Dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2013/2014"

Transkript

1 Dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2013/2014 Stodeneskolans fritidshem Organisation, resurser, personaltäthet På Stodeneskolan finns det fem fritidshem integrerade i skolan. Fyra fritidshem för åldrarna 6-8 år samt ett äldre-fritidshem för åldrarna 9-11 år. Fritidslokalerna för de äldre barnen är i en paviljong, som ligger i nära anslutning till skolan. Vi har valt att ha de äldre barnen i paviljongen, då det ger dem större möjlighet till att få ta eget ansvar och inflytande. Frukost och mellanmål serveras i skolans matsal. Tre fritidshem har valt att äta sitt mellanmål på avdelningen. Fritidshemmen är en enhet och ett arbetslag. Vi arbetar och strävar mot samma mål. Vissa enheter inom arbetslaget har tätare samarbete. Under läsåret har vi haft 183 barn på våra fritidshem, vilket innebär 15,8 barn per pedagog. Vår personal är trygg och välutbildad. Det är viktigt i en miljö som av naturliga skäl är i ständig förändring. Alla fritidspedagoger har föreskriven utbildning och behörighet. Två av våra fritidspedagoger har dubbel kompetens och kan även ha undervisning i de yngre årskurserna. Några av fritidspedagogerna har en nyare utbildning - lärare mot fritidshem. Personalomsättningen bland fritidspedagoger är låg vid Stodeneskolan. Vi har dock under året haft någon föräldraledighet och det påverkar i viss mån verksamheten. Varje fritidshem tilldelas årligen ett ekonomiskt anslag som de själva får disponera för inköp av pedagogiskt material. En laptop finns på varje fritidshem. Vid årsskiftet 13/14 fick även varje fritidshem var sin ipad. Fritidshemmen leds av en rektor. Till stöd för verksamheten och fritidshemmens utveckling finns en utvecklingspedagog, ett elevhälsoteam, där specialpedagog och skolsköterska ingår, samt ett trygghetsteam. Det systematiska kvalitetsarbetet under läsåret Under läsåret sker ett systematiskt kvalitetsarbete där skolans personal, elever och vårdnadshavare deltar.

2 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling följs upp, utvärderas och skrivs om årligen i anslutning till dokumentationen av det systematiska kvalitetsarbetet, perioden juni - september. Underlag och rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet För Stodeneskolan finns en struktur beslutad för det systematiska kvalitetsarbetet. Strukturen ligger till grund för uppföljningar, utvärderingar och beslut om utvecklingsarbeten och förbättringar. Stukturen/rutinen bildar en enhet och är: 1. dels en rutin för fritidshemmens generella systematiska kvalitetsarbete med hjälp av olika redskap (enkäter, intervjuer m.m.) 2. avstämning i arbetslagen 3. planering för genomförandet av undervisningen i enlighet med Skolverkets Allmänna råd och kommentarer - Kvalitet i fritidshem och LGR11. Utvärderingsrutinen är ett resultat av tidigare års systematiska kvalitetsarbete. Rektorns pedagogiska ledarskap Rektorn har en ledardeklaration. Den är uppbyggd enligt följande struktur: 1. Pedagogiska ledarskapet: Utgår ifrån Skolinspektionens definition. 2. Visionen: utgår från skollagens, läroplanens och allmänna råd för fritidshems krav på ständigt utvecklingsarbete utifrån författningarna samt skollagens och läroplanens värdegrund. 3. Ledarstil: utgår från den föredömlighet som rektorn bör uppvisa. 4. Kunskapssyn: Utgår från läroplanens kunskapssyn och innebär rektorns konkretiseringar. 5. Prioriterade arbetsuppgifter: Utgår från uppdragen i de statliga styrdokumenten, det systematiska kvalitetsarbetet, uppföljningar och utvärderingar samt huvudmannens krav. 6. Kommunikation och utvärdering av ledardeklarationen: Utgår från hur ledardeklarationen kommuniceras, följs upp och utvärderas.

3 Normer och värden Enligt Skolverkets Allmänna råd och kommentarer Kvalitet i fritidshemmen är det viktigt att personalen: Aktivt arbetar för att de normer och värden som beskrivs i läroplanen är en integrerad del i det vardagliga arbetet med att stödja barns utveckling och kopplar samman det med hur barnet utvecklar förmågan att ta ansvar och ha inflytande och stävar efter att se det unika hos varje barn och medvetet arbeta med att olikheterna i gruppen ses som en tillgång. (s. 25) Aktivt arbetar för jämställdhet mellan flickor och pojkar integrerat i verksamheten. (s. 26) Arbetet i fritidshemmen Läroplanens grundläggande demokratiska värderingar ligger till grund för allt arbete inom Stodeneskolans fritidshem. Enligt skollagen skall fritidshemmet erbjuda barnen en meningsfull fritid och komplettera skolan. Skolans gemensamma värdegrund är alltid aktuell och finns med som en röd tråd genom hela verksamheten. Fritidshemmen strävar efter ett gott socialt klimat där barnen känner sig trygga och upplever sig som en tillgång i gruppen. Genom fasta rutiner och ramar skapar vi, fritidspedagoger, en trygghet för barnen. Det är viktigt att de vuxna föregår med gott exempel samt är tydliga i sin ledarroll. Tillsammans med skolan arbetar vi mot uppsatta mål i Likabehandlingsplanen för Stodeneskolans fritidshem. Varje fritidshem har en egen värdegrundsplan. Närvaro av engagerade vuxna anser vi vara av stor betydelse för att förebygga och motverka kränkande behandlingar och för att stödja fritidshemmens likabehandlingsplan. Där uttrycks tydligt att inga kränkande handlingar, vare sig fysiska, psykosociala, verbala eller i text eller bild, tillåts. Vi uppmuntrar barnen att göra/leka det som de själva vill och inte vad andra tycker. Alla fritidshem har samlingar. Barnen tränar då på demokratiska värderingar. Fritidshemmen har gemensamma aktiviteter t.ex. speleftermiddag, vintereftermiddag, fotoorientering och Fritidshemmens dag. Detta för att öka gemenskapen mellan skolans fritidshem och att barnen ska lära känna varandra och får nya vänner. Personalen har ett medvetet pedagogiskt förhållningssätt i arbetet med barnen. Barnen ska vara jämställda, flickor och pojkar ska ha lika stort inflytande vad gäller utrymme över verksamhetens innehåll. Arbetet med hållbar utveckling har fortsatt. Fritidshemmen arbetar aktivt med att medvetandegöra barnen om kompostering, odling, minska slit och släng inställningen, vara rädd om material och natur.

4 % Resultat Vi har i år återinfört våra barnintervjuer. Samtliga fritidshem har genomfört intervjuer med ett fåtal barn, tre-fyra barn från varje årskurs. Diagrammet visar att medparten av alla barnen trivs på våra fritidshem. Känner du dig trygg på fritids? Svarsfrekvens 100% år Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Ej svar Under våren har samtliga elever på fritidshemmen i Karlstads Kommun i årskurs två fått svara på en webbaserad enkät - KBU-undersökningen. På våra fritidshem svarade 100 % av alla tvåor. Även KBU-undersökningen visar att merparten av våra tvåor känner sig trygga, 96%. Det är en liten försämring från föregående år med 4%. Resultat KBU-undersökningen - Trygghet och Trivsel.

5 % Föräldraenkäten visar att 93% av våra föräldrar upplever att deras barn känner trygghet och välbefinnande i stor eller mycket stor grad på fritidshemmet. Svarsfrekvens 47%. Föräldraenkät i procent Föräldraenkät fritidshem Svarsfrekvens % Upplever du att ditt barn känner trygghet och välbefinnande på fritidshemmet? I mycket liten grad I liten grad I stor grad I mycket stor grad Ej svar Genom att vara närvarande förebygger vi många konflikter och kan hjälpa barnen att utveckla empati och respekt för andra människors lika värde. Vuxnas förhållningssätt spelar stor roll och det är viktigt att vi är tydliga och konsekventa. Vi förbjuder alla former av kränkning och mobbning. Samtliga fritidshem har samlingar, men i olika omfattning. Två av fritidshemmen har dagliga samlingar på respektive avdelning. Alla fritidshemmen har även i år genomfört gemensamma aktiviteter. Vi försöker med detta öka gemenskapen och här finns möjligheten till att lära känna andra barn. Aktiviteterna är gjorda utifrån barnens olika åldrar, man kan gå i sin egen takt mellan aktiviteterna/stationerna. Vi genomförde liknande aktiviteter som föregående år. Även detta år hade vi ett tema på fritidshemmens dag. Årets tema var cirkus. Både barn och vuxna är delaktiga i arbetet med hållbar utveckling. Miljön på och runt skolan används, både skogen, lekparken och gymnastiksalen ingår i vår pedagogiska planering. Vi sorterar matavfall, kartong, glas och metall enligt kommunens riktlinjer. Några fritidshem har sått paprikor, för att visa barnen att allt inte behöver köpas. Det går att odla eget. Dessa två fritidshem tillverkade också egna självbevattningskrukor av petflaskor som barnen fick plantera sina parikor i. Barnen har sedan fått med sig var sin planta hem. Två fritidshem har fortsatt att använda sig av leklådor. Leklådorna fungerar fortfarande mycket bra. Materialet är helt, komplett och försvinner inte. Barnen får "checka ut" lekmaterial som förvaras i speciella lådor. Leklådorna är till för att värna om fritidshemmets material. Materialet i dessa lådor är barnen extra rädda om, det försvinner inte lika många delar och det är roligare att leka med något som inte alltid är framme.

6 I vårt genusarbete arbetar vi vuxna aktivt med att bemöta varje barn lika och ha ett medvetet pedagogiskt förhållningssätt. Genom att vi pedagoger är medvetna om detta kan vi se till att barnen kommer tilltals lika mycket vid exempelvis en samling. Vi planerar verksamheten så att flickor och pojkar får lika stort inflytande och utrymme. KBU-undersökningen bland årskurs två visar att 89% av barnen anser att pojkar och flickor behandlas lika på fritids. Det är en liten minskning från föregående år. Vi ligger dock över medelvärdet för hela Karlstads kommun. Endast två fritidshem äter mellanmål i matsalen. De övriga tre fritidshemmen har valt att äta mellanmål på respektive avdelning. Fredagar äter alla fritidshem på sin avdelning. De fritidshem som äter mellanmål på sin avdelning upplever att barnen får en lugnare stund och äter mer. Analys Våra fritidshem stävar efter ett gott socialt klimat, där barnen känner sig trygga. Av våra tvåor som svarat på KBU-undersökningen känner sig 96 % trygga. Även våra barnintervjuer visar att merparten av barnen känner sig trygga. Av föräldrarna upplever 93% att deras barn känner sig trygga. På våra fritidshem ska alla barn känna sig trygga därför är pedagogerna, som arbetar på fritidshemmen, vuxna förebilder och försöker hela tiden vara tydliga i sin vuxenroll vad gäller gränssättning. Vi åtgärdar omedelbart negativa beteenden och kränkningar. Vi uppmärksammar och berömmer bra beteenden allt enligt riktlinjerna i vår Likabehandlingsplan för Stodeneskolans fritidshem. Förra året genomfördes inga barnintervjuer förutom på ett fritidshem. I år återinförde vi dessa intervjuer då det ger oss viktig information om vår verksamhet. Vi anser att samlingar är ett bra sätt för barnen att träna sina demokratiska värderingar. På samlingarna tas bland annat upp vad som händer på fritidshemmet. Barnen ges möjlighet att framföra sina åsikter, idéer och komma med förslag. Varje fritidshem har själva valt hur många samlingar de vill ha varje vecka. Grunden till de gemensamma aktiviteterna är att barnen ska känna trygghet, få en ökad känsla av gemenskap och möjlighet till att lära känna nya vänner. Vi valde att ha kvar samma aktiviteter som tidigare. Förra året valde vi att ha ett tema för Fritidshemmens dag. Det blev ett pirat-tema som genomsyrade hela dagen. Allt från utklädnad, mellanmål och aktiviteter anpassades efter temat. Ett uppskattat tema där många barn har frågat om när vi ska genomföra denna dag igen. Att alla pedagoger var utklädda tyckte barnen var mycket roligt! Eftersom barnen förra året uppskattade att fritidshemmensdag hade ett tema valde vi att göra så även detta år. Det är viktigt att ta tillvara på barnens önskemål och idéer så att det känner sig delaktiga. Årets tema var cirkus. Aktiviteterna under dagens var cirkusrelaterade och vi överraskade barnen med att hyra en in riktig clown. Uppskattad överraskning för barnen. Vi arbetar aktivt med hållbar utveckling tillsammans med barnen på våra fritidshem. Trots det behöver vi synliggöra/uppmärksamma arbetet mera för barnen. Både barn och vuxna är med och t.ex. sorterar matavfall, papper och glas, men vi behöver göra barnen mera delaktiga i

