Marica Lindblad Justerande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marica Lindblad Justerande"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 17 maj 2018 KS-2018/65 1 (12) Nämnd Offentligt sammanträde Miljöberedningen Nej Sammanträdesdag 17 maj 2018 Tid och plats Beslutande Klockan 13:30-16:00, A-salen Ledamöter Christian Ottosson (C), Ordförande Marica Lindblad (MP) Jennifer Lind (M), kom kl. 14:28 Christina Axelsson (S) Yosef Sigal (S) Malin Danielsson (L), gick kl. 15:30 Kim Wiking (DP) Frånvarande följande paragrafer Tjänstgörande ersättare 1-2 Diana Molinsky (M) 6-8 Diana Molinsky (M) Närvarande ej tjänstgörande ersättare Claes-Johan Bonde (M), Håkan Björndahl (KD), Lars Björkman (HP), Birgitta Ljung (MP) Övriga närvarande Utses att justera Se nästa sida Marica Lindblad (MP) Justeringens tid 22 maj 2018 er 1-8 Underskrifter Antonina Fedorova Sekreterare Christian Ottosson Ordförande Marica Lindblad Justerande Utdragsbestyrkande:

2 2 (12) Miljöberedningens sammanträde den 17 maj 2018 Övriga närvarande Christer Jernberg, affärsområdeschef, SRV återvinning AB Johan Flink Karlström, avfallsplaneansvarig, SRV återvinning AB Charlotte Persson, sektionschef strategiska sektionen Johanna Pettersson, miljöstrateg Katarina Svedmyr, miljöstrateg Lena Fyrvald, hållbarhetsstrateg Antonina Fedorova, sekreterare

3 3 (12) BEVIS om justering av Miljöberedningen protokoll Justeringen har anslagits på kommunens anslagstavla Miljöberedningen har sammanträtt den 17 maj 2018 Protokollet har justerats den 22 maj 2018 Anslaget sattes upp den 23 maj 2018 Anslaget tas ner den 14 juni 2018 Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 13 juni 2018 Den som vill läsa protokollet kan kontakta Protokollet finns också att läsa på kommunens webbplats Registrator, kommunstyrelsens förvaltning, Kommunalvägen 28, Huddinge

4 4 (12) Miljöberedningen 17 maj Godkännande av föredragningslistan Miljöberedningens beslut Föredragningslistan godkänns med tillägg under p. Övriga frågor: Återrapportering från studiebesöket den 3 maj 2018.

5 5 (12) Miljöberedningen 17 maj Information om renhållningstaxan 2019 och pågående arbete med framtagande av ny avfallsplan Christer Jernberg, affärsområdeschef, och Johan Flink Karlström, avfallsplaneansvarig, SRV återvinning AB, informerar om förslag till ändringar i renhållningstaxan 2019 samt om det pågående arbetet med avfallsplan Överläggning Under informationen yttrar sig Christian Ottosson (C), Malin Danielsson (L), Yosef Sigal (S) och Birgitta Ljung (MP).

6 6 (12) Miljöberedningen 17 maj Information om åtgärdsarbete för Huddinges sjöar Johanna Pettersson, miljöstrateg, informerar om åtgärdsarbete för Huddinge sjöar. Överläggning Efter informationen yttrar sig Yosef Sigal (S), Christian Ottosson (C), Marica Lindblad (MP) och Birgitta Ljung (MP).

7 7 (12) Miljöberedningen 17 maj Information om handlingsplan för giftfri miljö Katarina Svedmyr, miljöstrateg, informerar om status för handlingsplan för giftfri miljö. Överläggning Marica Lindblad (MP), Jennifer Lind (M), Christian Ottosson (C) och Yosef Sigal (S) yttrar sig.

8 8 (12) Miljöberedningen 17 maj Information om ekosystemtjänster, grönytefaktor med mera i samhällsplaneringen, kopplat till utvecklingsplaner Lena Fyrvald, miljöstrateg, informerar om arbetet med ekosystemtjänster i samhällsplaneringen i Huddinge. Överläggning Efter informationen yttrar sig Charlotte Persson, chef strategiska sektionen, Jennifer Lind (M), Christian Ottosson (C), Yosef Sigal (S), Malin Danielsson (L), Marica Lindblad (MP) och Birgitta Ljung (MP).

9 9 (12) Miljöberedningen 17 maj Diarienummer KS-2018/ Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län svar på remiss från länsstyrelsen i Stockholms län Miljöberedningens beslut Miljöberedningen föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Skrivelse enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 2 maj 2018 överlämnas till länsstyrelsen i Stockholms län som Huddinge kommuns svar på remissen Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län. Sammanfattning Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram ett förslag till Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län och skickat ärendet på remiss till Huddinge kommun m fl. Grön infrastruktur definieras som ett nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur samt till människors välbefinnande. En fungerande grön infrastruktur är avgörande för den biologiska mångfalden, ekosystemtjänster och ekosystemens motståndskraft mot exempelvis klimatförändringar. Grön infrastruktur är ett samlingsbegrepp för både vatten- och landmiljöer och omfattar både naturområden och anlagda grönområden. Sammanfattningsvis gör kommunstyrelsens förvaltning bedömningen att när Stockholmsregionen står inför en stark tillväxt behöver grön infrastruktur och bebyggelse kunna utvecklas samtidigt för att skapa attraktiva livsmiljöer. Den framtagna handlingsplanen kan utgöra ett planeringsunderlag men det är viktigt att flera perspektiv hanteras samtidigt för att möta behovet av fler bostäder. Det saknas också övergripande bedömningar av vilka kostnader det kommer att innebära vilket gör det svårt att bedöma genomförbarheten i förslaget. Handlingsplanen ska fungera som ett planeringsunderlag som ger stöd vid olika markanvändningsbeslut. Det bör bli ännu tydligare vilken status denna plan har i förhållande till den regionala utvecklingsplanen (RUFS) och om och i så fall på vilket sätt Länsstyrelsen kommer att hantera den i sin myndighetsutövning. Natur och grönska berikar staden på flera sätt och det behövs ett samspel mellan människa och natur. För att skapa attraktiva stadsdelar behöver både ny bebyggelse och gröna ytor få plats och den gröna infrastrukturen utvecklas i samspel med planeringen av ny bebyggelse.

10 10 (12) I förslaget till handlingsplan lyfts bristen på samordning och kunskapsutbyte mellan olika samhällsintressen fram som en av de största utmaningarna inom arbetet med grön infrastruktur i Stockholms län. En regional handlingsplan för länet är därför viktig för att ge kommunerna verktyg och underlag som kan leda till en bättre dialog och samverkan över kommungränser. Det bör övervägas om inte övergödning utgör ett problem av den digniteten att det ska uppmärksammas även inom kapitel 23 om sötvatten och inte som nu endast i kapitlet om marina miljöer (kapitel 22). När det gäller särskilt skyddsvärda naturtyper som berör Huddinge lyfts ekmiljöer fram i handlingsplanen. Här har Huddinge ett stort ansvar att förvalta viktiga delar av regionens ekmiljöer. Ekmiljöerna i Sverige har även ett högt internationellt värde. För Huddinges del har flera viktiga ekmiljöer skyddats inom kommunens naturreservat men det finns fortfarande många värdefulla ekmiljöer i bebyggda delar av kommunen som saknar skydd, inte minst inom villaområden. Förvaltningen vill också lyfta att de stora satsningar som Huddinge kommun genomfört under ett stort antal år för skydd av natur och ökad tillgänglighet till naturen inom den övergripande regionala grönstrukturen, ligger helt i linje med åtgärdsförslagen i handlingsplanen. Överläggning I ärendet yttrar sig Lena Fyrvald, miljöstrateg, Christian Ottosson (C), Birgitta Ljung (MP), Marica Lindblad (MP) och Charlotte Persson, chef strategiska sektionen.

11 11 (12) Miljöberedningen 17 maj Diarienummer KS-2018/ Promemoria om Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper - utveckling av producentansvaren svar på remiss från Miljödepartementet Miljöberedningens beslut Miljöberedningen överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Sammanfattning Huddinge kommun har erbjudits möjligheter att lämna synpunkter på Miljödepartementets promemoria om Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper utveckling av producentansvaret. Syftet med förslagen i promemorian är att öka materialåtervinningen. Detta genom att utöka och förtydliga nuvarande producentansvar för insamling av förpackningar och returpapper så att dessa samlas in direkt vid bostadsfastigheter. Ärendet har lämnats till natur- och byggnadsförvaltningen för yttrande, vilka anser att förslaget är positivt. De vill dock poängtera vikten av att de tillståndspliktiga verksamheterna tar sitt ansvar för servicen gällande renhållning och tömning så att det inte blir nedskräpat. Vidare konstaterar de att det kan bli en något ökad mängd bygglov samt att förslaget kan ha en positiv effekt på nedskräpning på allmänna platser. Kommunstyrelsens förvaltning anser att intentionerna med förslaget är goda och att det finns goda möjligheter för en ökad sorteringsgrad i och med fastighetsnära insamling. Förvaltningen anser dock att det även krävs informationsinsatser för att få fler att utnyttja möjligheten. Den huvudsakliga konsekvensen för kommunernas räkning innebär troligtvis minskad möjlighet till målstyrning. En annan möjlig konsekvens är att transporterna i bostadsområden ökar, vilket förvaltningen ser en stor risk i. Det är därför av största vikt att samråd sker så att samordning mellan insamlingssystemen alltid sker. Överläggning I ärendet yttrar sig Christian Ottosson (C), Marica Lindblad (MP), Birgitta Ljung (MP) och Yosef Sigal (S).

12 12 (12) Miljöberedningen 17 maj Övriga frågor Återrapportering från studiebesöket den 3 maj Christian Ottosson (C) och Lena Fyrvald, miljöstrateg, återrapporterar från studiebesöket i Norra Djurgårdsstaden. Birgitta Ljung (MP), Yosef Sigal (S), Christina Axelsson (S) och Jennifer Lind (M) yttrar sig.