PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00"

Transkript

1 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Lars Molin (M) ordförande jäv 124 Allan Cederborg (M) tjg ers istf Mia Troedsson (M) Kennet Hedman (M) Ulf Nyman (C) Harald Noréus (FP) Jonny Mill (SRD) Yvonne Oscarsson (V) jäv 124 Lars Björkbom (KD) Markus Evensson (S) jäv 124 Örjan Fridner (S) ordförande 124 Stina Michelson (S) Irene Jonsson (S) tjg ers istf Anne Hamrén (S) Kristoffer Hansson (MP) tjg ers istf Ingalill Fahlström (MP) Benny Bergström (SD) Lars G Eriksson (SD) Övriga deltagande IT-chef Rikard Blank 118 VD Lars Wennerholm VD Stefan Wennerstrand 124 Kommunchef Claes Rydberg Administrativ chef Karin Höglund Utses att justera Stina Michelson (S) Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Karin Höglund Ordförande... Lars Molin/Örjan Frider Justerande... Stina Michelson

2 ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Forum Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum för anslags upprättande för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal Underskrift Karin Höglund Justerare Utdragsbestyrkande 2

3 118 Information från IT-enheten Årsredovisning och koncernredovisning 2014 för Ljusdal Energiföretag AB Information om förvärv av elnät Nomineringar till styrelsen för Inlandskommunerna ekonomisk förening Val av representant vid årsstämmodagar för föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner Inbjudan till Inlandsting i Strömsund maj Årsredovisning 2014 för NärLjus Justerare Utdragsbestyrkande 3

4 KS 0011/ Information från IT-enheten Kommunstyrelsen beslutar 1. Informationen noteras till protokollet. I syfte att öka kommunstyrelsens kunskaper om IT-verksamheten inom kommunen har IT-chef Rikard Blank bjudits in till dagens kommunstyrelsesammanträde. IT-chefen presenterar: En tillbakablick till slutet av 2008 då han började sin tjänst i kommunen IT-ledningsgruppens arbete Planen för 2015 och framåt IT-kostnaden i Ljusdals kommun kontra andra kommuners IT-kostnader Tillfälle till frågor och diskussioner ges. Beslutsexpediering Akt Justerare Utdragsbestyrkande 4

5 KS 0129/ Årsredovisning och koncernredovisning 2014 för Ljusdal Energiföretag AB Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar 1. Årsredovisning och koncernredovisning noteras till protokollet har präglats av alla utbyggnadsprojekt som koncernen bedriver. Koncernövergripande system anpassas efter hand till dennya koncernen. Resultat efter finansiella poster år 2014 Ljusdal Energi AB Ljusdal Elnät AB Ljusnet AB Ljusdal Vatten AB Ljusdal Renhållning AB Ljusdal Energiföretag AB Koncern kr kr kr 0 kr kr kr kr Justerare Utdragsbestyrkande 5

6 KS 0071/ Information om förvärv av elnät Kommunstyrelsen beslutar 1. Informationen noteras till protokollet. Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 24 februari 2014, 26 att 1. Godkänna att Ljusdal Elnät AB beslutar att förvärva och/eller teckna aktier samt tillskjuter kapital och att Ljusdal Elnät AB därmed kan bli delägare i Elnätsbolaget. För detta ändamål ska Ljusdal Elnät AB använda befintliga egna medel jämte möjlig upplåning för investeringen. Investeringen får såvitt avser Ljusdal Elnät AB:s investeringsåtagande inte överstiga 200 miljoner kronor. 2. Godkänna att Ljusdal Elnät AB får ingå ett konsortialavtal, jämte därtill hörande eller anknutna avtal som kan vara erforderliga angående förvärvet, finansieringen, ägandet och styrningen av Elnätsbolaget samt uppdelningen av det förvärvade objektet enligt huvudsakligen de principer som anges i bilagda Principer för Konsortialavtalet. 3. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Elnät AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 240 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 4. Rekommendera Ljusdal Elnät AB att till avtalet föreslå ett tillägg som möjliggör utköp av tillgången inom egna kommunen/ansvarsområdet. Kommunstyrelsen har beslutat att man vid varje sammanträde ska få en information från Ljusdal Elnät AB om hur affären med förvärv av elnät fortskrider. VD Lars Wennerholm informerar om att frågan nu är helt lagd på is. Ordföranden Lars Molin meddelar att kommunfullmäktige måste fatta beslut om att återta beslutet om kommunal borgen. Ärendet kommer därför att återkomma till kommunstyrelsen. Beslutsexpediering: Akt Justerare Utdragsbestyrkande 6

7 KS 0087/ Nomineringar till styrelsen för Inlandskommunerna ekonomisk förening Kommunstyrelsen beslutar 1. Björn Mårtensson (S) nomineras till ledamot i styrelsen för Inlandskommunerna ekonomisk förening Jonny Mill (SRD) nomineras till suppleant i styrelsen för Inlandskommunerna ekonomisk förening Kommunvalet 2014 innebär nyval av IEF:s styrelse för mandatperioden Valberedningen har påbörjat sitt arbete och ber kommunerna lämna förslag på styrelseledamöter. Nomineringar ska vara inskickade före 13 april Kommunledningskontoret föreslår 24 mars 2015 att Björn Mårtensson (S) nomineras till ledamot och Jonny Mill till ersättare. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll 1 april 2015, 107 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 24 mars 2015 Yrkanden Örjan Fridner (S): Björn Mårtensson (S) nomineras till ledamot och Jonny Mill (SRD) nomineras till ersättare. Propositionsordning Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Beslutsexpediering Akt De nominerade Inlandskommunerna ekonomisk förening Justerare Utdragsbestyrkande 7

8 KS 0088/ Val av representant vid årsstämmodagar för föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner Kommunstyrelsen beslutar 1. Björn Mårtensson (S) väljs till kommunens representant vid årsstämmodagar för föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner. Val av representant vid årsstämmodagar för föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner ska göras. Stämmodagarna kommer att hållas tillsammans med Inlandskommunerna ekonomisk förenings årliga Inlandsting i Strömsund maj Kommunledningskontoret föreslår 24 mars 2015 att Björn Mårtensson (S) väljs till kommunens representant. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll 1 april 2015, 108 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 24 mars 2015 Yrkanden Örjan Fridner (S): Björn Mårtensson (S) väljs till kommunens representant vid årsstämmodagar för föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner. Propositionsordning Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Beslutsexpediering Akt Björn Mårtensson Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner Justerare Utdragsbestyrkande 8

9 KS 0132/ Inbjudan till Inlandsting i Strömsund maj 2015 Kommunstyrelsen beslutar 1. Jonny Mill (SRD) väljs till kommunens representant till Inlandstinget Det 25:e Inlandstinget hålls i Strömsund maj Temat är främst ersättningen för utnyttjandet av Inlandets naturresurser och Inlandets infrastruktur. Kommunledningskontoret föreslår 24 mars 2015 att Björn Mårtensson (S) väljs till kommunens representant. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll 1 april 2015, 109 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 24 mars 2015 Yrkanden Yvonne Oscarsson (V): Jonny Mill (SRD) väljs till kommunens representant till Inlandstinget Propositionsordning Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Beslutsexpediering Akt Jonny Mill Inlandstinget Justerare Utdragsbestyrkande 9

10 KS 0102/ Årsredovisning 2014 för stiftelsen Närljus Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar 1. Årsredovisningen godkänns. 2. Styrelse och VD beviljas ansvarsfrihet. Årets resultat är kronor. Projekt under året: Jäv Närljus har med tidsinsats deltagit i Destination Järvsö ABs projekt Destinationsutveckling Järvsö. Närljusl deltar i det regionala projektet RUN- regional utbildning för nyföretagare 1 november 2011 t o m 31 december 2015, där länets tio kommuner, via Regionens medel, ska få personer med anställning att gå starta eget kurser och se en framtid som egna företagare. Närljus har under 2014 haft två starta eget kurser för personer med anställning med totalt 33 deltagare samt planerar för två utbildningar under Närljus har med tidsinsats deltagit i följande projekt: Fjällvägen, Movexum, Grottbadet, omlastningsterminal i Ljusdal, Kompetensrekrytering&Medflyttarservice, College Gävleborg. Närljus har bidragit med kontant medfinansiering, kronor, i projektet Fishing in the middle of Sweden. Lars Molin (M), Yvonne Oscarsson (V) och Markus Evensson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Örjan Fridner (S) träder in som ordförande under ärendet. Propositionsordning Ordföranden frågar om kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Ordföranden frågar kommunstyrelsen om styrelsen och VD kan beviljas ansvarsfrihet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Justerare Utdragsbestyrkande 10

PROTOKOLL. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 104-110 Karin Höglund

PROTOKOLL. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 104-110 Karin Höglund Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-16:15 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Leif Persson (S) ordförande Markus Evensson (S) tjg ers

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2014-11-06. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00. Beslutande: Övriga deltagande

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2014-11-06. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00. Beslutande: Övriga deltagande Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Leif Persson (S) ordförande Annelie Wallberg (S) Stina Michelson (S) Björn Mårtensson

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Leif Persson (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Leif Persson (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-22:00 Beslutande: Björn Mårtensson (S) Sören Görgård (C) Tommy Borg (S) Helena Brink (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Peter

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning. Kommunsekreterare Linn Erlandsson Rune Malm, direktör West Sweden Anders Andersson (C), vice ordförande revisionen

Se bifogad deltagarförteckning. Kommunsekreterare Linn Erlandsson Rune Malm, direktör West Sweden Anders Andersson (C), vice ordförande revisionen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-01-28 (12) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-20:40 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Ulf Nyman (C) tjg ers. Eva Steén Andreassen (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Ulf Nyman (C) tjg ers. Eva Steén Andreassen (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Roland Bäckman (S) Björn Brink (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Tommy

Läs mer

Björn Mårtensson (S) och Harald Noréus (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-09

Björn Mårtensson (S) och Harald Noréus (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-09 Plats och tid Ljusdalssalen, 18:00-22:00 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande Kommunchef Nicklas Bremefors, 36 Revisor Harry Persson, 37 Framtidsagenterna Kajsa Aune och Tobias Wallin, 38 Administrativ

Läs mer

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Beslutande: Malin Ängerå (S) ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V) Maria

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 14 december 2010. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 14 december 2010. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Informationer, 174... 2 * IOGT-NTO, Alla barn har rätt till en vit jul, ansökan om bidrag, 175...3-4 * Ändring i kommunstyrelsens reglemente- borgen till Krokomsbostäder

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 februari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-02-12. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-02-12. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 10.00-12.20, 13.2-14.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 224-259 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... László Gönczi

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 224-259 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... László Gönczi Kommunstyrelsen Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset Ljusdal. Torsdag 7 oktober 2010 Kl 08:30-17:00 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande Personalchef Britt-Marie Andersson Nilsson, 225

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll Kommunfullmäktige 2015-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus klockan 18.00-20.55. Ajournering klockan 18.30-18.55, 20.15-20.25 Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Maria Westh, kommunjurist

Läs mer

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Helena Brink (C)

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Helena Brink (C) Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-11:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 231-261 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Maj-Britt Tönners

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 231-261 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Maj-Britt Tönners Plats och tid Ljusdalssalen, 08:30-16:20 Beslutande: Marit Holmstrand (s) ordf Stefan Andersson (m) Annelie Wallberg (s) Eva Svärd (kd), ej 240-247, 257 Christina Embretsen (s) Leif Hansen (srd) ej 251-255,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Kommunfullmäktige 2015-04-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Kommunfullmäktige 2015-04-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.30 17.50 Paus klockan 15.40 16.00 Beslutande M Margareta Lövgren M Kerstin Weimman-Lindén tjänstgör

Läs mer

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD)

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD) Datum Plats och tid Knutssalen Gamla Rådhuset 18:00-20:45 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Lykke Palme (M), Paula Larsson Jarl (M), Fredrik Bothén (M), Urban

Läs mer