PROTOKOLL. Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16"

Transkript

1 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:50 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP) Carola Granell (S) Lena Hedlund (KD) Ersättare Lillemor Arvidsson (M) Anne-Marie Farkas Andersson (MP) Erik Söderberg (FP) Jan Alexandersson (V) Arne Olsson (C) Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef för stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Doris Eliasson kanslichef, sekreterare Justeringsdag Paragrafer: Doris Eliasson Sofia Westergren Carola Granell sekreterare ordförande justeringsperson BEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag Organ et Protokollet är anslaget fr o m t o m Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet Doris Eliasson Justerar

2 Val av justeringsperson... 3 Fastställande av dagordningen... 4 Information om medborgarservice... 5 Uppföljning av förvaltningsorganisationen... 6 Information om lokalprojekt... 7 Ingångsättningsbeslut av särskilt boende för äldre på Hallerna... 8 Återkoppling om olika boendeformer Preliminär kalkyl över ny simhall Information om energieffektivisering Ensamkommande barn Förslag till revidering av taxa för kopiering av allmänna handlingar Ekonomisk uppföljning Ansökan om bidrag - Stenungsunds Segelsällskap Avgiftsjustering för tillståndsärenden enligt alkohollagen Regional information / Rapporter från förtroendevalda Information från Sektorschef Information från Kommunchef Justeras 2

3 65 Val av justeringsperson Personal och ekonomiutskottets beslut Personal och ekonomiutskottet beslutar utse Carola Granell (S) att justera dagens protokoll. Justeras 3

4 66 Fastställande av dagordningen Personal- och ekonomiutskottet beslutar att fastställa föredragningslistan. Justeras 4

5 67 Information om medborgarservice Funktionschefen för Information och Teknik informerar om medborgarservice. Personal- och ekonomiutskottet noterar informationen. Justeras 5

6 68 Uppföljning av förvaltningsorganisationen Kommunchefen informerar om den nya förvaltningsorganisationen Personal- och ekonomiutskottet noterar informationen. Justeras 6

7 69 Information om lokalprojekt Sektorschefen för samhällsbyggnad informerar om större pågående lokalprojekt: Ishallen. Projektet pågår enligt budget och tidsplan. Spekerödskolan. Fortskrider enligt budget och tidsplan Hallerna förskola/skola. Projektet pågår enligt budget och tidsplan Kyrkenorums skola. Projektet pågår enligt budget och tidsplan Kristinedalsskolan, särskola. Projektet pågår enligt budget och tidsplan Personal- och ekonomiutskottet noterar informationen. Justeras 7

8 70 Diarienummer 0496/14 Igångsättningsbeslut av särskilt boende för äldre på Hallerna För att kunna möta behovet av lägenheter inom äldreomsorgen är en anskaffning av 20 lägenheter år 2015 nödvändig. Ett särskilt boende för äldre på Hasselhöjden kan stå klart först år I avvaktan på Hasselhöjden fick samhällsbyggnadsutskottet i uppdrag att etablera ett tillfälligt boende med successiv etablering om 10 lägenheter/etapp. Den årliga hyreskostnaden för 10 lägenheter på ett femårigt avtal uppskattades då till 1,5 Mkr. En anbudsförfrågan har gjorts på 10 årigt hyresavtal och till ett restvärde på 0 kr. Skälet till att anbudsförfrågan gjordes på en längre period än vad som initialt avsågs beror på att ett boende för ändamålet och till efterfrågad standard inte finns att hyra som färdiga lösningar. Att anbudsförfrågan har gjorts på en längre period har varken kommunicerats internt eller med politiken. Den årliga lokalkostnaden uppskattas till 3,875 Mkr. Lisbeth Svensson yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg om att avveckla boendet som särskilt boende för äldre, i anslutning till att Hasselhöjdens särskilda boende etableras, samt att återkomma för politiskt beslut om användningsområde för lokalerna när det inte ska vara särskilt boende där. Bo Pettersson (S) yrkar på återremiss av ärendet och ge förvaltningen i uppdrag att 1. undersöka om det går att direkt köpa istället för att hyra 20 lägenheter av entreprenören. 2. se över en alternativ plats, i t ex i Ucklum Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att personal- och ekonomiutskottet beslutat att avgöra ärendet idag. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ett särskilt boende för äldre omfattande 20 lägenheter med placering i Hallerna ska hyras för en period på 10 år samt att utöka Vård och omsorgs driftbudget för år 2015 med ytterligare 2,375 Mkr för att finansiera lokalkostnaderna. Detta innebär att restvärdet uppgår till 0 kronor samt att byggnationen övergår i kommunens ägo. Finansiering sker genom ianspråktagande av kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov. Personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avveckla boendet som särskilt boende för äldre, i anslutning till att Hasselhöjdens särskilda boende etableras samt att återkomma för politiskt beslut om användningsområde för lokalerna när det inte längre ska vara särskilt boende där. Justeras 8

9 Paragrafen justeras omedelbart Reservation Bo Petterson (S) och Carola Granell (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. Anteckning Jan Alexandersson (V) och Anne-Marie Farkas Andersson (MP) anser det oacceptabelt att politiken kommer in så sent i ärendehanteringen och förväntas att ta beslut i personal- och ekonomiutskottet, kommunstyrelse och kommunfullmäktige under samma dag. Vidare Kommunstyrelsen Justeras 9

10 71 Återkoppling om olika boendeformer Ärendet utgår. Justeras 10

11 72 Preliminär kalkyl över ny simhall Sektorschefen för samhällsbyggnad och ekonomichefen informerar om kalkyl med driftskostnader och intäkter per år för ny simhall. Personal- och ekonomiutskottet noterar informationen. Personal- och ekonomiutskottet beslutar att fortsätta processen kring byggnation av simhall enligt de ritningar som idag är förprojekterade i Stenungsund och inte längre avvakta Tjörns kommuns beslut om gemensam simhall samt att meddela Tjörns kommun detta. Justeras 11

12 73 Information om energieffektivisering Ärendet utgår. Justeras 12

13 74 Diarienummer 0476/14 Ensamkommande barn På grund av ny lagstiftning beräknas fler ensamkommande barn anvisas till Stenungsunds kommun av Migrationsverket. Förvaltningen önskar därför få i uppdrag att omförhandla avtalet och öka antalet platser i Stenungsund. Förslaget är kostnadsneutralt då det finansieras av statliga bidrag. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att ge kommunchefen i uppdrag att omförhandla avtalet med Migrationsverket och öka antal platser för ensamkommande barn i Stenungsunds kommun. Vidare Kommunstyrelsen Justeras 13

14 75 Diarienummer 0090/12 Förslag till revidering av taxa för kopiering av allmänna handlingar Allmänheten har rätt att utan avgift ta del av allmänna handlingar hos en kommun eller en myndighet. Om någon däremot önskar en kopia på en allmän handling har kommunen rätt att ta ut en avgift. Gällande taxa för kopiering av handlingar antogs av kommunstyrelsen Förslag till ny taxa innehåller vissa prisjusteringar i enlighet med kostnadsutveckling. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Förslag till taxa för kopiering Personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta reviderad taxa för kopiering av handlingar, med tillägg i texten om att handlingar kan fås elektroniskt. Vidare Kommunstyrelsen Justeras 14

15 76 Diarienummer 0315/14 Ekonomisk uppföljning 2014 I marsprognosen ingick ett förslag till ianspråktagande av tidigare års överskott med totalt 7,1 Mkr och förslag till KF att ombudgetera detta Uppföljning och prognos mars 2014 godkändes i KF den 19 maj, 58. I och med detta så har ianspråktagandena nu arbetats in i budgeten för 2014 och den landar nu på 14,3 Mkr istället för 21,4 Mkr. Resultatet för perioden januari-maj är positivt och uppgår till 44,1 Mkr. Prognosen för helåret är ett plus på 20,0 Mkr, vilket är 5,7 Mkr bättre än budget. Orsaken till att resultatet är så pass positivt tom maj är att de 7,1 Mkr verksamheterna ansökt om att få ianspråkta inte utnyttjats ännu. Dessutom ökar kostnaderna under sommaren dels när det gäller gatu- och fastighetsunderhåll och dels kostnader för vikarier mm. För skatteintäkter och statsbidrag prognostiseras ett överskott på 11,3 Mkr och för finansnettot prognostiseras ett överskott på 6,0 Mkr. Alla sektorer förutom Sektor samhällsbyggnad prognostiserar underskott. Sektor utbildning - 9,3 Mkr, Sektor socialtjänst -3,6 Mkr och Sektor stödfunktioner -2,0 Mkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Rapport Uppföljning och prognos maj 2014 Personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna Uppföljning och prognos maj Vidare Kommunstyrelsen Justeras 15

16 77 Diarienummer 0386/14 Ansökan om bidrag - Stenungsunds Segelsällskap Stenungsunds Segelsällskap har ansökt om bidrag med kronor till föreningens 50-års jubileum och Lilla Tjörn-Runts 30-års jubileum. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Ansökan från Stenungsunds Segelsällskap Personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att bidra med 25 tkr i sponsringsbidrag till Stenungsunds Segelsällskap. Medel tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov. Personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att sponsring ska beslutas utifrån hur tidigare års sponsringsregler uppfyllts. Vidare Kommunstyrelsen Expedieras Stenungsunds Segelsällskap Justeras 16

17 78 Diarienummer 0451/14 Avgiftsjustering för tillståndsärenden enligt alkohollagen Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att avtala med tillståndsenheten i Göteborg om handläggning och tillsyn av ärenden enligt alkohollag och tobakslag samt att anpassa avgifter och taxor i Stenungsunds kommun till dem som gäller i Göteborgs kommun. De avgifter som tillämpas idag justerades 2011 och var då en anpassning vid införandet av en ny alkohollag. De viktigaste förändringarna i förslaget till justering av avgiften för tillståndsärenden är; Avgifterna anpassas till konsumentprisindex för samtliga taxor och avgifter enligt alkohollagen och tobakslagen. Avgiftshöjning föreslås vid förändringar i det tillståndsgivande bolaget. Anpassning av de avgifter som avser cateringanmälan i redan godkänd lokal föreslås. Kategorierna utvidgade tillstånd och utvidgade tillstånd (serveringstid) slås ihop till en kategori som benämns ändrat tillstånd. Till denna kategori föreslås även att ansökan om cateringstillstånd, där bolaget innehar tillstånd tillsvidare, ska ingå. Detta innebär en avgiftssänkning från 8 000kr till 2 500kr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Göteborgs stads kommunfullmäktige med bilagor Personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa förslag till avgiftsjustering enligt alkohollagen och att samtliga avgifter justeras årligen, i januari enligt konsumentprisindex, avrundat till jämna tiotal kronor. Vidare Kommunstyrelsen Expedieras Göteborgs stad Social resursförvaltning Justeras 17

18 79 Regional information / Rapporter från förtroendevalda Ärendet utgår. Justeras 18

19 80 Information från Sektorschef Ärendet utgår. Justeras 19

20 81 Information från Kommunchef Ärendet utgår. Justeras 20

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 14:00-18:45 KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Se närvarolista Övriga Erica Bjärsved ekonomichef Anne-Margret Draganis budgetekonom Raymond Vaske

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 BILDNINGS- OCH SOCIALT UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 BILDNINGS- OCH SOCIALT UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00 16.10 BILDNINGS- OCH SOCIALT UTSKOTT Plats Ledamöter Skeppet, kommunhuset Linda-Maria Hermansson (C) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Carl-Henrik Lindberg (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-12 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-12 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00 15:45 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Erik Söderberg (FP) ordförande Carola Granell (S) vice ordförande Helen Andersson (M) Linda-Maria

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-06-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-06-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-12:15 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Inger Johnsson (C) Jan Rohlén (S) 39-50

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Plats och tid Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:00-12:10 Ajourneringar: 09:35-09:45, 10:25-10:42, 11:11-11:15, 11:17-11:22, 11:54-12:00

Plats och tid Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:00-12:10 Ajourneringar: 09:35-09:45, 10:25-10:42, 11:11-11:15, 11:17-11:22, 11:54-12:00 PROTOKOLL 1(43) Plats och tid Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:00-12:10 Ajourneringar: 09:35-09:45, 10:25-10:42, 11:11-11:15, 11:17-11:22, 11:54-12:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare Mikael Berglund

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Kjell Helgesson (C) Michael Svensson (S) Jonas Bergman (M) Sofia Levin (S)

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Kjell Helgesson (C) Michael Svensson (S) Jonas Bergman (M) Sofia Levin (S) Kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-01-20 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 09:00-11:45 Beslutande: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Kjell

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(18) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2013-11-12 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2013-11-18 Kl. 10.00 Paragrafer: 112-131 Sekreterare:

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby Stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby Stadshus 1(41) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08:30-15:06, ajournering kl 12:55-13:15 ande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-27 Tid och plats A-salen klockan 10.00 11.30 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Tomas Thornell (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid "Hyllan" Centrumhuset, kl. 13.00-16.00 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Janet Kling (S) Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Birgitta Åstrand

Läs mer

PROTOKOLL 1(27) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2012-11-27

PROTOKOLL 1(27) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2012-11-27 PROTOKOLL 1(27) Plats och tid Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Konferensrum 209, 2:a våningen, Ale gymnasium, kl 09:05-14:00 (ajournering 10:30-10:45 och 11:55-12:35)

Läs mer

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson 2012-10-23 1(37) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen 23 oktober 2012, kl. 10.00-17.40 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Kent-Erik Mattsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-06-07 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 18.30 (Ajournering 18.00 18.15) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer