PROTOKOLL. Sammanträdesdatum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-03-28"

Transkript

1 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS EKONOMI- OCH PERSONALUTSKOTT Datum och tid: Måndagen den 28 mars 2011, kl. 08: Ajournering Plats: Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande Bo Pettersson (s) vice ordförande Lisbeth Svensson (fp) Lena Hedlund (kd) Ersättare Lillemor Arvidsson (m) Jan Alexandersson (v) tjänstgörande Arne Olsson (c) Övriga Ulf Lindén vd Stenungsundshem AB Hans Gillenius (fp) ordförande styrelsen Stenungsundshem Benny Dickborn (s) vice ordf. styrelsen Stenungsundshem Björn Ringnér (fp) ordförande i styrelsen SEMAB Lars-Göran Berg kommundirektör Petra Åhlström kommunjurist Helene Evensen Svenskt Näringsliv/regionchef 26 Gunilla Josefsson ekonomichef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt sekreterare Justeringsdag: Paragrafer: Justerare: Jan Alexandersson (v) Agneta Dejenfelt Ove Andersson Jan Alexandersson (v) sekreterare ordförande justerare BEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag Organ et Protokollet anslås Fr.o.m Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet Agneta Dejenfelt Justerar

2 20 Val av justerare Personal- och ekonomiutskottet beslutar att utse Jan Alexandersson (v) till justerare av dagens protokoll. Justeras 2

3 21 Fastställande av föredragningslistan Ordföranden föreslår följande justering av föredragningslistan: Ärende som utgår: Punkt 7 Redovisning av genomförd medarbetarenkät Punkt 8 Dnr 0196/11 Friskvård till kommunanställda Ärende som tillkommer Punkt 17 Dnr 0354/11 - Ombyggnad av kök på Bergsvägens förskola Tjänsteskrivelse och inspektionsrapport Tillkommande handlingar Punkt 2 Dnr 0140/11 Översyn av bolagsordning, ägardirektiv etc. för Stenungsundshem AB Bolagsordning och ägardirektiv Punkt 3 Dnr 0139/11 Översyn av bolagsordning, ägardirektiv och kommunfullmäktiges föreskrifter för Stenungsunds Energi och Miljö AB Bolagsordning, ägardirektiv och kommunfullmäktiges föreskrifter Punkt 14 Dnr 0283/11 Budget 2012, plan Arbetsmaterial Punkt 15 Dnr 0105/11 Aktuell information från Ekonomi Delegationsbeslut ang. nyupptagna lån om 30 Mkr hos Kommuninvest Personal- och ekonomiutskottet beslutar enhälligt att fastställa föredragningslistan. Justeras 3

4 22 Diarienummer 0140/11 Översyn av bolagsordning och ägardirektiv för Stenungsundshem AB. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över bolagsordning och ägardirektiv etc. för det kommunala bolaget Stenungsundshem AB. Ärendet redovisas på kommunfullmäktige den 17 oktober Som skäl för översynen nämns att ägardirektiven behöver förtydligas avseende tidpunkten för styrelsens hantering av årsredovisningen. Detta på grund av att kommunfullmäktige antog ett nytt revisionsreglemente som anger när revisionsberättelsen senast skall lämnas till fullmäktige. Kommunstyrelsens reglemente anger, som en konsekvens av beslutet,10 mars som sista dag för kommunstyrelsen att behandla årsredovisningen. Utöver ovannämnda behöver dokumenten anpassas till ny lagstiftning. Kommunstyrelsen beslutar att ge personal- och ekonomiutskottet i uppdrag att se över bolagsordning, ägardirektiv etc. för det kommunala bolaget Stenungsundshem AB. Ärendet redovisas på kommunstyrelsen senast den 26 september Beslutsunderlag Skrivelse från kommunfullmäktiges ordförande Kommunfullmäktige Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen , 82 Personal- och ekonomiutskottet beslutar att tillsätta en arbetsgrupp för översyn av bolagsordning och ägardirektiv etc. för det kommunala bolaget Stenungsundshem AB. Gruppen består av följande personer: 1. Ulf Lindén vd 2. Hans Gillenius (fp) ordförande i bolagsstyrelsen 3. Benny Dickborn (s) vice ordförande i bolagsstyrelsen 4. Ove Andersson (m) ordförande i personal och ekonomiutskottet 5. Carola Granell (s) ledamot i personal och ekonomiutskottet 6. Lena Hedlund (kd) ledamot i personal och ekonomiutskottet 7. Erik Söderberg (fp) ersättare i personal och ekonomiutskottet 8. Jan Alexandersson (v) ersättare i personal och ekonomiutskottet 9. Lars-Göran Berg kommundirektör Ove Andersson är sammankallande för gruppen. Arbetsgruppen samordnar, så långt det är möjligt, sitt arbete med den arbetsgrupp som arbetar med översyn av bolagsordning, ägardirektiv och kommunfullmäktiges föreskrifter för Stenungsunds Energi och Miljö AB. Forts. Justeras 4

