\, r 1 1 PARTILLE KOMMUN. Sammanträdet inleds med rnusikfrarnträdande från Kulturskolan. Sessionssalen, kommunhuset, kl.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "\, r 1 1 PARTILLE KOMMUN. Sammanträdet inleds med rnusikfrarnträdande från Kulturskolan. Sessionssalen, kommunhuset, kl."

Transkript

1 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommurifulirnäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19: Vid uppropet antecknas närvaro för 44 ordinarie ledamöter. 6 tjänstgörande ersättare och 18 ej tjänstgörande ersättare, se sammanträdeslista bilaga A. Plats och tid Paragrafer Närvarande Sammanträdet inleds med rnusikfrarnträdande från Kulturskolan. Linda Fröberg (M) och Gitte Caous (5) Kommunkansliet, Partille, tisdagen den 8 september 2015, kl. 16:00 Utses att justera Justeringens plats och tid Carina Marklinder \, r Underskrifter Sekreterare Inger René Ordförande Justerande Partille kommunfullmäktige Uppsättande: Kommunkansliet, Partille Nedtagande: ANSLAGIBEVIS Organ Sam m anträdesdatum Datum för anslag Protokollet förvaras Carina Marklinder Underskrift

2 1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Anmälningsärenden (KS/20 15:224, KS/2015:141) a) Revisionsrapport Strukturomvandling inom utbildningssektorn, Granskning av sammanslagning av gymnasienämnden och barn- och utbildningsnämnden. b) Revisionsrapport Granskning av kvalitetssäkring inom samhälisbyggnadskontoret. 70 Interpellation angående Partilles blivande kundcenter (KS/20 15:288) Fullmäktigeledarnoten Linus Johansson (V) ställer en interpellation till ordföranden i kommunstyrelsen, Stefan Svensson (M), angående Partilles blivande kundcenter. Fullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. Stefan Svensson (M) svarar på inter pellationen muntligt och genom skrivelse daterad Motion angående Partille kommun självförsörjande med vatten (KS/2015:292) Fullmäktigeledamoten Markus Lund (KD) ställer en motion till fullmäktige angående Partille kommuns vattenförsörjning. Fullmäktige rernitterar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 72 Antagande av mål och inriktning för Partille kommuns arbete med våld i nära relationer (KS12015:162) 1 Partille kommun finns sedan 2006 en handlingsplan för att motverka hot och våld mot kvinnor kommunövergripande handlingsplan för kvinnofrid i Partille. Handlingsplanen ska tydliggöra ett förebyggande arbetssätt för att motverka våld mot kvinnor, men också ge vägledning för den personal som i arbetet möter kvinnor och barn som är utsatta för våld. Nuvarande handlingsplan för kvinnofrid behöver revideras för att kunna vara ett än bättre styrdokument fbr kommunens arbete med våld i nära relationer framöver. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 mål 1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige Sam manträdesdatum På uppdrag av kommunledningen har en arbetsgrupp med representanter fl-ån kommunens förvaltningar arbetat fram ett förslag till ett styrdokument för kommunens arbete med våld i nära relationer och inriktning för Partille kommuns arbete med våld i nära relationer. 1 styrdokumentet ska våld i nära relationer ses ur ett foikhälsoperspektiv och därför vara en ansvarsfråga för alla förvaltningar och verksamheter. Innehållet i den nationella samordnarens betänkande har inarbetats i dokumentet. Förslag till mål och inriktning för kommunens arbete med våld i nära relationer har redo visats i StyrBus ärendet finns tjänsteskrivelse daterad , förslag till mål och inriktning för Partille kommuns arbete med våld i nära relationer samt kommunstyrelsens beslut , 95. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige upphäver tidigare kommunövergripande handlingsplan för kvinnofrid i Partille kommun (KS/2008:332). Fullmäktige antar Mål och inriktning för Partille kommuns arbete med våld i nära relationer, daterat augusti Yrkande Matz Dovstrand (SD) yrkar på återremiss. Propositionsordning Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. Votering Votering begärs och ska genomföras. Följande propositionsordning godkänns; den som röstar för att ärendet ska avgöras idag röstar ja, den som röstar för att ärendet ska åter remitteras röstar nej. Med 43 ja, 7 nej och 1 bilaga B. frånvarande beslutar fullmäktige att ärendet ska avgöras idag, Ordföranden konstaterar därefier att endast kommunstyrelsens förslag föreligger och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. Fullmäktige upphäver tidigare kommunövergripande handlingsplan för kvinnofrid i Partille kommun (KS/2008:332). Fullmäktige antar Mål och inriktning för Partille kommuns arbete med våld i nära relationer, daterat augusti Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida i Kommunfullmäktige Sam manträdesdatum Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige (KS/2014:206) Sara Hansson (V) har i skrivelse daterad begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. Fullmäktige entledigar Sara Hansson (V) från sitt uppdrag som ersättare i fullmäktige. Fullmäktige hemställer hos länsstyrelsen om sammanräkning för utseende av ny ersättare för Vänsterpartiet i fullmäktige. 