Sammanfattning Förslaget med omorganisationen innebär att nuvarande Hörningsnässkolan och Ängsnässkolan blir en skola med namnet Hörningsnässkolan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning Förslaget med omorganisationen innebär att nuvarande Hörningsnässkolan och Ängsnässkolan blir en skola med namnet Hörningsnässkolan."

Transkript

1 10 maj 1 (10) HANDLÄGGARE Marianne Widercrantz, Annika Sundell, Monika Reuterstrand Förslag till beslut Nuvarande Hörningsnässkolan och Ängsnässkolan blir en skola med namnet Hörningsnässkolan. Skolan blir således treparallellig, dvs. tre klasser i varje årskurs. Förskoleklasser, ettor, tvåor och treor får sin undervisning i Hörningsnässkolans lokaler och fyror, femmor och sexor i Ängsnässkolans lokaler. Sammanfattning Förslaget med omorganisationen innebär att nuvarande Hörningsnässkolan och Ängsnässkolan blir en skola med namnet Hörningsnässkolan. Bakgrunden till förslaget är bland annat att skolledningen haft som ambition att försöka få ihop skolorna till att bli mer likvärdiga och att förbättra samarbetet. Skolorna har mycket att lära av varandra. Svårigheter vi möter på i nuvarande organisation är att klassläraren kan stå väldigt ensam i sitt arbete. Enskilda klasser kan därmed drabbas hårt vid personalbyten och sjukfrånvaro. Personalens ämneskompetenser utnyttjas inte till fullo. Minskningen av antalet elever inför årskurs 6 har drabbat rektorsområdet ekonomiskt genom åren. Fritidsverksamheten har idag svårt att tillgodose mellanstadieelevernas behov. Med en ny organisation kan vi åstadkomma följande: Vi möjliggör årskursvisa arbetslag. Tanken är att få bort den ensamma klassläraren och istället bilda arbetslag årskursvis. Detta innebär att fler vuxna tillsammans är ansvariga för alla barn inom årskursen. Alla elever kommer att ha en mentor. Arbetslag årskursvis; lärare, speciallärare och fritidspersonal som har hand om en årskurs bildar ett arbetslag, vilket innebär att det är 5-6 vuxna som har hand om cirka 75 elever i klass 1-3. I årskurs 4 6 är det 5 vuxna per arbetslag som består av lärare, speciallärare, lärare i praktiskt estetiska ämnen samt fritidspersonal. Vi menar att detta innebär en trygghet för barnen då det finns fler vuxna att relatera till samt en större flexibilitet och möjlighet att kunna individanpassa undervisningen i olika gruppkonstellationer. Arbetslagsarbetet kan lättare fokuseras på individ och klassnivå, dvs. diskussioner kring kunskapsmål, måluppfyllelse och bedömaröverenstämmelser samt elevvårdsdiskussioner. POSTADRESS Välj förvaltning... BESÖKSADRESS TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 10 maj 2 (10) I dessa arbetslag kan man även planera det dagliga arbetet med sina kollegor, t ex. planera ämnesområden, teman etc. Arbetslagen ska ges gemensam planeringstid varje vecka. Fler elever får då glädje av personalens specialkompetenser. Vid personalbyten eller personals sjukfrånvaro finns resterande arbetslag kvar kring barnen vilket skapar en trygghet och kontinuitet. Uppstår problem kring elever eller klasser finns fler vuxna som tillsammans kan diskutera och genomföra lösningar som blir bäst för alla elever. Vi kan utveckla fritidsverksamheten, både på lågstadiet och framförallt på mellanstadiet, låta alla elever ta del av fritidspersonalens kompetenser och skolornas lokaler. Öppningar och stängningar på samma skola gör att man kan öka personaltätheten tider på dagen när de är många barn i verksamheten. Vi kan skapa profilklasser i årskurs 4 6. Även här skulle vi ta tillvara på lärarnas specialkompetenser. Förslag på profiler är; Matte/No, Idrott/Hälsa, Språk, Schack, Slöjd och Estetisk (dans, musik, drama, bild). Det blir en ekonomisk vinning när frukost och mellanmål serveras på en skola. Det innebär att vi kan göra om måltidspersonaltimmar till pedagogiska personaltimmar. Eleverna skulle få fler jämnåriga kamrater att relatera till vilket skulle vara bra för elever som idag kan känna sig ensamma. Vi kan hålla ihop förskolegrupperna. Idag splittrar vi förskolegrupper vid valet av förskoleklass när föräldrar söker till antingen Hörningsnässkolan eller Ängsnässkolan. Med verksamheten samlad på en skola behöver inte kamratrelationer från förskolan splittras. Vi blir en skola i tiden där vi anpassar oss till de förändringar som sker i och med den nya lärarutbildningen, nya läroplanen och den nya skollagen. Beskrivning av ärendet I dagsläget är Hörningsnässkolan en två parallellig organisation och Ängsnässkolan en parallellig organisation. Skolorna tillhör samma rektorsområde och ligger därmed under samma budget. Skolledningens ambition har varit att försöka få ihop skolorna till att bli mer likvärdiga och att skolorna ska samarbeta.

3 10 maj 3 (10) Detta har bl. a skett genom skolutvecklingsgrupper, gemensamma APTmöten, kick offer, Olweusarbetet, idrottsdagar samt att fritids har samarbetat på loven. Skolorna har mycket att lära av varandra. Idag är klassläraren ensam ansvarig för sin klass och sina elever. Detta blir påtagligt när problem uppstår. Arbetslagsarbetet ser olika ut på skolorna där Ängsnässkolan har ett lärararbetslag och ett fritidsarbetslag. Hörningsnässkolan har ett 1-3 arbetslag, ett 4-6 arbetslag, ett fritids arbetslag och ett förskoleklass arbetslag. Generellt handlar arbetslagsarbetet om mer övergripande skolfrågor än på klass och individnivå. När det blir personalfrånvaro drabbar detta enskilda klasser. Sjukskrivningar och personalbyten kan drabba klasser hårt. I en liten organisation finns inte flexibiliteten att hitta lösningar för enskilda elever eller klasser. Detta kan gälla både kunskapsmässigt och socialt. Personal som har specifika ämneskompetenser utnyttjas i liten utsträckning. Personalen är fast knuten till sin klass och liten flexibilitet finns. Detta innebär således att en klasslärare kan stå ensam ansvarig tillsammans med speciallärare för genomförande och rättning av nationella prov. Det sker sällan diskussion i arbetslaget om bedömaröverensstämmelse utan detta överlåts till den enskilda klassläraren och specialläraren. I årskurserna 4-6 har vi ett sviktande elevunderlag, vilket innebär att vi vissa år står med väldigt små klasser som inte bär sig ekonomiskt. Vid sammanslagning av klasser har elever tvingats byta skola. Orsakerna till det sviktande elevunderlaget beror på att elever söker sig till andra skolor med profilinriktningar inför högstadievalet. Fritidsverksamheten för de äldre har varit svår att anpassa med den spridda blandningen av åldrar. De äldre eleverna kräver en annan typ av fritidsverksamhet än de yngre eleverna. Båda skolorna har ensamarbete vid stängning. Många av fritidspersonalen är i tjänst redan kl Mycket behöver ske dubbelt på grund av att vi är två skolor som t ex skolavslutningar, Luciatåg, skolgruppsmöten, likabehandlingsplaner, tobakspolicys för att nämna några. 1. Lokaler Förslaget med omorganisationen innebär att nuvarande Hörningsnässkolan och Ängsnässkolan blir en skola med namnet Hörningsnässkolan. Skolan kommer att bestå av olika byggnader.

4 10 maj 4 (10) 1.1 Paviljongen Paviljongen har fyra stora klassrum, ett kök och tre mindre grupprum. Paviljongen är en separat byggnad som lämpar sig bra för 6-årsverksamheten. Barnen har möjlighet att komma in i skolans värld under lugna former. Enligt tidigare skyddsronder behövs fler toaletter i paviljongen. Entrén kan vara trång om många elever kommer in samtidigt. 1.2 Hörningsnässkolan Hörningsnässkolan består av sju klassrum på entréplanet varav tre klassrum i vingen. På plan två är det två klassrum. Åk 1, 2 och 3 kommer att ha sina klassrum i huvudbyggnaden. Därutöver finns i dagsläget en musiksal och en bildsal samt fritidslokaler på nedre plan. Dessa består av tre mindre rum, två kök och ett stort rum. 1.3 Ängsnässkolan Ängsnässkolan består av nio klassrum, här kommer åk 4, 5 och 6 ha sina klassrum. Ett kapprum behöver byggas om vid en omorganisation. 1.4 Skolgårdarna Skolgården vid Hörningsnässkolan består av en lekställning, bandyplan, fotbollsplan samt basketkorgar. Denna skolgård kan stundtals bli mer belastad då övningsämneseleverna har sin rast där. Det positiva är att dessa elever känner personalen som de möter då det gått i denna byggnad. Ett problem som vi idag möter på då Ängsnäseleverna går upp och har övningsämnen på Hörningsnässkolan är att elever och personal är okända för varandra samt att Ängsnässkolans elever ser sig ha andra regler än övriga. Ängsnässkolans skolgård består av gungor, basketplan, fotbollsplan, bandyplan, skogen samt pingisbord. Det som kan tyckas är synd är att de yngre barnen inte har tillgång till skogen på rasttid däremot finns det inget hinder att eleverna får använda skogen på fritidstid. 2. Arbetslag Tanken är att få bort den ensamma klassläraren och istället bilda arbetslag årskursvis. Detta innebär att fler vuxna är tillsammans ansvariga för alla barn inom årskursen. Arbetslag årskursvis i F-3 består av lärare, fritidspedagoger samt speciallärare. I årskurs 4-6 består arbetslagen av lärare, speciallärare, fritidspersonal och praktiskt estetiska lärare. Detta innebär en trygghet för barnen då det finns fler vuxna att relatera till samt en större flexibilitet och möjlighet att kunna individanpassa undervisningen i olika gruppkonstellationer. Tanken är att varje pedagog ska ha ett antal mentorsbarn som de har extra ansvar för.

5 10 maj 5 (10) Arbetslagsarbetet kan lättare fokuseras på individ och klassnivå, dvs. elevvårdsdiskussioner samt diskussioner kring kunskapsmål, måluppfyllelse och bedömar-överenstämmelser. I dessa arbetslag kan man även planera det dagliga arbetet med sina kollegor, dvs. planera ämnesområden, teman etc. Dessa arbetslag ska ges gemensam planeringstid varje vecka. Vid personalbyten eller personals sjukfrånvaro finns resterande arbetslag kvar kring barnen vilket skapar en trygghet och kontinuitet. Uppstår problem kring elever eller klasser finns flera vuxna som tillsammans kan diskutera och genomföra lösningar som blir bäst för alla elever. 3. Fritidsverksamheten Fritidsverksamheten blir förlagd i Hörningsnässkolans lokaler för årskurs F-3. Där 6-åringarnas fritids blir i paviljongen och årskurs 1-3 har sin fritidsverksamhet i lokalerna på nedre plan i huvudbyggnaden samt i musikoch bildsalen. Efter kl är även vissa av klassrummen lediga. Gymnastiksalen står också till förfogande för fritidsverksamheten efter kl Då det blir fler barn på fritids behöver man dela upp barnen på utevistelse och tid inomhus. Mellanstadiets fritidsverksamhet blir förlagd i Ängsnässkolans lokaler, på så sätt kan vi anpassa verksamheten till de äldre elevernas behov. I den mån det är möjligt kan mellanstadieeleverna ägna sig åt sina profilämnen på fritidstid. För att åstadkomma en bra arbetsmiljö på fritids är det viktigt att alla lokaler på skolan utnyttjas. Totalt sett kommer fritidsverksamheten att bestå av ca 280 barn i årskurs F -3 och 14 personal. 3.1 Fritidsvalet Under fritidsvalet utnyttjas personalens kompetenser och eleverna erbjuds olika styrda aktiviteter. Dessa blir förlagda antingen innan eller efter mellanmålet. Organisationen kring hur eleverna får välja och när och var dessa aktiviteter finns måste diskuteras närmare i detalj samt även hur många val som ska finnas och hur ska personalen fördelas? Förslagsvis har varje årskurs ett visst antal platser på respektive fritidsval. Turordningen att få välja först alterneras inom årskursen. Med 8 personal fördelat på 200 barn skulle man kunna ha 6 fritidsval med 25 platser på varje station. Varje dag har fritids möte kl för att förbereda fritidsvalsstationerna.

6 10 maj 6 (10) 3.2 Schack Schackträning kommer alla klasser att kunna ha på halvklasstimmar på fritids samt även finnas som fritidsval. De elever som i årskurs 4 väljer profilinriktning schack kommer att ha schackträning varje vecka samt erbjudas möjligheten att spela schack på mellanstadiets öppna fritids. Detta innebär att alla elever på Hörningsnässkolan kommer att få lära sig att spela schack och alla klasser kan på så sätt tävla i Lag-DM och Schackfyran. Under läsåret 2010/2011 kommer all fritidspersonal att utbildas i schack, Detta skapar en betydande förutsättning för att vi ska kunna profilera oss som en schackskola. 4. Profilering Eleverna i årskurs 4 väljer en profilinriktning. Det innebär att eleverna läser ett profilämne 80 minuter i veckan. Det är tiden för elevens val enligt timplanen. Profilämnet kan eleverna i årskurs 4, 5 och 6 läsa tillsammans. Profilerna kan exempelvis vara musik, slöjd, idrott/hälsa, drama, naturvetenskap, matematik, schack och språk, men dessa är beroende av personalens kompetenser. 5. Personaltätheten Tre fritidspersonal arbetar på mellanstadiet, vilket innebär att det är två fritidspedagoger i årskurs 3. Detta gör det möjligt att utveckla den öppna fritidsverksamheten för mellanstadiebarnen och att då ha tre fritidspersonal under dagtid i verksamheten. Kl sker sammanslagning av den öppna fritidsverksamheten med lågstadiets fritids. På detta sätt har vi alltid två personal som stänger tillsammans, dvs. vi undviker ensamarbete. Personaltätheten vid frukosten blir två fritidspersonal samt måltidspersonal. På lågstadiet blir den pedagogiska personalstyrkan följande; 9 klasslärare, 2 speciallärare, 8 fritidspersonal samt ca 9 förskolepersonal. På mellanstadiet blir den pedagogiska personalstyrkan följande; 9 klasslärare, 2 speciallärare, 3 fritidspedagoger, musiklärare, idrottslärare, trä- och textilslöjdslärare. Personaltätheten bygger på nuvarande elevunderlag.

7 10 maj 7 (10) 6. Övergången Övergången till den nya organisationen sker successivt från och med höstterminen Detta innebär att nuvarande 6-årsgrupp på Ängsnässkolan flyttar upp till Hörningsnässkolan höstterminen Nuvarande 1C går kvar på Ängsnässkolan då det endast handlar om ett år innan de ska flytta tillbaka till Ängsnässkolan i årskurs 4. Nuvarande klass 2A, 2B, 3A och 4A flyttar ner till Ängsnässkolan höstterminen I samråd med personal, föräldrar och elever kan man diskutera om nuvarande 4A går kvar på Hörningsnässkolan då det är deras sista år samt att nuvarande 6-års på Ängsnässkolan går kvar även dem. Detta skulle vara möjligt om man tittar rent lokalmässigt. Ängsnässkolan Hörningsnäs 2009/ / / / / / års (Hör) X 6-års 6-års 1C 2C (Hör) 6-års 1C 2C 3C 6-års 2C 3C 4C 6-års (fr.äng) 1A 3C 4C 5C 6-års 1B 3D 4D 5D 6-års 1C 4C 5C 6C 6-års 1A 2A 5C 6C X 6-års 1B 2B 6C X X 1A 2A 3A 1B 2B 3B 2A 3A 4A (Äng) 2B 3B 4B (Äng) 3A 4A 5A (Äng) 4A 5A 6A (Äng) 5A 6A X 5B 6B X 6A X X

8 10 maj 8 (10) Äng 2010/2011 Äng 2011/2012 Äng 2012/2013 Hör 2010/2011 Hör 2011/2012 4A 6-års 6-års 6-års 4B 6-års 6-års 6-års 6-års? års? 6-års 6-års 1C 2C? 3C? C 3C 4C C 4A 5A 2A 1 1 4C 4B 5B 2B 2 2 4D 4C 5C 3A 2 2 5C 5A 6A 3B 2C? 2 6C 5C 6C 4A 3A 3 5D 6D 5A 3B 3 6A 6A 3 6C 6B Hör 2012/ klasser 9 klasser 9 klasser 13 klasser 11 klasser 12 klasser åringar 2010/2011 Ängsnässkolans blivande 6-åringar höstterminen 2010 kommer att erbjudas placering på Hörningsnässkolan. Det innebär att klassen redan då kommer att vara inne i den nya organisationen och därmed få fyra år på Hörningsnässkolan samt möjligheten att påbörja samarbetet med de två andra parallellklasserna. 7. Röda tråden Den Röda tråden i det pedagogiska arbetet samt att de yngre eleverna lär av de äldre kommer vi att kunna bevara i den nya organisationen. 7.1 Personal All pedagogisk personal från samtliga enheter träffas en gång i veckan på onsdagens konferenstid (K-tid) samt en gång per månad på kvälls-apt. Då diskuteras övergripande frågor som gäller hela skolan. Eftersom vi utökar personalens samarbete mellan enheterna så kommer den röda tråden samt övergången vid personalbyten att förbättras. 7.2 Elever Eleverna kommer att ges möjlighet att lära av varandra vid skolans gemensamma temaveckor, allsånger, idrottsdagar, fadderverksamhet etc. Vi behåller därmed en röd tråd när yngre elever lär av de äldre. När mellanstadiet har profilämnen kan t ex fritidsbarnen i alla åldrar också pröva på det vid vissa tillfällen på eftermiddagarna. De äldre bjuder in de yngre.

9 10 maj 9 (10) 7.3 Fadderverksamheten De yngre eleverna träffar sina äldre faddrar på skoltid, idrottsdagar, allsånger, temaveckor etc. Samarbetet med Albatrossens förskola kan fortsätta samt även utökas med andra närliggande förskolor. 8. Måltider Frukost och mellanmål kommer att serveras i Hörningsnässkolans matsal och lunchen serveras på respektive enhet. 8.1 Frukost Frukosten serveras kl i Hörningsnässkolans matsal. 8.2 Lunch Lunchen börjar serveras kl och slutar serveras kl Lunchen sker i löpande matlag. Sammanlagt är det 12 klasser på lågstadiet som ska äta och matsalen rymmer 5 klasser samtidigt, det kan lösas med 4 olika matlag. Sammanlagt är det 9 klasser på mellanstadiet som ska äta lunch och matsalen rymmer 4 klasser samtidigt. Det löser man med 3 olika matlag. 8.3 Mellanmål Mellanmålet serveras mellan kl Eventuellt kan mellanstadieeleverna äta sitt mellanmål på sin enhet under förutsättning att fritidspersonalen tar hand om mellanmålet tillsammans med eleverna. 9. Ekonomi Vi kan långsiktigt se en ekonomisk vinning när vi har tre paralleller i varje årskurs på samma enhet. Blir en klass väldigt liten är det lättare att organisera det till två klasser om de redan har ett inarbetat samarbete. Som det är idag så måste elever både byta skola, lärare och klasskamrater när vi tvingas till hopslagningar. Det har skett ett par gånger genom åren och alltid upplevts jobbigt av inblandade. Med den nya organisationen så finns det ett arbetslag runt eleverna där de både känner personal, skola och kamrater. Förändringar till färre klasser blir inte lika svårt. Med att stänga och öppna fritids på bara en enhet finns möjligheter till att spara några personaltimmar. Vi vill i första hand använda dessa timmar till förstärkning av personal när det är många elever i verksamheten. Med att mellanmål bara serveras på en enhet ser vi besparingsmöjligheter på skolmåltidspersonal. Detta kommer att ske vid naturlig avgång. Vikarieanskaffningen kan minska när arbetslagen själva lättare klarar arbetet runt eleverna med fungerande arbetslag.

10 10 maj 10 (10) Skolledningens synpunkter Skolledningen vill med ovanstående beskrivning genomföra omorganisationen. Med en omorganisation kan vi också på ett bättre sätt möta den nya skollagen, läroplanen och den nya lärarutbildningen samt få en mer likvärdig skola. Beslutet delges Personal/Fackliga organisationer Föräldrar/elever Barn och Utbildningsförvaltningen

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING Utbildning KVALITETSREDOVISNING Klågerupskolan F-5 2007 2008-02-06 Klågerupskolan F-5 Enligt Förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet skall varje kommun senast den 1 maj varje år

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Grundsärskolan År 1-6 Färgelanda

Kvalitetsredovisning. Grundsärskolan År 1-6 Färgelanda Kvalitetsredovisning 2010 Grundsärskolan År 1-6 Färgelanda 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personal... 3 Beskrivning av hur verksamheten är organiserad... 3 Det pedagogiska arbetet.... 3 Underlag

Läs mer

Frågor och svar kring omlokalisering

Frågor och svar kring omlokalisering Frågor och svar kring omlokalisering 2016-04-18 På Skolrådet den 4 april informerades om förslaget på ny omlokaliseringslösning. Förslaget innebär att årskurs F och 1 går på Hildur Ottelin där fler lokaler

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 Datum 2010-10-18 Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 2010-10-07 Anders Thomas rektor Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torskolan

Läs mer

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016 Verksamhetsplan Fylsta Skola 2015-2016 Fylsta skola 2015/2016 Förutsättningar Fylsta skola är en fyravånings F 5 skola belägen i centrala Kumla. Den uppfördes 1902 och har sedan dess genomgått ett antal

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning. arbetsplan. Fritidsverksamheten Äventyret Stigens Friskola. Läsåret 2014 2015

Verksamhetsbeskrivning. arbetsplan. Fritidsverksamheten Äventyret Stigens Friskola. Läsåret 2014 2015 Verksamhetsbeskrivning & arbetsplan Fritidsverksamheten Äventyret Stigens Friskola Läsåret 2014 2015 Verksamhetsbeskrivning grundfakta och förutsättningar Personal I fritidsverksamheten kommer personalen

Läs mer

Kvalitetsrapport. Gräsö skola. läsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport. Gräsö skola. läsåret 2014/2015 Kvalitetsrapport Resultat Gräsö skola Östhammars kommun läsåret 2014/2015 20150611 KVALITETSRAPPORT GRUNDSKOLA FRITISHEMMET Denna kvalitetsrapport innehåller inga tabeller eller diagram över resultaten.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning HALLSBERGS KOMMUN Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Kultur och utbildningsnämndens prioriterade mål 2011 är.... 4 3. Stocksätterskolans kunskapsmål och insatser för att komma dit.... 5 4. Stocksätterskolans

Läs mer

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling Barnomsorgs-och utbildningsförvaltningen Skånhällaskolan Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling Skånhällaskolan F-3 Läsåret 2011/12 Grundskolan,

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret 20160413 Skolområde Väster/Söder

Barn- och utbildningskontoret 20160413 Skolområde Väster/Söder Barn- och utbildningskontoret 20160413 Skolområde Väster/Söder Rapport från tillsynsbesök på Stensbergskolan 13 april 2016 Besöket varade mellan 13.00 och 15.30 Deltagare: Rektor/förskolechef: Nils-Göran

Läs mer

Berghemsskolan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Berghemsskolan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 Berghemsskolan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Berghemsskolan Dokumentnamn Kvalitetssammanställning Dokumentansvarig Birgitta Edlund rektor/lennart Olofsson

Läs mer

Arbetsplan/Beskrivning

Arbetsplan/Beskrivning VRENA FRISKOLA Arbetsplan/Beskrivning Läsåret 2013/2014 ARBETSPLAN VRENA FRISKOLA LÄSÅRET 13/14 Under läsåret är våra prioriterade utvecklingsområden: - Få fler elever att känna sig trygga och trivas på

Läs mer

Fårdala och Stimmets förskolor och skolor. Fårdalas grundskola BOU-nämnden Enhetsplan 2013

Fårdala och Stimmets förskolor och skolor. Fårdalas grundskola BOU-nämnden Enhetsplan 2013 Fårdala och Stimmets förskolor och skolor Fårdalas grundskola BOU-nämnden Enhetsplan 2013 Verksamhetsbeskrivning Fårdala och Stimmets förskolor och skolor Enheten består av förskolorna Båten, Gunghästen,

Läs mer

Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola år 1-6, fritidsverksamhet, Grundsärskolan 1-6, Träningsskola Läsår: 2015

Läs mer

Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen F-9 och Fritidshem 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-9 och Fritidshem

Läs mer

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 1 (8) 2012-11-20 Lärande Lärande Centralt Hulanskolan Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 LERUM100, v 1.0, 2008-07-25 1. Allmän del - Beskrivning av verksamheten Verksamhetsidé På Hulanskolan har

Läs mer

Protokoll ELEVRÅD nr 4

Protokoll ELEVRÅD nr 4 Sida 1 (5) Ordförande: Thea R Sekreterare: Beatrice Närvarande klasser: 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 5D Närvarande personal: Annika L., Mårten Hansen 1. Ordföranden öppnade mötet.

Läs mer

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Verksamhet: Rostaskolan Betyg och bedömning, skola Stödtimmen i åk 5-6 har gjort att vi fått högre måluppfyllelse. Tidiga utvecklingssamtal har bidragit

Läs mer

Ringstorpsskolans kvalitetsplan gällande Olweus läsåret 2015/2016 RINGSTORPSSKOLANS FÖRKLARING OM SITT ARBETE MOT MOBBNING OCH KRÄNKNINGAR

Ringstorpsskolans kvalitetsplan gällande Olweus läsåret 2015/2016 RINGSTORPSSKOLANS FÖRKLARING OM SITT ARBETE MOT MOBBNING OCH KRÄNKNINGAR Ringstorpsskolans kvalitetsplan gällande Olweus läsåret 2015/2016 BESKRIVNING AV RINGSTORPSSKOLAN Ringstorpsskolan är en kommunal F 6 skola belägen i Helsingborgs norra delar. Upptagningsområdet utgörs

Läs mer

2. Guldkantskassan På kontot har vi nu 12 193:- Några klasser har sökt pengar (år 1,3,4). Föräldraföreningen godkänner och betalar ut.

2. Guldkantskassan På kontot har vi nu 12 193:- Några klasser har sökt pengar (år 1,3,4). Föräldraföreningen godkänner och betalar ut. Protokoll fo ra ldrara d 140514 Närvarande: Rebecka Gustafsson, F-klass Tina Boustedt, 1A Ulf Leander, 1B Josefin Åberg Sjöholm, 2A Cecilia Åhlander, 3A Lisa de Haan, 3B Ulrika Engquist, 4B 1. Föregående

Läs mer

ER Aspenässkolan 2013-11-28

ER Aspenässkolan 2013-11-28 Aspenässkolan Plats och tid Aspenässkolan 19.00-21.00 Deltagare Solveig Knutsson, förskolechef Peder Westman, rektor 3-5 Mia Morén, föräldrarepresentant 4b Christina Kronlöf, föräldrarereesentant 1c Mari

Läs mer

Visioner, tankar och krav inför ombyggnation av Värgårdsskolan

Visioner, tankar och krav inför ombyggnation av Värgårdsskolan Värgårdsskolan en god grund att bygga på Visioner, tankar och krav inför ombyggnation av Värgårdsskolan Värdeord Värgårdsskolans byggrupp vill att nedanstående värdeord skall verka som stöd och inspiration

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Dokumentnamn Kvalitetsredovisning Datum 2010-10-06 Adress Förskolan Björkgården Gustavsgatan 5 815 38 Tierp Diarienummer 1(12) Kvalitetsredovisning Förskolan Björkgården i Tierps Kommun Verksamhetsåret

Läs mer

Underlag för systematiskt kvalitetsarbete

Underlag för systematiskt kvalitetsarbete Underlag för systematiskt kvalitetsarbete Enhet: Munspelets fritidshem Ansvarig: Eva Persson, rektor LÄSÅRETS VERKSAMHETSPLAN Mål för läsåret 2014-15 Vår vision: Vi ger våra barn och elever trygghet så

Läs mer

Fritidshem på Knappekulla. På Knappekullaskolans fritidshem förenar vi god omsorg och pedagogisk verksamhet under hela skoldagen.

Fritidshem på Knappekulla. På Knappekullaskolans fritidshem förenar vi god omsorg och pedagogisk verksamhet under hela skoldagen. Fritidshem på Knappekulla På Knappekullaskolans fritidshem förenar vi god omsorg och pedagogisk verksamhet under hela skoldagen. Läsåret 2015/2016 Allmän information Fritidshemmet är uppdelat i följande

Läs mer

Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan

Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan Inledning. Den här planen omfattar alla verksamheter, skola såväl som förskoleklass och fritidshem, på Tjelvarskolan. Eftersom våra verksamheter samarbetar tätt kring

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009/2010. Hults förskola Eksjö Kommun

Kvalitetsredovisning 2009/2010. Hults förskola Eksjö Kommun Kvalitetsredovisning 2009/2010 Hults förskola Eksjö Kommun 1 Innehållsförteckning: 1. Övergripande information 1.1 Fakta om Hults förskola 1.2 Ansvar för kvalitetsredovisningens innehåll 1.3 Rutiner och

Läs mer

FRITIDS FREDRIKSBERGS SKOLA KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2012-2013

FRITIDS FREDRIKSBERGS SKOLA KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2012-2013 FRITIDS FREDRIKSBERGS SKOLA KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2012-2013 Fritidsresan gick i år till Linköping. På hemväg stannade vi vid Cloetta och köpte godis. Innehållsförteckning : 1. Inledning...s.1 2.

Läs mer

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2014-02-20 Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Skolan består av 2 arbetslag F-3, 4-6. Vi är uppdelade i två byggnader

Läs mer

Likabehandlingsplan 2012-2013

Likabehandlingsplan 2012-2013 Likabehandlingsplan 2012-2013 Ytterhogdals skola Bildning, Fritid och Kultur Ytterhogdals skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen:

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde. Skolan gränsar

Läs mer

UTVÄRDERING. av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14

UTVÄRDERING. av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14 Dokumentation grundsärskola Malmö stad KVALITETSRAPPORT UTVÄRDERING av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14 skickas senast 1/9 till grfkvalitet@malmo.se Skola: Stenkulaskolan / Grundsärskolan Rektor:

Läs mer

Töllsjöskolans fritidshem Granen & Rönnen

Töllsjöskolans fritidshem Granen & Rönnen 1 (11) Töllsjöskolans fritidshem Granen & Rönnen Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN 2 (11) 1. Verksamhetens förutsättningar 1.1. Om verksamhetsområdet Töllsjöskolan tar emot elever från förskoleklass

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Läsårsredovisning Läsår: 2014/2015 Organisationsenhet: HOFSK/FSK Holsby Förskola martho002, 2015-11-16 16:22 1 Verksamhetsbeskrivning Bakgrund Holsby förskola bestod av fyra

Läs mer

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling vid Montessoriförskolan Fröhuset och Montessoriskolan Växthuset samt för fritidsverksamheten

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling vid Montessoriförskolan Fröhuset och Montessoriskolan Växthuset samt för fritidsverksamheten Plan för likabehandling och mot kränkande behandling vid Montessoriförskolan Fröhuset och Montessoriskolan Växthuset samt för fritidsverksamheten 2011-2012 Innehållsförteckning Plan för likabehandling

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans vision sid 3 Diskrimineringslagen sid 3 Definition av begreppen sid 3 Åtgärder vid diskriminering och kränkande

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

VÄLKOMMEN METALLENS FÖRSKOLA TILL. www.finspang.se. Egna anteckningar:

VÄLKOMMEN METALLENS FÖRSKOLA TILL. www.finspang.se. Egna anteckningar: Egna anteckningar: VÄLKOMMEN TILL METALLENS FÖRSKOLA www.finspang.se Postadress: Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress: Bergslagsvägen 13-15 Telefon: 0122-850 00 Fax: 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Borgens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN HÖSTEN 2013 Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti 1998 finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Björkängens förskola LÄSÅRET 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Björkängens förskola LÄSÅRET 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkängens förskola LÄSÅRET 2015/2016 Inledning Bestämmelser i Skollagen (2010:800) och Diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016. Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden

Arbetsplan 2015/2016. Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden Arbetsplan 2015/2016 Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper, Bedömning och betyg

Läs mer

Arbetsplan/Utvecklingsplan för Ljungdalaskolans verksamheter Läsåret 08/09

Arbetsplan/Utvecklingsplan för Ljungdalaskolans verksamheter Läsåret 08/09 Arbetsplan/Utvecklingsplan för Ljungdalaskolans verksamheter Läsåret 08/09 1. Ansvarsområden Grundskolan åk 1-5 En F-klass En förberedelseklass inklusive asylbarn SVA-grupper Hemspråksgrupper i albanska,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010. för. Grundskoleverksamheten i Storfors kommun. Bjurtjärns skola

Kvalitetsredovisning 2010. för. Grundskoleverksamheten i Storfors kommun. Bjurtjärns skola Kvalitetsredovisning 2010 för Grundskoleverksamheten i Storfors kommun Bjurtjärns skola Innehåll 1. Inledning Sid. 1 2. Beskrivning av verksamheten Sid. 1 3. Elever Sid. 1-2 4. Personal Sid. 2 5. Förutsättningar

Läs mer

Ånässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ånässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ånässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6, fritidshem samt SU-grupper åk 1-9 Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Vi vill att barnens egna önskemål i ännu större utsträckning ska få utrymme i

Läs mer

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 2013-2014

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 2013-2014 LERUM100, v 1.0, 2008-07-25 1 (12) Lärande Lärande Centralt Hulanskolan Kvalitetsrapport för Hulanskolan 2013-2014 1. Allmän del - Beskrivning av verksamheten Verksamhetsidé På Hulanskolan har vi en verksamhet

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Eskilsby skola Grundskola, förskoleklass och fritidshem 1 Presentation av verksamheten läsåret 2013-2014 Eskilsby skola består av en integrerad klass med

Läs mer

Norrsätraskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norrsätraskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norrsätraskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass - åk 6, fritids Ansvariga för planen Rektor All personal Vår vision

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Stensele och Storuman förskolor 2012/2013

Kvalitetsredovisning för Stensele och Storuman förskolor 2012/2013 Kvalitetsredovisning för Stensele och Storuman förskolor 2012/2013 Grundfakta. Förskoleverksamheten inom Storuman och Stensele tätorter bedrivs på fyra olika enheter. I Stensele finns förskolan i nära

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2014-06-10 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2009 STRÖMSTADS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Odelsbergsskolan Inlämnad av: Brittmari Marberger Barn- och utbildningsförvaltningen Förskola och Grundskola Kvalitetsredovisning

Läs mer

Verksamhetsplan för Dingtuna skola i Äventyrspedagogik

Verksamhetsplan för Dingtuna skola i Äventyrspedagogik Verksamhetsplan för Dingtuna skola i Äventyrspedagogik Innehållsförteckning En kort presentation av mig som gjort denna verksamhetsplan.. 3 Varför arbeta med äventyrspedagogik?... 3 Koppling till styrdokument

Läs mer

Vad är viktigt i en bra skola

Vad är viktigt i en bra skola Vad är viktigt i en bra skola Trivsel: Att alla är snälla Att barn lyssnar på vuxna Barn och vuxna ska vara snälla och lyssna på varandra Att barn får leka Bra miljö och stor bra skolgård Att ingen klottrar

Läs mer

Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Utgiven höstterminen 2010/ Västra Ingelstad skola

Utgiven höstterminen 2010/ Västra Ingelstad skola Västra Ingelstads skola - här finns framtiden - Verksamhetsplan Förskoleklass 2010/2011 Utgiven höstterminen 2010/ Västra Ingelstad skola Vision Här finns framtiden Vi menar att våra barn är vår framtid!

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007/2008

Kvalitetsredovisning 2007/2008 Kvalitetsredovisning 2007/2008 Pedagogiskt bokslut Lundabyn Lundabyns fritidshem Innehåll Tidsperiod Sid 3 Grundfakta Sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Sid 3 Åtgärder enligt

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16 Nykroppa Förskola Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3

Läs mer

Välkommen till Nya Bagarmossens skola!

Välkommen till Nya Bagarmossens skola! Välkommen till Nya Bagarmossens skola! Barn ska få all den kunskap de behöver och samtidigt känna sig trygga Hej, Att välja skola för sina barn är ett viktigt beslut. Du måste som förälder känna dig trygg

Läs mer

Gymnasiesärskolans. Naturbruksprogram. Öknaskolan

Gymnasiesärskolans. Naturbruksprogram. Öknaskolan Gymnasiesärskolans Naturbruksprogram Öknaskolan Välkommen till Naturbruksprogrammet på Öknas gymnasiesärskola! Vi har ca 20 elever. Här går du i 4 år. Du tränar på att ta ansvar, att arbeta både självständigt

Läs mer

Underlag för systematiskt kvalitetsarbete

Underlag för systematiskt kvalitetsarbete Underlag för systematiskt kvalitetsarbete Enhet: Kobjer Ansvarig: Gunilla Cederholm LÄSÅRETS VERKSAMHETSPLAN Mål/Åtgärder/Resultat/Analys för läsåret 2012-13 Målen för detta läsår har handlat om årskalender,

Läs mer

Verksamhetsplan för Ekebacken- och Kånnaenhetens förskolor

Verksamhetsplan för Ekebacken- och Kånnaenhetens förskolor Verksamhetsplan för Ekebacken- och Kånnaenhetens förskolor Presentation av Ekebackens förskola Förskolan tillhör, sedan en omorganisation hösten 2010, Kungshögsområdet. Ekebackens förskola ligger på Ekebackenområdet,

Läs mer

Skee skola och fritidshem Strömstads plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skee skola och fritidshem Strömstads plan mot diskriminering och kränkande behandling Skee skola och fritidshem Strömstads plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 1-6, fritidshem och förskoleklass Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter

Läs mer

Lokalprogrammet är tänkt att vara en vägvisare i tidiga skeden av verkliga nybyggnadsplaner.

Lokalprogrammet är tänkt att vara en vägvisare i tidiga skeden av verkliga nybyggnadsplaner. 2010-06-30 TILL VERKSAMHETSCHEF SKOLA En arbetsgrupp med representanter från Skola/utbildning, Lokalförsörjningskontoret och Kommunledningskansliet har förnyat och förändrat Borås Stads rekommendationer

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Forsnäsgården Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014 Lillåns södra skola inkl fritidshem Skolnämnd Nordväst

Arbetsplan 2013/2014 Lillåns södra skola inkl fritidshem Skolnämnd Nordväst Arbetsplan 2013/2014 Lillåns södra skola inkl fritidshem Skolnämnd Nordväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut 2011-03-22 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Neglinge-Solsidans skolor i Nacka kommun 2011-03-21 Skolbeslut Datum: 2011-03-22 1 (3) Rektorn vid Neglinge-Solsidans skolor. Odenvägen 10 133

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Krusboda skola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Krusboda skola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krusboda skola Läsåret 2013-2014 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem Vår vision: Krusboda skola är en arbetsplats

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Bilaga 2 Välfärdsnämndens protokoll 2014-11-14 157 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Storfors kommun Lena Duvander 1 Innehåll: 1. Inledning sid 2 2. Verksamheter

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Gubbo förskola 2009/2010

Kvalitetsredovisning för Gubbo förskola 2009/2010 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-10-15 Barn- och utbildningsförvaltningen Norra Utbildningsområdet Rektor Katarina Sörhuus-Dunered Kvalitetsredovisning för Gubbo förskola 2009/2010 Postadress Telefon Telefax

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hökåsenskolan. Ann Hammarström, rektor

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hökåsenskolan. Ann Hammarström, rektor Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hökåsenskolan Ann Hammarström, rektor Innehåll Grunduppgifter... 4 Namn på skolan/fritidshemmet som planen omfattar... 4 Verksamhet... 4 Vår vision... 4

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Förskoleområde Östra 1 Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Förskolans

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Fritidsgårdarna Nora kommun Arbetsgång för kvalitetsarbetet... 2 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning... 2 Verksamhetens

Läs mer

Likabehandlingsplan Regnbågsskolan F- 6 och fritidshem 2014-2015

Likabehandlingsplan Regnbågsskolan F- 6 och fritidshem 2014-2015 Likabehandlingsplan Regnbågsskolan F- 6 och fritidshem 2014-2015 Likabehandlingsplan 2014 2015 Regnbågsskolan Inledning Vi har valt att ha en gemensam plan mot diskriminering och mot kränkande behandling

Läs mer

Fria Läroverken i Norrköping Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fria Läroverken i Norrköping Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fria Läroverken i Norrköping Plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Rektor Tommy Thundahl Biträdande

Läs mer

Kvalitetsrapport. Parkskolan. Fritidshem. Läsåret 2013/2014. Lergöken, Bikupan, Sjöboden. Ansvarig rektor: Ann-Kristin Brännström

Kvalitetsrapport. Parkskolan. Fritidshem. Läsåret 2013/2014. Lergöken, Bikupan, Sjöboden. Ansvarig rektor: Ann-Kristin Brännström Kvalitetsrapport Fritidshem Läsåret 2013/2014 Parkskolan Lergöken, Bikupan, Sjöboden Utbildningens syfte Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan. En del av det livslånga lärandet

Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan. En del av det livslånga lärandet Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan En del av det livslånga lärandet Innehållsförteckning Inledning...3 Verksamhetsperspektiv...5 Prioriterade mål... Resultat och måluppfyllelse... Medborgarperspektiv...6

Läs mer

Förskolan Kornknarren. - om arbetssätt, förhållningssätt och Törebodas värdegrund och vision

Förskolan Kornknarren. - om arbetssätt, förhållningssätt och Törebodas värdegrund och vision Förskolan Kornknarren - om arbetssätt, förhållningssätt och Törebodas värdegrund och vision Förord Det här dokumentet är skrivet för att alla som jobbar på förskolan Kornknarren ska få en inblick i och

Läs mer

Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för verksamhet som erbjuds istället för förskola och fritidshem.

Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för verksamhet som erbjuds istället för förskola och fritidshem. 1 (6) 2013-01-22 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro 821 80 Bollnäs Stadshustorget 2 www.bollnas.se 0278-250 00 bollnas@bollnas.se 594-2636 2 (6) Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg

Läs mer

Banslättsskolans fritidshem

Banslättsskolans fritidshem s fritidshem informationsfolder 15 01 07 Välkommen till s fritidshem s fritidshem bedriver en verksamhet där målsättningen är att skapa förutsättningar för att eleverna ska utveckla sin sociala kompetens

Läs mer

Synpunkter kring framtidens skola - Annedalsskolan

Synpunkter kring framtidens skola - Annedalsskolan Synpunkter kring framtidens skola - Annedalsskolan Bra på demokrati och medbestämmande Rättvis skola Bra på att förhindra mobbing Ger bra baskunskaper Socialt ansvarstagande ger oss trygga barn Återkoppling

Läs mer

Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015

Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015 18/6 2014 Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015 förskolechef: Pernilla Nillson 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Verksamhetside 4. Tallängens års-hjul (under arbete) 5. Mål för Tallängens förskola

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

Borgviks förskola och fritidshem

Borgviks förskola och fritidshem Likabehandlingsplan 2013/2014 Borgviks förskola och fritidshem Inledning Att verka för hälsa, lärande och trygghet i förskola och fritidshem handlar om att utveckla goda relationer mellan verksamheten,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2007

KVALITETSREDOVISNING 2007 KVALITETSREDOVISNING 2007 Klockarbacken Föreståndare Jenny Bengtsson Ordförande Madeleine Andersson Adress Axénsv 11 Postadress 591 97 Motala Telefon 0141-220410 Fax 0141-220411 E-post info@klockarbacken.se

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för perioden: Aug 2014-juni 2015 Ansvarig för planen: Hanna Lindö Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola,

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna År för rapport: 2013 Organisationsenhet: Nybergs förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna User: ERLAR001,

Läs mer

LIKA-behandlingsplan

LIKA-behandlingsplan LIKA-behandlingsplan Arthur Engbergskolan Hassela 2015/2016 1. Skolans vision för likabehandlingsarbetet Barnen som går i Arthur Engbergskolan och i vår fritidsverksamhet skall känna sig trygga och glada.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Förskolan Kohagen med avd Kohagen och Kalvdansen. Läsåret 2011 2012

Systematiskt kvalitetsarbete för Förskolan Kohagen med avd Kohagen och Kalvdansen. Läsåret 2011 2012 Systematiskt kvalitetsarbete för Förskolan Kohagen med avd Kohagen och Kalvdansen Läsåret 2011 2012 Arbetslaget som omfattas Kvalitetsarbetet omfattar arbetslaget vid Förskolan Kohagen och Kalvdansen.

Läs mer

Ormstaskolans fritidshems likabehandlingsplan/årlig plans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ormstaskolans fritidshems likabehandlingsplan/årlig plans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ormstaskolans fritidshems likabehandlingsplan/årlig plans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Fritidshemmet Ormstaskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter

Läs mer

Odenplans förskolor. Förskolebarns framtidstro vår utmaning

Odenplans förskolor. Förskolebarns framtidstro vår utmaning K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Odenplans förskolor Förskolebarns framtidstro vår utmaning Vi ser det som vår utmaning att vara med och forma barnens framtidstro, där den moderna barndomen i

Läs mer

Likabehandlingsplan för Nobelgymnasiet

Likabehandlingsplan för Nobelgymnasiet Likabehandlingsplan för Nobelgymnasiet Postadress: Nobelgymnasiet, 651 84 Karlstad Besöksadress: Nokiagatan 20. Webb: karlstad.se/nobelgymnasiet Tel: 054-540 15 00 E-post: nobelgymnasiet@karlstad.se 1

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Ljungbyskolan och Ljungbyskolans fritidshem 2014-2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Ljungbyskolan och Ljungbyskolans fritidshem 2014-2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Ljungbyskolan och Ljungbyskolans fritidshem 2014-2015 1 (15) Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Ljungbyskolan skolår F-5 inklusive

Läs mer

Avdelningsplan för Marelds fritidshem. Verksamhetsår 2015/2016

Avdelningsplan för Marelds fritidshem. Verksamhetsår 2015/2016 Avdelningsplan för Marelds fritidshem Verksamhetsår 2015/2016 GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Pedagoger, barngruppens sammansättning, lokaler och lärmiljö. Vårt fritidshem består av en avdelning med 26

Läs mer

Dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2013/2014

Dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2013/2014 Dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2013/2014 Stodeneskolans fritidshem Organisation, resurser, personaltäthet På Stodeneskolan finns det fem fritidshem integrerade i skolan. Fyra

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vår vision är att alla elever, personal och vårdnadshavare på Almåsskolan skall känna till och kunna leva utifrån vår gemensamma värdegrund. Skolans ledning

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Fritidshem

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Fritidshem Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Fritidshem 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Personal 3 Värdegrund 4 Gemenskap - samling 5 Delaktighet/Inflytande

Läs mer

Vad är viktigt i en bra skola?

Vad är viktigt i en bra skola? Vad är viktigt i en bra skola? För att barnen och eleverna ska trivas Man ska vara snäll mot varandra uppmärksam Fråga om någon vill vara med alla ska få vara med att ha någon att vara med Att man har

Läs mer

Utepedagogik i Örnsköldsviks kommun 2006/2007

Utepedagogik i Örnsköldsviks kommun 2006/2007 1 Utepedagogik i Örnsköldsviks kommun 2006/2007 Under några månader runt årsskiftet 2006/2007 har ett antal förskolor besökts i Örnsköldsviks kommun. Syftet var att undersöka hur arbetet med utepedagogik

Läs mer