PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS EKONOMI- OCH PERSONALUTSKOTT. Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-02-21 KOMMUNSTYRELSENS EKONOMI- OCH PERSONALUTSKOTT. Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande"

Transkript

1 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS EKONOMI- OCH PERSONALUTSKOTT Tid: 08:30-11:45 Plats: Rodret Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande Bo Pettersson (s) vice ordförande Lisbeth Svensson (fp) Carola Granell (s) Lena Hedlund (kd) Ersättare Lillemor Arvidsson (m) Joakim Ruist (mp) Erik Söderberg (fp) Jan Alexandersson (v) Arne Olsson (c) Övriga Lars-Göran Berg Kommundirektör Anette Oscarsson Administrativ chef Gunilla Josefsson Ekonomichef 9-11 Ann-Margret Draganis Ekonom 9-10 Susann Pohlen IT-chef 15 Annika Karlsson Hälsopedagog 16 Anna Hedlin Sekreterare Justeringsdag: Paragrafer: 9-19 Justerare: Carola Granell Anna Hedlin Ove Andersson Carola Granell Sekreterare Ordförande Justerare BEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag Organ Protokollet anslås Protokollet nedtages Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet Anna Hedlin Justerar

2 9 Diarienummer Val av justerare Personal- och ekonomiutskottet utser Carola Granell (s) till justerare av dagens protokoll. Justeras 2

3 10 Diarienummer 0188/11 Årsredovisning för Stenungsunds kommun 2010 I Lag om kommunal redovisning, 3 kap 1-2, sägs att årsredovisningen skall redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. Årsredovisningen skall förutom förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt finansieringsanalys innehålla en sammanställd redovisning som omfattar kommunal verksamhet som bedrivs genom annan juridisk person. Kommunens resultat för år 2010 års slutar med ett överskott på 79 Mkr. Kommunen har tre finansiella mål: 1. Låneskulden per invånare skall minska, för en framtida utveckling 2. Stenungsunds kommun skall ligga på medelskattenivå med närliggande kommuner, Göteborgsregionen samt Orust och Uddevalla. 3. Ökningen av ansvarsförbindelsen, det vill säga den gamla pensionsskulden, skall redovisas i resultatet. Mål 1 har uppnåtts. Mål 2 har inte uppnåtts då Stenungsunds kommun ligger 42 öre för högt för att ligga på en medelskattenivå. Mål 3 säger att ökningen av ansvarsförbindelsen skall redovisas. Ansvarsförbindelsen minskade 2010 och har därmed inte redovisats i resultatet. Stenungsunds kommun har delar av ansvarsförbindelsen med i balansräkningen. Från och med 2005 har skuldökningen redovisats över resultatet och det är dessa ackumulerade årliga avsättningar som redovisas som skuld istället för ansvarsförbindelse. Övriga verksamhetsmål redovisas i årsredovisningsdokumentet. Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2010 Personal- och ekonomiutskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för 2010 med däri gjorda transaktioner Justeras 3

4 11 Diarienummer 0105/11 Muntlig Aktuell information från Ekonomi Med anledning av artikel i Göteborgs-Posten gjorde ekonomichef Gunilla Josefsson en genomgång av kommunens rutiner för hantering av kundfordringar. Personal- och ekonomiutskottet noterar informationen. Justeras 4

5 12 Diarienummer 0200/11 Politisk verksamhet begär extra pengar- omval till regionen Valprövningsnämnden har beslutat att omval skall genomföras i val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län. Politisk verksamhet har inte budgeterat för att genomföra ett val Kostnaden för genomförande av valet 2010 var 546 tkr men 283 tkr erhölls i bidrag från Valmyndigheten för genomförande av förtida röstning. Politisk verksamhet behöver således mellan 200 tkr och 250 tkr för att genomföra omvalet 2011, förutsatt att ersättning för genomförande av förtidsröstningen erhålles från Valmyndigheten. Tjänsteskrivelse Personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att från kommunstyrelsens budget för oförutsedda behov, för att finansiera kostnader i samband med omvalet till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län ombudgetera 250 tkr till Politisk verksamhets budget. Justeras 5

6 13 Diarienummer 0198/11 Ansökan om kompetensutvecklingsbidrag för nämndemän Uddevalla Tingsrätts Nämndemannaförening ansöker om kompetensutvecklingsbidrag om 300 kr per nämndeman och år. Kommunfullmäktige utser nämndemännen och Stenungsund har tolv stycken. Allmänna utskottet har tidigare avslagit motsvarande ansökningar med hänvisning till att det är domstolsverket som står för kostnaderna i samband med utbildning. Detta faktum kvarstår och det är rimligt att domstolsverket även fortsättningsvis står för kostnaderna för nämndemännens utbildning. Tjänsteskrivelse Personal- och ekonomiutskottet beslutar att avslå ansökan om ekonomiskt stöd för kompetensutveckling av kommunens nämndemän. Justeras 6

7 14 Diarienummer 0201/11 Tolkning av arvodesreglementet, Valnämndens fasta arvoden bör ändras från icke valår till valår Valprövningsnämnden har beslutat att omval skall genomföras i valet till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län i alla valkretsar. Månadsarvodet till Valnämndens ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande bör därför justeras. I det av kommunfullmäktige antagna Arvodesreglementet för mandatperioden finns tre olika månadsarvodesnivåer för Valnämndens ordförande och 1:e och 2:e vice ordförande. Valår EU-val Ej valår Ordförande kr/mån kr/mån 424 kr/mån 1:e vice kr/mån 636 kr/mån ordförande 2:e vice ordförande kr/mån 636 kr/mån Arvodesreglementet tolkas enligt 19 av Personal och ekonomiutskottet (Allmänna utskottet). Tjänsteskrivelse Personal- och ekonomiutskottet beslutar att under perioden från och med februari 2011 till och med juni 2011 arvoderas valnämndens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i enlighet med de arvoden som gäller för valår. Justeras 7

8 15 Diarienummer 0197/11 Handlingsplan e-strategi Kommunfullmäktige har antagit en e-strategi som gäller åren Kommunens IT- Beredning (tjänstemän) har utifrån e-strategin arbetat fram förslag till handlingsplan för e- strategi för åren Tjänsteskrivelse Handlingsplan e-strategi Personal- och ekonomiutskottet beslutade att återremittera handlingsplanen för ytterligare beredning avseende: webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden komplettering av kostnadsuppgifter där möjligt tidplan för åtgärder. Justeras 8

9 16 Diarienummer 0196/11 Friskvård till kommunanställda Redovisning av nuläge För att driva och utveckla det hälsofrämjande arbetet har kommunen en hälsopedagog. Kommunens verksamheter är positiva till denna satsning. Riktade satsningar - bedrivs främst inom förskola/skola, IFO, måltid och Nösnäs, - 67 enheter ingår, hälsopedagogen är inkopplad i samtliga enheter, - i dagsläget finns 145 hälsoinspiratörer, - det hälsofrämjande arbetet bedrivs på individ-, grupp- och verksamhetsnivå, - enhetens hälsofrämjande strategi kopplas till medarbetarenkätens resultat. Generella satsningar Anställda erbjuds rabatterade priser i Sundahallen. Fr o m halvårsskiftet 2007 t o m 2009 erbjöds anställda friskvårdskuponger till ett värde av 500 kr/år. Under 2009 nyttjade 1500 av kommunens anställda detta. Kommunens kostnad uppgick till 750 tkr. Önskemål har framförts från många grupper att återinföra friskvårdskuponger ed. Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse Protokollsutdrag Personal- och ekonomiutskottet beslutar att återremittera ärendet för ytterligare beredning. Förvaltningens beredning ska beakta svar från aktuell personalenkät och även ytterligare belysa möjligheter till riktade satsningar. Justeras 9

10 17 Diarienummer 0106/11 Muntlig aktuell information från Personal Administrativ chef Anette Oscarsson informerade om: att rekryteringen av ny personalchef nästan är klar. Ny chef beräknas vara på plats i juni att årets löneförhandlingar pågår och att dessa ska vara klara i sådan tid att lönen för alla berörda är justerad i löneutbetalningen för april ett enskilt personalärende. Justeras 10

11 18 Diarienummer 0193/11 STO-kommitténs framtid Länsstyrelsen (dåvarande O-län) hade i sin så kallade Länsplan för 1974 uttalat att Stenungsund, Tjörn och Orust borde utgöra en region, kallad Stenungsundsregionen. Mot bakgrund av detta uttalande hade förvaltningscheferna från respektive kommun utarbetat ett förslag till kommungemensam samverkan. Rent allmänt föreslog förvaltningscheferna en intensifiering av samrådskommitténs verksamhet. Detta förslag bifölls därefter av respektive kommunfullmäktige i STO. Sedan den så kallade STO-kommittén bildades har många regionala frågor fått en betydligt större betydelse. Två av kommitténs medlemmar tillhör Göteborgsregionens kommunalförbund och en (Orust) tillhör Fyrbodals kommunalförbund. Båda dessa förbund ingår i Västra Götalandsregionen och därmed detta gemensamma politikområde. En utveckling mer i riktning mot att finna gemensamma lösningar för de olika operativa vardagliga kommunala verksamheterna har sedan ett par år pågått mellan kommunerna Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale och Kungälv (förkortat SOLTAK). Denna konstellation bygger på ett arbete att finna gemensamma och effektivare lösningar i de kommunala uppdragen. Det kan till exempel handla om olika former av kompetensutbyte, utbildning, upphandling, myndighetsfrågor med mera. Inom STO finns ett antal avtal avseende upphandling. Avvecklas STO kan avtalen fortleva en tid då avtalslängden är avtalad. Tjänsteskrivelse Personal- och ekonomiutskottet beslutar att ta upp frågan om avveckling av STO-kommittén vid kommitténs nästa sammanträde. Beslutar kommittén om att upplösas ska ärendet behandlas i kommunfullmäktige. Justeras 11

12 19 Diarienummer Skrivelser för kännedom Kommunstyrelsen Redovisning av delegerade och vidaredelegerade beslut fr o m t o m Göteborgsregionens kommunalförbund Inbjudan till kursen Ekonomi för politiker. Personal- och ekonomiutskottet beslutar att lägga ärendet till handlingarna. Justeras 12

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:50 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 14:00-18:45 KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Se närvarolista Övriga Erica Bjärsved ekonomichef Anne-Margret Draganis budgetekonom Raymond Vaske

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-06-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-06-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-12:15 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Inger Johnsson (C) Jan Rohlén (S) 39-50

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-02-08 KOMMUNFULLMÄKTIGE. Agneta Dejenfelt, kommunsekreterare. Astrid Rudbäck (fp) och Jan Rohlén (s)

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-02-08 KOMMUNFULLMÄKTIGE. Agneta Dejenfelt, kommunsekreterare. Astrid Rudbäck (fp) och Jan Rohlén (s) STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE Datum: Måndagen den 8 februari 2010 Tid: Kl. 18:30-20:30 Plats: Ledamöter: Kulturhuset Fregatten Se bilaga Övriga: Agneta Dejenfelt, kommunsekreterare Justeringsdag:

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 BILDNINGS- OCH SOCIALT UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 BILDNINGS- OCH SOCIALT UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00 16.10 BILDNINGS- OCH SOCIALT UTSKOTT Plats Ledamöter Skeppet, kommunhuset Linda-Maria Hermansson (C) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Carl-Henrik Lindberg (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2015-03-11 1(33)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2015-03-11 1(33) Nr 3 Kommunstyrelsen 2015-03-11 1(33) Tid och plats Onsdagen den 11 mars 2015, klockan 08.30 12.30, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson (S) Christine Andersson (S) 45-60 Marianne Sand

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 Beslutande Roger Hansson 8:15-11:30 6-13 Kerstin Gadde Claes Nordevik Ingrid Cassel Bengt Johansson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-12 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-12 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00 15:45 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Erik Söderberg (FP) ordförande Carola Granell (S) vice ordförande Helen Andersson (M) Linda-Maria

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 12:30 Plats: Rodret KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Björn Johansson (s) Linda-Maria Hermansson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 26 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 6 personer.

Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 26 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 6 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2011-11-23 Plats och tid Utvecklingscenter, Ed onsdagen den 23 november, 2011 klockan 19.00 22.00 Beslutande Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Oskarshamnsalen, kl 09.00 15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Stellan Lindeberg (S) Ledamot

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 8.15 Ärende 1-28, Ärenden 29-33 ej

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 472-476, 484, 486 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice

Läs mer

PROTOKOLL 1(27) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2012-11-27

PROTOKOLL 1(27) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2012-11-27 PROTOKOLL 1(27) Plats och tid Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Konferensrum 209, 2:a våningen, Ale gymnasium, kl 09:05-14:00 (ajournering 10:30-10:45 och 11:55-12:35)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer