PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Pia Alhäll sektorschef sektor utbildning Camilla Blomqvist sektorschef sektor socialtjänst Kristina Lindfors sektorschef sektor samhällsbyggnad Erica Bjärsved ekonomichef Anne-Margret Draganis ekonom Agneta Dejenfelt sekreterare Justeringsdag Paragrafer Justerare Bo Pettersson (S) Agneta Dejenfelt Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag Organ Protokollet är anslaget fr o m t o m Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet Agneta Dejenfelt Justerar 1

2 Närvarolista ledamöter: Namn Parti Närvaro Frånvaro Sofia Westergren ordförande M Bo Pettersson vice ordförande S Kent Sylvan M Janette Olsson S Lisbeth Svensson FP Olof Lundberg S Thomas Danielsson C -- Anneli Holmén MP Otto Ericsson SD Lena Hedlund KD Birgit Lövkvist V Närvarolista ersättare: Namn Parti Närvaro Tjänstgör Frånvaro Carl-Henrik Lindberg M Carin Oleryd S Marie-Louise Ericsson KD Roger Andersson S Göder Bergermo FP Katja Nikula S Linda-Maria Hermansson C Ann-Marie Andersson Farkas MP Linda Hansson SD Justerar 2

3 Val av justeringsperson... 4 Fastställande av dagordning... 5 Budget 2016, Strategisk plan Justerar 3

4 137 Val av justeringsperson s beslut beslutar att utse Bo Pettersson (S) att justera dagens protokoll. Sammanfattning av ärendet Bo Pettersson (S) föreslås justera dagens protokoll. Justerar 4

5 138 Fastställande av dagordning s beslut beslutar enhälligt att fastställa föredragningslistan med förändringar enligt nedan. Sammanfattning av ärendet Följande handlingar tillkommer och dukas Ärende 3 Dnr 0700/14 Driftramar 2016 Sverigedemokraterna (två skrivelser). Protokoll facklig förhandling (två skrivelser). Följande justeringar görs i dokument Ärende 3 Dnr 0700/14 Sid 9 punkt 19 i Alliansens budgetdokument återvinningscentralen stället för återvinningsstationerna. Justerar 5

6 139 Diarienummer 0700/14 Budget 2016, Strategisk plan s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att: 1. Fastställa skattesatsen till 21,64 per skattekrona. 2. Fastställa anslaget för Politisk verksamhet till tkr och därmed fastställa den fördelning inom anslaget som är avsett för revisionen på tkr. 3. Fastställa att partistödet för 2016 utgår med en budgetsumma motsvarande 45 % av det i juli året innan budgetåret gällande prisbasbeloppet, multiplicerat med antalet ledamöter i fullmäktige. Denna summa fördelas i ett grundbelopp på 20 % som delas lika till varje parti som är representerat i fullmäktige samt ett mandatstöd som uppgår till 80 % av budgeterat belopp per mandat och år. 4. Fastställa dokumentet Strategisk plan Budget 2016 med däri ingående ramar för drift och investering. 5. Fastställa de ekonomiska styrprinciperna. beslutar att bordlägga punkt 6 om utredningsuppdrag till nästa kommunstyrelsesammanträde den 8 juni Reservation Bo Pettersson (S), Janette Olsson (S), Olof Lundberg (S), Anneli Holmén (MP) och Birgit Lövkvist (V) reserverar sig mot punkt 2 och 4 till förmån för eget förslag. Otto Ericsson (SD) reserverar sig mot punkt 4 till förmån för eget förslag. Sammanfattning av ärendet Förslag till budget 2016 och strategisk plan föreligger. Personal- och ekonomiutskottet beslutade att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 1. Fastställa skattesatsen till 21,64 per skattekrona. 2. Fastställa anslaget för Politisk verksamhet till tkr och därmed fastställa den fördelning inom anslaget som är avsett för revisionen på tkr. 3. Fastställa att partistödet för 2016 utgår med en budgetsumma motsvarande 45 % av det i juli året före budgetåret gällande prisbasbeloppet, multiplicerat med antalet ledamöter i kommunfullmäktige. Denna summa fördelas i ett grundbelopp på 20 % som delas lika till varje parti som är representerade i fullmäktige. 4. Fastställa förslaget till ramar i enlighet med alliansens budgetförslag. 5. Fastställa förslag till investeringsbudget i enlighet med alliansens budgetförslag. 6. Fastställa de ekonomiska styrprinciperna Forts. Justerar 6

7 Forts. 139 Beslutsunderlag Förslag till ramar SD samt kommentarer Protokoll från central samverkan Yrkande från Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet Tjänsteskrivelse Personal- och ekonomiutskottet Budget 2016, strategisk plan Alliansen Budget 2016, strategisk plan S + V + MP Kort förklaring S + V + MPs budget Investeringsbudget S + V + MP Beslutsgång på kommunstyrelsen Ordförande beslutar att kommunstyrelsen fattar beslut på budgetens olika delar var för sig enligt följande: 1. Skattesatsen 2. Anslaget för politisk verksamhet och revisionen 3. Partistöd 4. Strategisk plan Budget 2016 med ramar för drift och investering 5. De ekonomiska styrprinciperna 6. Uppdrag till kommunchef 1. Skattesatsen Sofia Westergren (M):Föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa skattesatsen för Stenungsunds kommun 2015 till 21,64 per skattekrona. Samtliga i kommunstyrelsen är överens om att föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med Sofia Westergrens (M) förslag. 2. Anslaget för politisk verksamhet och revision Sofia Westergren (M): Föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa anslaget för Politisk verksamhet till tkr och därmed fastställa den fördelning inom anslaget som är avsett för revisionen på tkr. Bo Pettersson (S): Föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa anslaget för Politisk verksamhet till tkr och därmed fastställa den fördelning inom anslaget som är avsett för revisionen på tkr. Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Sofia Westergrens (M) förslag. Reservation redovisas under beslutet. Forts. Justerar 7

8 Forts Partistöd Sofia Westergren (M): Föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa att partistödet för 2016 utgår med en budgetsumma motsvarande 45 % av det i juli året före budgetåret gällande prisbasbeloppet, multiplicerat med antalet ledamöter i kommunfullmäktige. Denna summa fördelas i ett grundbelopp på 20 % som delas lika till varje parti som är representerade i fullmäktige samt ett mandatstöd som uppgår till 80 % av budgeterat belopp per mandat och år. Samtliga i kommunstyrelsen är överens om att om att föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med Sofia Westergrens (M) förslag. 4. Strategisk plan Budget 2016 med ramar för drift och investering Sofia Westergren (M), Linda-Maria Hermansson (C), Lisbeth Svensson (FP): Föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa Strategisk plan Budget 2016 med ramar för drift och investering i enlighet med Alliansens budgetförslag. Bo Pettersson (S), Olof Lundberg (S), Birgit Lövkvist (V), Anneli Holmén (MP): Föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa förslaget till ramar i enlighet med S + V + MPs budgetförslag. Otto Ericsson (SD): Föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa förslaget till ramar i enlighet med Sverigedemokraternas budgetförslag. Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Sofia Westergrens (M) förslag. Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att Sofia Westergrens förslag är huvudförslag. godkänner följande beslutsgång: Bo Petterssons och Otto Ericssons förslag ställs mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget. Sofia Westergrens förslag ställs mot det förslag som kommunstyrelsen utser till motförslag. Ja-först för Sofia Westergrens förslag. Nej-röst för det förslag som kommunstyrelsen utser till motförslag. Beslutsgång i omröstning om motförslag. Ordföranden ställer Bo Petterssons och Otto Ericssons förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen utser Bo Petterssons förslag till motförslag. Omröstningsresultat i omröstning om motförslag. Med 5 ja-röster för Bo Petterssons förslag mot 1 nej-röst för Otto Ericssons förslag beslutar kommunstyrelsen bifalla Bo Petterssons förslag. Fem personer avstår från att rösta. Forts. Justerar 8

9 Forts. 139 Ledamot/tjg ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) Kent Sylvan (M) Janette Olsson (S) Lisbeth Svensson (FP) Olof Lundberg (S) Linda-Maria Hermansson (C) Anneli Holmén (MP) Otto Ericsson (SD) Lena Hedlund (KD) Birgit Lövkvist (V) Summa 5 5 Omröstningsresultat i huvudomröstningen Med 5 ja-röster för Sofia Westergrens förslag och 5 nej-röster för Bo Petterssons förslag konstateras att ordförande har utslagsröst och därmed bifaller kommunstyrelsen Sofia Westergrens förslag. En person avstår från att rösta. Ledamot/tjg ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) Kent Sylvan (M) Janette Olsson (S) Lisbeth Svensson (FP) Olof Lundberg (S) Linda Maria Hermansson (C) Anneli Holmén (MP) Otto Ericsson (SD) Lena Hedlund (KD) Birgit Lövkvist (V) Summa Reservation redovisas under beslutet. 5. De ekonomiska styrprinciperna Sofia Westergren (M): Föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fastställa de ekonomiska styrprinciperna. Forts. Justerar 9

10 Forts. 139 Samtliga i kommunstyrelsen är överens om att föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med Sofia Westergrens (M) förslag. 6. Uppdrag till kommunchef Sofia Westergren (M):Föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att uppdra följande åt kommunchefen: Utreda hur läxhjälp kan införas på kommunens samtliga skolor årskurs 1 9 utifrån organisation och kostnader. Utreda hur samarbete mellan Kulturskolan och fritidshemmen kan utvecklas utifrån organisation och kostnader. Utreda markbehov för framtida utveckling av näringslivet, samt för att öka den egna markreserven. Utreda och ta fram förslag på mark till en kommande gymnastikhall i Hallerna. Utreda förutsättningarna för att bostadsbyggandet i Spekeröd kan komma igång. Utreda kommunhusets status och förutsättningar för framtida behov utifrån arbetsmiljö, lokalutnyttjande samt ekonomisk resursanvändning. Utreda möjligheten till extern drift av hamnverksamheten. Mötet ajourneras Därefter upptar kommunstyrelsen åter förhandlingarna. Bo Pettersson (S), Birgit Lövkvist (V), Otto Ericsson (SD): Föreslår att frågan om utredningsuppdrag bordläggs eftersom utredningsuppdragen presenterades på mötet. Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Bo Petterssons förslag. Vidare Kommunfullmäktige Justerar 10