PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT"

Transkript

1 Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP) Ersättare Maggie Robertsson (M) Gunnar Pettersson (KD) Birgit Lövkvist (V) Övriga Camilla Blomqvist socialchef Agneta Lindell enhetschef Stefan Ekenberg sekreterare Justeringsdag Paragrafer: Stefan Ekenberg Lillemor Arvidsson Jan Rohlén sekreterare ordförande justeringsperson BEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag Organ Protokollet är anslaget fr o m t o m Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet Stefan Ekenberg Justeras 2

2 32 Diarienummer Val av justeringsperson Sociala utskottet beslutar att utse Jan Rohlén att justera dagens protokoll. Justeras 3

3 33 Diarienummer 0024/14 Information från Individ och familjeomsorgen 2014 Sektorschefen för sektor socialtjänst Camilla Blomqvist informerade om följande: - Nytt gruppboende Kristinedal (med enhetschef Agneta Lindell) - Lugn sommar. Normal belastning. - Familjecentral start planerad till 16/1. - Mariagården var öppen mellan1/7-31/8 och har haft många gäster. Sociala utskottet beslutar att notera informationen och lägga den till handlingarna Justeras 4

4 34 Diarienummer 0323/14 Ekonomisk uppföljning 2014, Sektor socialtjänst Sammanfattning av ärendet Sektor socialtjänst prognostiserar ett underskott på tkr. Underskottet härrör från Individ- och familjeomsorg/funktionshinder (IFO/FH) avser minskade intäkter på personlig assistans, nya ärenden inom personlig assistans, korttidsavlastning LSS samt nya placeringar av personer över 25 år. Förslag på åtgärder för att få budget i balans till 2015 har presenterats på Sociala utskottet Beskrivning av ärendet Sektor socialtjänst har ett utfall i maj på tkr fördelat på Vård och omsorg (VO) tkr och 195 tkr för IFO/FH. Prognosen för helår inom för sektor socialtjänst är tkr. Orsaken till skillnaden mellan utfall i maj och prognostiserat resultat vid årets slut är att kostnadsutvecklingen inte är linjär utan personalkostnader ökar på sommaren i dygnetruntverksamheterna inom sektorn. I prognosen görs också bedömningar över kostnader för kända placeringar. VO har dessutom en plan för att verkställa utbildningar under hösten vilket kommer påverka överskottet som idag finns inom den verksamheten. Vid delårsbokslutet i augusti kommer en prognos kunna göras med större säkerhet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Ekonomisk uppföljning maj 2014, Sektor socialtjänst. Sociala utskottet beslutar att lägga ärendet till handlingarna. Justeras 5

5 35 Diarienummer 0023/14 Information från vård och omsorg 2014 Sektorschef Camilla Blomqvist informerade om: 1. Lite oroligt i sommar. Det har förekommit en del avvikelser i sommar som har föranlett utredning av orsaker. Det fanns t.ex. brister i introduktionen, brist på utbildad personal och att semesterplaneringen inte är tillfredsställande. Introduktion: Några vikarier är helt gröna medan andra har jobbat för kommunen många gånger. Det innebär att behoven av information är olika. Introduktionen bör anpassas efter det. Personal: Fyra avvikelser under sommaren ansågs som mycket allvarliga händelser. Orsaken var inte oerfaren eller outbildad personal. Vid de fyra aktuella fallen hade alla erfaren personal. Således låg andra orsaker bakom. Men faktum är ändå att kommunen fortfarande har mycket outbildad personal. Semesterplanering: en viss del av året har kommunen enbart haft vikarier eftersom ordinarie personal har semester. Det måste ske en bättre semesterplanering. Handlingsplan: a. Bättre och mer anpassad introduktion b. Kompetent personal c. Semesterplanering Dessa punkter kommer att ligga till grund för en åtgärdsplan. Denna kommer att vara färdig den 15/9 och kommer att presenteras för utskottet den 21/ Mobilt team = AVH (Avancerad vård i hemmet) team kopplade till äldreomsorg. Sådana finns i kommunen bifall säbo, ingen av dem vistas på korttids, 8 under utredning. 4. Planerar för projekt inom hemtjänst för förändrade arbetsmetoder. Svårt att planera och beräkna kostnader för hemtjänsten. Detta föranledde att en grupp gick igenom några ärenden och studerade hur processen såg ut. Just nu samlas erfarenheter från Sundsvall och Linköping in och för att skapa ett nytt projekt för att ta fram goda arbetsmetoder. 5. Boendedagen; återkoppling PEU. Boendedagen ägde rum i april i år. 6. Undersökning av användandet av karensdagar i SIMBA-området hade kommunen 30 dagar. 2 v, 87 ärenden hälften av dom inga karensdagar. Medelvärde 1,5 dygn innan hemgång. Diskuterar ny mätning 2-4 v. Sociala utskottet beslutar att notera informationen och lägga den till handlingarna. Justeras 6

6 36 Diarienummer 0384/11 Information om statsbidrag för lokala värdighetsgarantier Sammanfattning av ärendet Stenungsunds kommun ansökte 2011 till Socialstyrelsen om prestationsersättning för införandet av lokala värdighetsgarantier på särskilt boende. Kommunen beviljades ersättning om kr. För att prestationen skall bedömas som uppfylld ska lokala värdighetsgarantier införas. Syftet med de lokala värdighetsgarantierna är att göra det tydligt för äldre personer, anhöriga och allmänhet vad de kan förvänta sig av äldreomsorgen. För att uppfylla kravet för samt det bakomliggande syftet med prestationsersättningen kommer Stenungsunds kommun att införa tre stycken lokala värdighetsgarantier inom särskilt boende. De tre lokala värdighetsgarantier är: - Välkomstsamtal - Genomförandeplan - Kontaktperson Eftersom detta redan görs inom sektorns verksamhet kommer värdighetsgarantierna att rymmas inom befintliga ekonomiska ramar. Utskottet menar att det är viktigt att detta följs upp på ett bra sätt så att det inte bara blir en pappersprodukt Förslaget innebär inga ekonomiska eller verksamhetsmässiga konsekvenser för kommunen. Förslaget möter inga juridiska hinder. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Lokala värdighetsgarantier, Dnr. 0384/ Sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta om att införa lokala värdighetsgarantier på särskilt boende, Vård Omsorg (VO). Vidare till Vidare till kommunstyrelsen. Justeras 7

7 37 Diarienummer 0531/14 Äldres behov i centrum Sammanfattning av ärendet ÄBIC är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt där dokumentationen utgår ifrån ICF som är en klassifikation av funktionstillstånd, funktionsnedsättning och hälsa. ÄBIC bidrar bland annat till: Ökad rättsäkerhet det vill säga likvärdig hantering av ansökan Ökad transparens bättre möjlighet till insyn för den enskilde Organisering och resursplanering utifrån behov Förbättrad informationsöverföring mellan handläggare och verkställare Förbättrad uppföljning på individnivå Utveckling av nationell statistik Utveckling av evidensbaserad praktik Stenungsunds kommun utbildade två processledare samt nyckelpersoner i ÄBIC under hösten Utbildningen genomfördes av Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen. Införandet av ÄBIC bedöms kunna genomföras inom ram. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att fördela 70 miljoner kronor till de kommuner som utbildat processledare samt beslutat att införa ÄBIC före den 1 oktober Sektor Socialtjänst har således möjlighet att ansöka om att ta del dessa stimulansmedel. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Införandet av ÄBIC bedöms kunna genomföras inom ram samt med stimulansmedel från Socialstyrelsen. Verksamhetsmässiga konsekvenser Införandet av ÄBIC kommer bland annat bidra till att verksamheten blir mer transparent, rättsäkerheten ökar, möjlighet till adekvat nationell statistik samt för den enskilde större delaktighet i utredningsprocessen. Stora delar av den nationella statistiken kommer att hämtas ur ÄBIC vilket gör att verksamheten får förbättrad möjlighet till kommunala jämförelser. Juridiska bedömningar ÄBIC är i dagsläget inget lagkrav. Socialstyrelsen rekommenderar dock kommuner att införa ÄBIC som arbetssätt. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Äldres behov i centrum, Justeras 8

8 Sociala utskottet föreslår att Kommunstyrelsen besluta att införa arbetssättet Äldres behov i centrum (ÄBIC) som är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med dokumentation om äldres behov utifrån ICF (Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa). Vidare till Vidare till Kommunstyrelsen. Justeras 9

9 38 Diarienummer 0012/13 Rapport om ej verkställda biståndsbeslut 2013/14 Rapportering av ej verkställda beslut. Camilla Blomqvist informerar om ej verkställda beslut. Utskottet uppskattar sammanställningen och ser gärna att Sektorn fortsätter att rapportera på det viset. Bakgrund En rapporteringsskyldighet införs i socialtjänstlagen 16 kap. 6 f-h. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen. Rapportering ska ske till socialstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Till fullmäktige ska sociala utskottet lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade, men det skall framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller kvinnor respektive män. Rapportering ska göras en gång per kvartal. Rapport Antal gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader : 9 Antal beslut som fortfarande inte är verkställda : 8 Beslutsunderlag Rapportering av ej verkställda gynnande bistånd enligt 4 kapitlet 1 socialtjänstlagen. Sociala utskottet noterar rapporten samt de vidtagna och planerade åtgärder i varje ärende och föreslår att Kommunstyrelsen noterar rapporten samt översända den till kommunfullmäktige. Vidare till Vidare till Kommunstyrelsen. Justeras 10

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-01-22 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-01-22 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:00 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Rodret Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Inger Johnsson (C) Jan Rohlén (S) Göder

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-06-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-06-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-12:15 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Inger Johnsson (C) Jan Rohlén (S) 39-50

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 BILDNINGS- OCH SOCIALT UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 BILDNINGS- OCH SOCIALT UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00 16.10 BILDNINGS- OCH SOCIALT UTSKOTT Plats Ledamöter Skeppet, kommunhuset Linda-Maria Hermansson (C) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Carl-Henrik Lindberg (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:50 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 1 (19) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 08:30 12:00 Agnetha Eriksson (S), ordförande Tommy Caesar (S) Ulla Persson

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Utskottet för omsorg 2015-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40

Utskottet för omsorg 2015-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40 Beslutande Bertil Olsson (S) Maria Sörkvist (C) Eva Skoglund (S) ersätter Ulf Sjölinder (FP) Mats Överfjord (M) ersätter Övriga deltagande

Läs mer

Socialnämnden 2012-06-13

Socialnämnden 2012-06-13 153 Arbetsmiljö - socialnämndens verksamheter... 2 154 Budgetuppföljning... 3 155 Revidering av attestlista... 4 156 Delegationsbeslut... 5 157 Delgivningar... 6 158 Utökning av gruppbostad LSS... 7 159

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande Socialnämndens arbetsutskott 2008-09-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 2 september 2008 kl 15.00 16.00

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

PROTOKOLL. Bengt Åke Jackas. Datum Omsorgsnämnden 2014-02-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:45-16:35.

PROTOKOLL. Bengt Åke Jackas. Datum Omsorgsnämnden 2014-02-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:45-16:35. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:45-16:35 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Peter Engdahl (S) Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel (SRD) Ove Schönning

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61) Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 14.30 Beslutande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) v ordförande Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) Birgit

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (13) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.30 Beslutande Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Lena Svensson (S) tj ers Maj Stenson (FP)

Läs mer

Revisionsrapport LSS-verksamheten Botkyrka kommun

Revisionsrapport LSS-verksamheten Botkyrka kommun Revisionsrapport LSS-verksamheten Botkyrka kommun Lars Högberg Certifierad kommunal revisor LSS Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Uppdrag... 2 2.1. Revisionsfråga... 2 2.2. Metod... 2 3. Resultat

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Tid och plats Tisdagen den 16 december 2014, klockan 14.00 16.00, i Älvans konferensrum. Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Gunnar

Läs mer

Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15

Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15 1(22) Plats och tid Sessionssalen Nämndhuset kl. 08.15-09.47, 10.05-11.40, 13.15-14.40 Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15 Beslutande Ledamöter Susanne Forsberg (S), ordförande Krister Fagerström

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Anna Stenlund. Stadshuset, Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet. Ola Blomberg. Anna Stenlund. Socialnämnden

Anna Stenlund. Stadshuset, Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet. Ola Blomberg. Anna Stenlund. Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl. 13.00-16.30 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande Leif Johansson (S) Ledamot Eivor

Läs mer