7 arbetet. Barnen är med och tömmer matavfallet samt ta papperet till pappersåtervinningen. Två fritidshem tillverkade egna självbevattningskrukor och planterade paprikor, utifrån detta fördes en diskussion om miljö och vad vi konsumerar. De två fritidshem som använder sig av leklådor anser att det fungerar mycket bra. Det är ett bra sätt att få fritidshemmets lekmaterial att hålla längre. Många gånger upplever vi på fritidshemmen att barnen inte är rädda om materialet, lite för mycket av "slit och släng". Genom att barnen får "check ut" lådorna är de mera rädda om dem. De vet att de är ansvariga för just sina lådor. Vi utnyttjar vår närmiljö runt vår skola. Genom att gå till skogen/lekparken får barnen en ökad medvetenhet om olika delar i allemansrätten på ett lättförståeligt sätt t.ex. inte bryta grenar eller skräpa ner. Vi som arbetar på fritidshemmen har en viktig roll då det gäller att bemöta pojkar och flickor. De ska ha lika stor del i verksamheten. Individens intresse får bestämma val av aktivitet, inte om de är pojke eller flicka. Vi är medvetna när vi planera vår verksamhet, så att pojkar och flickor får lika stort utrymme. Vi vill att barnen på våra fritidshem ska få prova på och utveckla sina förmågor och intresse oavsett kön. På våra fritidshem gör vi ingen skillnad på kön utan ser till individen vid varje bemötande. KBU-undersökningen visar också att 89% av våra tvåor på fritidshemmen anser att vi behandlar pojkar och flickor lika på våra fritidshem. Detta är en försämring från föregående år. Här behöver vi pedagoger tänka till så att barnen känner att vi behandlar pojkar och flickor lika. Mellanmålet är en viktig del av barnets dag, förutom att fylla på med mer energi så är det ett tillfälle att få en lugn stund. Tre fritidshem äter mellanmålet på fritidsavdelningen och dessa tre fritidshem upplever att det är mindre stress kring mellanmålet, barnen äter mer och att det i sin tur leder till en mer positivt fritidshems klimat. Att dessa tre fritidshem äter på sina avdelningar gör också att det blir lugnare för de barn som äter sitt mellanmål i matsalen. Åtgärd Fortsätta genomföra djupintervjuer Fortsatt arbete med "Hållbar utveckling". Tema för fritidshemmens dag.

8 Kunskaper Enligt Skolverket Allmänna råd och kommentarer Kvalitet i fritidshem är det viktigt att personalen: utformar verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids och innehållsmässigt. erbjuder barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad och utgår från barnen behov och intressen och förenar omsorg och pedagogik som stödjer barnen fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling (s.22). Enligt Skolinspektionens Kvalitetsgranskning, 2010:3 s.13 bör verksamheten: vara lustfylld, varierad och bygga på en god balans mellan barnens fria val och inslag som är initierade och förberedda av personalen. Arbetet i fritidshemmet Ett gott socialt klimat är betydelsefullt då vi anser att social samvaro ligger till grund för kunskap. Inom vår fritidsverksamhet betonas lekens värde. I leken utvecklas den fysiska, psykiska och sociala kompetensen. Genom lek lär sig barnen lösa problem, träna olika sociala roller, bearbeta information i den egna verkligheten. För god social samvaro krävs ett pedagogiskt perspektiv på barnens fria tid. Varje eftermiddag finns tillfälle till fri lek, både inom- och utomhus. Våra miljöer ska främja varje barns mångsidiga utveckling och lärande, ge möjlighet att välja det som passar det enskilda barnet bäst. På fritidshemmet har vi under året bl.a. bakat, spelat spel och lekt med lego. På detta konkreta sätt har vi bland annat tränat vardagsmatematik. Leken används som ett redskap för att nå kunskap. Våra barn har fått prova på olika aktiviteter under året. Alla fritidshem har bedrivit skapande verksamhet på olika sätt och med varierande material och tekniker. Lärandet sker varje eftermiddag i den dagliga verksamheten, genom fria- och styrda aktiviteter. Genom att pedagogerna ger barnen ansvar och uppmuntrar till eget tänkande utvecklas kunskap och förmåga att hantera sin egen vardag. Vid inköp av noga utvalda spel och leksaker till fritidshemmen förenas lek och kunskap. Verksamheten ska vara rolig och ta tillvara på barns nyfikenhet och lust att lära. Barnens alla sinnen ska användas vid lek och inlärning, barns utveckling och lärande sker hela tiden i alla sammanhang. För de äldsta barnen finns möjlighet till läxläsning på eftermiddagarna. Varje fritidshem fick under året var sin ipad. Resultat Leken är ett utmärkt sätt att ta tillvara på barns lust och nyfikenhet till nytt lärande. Leken främjar spontanitet och fantasi. Fritidshemmen kompletterar skolan genom att använda leken som ett verktyg till lärande och kunskap. Barnen får genom olika aktiviteter till exempel bandy, baka, hoppa hopprep eller måla akvarell ökad kunskap och nyfikenhet till nytt lärande. Barnen tränar vardagsmatematik genom att baka och klockan kan tränas med hjälp av datorn.

9 % I föräldraenkäten kan man utläsa att föräldrarna upplever att personalen utgår från barnens erfarenhet och vägleder och stimulerar lärande. Svarsfrekvens 45 %. Föräldraenkät i procent. Föräldraenkät fritidshem Svarsfrekvens % Upplever du att personalen utgår från barnens erfarenheter och vägleder och stimulerar lärandet? I mycket liten grad I liten grad I stor grad I mycket stor grad Ej svar Två fritidshem har haft extra fokus på teknik i år. Ur Teknikerjakten fick de ett stipendium och hade möjligheten att köpa in teknikmaterial. De har arbetat med teknikmaterial i olika former som Knex, Meccano, Lego, Creator, Geomag, Plusplus och Georello. I tvärgrupper har barnen fått arbetat med de olika materialen. Två andra fritidshem har haft Riddare, som tema. Här har ordet ridderlighet fått ge grund för vänskap, hur man är mot varandra osv. De har arbetat både teoretiskt och praktiskt. Genom intåget av ipads på fritidshemmen har möjligheten att utveckla barnens digitala färdigheter möjliggjorts. Ett fritidshem har låtit barnen ha Minecraftvisningar, leranimationer och kortfilmer, ett steg i deras arbete med OMTANKE Karlstad. Vi har under året tydliggjort för barnen att vi är olika, har olika behov och därmed så lär vi oss på olika sätt. Enligt KBU-undersökningen kan man utläsa att Stodeneskolans fritidshem ligger under genomsnittet i Karlstad då det gäller frågan Jag tycker att jag lär mig olika saker på fritids 81% även i år. Genomsnittet i Karlstad ligger på 85%. Däremot är det fler barn på våra fritidshem i år som anser att de får lära sig olika saker på våra fritidshem gentemot föregående år. 6% av barnen vet inte. Resultat från KBU-undersökningen Aktiviteter

10 Ett fritidshem har en egen frågesport "Vem vet mest" som ger barnen möjligheter att visa vad man kan i många olika ämnen. Här lär sig barnen även genom att vara åskådare. Alla fritidshem har under året haft tillfällen där föräldrar, syskon och andra anhöriga varit inbjudna, för att ta del av verksamheten. Läxläsning har erbjudits för de äldre barnen. Detta har dock utnyttjats minimalt. Förra läsåret gick samtliga fritidspedagoger steg ett i OMTANKE Karlstad. Tanken var att den digitala kompetensen skulle höjas genom att fritidspedagogerna väljer ett fördjupningsområde. Detta har skett i olika omfattning. Två fritidshem har under läsåret arbetat vidare med steg två. Dessa två fritidshem har använt sig av materialet Nosa på nätet - ett arbetsmaterial från Skolverket. Barnen har fått påbörjat sitt arbete mot ett vaket nätanvändande. Analys Lärandet sker i hela vår dagliga verksamhet. Verksamheten anpassas utifrån barnen olika mognad, intresse, kunskaper och aktuella händelser. Vi uppmanar barnen till egna initiativ och att lära av varandra. Alla fritidshem har en varierad verksamhet där barnen erbjuds en utvecklande fritid med fokus på barns önskemål. En del aktiviteter är fria, andra styrda. Viktigt att barnen känner att fritidshemmet även är deras "fritid". Med pengar från Teknikjakten har två fritidhem under läsår arbeta med teknik. I tvärgrupper har barnen fått ökat sin lust och nyfikenhet kring ämnet teknik. Pedagogerna har upplevt att barnen i samspel med andra hör ökat sina teknikkunskaper. De har blivit dukigare på att följa beskrivningar, göra egna beskrivningar, använda tekniska och matematiska ord. Barnen tillverkar saker med mer avancerad konstruktion än tidigare. Många av konstruktionerna kan till och med röra på sig. Efterfrågan på "teknikleksaker" har ökat hos både pojkar och flickor.

11 Att arbeta med tema Riddare har gett barnen olika kunskaper. De har tränats i värdegrundsfrågor. Hur är en god riddare och hur är man som en bra vän? Det har lästs sagor och fakta om riddare. Praktiskt arbete, som att tillverka en egen tärning, sköld och målning. Barnen har också tränat sin motorik genom att t.ex. "fäktas" med svärd och lekt andra fysiska riddarövningar. Ett bra tema som fångat våra barn och samtidigt lärt dem mycket om riddare i stort, men även hur man är som kompis. Vi använder leken som ett verktyg till lärande och kunskap. Fritidshemmen kompletterar skolan men vi behöver bli tydligare på att visa hur vi kompletterar skolan. Ibland är det svårt för barnen att förstå detta. De tror att de bara leker. Viktigt att vi belyser detta då barnen både lär sig och tränar på många olika saker på våra fritidshem. KBU-undersökningen visar att vi, Stodeneskolans fritidshem ligger under genomsnittet då det gäller "Jag tycker att jag lär mig olika saker på fritids". Vi har i flera år jobbat med att tydliggöra för barnen vad vi tränar på och lär på våra fritidshem, men kanske inte är tillräckligt tydliga? Kan vi göra på något annat sätt, så barnen förstår? Andelen barn som svarat vet ej i KBU-undersökningen har i år ökat. Vad kan det bero på? Är barnen egentligen inte intresserade av att fylla enkäten? Tråkigt? eller är det så att det helt enkelt inte vet? Möjligheten till läxläsning har funnits även i år, men den har utnyttjats sparsamt. Fritidshemmets läxläsning kommer dock att erbjudas även nästa år, då vi vill ge barnen möjlighet till detta. Många barn har långa dagar och många aktiviteter. Grundutbildningen i OMTANKE Karlstad genomgick samtliga fritidspedagoger förra läsåret. Under detta läsår har två fritidshem valt ett fördjupningsområde. Skolverkets arbetsmaterial "Nosa på Nätet" har gett barnen ett första steg i sitt "nätanvändande". Alla fritidshem har sett att barnen har en enorm stor kunskap om datorer, IT, ipads osv. Det är viktigt att vi, pedagoger tar tillvara på barnens kunskap. Kanske några barn kan få vara "lärare" och visa andra barn hur man gör ett visst spel eller film? Vi vill använda datorerna/ipads till annat än bara spel. Detta arbete kommer att fortsätta nästa läsår. Även äldre fritidshemmet som arbetat med minecraftvisningar och leranimationer ser också att barnen har en enorm kunskap och vill att de ska lyftas i sin digitala användning. Arbeta vidare med digitala bilder, musik och film. Åtgärd Fortsatt arbete med att tydliggöra för barnen vad de tränar på/lär sig på fritidshemmet. Fortsätta arbetet med IT, datorer, ipads. (Steg 2 i OMTANKE Karlstad - fördjupning)

12 Barns delaktighet och inflytande Enligt Skolverkets Allmänna råd och kommentarer Kvalitet i fritidshemmet är det viktigt att personalen: aktivt arbetar för barns rätt till ansvar, delaktighet och inflytande i verksamheten utifrån erfarenhet, ålder, mognad och tydliggöra för barnen sambanden mellan delaktighet, inflytande över och ansvar för fattande beslut (s.27). Arbetet i fritidshemmen De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga, ska omfatta alla våra barn. Det åligger oss vuxna att låta barnen förstå värdet av deras åsikter, så att de både vill och vågar vara med och påverka. Barnen är ofta delaktiga i verksamheten och vi anser i stort att de har god kompetens för att styra över sin egen tid på fritidshemmet. De äldre barnen kan även ta initiativ och genomföra egna aktiviteter och idéer. Vårt förhållningssätt som vuxna är avgörande i arbetet med barns delaktighet och inflytande över den egna vardagen. För att kunna agera demokratiskt behöver barnen få erfarenheter av att delta i demokratiska processer, exempelvis vid samlingar. Vi arbetar utifrån barnens rätt till ansvar och inflytande och det ska prägla arbetet på fritidshemmet. Barnen är delaktiga vid inköp av material. De har fått önska vad som ska köpas in, vilket medfört ett bättre urval av material. Ett material som barnen dessutom känner större ansvar för. Våra fritidsbarn blir erbjudna olika aktiviteter, en del aktiviteter är frivilliga andra inte. KBU-enkät genomfördes under våren med elever i årskurs två på våra fritidshem. Ett fritidshem gjorde djupintervjuer. Resultat Samtliga fritidshem har haft samlingar för att göra barnen mer delaktiga och att de ska kunna påverka sin verksamhet. I samlingar tränar barnen på demokrati, prata inför grupp, lyssna på varandra, vänta på sin tur, respektera olikheter med mera. Det är viktigt att barnen känner sig delaktiga och att de ser att det går att påverka verksamheten. Barnen får utefter mognad ökat ansvar, exempelvis att få gå ensamma till skogen. Barnen är delaktiga i utformningen av Fritidshemmens dag. I KBU-undersökningen kan man utläsa att våra tvåor på Stodeneskolan ligger på samma som medelvärde i Karlstads kommun när det gäller frågan "Jag får vara med och bestämma på fritids". (Se diagram - Normer och värden.) Barnen är delaktiga i inköp av material och det ökar deras ansvarskänsla att vara rädda om sakerna.

13 % KBU-undersökningen visar att 96% av elever i årskurs två tycker att fritidspersonalen lyssnar på dem. Det är en ökning från föregående år. Även barnenkäten visar att barnen anser att vi lyssnar på dem. Upplever du att de vuxna lyssnar på dig? Svarsfrekvens 100% alltid ofta ibland aldrig ej svar För att ge barnen ännu mer inflytande över sin fritidsverksamhet har vi inför loven samlat de barn som kommer att vara på fritidshemmet och frågat dem vad de vill göra under lovveckan. Utifrån det görs sedan en planering. Analys I KBU-undersökningen kan man se att merparten, 72 %, av barnen, i år två anser att de får vara med och påverka fritidshemmens verksamhet. Det är positivt att så många känner sig delaktiga och kan påverka sin fritidstid men vi vill naturligtvis få alla att känna sig delaktiga. Det är viktigt att vi pedagoger tydliggör för barnen när vi till exempel gör en aktivitet som barnen själva har önskat/bestämt att det faktiskt är de som har kommit med detta förslag. Vi, pedagoger anser att barnen är med i stor utsträckning och påverkar sin fritidstid. Barnen behöver dock påminnas återkommande om att de är delaktiga. Genom att barnen är delaktiga, blir deras fritidstid mera meningsfull och rolig. De är även mer rädda om inköpta material. I samling tränas många bra saker exempelvis att respektera varandra, vänta på sin tur, prata inför grupp med mera. Alla fritidshem anser att samlingar är ett bra sätt att ge barnen en bra träning inför att bli goda demokratiska medmänniskor. Därför kommer vi att fortsätta att ha samlingar, dock i olika utsträckning. Det bestämmer varje fritidshem utifrån sin barngrupp. Barnen på äldre fritidshem ser inte alltid samlingen utan mest som ett tråkig inslag som stör dem i deras i deras aktiviteter. Att detta fritidshem har lagt sin samling eller fritidsråd, som de kallar det, i samband med fredagens bio har förändrat barnens inställning i positiv inriktning. Vid årets fritidshemmens dag var vi sämre på att ta in barnens önskemål. De hade önskat att ha ett tema för dagen men sedan bestämde pedagogerna resten. Det är viktigt att ge barnen inflytande över sin fritidsverksamhet, därför bör vi ta till vara detta och låta barnen få vara

14 med och bestämma. Till nästa år behöver vi göra barnen mer delaktiga i t.ex. val av aktiviteter kring ett tema. Å andra sidan var det i år roligt att överraska dem med en riktigt "trollkarl" men det kan vi faktisk göra även om barnen är med och önskar/planerar aktiviteter kring temat. Inför varje lov har vi samlat barnen (de barn som är närvarande på lovet) och frågat dem vad de vill göra för aktiviteter/saker. Utifrån barnens önskemål, personal och barngrupp har vi, personalen, sedan sätt ihop en planering för veckan. Vi har tillsammans med barnen diskuterat vad man kan göra, vad saker kostar osv. allt för att barnens ska får så stort inflytande som möjligt. Åtgärd Låta barnen få vara med och bestämma om vad de vill träna/lära sig på fritidshemmet. Låta barnen vara med delaktiga i val av fritidshemmens dag.

15 Samverkan Enligt Skolverkets Allmänna råd och kommentarer Kvalitet i fritidshem är det viktigt att personalen: skapar ett nära och förtroendefullt samarbete med barnens vårdnadshavare om barnets individuella utveckling och lärande och diskuterar på vilket sätt fritidshemmet kan bidra till att barnet trivs, lär och utvecklas (s. 32). Arbetet i fritidshemmen Ett viktigt arbetsområde för fritidshemmen är att göra verksamheten synlig för omvärlden. Pedagogerna försöker tidigt skapa ett nära och förtroendefullt samarbete med barnens vårdnadshavare. Blivande 6-års föräldrar inbjuds till en informationskväll där verksamheten presenteras, med bland annat ett bildspel, visning av lokaler samt frågestund. Föräldrarna får även en broschyr från respektive fritidshem med mål, praktisk information samt en folder om vad fritidshemmen strävar mot utifrån Skolverkets Allmänna råd och kommentarer Kvalitet i fritidshem. Fritidspedagogerna deltar i klassernas föräldramöten och redogör för arbetet under skoldagen. Föräldrakontakten vid lämning och hämtning är ett bra tillfälle att ge respektive föräldrar information om deras barn. Varje år inbjuds föräldrar och syskon för att ta del av verksamheten. Fritidshemmen dokumenterar verksamheten för att kunna synliggöra den för föräldrarna. Fritidshemmen använder till viss del skolans hemsida för att förmedla information. Föräldrarna inbjuds varje år till någon form av föräldrasamverkan, såsom vernissage eller drop-in. Resultat Det är viktigt och betydelsefullt att tidigt skapa bra relationer till föräldrarna. Den dagliga kontakten med föräldrarna är bra. Det är viktigt att föräldrarna känner sig trygga i dialogen med fritidshemmens personal och att de har god insyn i verksamheten. En tät föräldrakontakt underlättar det gemensamma arbetet runt barnet. Vid informationskvällen för blivande 6-årsföräldrar visades ett bildspel med tyngdpunkt på vad barnen lär sig på fritidshemmet. Inskolningen av våra nya 6-åringar sker i samverkan med förskolan i juni. När de nya 6-åringarna besöker oss på fritidshemmet, inskolas de blivande treorna på äldrefritids. Fritidshems föräldrarna får möjlighet att fylla i en enkät om deras barns fritidsverksamhet under vårterminen. Alla fritidshem har lämnat ut föräldrabrev. Alla använder hemsidan, men i varierad grad. Två fritidshem använder enbart sin blogg för att ge föräldrar information om vad som händer och

16 sker på fritidshemmet. Här lämnas heller inga lovlappar ut utan de finns på bloggen. Information på Stodeneskolan "första sida" sker vid speciella tillfällen. Om någon kommer med synpunkter eller klagomål förklarar vi hur, vad och varför. Är det något som vi inte kan svara på hänvisar vi till vår rektor. Vi använder oss av en modell som Karlstad kommun utformat Var vänder Du Dig som elev eller förälder när Du vill framföra synpunkter och klagomål?. Vi dokumenterar verksamheten genom foto för att föräldrar ska kunna ta del av den. Analys Det är viktigt att föräldrakontakten fortsätter att fungera väl. En bra och god relation till föräldrarna är en förutsättning för att ge deras barn en så bra dag som möjligt. Vi har på fritidshemmet fördelen att kunna skapa bra relationer, då vi träffar dem varje dag. Fritidshemmen anser att de aktiviteter som föräldrar och andra anhöriga är inbjudna till är mycket uppskattat av både barn och föräldrar. De får då en inblick i vår verksamhet. Några av fritidshemmen dokumenterar verksamheten genom foto, de sätts sedan upp i digitalfotoram eller som utskrivna bilder. Föräldrarna och även barnen kan ta del av verksamheten. Barnen berättar om sina erfarenheter och föräldrarna samtalar om bilderna. Informationskvällen för blivande 6-årsföräldrar är värdefull för våra nya föräldrar. De har flera funderingar och för en del är det deras första barn i skolan. Vi, fritidspedagoger, anser att det är en bra start på ett gott samarbete. Förra året återinförde vi våra egna föräldraenkäter efter att Karlstads kommun beslöt att endast föräldrar i år två skulle besvara en föräldraenkät och då endast frågor gällande skolan. De allra flesta fritidshem erbjöd sina föräldrar att besvara en enkät i samband med ett vernissage. Vi har i år en mycket dålig svarsfrekvens endast 47%. Här måste vi bli bättre på att berätta för vår föräldrar att deras svar är viktiga för oss. Fritidshemmen har haft få synpunkter och klagomål under läsåret. Detta tycker vi tyder på god kommunikation med föräldrar. Vid dessa tillfällen då synpunkter dykt upp har vi använt oss av modellen Vart vänder Du Dig som elev eller förälder när Du vill framföra synpunkter och klagomål?. I år har inskolningen av de nya 6 åringarna skett i juni under de två sista veckorna av vårterminen. Vi har tillsammans med förskolan arbetat fram en inskolningsplan, där vi samarbetar med förskolan och föräldrarna. I samband med inskolningen av våra nya fritidsbarn skolas våra blivande treor in på äldrefritids. Detta är en förutsättning för att inskolningen ska kunna genomföras i juni. I föregående kvalitetsredovisning var en åtgärd att informera via hemsidan. Detta har uppfyllts i varierad grad. De fritidshem som uppdaterat kontinuerligt har upptäckt att informationen inte läses i den grad som önskas. Det har blivit bättre under året men vi behöver arbeta vidare med detta. Varje fritidshem måste hitta sin "lösning" på hur och när

17 man skriver och lägger ut på hemsidan. Användandet av Stodeneskolans "första sida" behöver bli bättre. Här måste vi bli duktigare på att delge/informera föräldrar i stort vad som händer och sker på våra fritidshem. Åtgärder Information via hemsidan och få föräldrar att aktivt ta del av den. Öka användandet av Stodeneskolans "första sida". Öka svarsfrekvensen på föräldraenkäten. Det systematiska kvalitetsarbetet Tack vare vår rutin för det systematiska kvalitetsarbetet är delaktigheten god när det gäller medverkan i kvalitetsredovisningen. Rutinen täcker in större delen av arbetsåret och involverar elever, vårdnadshavare, personal och skolledning. Rutinen resulterar i en stor mängd material som sedan ska sammanställas till en helhetsbild. Vi strävar ständigt till att utveckla delaktigheten i kvalitetsrapporten tillsammans med utvecklingspedagogen och vår skolutvecklingsgrupp. Vår rutin för det systematiska kvalitetsarbetet är ny och bör därför diskuteras under året. Våra rutiner ska stämmas av och skrivas in i vårt årshjul. Vi ska fortsätta bygga upp vår kunskapsbank via egna enkäter och medverka i kund- och brukarundersökning. Melinda Sohl, fritidspedagog Karlstad

Barn och Utbildning Förskoleverksamheten. Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Förskolan Bullerbyn

Barn och Utbildning Förskoleverksamheten. Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Förskolan Bullerbyn Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13 Förskolan Bullerbyn 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och lärande sidan 4-5 Barns

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Vi vill att barnens egna önskemål i ännu större utsträckning ska få utrymme i

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna fritidshem

Arbetsplan för Västra Bodarna fritidshem 150812 Arbetsplan för Västra Bodarna fritidshem Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Välkommen till fritidsverksamheten i Köpings kommun

Välkommen till fritidsverksamheten i Köpings kommun 1 (5) Skolan Välkommen till fritidsverksamheten i Köpings kommun / / Skolbarnsomsorgens uppgift är att komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. För bedrivande

Läs mer

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten Färjestadsskolan Fritidshemmens arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt fritidshemmet ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens strategiska plan,

Läs mer

Arbetsplan för Lilla Skyttes Fritidshem

Arbetsplan för Lilla Skyttes Fritidshem Arbetsplan för Lilla Skyttes Fritidshem Läsåret 2013/2014 Fritidshemmet Lilla Skytte Tärnaby Fritidshemmet delar lokaler med förskoleklass och skolan. Fritidshemmet ligger vackert med utsikt över sjön

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bergabacken Innehållsförteckning Inledning...sid 1 Förutsättningar..sid 2 Normer och värden...sid 3 Utveckling och lärande.sid

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16 Nykroppa Förskola Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida 5-6

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 12/13. Stavreskolans Äldrefritids

Lokal arbetsplan Läsåret 12/13. Stavreskolans Äldrefritids Lokal arbetsplan Läsåret 12/13 Stavreskolans Äldrefritids Innehållsförteckning Inledning......sidan 2 Vision...sidan2 Fritidshemmets uppdrag...sidan 3 Normer och värden...sidan 3 Jämställdhet mellan flickor

Läs mer

Fritidshemsplan. Av: Åsa Nilsson Marie Pålsson Anna-Lena Svensson Gunilla Torell

Fritidshemsplan. Av: Åsa Nilsson Marie Pålsson Anna-Lena Svensson Gunilla Torell Fritidshemsplan Av: Åsa Nilsson Marie Pålsson Anna-Lena Svensson Gunilla Torell April 2016 Vårt uppdrag Fritidshemmets syfte är att komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Gunghästen Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Gunghästen Kyrkogränd 16 135 43 Tyresö Tel: 08-5782 74 36 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

Normer och värden. Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Arbetssätt/metod. Arbetsplan 2012-2013

Normer och värden. Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Arbetssätt/metod. Arbetsplan 2012-2013 Arbetsplan 2012-2013 Normer och värden Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Läroplansmål- Normer och värden 3. Läroplansmål- Utveckling och lärande 4. Läroplansmål- Förskola och hem 5. Läroplansmål- Samverkan