74 Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden (KS/2014:226) Sara Hansson (V) har i skrivelse daterad begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. Fullmäktige entledigar Sara Hansson (V) från sitt uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. Fullmäktige utser ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden vid sitt nästa sammanträde. 75 Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden (KSI2O 14:223) Henrik Tengby (5) hari skrivelse daterad begärt entledigande från sitt upp drag som ersättare i utbildningsnämnden. Fullmäktige entledigar Henrik Tengby (5) från sitt uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden. Fullmäktige väljer Michael Jonasson (5), Oxledsvägen 99, Sävedalen, till ny ersättare i utbildningsnämnden. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kornrnunfullmäktige Sam manträdesdatum Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden (KS/2014:225) HanneloreNormark (KD) hari skrivelse daterad begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnärnnden. Fullmäktige entledigar Hannelore Nonnark (KD) från sitt uppdrag som ersättare i vårdoch omsorgsnärnnden. Fullmäktige väljer Eva Wanther (KD), Torsvägen 10, Sävedalen, till ny ersättare i vård-och ornsorgsnämnden. 77 Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige (KS/2014:206) Jesper Claesson (SD) hari skrivelse daterad begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. Fullmäktige entledigar Jesper Claesson (SD) från sitt uppdrag som ersättare i fullmäktige. Fullmäktige hemställer hos länsstyrelsen om sammanräkning för utseende av ny ersättare för Sverigedemokraterna i fullmäktige. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 Deltar Bilaga A sid 1 (2) Närvarologg för ordinarie ledamöter Kommunfullmäktiqes sammanträde den 1 september 2015 i Ledamot Logg Inger René, ordförande(m) Deltar upprop 1 kl. 18:32 Märta Johansson, vice ordf(s) Deltar upprop 1 kl. 18:32 Stefan Svensson (M) Deftar upprop 1 kl. 18:32 Marith Hesse (M) Deftar upprop 1 kl. 18:32 Jonas Mårdbrink (M) Deltar upprop 1 kl. 18:32 Linda Fröberg (M) Deltar upprop 1 kl. 18:32 Adam Algotsson (M) Deltar i upprop 1 kl. 18:32 Angela Fasth Torstensson (M) Deltar i upprop 1 kl. 18:32 Hadar Kronberg (M) Deltar i upprop 1 kl. 18:32 Sofie Bichler (M) Deltar i upprop 1 kl. 18:32 Greta Meller (M) Deltar upprop 1 kl. 18:32 Henrik Sjöqvist (M) Deltar i upprop 1 kl. 18:32 Rita Paparizou (M) Deltar upprop 1 kl. 18:32 Jan Trönsdal (M) Deltar upprop 1 kl. 18:32 Ingemar Sandahl (M) Deltar upprop 1 kl. 18:32 Lars Stålheim (M) Deltar upprop 1 kl. 1 8:32 Marianne Ahlborg (FP) Kent Vahlén autoers. kl. 18:34 Jan Nyström (FP) Deftar upprop 1 kl. 18:32 Lotten Winström Carlsson (FP) Deltar upprop 1 kl. 18:32 Kaj Nämvik(FP) Deltar upprop 1 kl. 18:32 Larisa Bergroth (FP) Deltar upprop 1 kl. 18:32 Markus Lund (KD) Deltar upprop 1 kl. 18:32 Bert Nygren (KD) Deltar upprop 1 kl. 18:32 Björn Byström (C) Deltar upprop 1 kl. 18:32 Anna Strand (C) Deltar upprop 1 kl. 18:32 Roland Cronestad (SD) Matz Dovstrand autoers. kl. 18:34 Fredrik Eriksson (SD) Deltar i upprop 1 kl. 1 8:32 Mikael Hansson (SD) Eva Carlsson (S) Deltar i upprop 1 kl. 1 8:32 Arne Ohlsson (5) Jan Norberg autoers. kl. 18:34 Eva Magnusson (S) Deltar i upprop 1 kl. 18:32 Niclas Ylander (S) Deltar i upprop 1 kl. 18:32 Per-Åke Westlund (5) Soraya Zarza Lundberg autoers. kl. 18:34 Kaisa Blank Nordmark (5) Jerry Johansson autoers. kl. 18:34 Bahaddin All (5) Deltar i upprop 1 kl. 18:32 Marie Raask (5) Deltar i upprop 1 kl. 18:32 Bengt Odeholm (S) Deltar upprop 1 kl. 18:32 Gitte Caous (S) Deltar upprop 1 kl. 18:32 Håkan Söderberg (S) Deltar upprop 1 kl. 18:32 Isabelle Asadian Falahieh (S) Deltar upprop 1 kl. 1 8:32 Leonel Bylund (MP) Deltar upprop 1 kl. 18:32 Jenny Svanergren (MP) Deltar upprop 1 kl. 18:32 Marijan Orlic (MP) Deltar upprop 1 kl. 18:32 Pia Sundh (MP) upprop 1 kl. 18:32 Jannike Hallonqvist (MP) Cecilia Tvingby autoers. kl. 18:34 Katarina Lindström Johansson (V) Deltar upprop 1 kl. 18:32 Linus Johansson (V) Deltar upprop 1 kl. 18:32 Karin Jaxmark (V) Deltar upprop 1 kl. 18:32 Lasse Selander (V) Deltar upprop 1 kl. 1 8:32 Stefan Falktorp (SD) Deltar upprop 1 kl. 18:32 Björn Wolf (SD) Deltar upprop 1 kl. 1 8:32

7 Cecilia Tvingby(MP) Ankom kl. 18:33 - Bilaga A sid 2 (2) Närvarologg för ersättare Kommunfullmäktiges sammanträde den 1september Ersättare Logg Eva Persson (M) Ankom kl. 18:32 Tom Ekwall (M) Ankom kl. 18:32 Björn Hesse (M) Ankom kl. 18:32 Sven-Bertil Gärtner (M) Ankom kl. 18:32 Otto Natt och Dag (M) Ankom kl. 18:32 Rosmarie Trönsdal(M) Ankom kl. 18:32 Mattias Olsson Ruppel (M) Ankom kl. 18:32 Mikael Granberg (M) Ankom kl. 18:33 Kent Vahlén (FP) Ankom kl. 18:33 Claes Neuman (FP) Ankom kl. 18:33 Annette Nord (KD) Ankom kl. 18:33 Bengt-Olof Westerberg (C) Ankom kl. 18:33 Jan Norberg (5) Ankom kl. 18:33 Soraya Zarza Lundberg (S) Ankom kl. 18:33 Jerry Johansson (5) Ankom kl. 18:33 Joakim Cederberg-Hake(S) Ankom kl. 18:33 Jana Karlsson (S) Ankom kl. 18:33 Daniel Kristoffersson (5) Ankom kl. 18:33 Gunilla Palmgren (S) Ankom kl. 18:33 Mikael Lindquist(MP) Ankom kl. 18:33 RaineWallander(MP) Ankom kl. 18:33 Martin Öhman (V) Ankom kl. 18:33 Matz Dovstrand (SD) Ankom kl. 1 8:34

8 - Bilaga B Voteringslista Kommunfullmäktiges sammanträde den 1 september Antaoande av mål och inriktninci för Dartille kommuns arbete med våld i nära relationer_ks/2015:162 - X Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv Inger René, ordförande (M) Alla X Märta Johansson, vice ordf (S) Alla X Stefan Svensson (M) Alla X Marith Hesse (M) Alla X Jonas Mårdbrink (M) Alla X Linda Fröberg (M) Alla X Adam Algotsson (M) Alla X Angela Fasth Torstensson (M) Alla X Hadar Kronberg (M) Alla X Sofie Bichler (M) Alla X Greta Meller (M) Alla X Henrik Sjöqvist (M) Alla X Rita Paparizou (M) Alla X Jan Trönsdal (M) Alla X Ingemar Sandahl (M) Alla X Lars Stålheim (M) Alla X Marianne Ahlborg (FP) Alla Kent Vahlén X Jan Nyström (FP) Alla X Lotten Winström Carlsson (FP) Alla X Kaj Nämvik (FP) Alla X Larisa Bergroth (FP) Alla X Markus Lund I2L Bert Nygren pj Alla X Björn Byström (C) Alla X Anna Strand Alla X Roland Cronestad jp Alla Matz Dovstrand X Fredrik Eriksson (SD) Alla X Mikael Hansson (SD) Alla X Eva Carlsson Alla X Arne Ohlsson (S) Alla Jan Norberg X Eva Magnusson (S) Alla Niclas Ylander Alla X Per-Åke Westlund Alla Soraya Zarza Lundberg X Kaisa Blank Nordmark (5) Alla Jerry Johansson X Bahaddin All (S) Alla X Marie Raask (5) Alla X Bengt Odeholm (5) Alla X Gitte Caous (5) Alla X Håkan Söderberg (5) Alla X Isabelle Asadian Falahieh (5) Alla X Leonel Bylund (MP) Alla X Jenny Svanergren (MP) Alla X Marijan Orlic (MP) Alla Pia Sundh (MP) Alla X Jannike Hallonqvist (MP) Alla Cecilia Tvingby X Katarina Lindström Johansson (V) Alla X Linus Johansson (V) Alla X Karin Jaxmark (V) Alla X Lasse Selander (V) Alla X Stefan Falktorp (SD) Alla Björn Wolf (SD) Alla X SUMMA:

1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Z37 Kommunfullmäktige Sam manträdesdatum 2016-04-19 Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:45 3947 Vid uppropet antecknas närvaro för 42 ordinarie ledamöter,

Läs mer

1 PARTILLE KOMMUN 46-57

1 PARTILLE KOMMUN 46-57 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida? 5 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-05-19 Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:40, med ajournering mellan kl. 19:25-19:30 Plats och tid Paragrafer

Läs mer

Vid uppropet antecknas närvaro för 42 ordinarie ledamöter, 6 tjänstgörande ersättare och 10 ej tjänstgörande ersättare, bilaga A.

Vid uppropet antecknas närvaro för 42 ordinarie ledamöter, 6 tjänstgörande ersättare och 10 ej tjänstgörande ersättare, bilaga A. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2018-06-12 Sessionssalen, kommunhuset, kl. 16:00 21:45 Ajournering kl, 17:30-18:00 samt kl. 21:15-21:25 64-69 Vid uppropet antecknas närvaro för 42 ordinarie

Läs mer

1 1 PARTILLE KOMMUN 9 Kommunfullmäktige

1 1 PARTILLE KOMMUN 9 Kommunfullmäktige 19:40 1 1 PARTILLE KOMMUN 9 Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 Plats och tid 124-134 Paragrafer Vid uppropet antecknas närvaro för 45 ordinarie ledamöter,

Läs mer

1 1 PARTILLE KOMMUN. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 20:00

1 1 PARTILLE KOMMUN. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 20:00 1 1 PARTILLE KOMMUN 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 20:00 4-l7 Vid uppropet antecknas närvaro för 42 ordinarie ledamöter, 8 tjänstgörande ersättare och 9 ej tjänstgörande

Läs mer

1 1 PARTILLE KOMMUN. Sammanträdet inledes med framträdande från Kulturskolan. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:15 75-80

1 1 PARTILLE KOMMUN. Sammanträdet inledes med framträdande från Kulturskolan. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:15 75-80 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrdesdatum 2014-10-01 Sida 1 Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:15 75-80 Vid uppropet antecknas närvaro för 43 ordinarie ledamöter,

Läs mer

.u--- 1 1 PARTIL[.E KOMMUN. i Kommunfullmäktige. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:30. 5-l8

.u--- 1 1 PARTIL[.E KOMMUN. i Kommunfullmäktige. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:30. 5-l8 1 1 PARTIL[.E KOMMUN i Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sam manträdesdatum 2015-02-24 Sida Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:30 5-l8 Vid uppropet antecknas närvaro för 42 ordinarie ledamöter,

Läs mer

1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRADESPRDTOKOLL Sida

1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRADESPRDTOKOLL Sida 43 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRADESPRDTOKOLL Sida Kommunfullmäktige Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 20:10 30-43 Vid uppropet antecknas närvaro för 44 ordinarie ledamöter, 7 tjänstgörande ersättare

Läs mer

1 1 PARTILLE KOMMUN 57-63. Bert Nygren (KD) Pia Sundh (MP) Utses att justera. Kommunkansliet, Partille, tisdagen den 7 april 2015, kl. 16.

1 1 PARTILLE KOMMUN 57-63. Bert Nygren (KD) Pia Sundh (MP) Utses att justera. Kommunkansliet, Partille, tisdagen den 7 april 2015, kl. 16. 14:45 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 57-63 Plats och tid Paragrafer Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (5) Marith Hesse (M) Jonas Mårdbrink

Läs mer

Vid uppropet antecknas närvaro för 41 ordinarie ledamöter, 8 tjänstgörande ersättare och 13 ej tjänstgörande ersättare, bilaga A.

Vid uppropet antecknas närvaro för 41 ordinarie ledamöter, 8 tjänstgörande ersättare och 13 ej tjänstgörande ersättare, bilaga A. 1 Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 20:35 44-52 Vid uppropet antecknas närvaro för 41 ordinarie ledamöter, 8 tjänstgörande ersättare och 13 ej tjänstgörande ersättare, bilaga A. Plats och tid Paragrafer

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 Länsstyrelsen i Västra Götalands län PROTOKOLL 2014-09-15 09-23 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: PARTILLE Plats: Nova Arena, Innovatumområdet,

Läs mer

Tjg. Ersättare Tjg. Ersättare Ersättare Tjg. Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare

Tjg. Ersättare Tjg. Ersättare Ersättare Tjg. Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare 1(7) Sessionssalen, kommunhuset, kl 18:00 21:15 Plats och tid Margareta Lewander (M) och Gitte Caous (S) Utbildningsförvaltningen, Partille, fredagen den 25 oktober 2013 Therese Tanner Utses att justera

Läs mer

Vid uppropet antecknas närvaro för 39 ordinarie ledamöter, 10 tjänstgörande ersättare och 10 ej tjänstgörande ersättare, bilaga A.

Vid uppropet antecknas närvaro för 39 ordinarie ledamöter, 10 tjänstgörande ersättare och 10 ej tjänstgörande ersättare, bilaga A. 1 Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 20:40 53-63 Vid uppropet antecknas närvaro för 39 ordinarie ledamöter, 10 tjänstgörande ersättare och 10 ej tjänstgörande ersättare, bilaga A. Plats och tid Paragrafer

Läs mer

1 1 PARTILLE KOMMUN. Agne Eklund (FP) och Lasse Selander (V) 19:30. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 18-29

1 1 PARTILLE KOMMUN. Agne Eklund (FP) och Lasse Selander (V) 19:30. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 18-29 19:30 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 20140325 Sida Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 1829 Plats och tid Paragrafer Vid uppropet antecknas närvaro för

Läs mer

1 1 PARTILLE KOMMUN. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum :00. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:

1 1 PARTILLE KOMMUN. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum :00. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18: 19:00 1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 1-13 Plats och tid Paragrafer Vid uppropet antecknas närvaro för 42 ordinarie ledamöter, 7 tjänstgörande ersättare

Läs mer

Otto Natt och Dag (M) och Isabelle Asadian Falahieh (S)

Otto Natt och Dag (M) och Isabelle Asadian Falahieh (S) 1 Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 21:10 41-51 Beslutande Vid uppropet antecknas närvaro för 44 ledamöter och 7 tjänstgörande ersättare, bilaga A. Plats och tid Paragrafer Närvarande Närvarande ersättare,

Läs mer

15:15. OrdfZrande V. ordflrande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare Ledamot

15:15. OrdfZrande V. ordflrande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare Ledamot 15:15 1 1 PARTILLE KOMMUN / Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KS-rummet, kommunhuset, kl. 14:00 25-35 Plats och tid Paragrafer Stefan Svensson (M) Nicias Ylander (S) Marith Hesse (M) Jonas Mårdbrink

Läs mer

1 1 PARTILLE KOMMUN. Joh1sberger. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 21:10 113-120

1 1 PARTILLE KOMMUN. Joh1sberger. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 21:10 113-120 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 21:10 113-120 Vid uppropet antecknas närvaro för 44 ordinarie ledamöter, 7 tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kent Vahlén (FP) och Magnus Garå (V) Utbildningsförvaltningen, Partille, fredagen den 12 december 2014. ... Therese Tanner. ... Margareta Lewander ...

Kent Vahlén (FP) och Magnus Garå (V) Utbildningsförvaltningen, Partille, fredagen den 12 december 2014. ... Therese Tanner. ... Margareta Lewander ... 1(9) Sessionssalen, kommunhuset, kl 18:00 19:45 Plats och tid Kent Vahlén (FP) och Magnus Garå (V) Utbildningsförvaltningen, Partille, fredagen den 12 december 2014... Therese Tanner Utses att justera

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersätter Dovstrand (SD)

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersätter Dovstrand (SD) 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 15:00 Plats och tid 96-109 Paragrafer Närvarande Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S) Marith Hesse (M) Jonas Mårdbrink (M) Marianne Ahlborg (L) Markus Lund (KD) Isabelle

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersätter Bylund (MP) Ledamot Ledamot

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersätter Bylund (MP) Ledamot Ledamot 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 16:00 Plats och tid 123-131 Paragrafer Närvarande Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S) Marith Hesse (M) Jonas Mårdbrink (M) Marianne Ahlborg (L) Markus Lund (KD) Isabelle

Läs mer

Vid uppropet antecknas närvaro för 39 ordinarie ledamöter, 9 tjänstgörande ersättare och 13 ej tjänstgörande ersättare, bilaga A.

Vid uppropet antecknas närvaro för 39 ordinarie ledamöter, 9 tjänstgörande ersättare och 13 ej tjänstgörande ersättare, bilaga A. 1 Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 21:25 28-43 Vid uppropet antecknas närvaro för 39 ordinarie ledamöter, 9 tjänstgörande ersättare och 13 ej tjänstgörande ersättare, bilaga A. Plats och tid Paragrafer

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset, kl. 16:00 20:45 Ajournering kl. 17:20-17:50 och kl. 19:45-20:

Sessionssalen, kommunhuset, kl. 16:00 20:45 Ajournering kl. 17:20-17:50 och kl. 19:45-20: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2019-06-12 Sessionssalen, kommunhuset, kl. 16:00 20:45 Ajournering kl. 17:20-17:50 och kl. 19:45-20:00 80-89 Beslutande Vid uppropet antecknas närvaro för

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot 1(5) KS-rummet, kommunhuset, kl. 18:00 19:08 Plats och tid 61-70 Angela Fasth (M) Bengt Odeholm (S) Otto Natt och Dag (M) Eva Persson (M) Jan Nyström (L) Anders Midby (KD) Gunilla Palmgren (S) Daniel Dellenmark

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 20: Beslutande Vid uppropet antecknas närvaro för 44 ledamöter och 7 tjänstgörande ersättare, bilaga A.

Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 20: Beslutande Vid uppropet antecknas närvaro för 44 ledamöter och 7 tjänstgörande ersättare, bilaga A. 1 Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 20:15 52-65 Beslutande Vid uppropet antecknas närvaro för 44 ledamöter och 7 tjänstgörande ersättare, bilaga A. Plats och tid Paragrafer Närvarande Närvarande ersättare,

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:

Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19: 1 Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:35 108-123 Beslutande Vid uppropet antecknas närvaro för 45 ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, bilaga A. Plats och tid Paragrafer Närvarande Närvarande

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2018-09-14 09-20 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2018-09-09 Kommun: PARTILLE Plats: Nova Arena, Nohabgatan 35, Trollhättan Dnr: 201-33630-2018 Rösträkningen

Läs mer

Vård- och omsorgsnärnnden Sam manträdesdatum 2015-09-09 14:10. Paragrafer Jonas Mrdbrink (M) Ordförande Närvarande Jana Karlsson (S)

Vård- och omsorgsnärnnden Sam manträdesdatum 2015-09-09 14:10. Paragrafer Jonas Mrdbrink (M) Ordförande Närvarande Jana Karlsson (S) 126 14:10 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Vård- och omsorgsnärnnden Gäddan, Forellen, kommunhuset, kl 13:00 Ajournering kl 13:55 14:05 i 113-126 Paragrafer Jonas Mrdbrink (M) Ordförande Närvarande

Läs mer

... Jonas Mårdbrink Isabelle Asadian Falahieh

... Jonas Mårdbrink Isabelle Asadian Falahieh 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 16:25 Plats och tid 71-81 Paragrafer Närvarande Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S) Marith Hesse (M) Jonas Mårdbrink (M) Marianne Ahlborg (L) Markus Lund (KD) Isabelle

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare för Gunilla Palmgren (S) Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare för Gunilla Palmgren (S) Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot 1(6) KS-rummet, kommunhuset, kl. 18:00 20:30 Plats och tid 71-78 Angela Fasth (M) Bengt Odeholm (S) Otto Natt och Dag (M) Eva Persson (M) Jan Nyström (L) Anders Midby (KD) Marlene Segersson (S) Daniel

Läs mer

Ordfi5rande Tjg. ersättare Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot, 135-136, 138-149 Tjg. ersättare, 137 Ledamot Ledamot Ledamot

Ordfi5rande Tjg. ersättare Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot, 135-136, 138-149 Tjg. ersättare, 137 Ledamot Ledamot Ledamot 1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KS-rummet, konmiunhuset, kl 14:30 16:30 Plats och tid 135-149 Stefan Svensson (M) Daniel Kristoffersson (S) Marith Hesse (M) Jonas Mårdbrink (M) Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13) Sammanträdesdatum s. 1 (13) Plats Kommunhuset, Lomma Tid kl. 19:00-19:20 Beslutande Ordinarie ledamöter Se bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:35 15-31 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Kaj Nämvik (FP) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Sofie

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset, kl. 16:00 17:20 Ajournering kl. 16:45-16:

Sessionssalen, kommunhuset, kl. 16:00 17:20 Ajournering kl. 16:45-16: 1 Sessionssalen, kommunhuset, kl. 16:00 17:20 Ajournering kl. 16:45-16:55 68-79 Beslutande Vid uppropet antecknas närvaro för 39 ledamöter och 12 tjänstgörande ersättare, bilaga A. Plats och tid Paragrafer

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunfullmäktige 2005-08-29 1 (12) Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 29 augusti 2005 klockan 18.30-21.15 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson,

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

1 1 PARTILLE KOMMUN. Greta Meller (M) och Jenny Svanergren (MP) Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 15 april 2015.

1 1 PARTILLE KOMMUN. Greta Meller (M) och Jenny Svanergren (MP) Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 15 april 2015. 19:30 1 1 PARTILLE KOMMUN 1 Vård- och omsorgsnärnnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-04-08 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 Plats och tid 45-60 Jonas Mårdbrink (M) Jana Karlsson (S) Greta

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 21 februari 2014, kl. 14.00-15.00, på Burgården Konferens, Skånegatan, Göteborg

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 21 februari 2014, kl. 14.00-15.00, på Burgården Konferens, Skånegatan, Göteborg från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 21 februari 2014, kl. 14.00-15.00, på Burgården Konferens, Skånegatan, Göteborg Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg ordf Johan Nyhus (S), Göteborg Patrik Karlsson

Läs mer

KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:15

KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:15 1(6) KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:15 Plats och tid Elisabeth Olsson (KD) och Bahaddin Ali (S) Barn- och utbildningsförvaltningen, Partille, måndagen den 1 oktober 2012 Utses att justera Justeringens

Läs mer

KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 15:25

KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 15:25 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 15:25 37-46 Plats och tid Paragrafer Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S) Marith Hesse (M) Jonas Mårdbrink (M) Marianne Ahlborg (L) Hadar Kronberg (M) Isabelle Asadian

Läs mer

Ersätter Svensson (M) 90 Ersätter Lund (KD) 90 Ersättare Ersättare Ersätter Carlsson (S) 88 Ersättare Ersättare Ersättare

Ersätter Svensson (M) 90 Ersätter Lund (KD) 90 Ersättare Ersättare Ersätter Carlsson (S) 88 Ersättare Ersättare Ersättare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 15:45 Plats och tid 82-95 Paragrafer Närvarande Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S) Marith Hesse (M) Jonas Mårdbrink (M) Kaj Nämvik (L) Markus Lund (KD) Isabelle Asadian

Läs mer

Adam Algotsson (M) och Gitte Caous (S) Utbildningsförvaltningen, Partille, måndagen den 23 juni 2014. ... Therese Tanner. ... Margareta Lewander ...

Adam Algotsson (M) och Gitte Caous (S) Utbildningsförvaltningen, Partille, måndagen den 23 juni 2014. ... Therese Tanner. ... Margareta Lewander ... 1(8) Sessionssalen, kommunhuset, kl 18:00 21:45 Plats och tid Adam Algotsson (M) och Gitte Caous (S) Utbildningsförvaltningen, Partille, måndagen den 23 juni 2014... Therese Tanner Utses att justera Justeringens

Läs mer

1 1 PARTILLE KOMMUN. Ii (i Å 1/ / 1 Kommunfullmäktige. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:40 14-30

1 1 PARTILLE KOMMUN. Ii (i Å 1/ / 1 Kommunfullmäktige. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:40 14-30 1 Kommunfullmäktige SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum 2013-02-26 Sida Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:40 Plats och tid 14-30 Vid uppropet antecknas närvaro för 45 ordinarie ledamöter, 5

Läs mer

... Markus Lund Eva Carlsson Lasse Selander ANSLAG/BEVIS Partille kommunstyrelse

... Markus Lund Eva Carlsson Lasse Selander ANSLAG/BEVIS Partille kommunstyrelse 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 15:10 17:00 Plats och tid 59-70 Paragrafer Närvarande Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S) Marith Hesse (M) Jonas Mårdbrink (M) Marianne Ahlborg (L) Markus Lund (KD) Isabelle

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S) Markku Julin (MP) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson

Läs mer

Jan Eriksson, kommunchef. Allmänheten representeras av 5 personer. Ordförande. Rune Johansson. Justerande. Sekreterare. Marianne Martinsson BEVIS

Jan Eriksson, kommunchef. Allmänheten representeras av 5 personer. Ordförande. Rune Johansson. Justerande. Sekreterare. Marianne Martinsson BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(20) 2006-05-23 Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Färgelanda Allhem, tisdag 2006-05-23, kl. 19.00-21:20 med ajournering mellan kl 20:00-20:25 28 ordinarie ledamöter och 5

Läs mer

16:15. Ordftwande V. ordffirande Ledamot. Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot. Tjg. ersättare. Ledamot. Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare

16:15. Ordftwande V. ordffirande Ledamot. Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot. Tjg. ersättare. Ledamot. Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare 16:15 1 1 PARTILLE KOMMUN 1 Kommunstyrelsen SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-02-06 Sida KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 Plats och tid 14-30 Paragrafer Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 118 1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Social- och arbetsnärnnden KS-rurnrnet, kommunhuset, kl 18:00 18:55 Plats och tid 103-118 Anna Strand (C) Marie Raask (S) Adam Algotsson (M) Sofie Bichier

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Bolmens sammanträdesrum, Kommunhuset i Gislaved, kl 14.00-16.45 Beslutande Solveig Davidsson (M) ordf. Jösta Forslund (M) Ulla Fredriksson (M) Ann-Britt Larsson (C) Elisabeth Andersson

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2016-01-07

Utbildningsnämndens protokoll 2016-01-07 Datum: Torsdagen den 7 januari 2016 Tid: 17.00 17.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 7 januari, klockan 18.00 Paragrafer: 1-2 Utses att justera: Michael Grönlund

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-19 283 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 14.25-14.30. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Karin Lindgren Lotta Åman Tom Lundberg

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån torsdag den 7 augusti, 2008 kl 18.30-19.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att Justera Enligt förteckning Ewa Reinhold,

Läs mer

2011-05-03. Marianne Svensson (S) ersättare. Claudia Nilsson (S) ersättare Christine Melinder (M) ersättare Peter Melinder (M) ersättare

2011-05-03. Marianne Svensson (S) ersättare. Claudia Nilsson (S) ersättare Christine Melinder (M) ersättare Peter Melinder (M) ersättare Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.30-18.00 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson (S) ledamot Henrik

Läs mer

Kommunledningskontoret, Nödinge. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunledningskontoret, Nödinge

Kommunledningskontoret, Nödinge. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunledningskontoret, Nödinge PROTOKOLL 1(12) Plats och tid: Ale rummet, kl 08:30 11.15 Närvarande ledamöter Lennarth Nilsson (m) ordf Irene Hellkant (s) Birgit Hansson (kd) Christer Damm (s) Bengt Englund (c) Daniel Höglund (fp) Victoria

Läs mer

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl 09.00 11.30 Beslutande Mats Green (M), ordförande ej 17 Per Johansson (M) ers M Green

Läs mer

Jonas Eliasson, kanslichef Hans Nordstedt, lcomtmmsela"eterare

Jonas Eliasson, kanslichef Hans Nordstedt, lcomtmmselaeterare Ko mm unstyrelsen Tid och plats Beslutande Ledamöter, kl. 17.15-18.05, Sicoldaster Wärdshus, Skokloster, Carina Lund (M) (ordförande), tjänstgör Liselotte Grahn Elg (M) (vice ordf.),ej närvarande, Tommy

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Uppsättande: 2012-10-04 Nedtagande: 2012-10-26

Uppsättande: 2012-10-04 Nedtagande: 2012-10-26 1 Sessionssalen, kommunhuset, kl 18:00 20:10 Plats och tid 83-97 Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Agne Eklund (FP) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Olli Högström

Läs mer

1 1 PARTILLE KOMMUN 14-29

1 1 PARTILLE KOMMUN 14-29 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sam manträdesdatum 20 16-02-23 Sida Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:45 Plats och tid 14-29 Vid uppropet antecknas närvaro Rir 37 ordinarie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-01-14 1-3

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-01-14 1-3 Miljöskyddsnämnden 1-3 2 Val av ledamöter och ersättare till miljöskyddsnämndens arbetsutskott 2015-2018... 7 Delegation av arbetsmiljöansvar... 8 Uppförande av vindkraftspark på fastigheterna Vekaryd

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

20:33. Ordförande. V. ordförande. Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare.

20:33. Ordförande. V. ordförande. Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare. KS-rummet, kommunhuset, kl 18: Anna Strand (C) Marie Raask (S) Adam Algotsson (M) Åsa Lilja (MP) 214-6-1 66 8 Justerande Ordförande Sekreterare Utses att justera Lars Lewander (M) Sofie Bichler (M) Olli

Läs mer

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande 2(12) Närvarolista Beslutande Ledamöter Barbro Gustafsson (M), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S), 1:e vice ordförande Christer Aronsson (C), 2:e vice ordförande Bengt Viktorsson (M) Maria Radivoj

Läs mer

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2015-09-16 09:00-15:20 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande)

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

Hörsalen, Partille Kulturum, 18:00 19:30

Hörsalen, Partille Kulturum, 18:00 19:30 1 Hörsalen, Partille Kulturum, 18:00 19:30 1-10 Plats och tid Paragrafer Lotten Winström Carlsson (FP) Eva Magnusson (S) Peter Hultman (M) Henning Pipkorn (M) Marianne Janson (KD) Thomas Jägebratt (S)

Läs mer

Vid uppropet antecknas närvaro för 40 ordinarie ledamöter, 9 tjänstgörande ersättare och 12 ej tjänstgörande ersättare, bilaga A.

Vid uppropet antecknas närvaro för 40 ordinarie ledamöter, 9 tjänstgörande ersättare och 12 ej tjänstgörande ersättare, bilaga A. 1 Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 20:45 2-27 Vid uppropet antecknas närvaro för 40 ordinarie ledamöter, 9 tjänstgörande ersättare och 12 ej tjänstgörande ersättare, bilaga A. Plats och tid Paragrafer

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2010-09-01 Nedtagande: 2010-10-23...

...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2010-09-01 Nedtagande: 2010-10-23... 1 Ks-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:00 Plats och tid 65-80 Pia Karlsson (FP) Susanne Arvidsson (S) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Greta

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Stala församlingshem, kl 18.30 20.00 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Tommy Håkansson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2015-04-29 1(19) Plats och tid: ande: Övriga deltagande: Axel Olsons gata 4B, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens kansli, sal Visionen kl. 13:15-17:00 Jenny

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Familjenämnden

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Familjenämnden SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset Sessionssalen, 2011-01-03 kl 18.00-18.45 Beslutande Magnus Karlsson (M) Wiggo Wrangborg (M) ers Gunilla Quist-Lundin (M) Gunborg Johansson

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2015-08-12 13:00-15:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-15 08:45 08:55 Plats Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-02 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-02-02 Samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats 2015-02-02 - Kommunhuset klockan 13.30-15.00 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Blagoveska Poulsen

Läs mer

Kommunstyrelsen - information 2008-01-21 1 (7)

Kommunstyrelsen - information 2008-01-21 1 (7) Kommunstyrelsen - information 2008-01-21 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, måndagen den 21 januari 2008 kl 16.00 21.00 Paragrafer 26-31 Beslutande m Annette Eiserman-Wikström, ordf s Ing-Marie

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Lars-Olle Olsson

Läs mer

Eva Persson (M) och Bengt Odeholm (S) Utbildningsförvaltningen, Partille, fredagen den 13 mars 2015. ... Therese Tanner. ... Angela Fasth ...

Eva Persson (M) och Bengt Odeholm (S) Utbildningsförvaltningen, Partille, fredagen den 13 mars 2015. ... Therese Tanner. ... Angela Fasth ... 1(11) KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 20:35 Plats och tid Eva Persson (M) och Bengt Odeholm (S) Utbildningsförvaltningen, Partille, fredagen den 13 mars 2015... Therese Tanner Utses att justera Justeringens

Läs mer

Protokoll för Kommunfullmäktige

Protokoll för Kommunfullmäktige 1(10) 2015-02-09 Kommunfullmäktige Plats och tid Kommunhuset, Fullmäktigesalen, 2015-02-09, klockan 19:00-19:25 Ajournering Klockan 19:07-19:12 Beslutande e sidan 2 Ersättare Johan Westin (), Johan Andersson

Läs mer

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind.

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, klockan 15.30-15.40 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande David Westlund (S) ledamot Bertil Jönsson (NKE) tjg ers för M Lundeborg (M) Ingemar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kl. 15:00, Övergranssalen, kommunhuset, Kommunhuset, Bålsta Carina Lund (M) (ordförande) Liselotte Grahn Elg (M) (vice ordf.) ej 136 Göran

Läs mer

Hörsalen, Partille Kulturum 18:00 19:15

Hörsalen, Partille Kulturum 18:00 19:15 1 Hörsalen, Partille Kulturum 18:00 19:15 42-53 Plats och tid Paragrafer Lotten Winström Carlsson (FP) Eva Magnusson (S) Mikael Carlsson (M) Jan Norberg (S) Jannike Hallonqvist (MP) Rosemarie Trönsdal

Läs mer

PROTOKOLL 1(9) Valnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-10. Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, Nödinge, kl 09:00-10:15

PROTOKOLL 1(9) Valnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-10. Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, Nödinge, kl 09:00-10:15 PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, Nödinge, kl 09:00-10:15 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Sune Rydén (KD), ordförande Kajsa Nilsson (M) Ingela Nordhall (AD) Göran

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Marie Mill (SRD) Markus Evensson (S) Yvonne Oscarsson (V) Annelie Wallberg (S) Kenneth Forssell (V)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Marie Mill (SRD) Markus Evensson (S) Yvonne Oscarsson (V) Annelie Wallberg (S) Kenneth Forssell (V) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-19:20 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Olle Fack (C) Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Jenny Breslin (S) Ingrid Olsson (C) Per-Gunnar

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare för N Ylander (S) Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare för N Ylander (S) Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot 1 KS-rummet, kommunhuset, kl. 14:00 15:50 23-36 Plats och tid Paragrafer Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S) Marith Hesse (M) Jonas Mårdbrink (M) Marianne Ahlborg (L) Markus Lund (KD) Daniel Kristoffersson

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-20. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-20. Omedelbar justering Protokoll Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-20 Omedelbar justering 1 Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2012-02-20 1. Årsredovisning för år 2011 kommunversion 2. Årsredovisning för år 2011 nämndversion

Läs mer

33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige. Innehåll 2015-03-24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige. Innehåll 2015-03-24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 2015-03-24 Innehåll 24 Godkännande av föredragningslista... 35 25 Medborgarförslag Nytt centrum i Mullsjö - svar... 36 26 Motion Stoppa barnfattigdomen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

1 1 PARTILLE. KOMMUN Social- och arbetsnärnnden. KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:45. 115-128 Paragrafer

1 1 PARTILLE. KOMMUN Social- och arbetsnärnnden. KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:45. 115-128 Paragrafer 19:45 1 1 PARTILLE KOMMUN Social- och arbetsnärnnden SAMMANTRÄDESPROTOKDLL Sammanträdesdatum 20 14-1 0-14 Sida KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 Plats och tid 115-128 Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-21

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-21 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-21 Sida 1 (13) Paragrafer 58-68 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, onsdagen 2012-03-21 kl 13.30-14.30 Beslutande Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 17.30-17.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-04-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer