PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Pia Alhäll sektorschef sektor utbildning Camilla Blomqvist sektorschef sektor socialtjänst Kristina Lindfors sektorschef sektor samhällsbyggnad Erica Bjärsved ekonomichef Anne-Margret Draganis ekonom Agneta Dejenfelt sekreterare Justeringsdag Paragrafer Justerare Bo Pettersson (S) Agneta Dejenfelt Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag Organ Protokollet är anslaget fr o m t o m Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet Agneta Dejenfelt Justerar 1

2 Närvarolista ledamöter: Namn Parti Närvaro Frånvaro Sofia Westergren ordförande M Bo Pettersson vice ordförande S Kent Sylvan M Janette Olsson S Lisbeth Svensson FP Olof Lundberg S Thomas Danielsson C -- Anneli Holmén MP Otto Ericsson SD Lena Hedlund KD Birgit Lövkvist V Närvarolista ersättare: Namn Parti Närvaro Tjänstgör Frånvaro Carl-Henrik Lindberg M Carin Oleryd S Marie-Louise Ericsson KD Roger Andersson S Göder Bergermo FP Katja Nikula S Linda-Maria Hermansson C Ann-Marie Andersson Farkas MP Linda Hansson SD Justerar 2

3 Val av justeringsperson... 4 Fastställande av dagordning... 5 Budget 2016, Strategisk plan Justerar 3

4 137 Val av justeringsperson s beslut beslutar att utse Bo Pettersson (S) att justera dagens protokoll. Sammanfattning av ärendet Bo Pettersson (S) föreslås justera dagens protokoll. Justerar 4

5 138 Fastställande av dagordning s beslut beslutar enhälligt att fastställa föredragningslistan med förändringar enligt nedan. Sammanfattning av ärendet Följande handlingar tillkommer och dukas Ärende 3 Dnr 0700/14 Driftramar 2016 Sverigedemokraterna (två skrivelser). Protokoll facklig förhandling (två skrivelser). Följande justeringar görs i dokument Ärende 3 Dnr 0700/14 Sid 9 punkt 19 i Alliansens budgetdokument återvinningscentralen stället för återvinningsstationerna. Justerar 5

6 139 Diarienummer 0700/14 Budget 2016, Strategisk plan s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att: 1. Fastställa skattesatsen till 21,64 per skattekrona. 2. Fastställa anslaget för Politisk verksamhet till tkr och därmed fastställa den fördelning inom anslaget som är avsett för revisionen på tkr. 3. Fastställa att partistödet för 2016 utgår med en budgetsumma motsvarande 45 % av det i juli året innan budgetåret gällande prisbasbeloppet, multiplicerat med antalet ledamöter i fullmäktige. Denna summa fördelas i ett grundbelopp på 20 % som delas lika till varje parti som är representerat i fullmäktige samt ett mandatstöd som uppgår till 80 % av budgeterat belopp per mandat och år. 4. Fastställa dokumentet Strategisk plan Budget 2016 med däri ingående ramar för drift och investering. 5. Fastställa de ekonomiska styrprinciperna. beslutar att bordlägga punkt 6 om utredningsuppdrag till nästa kommunstyrelsesammanträde den 8 juni Reservation Bo Pettersson (S), Janette Olsson (S), Olof Lundberg (S), Anneli Holmén (MP) och Birgit Lövkvist (V) reserverar sig mot punkt 2 och 4 till förmån för eget förslag. Otto Ericsson (SD) reserverar sig mot punkt 4 till förmån för eget förslag. Sammanfattning av ärendet Förslag till budget 2016 och strategisk plan föreligger. Personal- och ekonomiutskottet beslutade att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 1. Fastställa skattesatsen till 21,64 per skattekrona. 2. Fastställa anslaget för Politisk verksamhet till tkr och därmed fastställa den fördelning inom anslaget som är avsett för revisionen på tkr. 3. Fastställa att partistödet för 2016 utgår med en budgetsumma motsvarande 45 % av det i juli året före budgetåret gällande prisbasbeloppet, multiplicerat med antalet ledamöter i kommunfullmäktige. Denna summa fördelas i ett grundbelopp på 20 % som delas lika till varje parti som är representerade i fullmäktige. 4. Fastställa förslaget till ramar i enlighet med alliansens budgetförslag. 5. Fastställa förslag till investeringsbudget i enlighet med alliansens budgetförslag. 6. Fastställa de ekonomiska styrprinciperna Forts. Justerar 6

7 Forts. 139 Beslutsunderlag Förslag till ramar SD samt kommentarer Protokoll från central samverkan Yrkande från Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet Tjänsteskrivelse Personal- och ekonomiutskottet Budget 2016, strategisk plan Alliansen Budget 2016, strategisk plan S + V + MP Kort förklaring S + V + MPs budget Investeringsbudget S + V + MP Beslutsgång på kommunstyrelsen Ordförande beslutar att kommunstyrelsen fattar beslut på budgetens olika delar var för sig enligt följande: 1. Skattesatsen 2. Anslaget för politisk verksamhet och revisionen 3. Partistöd 4. Strategisk plan Budget 2016 med ramar för drift och investering 5. De ekonomiska styrprinciperna 6. Uppdrag till kommunchef 1. Skattesatsen Sofia Westergren (M):Föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa skattesatsen för Stenungsunds kommun 2015 till 21,64 per skattekrona. Samtliga i kommunstyrelsen är överens om att föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med Sofia Westergrens (M) förslag. 2. Anslaget för politisk verksamhet och revision Sofia Westergren (M): Föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa anslaget för Politisk verksamhet till tkr och därmed fastställa den fördelning inom anslaget som är avsett för revisionen på tkr. Bo Pettersson (S): Föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa anslaget för Politisk verksamhet till tkr och därmed fastställa den fördelning inom anslaget som är avsett för revisionen på tkr. Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Sofia Westergrens (M) förslag. Reservation redovisas under beslutet. Forts. Justerar 7

8 Forts Partistöd Sofia Westergren (M): Föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa att partistödet för 2016 utgår med en budgetsumma motsvarande 45 % av det i juli året före budgetåret gällande prisbasbeloppet, multiplicerat med antalet ledamöter i kommunfullmäktige. Denna summa fördelas i ett grundbelopp på 20 % som delas lika till varje parti som är representerade i fullmäktige samt ett mandatstöd som uppgår till 80 % av budgeterat belopp per mandat och år. Samtliga i kommunstyrelsen är överens om att om att föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med Sofia Westergrens (M) förslag. 4. Strategisk plan Budget 2016 med ramar för drift och investering Sofia Westergren (M), Linda-Maria Hermansson (C), Lisbeth Svensson (FP): Föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa Strategisk plan Budget 2016 med ramar för drift och investering i enlighet med Alliansens budgetförslag. Bo Pettersson (S), Olof Lundberg (S), Birgit Lövkvist (V), Anneli Holmén (MP): Föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa förslaget till ramar i enlighet med S + V + MPs budgetförslag. Otto Ericsson (SD): Föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa förslaget till ramar i enlighet med Sverigedemokraternas budgetförslag. Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Sofia Westergrens (M) förslag. Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att Sofia Westergrens förslag är huvudförslag. godkänner följande beslutsgång: Bo Petterssons och Otto Ericssons förslag ställs mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget. Sofia Westergrens förslag ställs mot det förslag som kommunstyrelsen utser till motförslag. Ja-först för Sofia Westergrens förslag. Nej-röst för det förslag som kommunstyrelsen utser till motförslag. Beslutsgång i omröstning om motförslag. Ordföranden ställer Bo Petterssons och Otto Ericssons förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen utser Bo Petterssons förslag till motförslag. Omröstningsresultat i omröstning om motförslag. Med 5 ja-röster för Bo Petterssons förslag mot 1 nej-röst för Otto Ericssons förslag beslutar kommunstyrelsen bifalla Bo Petterssons förslag. Fem personer avstår från att rösta. Forts. Justerar 8

9 Forts. 139 Ledamot/tjg ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) Kent Sylvan (M) Janette Olsson (S) Lisbeth Svensson (FP) Olof Lundberg (S) Linda-Maria Hermansson (C) Anneli Holmén (MP) Otto Ericsson (SD) Lena Hedlund (KD) Birgit Lövkvist (V) Summa 5 5 Omröstningsresultat i huvudomröstningen Med 5 ja-röster för Sofia Westergrens förslag och 5 nej-röster för Bo Petterssons förslag konstateras att ordförande har utslagsröst och därmed bifaller kommunstyrelsen Sofia Westergrens förslag. En person avstår från att rösta. Ledamot/tjg ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) Kent Sylvan (M) Janette Olsson (S) Lisbeth Svensson (FP) Olof Lundberg (S) Linda Maria Hermansson (C) Anneli Holmén (MP) Otto Ericsson (SD) Lena Hedlund (KD) Birgit Lövkvist (V) Summa Reservation redovisas under beslutet. 5. De ekonomiska styrprinciperna Sofia Westergren (M): Föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fastställa de ekonomiska styrprinciperna. Forts. Justerar 9

10 Forts. 139 Samtliga i kommunstyrelsen är överens om att föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med Sofia Westergrens (M) förslag. 6. Uppdrag till kommunchef Sofia Westergren (M):Föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att uppdra följande åt kommunchefen: Utreda hur läxhjälp kan införas på kommunens samtliga skolor årskurs 1 9 utifrån organisation och kostnader. Utreda hur samarbete mellan Kulturskolan och fritidshemmen kan utvecklas utifrån organisation och kostnader. Utreda markbehov för framtida utveckling av näringslivet, samt för att öka den egna markreserven. Utreda och ta fram förslag på mark till en kommande gymnastikhall i Hallerna. Utreda förutsättningarna för att bostadsbyggandet i Spekeröd kan komma igång. Utreda kommunhusets status och förutsättningar för framtida behov utifrån arbetsmiljö, lokalutnyttjande samt ekonomisk resursanvändning. Utreda möjligheten till extern drift av hamnverksamheten. Mötet ajourneras Därefter upptar kommunstyrelsen åter förhandlingarna. Bo Pettersson (S), Birgit Lövkvist (V), Otto Ericsson (SD): Föreslår att frågan om utredningsuppdrag bordläggs eftersom utredningsuppdragen presenterades på mötet. Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Bo Petterssons förslag. Vidare Kommunfullmäktige Justerar 10

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 9:00: - 11:00 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Tid: 17:00-17:20 Plats: Skeppet

Kommunstyrelsen. Protokoll. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Tid: 17:00-17:20 Plats: Skeppet Protokoll Sammanträdesdatum Tid: 17:00-17:20 Plats: Skeppet Beslutande Bo Pettersson (S), ordförande Linda-Maria Hermansson (C), vice ordförande Maria Renfors (M) ersätter Gunnar Lidén (M) Gunnar Pettersson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid: 8:30 10:10 Plats: Skeppet Beslutande Bo Pettersson (S), ordförande Sofia Westergren (M) Lisbeth Svensson (L) Roger Andersson (S) ersätter Janette Olsson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Övriga Ann-Christine Larsson personalchef

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Övriga Ann-Christine Larsson personalchef STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 16:00 16:45 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Ledamöter Se närvarolista Övriga Ann-Christine Larsson personalchef Erica Bjärsved ekonomichef Anette Oscarsson

Läs mer

Richard Brown Bo Pettersson (S) Lena Hedlund (KD) sekreterare ordförande justerare

Richard Brown Bo Pettersson (S) Lena Hedlund (KD) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSEN Datum: Tid: 8:30 9:00 Plats: Skeppet Beslutande Bo Pettersson (S), ordförande Linda-Maria Hermansson (C), vice ordförande Gunnar Lidén (M) ersätter Sofia Westergren (M) Linda Ekdahl (oberoende)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:00-18:35

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:00-18:35 KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid: Kl. 18:00-18:35 Plats: Stenungsbaden Yacht Club konferenslokal Kungsholm Beslutande Sofia Westergren (M) Kent Sylvan (M) - ersättare Gunnar Lidén (M) Sofie Folkesson (M) Carl-Henrik

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-11:45 Ajournering: 11:05-11:20 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande

Läs mer

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSEN Tid: 16:30-16:40 Plats: Skeppet Beslutande Sofia Westergren (M), ordförande Bo Pettersson (S), vice ordförande Gunnar Lidén (M) ersätter Linda Ekdahl (M), jäv 59, 61 Roger Andersson (S)

Läs mer

Richard Brown Bo Pettersson (S) Lisbeth Svensson (L) sekreterare ordförande justerare

Richard Brown Bo Pettersson (S) Lisbeth Svensson (L) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSEN Tid: 08:35 09.00 Plats: Kulturhuset Fregatten konferensrum Fyren Beslutande Bo Pettersson (S), ordförande Linda-Maria Hermansson (C), vice ordförande Sofia Westergren (M) Gunnar Pettersson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid: 8:30: - 13:00 Plats: Skeppet Beslutande Sofia Westergren (M), ordförande Bo Pettersson (S), vice ordförande Lisbeth Svensson (L) Janette Olsson (S) Lena

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: 18:00-20:30. Plats: Kulturhuset Fregatten Stenungesalen

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: 18:00-20:30. Plats: Kulturhuset Fregatten Stenungesalen KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid: 18:00-20:30 Plats: Kulturhuset Fregatten Stenungesalen Beslutande Sofia Westergren (M) Kent Sylvan (Oberoende) Gunnar Lidén (M) Karin Sylvan (Oberoende) Christina Engström (Oberoende)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid: 8:30: - 12:30 Plats: Skeppet Ledamöter Bo Pettersson (S) ordförande Janette Olsson (S) Lena Hedlund (KD) Kent Sylvan (M) tj gör Göder Bergermo (FP) tj

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum Lisbeth Svensson (FP) Lena Hedlund (KD) Jan Alexandersson (V) tj gör

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum Lisbeth Svensson (FP) Lena Hedlund (KD) Jan Alexandersson (V) tj gör STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:00 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid: 8:30-12:20 Plats: Skeppet Beslutande Bo Pettersson (S), ordförande Sofia Westergren (M) Lisbeth Svensson (L) Janette Olsson (S) 41-50 Lena Hedlund (KD)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid: 9:00-10:40 Plats: Fregatten (Stenungesal 3) Beslutande Bo Pettersson (S), ordförande Sofia Westergren (M), vice ordförande Lisbeth Svensson (L) Janette

Läs mer

PROTOKOLL Bildnings- och socialutskottet Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALUTSKOTT. Tid: 13:

PROTOKOLL Bildnings- och socialutskottet Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALUTSKOTT. Tid: 13: KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALUTSKOTT Tid: 13:00 16.50 Plats: Skeppet Beslutande Linda Ekdahl (M), ordförande Janette Olsson (S), vice ordförande Linda-Maria Hermansson (C) 63-64, 68, del av 65

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-02-17. Lisbeth Svensson (FP) Lena Hedlund (KD) Jan Alexandersson (V) tj gör

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-02-17. Lisbeth Svensson (FP) Lena Hedlund (KD) Jan Alexandersson (V) tj gör STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:30 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

Sophie Nygren Linda Ekdahl (M) Janette Olsson (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Linda Ekdahl (M) Janette Olsson (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALUTSKOTT Tid: 13:00-16:00 Ajournering för fika 14.50-14.55 Plats: Skeppet Beslutande Linda Ekdahl (M), ordförande Janette Olsson (S), vice ordförande Agneta Pettersson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:50 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 KOMMUNSTYRELSEN. Marie Nyman kultur och fritidschef 494

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 KOMMUNSTYRELSEN. Marie Nyman kultur och fritidschef 494 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00-18:30 KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef stödfunktioner Kristina Lindfors sektorschef samhällsbyggnad

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid: 08:30-12:00 Plats: Skeppet Beslutande Sofia Westergren (M), ordförande Olof Lundberg (S) ersätter Bo Pettersson (S) Lisbeth Svensson (L) Janette Olsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid: 08:30 11:45 Plats: Skeppet Beslutande Bo Pettersson (S), ordförande Sofia Westergren (M), vice ordförande Lisbeth Svensson (L) Olof Lundberg (S) Lena

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-05-30 KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:00-21:35. Ajournering för fika 20:20 20:40.

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-05-30 KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:00-21:35. Ajournering för fika 20:20 20:40. KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid: Kl. 18:00-21:35. Ajournering för fika 20:20 20:40. Plats: Kulturhuset Fregatten Stenungesalen Beslutande Sofia Westergren (M) Kent Sylvan (M) Sofie Folkesson (M) Carl-Henrik Lindberg

Läs mer

PROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT. Tid: 08:30-12:10.

PROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT. Tid: 08:30-12:10. KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT Tid: 08:30-12:10 Plats: Skeppet Beslutande Göder Bergermo (L), ordförande Olof Lundberg (S), vice ordförande Gunnar Lidén (M) Katja Nikula (S) Lena Hedlund (KD)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid: 8:30 13:50, ajournering 11:30 13:00 Plats: Skeppet Beslutande Sofia Westergren (M), ordförande Bo Pettersson (S), vice ordförande Lisbeth Svensson (L)

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

PROTOKOLL STENUNGSUNDS KOMMUN. Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGE. Datum

PROTOKOLL STENUNGSUNDS KOMMUN. Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGE. Datum STENUNGSUNDS KOMMUN PROTOKOLL Datum KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid Kl. 18:30-22:29 Ajournering för allmänpolitisk debatt och allmänhetens frågestund 18:40-22:20, fika 19.56-20.15, paus 21.23-21.33 Plats Kulturhuset

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Tid: 18:00-18:25 Plats: Kulturhuset Fregatten

Kommunfullmäktige. Protokoll Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Tid: 18:00-18:25 Plats: Kulturhuset Fregatten Sammanträdesdatum Tid: 18:00-18:25 Plats: Kulturhuset Fregatten ande Carola Granell (S) Ordförande Linda-Maria Hermansson (C), vice ordförande Lillemor Arvidsson (M), 2 vice ordförande Bo Pettersson (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- och EKONOMIUTSKOTT. Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- och EKONOMIUTSKOTT. Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- och EKONOMIUTSKOTT Tid: 08:30 09:50 och 15.00-15.15 Plats: Rodret Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande Bo Pettersson (s) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 12 april 2017 Tid: 17.00 18.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 12 april Paragrafer: 27-28 Utses att justera: Camilla Olofsson (M) Underskrifter:

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE STENUNGSUNDS KOMMUN Datum KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid Kl. 18:30 22.40 Ajournering för fika kl. 18.50-19.10 Ajournering för budgetinformation 153 kl. 19.40 20:00 Ajournering för genomläsning av KS protokoll 159

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALUTSKOTT Tid 13:00 16.10 Plats Beslutande Ersättare Skeppet Linda-Maria Hermansson (C), ordförande Janette Olsson (S), vice ordförande Carl-Henrik Lindberg (M) Roger

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Kommunstyrelsen. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(6) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 17.30 18.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Stefan Pettersson (M), tjg ers för Olof

Läs mer

Sophie Nygren Linda Ekdahl (M) Roger Andersson (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Linda Ekdahl (M) Roger Andersson (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALUTSKOTT Tid: 13:00-16.40 Plats: Skeppet Beslutande Linda Ekdahl (M), ordförande Katja Nikula (S) ersätter Janette Olsson (S) 1-3 Janette Olsson (S), vice ordförande

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid: 8:30: - 12:30 Plats: Skeppet Beslutande Sofia Westergren (M), ordförande Bo Pettersson (S), vice ordförande Lisbeth Svensson (L) Olof Lundberg (S) ersätter

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid: 8:30-12:05 Plats: Skeppet Beslutande Bo Pettersson (S), vice ordförande Gunnar Lidén (M) ersätter Sofia Westergren (M), vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Sophie Nygren Linda Ekdahl Katja Nikula (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Linda Ekdahl Katja Nikula (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALUTSKOTT Tid: 13:00 16:45 Plats: Skeppet Beslutande Linda Ekdahl (M), ordförande Katja Nikula (S) ersätter Janette Olsson (S) Linda-Maria Hermansson (C) Roger Andersson

Läs mer

Personal- och ekonomiutskottet

Personal- och ekonomiutskottet Sammanträdesdatum Tid: 08:30-11:30 Plats: Skeppet ande Bo Pettersson (S), ordförande 79-89, 91-93 Roger Andersson (S) ersätter Bo Pettersson (S) 90 Sofia Westergren (M), vice ordförande samt ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-12:00 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALUTSKOTT Tid 13:00-17:00 Plats Ledamöter Rodret Linda-Maria Hermansson (C) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Carl-Henrik Lindberg (M) 17-21 Roger Andersson

Läs mer

Sophie Nygren Linda Ekdahl (M) Janette Olsson (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Linda Ekdahl (M) Janette Olsson (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALUTSKOTT Tid: 13:00 16:35 Plats: Skeppet Beslutande Linda Ekdahl (M), ordförande Janette Olsson (S), vice ordförande Agneta Pettersson Bell (KD) ersätter Linda-Maria

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:50 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:35 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid: 08:30-12:00 Plats: Skeppet Beslutande Bo Pettersson (S), ordförande Sofia Westergren (M), vice ordförande Lisbeth Svensson (L) Olof Lundberg (S) ersätter

Läs mer

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ:

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Hemvårdsnämnden 2010-08-11 1(7) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 16:00 17:45 Beslutande: Ann-Charlott Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Hanne Jönsson (M) Tord

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-10-01

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-10-01 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30: - 12:00 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid: 8:30-12:00 Plats: Skeppet Beslutande Bo Pettersson (S), ordförande Sofia Westergren (M), vice ordförande Lisbeth Svensson (L) Olof Lundberg (S) ersätter

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid: 8:30: - 11:15 Plats: Skeppet Beslutande Sofia Westergren (M), ordförande Bo Pettersson (S), vice ordförande Lisbeth Svensson (L) Janette Olsson (S) Lena

Läs mer

Maria Gustafsson (S) och Christina Bruhno (KD)

Maria Gustafsson (S) och Christina Bruhno (KD) 1(16) Plats och tid Riddarsalen i Ödeshög, kl 19:00 20:50 Beslutande Ledamöter Se särskild närvarolista. Ersättare Se särskild närvarolista. Övriga närvarande Se särskild närvarolista. Justerare Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Birigtta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

Ersättare Nouh Baravi (S) ej tjänstgörande ersättare

Ersättare Nouh Baravi (S) ej tjänstgörande ersättare 1(14) Plats och tid Sunnanåsrummet, Kommunhuset Ljusdal, måndagen den 29 april 2019 kl 08:00 Beslutande Ledamöter Kristina Bolin (S), ordförande Lena Svahn (MP), 1:e vice ordförande Kristoffer Kavallin

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice.

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice. STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 08:30 09:20 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT Plats: Sammanträdesrum Rodret Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice. ordförande Bo Pettersson (c) Ersättare:

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2016-01-07

Utbildningsnämndens protokoll 2016-01-07 Datum: Torsdagen den 7 januari 2016 Tid: 17.00 17.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 7 januari, klockan 18.00 Paragrafer: 1-2 Utses att justera: Michael Grönlund

Läs mer

Sophie Nygren Linda Ekdahl (M) Janette Olsson (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Linda Ekdahl (M) Janette Olsson (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALUTSKOTT Tid: 13:00 16.00 Plats: Skeppet Beslutande Linda Ekdahl (M), ordförande Janette Olsson (S), vice ordförande Linda-Maria Hermansson (C) Roger Andersson (S)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid: 8:30: - 12:10 Plats: Skeppet Beslutande Sofia Westergren (M), ordförande Bo Pettersson (S), vice ordförande Gunnar Lidén (M) ersätter Lisbeth Svensson

Läs mer

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef Sofie Eén, sekreterare Jonas Gabrielsson, C, ej tjg ers

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef Sofie Eén, sekreterare Jonas Gabrielsson, C, ej tjg ers 1(14) Plats och tid Kommunhuset, Ivern, måndagen den, klockan 8.15-11.20 Beslutande Ledamöter Andreas Karlsson, C, ordförande Frida Skoog, M, 1:e vice ordförande Pia Hernerud, S, 2:e vice ordförande Lena

Läs mer

Taieb Khessib (FP) Gunnel Gyllander, kommunchef. Irené Homman (S) och Sofia Jarl (C)

Taieb Khessib (FP) Gunnel Gyllander, kommunchef. Irené Homman (S) och Sofia Jarl (C) Kommunfullmäktige 2014-11-03 1 (6) Plats och tid IOGT-lokalen Björbo, kl. 18.30 ajournering kl. 20.20-20.25. Beslutande Ledamöter Alf Johansson (S), ordförande 161-162 Margareta Meissner (KOSA) ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30 11:45 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 13.00-13.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunsekreterare Pamela Lindqvist Socialchef Madeleine Moberg Utses att justera Tommy Falk (SD)

Läs mer

Kommunkansliet kl omedelbar justering

Kommunkansliet kl omedelbar justering 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-21.10 Beslutande Ledamöter 28 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson, kommunchef Göran Skoog,

Läs mer

Bildnings- och socialutskottet

Bildnings- och socialutskottet Sammanträdesdatum Tid: 13:00-15:40 Plats: Fregatten ande Janette Olsson (S), ordförande Lisbeth Svensson (L), vice ordförande Linda-Maria Hermansson (C) Roger Andersson (S) Agneta Pettersson Bell (oberoende)

Läs mer

Mia Skytt Linda Ekdahl (Oberoende) Lisbeth Svensson (L) Sekreterare ordförande justerare

Mia Skytt Linda Ekdahl (Oberoende) Lisbeth Svensson (L) Sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALUTSKOTT Tid: 13:00-18:00, ajournering klockan 14.10-14.20 samt 17.00-17.02 Plats: Skeppet Beslutande Linda Ekdahl (oberoende), ordförande Janette Olsson (S), vice

Läs mer

Richard Brown Göder Bergermo (L) Katja Nikula (S) sekreterare ordförande justerare

Richard Brown Göder Bergermo (L) Katja Nikula (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT Tid: 8:30-11:40 Plats: Skeppet Beslutande Göder Bergermo (L), ordförande Olof Lundberg (S), vice ordförande Gunnar Lidén (M) ej 5 pga. jäv Katja Nikula (S) Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Sida 1 (7) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, kl. 19:00-19:40 Beslutande Ulrika Winblad (S) Ersättare för Miguel Odhner (S) Maria Kjellberg (MP) Anders Holmensköld (M) Charlotta Windeman (M) Ersättare

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(6) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 13.30 14.15 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 15.00 Omedelbar

Läs mer

Plats och tid: Tingssalen, kommunhuset, kl. 18: Enligt bifogad närvaro- och omröstningslista.

Plats och tid: Tingssalen, kommunhuset, kl. 18: Enligt bifogad närvaro- och omröstningslista. 1(12) Kommunfullmäktige Plats och tid: Tingssalen, kommunhuset, 2018-11-26 kl. 18:00 19.40 Beslutande: Enligt bifogad närvaro- och omröstningslista. Övriga deltagare: Utses att justera: Justeringens plats

Läs mer

119 Årlig justering av ersättning och bidrag inom äldre-och handikappomsorg, avseende 2019 Dnr VOO 2018/0601

119 Årlig justering av ersättning och bidrag inom äldre-och handikappomsorg, avseende 2019 Dnr VOO 2018/0601 Vård- och omsorgsnämnden Protokollsutdrag 1 (5) 119 Årlig justering av ersättning och bidrag inom äldre-och handikappomsorg, avseende 2019 Dnr VOO 2018/0601 Sammanfattning Ersättningar och bidrag ska enligt

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-04-23

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-04-23 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-12:10 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer

Marie Irbladh (C) Annie Karlsson (S) Martin Cervin (SD) Linn Alenius Wallin (FI) Angelie Fröjdh (M) Håkan Andersson (C) Anders Svärd (S)

Marie Irbladh (C) Annie Karlsson (S) Martin Cervin (SD) Linn Alenius Wallin (FI) Angelie Fröjdh (M) Håkan Andersson (C) Anders Svärd (S) 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 18.30 19.00 Beslutande Anette Hallberg (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M) Ann Böndergaard (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S) Joakim

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 10:00-12:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats: Rodret Ledamöter Lillemor Arvidsson (m) Ordförande Janette Olsson (s) Vice ordförande Inger Johnsson (c) Christian Andersson

Läs mer

Vid uppropet antecknas närvaro för 42 ordinarie ledamöter, 6 tjänstgörande ersättare och 10 ej tjänstgörande ersättare, bilaga A.

Vid uppropet antecknas närvaro för 42 ordinarie ledamöter, 6 tjänstgörande ersättare och 10 ej tjänstgörande ersättare, bilaga A. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2018-06-12 Sessionssalen, kommunhuset, kl. 16:00 21:45 Ajournering kl, 17:30-18:00 samt kl. 21:15-21:25 64-69 Vid uppropet antecknas närvaro för 42 ordinarie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30 11:15 Ajournering: 09:00-09:05 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-06-18

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-06-18 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 13:00-15:40 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande 73-82, 84-89 Bo Pettersson (S) vice ordförande, 73-82, 84-89

Läs mer

Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine Carlsson (S) Anders Bengtsson (KD) Anders Bengtsson (KD) Helene Jarefors

Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine Carlsson (S) Anders Bengtsson (KD) Anders Bengtsson (KD) Helene Jarefors Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 15.00-16.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen sid 1 av 7 Plats och tid: Asarumssalen, klockan 14:00 14.40 Beslutande: Per-Ola Mattsson Ordförande (S) Tommy Strannemalm Ledamot (SD) Marie Sällström Ledamot (S) Magnus Gärdebring Ledamot (M) Jan Bremberg

Läs mer

Ylva Ivarsson (S) Einar Wängmark (S) Tomas Bolén (S) Pär Johansson (M) Kommunchef Christer Engström Sekreterare Monica Jonsson

Ylva Ivarsson (S) Einar Wängmark (S) Tomas Bolén (S) Pär Johansson (M) Kommunchef Christer Engström Sekreterare Monica Jonsson 1(7) Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 09:00-09:15 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Yoomi Renström (S), Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande Mikael Jonsson (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Välfärdsutskottet. Protokoll Välfärdsutskottet Sammanträdesdatum Tid: 13:00-16:50 (Ajournering 16:30-16:35) Plats: Skeppet

Välfärdsutskottet. Protokoll Välfärdsutskottet Sammanträdesdatum Tid: 13:00-16:50 (Ajournering 16:30-16:35) Plats: Skeppet Sammanträdesdatum Tid: 13:00-16:50 (Ajournering 16:30-16:35) Plats: Skeppet ande Agneta Pettersson Bell (ST), ordförande Lisbeth Svensson (L), vice ordförande Katja Nikula (S) Linda-Maria Hermansson (C)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-12-03 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-12-03 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:00 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Gunnar

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 17:00-17:10 måndagen den 12 juni 2017, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta Carina Lund (M), Ordförande

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2010-02-22 11 Plats och tid Kommunhuset, måndag 22 februari 2010, kl. 19.00 19.30 och 19.35 21.10 Beslutande Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), Anne- Charlotte

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: 18:00-18:50. Plats: Kulturhuset Fregatten Stenungesalen

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: 18:00-18:50. Plats: Kulturhuset Fregatten Stenungesalen KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid: 18:00-18:50 Plats: Kulturhuset Fregatten Stenungesalen Beslutande Sofia Westergren (M) Kent Sylvan (Oberoende) Gunnar Lidén (M) Eva Fredriksson (M) Christina Engström (Oberoende)

Läs mer

Plats och tid Parken, Trelleborgssalen kl

Plats och tid Parken, Trelleborgssalen kl Protokoll 1 (7) Plats och tid Parken, Trelleborgssalen kl. 16.00 16.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Mikael Rubin (M), Ordförande Göran Gärtner (M) Erik Lundström (KD), Vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL. Social- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum

MÖTESPROTOKOLL. Social- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Plats och tid Nicolairummet kl. 08:30-15:00 Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Lena O Jenemark (S) (ordförande) Göran Berggren (S) (vice ordförande) Kristina Classon

Läs mer