5 Forts. 22 Arbetsgruppens förslag delredovisas på personal- och ekonomiutskottet Slutligt förslag presenteras på personal och ekonomiutskottet Bolagsdelegation: Stenungsundshem AB träffar, tillsammans med Stenungsunds Energi och Miljö AB, personal- och ekonomiutskottet kl för diskussion om gemensamma frågor. Justeras 5

6 23 Diarienummer 0139/11 Översyn av bolagsordning, ägardirektiv och kommunfullmäktiges föreskrifter för SEMAB Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över bolagsordning, ägardirektiv och kommunfullmäktiges föreskrifter för det kommunala bolaget Stenungsunds Energi och Miljö AB (SEMAB). Ärendet redovisas på kommunfullmäktige den 17 oktober Som skäl för översynen nämns att ägardirektiven behöver förtydligas avseende tidpunkten för styrelsens hantering av årsredovisningen. Detta på grund av att kommunfullmäktige antog ett nytt revisionsreglemente som anger när revisionsberättelsen senast skall lämnas till fullmäktige. Kommunstyrelsens reglemente anger, som en konsekvens av beslutet, 10 mars som sista dag för kommunstyrelsen att behandla årsredovisningen. Ett annat skäl för översyn är kommunfullmäktiges föreskrifter till SEMAB, som bland annat reglerar att kommunstyrelsen skall godkänna företagets investeringsbudget. Utöver detta behöver dokumenten anpassas till ny lagstiftning. Kommunstyrelsen beslutar att ge personal- och ekonomiutskottet i uppdrag att se över bolagsordning, ägardirektiv, och kommunfullmäktiges föreskrifter för det kommunala bolaget SEMAB. Ärendet redovisas på kommunstyrelsen senast den 26 september Beslutsunderlag Skrivelse från kommunfullmäktiges ordförande Kommunfullmäktige , 17 Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen , 81 Personal- och ekonomiutskottet beslutar att tillsätta en arbetsgrupp för översyn av bolagsordning och ägardirektiv och kommunfullmäktiges föreskrifter för det kommunala bolaget SEMAB. Gruppen består av följande personer: 10. Lennart Gevreus vd 11. Björn Ringnér (fp) ordförande i bolagsstyrelsen 12. Lars-Ebbe Pettersson (s) vice ordförande i bolagsstyrelsen 13. Lisbeth Svensson (fp) ledamot i personal och ekonomiutskottet 14. Bo Pettersson (s) ledamot i personal och ekonomiutskottet 15. Lillemor Arvidsson (m) ersättare i personal och ekonomiutskottet 16. Joakim Ruist (mp) ersättare i personal och ekonomiutskottet 17. Arne Olsson (c) ersättare i personal och ekonomiutskottet 18. Anette Oscarsson kommundirektör Forts. Justeras 6

7 Forts. 23 Lisbeth Svensson är sammankallande för gruppen. Arbetsgruppen samordnar, så långt det är möjligt, sitt arbete med den arbetsgrupp som arbetar med översyn av bolagsordning och ägardirektiv för Stenungsundshem AB. Arbetsgruppens förslag delredovisas på personal- och ekonomiutskottet Slutligt förslag presenteras på personal- och ekonomiutskottet Bolagsdelegation: SEMAB träffar, tillsammans med Stenungsundshem AB, personal- och ekonomiutskottet kl för diskussion om gemensamma frågor. Justeras 7

8 24 Diarienummer 0318/11 Arvoden valdagen och förtidsröstningen 2011 Vid sammanträde beslutar valnämnden om arvodesnivån för förtidsröstning samt valdag Arvoden utgår enligt 2010 års nivåer. För ordförande och vice ordförande utgår arvode med 1850 kr för valdagen. För ledamöter i valnämnden och rösträknare i valdistrikten utgår arvode med 1500 kr för valdagen. För iordningställande av vallokal utgår arvode till endast två personer. I samband med förtidsröstningen ska presidiet i valnämnden erhålla arvode i enlighet med arvodesreglementets föreskrifter om sammanträdesarvode. I enlighet med gällande arvodesreglemente ska personal- och ekonomiutskottet besluta om arvoden vid valförrättning och röstsammanräkning i samband med allmänna val efter förslag från valnämnden. Beslutsunderlag Valnämnden , 9 Tjänsteskrivelse Personal- och ekonomiutskottet beslutar att fastställa valnämndens beslut om arvoden i samband med omval till Västra Götalandsregionen 2011 enligt följande: Arvoden utgår enligt 2010 års nivåer. För ordförande och vice ordförande utgår arvode med 1850 kr för valdagen. För ledamöter i valnämnden och rösträknare i valdistrikten utgår arvode med 1500 kr för valdagen. För iordningställande av vallokal utgår arvode till endast två personer. I samband med förtidsröstningen ska presidiet i valnämnden erhålla arvode i enlighet med arvodesreglementets föreskrifter om sammanträdesarvode. Personal och ekonomiutskottet beslutar utöver detta att förrättningsarvode skall utgå vid eventuella, av Valnämnden anordnade, utbildningar. Justeras 8

9 25 Diarienummer 0296/11 Reglemente för Krisledningsnämnd Kommunstyrelsens allmänna utskott utgjorde tidigare krisledningsnämnd i enlighet med lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser. Med anledning av att kommunen fr o m har en ny politisk organisation med fyra utskott till kommunstyrelsen föreslås att kommunstyrelsens personal- och ekonomiutskott från och med 2011 utgör krisledningsnämnd. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Reglemente för krisledningsnämnd Personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna reglemente för krisledningsnämnd. Personal- och ekonomiutskottet beslutar justera 6 i reglementet enligt följande: Kommunstyrelsens personal- och ekonomiutskott utgör krisledningsnämnd i enlighet med lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Justeras 9

10 26 Lokalt företagsklimat, information från Svenskt Näringsliv Helene Evensen, regionchef på Svenskt Näringsliv redogör för rapporten Lokalt företagsklimat Personal- och ekonomiutskottet tackar för informationen Justeras 10

11 27 Diarienummer 0106/11 Aktuell information från Personal Administrativ chef redogör för aktuell information från Personal. Anki Larsson, idag är personalchef i Bollebygds kommun, börjar som personalchef i Stenungsunds kommun den 1 juni Rekrytering av ekonomichef pågår. Löneförhandlingar pågår och lägstanivå är 2%. Personal och ekonomiutskottet beslutar att Personal, på personal- och ekonomiutskottet i september, informerar om följande: 1. Pensionsavgångar. 2. Övergripande information om låga tjänstgöringsgrader, tillfälliga timvikarier etc. (Boendechefen redovisar hur det rent faktiskt ser ut på de särskilda boendena.) 3. Regelverket kring arbetslöshetskassa, sjukförsäkringar kopplat till det personalpolitiska programmet. Justeras 11

12 28 Diarienummer 0069/11 Ekonomisk uppföljning till och med februari Stöd och service I den av administrative chefen för Stöd och service redovisade uppföljningen till och med februari 2011 prognostiseras för helåret 2011 ingen avvikelse mot budget. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Uppföljning Personal- och ekonomiutskottet beslutar att lägga rapporten till handlingarna. Justeras 12

13 29 Diarienummer 0174/11 Samrådsunderlag - verksamhetsinriktning och budget för GR år 2012 Som en av medlemmarna av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) ska kommunen inkomma med synpunkter på GR:s förslag till budget och verksamhetsinriktning för Det aviseras ingen höjning av årsavgiften per invånare mellan 2011 och 2012, även år 2012 uppgår den till 74,11 kr, totalt tkr för Stenungsunds kommun. Den totala skillnaden mellan kommunens budgeterade kostnad för 2011 (1 720 tkr) och GR:s beräknade kostnad för 2012 (1 796 tkr) uppgår till 76 tkr. Ökningen beror dels på att invånarantalet ökat något samt att GR i slutet på 2010 beslutade höja bidraget till Västkuststiftelsen från 1,50 kr per invånare till 3,50 kr per invånare under Denna höjning av bidraget kunde inte inarbetas i kommunens budget för 2011 utan anslogs i slutet av 2010 från kommunstyrelsens konto för oförutsedda händelser. Allmänna utskottets beslut i mars 2010 var, i liket med några andra kommuners, att man inte hade något att erinra mot en höjning av det årliga bidraget till Västkuststiftelsen men man ansåg att höjningen skulle omprioriteras inom GRs budget. Kommunstyrelsens beslut i december 2010 avsåg endast 2011, i övrigt ville man avvakta den av GR uttalade översynen av bidragen inom området överföringar i budgetprocessen inför 2012 där man skulle göra en samlad bedömning av hela det område till vilket GR överför delar av medlemsavgiften. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Samrådsunderlag avseende verksamhetsinriktning och budget för GR år 2012 Kommunstyrelsen , 282 Personal och ekonomiutskottets beslut Personal och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna GR:s verksamhetsinriktning och budget för Justeras 13

14 30 Diarienummer 0268/11 Över- och underskott från 2010 I de Ekonomiska styrprinciperna regleras frågan om resultatutjämning mellan olika redovisningsår. Det är kommunfullmäktige som beslutar om verksamheternas över- och underskott kan föras med till nästa år. Huvudprincipen är att över- och underskott i sin helhet skall föras med. Syftet med reglerna för över- och underskott är att verksamhetsområdena skall ta ekonomiskt ansvar, stimulera till ekonomiska överskott och undvika underskott. Vid eventuella avvikelser från huvudprincipen kan påverkansmöjlighet och uppnående av uppsatta mål vägas in. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att över- underskott från 2010 medförs till 2011 enligt tjänsteskrivelse av , bilaga 1. Justeras 14

15 31 Diarienummer 0282/11 Ombudgetering 2011:1 Varje år ombudgeteras de investerings- och driftanslag som av någon anledning behöver tas med in i nästa budgetår. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Ombudgetering 2011:1 arbetsmaterial Yrkanden Bo Pettersson (s), Jan Alxandersson (v): i enlighet med tjänstemannaförslag men med tillägget att Barnomsorg och skola får ytterligare 6 Mkr för att öka lärartätheten och för att bibehålla de goda resultaten i elevernas kunskapsinhämtning. Ove Andersson (m): i enlighet med tjänstemannförslaget. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att personal- och ekonomiutskottet beslutar i enlighet med Ove Anderssons yrkande. Personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta följande: 1. utöka investeringsbudgeten till 174 Mkr enligt bilaga 1. Utöver de anslag som flyttas med från tidigare år finns en utökning av investeringsanslagen med 2 Mkr för skateboardrampen (från 2,5 Mkr till 4,5 Mkr) samt 2,7 Mkr för entrén på Nösnäsgymnasiet. 2. utöka driftbudgeten med 6 Mkr enligt nedanstående punkter a-d a. 2,7 Mkr för satsning på ungdomsarbetslöshet, b. 0,8 Mkr för detaljplan för Nösnäsområdet, c. 1,5 Mkr avseende datorsatsningen inom grundskolan, d. 1 Mkr till Sundahallen underhållsbehov. 3. utöka driftbudgeten med ytterligare 3,3 mkr som avser beräknade räntekostnader för den utökade investeringsbudgeten enligt p.1 ovan 4. utöka budgeterade skatteintäkter med 7,8 Mkr enligt prognos grundad på SKLs Cirkulär 2011:7 5. kommunen kan under 2011 uppta nya lån på maximalt 100 mkr till en total låneskuld för kommunen (inklusive SEMAB) på 525 Mkr. Reservation Bo Pettersson (s) och Jan Alexandersson (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för Bo Petterssons yrkande. Justeras 15

16 32 Diarienummer 0283/11 Budget 2012, plan Ekonomichefen redogör för budgetförutsättningar och vissa redan kända behov inför budget 2012 och plan Visst material med simulering beträffande intäkter, löner och hyror presenteras. Personal- och ekonomiutskottet noterar följande tidsplan för budgetarbetet: Verksamheternas eventuellt utökade behov för nästa år skickas till PEU Vårpropositionen ? Befolkningsprognosen färdigställs - mailas till berörda så fort den är klar PEU: Befolkningsprognosen presenteras. PEU: Vårpropositionen. PEU: Genomgång av verksamheternas budgetbehov. Påskveckan Preliminär-preliminära ramar från PEU till verksamheterna PEU vanligt PEU - inget budgetarbete /19 PEU: verksamheterna presenterar sina budgetbehov PEU: presenterar verksamheternas preliminära ramar PEU: budgeten slutbehandlas KS: budgeten slutbehandlas KF: budgeten slutbehandlas. Justeras 16

17 33 Diarienummer 0105/11 Aktuell information från Ekonomi Ekonomichefen redogör för delegationsbeslut avseende nyupptagande av lån hos Kommuninvest. Personal och ekonomiutskottet noterar informationen. Justeras 17

18 34 Information om delegationsbeslut från kommunstyrelsen Sekreteraren informerade om fattade delegationsbeslut: Remissyttrande gällande revidering av förbundsordningen med avseende på GRs roll som regionalt samverkansorgan. Beslut fattat av kommunstyrelsens ordförande på delegation från kommunstyrelsen. Avslag på ansökan gällande utökat öppethållande från Bohusrestauranger AB. Beslut fattat av kommunstyrelsens ordförande på delegation från kommunstyrelsen. Avslag på ansökan gällande utökat öppethållande från N & C Nöje AB. Beslut fattat av kommunstyrelsens ordförande på delegation från kommunstyrelsen. Yttrande över ansökan om tillstånd för allmän kameraövervakning. Beslut fattat av kommunstyrelsens ordförande på delegation från kommunstyrelsen. Beviljade parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Beslut fattat av tjänsteman på delegation från kommunstyrelsen. Beviljat stadigvarande serveringstillstånd. Beslut fattat av tjänsteman på delegation från kommunstyrelsen. Beviljat serveringstillstånd till slutna sällskap. Beslut fattat av tjänsteman på delegation från kommunstyrelsen. Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet. Beslut fattat av tjänsteman på delegation från kommunstyrelsen. Personal- och ekonomiutskottet noterar informationen. Justeras 18

19 35 Diarienummer 0354/11 Ombyggnad av Bergsvägens förskolas kök På grund av myndighetskrav från Miljö och Hälsa behöver Bergsvägens förskolas kök byggas om och följande behöver åtgärdas: 1. varuleveranserna kan inte tas om hand på ett korrekt sätt när ramp och utrymme saknas, entrédörr är för smal (för godshäckar), 2. förvaring av kyl- och frysvaror, 3. omklädningsrum saknas, 4. kontorsplatsen skall vara placerad utanför köket, 5. ventilerat städutrymme med utslagsvask. Som ett resultat av ovanstående så måste soprummet lyftas ut ur huset och byggas separat så att den ytan kan användas till köket. Det finns också en vattenskada i köksgolvet från 2010 som inte är åtgärdad.. I 2011 års investeringsbudget har i Fastighetsförvaltningens investeringsbudget under löpande investeringar avsatts1 Mkr för myndighetskrav kök. I samma investeringsbudget finns 5 Mkr ospecificerade medel för verksamheternas behov. Föreslås att 1 Mkr från myndighetskrav kök och 2,5 Mkr från ospecificerade medel för verksamheternas behov prioriteras till ombyggnationen på Bergsvägens förskolas kök. I de Ekonomiska styrprinciperna stadgas att respektive verksamhetschef beslutar om innevarande års investeringar inom angiven ram och utifrån av verksamhetsområdet upprättad utbytesplan och inventarieförteckning. För dessa investeringar erhålls ingen ramkompensation för kapitalkostnader (avskrivningar och intern ränta). Personal och ekonomiutskottets beslut Personal och ekonomiutskottet beslutar att: 1. avsätta 3,5 Mkr i 2011 års investeringsbudget till ombyggnation av köket, Bergsvägens förskola. 2. genom detta beslut lämna godkännande för upphandling och genomförande av investeringen. 3. finansiering sker genom omprioritering inom Fastighetsförvaltningens investeringsbudget för löpande investeringar. 1 Mkr prioriteras från myndighetskrav kök och 2,5 Mkr från ospecificerade medel för verksamheternas behov. 4. Måltid använder överskott från tidigare år för att betala den kapitalkostnad som uppstår under innevarande år, dvs Kapitalkostnaderna för investeringen beaktas av personal- och ekonomiutskottet i arbetet med 2012 års budget. Justeras 19

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- och EKONOMIUTSKOTT. Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- och EKONOMIUTSKOTT. Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- och EKONOMIUTSKOTT Tid: 08:30 09:50 och 15.00-15.15 Plats: Rodret Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande Bo Pettersson (s) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-02-17. Lisbeth Svensson (FP) Lena Hedlund (KD) Jan Alexandersson (V) tj gör

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-02-17. Lisbeth Svensson (FP) Lena Hedlund (KD) Jan Alexandersson (V) tj gör STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:30 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-06-18

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-06-18 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 13:00-15:40 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande 73-82, 84-89 Bo Pettersson (S) vice ordförande, 73-82, 84-89

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-04-23

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-04-23 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-12:10 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-12:00 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-02-02 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-02-02 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 8:30-12.10 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT Plats: Sammanträdesrum Hallerna Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice.ordförande Lisbeth Svensson (fp) Bo

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-12-14 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-12-14 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 8:30: - 12.30 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT Plats: Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande Lena Hedlund (kd) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn 2011-11-15 1 (8) Plats och tid 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Alf-Göran Andersson Ann-Mari Louison Ingegerd

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-02-21 KOMMUNSTYRELSENS EKONOMI- OCH PERSONALUTSKOTT. Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-02-21 KOMMUNSTYRELSENS EKONOMI- OCH PERSONALUTSKOTT. Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS EKONOMI- OCH PERSONALUTSKOTT Tid: 08:30-11:45 Plats: Rodret Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande Bo Pettersson (s) vice ordförande Lisbeth Svensson (fp) Carola Granell

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:50 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(20) Plats och tid A-salen, kl. 9.00 11.20 Beslutande Ledamöter Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-08-27 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-08-27 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00-16:00 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Erik Söderberg (FP) ordförande Carola Granell (S) vice ordförande Helen Andersson (M) Katja Nikula

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice.

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice. STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 08:30 09:20 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT Plats: Sammanträdesrum Rodret Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice. ordförande Bo Pettersson (c) Ersättare:

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-11:45 Ajournering: 11:05-11:20 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Nr 22 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 21 november 2006, klockan 08.30-12.10, 12.50-18.00 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-12-11 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-12-11 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Rodret Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Inger Johnsson (C) Jan Rohlén (S) Christian

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

v ordf Andreas Vänerlöv (kd)

v ordf Andreas Vänerlöv (kd) Sida Barn- och ungdomsnämnden 2003-06-23 1 ( 18) Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 21.45 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Enligt närvarolista Utses att justera v ordf Andreas Vänerlöv

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare Myndighetsnämnden för teknik och miljö 20 februari 2007 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Lars Molin (M) Helena Brink (C)

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Lars Molin (M) Helena Brink (C) Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-12:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Marie-Louise Hellström

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C) 1(14) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-12.00 ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 juni kl 14.00-14:35 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Lars Rundgren (m) Bo Ivgren

Läs mer

Rose-Marie Henriksson

Rose-Marie Henriksson Hemvårdsnämnden 2010-03-31 1(21) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 13:30 17:10 ande: Ann-Charlott Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Hanne Jönsson (M) Tord Johansson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50 2015-01-16 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 4 Alvesta 2015-01-16 kl. 9:00 15:35 Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-05-30 KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:00-21:35. Ajournering för fika 20:20 20:40.

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-05-30 KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:00-21:35. Ajournering för fika 20:20 20:40. KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid: Kl. 18:00-21:35. Ajournering för fika 20:20 20:40. Plats: Kulturhuset Fregatten Stenungesalen Beslutande Sofia Westergren (M) Kent Sylvan (M) Sofie Folkesson (M) Carl-Henrik Lindberg

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-10-01

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-10-01 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30: - 12:00 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Årjängs gymnasieskola, kl 15.30-19.55 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson (fp) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1 Plats och tid Torsdag 26 november 2009 kl 17.00-20.00 Beslutande Se bilagd upprops- och voteringslista Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 21 februari 2014, kl. 14.00-15.00, på Burgården Konferens, Skånegatan, Göteborg

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 21 februari 2014, kl. 14.00-15.00, på Burgården Konferens, Skånegatan, Göteborg från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 21 februari 2014, kl. 14.00-15.00, på Burgården Konferens, Skånegatan, Göteborg Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg ordf Johan Nyhus (S), Göteborg Patrik Karlsson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-01-17 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-01-17 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-12:10 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Rodret Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande, ej 4-5 Inger Johnsson (C) Christian Andersson

Läs mer

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSEN Tid: 16:30-16:40 Plats: Skeppet Beslutande Sofia Westergren (M), ordförande Bo Pettersson (S), vice ordförande Gunnar Lidén (M) ersätter Linda Ekdahl (M), jäv 59, 61 Roger Andersson (S)

Läs mer

Sekreterare Paragrafer 35-46 Niklas Tiedermann Ordförande. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Paragrafer 35-46 Niklas Tiedermann Ordförande. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) 2010-04-13 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 11.00 12.35 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Jenny Steen Christina Johansson Inga-Britt Ritzman Siv Lunander Magnus

Läs mer

Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson Catharina Trovik Hans Rönn Agneta

Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson Catharina Trovik Hans Rönn Agneta Kommunstyrelsen 2003-02-05 1 (20) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-14.45 Beslutande Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson Ove

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:05 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119 Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 17.15 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s), ers för Annica Blomgren (s) Ahti

Läs mer

Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg Britta Bergström Catharina Fredriksson (s) Hans Trovik Agneta Rönn

Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg Britta Bergström Catharina Fredriksson (s) Hans Trovik Agneta Rönn SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (18) Plats och tid rum 293 i Kommunhuset kl 14.10-15.45 Beslutande Benita Vikström (s) Emil Carlsson (v) Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg (s) Britta

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen Sida Barn- och ungdomsnämnden 2003-10-20 1 ( 15) Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 21.30. Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Enligt närvarolista Utses att justera Andreas Vänerlöv (kd)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 17.30-17.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-04-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Pär Edgren. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Pär Edgren. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden 1(11) Plats och tid Revelj, kommunhuset, Hultsfred kl. 09.00-11.30 ande Gunilla Abrahamsson, s Pär Edgren, m Arne Fäldt, s Gunilla Nilsson, c Carola Nilsson, s Lennart Eklund, c Runa Petersson, kd Benny

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20)

Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20) Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20) Plats och tid Tingshuset, måndagen den 22 januari 2007, kl. 16.00-20.45 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c) ordförande Ingridh

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Torsdagen den 16 februari 2012, kl. 08.30-15.00 Beslutande se bifogad närvarolista ajournering 08.40-08.45, 09.40-10.00, 12.00-13.00

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2009-05-20 1(8) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 8.30 9.40 Närvarande Beslutande Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S) Lennart Norman

Läs mer

Gymnasienämnden 2006-01-24 1 (13)

Gymnasienämnden 2006-01-24 1 (13) Sammanträdesdatum 1 (13) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 15.00-19.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande

Läs mer

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400 Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 9:00 11:15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 13.30-17.15 Beslutande Elena Fridfelt, ordförande (C) Klas Nordh (FP) 118-124

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Nicklas Bremefors, ekonomichef Inger Bengtsson, markhandläggare, 155 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Nicklas Bremefors, ekonomichef Inger Bengtsson, markhandläggare, 155 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-10:30 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Helena

Läs mer

Protokoll 2011-11-02

Protokoll 2011-11-02 2011-11-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum, Kumla, 2011-11-02, klockan 17:00 Beslutande Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Stefan Svensson (S)

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(22)

Sammanträdesprotokoll 1(22) Sammanträdesprotokoll 1(22) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 28 november 2012, 9.00-11.40 ande Övriga närvarande Åsa Eriksson (S), ordförande, Gunnar Tiger (S), Arne Pettersson (S),

Läs mer

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-12-17 ÄRENDEN BUN 119 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN 120 BUDGETUPPFÖLJNING PER DEN 30 NOVEMBER 2015... 2 BUN 121 FÖRDELNING AV ENHETSBUDGETAR... 3 BUN

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sal 114 14:00-16:00 ande Anders Tell, ordförande. Fredrik Axelsson (M), vice ordf. Malin Emilson (S) Qazim Hasanaj (S) Emma Bruce (S) Anna Pettersson (S) Magnus

Läs mer

Kommunkontoret, Vårgårda1

Kommunkontoret, Vårgårda1 Kultur- och fritidsnämnden 2002-03-12 1(11) Plats och tid Vårgårda Hockey Clubs lokal, tisdag 2002-03-12, kl. 17.30-19.301 Beslutande Jan Hellnevi (fp) ordförande1 Kent Warnborg (s) deltog ej i 181 Per

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2014-12-15 1 (15) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M) Anita Söderlind (M) Lennart Nilsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-06-12 1-6

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-06-12 1-6 2007-06-12 1-6 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.20 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (fp) Gustav Wennberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-10 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Arne Ottosson

Läs mer

Ajournering 9.30 9.50. Anders Bergstedt (M) ersättare för Lennart Jannerö (M)

Ajournering 9.30 9.50. Anders Bergstedt (M) ersättare för Lennart Jannerö (M) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 08:30 12.20 Ajournering 9.30 9.50 Beslutande Ledamöter Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Lars Jonehög, Fp Britta Nilsson, M Torbjörn Lewin, S, (ej tjänstgörande ersättare)

Lars Jonehög, Fp Britta Nilsson, M Torbjörn Lewin, S, (ej tjänstgörande ersättare) 1(16) Plats och tid Nordiska Travmuseet, Biblioteket, kl 14.15-17.30 Beslutande Ledamöter Marita Arvidsson, C, vice ordf Lotta Wignell, C Margareta Bryntesson, M Agneta Nilsson, Kd Maurice Leroy, S Anne

Läs mer

Monika Gustavsson (s) Monika Gustavsson (s) Barn- och ungdomsnämnden. Barn- och ungdomsförvaltningen

Monika Gustavsson (s) Monika Gustavsson (s) Barn- och ungdomsnämnden. Barn- och ungdomsförvaltningen Sida Barn- och ungdomsnämnden 2001-09-24 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, konferensrum 225, kl 15.00 17.10 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Enligt närvarolista Utses att justera Monika

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-03 36

Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-03 36 36 Plats och tid Bibliotekets sammanträdesrum, 2012-09-03, kl 13.15-16.40 Beslutande Enar Moberg (S), ordförande Monica Sundberg (S) Tommy Botström (S) Gunilla Österberg (M) Kenneth Eriksson (C) Birgitta

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 8 januari 2015 kl. 08.30-11.50

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 8 januari 2015 kl. 08.30-11.50 2015-01-08 1(23) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 8 januari 2015 kl. 08.30-11.50 Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s)

Läs mer

Kommunkontoret, Heby torsdag 21 augusti 2014 kl 16:00. Helena Henriksson 137-150 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby torsdag 21 augusti 2014 kl 16:00. Helena Henriksson 137-150 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-11:50 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Emilie Jansson (S) Anders Pettersson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.15 Beslutande Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordf Rolf Svensson (C), tjg ers för Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-05-13 1. Annikki Oscarsson (KD) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Håkan Johansson. Justerande/Annikki Oscarsson

Barn- och utbildningsnämnden 2013-05-13 1. Annikki Oscarsson (KD) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Håkan Johansson. Justerande/Annikki Oscarsson 2013-05-13 1 Plats och tid Sammanträde i Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 13 maj 2013, klockan 09:00-10:25 Beslutande Håkan Johansson (M), ordförande Annicki Oscarsson (KD), 1:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-01-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 8. AB Melleruds Bolagshus 2011-11-02 1(7)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 8. AB Melleruds Bolagshus 2011-11-02 1(7) Nr 8 AB Melleruds Bolagshus 2011-11-02 1(7) Plats och Melleruds kommunkontor, onsdagen den 2 november 2011 sammanträdestid klockan 08.30 10.55 Beslutare Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna

Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna arbetsutskott 17 oktober 2006 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 17 oktober

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-9.40 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 24 augusti 2010 kl 13.00-15.40 Beslutande Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan Calais (S) Gun-Britt Bourelius (S) i

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-22 Plats och tid Södergatan 2 i Gislaved, tisdagen den 22 april 2014, kl. 14.00-15.45, med ajournering mellan kl. 14.25-14.35. Beslutande Niclas Palmgren (M),

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Nr 1 Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Tid och plats Onsdagen den 13 januari 2016, klockan 08.30 12.30, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson (S) Christine Andersson (S) Marianne Sand

Läs mer

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.35 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-21

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-21 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-21 Sida 1 (13) Paragrafer 58-68 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, onsdagen 2012-03-21 kl 13.30-14.30 Beslutande Övriga

Läs mer

Birger Pettersson-Wiik, S, ordf Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Annika Holmstrand, C Esbjörn Andersson, C Maurice Leroy, C

Birger Pettersson-Wiik, S, ordf Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Annika Holmstrand, C Esbjörn Andersson, C Maurice Leroy, C 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 29 oktober kl 14.00-15.40 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordf Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Annika Holmstrand, C Esbjörn Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-09-24 Plats och tid Beslutande Södergatan 2, Gislaved, tisdagen den 24 september 2013 kl. 8.30-17.15, med ajournering mellan kl. 11.45-12.45. Niclas Palmgren (M), ordf. Agneta Karlsson (M) Sven-Erik

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2008-10-29

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2008-10-29 Plats och tid Beslutande Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg, Onsdagen den 29 oktober 2008 kl 18.00 20.50 Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren,

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP)

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP) KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 17:00-20:30 ande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Landergren (L),

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.3014.20 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer