PROTOKOLL. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Karin Höglund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 104-110 Karin Höglund"

Transkript

1 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-16:15 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Leif Persson (S) ordförande Markus Evensson (S) tjg ers istället för Annelie Wallberg (S) Kristina Michelsson (S) Björn Mårtensson (S) tjg ers för Roland Bäckman (S) Stig Anderson (V) tjg ersättare istället för Kenneth Forssell (V) Anne Hamrén (S) tjg ers istället för Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Jonny Mill (SRD) Lars Molin (M) ej 106 Marie-Louise Hellström (M) Maj-Britt Tönners (C) tjg ers istället för Helena Brink (C) Ingrid Olsson (C) tjg ers istället för Ulf Nyman (C) Harald Noréus (FP) Karin Jansson (MP) tjg ers ist för Ingalill Fahlström (MP) Ingalill Fahlström (MP) Lars Björkbom (KD) Karin Jansson (MP) tjg ers istället för Lars Björkbom Hans Olov Wernersson (SRD) ej tjg ers Torsten Hellström (M) ej tjg ers 109 VD Richard Brännström 104 Ekonomichef Lena Bergsten, 105 Tf VD Stefan Färlin, 106 Ekonomichef Nicklas Bremefors, , 109 Gudrun Ekblom och Sven-Gunnar Karlsson, SISU 108 Erik Löfgren och Tommy Swahn, SNVind, 109 Utvecklare Rolf Berg, 110 Kommunchef Claes Rydberg Administrativ chef Karin Höglund Maj-Britt Tönners (C) Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Karin Höglund Ordförande... Leif Persson Justerande... Maj-Britt Tönners

2 ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Forum Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum för anslags upprättande för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal Underskrift Karin Höglund Justerare Utdragsbestyrkande 2

3 104 Årsredovisning och koncernredovisning 2013 för AB Ljusdalshem Årsredovisning och koncernredovisning 2013 för Ljusdal Energiföretag AB Årsredovisning 2013 för stiftelsen NärLjus Årsredovisning för Ljusdals kommun Information om SISU Idrottsutbildarna Information om vindkraft Information om förbifart Ljusdal och Östernäs Justerare Utdragsbestyrkande 3

4 KS 0142/ Årsredovisning och koncernredovisning 2013 för AB Ljusdalshem Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar 1. Årsredovisning och koncernredovisning noteras till protokollet. Koncernen redovisar under året en vinst på kronor. AB Ljusdalshem har under året betalat kronor i borgensprovision till ägaren Ljusdals kommun. De ekonomiska nyckeltalen är, i jämförelse med liknande företag, goda. Under året har AB Ljusdalshem anställt tre målare, en snickare, en energicontroller och en bovärd till det nya trygghetsboendet. Den totala sjukfrånvaron har under året uppgått till 3,3%. Vakanser i företagets lägenhetsbestånd var den 31 december stycken lägenheter och det är ca 60 stycken färre än motsvarande period förra årsskiftet. Bolaget har nu startat upp ett arbete med att skapa mark för kommande nyproduktion. AB Ljusdalshem har under året lagt ner drygt 30 miljoner kronor på underhåll och bland det större åtgärderna kan nämnas byte av fönster på tre fastigheter och utemiljöarbete på ett femtontal fastigheter. Arbetet med att spara el, vatten och värme går vidare. Beslutsunderlag Årsredovisning- och koncernredovisning för AB Ljusdalshem Justerare Utdragsbestyrkande 4

5 KS 0141/ Årsredovisning och koncernredovisning 2013 för Ljusdal Energiföretag AB Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar 1. Årsredovisning och koncernredovisning noteras till protokollet. Resultatet för koncernen är kronor år Framtiden Stor utbyggnadstakt i de flesta verksamheter Tuffa tider- taxorna måste höjdas och verksamheten effektiviseras och se till helheten Alla bolag måste bidra för ett bättre resultat Ljusdal Energi- Fjärrvärme Nya bränslepriser hösten 2014 Risk för ökat underhåll på Östernäspannan Ökade avskrivningar och räntor Ljusdal Energi- Elnät normalt väder Inga nya beslut av myndigheter Ljusdal Energi- Ljusnet Den stora utbyggnaden av villor kräver stora resurser för planering, projektering, styrning av entrprenörer, dokumentation, administration, försäljning och marknadsföring Ljusdal Energi -Vatten Svårt att bedöma antalet läckor Fokus på ett underhållssystem, övervakningssystem, olja och el för att minska framtida kostnader bl a genom minskat inköp av externa tjänster Ny taxa för att förbättra reningsverket är ett informationsår Avskrivningarna och räntor ökar p g a det stora investeringbehovet Justerare Utdragsbestyrkande 5

6 KS 0141/ forts. Årsredovisning och koncernredovisning 2013 för Ljusdal Energiföretag AB Ljusdal Energi- Renhållning Fortsatt investering på Åkerslund kronor. Taggning av kärl fortsätter Beslutsunderlag Årsredovisning och koncernredovisning för Ljusdal Energiföretag AB Justerare Utdragsbestyrkande 6

7 KS 0089/ Årsredovisning 2013 för stiftelsen Närljus Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar 1. Årsredovisningen godkänns. 2. VD och styrelse beviljas ansvarsfrihet. Ljusdals kommuns näringspolitiska stiftelse, Närljus, bildades 1986 av kommunen och det lokala näringslivet. Styrelse har 2013 bestått av sex ledamöter, av vilka kommunen utsett tre förtroendevalda och föreningen Företagarna tre. Närljus ska arbeta för ett långsiktigt, miljömässigt, livskraftigt och differentierat näringsliv i Ljusdals kommun- som bidrar till tillväxt med fler arbetstillfällen och fler invånare. Närljus ska bidra till Ljusdals kommuns mål om bättre företagsklimat. Årets resultat är kronor Ljusdal årets tillväxtkommun- Syna ab - Företagstätaste kommun 14 % - Befolkningsökning - Bostadsbrist - Blivande företag personer har fått rådgivning om att starta eget företag eller gått starta eget kurs - Befintliga företag - Besöka befintliga företag inom de prioriterade branscherna - Kontakta samtliga varje år i tre år - Etablering- ett företag som kommer utanför länet Justerare Utdragsbestyrkande 7

8 KS 0089/ forts. Årsredovisning 2013 för stiftelsen Närljus Utmaningar/möjligheter handelsområde Östernäs - terminal - tillväxtkassa - lokala strategin för besöksnäringen - etableringar - lokaler - bostäder - infrastruktur - kompetens - omorganisation Beslutsunderlag Årsredovisning 2013 för Närljus Lars Molin (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Justerare Utdragsbestyrkande 8

9 KS 0015/ Årsredovisning för Ljusdals kommun 2013 Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar 1. Årsredovisningen noteras till protokollet. Årets resultat blev kronor, vilket är bättre än prognosen som lämnades i samband med delårsbokslutet ( kronor). Tidigare inbetalda AFApremier har återbetalats med kronor och ska behandlas som en jämförelsestörande post. Under året har verksamhetens nettokostnad ökat med kronor medan skatteintäkter och statsbidrag endast ökat med kronor. Nämnderna redovisar en negativ budgetavvikelse med minus kronor. Investeringsnivån har under året varit kronor vilket påverkat likviditeten som försämrats med kronor. Diskonteringen i pensionsberäkningen har sänkts med 0,75 procentenheter. Detta har medfört att pensionsavsättningen ökat med kronor och pensionsförbindelse (utanför balansräkningen) har ökat med kronor. Beslutsunderlag Årsredovisning 2013 för Ljusdals kommun Ärendet ajourneras och återupptas under eftermiddagen. Justerare Utdragsbestyrkande 9

10 KS 0007/ Information om SISU Idrottsutbildarna Kommunstyrelsen beslutar 1. Informationen noteras till protokollet. Gudrun Ekblom och Sven-Gunnar Karlsson informerar om verksamheten hos SISU Idrottsutbildarna och Hälsinglands Idrottsförbund. Beslutsexpediering Akt Justerare Utdragsbestyrkande 10

11 KS 0007/ Information om vindkraft Kommunstyrelsen beslutar 1. Informationen noteras till protokollet. Erik Löfgren och Tommy Swahn från SNVind och ekonomichef Nicklas Bremefors informerar: Olika energislag, EU:s och Sveriges mål. Fördelar och nackdelar Vindkraftsläget i länet, utbyggnadstakten i Gävleborg och Härjedalen. Antal arbetstillfällen Regional Tillväxt. Vilka företag har arbetat och engagerats på Svartvallsberget? Kan Ljusdals kommun vara en central ort för vindkraftsutveckling? Bygdepengen- Hur ser avtalen ut? Vid mötet förs diskussioner om kommunen ska verka för att bli ett vindkraftscentrum. Beslutsexpediering Akt Justerare Utdragsbestyrkande 11

12 KS 0464/ Information om förbifart Ljusdal och Östernäs Kommunstyrelsen beslutar 1. Informationen noteras till protokollet. Utvecklare Rolf Berg informerar om: Läget på Östernäs i april månad 2014: Park och strandområde byggs klart våren 2015 Fortsatt samarbete med Peab enligt samverkansavtal för handelsområdet t o m Peab förhandlar med hyresgäster Nästa steg exploateringsavtal Fråga om anslutningsväg mot Magasinsgatan Krav från Peabs hyresgäster: Virkesomlastning avslutad inför handelsområdets öppnande Beslut om planskild korsning vid Smedgatan Förväntningar på GC-förbindelse Rivning av pannan klar första kvartalet 2015 Läget Förbifart i april månad 2014 Fortsatt arbete i enlighet med avsiktsförklaring Trafikverkets åtgärdsvalsstudie pågår samordnas delvis med FÖP Ljusdal Åtgärdsvalsstudien förutsättning för detaljplaner Medel avsatta i länsplan för planskild korsning vid Smedgatan (byggnation påbörjas 2017) samt korsningslösningar Kommunen samfinansierar förbifart enligt senare avtal Ytterligare frågor: - Byte av väghållaransvar - GC-förbindelse Beslutsexpediering Akt Justerare Utdragsbestyrkande 12

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2014-11-06. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00. Beslutande: Övriga deltagande

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2014-11-06. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00. Beslutande: Övriga deltagande Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Leif Persson (S) ordförande Annelie Wallberg (S) Stina Michelson (S) Björn Mårtensson

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-14:50 Beslutande Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD), 48-56, 58-65 Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunstyrelsen 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 202 Vision 2020 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 204 Utökning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen (24) Tid och plats 204-04-02 - i Kommunhuset klockan 3.30-5.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, 37-39, 4 klockan 3.30-4.40. Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c)

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) 2013-09-30 1(23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Forum, Vindeln, måndagen den 30 september 2013, kl 13.00-16.10, ajournering mellan kl 14.30-14.35, 15.05-15.15 och kl 15.30-15.40. Christer Jonsson,

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Jeanette Madeling, tillförordnad vd AB Nybro Brunn, delvis 2 Håkan Dahlgren, vd energibolagen, delvis 2

Jeanette Madeling, tillförordnad vd AB Nybro Brunn, delvis 2 Håkan Dahlgren, vd energibolagen, delvis 2 1 (10) Protokoll nr 1 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 23 januari 2012 Beslutande: Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Kaj Göransson, styrelseledamot (s)

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2007-11-26 158 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaurs kommun klockan 13.00-16.25 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Johan Thomasson (M) Jan-Åke Andersson (S), ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (34) Sammanträdestid Kl. 13.00 16.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2008-03-17 1 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Måndagen den 17 mars 2008, kl 08.00-12.05, 13.15-15.40 Beslutande Eva Isaksson Ribers (m) Kjell Fransson

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Marianne Åhman

Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Marianne Åhman 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 09:00-12:20 Paragrafer Beslutande Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström

Läs mer