PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Marie Mill (SRD) Markus Evensson (S) Yvonne Oscarsson (V) Annelie Wallberg (S) Kenneth Forssell (V)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Marie Mill (SRD) Markus Evensson (S) Yvonne Oscarsson (V) Annelie Wallberg (S) Kenneth Forssell (V)"

Transkript

1 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-19:20 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Olle Fack (C) Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Jenny Breslin (S) Ingrid Olsson (C) Per-Gunnar Larsson (S) Marie Mill (SRD) Malin Ängerå (S) Leif Hansen (SRD) ålderspresident Markus Evensson (S) Yvonne Oscarsson (V) Annelie Wallberg (S) Kenneth Forssell (V) Leif Persson (S) Maria Sellberg (V) Mattias Hedin (S) Stig Andersson (V) Ann Hamrén (S) tjg ers Harald Noréus (FP) Irene Jonsson (S) tjg ers Maud Jonsson (FP) Maria Molin (M) Bertil Skoog (FP) Lars Molin (M) Ingalill Fahlström (MP) Marie-Louise Hellström (M) László Gönczi (MP) Torsten Hellström (M) Kristoffer Hansson (MP) Kennet Hedman (M) Lars G Eriksson (SD) Erik Nygren (M) Mikael Olsson (SD) Jan Hedlund (M) Anton Ring Hedman (SD) Björn Brink (C) Stefan Andersson (SD) Benny Bergström (SD) Lars Björkbom (KD) Övriga deltagande Kommunchef Claes Rydberg Administrativ chef Karin Höglund Utses att justera Malin Ängerå (S) och Maria Molin (M), 27 oktober 2014, kl 15:00 Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Karin Höglund Ordförande... Leif Hansen, ålderspresident Justerande... Malin Ängerå Justerande... Maria Molin

2 ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Forum Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum för anslags upprättande för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal Underskrift Karin Höglund Justerare Utdragsbestyrkande 2

3 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. 151 Beslutande Sekreteraren förrättar upprop och antecknar närvarande ledamöter och ersättare. Sekreterare Karin Höglund 152 Justerare Malin Ängerå (S) och Maria Molin (M) utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden. Protokollets justering sker den 27 oktober 2014, kl 15:00 på kommunkansliet. 153 Kungörelse av sammanträdet Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 10 oktober Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 10 oktober i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är kungjort i laga ordning. Justerare Utdragsbestyrkande 3

4 154 Val av kommunfullmäktiges presidium bestående av ordförande, 1:e ordförande och 2:e vice ordförande för mandatperioden Val av valberedning (11+11) mandatperioden Val av ordförande och vice ordförande... 8 Justerare Utdragsbestyrkande 4

5 154 Val av kommunfullmäktiges presidium bestående av ordförande, 1:e ordförande och 2:e vice ordförande för mandatperioden Kommunfullmäktige beslutar 1. Björn Brink (C) väljs till ordförande i kommunfullmäktige. 2. Annelie Wallberg (S) väljs till 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige. 3. Erik Nygren (M) väljs till 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige. Sammanfattning I kommunfullmäktiges arbetsordning står: De år val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande (presidium). Presidievalen ska förrättas på det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. Mandatperioden omfattar perioden från och med 15 oktober 2014 till och med 14 oktober Yrkanden gällande val av ordförande Lars Molin (M): Till ordförande väljs Björn Brink (C). László Gönczi (MP): Ärendet ska bordläggas. Leif Persson (S): Till ordförande väljs Annelie Wallberg (S). Propositionsordning gällande bordläggningsyrkande Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande om bordläggning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Justerare Utdragsbestyrkande 5

6 154 forts. Val av kommunfullmäktiges presidium bestående av ordförande, 1:e ordförande och 2:e vice ordförande för mandatperioden Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag, Nej-röst för att ärendet ska bordläggas. Omröstningsresultat gällande bordläggningsyrkande Med 20 Nej-röster mot 8 Ja-röster, 12 avstår från att rösta, har kommunfullmäktige beslutat avslå yrkandet om bordläggning. Propositionsordning gällande val av ordförande Ordförande meddelar att det blir sluten omröstning. Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna. De röstande lämnar efter upprop sina valsedlar i en valurna. Omröstningsresultat gällande val av ordförande 36 röster avges, 4 ledamöter avstår från att rösta. Samtliga valsedlar är giltiga. Med 18 röster för Björn Brink och 16 röster för Annelie Wallberg har kommunfullmäktige beslutat välja Björn Brink till ny ordförande i kommunfullmäktige. Yrkanden gällande 1:e vice ordförande Lars Molin (M): Till 1:e vice ordförande väljs Erik Nygren (M). Leif Persson (S: Till 1:e vice ordförande väljs Annelie Wallberg (S). Propositionsordning gällande val av 1:e vice ordförande Ordförande meddelar att det blir sluten omröstning. Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna. De röstande lämnar efter upprop sina valsedlar i en valurna. Omröstning gällande val av 1:e vice ordförande 39 röster avges, 1 ledamot avstår från att rösta. Samtliga valsedlar är giltiga. Justerare Utdragsbestyrkande 6

7 154 forts. Val av kommunfullmäktiges presidium bestående av ordförande, 1:e ordförande och 2:e vice ordförande för mandatperioden Ordförande konstaterar att Erik Nygren fått 19 röster och Annelie Wallberg 19 röster. Enligt kommunallagen ska då lottning ske. Efter lottdragning konstaterar ordföranden att Annelie Wallberg valts till 1:e vice ordförande. Yrkanden gällande 2:e vice ordförande Lars Molin (M): Till 2:e vice ordförande väljs Erik Nygren (M). Propositionsordning gällande val av 2:e vice ordförande Ordföranden ställer yrkandet under proposition. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat utse Erik Nygren till 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige. Beslutsexpediering Akt Förtroendemannaregister De valda Anette Swed Justerare Utdragsbestyrkande 7

8 155 Val av valberedning (11+11) mandatperioden Val av ordförande och vice ordförande Kommunfullmäktige beslutar 1. Till ledamöter i valberedningen väljs: Kennet Hedman (M), Allan Cederborg (M), Sylvia Olsson (KD), Mikael Olsson (KD), Björn Brink (C), Làszló Gönczi (MP), Maud Jonsson (FP), Peter Engdahl (S), Irene Jonsson (S), Leif Hansen (SRD) och Stig Andersson (V). 2. Till ersättare i valberedningen väljs: Erik Nygren (M), Maria Molin (M), Else-Marie Andersson (KD), Anton Ring Hedman (SD), Jaana Hertzman (C), Ingalill Fahlström (MP), Bertil Skoog (FP), Jan Norlinder (S), Jonny Svensson (S), Jonny Mill (SRD) och Yvonne Oscarsson (V). 3. Till ordförande i valberedningen väljs Allan Cederborg (M). 4. Till vice ordförande i valberedningen väljs Peter Engdahl (S). Sammanfattning I arbetsordningen för kommunfullmäktige i Ljusdal stadgas: På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden. Valberedningen består av 11 ledamöter och lika många ersättare. Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande för den som de valts till ledamöter. Mandatperioden omfattar perioden fr o m 15 oktober 2014 till 14 oktober Kommunfullmäktiges ordförande föreslår att samtliga partier ska få en plats i valberedningen. Moderaterna och socialdemokraterna föreslår som största partier ordförande och vice ordförande. Ordföranden frågar fullmäktige om valen kan genomföras på detta sätt. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. Justerare Utdragsbestyrkande 8

9 155 forts. Val av valberedning (11+11) mandatperioden Val av ordförande och vice ordförande Yrkanden gällande ledamöter i valberedningen Lars Molin (M): Till ledamöter väljs Kennet Hedman (M) och Allan Cederborg (M): Lars Björkbom (KD): Till ledamot väljs Sylvia Olsson (KD). Benny Bergström (SD): Till ledamot väljs Mikael Olsson (SD). Helena Brink (C): Till ledamot väljs Björn Brink (C). Ingalill Fahlström (MP): Till ledamot väljs Làszló Gönczi (MP). Harald Noréus (FP): Till ledamot väljs Maud Jonsson (FP). Leif Persson (S): Till ledamöter väljs Peter Engdahl (S) och Irene Jonsson (S). Marie Mill (SRD): Till ledamot väljs Leif Hansen (SRD). Kenneth Forssell: Till ledamot väljs Stig Andersson (V). Ajournering begärs. Efter tio minuter återupptas förhandlingarna. Propositionsordning gällande ledamöter i valberedningen Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller dessa. Yrkanden gällande ersättare i valberedningen Lars Molin (M): Till ersättare väljs Erik Nygren (M) och Maria Molin (M): Lars Björkbom (KD): Till ersättare väljs Else-Marie Andersson (KD). Benny Bergström (SD): Till ersättare väljs Anton Ring Hedman (SD). Helena Brink (C): Till ersättare väljs Jaana Hertzman (C). Ingalill Fahlström (MP): Till ersättare väljs Ingalill Fahlström (MP). Justerare Utdragsbestyrkande 9

10 155 forts. Val av valberedning (11+11) mandatperioden Val av ordförande och vice ordförande Harald Noréus (FP): Till ersättare väljs Bertil Skoog (FP). Leif Persson (S): Till ersättare väljs Jan Norlinder (S) och Jonny Svensson (S). Marie Mill (SRD): Till ersättare väljs Jonny Mill (SRD). Kenneth Forssell (V): Till ersättare väljs Yvonne Oscarsson (V). Propositionsordning gällande ersättare i valberedningen Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller dessa. Yrkanden gällande ordförande i valberedningen Lars Molin (M): Allan Cederborg (M) väljs till ordförande i valberedningen. Leif Persson (S): Peter Engdahl (S) väljs till ordförande i valberedningen. László Gönczi (MP): Frågan ska bordläggas. Propositionsordning gällande ordförande i valberedningen Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande om bordläggning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta. Ordförande meddelar att det blir sluten omröstning. Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna. De röstande lämnar efter upprop sina valsedlar i en valurna. Omröstningsresultat gällande val av ordförande 40 röster avges. Samtliga valsedlar är giltiga. Med 22 röster för Allan Cederborg, 11 röster för Peter Engdahl och 7 blanka röster har kommunfullmäktige beslutat välja Allan Cederborg till ny ordförande i kommunfullmäktiges valberedning. Justerare Utdragsbestyrkande 10

11 155 forts. Val av valberedning (11+11) mandatperioden Val av ordförande och vice ordförande Yrkanden gällande vice ordförande i valberedningen Leif Persson (S): Peter Engdahl (S) väljs till vice ordförande. Propositionsordning gällande vice ordförande i valberedningen Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. Beslutsexpediering Akt De valda Förtroendemannaregister Anette Swed Justerare Utdragsbestyrkande 11

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Leif Persson (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Leif Persson (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-22:00 Beslutande: Björn Mårtensson (S) Sören Görgård (C) Tommy Borg (S) Helena Brink (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Peter

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S), ordförande Anne Hamrén (S) Örjan Fridner (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V)

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Lars Molin (M) ordförande jäv 124 Allan Cederborg (M) tjg ers istf Mia Troedsson (M) Kennet Hedman (M) Ulf Nyman (C) Harald

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkparksrestaurangen Ljusdal kl 08:30-14:30. Beslutande:

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkparksrestaurangen Ljusdal kl 08:30-14:30. Beslutande: Plats och tid Folkparksrestaurangen Ljusdal kl 08:30-14:30 Beslutande: Lars Molin (M) ordförande Allan Cederborg (M) tjg ersättare istf Mia Troedsson (M) Kennet Hedman (M) Ulf Nyman (C) Harald Noréus (FP)

Läs mer

PROTOKOLL. Karin Höglund, Datum Kommunstyrelsen Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30: - 15:00.

PROTOKOLL. Karin Höglund, Datum Kommunstyrelsen Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30: - 15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30: - 15:00 Beslutande: Roland Bäckman (S) ordf Markus Evensson (S) tjg ers istf Annelie Wallberg (S) Kristina Michelsson (S) Leif Persson

Läs mer

PROTOKOLL. Björn Mårtensson (S), Helena Brink (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Stina Michelson (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Björn Mårtensson (S), Helena Brink (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Stina Michelson (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-22:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Helena Brink (C) Tommy Borg (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt

Läs mer

Ljusdalssalen, torsdagen den 22 februari 2018 kl 08:30-14:00

Ljusdalssalen, torsdagen den 22 februari 2018 kl 08:30-14:00 1(9) Plats och tid Ljusdalssalen, torsdagen den 22 februari 2018 kl 08:30-14:00 Beslutande Ledamöter Lars Molin (M), Ordförande 33-34 Ulf Nyman (C) tjg ersättare istället för Lars Molin 35-36 Sören Görgård

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Maria Sellberg (V) Leif Persson (S) Mia Sparrow (L)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Maria Sellberg (V) Leif Persson (S) Mia Sparrow (L) Plats och tid Folkparksrestaurangen, Ljusdal kl18:00-20:05 Beslutande: Stina Michelson (S) Leif Hansen (-) Örjan Fridner (S) Jonny Mill (LB) tjg ers Jenny Breslin (S) Kenneth Forssell (V) Per-Gunnar Larsson

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Leif Persson (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Leif Persson (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Helena Brink (C) Björn Mårtensson (S) Björn Brink (C) Tommy Borg (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen Plats och tid Miniaulan, Slottegymnasiet, Ljusdal kl 08:30-11:00. Beslutande: Övriga deltagande

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen Plats och tid Miniaulan, Slottegymnasiet, Ljusdal kl 08:30-11:00. Beslutande: Övriga deltagande Plats och tid Miniaulan, Slottegymnasiet, Ljusdal kl 08:30-11:00 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Lars Molin (M) ordförande Allan Cederborg (M) tjg ers istället för Mia Troedsson 221 Christer

Läs mer

Ljusdalssalen, torsdagen den 19 april 2018 kl 08:30-12:00. Ersättare Stina Berg (M) László Gönczi (MP) 87

Ljusdalssalen, torsdagen den 19 april 2018 kl 08:30-12:00. Ersättare Stina Berg (M) László Gönczi (MP) 87 1(10) Plats och tid Ljusdalssalen, torsdagen den 19 april 2018 kl 08:30-12:00 Beslutande Ledamöter Lars Molin (M), Ordförande Sören Görgård (C), 1:e vice ordförande Allan Cederborg (M) Kennet Hedman (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Helena Brink (C)

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Helena Brink (C) Plats och tid Tallåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 15:00 16:50 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Lars Molin

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:00 Beslutande: Stina Michelson (S) Leif Hansen (-) Jenny Breslin (S) Jonny Mill (LB) tjg ers Markus Evensson (S) Yvonne Oscarsson (V)

Läs mer

Ljusdalssalen, måndagen den 26 mars 2018 kl 18:00-23:00

Ljusdalssalen, måndagen den 26 mars 2018 kl 18:00-23:00 1(43) Plats och tid Ljusdalssalen, måndagen den 26 mars 2018 kl 18:00-23:00 Beslutande Ledamöter Björn Brink (C), Ordförande Annelie Wallberg (S), 1:e vice ordförande Erik Nygren (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Tommy Borg (S) tjg ers Maud Jonsson (FP) Irene Jonsson (S) tjg ers Bertil Skoog (FP) Peter Engdahl (S) tjg ers Ingalill Fahlström (MP)

PROTOKOLL. Tommy Borg (S) tjg ers Maud Jonsson (FP) Irene Jonsson (S) tjg ers Bertil Skoog (FP) Peter Engdahl (S) tjg ers Ingalill Fahlström (MP) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal18:00-20:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Ulf Nyman (C) tjg ers Örjan Fridner (S) 82-97 Leif Hansen (SRD) Per-Gunnar Larsson (S) Jonny Mill (SRD)

Läs mer

Sida 1(28) PROTOKOLL. Kommunfullmäktige. Ljusdalssalen, måndagen den 25 februari 2019 klockan 18:00-20:50

Sida 1(28) PROTOKOLL. Kommunfullmäktige. Ljusdalssalen, måndagen den 25 februari 2019 klockan 18:00-20:50 1(28) Plats och tid Ljusdalssalen, måndagen den 25 februari 2019 klockan 18:00-20:50 Beslutande Ledamöter Marit Holmstrand (S), Ordförande Tommy Olsson (C), 1:e vice ordförande Annelie Wallberg (S), 2:e

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2010-11-08 175 Plats och tid Kommunhuset, måndag 8 november 2010, kl. 19.00 19.50 Beslutande Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), Anne- Charlotte Karlsson

Läs mer

PROTOKOLL. Lena Tönners Ångman, förvaltningschef Christina Månsson, nämndsekreterare

PROTOKOLL. Lena Tönners Ångman, förvaltningschef Christina Månsson, nämndsekreterare Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-12:15 Beslutande: Malin Ängerå (S) ordförande Anne Hamrén (S) Örjan Fridner (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

Sida 1(14) PROTOKOLL. Utbildningsnämnden. Ljusdalssalen, Kommunhuset torsdagen den 28 juni 2018 kl 13:00-15:45

Sida 1(14) PROTOKOLL. Utbildningsnämnden. Ljusdalssalen, Kommunhuset torsdagen den 28 juni 2018 kl 13:00-15:45 1(14) Plats och tid Ljusdalssalen, Kommunhuset torsdagen den 28 juni 2018 kl 13:00-15:45 Beslutande Ledamöter Allan Cederborg (M), Ordförande Nathalie Häll (M) Suzanne Blomqvist (L) Mikael Andersson Sellberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(12)

Sammanträdesprotokoll 1(12) Sammanträdesprotokoll 1(12) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober 2014, klockan 16.00-17.40. Beslutande Övriga närvarande Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), Kent

Läs mer

PROTOKOLL. Plats och tid Veckeborummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 11:00 12:00 Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 13:00-15:15

PROTOKOLL. Plats och tid Veckeborummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 11:00 12:00 Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 13:00-15:15 Plats och tid Veckeborummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 11:00 12:00 Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 13:00-15:15 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Peter Engdahl (S) Birgitta Ek (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2014-11-06. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00. Beslutande: Övriga deltagande

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2014-11-06. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00. Beslutande: Övriga deltagande Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Leif Persson (S) ordförande Annelie Wallberg (S) Stina Michelson (S) Björn Mårtensson

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Maria Sellberg (V) Marie-Louise Hellström (M) Stefan Andersson (SD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Maria Sellberg (V) Marie-Louise Hellström (M) Stefan Andersson (SD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-22:05 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Marie Mill (SRD) Stina Michelson (S) Leif Hansen (SRD) Örjan Fridner (S) Yvonne Oscarsson (V) Jenny

Läs mer

PROTOKOLL. Stina Michelson, Datum Utbildningsnämnden 2013-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-11:50.

PROTOKOLL. Stina Michelson, Datum Utbildningsnämnden 2013-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-11:50. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-11:50 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V) Maria

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 53 Kerstin Karell

PROTOKOLL. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 53 Kerstin Karell Plats och tid Spegelsalen, Källbacka, Ljusdal 13:15-17:00 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Peter Engdahl (S) Birgitta Ek (S) Vanja Isaksson (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar Larsson

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2014-09-11. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:30.

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2014-09-11. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:30. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:30 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Leif Persson (S) ordf Anne Hamrén (S) ersättare för Annelie Wallberg (S) Kristina

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Kenneth Forssell (V)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Kenneth Forssell (V) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 18:00-22:40 Beslutande: Stina Michelson (S) Marie Mill (SRD) Örjan Fridner (S) Leif Hansen (SRD) Per-Gunnar Larsson (S) Kenneth Forssell (V) Malin

Läs mer

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör 1 (8) Plats och tid Älvkullen, onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 19:00 20.00 ande Anders Netterheim (M), ålderspresident 61-64, ordförande 65-66 Övriga beslutande, se bilagda sammanträdeslista Övriga Benny

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Sida 1/7

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Sida 1/7 Sida 1/7 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.45 Beslutande Anette Hallberg (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M) Karl-Erik Kruse (S),

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 104-110 Karin Höglund

PROTOKOLL. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 104-110 Karin Höglund Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-16:15 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Leif Persson (S) ordförande Markus Evensson (S) tjg ers

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Omsorgsnämndens arbetsutskott Plats och tid Spegelsalen, Källbacka, Ljusdal 08:30-12:00

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Omsorgsnämndens arbetsutskott Plats och tid Spegelsalen, Källbacka, Ljusdal 08:30-12:00 Plats och tid Spegelsalen, Källbacka, Ljusdal 08:30-12:00 Beslutande: Markus Evensson (S) ordförande Mona Wandel (SRD) Peter Engdahl (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar Larsson (S) Marie-Louise

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) Marie Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) Marie Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 13:00-21:35 Beslutande: Roland Bäckman (S) Leif Hansen (SRD) Björn Mårtensson (S) Willy Eriksson (-) Tommy Borg (S) Thomas Wandel (SRD) Ulla-Britt

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson (S) Leif Hansen (-) Vanja Isaksson (S) tjg ers Harald Noréus (L) Mostafa Touil (S) tjg ers Maud Jonsson (L)

PROTOKOLL. Markus Evensson (S) Leif Hansen (-) Vanja Isaksson (S) tjg ers Harald Noréus (L) Mostafa Touil (S) tjg ers Maud Jonsson (L) Plats och tid Folkparksrestaurangen, Ljusdal kl 18:00-20:10 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordförande Stina Michelson (S) Olle Fack (C) Jenny Breslin (S) Ulf Nyman (C) Per-Gunnar Larsson

Läs mer

Plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen 22 oktober 2014, kl Paragrafer Justerare Monica Björsell, Margaretha Bjälkemo

Plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen 22 oktober 2014, kl Paragrafer Justerare Monica Björsell, Margaretha Bjälkemo Plats och tid Beslutande Ledamöter Måndag 20 oktober 2014 kl. 18.00 20.45, Kommunhuset, venljungasalen Ajournering: 18.40 20.00 Rune Peterson (C), ålderspresident Bertil Hagström (LBPO), ordförande Rune

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 11-23 Maria Hjärtmyr Varav sekretess 23. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 11-23 Maria Hjärtmyr Varav sekretess 23. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen 8:30-11:40 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara Svanteson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SÖDERHAMNS KOMMUN. Kommunfullmäktige. Rådhuset, 18:00-20:20. Sven-Erik Lindestam (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SÖDERHAMNS KOMMUN. Kommunfullmäktige. Rådhuset, 18:00-20:20. Sven-Erik Lindestam (S) Nämnd Plats och tid Utses att justera Rådhuset, 18:00-20:20 Sven-Erik Lindestam (S) Justeringens plats och tid Rådhuset,, kl. 21:00 Paragrafer 155-161 Underskrifter John Staffas (S), ordförande Stéphanie

Läs mer

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Rolf Berg, Utvecklare Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Rolf Berg, Utvecklare Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 8:00-8:50 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Helena

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkparksrestaurangen, Ljusdal kl 08:30-10:00. Beslutande: Övriga deltagande

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkparksrestaurangen, Ljusdal kl 08:30-10:00. Beslutande: Övriga deltagande Plats och tid Folkparksrestaurangen, Ljusdal kl 08:30-10:00 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Lars Molin (M) ordförande Allan Cederborg (M) tjg ersättare istället för Mia Troedsson (M) Kennet

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 27 november 2006 kl. 19:00-20:25. Eva Engström Sekreterare. Ove Wallberg (m) Monica Olsson (s)

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 27 november 2006 kl. 19:00-20:25. Eva Engström Sekreterare. Ove Wallberg (m) Monica Olsson (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 27 november 2006 kl. 19:00-20:25. Se närvarolista. Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(14)

Sammanträdesprotokoll 1(14) Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober, 18.10 19.10 Beslutande Övriga närvarande Åsa Eriksson (S), ordförande, Ulf Olofsson (S), Elizabeth Pettersson

Läs mer

Ljusdalssalen, måndagen den 30 oktober 2017 kl 18:00-20:45

Ljusdalssalen, måndagen den 30 oktober 2017 kl 18:00-20:45 1(27) Plats och tid Ljusdalssalen, måndagen den 30 oktober 2017 kl 18:00-20:45 Beslutande Ledamöter Björn Brink (C), Ordförande Annelie Wallberg (S), 1:e vice ordförande Erik Nygren (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl (S) och Bertil Skoog (FP)

PROTOKOLL. Peter Engdahl (S) och Bertil Skoog (FP) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 18:00-22:10 Beslutande: Tommy Borg (S) Sören Görgård (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Helena Brink (C) Peter Engdahl (S) Björn Brink (C) Malin Ängerå

Läs mer

Ersättare Nouh Baravi (S) ej tjänstgörande ersättare

Ersättare Nouh Baravi (S) ej tjänstgörande ersättare 1(14) Plats och tid Sunnanåsrummet, Kommunhuset Ljusdal, måndagen den 29 april 2019 kl 08:00 Beslutande Ledamöter Kristina Bolin (S), ordförande Lena Svahn (MP), 1:e vice ordförande Kristoffer Kavallin

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Marie Mill (SRD) Markus Evensson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Yvonne Oscarsson (V)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Marie Mill (SRD) Markus Evensson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Yvonne Oscarsson (V) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:15 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordförande Stina Michelson (S) Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ:

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Hemvårdsnämnden 2010-08-11 1(7) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 16:00 17:45 Beslutande: Ann-Charlott Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Hanne Jönsson (M) Tord

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkparksrestaurangen Ljusdal, kl 08:30-12:15. Beslutande: Övriga deltagande

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkparksrestaurangen Ljusdal, kl 08:30-12:15. Beslutande: Övriga deltagande Plats och tid Folkparksrestaurangen Ljusdal, kl 08:30-12:15 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Lars Molin (M) ordförande Allan Cederborg (M) tjg ersättare istf Mia Troedsson (M) Kennet Hedman

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Se bilaga 1 till protokollet

Se bilaga 1 till protokollet 1(6) Plats och tid Trångsvikens Bygdegård, onsdagen den kl 10.00-16.15 Beslutande Se bilaga 1 till protokollet Övriga närvarande Jonas Törngren, kommundirektör Anette Lihuvudh, kommunsekreterare Justerare

Läs mer

PROTOKOLL. Christer Sjöström (M) Datum Kommunstyrelsen 2014-02-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Christer Sjöström (M) Datum Kommunstyrelsen 2014-02-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-15:00 Beslutande: Leif Persson (S) ordf Annelie Wallberg (S) Kristina Michelson (S) Anne Hamrén (S) tjg ers istället för Roland Bäckman

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten Arvodesberedningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2018-01-12 Sida 1(6) Plats och tid A-salen, kl. 15.00 15.40 Beslutande Ledamöter Bo Jönsson (MP), ordförande Mats Tell (S) Johan Larsson (M) Kerstin Nylander

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl (S) och Torsten Hellström (M)

PROTOKOLL. Peter Engdahl (S) och Torsten Hellström (M) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Helena Brink (C) Tommy Borg (S) Björn Brink (C) Ulla-Britt

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktiges öppnande. 201 Kommunfullmäktiges dagordning. 202 Val av kommunfullmäktiges presidium

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktiges öppnande. 201 Kommunfullmäktiges dagordning. 202 Val av kommunfullmäktiges presidium 2014-10-15 Paragrafer 198 Kommunfullmäktiges öppnande 199 Upprop 200 Protokolljustering 201 Kommunfullmäktiges dagordning 202 Val av kommunfullmäktiges presidium 203 Val av kommunfullmäktiges valberedning

Läs mer

PROTOKOLL. Annasara Svanteson. Datum Omsorgsnämnden Plats och tid Pens matsalar, Gyllene Hästen, Ljusdal klockan 13:00-16:45.

PROTOKOLL. Annasara Svanteson. Datum Omsorgsnämnden Plats och tid Pens matsalar, Gyllene Hästen, Ljusdal klockan 13:00-16:45. Plats och tid Pens matsalar, Gyllene Hästen, Ljusdal klockan 13:00-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel (SRD) Annasara

Läs mer

Ljusdalssalen, måndagen den 10 juni 2019 klockan 18:00-19:30

Ljusdalssalen, måndagen den 10 juni 2019 klockan 18:00-19:30 1(23) Plats och tid Ljusdalssalen, måndagen den 10 juni 2019 klockan 18:00-19:30 Beslutande Ledamöter Marit Holmstrand (S), Ordförande Tommy Olsson (C), 1:e vice ordförande Annelie Wallberg (S), 2:e vice

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2014-04-07. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-14:45

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2014-04-07. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-14:45 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-14:45 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Örjan Fridner (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 Länsstyrelsen i Gävleborgs län PROTOKOLL 2010-09-24 09-28 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: LJUSDAL Plats: Länsstyrelsen Gävleborg Dnr: 201-5538-10

Läs mer

Kommunchef Håkan Bergsten Kommunfullmäktiges ordförande Stefan Zunko (S) Emma Dahlin Aktivitetshuset skjortan den 27 september 2018

Kommunchef Håkan Bergsten Kommunfullmäktiges ordförande Stefan Zunko (S) Emma Dahlin Aktivitetshuset skjortan den 27 september 2018 Plats och tid Aktivitetshuset skjortan Kl 16:30-17:50 Beslutande Anders Berglöv (S), ordförande Emma Dahlin (M), 1:e vice ordförande Karina Bundgaard Krogh (C), 2:e vice ordförande Terese Larsson (S) Torbjörn

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1(11) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset, Alafors, kl 18:30 19.10 Ledamöter: Jan Skog m Göran Karlsson v Elisabeth Mörner m Ingmarie Torstensson v Ingemar Serneby m Tommy Gustafsson v Leif

Läs mer

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Kenneth Forssell (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Helena Brink (C)

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Kenneth Forssell (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Helena Brink (C) Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 9:00-13:15 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Kenneth Forssell (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Helena

Läs mer

Rådhuset, måndagen den 15 oktober 2018 kl.13: Ajournering :41, 13:45-50, 14:02-14:04

Rådhuset, måndagen den 15 oktober 2018 kl.13: Ajournering :41, 13:45-50, 14:02-14:04 1(14) Plats och tid Beslutande Rådhuset, måndagen den 15 oktober 2018 kl.13:15-14.30 Ajournering 13.38 13:41, 13:45-50, 14:02-14:04 Ledamöter Se lista på sidan 2 Närvarande ej tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Lars Molin (M) Helena Brink (C)

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Lars Molin (M) Helena Brink (C) Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-12:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Marie-Louise Hellström

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Marie Irbladh (C) Annie Karlsson (S) Martin Cervin (SD) Linn Alenius Wallin (FI) Angelie Fröjdh (M) Håkan Andersson (C) Anders Svärd (S)

Marie Irbladh (C) Annie Karlsson (S) Martin Cervin (SD) Linn Alenius Wallin (FI) Angelie Fröjdh (M) Håkan Andersson (C) Anders Svärd (S) 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 18.30 19.00 Beslutande Anette Hallberg (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M) Ann Böndergaard (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S) Joakim

Läs mer

Göran Eriksson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare Sven-Åke Gustavsson kommunrevisionen. Susanne Öhrn (S) och Jan-Åke Jansson (KD)

Göran Eriksson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare Sven-Åke Gustavsson kommunrevisionen. Susanne Öhrn (S) och Jan-Åke Jansson (KD) 1(11) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 19.00 19.40 Beslutande Ledamöter Se sid 2 Övriga närvarande Göran Eriksson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare Sven-Åke

Läs mer

Ljusdalssalen, måndagen den 21 maj 2018 kl 18:00-20:35

Ljusdalssalen, måndagen den 21 maj 2018 kl 18:00-20:35 1(37) Plats och tid Ljusdalssalen, måndagen den 21 maj 2018 kl 18:00-20:35 Beslutande Övriga deltagare Ledamöter Björn Brink (C), Ordförande Annelie Wallberg (S), 1:e vice ordförande Erik Nygren (M), 2:e

Läs mer

127 KS Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Ingemar Jeppsson (C) och Daniel Rhodin (FP) att valen ska ske genom majoritetsval.

127 KS Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Ingemar Jeppsson (C) och Daniel Rhodin (FP) att valen ska ske genom majoritetsval. Sammanträdesprotoka Sida 10 (42) 127 KS.2014.0463 Val av kommunstyrelse inklusive ordförande samt förste och andre vice ordförande för tiden fram till dess kommunfullmäktige väljer kommunstyrelse nästa

Läs mer

PROTOKOLL. Annelie Wallberg (S), Maj-Britt Tönners (C)

PROTOKOLL. Annelie Wallberg (S), Maj-Britt Tönners (C) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal, kl 16:00-22:20 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Roland Bäckman (S) Helena Brink (C) Björn Mårtensson (S) Maj-Britt Tönners (C)

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Beslutande Anita Weinz (NS) Anna Kumpula Kostet (V) ...

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Beslutande Anita Weinz (NS) Anna Kumpula Kostet (V) ... PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2018-11-12, kl. 1000-1100 Beslutande Anita Weinz (NS) Anna Kumpula Kostet (V) Anita Sköld (M) Linda Jonsson (V) Björn Sohlberg

Läs mer

Sammansträdesprotokoll Kommunfullmäktige. Plats och tid Mälarökyrkan kl. 18:00-19:35

Sammansträdesprotokoll Kommunfullmäktige. Plats och tid Mälarökyrkan kl. 18:00-19:35 Sammansträdesprotokoll Plats och tid Mälarökyrkan kl. 18:00-19:35 Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Adam Reuterskiöld (M) Arnulf Langlet (M) Sandra Gunneflo (M) Göran Ahlquist (M) Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL. Marita Wikström, förvaltningschef Margaretha Larsson, utredningssekreterare Shadi Samii, socialsekreterare Maria Hjärtmyr, nämndsekreterare

PROTOKOLL. Marita Wikström, förvaltningschef Margaretha Larsson, utredningssekreterare Shadi Samii, socialsekreterare Maria Hjärtmyr, nämndsekreterare Plats och tid Orbaden spa och konferens, Orbaden 15:00-15:30 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel (SRD) Ove Schönning (S) tjänstgörande

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 115-121 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Frisk (V)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige - Annika Qarlsson (C)...

Läs mer

Johan Kollberg (S) och Stig Widell (M)

Johan Kollberg (S) och Stig Widell (M) 1(13) Plats och tid Riddarsalen i Ödeshög, kl 19:00 19:50. Beslutande Ledamöter Se särskild närvarolista. Ersättare Se särskild närvarolista. Övriga närvarande Se särskild närvarolista. Justerare Justeringens

Läs mer

Plats och tid Grästorps konserthus, Grästorp , kl Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare. Kent Larsson (M)

Plats och tid Grästorps konserthus, Grästorp , kl Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare. Kent Larsson (M) Grästorps kommun SAMMATRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 7 Plats och tid Grästorps konserthus, Grästorp, kl 19.00 19.15 Beslutande ärvaro/frånvaro Ordinarie /F Tjänstgörande ersättare Gunnar yvaller (C) Kent Hansson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Sida 1(36) Kommunfullmäktige. Ljusdalssalen, måndagen den 25 september 2017 kl 18:00-22:00

Sida 1(36) Kommunfullmäktige. Ljusdalssalen, måndagen den 25 september 2017 kl 18:00-22:00 1(36) Plats och tid Ljusdalssalen, måndagen den 25 september 2017 kl 18:00-22:00 Beslutande Ledamöter Björn Brink (C), Ordförande, jäv 103, 121 Annelie Wallberg (S), 1:e vice ordförande Erik Nygren (M),

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Henrik Karlsson (M) Anette Karlsson (M) Sven-Inge Eriksson (KD) ledamot. Janne Jansson (S) Carl-Gunnar Sand (SD)

Henrik Karlsson (M) Anette Karlsson (M) Sven-Inge Eriksson (KD) ledamot. Janne Jansson (S) Carl-Gunnar Sand (SD) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Dillö, plan 1 i Stadshuset kl 14.00 14.15 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Anders Karlsson (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Henrik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Birigtta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

Rådhusets Sessionssal, Falun, kl Kicki Stoor (V) Jurist Tobias Carlgren Nämndadm. Kerstin Bryskhe Persson

Rådhusets Sessionssal, Falun, kl Kicki Stoor (V) Jurist Tobias Carlgren Nämndadm. Kerstin Bryskhe Persson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Kommunfullmäktiges valberedning 2010-11-29 Sammanträdesdatum Plats och tid Rådhusets Sessionssal, Falun, kl. 08.30-10.10 Beslutande Övriga deltagare Susanne Norberg (S), ordf.

Läs mer

Se nästa sida. Se nästa sida.

Se nästa sida. Se nästa sida. PLATS OCH TID Fagerås bygdegård, torsdag 20 september 2018, kl. 19.00 19.25 BESLUTANDE Se nästa sida. ÖVRIGA Se nästa sida. JUSTERING PLATS OCH TID Kommunhuset 2018-09-26 PARAGRAFER 109-117 UNDERSKRIFTER

Läs mer

144 Val av kommunfullmäktiges presidium

144 Val av kommunfullmäktiges presidium HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2014-11-05 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 143 Val av valberedning 2014-10-15-2018-10-14 144 Val av kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-10-21 Sida 1 (8) Paragrafer 81-83 Plats och tid Klippans Kultur Center, Teatergatan i Klippan tisdag 21 oktober kl. 19.00-19.35 Beslutande Enligt till

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 17 oktober 2018 kl 19:00 20:10

Älvkullen Onsdagen den 17 oktober 2018 kl 19:00 20:10 2018-10-17 1 (16) Plats och tid Älvkullen Onsdagen den 17 oktober 2018 kl 19:00 20:10 Utses att justera Camilla Källström (M), Stefan Liljenberg (SD) Paragrafer 132-141 Justeringens plats och tid Kommunhuset,

Läs mer

Ljusdalssalen, måndagen den 26 november 2018 kl 18:00-20:00

Ljusdalssalen, måndagen den 26 november 2018 kl 18:00-20:00 1(31) Plats och tid Ljusdalssalen, måndagen den 26 november 2018 kl 18:00-20:00 Beslutande Ledamöter Marit Holmstrand (S), Ordförande Tommy Olsson (C), 1:e vice ordförande Annelie Wallberg (S), 2:e vice

Läs mer

Ljusdalssalen, tisdagen den 28 maj 2019 klockan 08:

Ljusdalssalen, tisdagen den 28 maj 2019 klockan 08: 1(5) Plats och tid Ljusdalssalen, tisdagen den 28 maj 2019 klockan 08:30-11.45 Beslutande Ledamöter Iréne Jonsson (S), Ordförande Sune Frost (MP), 1:e vice ordförande Olle Fack (C), 2:e vice ordförande

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Peter Svensson (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 11.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Peter Svensson (S) Tjänstgörande ersättare Eric Berntsson

Läs mer

REGISTER. Sporren, Utvecklingscentrum Munkedal i Dingle

REGISTER. Sporren, Utvecklingscentrum Munkedal i Dingle REGISTER Sida 1(1) Tid: Torsdagen den 18 oktober 2018 kl. 17.00 Plats: Sporren, Utvecklingscentrum Munkedal i Dingle Justering: Tisdagen den 23 oktober, kl. 16.00 Ordförande: Per-Arne Brink (S), ordförande

Läs mer

Sida 1(23) PROTOKOLL. Kommunfullmäktige. Ljusdalssalen, måndagen den 28 januari 2019 klockan 18:00-21:00

Sida 1(23) PROTOKOLL. Kommunfullmäktige. Ljusdalssalen, måndagen den 28 januari 2019 klockan 18:00-21:00 1(23) Plats och tid Ljusdalssalen, måndagen den 28 januari 2019 klockan 18:00-21:00 Beslutande Ledamöter Marit Holmstrand (S), Ordförande Tommy Olsson (C), 1:e vice ordförande Annelie Wallberg (S), 2:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2018-12-12 227 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 19.00-20.20. Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Samuel Wigenstam, Kristina Taimi, Marcus

Läs mer

Sida 1(19) PROTOKOLL. Utbildningsnämnden. Ljusdalssalen, Kommunhuset Ljusdal, torsdagen den 18 januari 2018 kl 08:30

Sida 1(19) PROTOKOLL. Utbildningsnämnden. Ljusdalssalen, Kommunhuset Ljusdal, torsdagen den 18 januari 2018 kl 08:30 1(19) Plats och tid Ljusdalssalen, Kommunhuset Ljusdal, torsdagen den 18 januari 2018 kl 08:30 Beslutande Ledamöter Allan Cederborg (M), ordförande Stina Berg (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Ingrid

Läs mer

Magnus Nordström, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anneli Johansson Göran Lundström

Magnus Nordström, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anneli Johansson Göran Lundström PROTOKOLL 1(13) Tid: Kl 13:00-14:50 Plats: Forsen Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Magnus Nordström, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2018-12-17 Paragrafer:

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

Knivsta. kommun. Protokoll från Knivsta kommunfullmäktige Kommunfullmäktige PROTOKOLL

Knivsta. kommun. Protokoll från Knivsta kommunfullmäktige Kommunfullmäktige PROTOKOLL Knivsta. 1 Protokoll från Knivsta fullmäktige 123-131 Tid: Onsdagen den 24 oktober 2018, kl. 18.00-19.00 Plats: Tilassalen, Kommunhuset, Knivsta Justeras: Clae Utsner (S), ålderspresident och mötesordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Torsten Hellström (M) tjg ers

PROTOKOLL. Torsten Hellström (M) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-22:05 Beslutande: Roland Bäckman (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Helena Brink (C) Tommy Borg (S) Björn Brink (C) Peter Engdahl

Läs mer

Ljusdalssalen, måndagen den 17 juni 2019 klockan 13:00-19:00

Ljusdalssalen, måndagen den 17 juni 2019 klockan 13:00-19:00 1(22) Plats och tid Ljusdalssalen, måndagen den 17 juni 2019 klockan 13:00-19:00 Beslutande Ledamöter Marit Holmstrand (S), Ordförande Tommy Olsson (C), 1:e vice ordförande Annelie Wallberg (S), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhusets sessionssal klockan 17:30-18:24 ande Johanna Odö (S), Jimmy Fredriksson (S), Lennart Skansfors (DiN), Lisa Bäckman (V), Åsa-Lena Vestling (SD), Tove

Läs mer