kl , Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kl 18.30-20.45, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29"

Transkript

1 Nämnd Miljönämnden Sid 1-30 Offentligt sammanträde Delvis Sammanträdesdag Onsdagen den 12 juni 2013 Tid och plats kl , Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29 Beslutande Ledamöter Ellinor Avsan (M), ordf Hans Wallenborg (DP), 1:e vice ordf Peter Andersson (S), 2:e vice ordf Ingemar Syring (M) Claes-Johan Bonde (M) Jan Forsell (FP) Kjell Wingmyr (KD) Yosef Sigal (S) Erik Reuterswärd (MP) Frånvarande följande paragrafer Alla Alla Alla Tjänstgörande ersättare Johan Tjerneng (MP) Nicolas Holst (M) Tommy Sköldby (C) Närvarande ej tjänstgörande ersättare Kim Wiking (DP) Övriga närvarande Se nästa sida Utses att justera Erik Reuterswärd Justeringens tid Torsdagen den 13 juni 2013 Paragrafer 1-18 Underskrifter Monica Bolander Sekreterare Ellinor Avsan Ordförande Erik Reuterswärd Justerande

2 Miljönämndens sammanträde den 12 juni 2013 Övriga närvarande Helén Mårtensson förvaltningschef, Eva-Christina Arvidsson miljöchef, Monica Bolander sekreterare, Fredrik Peterson personalchef 1-3, Tiina Laantee handläggare 1-4

3 BEVIS om justering av Miljönämndens protokoll Justeringen har anslagits på kommunens anslagstavla Miljönämnden har sammanträtt den 12 juni 2013 Protokollet har justerats den 13 juni 2013 Den som vill läsa protokollet kan kontakta Registrator, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Tekniska nämndhuset, tfn Protokollet finns också att läsa på kommunens webbplats Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 8 juli 2013 Anslaget sattes upp den 17 juni 2013 Anslaget tas ner den 9 juli 2013 Monica Bolander

4 Miljönämnden 12 juni Diarienummer Val av justerare Miljönämndens beslut Erik Reuterswärd (MP) utses att justera dagens protokoll.

5 Miljönämnden 12 juni Diarienummer Fastställande av dagordning Miljönämndens beslut Nämnden fastställer föredragningslistan till dagens sammanträde med ändringarna: Nr 14 flyttas upp till efter nr 8, samt nytt ärende, nr 14A Runan 1, Föreläggande om åtgärd.

6 Miljönämnden 12 juni Diarienummer Information om Medarbetarenkät 2013 Fredrik Peterson informerar om medarbetarenkät 2013.

7 Miljönämnden 12 juni Diarienummer Information om dagvatten Trehörningen Tiina Laantee informerar om dagvatten Trehörningen.

8 Miljönämnden 12 juni Diarienummer Information om miljötillsynsavdelningens arbetsplan Eva-Christina Arvidsson informerar om miljötillsynsavdelningens arbetsplan.

9 Miljönämnden 12 juni Diarienummer Information om Rapport Tillsyn av mekaniska verkstäder Skriftlig information om Rapport Tillsyn av mekaniska verkstäder

10 Miljönämnden 12 juni Diarienummer MN Månadsuppföljning t o m maj Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar att godkänna månadsuppföljning t o m maj. Sammanfattning Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar uppföljning t o m maj. Miljönämnden visar på ett överskott med 560 tkr för årets fem första månader. Överskottet beror på högre intäkter än beräknat samt på lägre personalkostnader då det finns vakanser vad gäller personal. Rekrytering pågår. Tjänsteutlåtande Beslutet delges Kommunstyrelsen, ekonomiavdelningen

11 Miljönämndens arbetsutskott 3 juni Miljönämnden 12 juni Diarienummer MN Revisionsrapport Granskning av hantering av dagoch spillvatten Miljönämndens beslut Nämnden antar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på revisionsrapporten. Arbetsutskottets beslut Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande. Sammanfattning Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Huddinge kommun granskat kommunens hantering av dag- och spillvatten. Revisorerna har i sin rapport granskat miljönämndens och samhällsbyggnadsnämndens arbete med hantering av dag- och spillvatten. Dessa nämnder arbetar mycket med dag- och spillvattenfrågor, men frågorna ingår även som ansvarsområde i övriga nämnders verksamheter. Revisorernas sammanfattande bedömning är att miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden har insikt i och kunskap om problem och brister i arbetet med dag- och spillvatten. Förvaltningen delar den bedömningen och har utifrån detta vidtagit ett flertal åtgärder för att förbättra sitt arbete. Tjänsteutlåtande Beslutet delges Huddinge kommuns revisorer via e-postadressen:

12 Miljönämndens arbetsutskott 3 juni Miljönämnden 12 juni Diarienummer MN Remiss Giftfria förskolor Motion väckt av Christina Axelsson (S) Miljönämndens beslut Nämnden antar tjänsteutlåtande daterat som svar på remissen med följande tillägg: Barn Kemikalier finns överallt i vår vardag och det är viktigt att minska främst de skadliga kemikalierna. Miljöstyrningsrådets upphandlingsstöd används av Huddinge kommun och allt fler miljökrav ställs vid upphandling i enlighet med dessa kriterier allteftersom avtalen löper ut. Bland genomförda upphandlingar som berör förskolor finns städkemikalier, serveringsutrustning i plast och papper mm. Kemikalieinspektionens uppdrag till Miljöstyrningsrådet ska vara ett stöd för kommuner att upphandla giftfria produkter till förskolan i syfte att minska barnens exponering av miljögifter. Fokus riktas mot områdena Leka, Äta och Sova och rör produkter som leksaker, matserviser och madrasser men även produkter som golv, textilier, IT-produkter, möbler, städtjänster och rengöringsmedel mm kommer kunna inrymmas i de paketerade miljökrav som ska tas fram. Arbetet beräknas vara klart i slutet av Miljönämnden förordar att Miljöstyrningsrådets upphandlingsstöd fortsätter att användas allteftersom avtalen löper ut och att stödet för upphandling av giftfria produkter används när den finns att tillgå.

13 Miljönämndens arbetsutskott 3 juni Miljönämnden 12 juni Diarienummer MN Överläggning i miljönämnden Yosef Sigal (S) och Erik Reuterswärd (MP) yrkar på tillstyrkan till motionen. Ordföranden yrkar att nämnden antar tjänsteutlåtande daterat som svar på remissen med följande tillägg: Barn Kemikalier finns överallt i vår vardag och det är viktigt att minska främst de skadliga kemikalierna. Miljöstyrningsrådets upphandlingsstöd används av Huddinge kommun och allt fler miljökrav ställs vid upphandling i enlighet med dessa kriterier allteftersom avtalen löper ut. Bland genomförda upphandlingar som berör förskolor finns städkemikalier, serveringsutrustning i plast och papper mm. Kemikalieinspektionens uppdrag till Miljöstyrningsrådet ska vara ett stöd för kommuner att upphandla giftfria produkter till förskolan i syfte att minska barnens exponering av miljögifter. Fokus riktas mot områdena Leka, Äta och Sova och rör produkter som leksaker, matserviser och madrasser men även produkter som golv, textilier, IT-produkter, möbler, städtjänster och rengöringsmedel mm kommer kunna inrymmas i de paketerade miljökrav som ska tas fram. Arbetet beräknas vara klart i slutet av Miljönämnden förordar att Miljöstyrningsrådets upphandlingsstöd fortsätter att användas allteftersom avtalen löper ut och att stödet för upphandling av giftfria produkter används när den finns att tillgå. Proposition Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: 1. Förvaltningens förslag till beslut med ordförandens tillägg 2. Yosef Sigals (S) och Erik Reuterswärds (MP) yrkande om tillstyrkan till motionen Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med ordförandens tillägg.

14 Miljönämndens arbetsutskott 3 juni Miljönämnden 12 juni Diarienummer MN Reservation Yosef Sigal (S) och Erik Reuterswärd (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Arbetsutskottets beslut Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande. Sammanfattning Kommunstyrelsens förvaltning har remitterat en motion ställd av Christina Axelsson (S). I motionen Giftfria förskolor föreslår motionären att Huddinge kommun vidtar de åtgärder som behövs för att vi ska erbjuda alla barn en giftfri miljö i förskolan. Motionären skriver att forskaren Justina Björklund i en utredning påtalar att små barn är särskilt utsatta för kemikalier. Utredningen visar att det mest alarmerande är att barnen exponeras mycket mer än vuxna för kemikalierna. Det gäller både fluorföreningar och bromerade flamskyddsmedel, som man hittar höga halter av i både hem och på förskolor. Miljöstyrningsrådet har nyligen fått i uppdrag från KEMI att hjälpa kommuner att upphandla giftfria produkter till förskolan. Motionären konstaterar vidare att barnen är minst, och påverkas mest, av de gifter som finns runt omkring oss. De kryper oftare bland damm och tuggar mer på plastprylar än vuxna. De växer och får i sig mer skadliga kemikalier i förhållande till sin kroppsvikt än vuxna, och har små möjligheter att göra sig hörda och påverka miljön i sin närhet. Det handlar inte bara om att sanera bort gamla plastleksaker, utan även om att gå igenom vilka material som redan finns i befintliga möbler och golvbeläggningar på våra förskolor. Miljötillsynsavdelningen anser liksom Christina Axelsson att det är av största vikt att barn exponeras så lite som möjligt för skadliga kemikalier. Det är verksamhetsutövaren som är ytterst ansvarig att se till att barnen har en god inomhusmiljö i förskolan. Tjänsteutlåtande

15 Miljönämndens arbetsutskott 3 juni Miljönämnden 12 juni Diarienummer MN Beslutet delges Katarina Persson, Mark- och samhällsplanering, kommunstyrelsens förvaltning.

16 Miljönämndens arbetsutskott 3 juni Miljönämnden 12 juni Diarienummer MN Remiss Samråd Planprogram för Låset m fl Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar att överlämna tjänsteutlåtande daterat som svar på remissen. Arbetsutskottets beslut Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande. Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden har översänt en samrådsremiss till miljönämnden gällande planprogram för Låset 1 m fl i Skogås. Syftet med att upprätta ett program för området är att medge uppförande av ca 130 nya lägenheter. Även mindre lokaler för service och verksamheter samt en ersättande byggnad för den förskola som påverkas av programmet föreslås. Programmet anger också en uppgradering av Sjötorpsparken. Miljötillsynsavdelningen är i huvudsak positiv till att bostäder byggs där infrastrukturen är väl utbyggd. De synpunkter som framförs är att vidare utredningar angående buller och dagvatten krävs, vilket även nämns i samrådshandlingarna. En stor del av programområdet är idag obebyggt och består av natur i form av ett kuperat skogsparti och det är viktigt att ta hänsyn till att tätortsnära grönområden är en viktig del i miljömålet God bebyggd miljö. Även synpunkter kring placering av förskola framförs. Tjänsteutlåtande Beslutet delges Samhällsbyggnadsnämnden

17 Miljönämndens arbetsutskott 3 juni Miljönämnden 12 juni Diarienummer MN Remiss Detaljplan för Vårby Haga Miljönämndens beslut Miljönämnden överlämnar tjänsteutlåtande daterat som svar på remissen. Protokollsanteckning Tommy Sköldby (C) och Erik Reuterswärd (MP) anmäler gemensam protokollsanteckning. Arbetsutskottets förslag till beslut Miljönämnden överlämnar tjänsteutlåtande daterat som svar på remissen. Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden har översänt en samrådsremiss till miljönämnden för yttrande gällande program för Vårby Haga. Syftet med programmet är utreda möjligheten för bostäder i Solhagaparken i Masmo/Vårby Haga. Enligt planhandlingarna ger förslaget en mer sammanhållen koppling till de olika bebyggelsegrupperna i stadsdelen samt förstärker närheten till naturen och vattnet. Tjänsteutlåtande Beslutet delges Samhällsbyggnadsnämnden

18 Miljönämndens arbetsutskott 3 juni Miljönämnden 12 juni Diarienummer MN Odin 3 och 6 Detaljplan Miljönämndens beslut Förslaget till detaljplan tillstyrks under förutsättning att miljötillsynsavdelningens synpunkter på buller beaktas. Arbetsutskottets förslag till beslut Förslaget till detaljplan tillstyrks under förutsättning att miljötillsynsavdelningens synpunkter på buller beaktas. Sammanfattning Programsamråd ägde rum Programmets inriktning var att pröva om gällande detaljplan kunde ändras, så att en mindre affärsbyggnad kunde byggas till för att skapa utrymme för nya lägenheter. Tjänsteutlåtande Beslutet delges Samhällsbyggnadsnämnden

19 Miljönämndens arbetsutskott 3 juni Miljönämnden 12 juni Diarienummer MN Ansökan om tillstånd och strandskyddsdispens för utökning av befintlig ridbana på fastigheten Gladö 1:4 vid Sundby gård Ansökan från Huge Fastigheter AB Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar enligt 7 kap. 7 miljöbalken att medge Huge Fastigheter AB tillstånd att utöka befintlig ridbana vid Sundby gård i Orlångens naturreservat enligt följande villkor: Att eventuell beskärning eller nedtagning av träd på fastigheten Gladö 1:3 endast får ske efter tillstånd från naturvårdsavdelningen eller miljötillsynsavdelningen; Att Huge Fastigheter AB ska informera nämnden innan åtgärden påbörjas och när de är klara. Miljönämnden beslutar enligt 7 kap. 15 miljöbalken att medge dispens till Huge Fastigheter AB från strandskyddsbestämmelser för att utöka befintlig ridbana på ansökt plats på fastigheten Gladö 1:4, Sundby gård. Som skäl för beslutet hänvisas till tjänsteutlåtande daterat Beslut om dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft (7 kap. 7 MB).

20 Miljönämndens arbetsutskott 3 juni Miljönämnden 12 juni Diarienummer MN Arbetsutskottets förslag till beslut Miljönämnden beslutar enligt 7 kap. 7 miljöbalken att medge Huge Fastigheter AB tillstånd att utöka befintlig ridbana vid Sundby gård i Orlångens naturreservat enligt följande villkor: Att eventuell beskärning eller nedtagning av träd på fastigheten Gladö 1:3 endast får ske efter tillstånd från naturvårdsavdelningen eller miljötillsynsavdelningen; Att Huge Fastigheter AB ska informera nämnden innan åtgärden påbörjas och när de är klara. Miljönämnden beslutar enligt 7 kap. 15 miljöbalken att medge dispens till Huge Fastigheter AB från strandskyddsbestämmelser för att utöka befintlig ridbana på ansökt plats på fastigheten Gladö 1:4, Sundby gård. Som skäl för beslutet hänvisas till tjänsteutlåtande daterat Beslut om dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft (7 kap. 7 MB). Sammanfattning Huge Fastigheter AB har inkommit med ansökan om tillstånd att utöka en befintlig ridbana vid Sundby gård i Orlångens naturreservat. Fastigheten ligger inom Orlångens naturreservat och ridbanan delvis inom strandskyddat område. Åtgärden kräver tillstånd från naturreservatets föreskrifter och dispens från strandskyddsbestämmelserna. Miljötillsynsavdelningen gör den samlade bedömningen att åtgärden inte påverkar reservatets syften och värden negativt och att tillstånd därför bör kunna medges. Miljötillsynsavdelningen gör bedömningen att särskilda skäl föreligger samt att åtgärden inte påverkar strandskyddets syften varför dispens bör kunna medges. Tjänsteutlåtande

21 Miljönämndens arbetsutskott 3 juni Miljönämnden 12 juni Diarienummer MN Beslutet delges Huge Fastigheter AB, Box 1073, Huddinge (sökanden); Naturvårdsavdelningen, Huddinge kommun; Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, Stockholm; Naturvårdsverket, Stockholm; Riksantikvarieämbetet, Box 5405, Stockholm; Skogsstyrelsen, Galgbacksvägen 5, Vallentuna.

22 Miljönämndens arbetsutskott 3 juni Miljönämnden 12 juni Diarienummer MN Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av växthus på fastigheten Kynäs 2:65, Storön Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar enligt 7 kap. 15 miljöbalken att medge dispens från strandskyddsbestämmelser för att uppföra växthus på ansökt plats på fastigheten Kynäs 2:65, Storön. Miljönämnden beslutar om tomtplatsavgränsning för fastigheten Kynäs 2:65 enligt bilagd karta. Som skäl för beslutet hänvisas till tjänsteutlåtande daterat Beslut om dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft (7 kap. 7 MB). Arbetsutskottets förslag till beslut Miljönämnden beslutar enligt 7 kap. 15 miljöbalken att medge dispens från strandskyddsbestämmelser för att uppföra växthus på ansökt plats på fastigheten Kynäs 2:65, Storön. Miljönämnden beslutar om tomtplatsavgränsning för fastigheten Kynäs 2:65 enligt bilagd karta. Som skäl för beslutet hänvisas till tjänsteutlåtande daterat Beslut om dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft (7 kap. 7 MB).

23 Miljönämndens arbetsutskott 3 juni Miljönämnden 12 juni Diarienummer MN Sammanfattning Uppgift utelämnad, fastighetsägare till Kynäs 2:65 har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av växthus på fastigheten. Åtgärden ligger inom Trehörningens (Sjödalen) strandskyddszon och bedöms som dispenspliktig. Miljötillsynsavdelningen gör bedömningen att särskilda skäl föreligger samt att åtgärden inte påverkar strandskyddets syften varför dispens bör kunna medges. Tjänsteutlåtande Beslutet delges Uppgift utelämnad, Huddinge (sökanden); Naturvårdsavdelningen, Huddinge kommun; Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, Stockholm.

24 Miljönämndens arbetsutskott 3 juni Miljönämnden 12 juni Diarienummer MN Runan 1, Solfagravägen 15 Föreläggande om åtgärd Miljönämndens beslut Miljönämnden förelägger Kommanditbolaget Myran Nr 305 Wallenstam AB med organisationsnummer att senast tre veckor efter mottagande av detta beslut åtgärda olägenhet i form av cigarettrök och andra lukter som tränger in från trapphuset på Solfagravägen 15 till hyresgästen Uppgift utelämnad. Föreläggandet förenas med vite om kronor. Då åtgärden genomförts ska miljönämnden informeras. Arbetsutskottets beslut Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande. Sammanfattning Uppgift utelämnad, klagade första gången på olägenhet enligt ovan. Hon hade då haft kontakt med hyresvärden sedan maj 2012 och lämnat tre felanmälningar. Vissa åtgärder har vidtagits men de har inte varit tillräckliga. Den 11 januari 2013 konstaterade extern konsult att tryckförhållandena var felaktiga i trapphuset relativt de berörda lägenheterna. Den sista kontakten från Wallenstams sida var ett mail den 6 mars 2013 där förvaltaren, Uppgift utelämnad, informerade om att man skickat ut en offertförfrågan gällande byte av röklucka alternativt tätning. Ingen bekräftelse har lämnats på att åtgärder vidtagits. Enligt Uppgift utelämnad, fortsätter problemen. Tjänsteutlåtande Beslutet delges Kommanditbolaget Myran 305 Wallenstam AB, Göteborg med besvärshänvisning

25 Miljönämndens arbetsutskott 3 juni Miljönämnden 12 juni Diarienummer Anmälan av delegationsbeslut Miljönämndens beslut Redovisningen godkänns. Arbetsutskottets förslag till beslut Redovisningen godkänns. Sammanfattning Miljötillsynsavdelningen enligt separat förteckning daterad

26 Miljönämndens arbetsutskott 3 juni Miljönämnden 12 juni Diarienummer Delgivningar för kännedom Miljötillsynsavdelningen enligt separat förteckning daterad

27 Miljönämnden 12 juni Diarienummer Övriga frågor Eva-Christina Aridsson informerar om husvagnscamping/nedskräpning i Flemingsberg. Helén Mårtensson informerar om ytterligare två st campingar/bosättningar. Yosef Sigal (S) tar upp frågan om markförorening i Ågesta. Erik Reuterswärd (MP) tar upp frågan om Sjötorp, avlopp.

28

29

30 Ärenden ÄRENDEFÖRTECKNING Miljönämnden 12 juni Val av justerare 1 2 Fastställande av dagordning 2 3 Medarbetarenkät Dagvatten Trehörningen 4 5 Information om miljötillsynsavdelningens arbetsplan 5 6 Rapport (skriftlig) Tillsyn av mekaniska verkstäder 6 7 Månadsuppföljning 7 8 Revisionsrapport. Granskning av hantering av dag- och spillvatten 8 9 Remiss Samråd Planprogram för Låset 1 m fl Remiss Programsamråd Detaljplan för Vårby Haga Remiss Detaljplan för Odin 6 och 3 Plansamråd Ansökan om tillstånd och strandskyddsdispens för utökning av befintlig ridbana på fastigheten Gladö 1:4 vid Sundby gård Ansökan från Huge Fastigheter AB 13 Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av växthus på fastigheten Kynäs 2:65, Storön 14 Remiss Giftfria förskolor Motion väckt av Christina Axelsson (S) A Runan 1, Solfagravägen 15 Föreläggande om åtgärd Delegationsbeslut Delgivningar för kännedom Övrigt 18 Reservation, protokollsanteckning

Miljönämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE. 2 januari 2014 2013-1919 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MILJÖTILLSYNSAVDELNINGEN SIDA 1 (5)

Miljönämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE. 2 januari 2014 2013-1919 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MILJÖTILLSYNSAVDELNINGEN SIDA 1 (5) MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MILJÖTILLSYNSAVDELNINGEN 1 (5) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Miljönämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE

Läs mer

kl 18.30-20.30, Sundby Gård, Huddinge

kl 18.30-20.30, Sundby Gård, Huddinge Nämnd Miljönämnden Sid 1-24 Offentligt sammanträde Delvis Sammanträdesdag Tisdagen den 9 december 2014 Tid och plats kl 18.30-20.30, Sundby Gård, Huddinge Beslutande Ledamöter Ellinor Avsan (M), ordf Hans

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-01-14 1-3

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-01-14 1-3 Miljöskyddsnämnden 1-3 2 Val av ledamöter och ersättare till miljöskyddsnämndens arbetsutskott 2015-2018... 7 Delegation av arbetsmiljöansvar... 8 Uppförande av vindkraftspark på fastigheterna Vekaryd

Läs mer

Stadsarkitektkontoret 2011-03-22 12-22

Stadsarkitektkontoret 2011-03-22 12-22 BYGGNADSNÄMNDEN 2011-03-15 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 10.55 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson 2:e vice

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdag 2015-08-26 Innehåll 103 Tillkommande ärenden och godkännande av föredragningslista... 118 104 Statusrapport... 119 105 Öppna jämförelser Stöd till personer

Läs mer

Remiss - Giftfria förskolor- motion väckt av Christina Axelsson (S)

Remiss - Giftfria förskolor- motion väckt av Christina Axelsson (S) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-09-16 FSN-2013/230.640 1 (4) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Förskolenämnden Remiss - Giftfria förskolor- motion väckt av Christina

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. (AU 394) KS 2014-182

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. (AU 394) KS 2014-182 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 30 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. (AU 394) KS 2014-182 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Klockan 16:00, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset

Klockan 16:00, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 1 november 2016 TN-2016/36 1 (18) Nämnd Offentligt sammanträde Tillsynsnämnden Delvis Sammanträdesdag 1 november 2016 Tid och plats Klockan 16:00, Sjödalsrummet, Tekniska

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.50-20.17 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Ylva Mozis (L) ordförande, Bengt-Åke Grip

Läs mer

Klockan 18: , A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28. Yosef Sigal (S), Birgitta Ljung (MP), Millaray Rubilar (V)

Klockan 18: , A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28. Yosef Sigal (S), Birgitta Ljung (MP), Millaray Rubilar (V) SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 28 april 2016 KS-2015/2489 1 (9) Nämnd Offentligt sammanträde Miljöberedningen Nej Sammanträdesdag 28 april 2016 Tid och plats Beslutande Klockan 18:00-19.05, A-salen, kommunalhuset,

Läs mer

Protokoll 2011-02-01

Protokoll 2011-02-01 2011-02-01 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2011-02-01, klockan 17:30-19:10 Beslutande Katarina Hansson (S) ej 17 Britt Gelin (S), 17 Sven-Inge Carlsson (S) Christer Fallén

Läs mer

Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15

Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15 VMMF6000, v2.0, 2013-12-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsdirektion 2016-06-16 Plats och tid ande Övriga deltagare Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15 Dan Avdic Karlsson (V), ordförande,

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 ANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström (S)

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 2011-08-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 2011-08-18 1 MORA ORSA MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 OBS! På grund av felaktigt datum i föregående utskrivet och justerat protokoll. Justeras protokollet om 2011-09-08. Plats och tid Kulturhuset, Orsa kl

Läs mer

Mattias Joelsson (KD) Kommunstyrelsens kontor. Margareta Persson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Mattias Joelsson (KD) Kommunstyrelsens kontor. Margareta Persson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2016-05-02 1(5) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl. 13:30 14:50 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander Johansson-Pettersson (S) Lillemor

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Erling Persson (GPKS) Britta Aasvold (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 131-137 Eva Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare: Erling Persson (GPKS) Britta Aasvold (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 131-137 Eva Nilsson 1(9) Plats och tid Näringslivscenter i Osby klockan 13.00-14.25 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordförande Ingmar Bernthsson (S), vice ordförande Pontus Plantman (M) Susanne Colldin (S) ersätter Monica

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad 1 av 7 Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad Det gemensamma reglementet innehåller grundläggande bestämmelser om arbetsformer för Vaxholms stads nämnder. Det gemensamma reglementet

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Lokal Strået, kl. 13.40 15.25 Ajournering kl. 14.40 14.55 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordförande Torsten Vigre (M), tjänstgörande ersättare för Olof Röstin (M) Agnetha Persson (C)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16) Paragrafer Mb 26-39 Plats och tid Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 14.00 16.30 ande Ej tjänstgörande ersättare Agneta Pettersson (c), ordförande Britt-Marie Johansson

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-14 Innehåll 65 Godkännande av ärendelista... 94 66 Anmälan av delegationsbeslut... 95 67 Delgivningar... 96 68 Detaljplan för Bosebygd 1:485 m.fl. (Duvgatan 5-9)

Läs mer

Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola UN-2014/357

Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola UN-2014/357 Ordförandeförslag Diarienummer 2014-10-01 UN-2014/357 Utbildningsnämnden Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola UN-2014/357 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl. 14.00 15.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Utses att justera Lena Hållinder Berglund (S) Åke Karlsson (S) Mikael

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2016-04-26 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Pia Möller (M) Ledamöter Tjänstgörande ersättare Marie Tidedal (M) Britt-Marie Kahl (M) Louise Stjernquist (L) Peter Carlson (S) Ej tjänstgörande ersättare Torbjörn

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-14 Sida 1 (9)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-14 Sida 1 (9) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-14 Sida 1 (9) Plats och tid Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, kl. 18.30-20.00 Beslutande Carl-Olof Landgren (S), ordförande Zita Petersson (S) Ove Johansson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19 Beslutsärenden KS 1 Personuppgiftslagen (PUL) 2 Vårgården 3 Yttrande över trafikförsörjningsplan 2002/2003 4 Upphandling av skolskjutsar 5 Delegationsärenden 6 Meddelanden KF

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 20 oktober 2016 KS-2015/ (11) Miljöberedningen. Nej

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 20 oktober 2016 KS-2015/ (11) Miljöberedningen. Nej SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 20 oktober 2016 KS-2015/2493 1 (11) Nämnd Offentligt sammanträde Miljöberedningen Nej Sammanträdesdag 20 oktober 2016 Tid och plats Klockan 13:30-16:20, Ajournering kl. 14:45-14:55,

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Torsdag 22 maj 2014 kl.18.00-20.09 i konferenssal Qulturum Sländan, Nykvarns kommunhus. Effe Östman (M), ordförande Leif Zetterberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Caroline Gillberg. Susanne Wismén (KD) Rune Hultkvist (FP)

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Caroline Gillberg. Susanne Wismén (KD) Rune Hultkvist (FP) JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 13:30-16:40 Beslutande Bert-Åke Näslund (M), 1:e v. ordf. Gick 16:00 Jan Birgersson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Byggnadsnämnden. Innehåll 2014-05-21. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

M U L L S J Ö K O M M U N Byggnadsnämnden. Innehåll 2014-05-21. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag M U L L S J Ö K O M M U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-05-21 Innehåll 51 Tillkommande ärenden... 68 52 Föregående protokoll... 69 53 Delgivningar... 70 54 Ekonomiuppföljning av byggnadsnämndens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-03-24 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-03-24 Samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats 2014-03-24 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustafsson (C) - ordförande Ursel Borgcrantz (M) - ers Henrik Nilsson Bjarne Daa (S) - 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-06-11 1 (13)

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-06-11 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-06-11 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret kl 13.30 16.00 ande: Göran Olsson (c), ordförande Sören Hellberg (s) Göran Lindgren (m) Margareta Holm (mp) Marie Egerborn

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 1 (9) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.05 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.00 Ajournering kl. 14.30-14.40 Beslutande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 16 april 2014, kl. 16.30

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 16 april 2014, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 16 april 2014, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 24 augusti 2010 kl 13.00-15.40 Beslutande Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan Calais (S) Gun-Britt Bourelius (S) i

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119 Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 17.15 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s), ers för Annica Blomgren (s) Ahti

Läs mer

Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande

Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande 1(12) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl. 19.00-21.05 Paragrafer 23-29 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande Leo

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 16 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.00 20.30 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gull-Britt Svensson (s) Jan Nilsson (s) Per-Arne Håkansson

Läs mer

Susanne Johansson 35-36 Patrik Karlsson 37 Marita Lorentzon 38 Matias Eriksson 42 Bertil Sandberg 42 Karolina Bjers 42. Sammanträdesprotokoll

Susanne Johansson 35-36 Patrik Karlsson 37 Marita Lorentzon 38 Matias Eriksson 42 Bertil Sandberg 42 Karolina Bjers 42. Sammanträdesprotokoll 2015-06-09 1(14) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen, Alvesta 2015-06-09 kl. 13.00-16.30 Justerade paragrafer 35-42 Beslutande Anita Lindstedt (S), 1e vice ordf. Bengt Gustavsson (S) Rickard Björkman

Läs mer

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M)

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M) Tekniska nämnden 2015-06-11 1 (12) Plats och tid Tekniska kontoret Djurås, kl. 13.00-14.00 Beslutande Ledamöter Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg

Läs mer

Servicenämnden 2014-12-10 1(11)

Servicenämnden 2014-12-10 1(11) Servicenämnden 2014-12-10 1(11) Plats och tid Beslutande Kilenegården kl. 13.00-15.00 med ajournering kl. 13.20-13.25 och kl. 13.30-13.35 Lennart Lämgren (FP), ordförande Bertil Jonasson (C) Hans-Inge

Läs mer

2012-11-22. Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24.

2012-11-22. Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanfrådesdalum 1(19) Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24. enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:10. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(8) Plats och tid Mörby centrum, Ösby, kl. 19.00-21.20 Paragrafer 10-14 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande Leo Smidhammar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2011-12-14 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2011-12-14 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2011-12-14 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olof Persson,

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Zdenka Klemse (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD)

Stefan Luukkonen (S), Zdenka Klemse (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-06-14 39 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.30-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz (M) ordförande, Marie-Louise Karlsson (S) 1:e vice ordförande,

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-06 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 6 november 2007 kl. 13.00 17.30 Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (m)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sal 114 14:00-16:00 ande Anders Tell, ordförande. Fredrik Axelsson (M), vice ordf. Malin Emilson (S) Qazim Hasanaj (S) Emma Bruce (S) Anna Pettersson (S) Magnus

Läs mer

Östernärke områdesnämnd

Östernärke områdesnämnd Protokoll Ös 36/2014 Östernärke områdesnämnd Datum: 2014-05-13 Klockan: 14:00 17:00 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Bo Åkerling (C) Frederick Axewill (S) Lennart Carlsson (M) Ingemar Åhlén

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

2007.1088-339 184 Konst i offentlig miljö ett Fyrbodalprojekt Förvaltningschef Ann-Carin Andersson informerade

2007.1088-339 184 Konst i offentlig miljö ett Fyrbodalprojekt Förvaltningschef Ann-Carin Andersson informerade ÄRENDEFÖRTECKNING: 182 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende: Avloppsanläggning för Tanums-Ejgde 2.40 Tillkommande

Läs mer

Järva 4:17, Evenemangsgatan -Råsta strandväg (f d Stinsv. m fl.) vid Friends Arena Dispens från strandskydd, tidsbegränsad åtgärd.

Järva 4:17, Evenemangsgatan -Råsta strandväg (f d Stinsv. m fl.) vid Friends Arena Dispens från strandskydd, tidsbegränsad åtgärd. SOLNA STAD Stadsbyggnadsförvaltningen Cecilia Granström Bygglovsarkitekt 2013-09-10 SID 1 (5) SBN/2013:842 TJÄNSTESKRIVELSE Järva 4:17, Evenemangsgatan -Råsta strandväg (f d Stinsv. m fl.) vid Friends

Läs mer

Peter Wasshammar Sekreterare. Ingemar Tönnberg Ordförande

Peter Wasshammar Sekreterare. Ingemar Tönnberg Ordförande Miljö- och byggnämnden 2010-02-17 1 (6) 2-5 PLATS OCH TID Dalavägen 12, Hagfors, kl 15.00-16.05 BESLUTANDE Ingemar Tönnberg (S), ordförande Irene Runkvist-Larsson (S) Kjell Persson (S) Tony Olsson (V),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-02-24 1 () Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, klockan 9.00 10.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Marijo Edlund (S) ordförande Aliki

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-24

Sammanträdesdatum 2011-05-24 1(14) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort kl. 08.30-09.00 Beslutande Daniel Adborn (FP) ordf. Roland Dehlin (M) Jörgen Måhlgren (S) Övriga närvarande Sebastian Furén, sekreterare Jan Heimdahl,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2006-08-07 1 (12) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2006-08-07 kl. 14.00-14.45. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Miljönämnden

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Miljönämnden LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Sessionssalen, Stadshuset, kl. 18.00. - 21.00. Ledamöter: Lars V Andersson (C) ordförande Carl von Friesendorff (M) vice ordförande Björn Abelson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8)

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 17.00 21.00 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson (s) Anette Ruus

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16 2008-03-11 1-16 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.15 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Torbjörn Åberg (c) i st f Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15)

Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15) Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 20 februari 2012 kl. 13.30-17.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet.

Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 35(66) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-12-01 Dnr 2014/424 248 Svar på motion om att öka takten i arbetet att avgifta vardagen i Borlänge kommun Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 198-206 Jytte Grundberg

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 198-206 Jytte Grundberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Blad Plats och tid Beslutande Brandstationen, Kållekärr Eva Bertilsson-Styvén (s) ordförande Benny Andersson (s) Hans Kristensson (fp)

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD) Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20 Beslutande ledamöter Sune G Jansson (M), ordf. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD) Övriga närvarande: Göran Hammarlund (FP) Britta Eklund

Läs mer

Motion om utökad kameraövervakning på offentliga platser. (AU 16) KS 2015-367

Motion om utökad kameraövervakning på offentliga platser. (AU 16) KS 2015-367 kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-02-02 63 Motion om utökad kameraövervakning på offentliga platser. (AU 16) KS 2015-367 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets

Läs mer

2009-11-04 1 (15) Miljö- och byggnämnden

2009-11-04 1 (15) Miljö- och byggnämnden 2009-11-04 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 4 november, kl 13:00-15:30. ande Nils Erik Falk (C), ordförande Tord Berbres (KD) Allan Elfstrand (C) Hans Rostock (FPL)

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-10 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Arne Ottosson

Läs mer

2014-08-12. Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2014-08-1 2, kl. 13.30-14.30

2014-08-12. Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2014-08-1 2, kl. 13.30-14.30 SAMMAN1RÄDESPROTOKOI.l... 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Justeringens plats, tid Justerade paragrafer Underskrift

Läs mer

Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg Britta Bergström Catharina Fredriksson (s) Hans Trovik Agneta Rönn

Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg Britta Bergström Catharina Fredriksson (s) Hans Trovik Agneta Rönn SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (18) Plats och tid rum 293 i Kommunhuset kl 14.10-15.45 Beslutande Benita Vikström (s) Emil Carlsson (v) Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg (s) Britta

Läs mer

Sören Eklund, stadsarkitekt Svante Lindstedt, stadsingenjör Gun Olausson, assistent

Sören Eklund, stadsarkitekt Svante Lindstedt, stadsingenjör Gun Olausson, assistent Byggnadsnämnden 2003-02-20 1 (17) Plats och tid Rum 501, Kommunhuset kl. 13.15-17.00 Beslutande Kate Giaever (s) Bo Dahlberg (s) Göran Hallsten (c) Berit Utberg (v) Ragnar Sandberg (m) Anders Björnetun

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-15.45 Beslutande Tommy Bohman, ordförande Klas Håkanson Gunilla Hjelm Jan Johansson Ingemar Sturesson Agneta Lindberg, ersättare Ritva

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 2015-09-15 101 (114) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 15 september 2015, kl. 17.00-18.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Leif Skeppstedt (S) ordf

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.05

Socialkontoret, kl.15.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.05 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande

Läs mer

Birgitta Ljung (MP) (kom kl. 14:15), Leila Hellsten (KD)

Birgitta Ljung (MP) (kom kl. 14:15), Leila Hellsten (KD) SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 16 februari 2017 KS-2015/2612 1 (11) Nämnd Offentligt sammanträde Miljöberedningen Nej Sammanträdesdag 16 februari 2017 Tid och plats Klockan 13:30-16:00, ajournering kl.

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv

Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv 1(16) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 16.00 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Marie-Louise Boström (s) Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-08-20 143

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-08-20 143 143 Närvarande ledamöter Mattias Adolfson, (S), ordf Jonas Lövgren, (M) Lars Holmberg, (V), ej 154,155,160 Gunilla Johansson, (S) Roland Peterson, (S) Daphne Thuvesson, (MP) Peter Persson, (V) Rolf Wallergård,

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 juni kl 14.00-14:35 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Lars Rundgren (m) Bo Ivgren

Läs mer

Susanne Henning Aihonen med Bert Elisson som ersättare. 54-70. Lotta Alm. Gunilla A.Aurusell. Susanne Henning Aihonen

Susanne Henning Aihonen med Bert Elisson som ersättare. 54-70. Lotta Alm. Gunilla A.Aurusell. Susanne Henning Aihonen Förbundsdirektion 2015-06-17 Plats och tid Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.30-9.10 ande Övriga deltagare Gunilla A.Aurusell (S), ordförande, Kungsör Dan Avdic Karlsson (V), vice ordförande,

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-02-10 Innehåll 20 Verksamhet med personligt ombud... 28 21 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 29 22 Överföring av ram mellan programområden...

Läs mer

Ärendelista Mn 146/2015. Ärendebeskrivning Justering av dagens protokoll äger rum den 20 maj klockan 08:30 i Mellanrummet, vån 2, Stadsbyggnadshus 1.

Ärendelista Mn 146/2015. Ärendebeskrivning Justering av dagens protokoll äger rum den 20 maj klockan 08:30 i Mellanrummet, vån 2, Stadsbyggnadshus 1. Ärendelista Mn 146/2015 Miljönämnden Datum: 2016-05-17 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II 1 Kallelse och tidsplanering 2 Protokolljusterare Justering av dagens protokoll äger

Läs mer

Återvinningsstation för glas, plåt, plast, kartong på Palissadvägen svar på medborgarförslag väckt av Fransisco Garcia Gonzalez

Återvinningsstation för glas, plåt, plast, kartong på Palissadvägen svar på medborgarförslag väckt av Fransisco Garcia Gonzalez KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2013/1250.530 1 (3) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Återvinningsstation för glas, plåt,

Läs mer

Miljönämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2015-10-08

Miljönämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2015-10-08 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Kristallen, Brotorget 1, Meteoriten, kl. 18:00 20:05 Ordförande: Petter Forkstam (MP) Vice ordförande: Eleni Rezaii Liakou (S) 2:e vice ordförande: Lars V Andersson

Läs mer

Gemensamma nämnden för 2014-09-30 alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Gemensamma nämnden för 2014-09-30 alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn, kl. 10:00 12:20 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun S Kenneth Persson, vice ordf Borlänge kommun S Ingrid Holmström Ludvika kommun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2013-03-27 1 (13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd 27 mars 2013 klockan 14.00 16.55 Beslutande Roger Ödebrink, ordförande Gunnel

Läs mer