-l8 1 1 PARTIL[.E KOMMUN i Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sam manträdesdatum 2015-02-24 Sida Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:30 5-l8 Vid uppropet antecknas närvaro för 42 ordinarie ledamöter,

Läs mer

1 1 PARTILLE KOMMUN 57-63. Bert Nygren (KD) Pia Sundh (MP) Utses att justera. Kommunkansliet, Partille, tisdagen den 7 april 2015, kl. 16.

1 1 PARTILLE KOMMUN 57-63. Bert Nygren (KD) Pia Sundh (MP) Utses att justera. Kommunkansliet, Partille, tisdagen den 7 april 2015, kl. 16. 14:45 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 57-63 Plats och tid Paragrafer Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (5) Marith Hesse (M) Jonas Mårdbrink

Läs mer

1 1 PARTILLE KOMMUN. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum :00. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:

1 1 PARTILLE KOMMUN. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum :00. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18: 19:00 1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 1-13 Plats och tid Paragrafer Vid uppropet antecknas närvaro för 42 ordinarie ledamöter, 7 tjänstgörande ersättare

Läs mer

1 1 PARTILLE. KOMMUN Social- och arbetsnärnnden. KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:45. 115-128 Paragrafer

1 1 PARTILLE. KOMMUN Social- och arbetsnärnnden. KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:45. 115-128 Paragrafer 19:45 1 1 PARTILLE KOMMUN Social- och arbetsnärnnden SAMMANTRÄDESPROTOKDLL Sammanträdesdatum 20 14-1 0-14 Sida KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 Plats och tid 115-128 Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask

Läs mer

KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:15

KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:15 1(6) KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:15 Plats och tid Elisabeth Olsson (KD) och Bahaddin Ali (S) Barn- och utbildningsförvaltningen, Partille, måndagen den 1 oktober 2012 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Tjg. Ersättare Tjg. Ersättare Ersättare Tjg. Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare

Tjg. Ersättare Tjg. Ersättare Ersättare Tjg. Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare 1(7) Sessionssalen, kommunhuset, kl 18:00 21:15 Plats och tid Margareta Lewander (M) och Gitte Caous (S) Utbildningsförvaltningen, Partille, fredagen den 25 oktober 2013 Therese Tanner Utses att justera

Läs mer

Timmerslätt förskola, kl 18:00 21.30 34-41 Lars-Inge Stomberg (M)

Timmerslätt förskola, kl 18:00 21.30 34-41 Lars-Inge Stomberg (M) 1(6) Timmerslätt förskola, kl 18:00 21.30 34-41 Lars-Inge Stomberg (M) Ordförande Ann Panzar (S) V. ordförande Ludwig Karestedt (M) Kent Vahlén (FP) Jan Nyström (FP) Per-Åke Wesley (KD) Bahaddin Ali (S)

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Tjänstgörande ersättare.

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Tjänstgörande ersättare. 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 18.50 69-82 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Adam Algotsson (M) Agne Eklund (FP) Marina Borneblad (MP) Karin Olsson (M) Olli Högström (M) Margaretha

Läs mer

1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 118 1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Social- och arbetsnärnnden KS-rurnrnet, kommunhuset, kl 18:00 18:55 Plats och tid 103-118 Anna Strand (C) Marie Raask (S) Adam Algotsson (M) Sofie Bichier

Läs mer

Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare

Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare 1 1 PARTILLE KOMMUN Social- och arbetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-08-20 Sida KS-rurnmet, kommunhuset, kl 18:10 19:45 80-93 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare.

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare. 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:20 1-14 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Margaretha Zettergren (FP)

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 20:30 100-111 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Agne Eklund (FP) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Karin

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

1 1 PARTLLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

1 1 PARTLLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 60 60 20:05 1 1 PARTLLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Social- och arbetsnärnnden Sammantradesdatum 20 13-05-14 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:15 Plats och tid 49 Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:35 15-31 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Kaj Nämvik (FP) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Sofie

Läs mer

15:15. OrdfZrande V. ordflrande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare Ledamot

15:15. OrdfZrande V. ordflrande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare Ledamot 15:15 1 1 PARTILLE KOMMUN / Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KS-rummet, kommunhuset, kl. 14:00 25-35 Plats och tid Paragrafer Stefan Svensson (M) Nicias Ylander (S) Marith Hesse (M) Jonas Mårdbrink

Läs mer

Öjersjö Brunn, Särskolan, kommunhuset, kl 18:00 21.00 83-94 Lars-Inge Stomberg (M)

Öjersjö Brunn, Särskolan, kommunhuset, kl 18:00 21.00 83-94 Lars-Inge Stomberg (M) 1(6) Öjersjö Brunn, Särskolan, kommunhuset, kl 18:00 21.00 83-94 Lars-Inge Stomberg (M) Ordförande Ann Panzar (S) V. ordförande Ludwig Karestedt (M) Kent Vahlén (FP) Jan Nyström (FP) Per-Åke Wesley (KD)

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

16:15. Ordftwande V. ordffirande Ledamot. Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot. Tjg. ersättare. Ledamot. Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare

16:15. Ordftwande V. ordffirande Ledamot. Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot. Tjg. ersättare. Ledamot. Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare 16:15 1 1 PARTILLE KOMMUN 1 Kommunstyrelsen SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-02-06 Sida KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 Plats och tid 14-30 Paragrafer Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Uppsättande: 2012-10-04 Nedtagande: 2012-10-26

Uppsättande: 2012-10-04 Nedtagande: 2012-10-26 1 Sessionssalen, kommunhuset, kl 18:00 20:10 Plats och tid 83-97 Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Agne Eklund (FP) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Olli Högström

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare Tjg. ersättare Ledamot Ledamot

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare Tjg. ersättare Ledamot Ledamot 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 15:10 Plats och tid 57-66 Paragrafer Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S) Margareta Lewander (M) Marith Hesse (M) Linda Fröberg (M) Marianne Ahlborg (FP) Bert Nygren

Läs mer

... Bengt Odeholm.... Pia Karlsson.... Justerande. Uppsättande: 2010-10-21 Nedtagande: 2010-11-12.... Bengt Odeholm

... Bengt Odeholm.... Pia Karlsson.... Justerande. Uppsättande: 2010-10-21 Nedtagande: 2010-11-12.... Bengt Odeholm 1 /SammanträdePlats/, kommunhuset, kl 18:00 20.10 Plats och tid Tom Ekwall, Susanne Carlsson Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 20 oktober 2010... Bengt Odeholm Utses att justera Justeringens

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Ordförande. Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare

Ordförande. Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl. 18:00 19:30 Plats och tid 40-55 Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Agne Eklund (FP) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Margaretha Zettergren (FP) Karin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(12)

Sammanträdesprotokoll 1(12) Sammanträdesprotokoll 1(12) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober 2014, klockan 16.00-17.40. Beslutande Övriga närvarande Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), Kent

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

20:33. Ordförande. V. ordförande. Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare.

20:33. Ordförande. V. ordförande. Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare. KS-rummet, kommunhuset, kl 18: Anna Strand (C) Marie Raask (S) Adam Algotsson (M) Åsa Lilja (MP) 214-6-1 66 8 Justerande Ordförande Sekreterare Utses att justera Lars Lewander (M) Sofie Bichler (M) Olli

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Adam Algotsson (M) och Gitte Caous (S) Utbildningsförvaltningen, Partille, måndagen den 23 juni 2014. ... Therese Tanner. ... Margareta Lewander ...

Adam Algotsson (M) och Gitte Caous (S) Utbildningsförvaltningen, Partille, måndagen den 23 juni 2014. ... Therese Tanner. ... Margareta Lewander ... 1(8) Sessionssalen, kommunhuset, kl 18:00 21:45 Plats och tid Adam Algotsson (M) och Gitte Caous (S) Utbildningsförvaltningen, Partille, måndagen den 23 juni 2014... Therese Tanner Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(14)

Sammanträdesprotokoll 1(14) Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober, 18.10 19.10 Beslutande Övriga närvarande Åsa Eriksson (S), ordförande, Ulf Olofsson (S), Elizabeth Pettersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

1 1 PARTILLE KOMMUN. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:

1 1 PARTILLE KOMMUN. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19: 1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-09-27 Sida Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:50 64-85 Vid uppropet antecknas närvaro för 41 ordinarie ledamöter, 8 tjänstgörande

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

Kay Stark och Andreas Jörgensen. Kommunhuset (omedelbar justering)

Kay Stark och Andreas Jörgensen. Kommunhuset (omedelbar justering) 1(6) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 13.00 13.20, 14.20 14.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justerare Justeringens plats och tid

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Birger Eklund, fastighetskontoret Olle Hansson, fastighetskontoret.

Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Birger Eklund, fastighetskontoret Olle Hansson, fastighetskontoret. Kommunstyrelsen 2012-02-07 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 13.30 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Annaklara

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSEN Tid: 16:30-16:40 Plats: Skeppet Beslutande Sofia Westergren (M), ordförande Bo Pettersson (S), vice ordförande Gunnar Lidén (M) ersätter Linda Ekdahl (M), jäv 59, 61 Roger Andersson (S)

Läs mer

Kent Vahlén (FP) och Magnus Garå (V) Utbildningsförvaltningen, Partille, fredagen den 12 december 2014. ... Therese Tanner. ... Margareta Lewander ...

Kent Vahlén (FP) och Magnus Garå (V) Utbildningsförvaltningen, Partille, fredagen den 12 december 2014. ... Therese Tanner. ... Margareta Lewander ... 1(9) Sessionssalen, kommunhuset, kl 18:00 19:45 Plats och tid Kent Vahlén (FP) och Magnus Garå (V) Utbildningsförvaltningen, Partille, fredagen den 12 december 2014... Therese Tanner Utses att justera

Läs mer

Datum Christian Bagan, kommunsekreterare. Inga-Lill Andersson Hjelm (S) och Marcus Stacke (M)

Datum Christian Bagan, kommunsekreterare. Inga-Lill Andersson Hjelm (S) och Marcus Stacke (M) 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Lokal: Gnosjösalen, kl. 18.30 19.30 Beslutande Ledamöter Sture Jonsson (M), ordf Lizbeth Johansson (C), 1:e vice ordf Stig Axelsson (S), 2:e vice ordf Ingmar Johansson

Läs mer

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör 1 (8) Plats och tid Älvkullen, onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 19:00 20.00 ande Anders Netterheim (M), ålderspresident 61-64, ordförande 65-66 Övriga beslutande, se bilagda sammanträdeslista Övriga Benny

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Ingemar Rosén, kommunchef Katarina Lundin, kommunjurist. Rolf Emanuelsson (C) och Kristina Kristiansson (S)

Ingemar Rosén, kommunchef Katarina Lundin, kommunjurist. Rolf Emanuelsson (C) och Kristina Kristiansson (S) 1(14) Plats och tid Nordiska Travmuséet i Årjäng, kl 19.00-19.40 Beslutande Ledamöter Se närvarolistan sidan 2 Ersättare Se närvarolistan sidan 2 Övriga närvarande Ingemar Rosén, kommunchef Katarina Lundin,

Läs mer

Kommunkansliet kl 15.00

Kommunkansliet kl 15.00 1(10) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Social- och arbetsnämnden Sammanträdesdatum :45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Social- och arbetsnämnden Sammanträdesdatum :45 15 19:45 1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Social- och arbetsnämnden Lokal Gäddan, Forellen, Partille, kl 18:00 Plats och tid 1-15 Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Adam Algotsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Kommunhuset, Lomma Tid kl. 19:00-20:45 Beslutande Ordinarie ledamöter Se bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.50 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S) ...

Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S) ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 16.30 ande Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine

Läs mer

16:30. Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare Ledamot Ledamot

16:30. Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare Ledamot Ledamot 16:30 1 1 PARTILLE KOMMUN 1 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-04-29 Sida KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 34-47 Plats och tid Paragrafer Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07. Christina Funhammar (NI), Kenneth Netterström (NI) och Fredrik Pahlberg (FP)

Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07. Christina Funhammar (NI), Kenneth Netterström (NI) och Fredrik Pahlberg (FP) 2013-04-29 (5) Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ers Ersättare Övriga Utses att justera, 5:2 Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07 Ordf. Michaela Fletcher Sjöman (NI), l:e vice ordf. Elisabeth

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7) 1 (7) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 16 mars 2015 klockan 18.00 18.40 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Tobias Nordlander (S) Chatarina Ståhl (S) Johanna Skottman

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 115-121 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Frisk (V)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige - Annika Qarlsson (C)...

Läs mer

Uppsättande: 2010-12-17 Nedtagande: 2011-01-07

Uppsättande: 2010-12-17 Nedtagande: 2011-01-07 1(6) KS-rummet, kommunhuset, kl 17:00 18:00 Tema: Marknadsföringsplan Plats och tid 44-51 Mats Lennartsson (M) Kaisa Blank Nordmark (S) Adam Algotsson (M) Kaj Nämvik (FP) Marcus Lund (KD) Zehaie Keleta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ( 11) Sammanträde Sammanträdesdatum: 2014-10-20 Samman trädestid: Klockan 18.00-18.25 Plats: Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup Paragrafer: 147-153 Ordinarie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(6) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2017-03-29 - Kommunhuset klockan 16.45-17.05. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Bjarne Daa(S) - tjänstgörande

Läs mer

FALKENBERG. Protokoll Nr 9 Sammantradesdatum Sammantradestid Narvarande

FALKENBERG. Protokoll Nr 9 Sammantradesdatum Sammantradestid Narvarande Protokoll Nr 9 Sammantradesdatum 2014-10-21 Sammantradestid 16.00-16.30 FALKENBERG Kommunfullmaktige Narvarande Ledamdter Stig Agnaker (C) Mari-Louise Wernersson (C) Per Johansson (C) Kerstin Angel (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19:55 1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Social- och arbetsnärnnden Farniljehuset, Gamla Prästvägen 7, Partille kl 18:00 Plats och tid 73-88 Paragrafer Anna Strand (C) Ordförande Marie Raask

Läs mer

Utställningshallen, Partille Kulturum 18:00 18:40

Utställningshallen, Partille Kulturum 18:00 18:40 1 Utställningshallen, Partille Kulturum 18:00 18:40 15-22 Plats och tid Paragrafer Lotten Winström Carlsson (FP) Eva Magnusson (S) Mikael Carlsson (M) Jan Norberg (S) Jannike Hallonqvist (MP) Ordförande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Lars-Olle Olsson

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan 1(9) 2005-01-12 Plats och tid: 13.00 14.00 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan Beslutande: Zaid Långström (s) ordf Ann Marie Jakobsson (c) Eva Olsson(fp) ers för Kenneth Carlsson

Läs mer

Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot. Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare. Sekreterare

Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot. Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare. Sekreterare 1 1 PARTILLE KOMMUN Social- och arbetsnärnnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 201 3-1 1-12 Sida KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:50 Plats och tid 130-143 Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask

Läs mer

Sam manträdesdatum 2015-09-08. Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot. Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare

Sam manträdesdatum 2015-09-08. Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot. Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare 15:40 1 1 PARTILLE KOMMUN Y Kommunstyrelsen Sam manträdesdatum 2015-09-08 KS-ruminet, kommunhuset, kl 14:00 Plats och tid 101-116 Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S) Marith Hesse (M) Jonas Mårdbrink (M)

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 49 Godkännande av ärendelista 90 50 Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2015 samt hemställan om ansvarsfrihet, avseende Kommunalförbundet Mediacenter önköpings län 91 51 Köp av socialjour

Läs mer

Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C), 105, kl 08:30-09:30. Gunilla Ingemyr. Tobias Eriksson

Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C), 105, kl 08:30-09:30. Gunilla Ingemyr. Tobias Eriksson 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 08:30-09:30 och 10:00-11:30 Paragrafer Beslutande Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C), 105, kl 08:30-09:30 Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Henrik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare. Ersättare Ersättare, tjänstgörande

Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare. Ersättare Ersättare, tjänstgörande 165 1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum 2014-12-09 Sida Kulturum, Hörsalen, kommunhuset, kl 18:00 20:30 Plats och tid 150-165 Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (5) Lars Lewander

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 16 juni 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-06-17 Nedtagande: 2009-07-08...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 16 juni 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-06-17 Nedtagande: 2009-07-08... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille, kl 18:00 20:20 Plats och tid 73-90 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Jonas Mårdbrink (M) Tom Ekwall (M) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer