Översyn av riktlinjer för att motverka mutor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översyn av riktlinjer för att motverka mutor"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 14 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars Paragraf Diarienummer KS-2012/ Översyn av riktlinjer för att motverka mutor Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Riktlinjer för att motverka mutor, i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 4 mars 2013, antas och förs in i Huddinge kommuns författningssamling (HKF). 2. Huddinge kommuns riktlinjer för gåvor och andra belöningar från utomstående (HKF 9920) upphävs. Sammanfattning Ernst & Young har på uppdrag av Huddinge kommuns revisorer granskat kommunens skydd mot oegentligheter. I den rapport som presenterades 2011 framkom att Huddinge kommun har relevanta styrdokument på området men att det gått en lång tid sedan dessa senast reviderades. Med anledning av det och den nya mutbrottslagstiftningen som trädde i kraft den 1 juli 2012 har kommunstyrelsens förvaltning ansett det angeläget att revidera nuvarande riktlinjer för gåvor och andra belöningar från utomstående (HKF 9920). Riktlinjer har uppdaterats i enlighet med den nya mutbrottslagstiftningen. I övrigt har riktlinjerna förtydligats samt varit föremål för vissa strukturella och språkliga omarbetningar. Syftet har varit att åstadkomma riktlinjer som är tydliga, kompletta och därmed enkla för anställda att följa. Förslaget till nya riktlinjer för att motverka mutor har skickats på remiss till samtliga nämnder. De synpunkter som framkommit i remissyttrandena har kommunstyrelsens förvaltning tagit till sig och beaktat vid en omarbetning av förslaget. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att föreliggande förslag till riktlinjer för att motverka mutor antas. Beslutet delges Samtliga nämnder Huddinge kommuns författningssamling (HKF) Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2012/ (4) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng Kommunstyrelsen Översyn av riktlinjer för att motverka mutor Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Riktlinjer för att motverka mutor, i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 4 mars 2013, antas och förs in i Huddinge kommuns författningssamling (HKF). 2. Huddinge kommuns riktlinjer för gåvor och andra belöningar från utomstående (HKF 9920) upphävs. Sammanfattning Ernst & Young har på uppdrag av Huddinge kommuns revisorer granskat kommunens skydd mot oegentligheter. I den rapport som presenterades 2011 framkom att Huddinge kommun har relevanta styrdokument på området men att det gått en lång tid sedan dessa senast reviderades. Med anledning av det och den nya mutbrottslagstiftningen som trädde i kraft den 1 juli 2012 har kommunstyrelsens förvaltning ansett det angeläget att revidera nuvarande riktlinjer för gåvor och andra belöningar från utomstående (HKF 9920). Riktlinjer har uppdaterats i enlighet med den nya mutbrottslagstiftningen. I övrigt har riktlinjerna förtydligats samt varit föremål för vissa strukturella och språkliga omarbetningar. Syftet har varit att åstadkomma riktlinjer som är tydliga, kompletta och därmed enkla för anställda att följa. Förslaget till nya riktlinjer för att motverka mutor har skickats på remiss till samtliga nämnder. De synpunkter som framkommit i remissyttrandena har kommunstyrelsens förvaltning tagit till sig och beaktat vid en omarbetning av förslaget. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att föreliggande förslag till riktlinjer för att motverka mutor antas. Beskrivning av ärendet Ernst & Young har på uppdrag av Huddinge kommuns revisorer granskat kommunens skydd mot oegentligheter. I den rapport som presenterades 2011 framkom att Huddinge kommun har relevanta styrdokument på området men att det gått en lång tid sedan dessa senast reviderades. Med anledning av det POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2012/ (4) och den nya mutbrottslagstiftningen som trädde i kraft den 1 juli 2012 har kommunstyrelsens förvaltning ansett det angeläget att revidera nuvarande riktlinjer för gåvor och andra belöningar från utomstående (HKF 9920). Den nya mutbrottslagstiftningen Den 1 juli 2012 trädde en ny mutbrottslagstiftning i kraft. Den nya lagstiftningen innebär att brotten mutbrott och bestickning numera benämns tagande av muta respektive givande av muta. Bestämmelserna om mutbrott har även placerats i ett och samma kapitel i brottsbalken (kapitel 10). Tidigare har de legat utspridda i olika kapitel. Den krets av personer som kan dömas för att ha tagit emot eller gett en muta har utökats. Vad gäller uppdragstagare har tidigare funnits en begränsning där bara vissa kategorier av uppdragstagare har kunnat dömas. Straff ska även kunna utdömas till den som är deltagare eller funktionär i en tävling som är föremål för allmänt anordnad vadhållning. Utöver detta har tre nya bestämmelser införts. Den första anger omständigheter som ska kunna medföra att tagande respektive givande av muta bedöms som grovt brott. De båda andra bestämmelserna utgör nykriminaliseringar och straffbelägger dels så kallad handel med inflytande, och dels vårdslös finansiering av mutbrott. Förslaget till riktlinjer för att motverka mutor i korthet Förslaget till nya riktlinjer för att motverka mutor (bilaga 1) har framtagits med beaktande av den nya mutbrottslagstiftningen. I övrigt har riktlinjerna förtydligats samt varit föremål för vissa strukturella och språkliga omarbetningar. Syftet har varit att åstadkomma riktlinjer som är tydliga, kompletta och därmed enkla för anställda att följa. I riktlinjerna anges några typiska situationer då man behöver tänka sig noga för och vilka grupper i en kommun som har en särskilt eller extra utsatt ställning vad gäller att utsättas för mutor. Riktlinjerna innehåller exemplifieringar av gåvor och förmåner som rimligen inte kan anses påverka någons handlande och som i regel är acceptabla. Gåvor och förmåner som kan vara straffbara och därför inte ska tas emot återges även. En rubrik Att tänka på har tillförts riktlinjerna. Här anges att ett sätt att helt undvika problem är att helt avstå från att ta emot eller komma överens om några som helst gåvor eller förmåner och att man vid tvekan ska vara försiktig. En gåva eller förmån som du avstått ifrån behöver du aldrig ångra. Om det upplevs som besvärande att tacka nej hänvisa till kommunens strikta riktlinjer.

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2012/ (4) Riktlinjerna tydliggör även vilka åtgärder som ska vidtas vid misstanke om att muta förekommit och hur ansvaret för polisanmälan ser ut beroende på vem i kommunen misstanke om mutbrott riktas emot. Kommunikation av riktlinjerna Föreslagna riktlinjer planerar att uppmärksammas på kommunens interna webb tillsammans med riktlinjer för bisysslor och riktlinjer för representation och gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren. Konkreta frågor gällande vad som är förenligt med riktlinjerna och inte kan i många fall vara svåra att avgöra. Syftet med riktlinjerna är att de ska vara vägledande och inte sällan krävs att beslut fattas från fall till fall med beaktande av de omständigheter som omgärdar den aktuella situationen. Av den anledningen planeras därför att införa en funktion på den interna webben där medarbetare ska ha möjlighet att ställa frågor med koppling till riktlinjerna. Både fråga och tillhörande svar kommer att publiceras på webben i syfte att utgöra ett vägledande underlag för kommunens medarbetare. Under hösten 2012 har representanter från kommunstyrelsens förvaltning besökt arbetsplatser inom kommunen för att hålla i workshops där värdegrundsfrågor inom området oegentligheter diskuterats och där bland annat frågor om mutor lyfts. Besöken har varit uppskattade och arbetet planeras fortsätta under Remissinstansernas synpunkter Förslaget till riktlinjer har skickats på remiss till samtliga nämnder. Remissinstanserna är i grunden positiva till föreslagna riktlinjer. Kommunstyrelsens förvaltning har tagit till sig de synpunkter som framkommit i remissvaren (se bilagor) och utefter dessa omarbetat ursprungligt förslag. De synpunkter som framkommit har främst handlat om att förslaget i vissa avseenden bör förtydligas. Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning anser att det är viktigt att det finns tydliga riktlinjer för att motverka mutor i kommunen. Riktlinjerna ger anställda och förtroendevalda en ökad kunskap och medvetenhet, och därmed bättre förutsättningar, för att känna igen de situationer som bör undvikas. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att föreliggande förslag till riktlinjer för att motverka mutor godkänns.

5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2012/ (4) Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Viktoria Thonäng Utredare Bilagor Bilaga 1: Förslag till riktlinjer för att motverka mutor Bilaga 2: Nuvarande riktlinjer för gåvor och andra belöningar från utomstående (HKF 9920) Bilaga 3: Remissvar från samhällsbyggnadsnämnden Bilaga 4: Remissvar från miljönämnden Bilaga 5: Remissvar från gymnasienämnden Bilaga 6: Remissvar från grundskolenämnden Bilaga 7: Remissvar från förskolenämnden Bilaga 8: Remissvar från äldreomsorgsnämnden Bilaga 9: Remissvar från socialnämnden Bilaga 10: Remissvar från kultur- och fritidsnämnden Beslutet delges Samtliga nämnder Huddinge kommuns författningssamling (HKF)

6 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING HKF SIDA 1 (4) Riktlinjer för att motverka mutor Bakgrund och syfte Alla som är arbetstagare eller uppdragstagare i Huddinge kommun är en del av den offentliga förvaltningen. Den offentliga förvaltningen arbetar på medborgarnas uppdrag och i deras intresse. För att kommunen ska kunna upprätthålla ett högt förtroende är det av stor vikt att de som arbetar eller utövar ett uppdrag inom kommunen gör det med gott omdöme och att gällande lagar och regler följs. Medborgarnas förtroende för den offentliga förvaltningen fordrar att vi inte låter oss påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i vårt arbete. Riktlinjer för att undvika mutor har antagits i syfte att anställda och förtroendevalda inom Huddinge kommun ska få en ökad kunskap och medvetenhet, och därmed bättre förutsättningar, för att känna igen de situationer som bör undvikas. Tagande av muta respektive givande av muta Lagregler om tagande och givande av muta återfinns i brottsbalken. Tagande av muta innebär att en arbets- eller uppdragstagare för sin egen eller någon annans räkning tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget. Givande av muta innebär att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig förmån till en arbets- eller uppdragstagare. Mutbrott kan även föreligga om påverkansåtgärden vidtagits innan samt efter att arbetstagaren eller uppdragstagaren påbörjat eller avslutat anställningen eller uppdraget. Grovt tagande och givande av muta Vid bedömningen om tagandet eller givandet av muta är att betrakta som grovt beaktas särskilt om gärningen innefattat missbruk av eller angrepp på särskilt ansvarsfull ställning, avsett betydande värde eller ingått i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller annars varit av särskilt farlig art. Handel med inflytande Handel med inflytande träffar den som i annat fall än som avses med bestämmelserna om tagande och givande av muta tar emot, godtar ett löfte om, eller begär respektive lämnar, utlovar eller erbjuder någon en otillbörlig

7 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING HKF SIDA 2 (4) förmån för att påverka annans beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller offentlig upphandling. Vårdslös finansiering av mutbrott En näringsidkare som tillhandahåller pengar eller andra tillgångar åt någon som företrädar näringsidkaren i en viss angelägenhet och genom att brista i sina kontrollåtgärder främjar att företrädaren begår mutbrott inom ramen för sin syssla gör sig skyldig till vårdslös finansiering av mutbrott. När bör man vara extra försiktig Några typiska situationer då man behöver tänka sig noga för är vid erbjudanden om gåvor, provisioner, restaurangbesök, fester, resor, fritidsarrangemang, testamentsförordnanden, rabatter, gratistjänster eller krediter. De grupper i en kommun som har en särskilt känslig eller utsatt ställning är: De som medverkar vid upphandling. De som arbetar mot bygg- och entreprenadbranschen (t ex. beställare av byggtjänster och dylikt). Myndighetsutövande personer (t ex. vid tillståndsgivning, tillsyn, bistånd och försörjningsstöd). Beslutsfattare (t ex. förtroendevalda, chefer, delegater). Vårdpersonal (t ex. de som utför hemtjänst). Vad kan jag ta emot? Gåvor eller förmåner som rimligen inte kan anses påverka någons handlande, är i regel acceptabelt att ta emot. Som exempel kan nämnas: Enstaka befogade måltider av enkel vardaglig karaktär i samband med utförande av arbete (t ex. dagens lunch, kaffe med dopp). Mindre varuprover, reklamprodukter, enklare bruks-/prydnadsföremål eller minnesgåvor (t ex. almanacka, bok, penna, t-shirt, keps). Enklare uppvaktning eller present av lågt värde vid högtidsdagar eller vid sjukdom (t ex. blombukett, chokladask, bok). Något fastställt ekonomiskt gränsvärde för riskfria gåvor eller förmåner finns inte.

8 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING HKF SIDA 3 (4) Vad ska jag inte ta emot? Exempel på gåvor eller förmåner som kan vara straffbara och därför inte ska tas emot är: Deltagande resor, firmafester, restaurangbesök, andra nöjes-, kultur-, jakt-, golf- eller semesterarrangemang. Kontanter, värdepapper, presentkort, penninglån, borgensåtaganden, skuldtäckning. Rabatter med särskilt gynnsamma villkor, dvs. sådana rabatter som inte alla kan få. Efterskänkande av köpeskilling, fordran, amortering, ränta. Bonusförmån, t ex. för kommunens varuinköp, flygresor eller hotellvistelser om förmånen tillfaller den anställde och inte kommunen. Att privat få förfoga över fordon, båt, fritidsbostad, maskiner. Alkoholhaltiga drycker eller tobaksvaror. Överbetalning eller extra ersättning eller förmåner för utförda tjänster. Att tänka på! Ett sätt att undvika problem är att helt avstå från att ta emot eller komma överens om några som helst gåvor eller förmåner. Vid tvekan var försiktig. En gåva eller förmån som du avstått ifrån behöver du aldrig ångra! Om det upplevs som besvärande att tacka nej hänvisa till kommunens strikta riktlinjer. Åtgärder då mutbrott misstänks Vid misstanke om att muta förekommit ska närmaste chef eller förvaltningschef informeras. Om misstanke om att muta förekommit gäller ledande tjänstemän inom kommunen meddelas kommunstyrelsens ordförande. Om kommunen får kännedom om att någon tjänsteman eller uppdragstagare skäligen misstänkts för mutbrott ska detta polisanmälas av förvaltningschefen vid den förvaltning där tjänstemannen eller uppdragstagaren har sin anställning eller sitt uppdrag. Rör det förtroendevald ska polisanmälan göras av förvaltningschefen för den förvaltning som tillhör den nämnd där den förtroendevalda har sitt huvudsakliga uppdrag. Om det är förvaltningschefen som misstänkts för mutbrott, ska polisanmälan göras av kommundirektören.

9 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING HKF SIDA 4 (4) Om det är kommundirektören som misstänkts, ska polisanmälan göras av kommunstyrelsens ordförande.

10 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING HKF 9920 SIDA 1 (4) Antaget i kommunfullmäktige , 141 samt kommunfullmäktige Riktlinjer för gåvor och andra belöningar från utomstående 1. Gåvor och andra belöningar från utomstående Reglering i brottsbalken Mutbrott innebär att någon tar emot en muta, s.k. passiv korruption. (Se 20 kap. 2 brottsbalken) Bestickning innebär att någon erbjuder eller utlovar en muta eller en annan belöning för tjänsteutövningen, s.k. aktiv korruption. (Se 17 kap. 7 brottsbalken) Mutor Med mutbrott menas att en arbetstagare för sig själv eller för någon annans räkning tar emot eller begär en muta eller annan otillåten belöning för sin tjänsteutövning. Det är heller inte tillåtet att acceptera ett löfte om muta. Mutbrott kan även föreligga om påverkansåtgärden vidtagits innan arbetstagaren börjar en anställning eller efter det att han eller hon slutat den. Med arbetstagare likställs bl.a. ledamöter av styrelser, nämnder, kommittéer eller andra myndigheter som hör till kommunen. Förmåner som tas emot av make eller maka, partner, en nära vän eller ett politiskt parti eller en organisation som arbetstagaren kan kopplas samman med likställs med förmåner som tas emot av arbetstagaren själv. Tillåten eller otillåten förmån? Huruvida en förmån ska anses otillåten eller inte, beror på omständigheterna i det enskilda fallet. I praktiken inriktas prövningen främst på hur stark kopplingen är mellan förmånen och tjänsteutövningen, förmånens beskaffenhet och muttagarens tjänsteställning (integritetskänslighet) och påverkbarhet (mutkänslighet), eventuell personlig vänskap. Vissa tjänstemän och förtroendevalda är särskilt integritetskänsliga. Det gäller till exempel personer som handlägger och fattar beslut om bygglov, tillstånd enligt alkohollagen, tillsyn enligt livsmedelslagen och upphandling. På dessa ställs mycket långtgående krav. Dessa personer har en sådan ställning att i princip samtliga förmåner får anses som otillåtna.

11 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING HKF 9920 SIDA 2 (4) Klart otillåtet är att ge och ta emot en förmån som förknippas med att någon i sitt arbete ska handla på ett visst sätt. Även om risken för att den anställde låter sig påverkas är liten i det särskilda fallet, är handlingen otillåten. Värdet för mottagaren avgör vad som är muta Förmånerna kan bestå av kontanter, penninglån, rabatter, kreditförmåner, dolda provisioner, sidoleveranser från leverantörer, representation, jul- och födelsedagsgåvor, studieresor etc. Förmånen är sällan otillåten på grund av sin art eller beskaffenhet. Avgörande är i stället förmånens värde. Någon beloppsgräns för vad som är att betrakta som muta eller bestickning anges inte i lagtexten, utan det är förmånens värde sett från mottagarens synpunkt som är avgörande. Att förmånens värde ofta är betydligt lägre i bestickarens hand saknar betydelse. Förmånen är otillåten, om den är så attraktiv att den kan antas påverka mottagaren och därmed hans eller hennes handlande i tjänsten. Exempel på godtagbara förmåner är: presentartiklar som inte är av exklusiv natur, enstaka inte alltför påkostade representationsmåltider, jul- och nyårsgåvor samt födelsedagsuppvaktningar, vars värde inte överstiger en (1) procent av prisbasbeloppet. Under 2005 bör värdet alltså vara högst 394 kronor. (Observera att detta inte gäller speciellt integritetskänsliga personer.) Inom kommunen finns ingen som formellt är behörig att godkänna en otillåten förmån och på så sätt legitimera handlingen. Bestickning Bestickning innebär att någon utlovar eller erbjuder en muta eller en annan otillåten belöning till en arbetstagare, eller vissa andra kategorier av personer, för att mottagaren ska handla på ett visst sätt i sitt arbete. 2 Allmänna regler för Huddinge kommun Det är naturligtvis absolut förbjudet för Huddinge kommuns arbetstagare, uppdragstagare och förtroendevalda att ge och ta emot mutor eller andra otillåtna belöningar. Mutförsök ska alltid rapporteras till den närmaste chefen. För att inte begå mutbrott ska den anställde uttryckligen och omedelbart avvisa en muta. Det är nämligen ett brott redan att acceptera ett löfte om muta. Att en högre chef informerats om och accepterat gåvan medför inte automatiskt straffrihet.

12 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING HKF 9920 SIDA 3 (4) Här nedan ges exempel på vad som kan anses tillåtet och otillåtet att ta emot för en arbetstagare i Huddinge kommun. Kontanter och borgensförbindelser Kontanter och borgensförbindelser anses alltid som mutor. Lån eller varukrediter Den som i sin tjänsteutövning handlägger ärenden avseende en person eller ett företag får inte ha privata ekonomiska förbindelser i form av lån eller varukredit hos personen eller ett företaget. Gåvor, kundpresenter Normalt reklammaterial med firmamärkning är tillåtet, liksom enkla presenter av ringa värde. Som en övre gräns gäller att en gåvas värde aldrig får överstiga 200 kr. Att ta emot en gåva från en person eller ett företag som man har kontakt med i sin tjänst är inte lämpligt. Tjänster Tjänster i form av bilreparationer, fastighetsreparationer och liknande till låg eller ingen kostnad utgör mutor. Rabatter Rabatter som ges generellt till alla Huddinge kommuns anställda är tillåtna. (Sådana rabatter kan emellertid vara skattepliktiga.) Rabatter som ges enbart till en viss eller vissa anställda anses däremot som mutor. Måltider Sedvanliga enklare arbetsmåltider bör kunna accepteras. Bjudmåltider får inte äga rum alltför ofta och måste kunna motiveras. De måste också anses som ett led i affärsförhandlingar. Det är exempelvis inte tillåtet att systematiskt förlägga sammanträden till sådan tid att de måste kombineras med måltider, om det genomgående är samma part som bjuder. Besök på teater, nattklubb eller liknande etablissemang efter middagen innebär normalt att gränsen för det godtagbara överskrids. Särskilt påkostad representation i form av överdrivet dyra middagar och liknande är inte tillåtna. Studieresor och konferenser Studieresor och konferensresor med anknytning till arbetet ska bekostas av Huddinge kommun. Annars räknas de som mutor.

13 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING HKF 9920 SIDA 4 (4) Jaktresor, golfresor m.m. Det är inte lämpligt att låta sig bjudas på jaktresor, golfresor, konserter, opera och olika former av s.k. events. Semesterförmåner Lån av fritidshus, båtar, bilar etc. under helger eller semestrar anses som mutor. Bonusförmåner Vad som avses är rabatter, bonusar eller andra förmåner som ges på grund av kundtrohet eller liknande och som grundar sig på utgifter som arbetsgivaren har stått för. Enskilda medarbetare får inte utnyttja sådana förmåner för privat bruk. Testamentariska förordnanden Arbetstagare inom exempelvis äldreomsorgen och handikappomsorgen får aldrig ta emot testamentariska förordnanden från en vårdtagare. 3. Brott ska anmälas Allmänt åtal Mutbrott och bestickning faller under allmänt åtal. Det innebär att allmän åklagare är skyldig att väcka åtal inför domstol då mutbrott misstänks ha begåtts. I vissa fall får åklagaren väcka åtal endast om arbets- eller uppdragsgivaren anmäler brottet eller om åtal är påkallat från allmän synpunkt. Dessa fall anges i 20 kap. 5 tredje stycket brottsbalken. Polisanmälan Om kommunen får kännedom om att någon tjänsteman eller uppdragstagare har tagit emot, accepterat ett löfte om eller begärt muta eller annan otillåten belöning i tjänsten eller uppdraget, ska detta polisanmälas av förvaltningschefen vid den förvaltning där tjänstemannen eller uppdragstagaren har sin anställning eller sitt uppdrag. Har en förtroendevald gjort sig skyldig till samma sak, ska polisanmälan göras av förvaltningschefen för den förvaltning som tillhör den nämnd där den förtroendevalde har sitt huvudsakliga uppdrag. Om det är förvaltningschefen som gjort sig skyldig till mutbrott, ska polisanmälan göras av ordföranden för den nämnd till vilken förvaltningen hör.

14 FÖRSKOLENÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Förskolenämnden 5 december Paragraf Diarienummer FSN-2012/ Remiss - Översyn av riktlinjer för att motverka mutor Förskolenämndens beslut Nämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till Kommunstyrelsen. Sammanfattning Huddinge kommun gör en översyn av befintliga riktlinjer för att motverka mutor. Förvaltningen har noterat att remissen har komprimerats i jämförelse med tidigare riktlinjer och anser att det är bra. Samtliga nämnder är remissinstanser för att lämna synpunkter kring riktlinjerna. Förvaltningen anser att riktlinjerna kan kompletteras med tillägget att vid tvekan kan den anställde samråda med sin närmaste chef före en gåva eventuellt tas emot. I övrigt anser förvaltningen att de omarbetade riktlinjerna för att motverka mutor är tydliga och innehåller information som krävs för att anställda och förtroendevalda ska veta hur dessa frågor ska hanteras. Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten

15 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2012/ (2) HANDLÄGGARE Nisell, Ilana Förskolenämnden Remiss - Översyn av riktlinjer för att motverka mutor Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till Kommunstyrelsen. Sammanfattning Huddinge kommun gör en översyn av befintliga riktlinjer för att motverka mutor. Förvaltningen har noterat att remissen har komprimerats i jämförelse med tidigare riktlinjer och anser att det är bra. Samtliga nämnder är remissinstanser för att lämna synpunkter kring riktlinjerna. Förvaltningen anser att riktlinjerna kan kompletteras med tillägget att vid tvekan kan den anställde samråda med sin närmaste chef före en gåva eventuellt tas emot. I övrigt anser förvaltningen att de omarbetade riktlinjerna för att motverka mutor är tydliga och innehåller information som krävs för att anställda och förtroendevalda ska veta hur dessa frågor ska hanteras. Beskrivning av ärendet Lagregler om tagande och givande av muta återfinns i brottsbalken kap Huddinge kommun gör en översyn av befintliga riktlinjer för att motverka mutor så att anställda och förtroendevalda ska få en ökad kunskap och medvetenhet, och därmed bättre förutsättningar. Riktlinjerna beskriver tagande och givande av muta. I riktlinjerna nämns exempel på gåvor eller förmåner som är acceptabelt och icke acceptabelt att ta emot. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen anser att för att förvaltningen ska kunna upprätthålla ett högt förtroende är det av stor vikt att de som arbetar eller utövar ett uppdrag inom kommunen gör det med ett gott omdöme och att gällande lagar och regler följs. Förvaltningen har noterat att remissen har komprimerats i jämförelse med tidigare riktlinjer och anser att det är bra. Förvaltningen anser att POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

16 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2012/ (2) riktlinjerna kan kompletteras med tillägget att vid tvekan kan den anställde samråda med sin närmaste chef före en gåva eventuellt tas emot. I övrigt anser förvaltningen att de omarbetade riktlinjerna för att motverka mutor är tydliga och innehåller information som krävs för att anställda och förtroendevalda ska veta hur dessa frågor ska hanteras. Jukka Kuusisto Utbildningschef Lisa Tullgren Personalchef Bilagor Remisshandlingar den 9 oktober 2012 Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten

17 GRUNDSKOLENÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Grundskolenämnden 6 december Paragraf Diarienummer GSN-2012/ Remissvar - Översyn av riktlinjer för att motverka mutor Grundskolenämndens beslut Nämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till Kommunstyrelsen. Sammanfattning Huddinge kommun gör en översyn av befintliga riktlinjer för att motverka mutor. Förvaltningen har noterat att remissen har komprimerats i jämförelse med tidigare riktlinjer och anser att det är bra. Samtliga nämnder är remissinstanser för att lämna synpunkter kring riktlinjerna. Förvaltningen anser att riktlinjerna kan kompletteras med tillägget att vid tvekan kan den anställde samråda med sin närmaste chef före en gåva eventuellt tas emot. I övrigt anser förvaltningen att de omarbetade riktlinjerna för att motverka mutor är tydliga och innehåller information som krävs för att anställda och förtroendevalda ska veta hur dessa frågor ska hanteras. Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten

18 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2012/ (2) HANDLÄGGARE Nisell, Ilana Grundskolenämnd Remiss - Översyn av riktlinjer för att motverka mutor Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till Kommunstyrelsen. Sammanfattning Huddinge kommun gör en översyn av befintliga riktlinjer för att motverka mutor. Förvaltningen har noterat att remissen har komprimerats i jämförelse med tidigare riktlinjer och anser att det är bra. Samtliga nämnder är remissinstanser för att lämna synpunkter kring riktlinjerna. Förvaltningen anser att riktlinjerna kan kompletteras med tillägget att vid tvekan kan den anställde samråda med sin närmaste chef före en gåva eventuellt tas emot. I övrigt anser förvaltningen att de omarbetade riktlinjerna för att motverka mutor är tydliga och innehåller information som krävs för att anställda och förtroendevalda ska veta hur dessa frågor ska hanteras. Beskrivning av ärendet Lagregler om tagande och givande av muta återfinns i brottsbalken kap Huddinge kommun gör en översyn av befintliga riktlinjer för att motverka mutor så att anställda och förtroendevalda ska få en ökad kunskap och medvetenhet, och därmed bättre förutsättningar. Riktlinjerna beskriver tagande och givande av muta. I riktlinjerna nämns exempel på gåvor eller förmåner som är acceptabelt och icke acceptabelt att ta emot. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen anser att för att förvaltningen ska kunna upprätthålla ett högt förtroende är det av stor vikt att de som arbetar eller utövar ett uppdrag inom kommunen gör det med ett gott omdöme och att gällande lagar och regler följs. Förvaltningen har noterat att remissen har komprimerats i jämförelse med tidigare riktlinjer och anser att det är bra. Förvaltningen anser att riktlinjerna kan kompletteras med tillägget att vid tvekan kan den anställde POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

19 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2012/ (2) samråda med sin närmaste chef före en gåva eventuellt tas emot. I övrigt anser förvaltningen att de omarbetade riktlinjerna för att motverka mutor är tydliga och innehåller information som krävs för att anställda och förtroendevalda ska veta hur dessa frågor ska hanteras. Jukka Kuusisto Utbildningschef Lisa Tullgren Personalchef Bilagor Remisshandlingar den 9 oktober 2012 Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten

20 GYMNASIENÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Gymnasienämnden 5 december Paragraf Diarienummer GN-2012/ Remissvar - Översyn av riktlinjer för att motverka mutor Gymnasienämndens beslut Nämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till Kommunstyrelsen. Sammanfattning Huddinge kommun gör en översyn av befintliga riktlinjer för att motverka mutor. Förvaltningen har noterat att remissen har komprimerats i jämförelse med tidigare riktlinjer och anser att det är bra. Samtliga nämnder är remissinstanser för att lämna synpunkter kring riktlinjerna. Förvaltningen anser att riktlinjerna kan kompletteras med tillägget att vid tvekan kan den anställde samråda med sin närmaste chef före en gåva eventuellt tas emot. I övrigt anser förvaltningen att de omarbetade riktlinjerna för att motverka mutor är tydliga och innehåller information som krävs för att anställda och förtroendevalda ska veta hur dessa frågor ska hanteras. Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten

21 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GN-2012/ (2) HANDLÄGGARE Nisell, Ilana Gymnasienämnden Remiss - Översyn av riktlinjer för att motverka mutor Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till Kommunstyrelsen. Sammanfattning Huddinge kommun gör en översyn av befintliga riktlinjer för att motverka mutor. Förvaltningen har noterat att remissen har komprimerats i jämförelse med tidigare riktlinjer och anser att det är bra. Samtliga nämnder är remissinstanser för att lämna synpunkter kring riktlinjerna. Förvaltningen anser att riktlinjerna kan kompletteras med tillägget att vid tvekan kan den anställde samråda med sin närmaste chef före en gåva eventuellt tas emot. I övrigt anser förvaltningen att de omarbetade riktlinjerna för att motverka mutor är tydliga och innehåller information som krävs för att anställda och förtroendevalda ska veta hur dessa frågor ska hanteras. Beskrivning av ärendet Lagregler om tagande och givande av muta återfinns i brottsbalken kap Huddinge kommun gör en översyn av befintliga riktlinjer för att motverka mutor så att anställda och förtroendevalda ska få en ökad kunskap och medvetenhet, och därmed bättre förutsättningar. Riktlinjerna beskriver tagande och givande av muta. I riktlinjerna nämns exempel på gåvor eller förmåner som är acceptabelt och icke acceptabelt att ta emot. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen anser att för att förvaltningen ska kunna upprätthålla ett högt förtroende är det av stor vikt att de som arbetar eller utövar ett uppdrag inom kommunen gör det med ett gott omdöme och att gällande lagar och regler följs. Förvaltningen har noterat att remissen har komprimerats i jämförelse med tidigare riktlinjer och anser att det är bra. Förvaltningen anser att POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

22 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GN-2012/ (2) riktlinjerna kan kompletteras med tillägget att vid tvekan kan den anställde samråda med sin närmaste chef före en gåva eventuellt tas emot. I övrigt anser förvaltningen att de omarbetade riktlinjerna för att motverka mutor är tydliga och innehåller information som krävs för att anställda och förtroendevalda ska veta hur dessa frågor ska hanteras. Jukka Kuusisto Utbildningschef Lisa Tullgren Personalchef Bilagor Remisshandlingar den 9 oktober 2012 Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten

23

24

25 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KFN-2012/ (2) HANDLÄGGARE Lasses, Börje Kultur och fritidsnämnden Översyn av riktlinjer för att motverka mutor Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens remissvar enligt tjänsteutlåtande daterat den 21 november 2012 och skickar det till kommunstyrelsen som sitt eget. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige antog riktlinjer för gåvor och andra belöningar (HKF 9920). Riktlinjerna innefattade inte att se över reglerna för mutor och bestickning. Anledningen till att inte dessa regler sågs över beror på att ny lagstiftning på området skulle antas under Beslutet i kommunalfullmäktige föregicks av en remissrunda där kultur- och fritidsnämnden påpekade att det är olyckligt att det inte vid samma tillfälle blir en uppdatering av riktlinjerna för mutor och bestickning och att det kanske vore bättre att invänta den nya lagstiftningen även när det gäller att ta fram riktlinjer för representation, gåvor och uppvaktningar för att då ta fram ett gemensamt dokument. Efter att lagstiftningen nu är ändrad så återkommer kommunstyrelsens förvaltning med förslag till riktlinjer för att undvika mutor som kultur- och fritidsnämnden har att ta ställning till. Syftet med förslaget till riktlinjer är att anställda och förtroendevalda inom Huddinge kommun ska få en ökad kunskap och medvetenhet, och därmed bättre förutsättningar, för att känna igen de situationer som bör undvikas. Förvaltningens synpunkter I brottsbalken gjordes det tidigare skillnad mellan mutor och bestickning. Mutbrott innebär att någon tar emot en muta, s.k. passiv korruption. (Se 20 kap. 2 brottsbalken) Bestickning innebär att någon erbjuder eller utlovar en muta eller en annan belöning för tjänsteutövningen, s.k. aktiv korruption. (Se 17 kap. 7 brottsbalken). I den nya lagstiftningen är begreppet bestickning borttaget och ersatt med givande av muta vilket ger en klarare bild av vilka situationer borde undvikas. POSTADRESS Kultur- och fritidsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

26 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KFN-2012/ (2) Förvaltningen anser att det är ytterst angeläget att riktlinjer och regler vad gäller mutor utarbetas på ett sätt så att det blir väldigt tydligt vad tjänstemän och förtroendevalda har att rätta sig efter. Föreliggande förslag till riktlinjer ger en klar bild av vad som kan tas emot och vad som inte kan tas emot när det gäller gåvor, belöningar och förmåner. Riktlinjerna beskriver även hanteringen vid misstanke om mutbrott vilket förvaltningen ser som angeläget. Marina Högland Förvaltningschef Börje Lasses Kansli- och ekonomichef Bilagor Riktlinjer för att undvika mutor Beslutet delges Kommunstyrelsens förvaltning

27 SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Socialnämnden 19 december Paragraf Diarienummer SN-2012/ Översyn av riktlinjer för att motverka mutor - remissvar Socialnämndens beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande Översyn av riktlinjer för att motverka mutor remissvar och lämnar det som sitt yttrande till kommunstyrelsen. Sammanfattning Inom förvaltningen finns flera grupper som i olika utsträckning riskerar att bli utsatta för mutor. I riktlinjerna ges exempel på vad som är olämpligt och vad som kan betraktas som acceptabelt.förvaltningen anser liksom i tidigare ärende då riktlinjer för representation och riktlinjer för gåvor och andra belöningar reviderades, att man som grundregel ska inta en mycket restriktiv hållning. Beslutet delges Kommunstyrelsen

28 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2012/ KS-2012/ (2) HANDLÄGGARE Claug, Per Socialnämnden Översyn av riktlinjer för att motverka mutor - remissvar Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande Översyn av riktlinjer för att motverka mutor remissvar och lämnar det som sitt yttrande till kommunstyrelsen. Sammanfattning Inom förvaltningen finns flera grupper som i olika utsträckning riskerar att bli utsatta för mutor. I riktlinjerna ges exempel på vad som är olämpligt och vad som kan betraktas som acceptabelt. Förvaltningen anser liksom i tidigare ärende då riktlinjer för representation och riktlinjer för gåvor och andra belöningar reviderades, att man som grundregel ska inta en mycket restriktiv hållning. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens förvaltning har remitterat förslaget till samtliga nämnder om riktlinjer för att undvika mutor. Syftet med förslaget är att anställda och förtroendevalda inom Huddinge kommun ska få en ökad kunskap och medvetenhet, och därmed bättre förutsättningar för att identifiera situationer som bör undvikas. Att ta emot en muta definieras av att en arbets- eller uppdragstagare för sin egen eller någon annans räkning tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget. Givande av muta innebär att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig förmån till en arbets- eller uppdragstagare. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1, plan 5 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

29 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2012/ KS-2012/ (2) Vissa grupper av tjänstemän och beslutsfattare måste vara extra vaksamma mot alla typer av mutor. I riktlinjerna ges exempel på särskilt utsatt grupper. Riktlinjerna ger informativa exempel på vad som kan vara acceptabelt att ta emot och vad som bör undvikas. Det konstateras att det inte går att fastställa någon summa där gåvor värda mindre skulle vara riskfria att ta emot. Riskfria gåvor eller förmåner existerar inte. Misstanke eller kännedom om mutbrott inom kommunen ska alltid meddelas närmsta chef i organisationen för vidare handhavande och eventuell polisanmälan. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen anser att det är viktigt med exempel som kan fungera som vägledning i det dagliga arbetet. Dessutom är det angeläget att uppmärksamma vissa grupper som kan vara extra utsatta för mutor. En stor berörd grupp inom området myndighetsutövning som inte nämns i riktlinjerna är de som arbetar med bistånd och försörjningsstöd. Tumregeln är och måste alltid vara en omdömesgill och återhållsam hållning. Hellre tacka nej än att försätta sig i en komprometterande situation. Biståndskansliet har som exempel för att vara extra tydliga skickat ut information till alla utförare att de inte tar emot julgåvor och liknande. Britt-Marie Karlén Förvaltningschef Per Claug Alkoholhandläggare Bilagor Missiv. Remiss: Förslag till riktlinjer för att motverka mutor Beslutet delges Kommunstyrelsen

30 ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Äldreomsorgsnämnden 20 december Paragraf Diarienummer AN-2012/ Översyn av riktlinjer för att motverka mutor - remissvar Äldreomsorgsnämndens beslut Äldreomsorgsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande Översyn av riktlinjer för att motverka mutor remissvar och lämnar det som sitt yttrande till kommunstyrelsen Sammanfattning Inom förvaltningen finns flera grupper som i olika utsträckning riskerar att bli utsatta för mutor. I riktlinjerna ges exempel på vad som är olämpligt och vad som kan betraktas som acceptabelt.förvaltningen anser liksom i tidigare ärende då riktlinjer för representation och riktlinjer för gåvor och andra belöningar reviderades, att man som grundregel ska inta en mycket restriktiv hållning. Beslutet delges Kommunstyrelsen

31 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2012/ KS-2012/ (2) HANDLÄGGARE Claug, Per Äldreomsorgsnämnden Översyn av riktlinjer för att motverka mutor - remissvar Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande Översyn av riktlinjer för att motverka mutor remissvar och lämnar det som sitt yttrande till kommunstyrelsen. Sammanfattning Inom förvaltningen finns flera grupper som i olika utsträckning riskerar att bli utsatta för mutor. I riktlinjerna ges exempel på vad som är olämpligt och vad som kan betraktas som acceptabelt. Förvaltningen anser liksom i tidigare ärende då riktlinjer för representation och riktlinjer för gåvor och andra belöningar reviderades, att man som grundregel ska inta en mycket restriktiv hållning. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens förvaltning har remitterat förslaget till riktlinjer för att undvika mutor till samtliga nämnder. Syftet med förslaget är att anställda och förtroendevalda inom Huddinge kommun ska få en ökad kunskap och medvetenhet, och därmed bättre förutsättningar för att identifiera situationer som bör undvikas. Att ta emot en muta definieras av att en arbets- eller uppdragstagare för sin egen eller någon annans räkning tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget. Givande av muta innebär att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig förmån till en arbets- eller uppdragstagare. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1, plan 5 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

32 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2012/ KS-2012/ (2) Vissa grupper av tjänstemän och beslutsfattare måste vara extra vaksamma mot alla typer av mutor. I riktlinjerna ges exempel på särskilt utsatt grupper. Riktlinjerna ger informativa exempel på vad som kan vara acceptabelt att ta emot och vad som bör undvikas. Det konstateras att det inte går att fastställa någon summa där gåvor värda mindre skulle vara riskfria att ta emot. Riskfria gåvor eller förmåner existerar inte. Misstanke eller kännedom om mutbrott inom kommunen ska alltid meddelas närmsta chef i organisationen för vidare handhavande och eventuell polisanmälan. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen anser att det är viktigt med exempel som kan fungera som vägledning i det dagliga arbetet. Dessutom är det angeläget att uppmärksamma vissa grupper som kan vara extra utsatta för mutor. En stor berörd grupp inom området myndighetsutövning som inte nämns i riktlinjerna är de som arbetar med bistånd. Tumregeln är och måste alltid vara en omdömesgill och återhållsam hållning. Hellre tacka nej än att försätta sig i en komprometterande situation. Biståndskansliet har som exempel för att vara extra tydliga skickat ut information till alla utförare att de inte tar emot julgåvor och liknande. Britt-Marie Karlén Förvaltningschef Per Claug Alkoholhandläggare Bilagor Missiv. Remiss: Förslag till riktlinjer för att motverka mutor Beslutet delges Kommunstyrelsen

33 MILJÖNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Miljönämndens arbetsutskott 26 november Miljönämnden 4 december Diarienummer MN Remiss: Översyn av riktlinjer för att motverka mutor yttrande till kommunstyrelsen Miljönämndens beslut Nämnden överlämnar förvaltningens yttrande som sitt svar på remissen. Arbetsutskottets förslag till beslut Nämnden överlämnar förvaltningens yttrande som sitt svar på remissen. Sammanfattning Kommunstyrelsens förvaltning har utformat ett förslag till en översyn av kommunens riktlinjer för att motverka mutor. Samtliga nämnder ska yttra sig över det bifogade förslaget. Ämnet är viktigt och frågan bör hållas levande. Det finns ett gällande styrdokument i ämnet: Regler för representation och riktlinjer för gåvor och andra belöningar från utomstående, HKF 9920, antaget av kommunfullmäktige Den del som avser mutor behandlas i förslaget. Vi instämmer i behovet av en översyn av dokumentet av följande skäl. Det är angeläget att de för kommunen viktiga styrdokumenten hålls aktuella. Riktlinjer bör utformas så att de görs lätta att förstå och följa. Målet är att samtliga arbetstagare ska nås av informationen. Vi tillstyrker förslaget men har synpunkter på att förslaget i vissa avseenden bör förtydligas. Tjänsteutlåtande Beslutet delges Kommunstyrelsens kansli; KS-2012/ Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

34 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENUMMER 8 november 2012 SBN Adm 2012/ MN SIDA 1 (4) HANDLÄGGARE Stefan Törnqvist Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Översyn av riktlinjer för att motverka mutor - yttrande till kommunstyrelsen Förslag till beslut Nämnden överlämnar förvaltningens yttrande som sitt svar på remissen. Sammanfattning Kommunstyrelsens förvaltning har utformat ett förslag till en översyn av kommunens riktlinjer för att motverka mutor. Samtliga nämnder ska yttra sig över det bifogade förslaget. Ämnet är viktigt och frågan bör hållas levande. Det finns ett gällande styrdokument i ämnet: Regler för representation och riktlinjer för gåvor och andra belöningar från utomstående, HKF 9920, antaget av kommunfullmäktige Den del som avser mutor behandlas i förslaget. Vi instämmer i behovet av en översyn av dokumentet av följande skäl. Det är angeläget att de för kommunen viktiga styrdokumenten hålls aktuella. Riktlinjer bör utformas så att de görs lätta att förstå och följa. Målet är att samtliga arbetstagare ska nås av informationen. Vi tillstyrker förslaget men har synpunkter på att förslaget i vissa avseenden bör förtydligas. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens förvaltning har utformat ett förslag till en översyn av kommunens riktlinjer för att motverka mutor. Samtliga nämnder ska yttra sig över det bifogade förslaget. Ämnet är viktigt och frågan bör hållas levande. Den 1 juli 2012 ändrades lagreglerna i brottsbalken om mutbrott. Det finns ett gällande styrdokument i ämnet: Regler för representation och riktlinjer för gåvor och andra belöningar från utomstående, HKF 9920, antaget av kommunfullmäktige , 141. Den del som avser mutor behandlas i förslaget. POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Staben Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

35 SIDA 2 (4) DATUM DIARIENUMMER 8 november 2012 SBN Adm 2012/ MN Förvaltningens synpunkter Allmänna synpunkter Vi instämmer i behovet av en översyn av dokumentet av följande skäl. Det är angeläget att de för kommunen viktiga styrdokumenten hålls aktuella. Riktlinjer bör utformas så att de görs lätta att förstå och följa. Målet är att samtliga arbetstagare ska nås av informationen. För vissa grupper som är särskilt berörda är det lämpligt att genomföra utbildning på APT eller i annat lämpligt forum. Detta kommer att ha hög prioritet. Utgångspunkten för riktlinjerna är den lagstiftning som kriminaliserar de gärningar som brukar samlas under beteckningen mutbrott. Men även gåvor eller förmåner som inte direkt faller inom det straffbara området kan i vissa fall ändå anses vara olämpliga. Att bestämma gränsen för vad som är straffbart förutsätter en bedömning i det enskilda fallet, vilket kan vara komplicerat. Därför är det en fördel att om riktlinjerna inte endast påvisar gränsen mellan vad som är straffritt respektive straffbart, utan med en viss säkerhetsmarginal till vad som kan vara straffbart. Kommentar till förslagets text Förslagets rubrik lyder Riktlinjer för att undvika mutor. Det bör ändras till Riktlinjer för att motverka mutor. Remissen har den sistnämnda lydelsen, som dessutom är mer relevant. Rubriken Tagande och givande av muta bör ersättas med Tagande av muta respektive givande av muta. Skäl till det är att brottsrubriceringar i princip ska anges korrekt (=ordagrant) i officiella texter. Dels kan uttrycket tagande och givande ge en felaktig association till en kompromiss eller annan samverkan. Det rör sig om två separata benämningar på brott som kan inträffa oberoende av varandra. En händelse kan exempelvis innebära ett givande av muta men inte ett tagande av muta. Exemplen under rubriken Vad kan jag ta emot där det talas om uppvaktning vid högtidsdagar eller vid sjukdom bör kompletteras med att någon slutar sin tjänst vid kommunen eller går i pension. En sak som behöver förtydligas gäller den årligen återkommande frågan om inbjudningar till traditionella julbord. Några av förvaltningens avdelningschefer har vid en intern remiss instämt i behovet av en sådan riktlinje. Saken kompliceras av att ett av exemplen som nämns i riktlinjerna på vad som inte ska tas emot är restaurangbesök. Det är endast tillåtet med Enstaka befogade måltider av enkel vardaglig karaktär. Då inställer sig frågan om det är tillåtet att bli bjuden på ett traditionellt julbord, som kan

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 15 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 10 Paragraf Diarienummer KS-2012/754.112 Riktlinjer för bisysslor Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Policy och riktlinje mot mutor för Göteborgs Stad

Policy och riktlinje mot mutor för Göteborgs Stad (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) Personal Gemensamt för staden Policy och riktlinje mot mutor för Göteborgs Stad - Policy Handläggare: Jan Persson Fastställare: Kommunfullmäktige Gällande

Läs mer

Svedala Kommuns 1:39 Författningssamling

Svedala Kommuns 1:39 Författningssamling Svedala Kommuns 1:39 Författningssamling 1 (5) Policy mot mutor och bestickning för anställda och förtroendevalda Antagen av kommunfullmäktige 2009-01-14, 12 Gäller från 2009-01-15 Tjänstemän, politiker

Läs mer

Kungälvs kommuns riktlinjer mot mutor och jäv.

Kungälvs kommuns riktlinjer mot mutor och jäv. 2012-12-18 Antagna av kommunfullmäktige 2013-03-14 48 Kungälvs kommuns riktlinjer mot mutor och jäv. Sammanfattning av lagstiftning och rättspraxis Anställda och förtroendevalda, inom den offentliga sektorn

Läs mer

Dnr. Vägledning för anställda och förtroendevalda i Nyköpings kommun om mutor och jäv. Antagen av kommunfullmäktige

Dnr. Vägledning för anställda och förtroendevalda i Nyköpings kommun om mutor och jäv. Antagen av kommunfullmäktige Dnr Vägledning för anställda och förtroendevalda i Nyköpings kommun om mutor och jäv Dnr 2/6 Om MUTOR och BESTICKNING Mutor och korruption är inte så utbrett i vårt land, men det förekommer även här. Vi

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor

Riktlinjer för representation och gåvor Riktlinjer för representation och gåvor Antaget av kommunfullmäktige den 20 december 2011, 144 INLEDNING En förutsättning för att Halmstadsborna ska ha förtroende för oss som verkar inom kommunkoncernen

Läs mer

Niclas Carlsson 2011-05-31 Dnr B5 284/11. Otillbörlig påverkan - Regelverk och policy

Niclas Carlsson 2011-05-31 Dnr B5 284/11. Otillbörlig påverkan - Regelverk och policy Internrevisionen Revisionsrapport Niclas Carlsson 2011-05-31 Dnr B5 284/11 Otillbörlig påverkan - Regelverk och policy 1 Inledning, syfte och metod 1.1 Inledning I revisionsplanen för 2011 ingår bl a att

Läs mer

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie Fors (S) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-03-18 KS-2012/844.629 1 (3) HANDLÄGGARE Mona Eichenseer mona.eichenseer@huddinge.se Kommunstyrelsen Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie

Läs mer

MUTBROTT OCH NÄRINGSLIVSKOD. Torbjörn Lindhe

MUTBROTT OCH NÄRINGSLIVSKOD. Torbjörn Lindhe MUTBROTT OCH NÄRINGSLIVSKOD Torbjörn Lindhe Vanliga frågeställningar Vad är en muta i praktiken? Vad får man ge och ta emot? Vilka beloppsgränser finns? Vad säger era egna riktlinjer? MMB AB En liten skandal

Läs mer

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-07-29 KS-2013/788.649 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan

Läs mer

Vägledande riktlinje för ett gemensamt förhållningssätt avseende hantering av gåvor och andra förmåner inom Norrköpings kommun

Vägledande riktlinje för ett gemensamt förhållningssätt avseende hantering av gåvor och andra förmåner inom Norrköpings kommun Riktlinje 2013-03-04 Vägledande riktlinje för ett gemensamt förhållningssätt avseende hantering av gåvor och andra förmåner inom Norrköpings kommun Diarienummer KS 987/2012 003 Riktlinjen är antagen av

Läs mer

Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun

Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 15 december 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/1312.196 Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

UFV 2014/937. Riktlinjer mot mutor. Fastställt av rektor 2014-08-19

UFV 2014/937. Riktlinjer mot mutor. Fastställt av rektor 2014-08-19 UFV 2014/937 Riktlinjer mot mutor Fastställt av rektor 2014-08-19 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 3 2 Mutbrott 3 2.1 Lagstiftningen 3 2.2 Chefens eller annans medgivande eller vetskap 3 2.3 Allmänna bedömningsgrunder

Läs mer

Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor samt fastställande av reglemente för kommittén

Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor samt fastställande av reglemente för kommittén KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 18 Paragraf Diarienummer KS-2014/635.112 Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor

Läs mer

Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Lekebergs kommun

Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Lekebergs kommun Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-02-02 (Formaliareviderad 2015-09-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer 27 september 2012 KS-2012/708.912 1 (7) HANDLÄGGARE Frida Hägglund 08-535 302 05 frida.hagglund@huddinge.se Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Läs mer

Direktionen beslutade den 2013-11-04 60 att det skulle upprättas en policy med riktlinjer för representation inom Räddningstjänsten Jämtland.

Direktionen beslutade den 2013-11-04 60 att det skulle upprättas en policy med riktlinjer för representation inom Räddningstjänsten Jämtland. TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Datum: Dnr: 740.2013.01728 Lars Nyman 063-14 47 04 lars.nyman@ostersund.se Direktionen för Räddningstjänsten Jämtland Policy och riktlinjer för Representation. Direktionen beslutade

Läs mer

L! arienummar. Samtliga styrelser/nämnder bör vidta åtgärder för att säkerställa rutiner angående bisyssla så att riktlinjen följs.

L! arienummar. Samtliga styrelser/nämnder bör vidta åtgärder för att säkerställa rutiner angående bisyssla så att riktlinjen följs. HUDDINGE KOMMUN Revisorerna Till Kommunstyrelsen Samtliga nämnder Revisionsskrivelse 2012-12-17 HUDDINGE K.OMMUN Bam- och utbildningsförvaltningen Granskning av otillåtna bisysslor L! arienummar Diariepl~

Läs mer

Ärende 10. Riktlinjer för att motverka jäv. Kommunstyrelsen

Ärende 10. Riktlinjer för att motverka jäv. Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende 10 DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-31 KS-2013/1421.112 1 (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för att

Läs mer

Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner

Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-11-23 Innehållsförteckning 1. Policy för representation och personalförmåner s. 3 2. Riktlinjer för representation

Läs mer

2004-09-21. Ärendebeskrivning:

2004-09-21. Ärendebeskrivning: 2004-09-21 Ärende 5 Policy för mottagande av gåvor och förmåner från privata verksamheter och personer (Återremitterat från fullmäktigemötet 2004-06-28 29) RS/010285 Ärendebeskrivning: På uppdrag av regiondirektören

Läs mer

Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP)

Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-09-02 KS-2013/336.622 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt

Läs mer

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp - Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-02-26 24 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1...4 1.1 1.2 1.3 2 Allmänt...4 Syfte...

Läs mer

Policy avseende otillbörliga förmåner

Policy avseende otillbörliga förmåner KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-30, 8 Gäller fr o m den 1 februari 2014 Policy avseende otillbörliga förmåner för förtroendevalda och anställda inom Värnamo kommun 1 (6)

Läs mer

Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern

Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern Beslutad av Kommunstyrelsen den 2013-05-29 78 Innehållsförteckning Allmänt...3 Syfte...3 Muta och bestickning...3

Läs mer

Granskning av anpassnings- och förändringsarbete utifrån nya skollagen

Granskning av anpassnings- och förändringsarbete utifrån nya skollagen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2012-10-01 GN-2012/133.619 1 (5) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-535 36082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden Granskning av anpassnings- och förändringsarbete

Läs mer

Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-10-20 SN-2014/3880.703 1 (5) HANDLÄGGARE Cecilia Wahlgren 08-535 378 21 cecilia.wahlgren@huddinge.se Socialnämnden Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen

Läs mer

Riktlinje för representation och gåvor

Riktlinje för representation och gåvor Riktlinje för representation och gåvor 1(6) BESLUTSFATTARE BESLUTSDATUM DIARIENUMMER ANSVARIG AVD Ekonomi- och finanschef 2015-12-18 Ks 2015/1254 EFA DOKUMENTANSVARIG DOKUMENTTYP GÄLLER FRÅN DATUM UPPDATERAD

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-01-07 KS-2013/1623.109 1 (6) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser i 3 kap. 17 och 6 kap. kommunallagen

Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser i 3 kap. 17 och 6 kap. kommunallagen KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 14 (31) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 december 2012 9 Paragraf Diarienummer KS-2012/1145.112 Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser

Läs mer

Gör kvinnorna mer synliga i gatunamnen i Huddinge - svar på motion väckt av Britt Björneke (V)

Gör kvinnorna mer synliga i gatunamnen i Huddinge - svar på motion väckt av Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 11 Paragraf Diarienummer KS-2012/918.351 Gör kvinnorna mer synliga i gatunamnen i Huddinge - svar på motion väckt av Britt

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Rosen

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Rosen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 2013-05-07 reviderad FSN-2012/405.642 1 (3) HANDLÄGGARE Castefjord, Christina 08-535 360 61 Christina.Castefjord@huddinge.se

Läs mer

Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda i Sverige - svar på medborgarförslag av Nadia El Harrak

Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda i Sverige - svar på medborgarförslag av Nadia El Harrak KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 6 (40) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2013 3 Paragraf Diarienummer KS-2012/543.639 Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda

Läs mer

POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING

POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING GULLSPÅNGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28 28 Kommunkontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00, Fax: 0506-362 81 Policy mot mutor och bestickning

Läs mer

Riktlinjer för representation vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för representation vid Högskolan i Skövde 3GSKOLA : SKÖVDE Rektor BESLUT 2015-10-01 Dnr HS 2015/668 Riktlinjer för representation vid Högskolan i Skövde Härmed fastställer jag riktlinjer för representation vid Högskolkan i Skövde. Riktlinjerna

Läs mer

Återvinningsstation för glas, plåt, plast, kartong på Palissadvägen svar på medborgarförslag väckt av Fransisco Garcia Gonzalez

Återvinningsstation för glas, plåt, plast, kartong på Palissadvägen svar på medborgarförslag väckt av Fransisco Garcia Gonzalez KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2013/1250.530 1 (3) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Återvinningsstation för glas, plåt,

Läs mer

Etiska regler. NOVEMBER 2005 (Senast uppdaterad 2009-06-23)

Etiska regler. NOVEMBER 2005 (Senast uppdaterad 2009-06-23) Etiska regler NOVEMBER 2005 (Senast uppdaterad 2009-06-23) 1. Inledning En viktig förutsättning för att Riksbanken ska kunna fullgöra sina uppgifter är att allmänheten har förtroende för Riksbanken. För

Läs mer

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-17 KS-2013/1568.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av skolpaviljong

Läs mer

Försäljning av kommunal egendom och mottagande av gåvor

Försäljning av kommunal egendom och mottagande av gåvor Revisionsrapport Försäljning av kommunal egendom och mottagande av gåvor Piteå kommun juni 2009 Linda Marklund 2009-06-11 Linda Marklund, projektledare Helena Lundberg, uppdragsledare Innehållsförteckning

Läs mer

Laga mat från grunden i våra skolor - svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP)

Laga mat från grunden i våra skolor - svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 23 september 2013 19 Paragraf Diarienummer KS-2013/336.622 Laga mat från grunden i våra skolor - svar på motion väckt av Britt Björneke

Läs mer

Korruption, muta - ekonomisk brottslighet. Berör det mig?

Korruption, muta - ekonomisk brottslighet. Berör det mig? Korruption, muta - ekonomisk brottslighet Berör det mig? Korruption, muta - ekonomisk brottslighet Berör det mig? Korruption är missbruk av förtroendeställning för egen eller närståendes vinning. Den vanligaste

Läs mer

Vårt förhållningssätt

Vårt förhållningssätt Strategi Program Plan» Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Vårt förhållningssätt - HUR VI MOTVERKAR OEGENTLIGHETER Vårt förhållningssätt 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval

Läs mer

Etiska regler och riktlinjer

Etiska regler och riktlinjer Etiska regler och riktlinjer för Mörbylånga kommun Antagna av kommunfullmäktige 2000-11-20 1 Innehållsförteckning Sid Inledning... 3 Grundvärdering... 3 Anställdas bisysslor... 4 Hjälpmedel... 4 Gåvor...

Läs mer

Policy mot mutor för anställda och förtroendevalda

Policy mot mutor för anställda och förtroendevalda Policy mot mutor för anställda och Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige Status: Antagen 2012-11-01, 235 Giltighetstid: Gäller tills vidare Linköpings kommun linkoping.se Diarienummer: KS 2012-761

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll 2014-01-27 KS-2014/143.118 1 (6) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll Förslag

Läs mer

1. Grundläggande värden

1. Grundläggande värden Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: 2014-10-01 Beslut: KF 2014-09-01 109 Policy mot mutor och andra oegentligheter Policy mot mutor och andra oegentligheter 1. Grundläggande värden

Läs mer

Remiss - utbildning för elever i samhällsvård och fjärroch distansundervisning (SOU 2012:76)

Remiss - utbildning för elever i samhällsvård och fjärroch distansundervisning (SOU 2012:76) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-03-15 GN-2013/39.630 1 (7) HANDLÄGGARE Ekenstein Kling, Gunilla, Indra Kullenberg 08-535 360 56, 08-535 360 81 Gunilla.Ekenstein-Kling@huddinge.se Indra.Kullenberg@huddinge.se

Läs mer

3 Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv (AGU) Bilaga KS 2014/223/1-2 Föredragning av HR konsult Anna Bor! und.

3 Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv (AGU) Bilaga KS 2014/223/1-2 Föredragning av HR konsult Anna Bor! und. 3 Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv (AGU) Bilaga KS 2014/223/1-2 Föredragning av HR konsult Anna Bor! und. Bilaga ~s 2014/223/1 l (l) 2014-1()-14 SKRlVELSE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Personalkontoret

Läs mer

Ändring av riktlinjer för äldreomsorgsnämnden (HKF 7530) avseende den nya regleringen i 4 kap 1 b SoL om parboendegaranti

Ändring av riktlinjer för äldreomsorgsnämnden (HKF 7530) avseende den nya regleringen i 4 kap 1 b SoL om parboendegaranti KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-23 KS-2013/465.112 1 (3) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Ändring av riktlinjer

Läs mer

Korruption, muta ekonomisk brottslighet

Korruption, muta ekonomisk brottslighet SÅ HÄR SER VÄSTERÅS STAD PÅ Korruption, muta ekonomisk brottslighet kopplat till anställda, uppdragstagare eller förtroendevalda i verksamhet där Västerås stad har ansvaret. Korruption är missbruk av förtroendeställning

Läs mer

Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan

Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2012-12-28 KS-2012/1246.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan

Läs mer

Riktlinje för mobil användning av IT - remissvar

Riktlinje för mobil användning av IT - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-02-12 SN-2013/4961.156 KS-2013/1036.156 1 (3) HANDLÄGGARE Christina Ring 08-535 378 15 christina.ring@huddinge.se Socialnämnden Riktlinje för

Läs mer

Riktlinjer för att motverka mutor och bestickning i Gävle kommunkoncern

Riktlinjer för att motverka mutor och bestickning i Gävle kommunkoncern 2008-09-15 Sid 1 (6) Riktlinjer för att motverka mutor och bestickning i Gävle kommunkoncern Bakgrund och syfte Alla medarbetare i Gävle kommun är en del av den offentliga förvaltningen. Inom den offentliga

Läs mer

Affärsetisk policy för Piteå kommun

Affärsetisk policy för Piteå kommun Affärsetisk policy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Affärsetisk policy Policy 2012-09-10, 148 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/844.629 Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Läs mer

Överflyttning av ärenden mellan kommuner reglerades tidigare i 16 kap 1 SoL. I och med lagändringen återfinns motsvarande regler i 2 a kap 10-12 SoL.

Överflyttning av ärenden mellan kommuner reglerades tidigare i 16 kap 1 SoL. I och med lagändringen återfinns motsvarande regler i 2 a kap 10-12 SoL. 2013-04-17 SN-2013/1727.112 1 (4) HANDLÄGGARE Jon Niklasson 08-535 378 69 Jon.Niklasson@huddinge.se Socialnämnden Ändringar i delegationsordning Socialnämnden Lista D: Biståndskansliet - Del 3 Förslag

Läs mer

Riktlinjer för representation, gåvor samt jäv

Riktlinjer för representation, gåvor samt jäv ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.1-0102/2011 SID 1 (12) 2011-05-23 Handläggare: Amanda Hernbäck Telefon: 08-508 35 511 Till Arbetsmarknadsnämnden 2011-06-14 Riktlinjer för representation,

Läs mer

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2013/1254.194 Ändring av regeln i 11 i kommunstyrelsens reglemente om kommunalråd, beslut

Läs mer

RIKTLINJER I SAMBAND MED REPRESENTATION VID HÖGSKOLAN I GÄVLE

RIKTLINJER I SAMBAND MED REPRESENTATION VID HÖGSKOLAN I GÄVLE HÖGSKOLAN I GÄVLE 2012-06-18 Dnr 2011/1113 Reviderad 2012-10-31 Reviderad 2013-09-17 RIKTLINJER I SAMBAND MED REPRESENTATION VID HÖGSKOLAN I GÄVLE Begreppet representation Representation är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Basutbud till skolan från folkbiblioteksverksamheten

Basutbud till skolan från folkbiblioteksverksamheten 2014-10-15 KFN-2014/249.689 1 (3) HANDLÄGGARE Jones, Nick Nick.Jones@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Basutbud till skolan från folkbiblioteksverksamheten Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Planerings- och personalutskottet

Planerings- och personalutskottet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-01-22 KS-2014/71.256 1 (3) HANDLÄGGARE Öhman, Stig 0853530355 Stig.Ohman@huddinge.se Planerings- och personalutskottet Förstudie avseende anpassning av lägenheter till

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-28 AN-2015/311.109 1 (5) HANDLÄGGARE Sofia Nilsson 08-535 312 07 sofia.nilsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård

Läs mer

Öppna en ungdomsgård i Vårby Haga/Masmomedborgarförslag

Öppna en ungdomsgård i Vårby Haga/Masmomedborgarförslag i HUDDINGE KUL TUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLATANDE DATUM DIARIENR 2013-10-15 KFN-2013/296.384 SIDA 1 (2) HANDLÄGGARE Falk, Christer 08-535 317 20 Christer.Falk@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

RIKTLINJER MOT MUTOR OCH KORRUPTION

RIKTLINJER MOT MUTOR OCH KORRUPTION RIKTLINJER MOT MUTOR OCH KORRUPTION Antagna av kommunstyrelsen 2008-09-18. Reviderade av regionfullmäktige 2015-06-15, 200. Att revideras i början av varje mandatperiod eller på förekommen anledning. Till

Läs mer

T JÄNSTEUTLÅTANDE 2005-02-28. Rökförbud i restauranger och andra serveringsmiljöer

T JÄNSTEUTLÅTANDE 2005-02-28. Rökförbud i restauranger och andra serveringsmiljöer Socialtjänstförvaltningen T ILLSTÅNDSENHETEN Handläggare: Ann Hilmersson Tfn: 08-508 25 042 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2005-02-28 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2005-03-15 DNR 106-79-2005 Till Socialtjänstnämnden Rökförbud

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-28 SN-2015/1603.109 1 (5) HANDLÄGGARE Sofia Nilsson 08-535 312 07 sofia.nilsson@huddinge.se Socialnämnden Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU

Läs mer

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om tagande och givande av muta... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Tagande

Läs mer

Giftfri miljö för alla barn i förskolan! - svar på medborgarförslag väckt av Monica Rapp

Giftfri miljö för alla barn i förskolan! - svar på medborgarförslag väckt av Monica Rapp KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-26 KS-2014/104.640 1 (4) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Giftfri miljö för alla barn i förskolan! - svar

Läs mer

Policy avseende Farliga förmåner i Bräcke kommun. Antagen av kommunfullmäktige 75/2015

Policy avseende Farliga förmåner i Bräcke kommun. Antagen av kommunfullmäktige 75/2015 Policy avseende Farliga förmåner i Bräcke kommun Antagen av kommunfullmäktige 75/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 3. Måltider... 3 4. Rabatter, subventioner och lån... 4 5.

Läs mer

Tillsynsrapport Djurplågeri och brott mot djurskyddslagen

Tillsynsrapport Djurplågeri och brott mot djurskyddslagen Tillsynsrapport Djurplågeri och brott mot djurskyddslagen Tillsynsrapport 2013:2 Utvecklingscentrum Malmö Januari 2013 2 1 Sammanfattning... 3 2 Arbetets bedrivande... 4 2.1 Projektorganisation... 4 2.2

Läs mer

Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Marianne Broman (MP) remissvar

Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Marianne Broman (MP) remissvar 5 augusti 2014 KFN-2014.202.119 1 (3) HANDLÄGGARE Annika Press 08-535 31 706 annika.press@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP),

Läs mer

Revidering av riktlinjer för representation och uppvaktningar KS-2013/1357

Revidering av riktlinjer för representation och uppvaktningar KS-2013/1357 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/1357 2014-01-13 Kommunstyrelsen Revidering av riktlinjer för representation och uppvaktningar KS-2013/1357 Förslag

Läs mer

Revidering av konsortialavtal, namnändrat till aktieägaravtal, avseende SRV återvinning AB, revidering av bolagsordning samt införande av ägardirektiv

Revidering av konsortialavtal, namnändrat till aktieägaravtal, avseende SRV återvinning AB, revidering av bolagsordning samt införande av ägardirektiv KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-08 KS-2014/490.119 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revidering av konsortialavtal,

Läs mer

Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23

Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23 Blad 1 Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23 1. Inledning Riktlinjerna har tagits fram i syfte att förhindra och förebygga

Läs mer

Riktlinjer mot mutor. Fastställt: 2015-01-29, 16. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen

Riktlinjer mot mutor. Fastställt: 2015-01-29, 16. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen Riktlinjer mot mutor Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-01-29, 16 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen Gäller för: Giltighetstid: Karlskrona kommun och dess

Läs mer

Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm (Fi2013/2867) - svar på remiss från Finansdepartementet

Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm (Fi2013/2867) - svar på remiss från Finansdepartementet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-16 KS-2013/1200.113 1 (5) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 Ralph.Strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Framställan

Läs mer

Inför ett civilkuragepris - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Inför ett civilkuragepris - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 (31) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 december 2012 11 Paragraf Diarienummer KS-2012/504.173 Inför ett civilkuragepris - svar på motion väckt av Arnold

Läs mer

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse 1 september 2014 KS-2014/742.912 1 (11) HANDLÄGGARE Åsa Brunkvist Pia Nordeman 08-535 303 11 08-535 313 61 Kommunstyrelsen Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut

Läs mer

Policy och riktlinjer mot mutor för Helsingborgs stad

Policy och riktlinjer mot mutor för Helsingborgs stad SID 1(5) Policy och riktlinjer mot mutor för Helsingborgs stad PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Kontakscenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se

Läs mer

Anvisningar - Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun

Anvisningar - Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun Styrdokument Anvisningar - Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 87 Giltighetstid --2018-12-31 2 (5) Beslutshistorik

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kallelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE SIDA 1 (4) Kallelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Fredag den 28 augusti 2015, klockan 09:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer

Läs mer

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 44 Paragraf Diarienummer KS-2012/1144.214 Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal

Läs mer

Ta bort återvinningsstationen Balingsnäs 1:5 - svar på medborgarförslag väckt av Anita och Stig Norström

Ta bort återvinningsstationen Balingsnäs 1:5 - svar på medborgarförslag väckt av Anita och Stig Norström KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 februari 2014 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/194.530 Ta bort återvinningsstationen Balingsnäs 1:5 - svar på medborgarförslag väckt

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-01-28

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-01-28 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-01-28 Närvarande: justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, f.d. kammarrättspresidenten Jan Francke. Enligt en lagrådsremiss den 19

Läs mer

Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen

Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-03 KS-2014/1413.211 1 (2) HANDLÄGGARE Gustav Hector 08-535 313 99 gustav.hector@huddinge.se Kommunstyrelsen Köp av fastigheterna

Läs mer

Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet

Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-08-27 KS-2014/897.609 1 (4) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet

Läs mer

Laholms kommuns policy mot korruption

Laholms kommuns policy mot korruption Laholms kommuns policy mot korruption Beslutad av: Kommunfullmäktige den 26 januari 2016, 11 Ansvar för revidering: Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret Gäller för: Förtroendevalda och anställda i Laholms

Läs mer

Riktlinjer för hantering av mutor och bestickning

Riktlinjer för hantering av mutor och bestickning RIKTLINJE Gäller från och med 2012-04-26 Riktlinjer för hantering av mutor och bestickning Gäller fr o m 2012-04-26 Riktlinjen grundar sig på: Rektorsbeslut UF.2012-0336, Dnr V-2012-0340, doss 10 Bakgrund

Läs mer

Mutor och korruption. Helena Sundén, generalsekreterare Institutet Mot Mutor

Mutor och korruption. Helena Sundén, generalsekreterare Institutet Mot Mutor Mutor och korruption Helena Sundén, generalsekreterare Institutet Mot Mutor Institutets huvudmän Svenskt Näringsliv Svensk Handel Stockholms Handelskammare Sveriges Kommuner och Landsting LIF Institutets

Läs mer

Policy gällande representation och gåvor

Policy gällande representation och gåvor Policy gällande representation och gåvor Svenska Kommunalarbetareförbundet (förbundskontoret) Antagen av förbundsstyrelsen 2010-09-08 Reviderad av förbundsstyrelsen 2013-12-19 1 (8) Policy gällande representation

Läs mer

Regler för hantering av privata medel inom Socialnämndens verksamhetsområden

Regler för hantering av privata medel inom Socialnämndens verksamhetsområden Regler för hantering av privata medel inom Socialnämndens verksamhetsområden Antagen i Socialnämnden 2008-10-29 145 Reviderad upplaga antagen i Socialnämnden 2013-02-20 20 2 (12) 2 (12) Innehållsförteckning

Läs mer

Äldreombudsmannens årsrapport 2015

Äldreombudsmannens årsrapport 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-03-29 AN-2016/139.739 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Äldreombudsmannens

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2013/294.709 1 (3) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Ändring av egenavgiften för familjerådgivning Förslag till

Läs mer

Remiss: En ny kameraövervakningslag (SOU 2009:87), (Ju2009/9053/L6)

Remiss: En ny kameraövervakningslag (SOU 2009:87), (Ju2009/9053/L6) 1 (6) YTTRANDE 2010-03-02 Dnr SU 302-2951-09 Regeringen (Justitiedepartement) 103 33 STOCKHOLM Remiss: En ny kameraövervakningslag (SOU 2009:87), (Ju2009/9053/L6) Stockholms universitet som har anmodats

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 29 april 2015

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 29 april 2015 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-07 KS-2015/638.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-01-23 KS-2014/146.109 1 (6) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012. Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen

Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012. Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012 Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Handbok mot mutor i Tanums kommun

Handbok mot mutor i Tanums kommun Kommunkansliet Ida Aronsson Hammar Datum 2013-11-15 Vår referens Handbok mot mutor i Tanums kommun Bakgrund Kommunen verkar på medborgarnas uppdrag och ska iaktta saklighet och opartiskhet i enlighet med

Läs mer

Riktlinjer för representation

Riktlinjer för representation Riktlinjer för representation Inledning Dessa riktlinjer syftar till att konkretisera policyn. Bakgrund Riktlinjerna anger den norm som gäller för representation, uppvaktningar och gåvor inom Falköpings

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Lars Dahllöf. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Läs mer