Läs mer

Mål- och verksamhetsplan för fritidshem i Finspångs kommun. Hästhagens fritidshem

Mål- och verksamhetsplan för fritidshem i Finspångs kommun. Hästhagens fritidshem Mål- och verksamhetsplan för fritidshem i Finspångs kommun Hästhagens fritidshem VT 2015 Våra ledstjärnor Ansvar Vi tar initiativ, är engagerade och genomför fattande beslut. Vi är medskapande och tar

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016 150812 Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Arbetsplan Kvalitetsredovisning. Handlingsplan

Arbetsplan Kvalitetsredovisning. Handlingsplan Arbetsplan Kvalitetsredovisning Handlingsplan Fritidshemmet Mullvaden 2010/2011 Vision: Vår vision är att alltid ha barnens trivsel, delaktighet och välmående i centrum. Innehållsförteckning 1. Fritidshemmets

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2007

KVALITETSREDOVISNING 2007 KVALITETSREDOVISNING 2007 Klockarbacken Föreståndare Jenny Bengtsson Ordförande Madeleine Andersson Adress Axénsv 11 Postadress 591 97 Motala Telefon 0141-220410 Fax 0141-220411 E-post info@klockarbacken.se

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8

Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8 Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8 2 Innehåll 1. Beskrivning av verksamheten... 2 1.1 Aktuella styrdokument... 2 1.2 Enhetens mål... 3 1.3 Vision... 3 2. Normer och värden... 4 2.1 Enhetens

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bullerbyn. Ugglan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bullerbyn. Ugglan Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn Ugglan Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Vår kommunala förskoleverksamhet ger EKO Engagemang Kvalitet Omsorg

Vår kommunala förskoleverksamhet ger EKO Engagemang Kvalitet Omsorg Vår kommunala förskoleverksamhet ger EKO Engagemang Kvalitet Omsorg 2014-08-15 Förskola 2013/2014 Förskolans namn: Forshälla förskola Förskolechefens namn: Birgitta Johansson Verksamhetsberättelsen i Uddevalla

Läs mer

Elenor Spetz-Ramberg Regnbågsskolan Telefon: Rektor Box 80 0506-36311 elenor.spetz.ramberg@gullspang.se 548 22 HOVA 0506-36304 0506-30229

Elenor Spetz-Ramberg Regnbågsskolan Telefon: Rektor Box 80 0506-36311 elenor.spetz.ramberg@gullspang.se 548 22 HOVA 0506-36304 0506-30229 Elenor Spetz-Ramberg Regnbågsskolan Telefon: Rektor Box 80 0506-36311 elenor.spetz.ramberg@gullspang.se 548 22 HOVA 0506-36304 0506-30229 Inledning Kravet på kvalitetsredovisning regleras i Förordning

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014 Förskolan Villekulla Avdelning Igelkotten Inledning: Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Igelkottens

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Skogsgläntan och Klostergläntan 2015-2016

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Skogsgläntan och Klostergläntan 2015-2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Skogsgläntan och Klostergläntan 2015-2016 Innehåll: 1. Inledning 2. Vision 3. Syfte 4. Definiering av begreppen diskriminering, kränkning och trakasserier

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

Kvalitetsrapport verksamhetsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport verksamhetsåret 2014/2015 Augusti 2015 Kvalitetsrapport verksamhetsåret 2014/2015 Mockfjärds förskola Mål Normer och Värden 2:1 Måluppfyllelse I arbetet med att förankra grundläggande normer och värden i förskolans verksamhet sker

Läs mer

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Läsåret 2015 2016 2 (9) Innehåll Inledning... 3 Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal förskola... 3 Centrala stadens

Läs mer

Dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2015/2016

Dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2015/2016 Dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2015/2016 Stodeneskolans fritidshem Organisation, resurser, personaltäthet På Stodeneskolan finns det fem fritidshem integrerade i skolan. Fyra

Läs mer

Förskolan Trollstigen AB

Förskolan Trollstigen AB Systematisk kvalitetsredovisning för Förskolan Trollstigen AB 2014-2015 1 Innehållsförteckning Inledning..sid 3 Normer och värden..sid 4 Utveckling och lärande...sid 6 Barns inflytande.sid 9 Förskola och

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET Läsåret 2007/2008 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016 Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014 Eriksgården Jörgensgården Lilla Dag & Natt Verksamhetsplan för Eriksgårdens förskola Jörgensgårdens förskola och Lilla Dag & Natt 2012-2014 Utbildningsförvaltningen landskrona.se Eriksgårdens förskola

Läs mer

Verksamhetsplan för Årikets förskola

Verksamhetsplan för Årikets förskola Verksamhetsplan för Årikets förskola Läsåret 2015 2016 2 (11) Innehåll Inledning... 2 Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal förskola... 3 Centrala stadens

Läs mer

Systematisk verksamhetsplanering - utvärdering och åtgärder. Verksamhetsplan Västra Ängby förskola 2014-2015

Systematisk verksamhetsplanering - utvärdering och åtgärder. Verksamhetsplan Västra Ängby förskola 2014-2015 Systematisk verksamhetsplanering - utvärdering och åtgärder Verksamhetsplan Västra Ängby förskola 2014-2015 Kvalitetsområden Kvalitetsbegreppet Skolverket definierar begreppet kvalitet inom förskola och

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning för Bokebo förskola Ölycke ro. läsåret 2007 2008 O:\Kvalitetsredovisning\Kvalitet 2007-2008\Förskolan\Instruktion.doc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Presentation av rektorsområdet

Läs mer

Töllsjöskolans fritidshem Granen & Rönnen

Töllsjöskolans fritidshem Granen & Rönnen 1 (11) Töllsjöskolans fritidshem Granen & Rönnen Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN 2 (11) 1. Verksamhetens förutsättningar 1.1. Om verksamhetsområdet Töllsjöskolan tar emot elever från förskoleklass

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Gläntan 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Gläntan 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Gläntan 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Eskilsby skola Grundskola, förskoleklass och fritidshem 1 Presentation av verksamheten läsåret 2013-2014 Eskilsby skola består av en integrerad klass med

Läs mer

Kvalitetsredovisning Skola/fritids

Kvalitetsredovisning Skola/fritids Kvalitetsredovisning Skola/fritids 2013-2014 Verksamheten som helhet Vår vision är att skapa en skola som vilar på demokratins grund och där verksamheten grundar sig på ett livslångt lärande. Kunskaper,

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2014-06-10 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011

ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 ÄRLINGHEDENS FÖRSKOLA Idrottsvägen 19 b 195 32 Märsta 591 264 19, 6423, 6424 och 64 33 ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 2 (10) Vision På Tingvalla

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007/2008

Kvalitetsredovisning 2007/2008 Kvalitetsredovisning 2007/2008 Pedagogiskt bokslut Lundabyn Lundabyns fritidshem Innehåll Tidsperiod Sid 3 Grundfakta Sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Sid 3 Åtgärder enligt

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 2 2. Mål och riktlinjer sida 3 2.1 Normer och värden sida 3 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Likabehandlingsplan Östad förskolor och familjedaghem

Likabehandlingsplan Östad förskolor och familjedaghem 1 (13) 2014-11-24 Lärande Östad enhet: Björkhyddans förskola Björnens förskola Familjedaghem Likabehandlingsplan Östad förskolor och familjedaghem I Östad enhets förskoleverksamhet ingår: Björkhyddans

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Område Öst. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016. Junibackens förskola, område Öst

Barn- och utbildningsförvaltningen Område Öst. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016. Junibackens förskola, område Öst Barn- och utbildningsförvaltningen Område Öst Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Skolledningens ställningsstagande... 5 Vision Område ÖST...

Läs mer

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015 Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2014/2015 Förskoleklass Strömtorpsskolan Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN - KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN LÄSÅRET 2014-2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...3 Organisation och förutsättningar...3

Läs mer

Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014

Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014 Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014 2015/2016 Välkommen till Område Löddesnäs Förskoleklass Område Löddesnäs består av förskola, förskoleklass, skola årskurs 1-6 och fritidshem. Alla

Läs mer

Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola

Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola KUMLA KOMMUN Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola Förutsättningar Barn antal, inskrivna i dag 58 st. Avdelningar- en småbarnsavdelning med barn i åldrarna 1-3, två syskonavdelningar

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Dungen 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Dungen 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Dungen 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4-5 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Bäckängen

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Bäckängen 1(7) Lokal arbetsplan Bäckängen 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 3 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och hem 4 Målsättning

Läs mer

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Förskolan Mårbacka Barn- och utbildningsförvaltningen

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Förskolan Mårbacka Barn- och utbildningsförvaltningen Normer & värden En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Förskolan Mårbacka Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplansmål Förskolan ska sträva efter

Läs mer

KVALITETSUTVECKLING. Normlösa förskola 2014/2015. Anna Ullén Alsander. förskolechef

KVALITETSUTVECKLING. Normlösa förskola 2014/2015. Anna Ullén Alsander. förskolechef KVALITETSUTVECKLING Normlösa förskola 2014/2015 Anna Ullén Alsander förskolechef Vision 2025 VÄRLDSVAN & HEMKÄR Invånarna är initiativrika Förskolan i Mjölby kommun förenar lärande och omsorg i en verksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Björkängens förskola LÄSÅRET 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Björkängens förskola LÄSÅRET 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkängens förskola LÄSÅRET 2015/2016 Inledning Bestämmelser i Skollagen (2010:800) och Diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Dokumentnamn Kvalitetsredovisning Datum 2010-10-06 Adress Förskolan Björkgården Gustavsgatan 5 815 38 Tierp Diarienummer 1(12) Kvalitetsredovisning Förskolan Björkgården i Tierps Kommun Verksamhetsåret

Läs mer

Kvalitetsanalys för Leklabbet läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Leklabbet läsåret 2013/14 20140910 1 (9) Kvalitetsanalys för Leklabbet läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan utvärderingsverktyg för Eriksbergsgårdens förskola 2015-16. Denna plan bygger på Lpfö-98- reviderad 2010 ÖSB övergripande strategi och budget

Läs mer

2014.09.18. Verksamhetsplan 2014 Förskolan Vindan

2014.09.18. Verksamhetsplan 2014 Förskolan Vindan 2014.09.18 Verksamhetsplan 2014 Förskolan Vindan Förskolan Vindan Vindan är en förskola med en avdelning för barn 1-6 år. Arbetslaget består av: 5 förskollärare 2 barnskötare 1 kokerska 1 lokalvårdare

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande.

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. 3.4 Förskola och hem. 3.5 Samverkan med förskoleklassen,

Läs mer

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET 2013-2014 Kalvhagens förskola Författare: Ulrika Ardestam Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2. Tillvägagångssätt... 3 3. Året som gått... 4 4. Året

Läs mer

Verksamhetsplan för Kvarngårdens förskola - 2015/2016

Verksamhetsplan för Kvarngårdens förskola - 2015/2016 September 2015 Verksamhetsplan för Kvarngårdens förskola - 2015/2016 Enhet Kvarngårdens förskola Förskoleverksamhet 1-5 år Förutsättningar Förskolan är byggd för två avdelningar. Vi arbetar i storarbetslag

Läs mer

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se Förskola; Tallbacken Avdelning; Nyckelpigan Välkomna till förskolan Tallbacken Nyckelpigan. Vi som arbetar här är engagerade pedagoger som brinner för barns lust och nyfikenhet till sitt eget lärande i

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014 2015. Förskola: Björksta Avdelning: Gullvivan. Antal barn: 18. Antal pojkar:9 Antal flickor: 9

Kvalitetsredovisning läsåret 2014 2015. Förskola: Björksta Avdelning: Gullvivan. Antal barn: 18. Antal pojkar:9 Antal flickor: 9 Förskoleavdelningen Kvalitetsredovisning läsåret 2014 2015 Förskola: Björksta Avdelning: Gullvivan Antal barn: 18 Antal pojkar:9 Antal flickor: 9 Antal flerspråkiga barn: 4 Dessa språk är representerade:

Läs mer

1. Vi erbjuder våra barn en meningsfull fritid. Den största delen av den planerade verksamheten är frivillig.

1. Vi erbjuder våra barn en meningsfull fritid. Den största delen av den planerade verksamheten är frivillig. TALLBACKASKOLANS FRITIDSHEM ÅK 1 2013/2014 Mål för fritidshemmet 2013-2014 1. Vi erbjuder våra barn en meningsfull fritid. Den största delen av den planerade verksamheten är frivillig. 2. Alla barn känner

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Siljansnäs 2014/2015

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Siljansnäs 2014/2015 Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Siljansnäs 2014/2015 Om kvalitetsarbetet Verksamheter inom skolväsendet ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verksamheten.

Läs mer

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst Förskolorna område Öst Lunden, Snövit, Skogsbacken, Katthult, Kotten, Junibacken 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Sammanfattning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Sammanfattning Barnen i de granskade förskolorna

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna 1 L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna Nallebjörnens förskola Rapport Juni 2013 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens genomförande...

Läs mer

Borgeby Förskolas arbetsplan/utvecklingsplan

Borgeby Förskolas arbetsplan/utvecklingsplan Borgeby Förskolas arbetsplan/utvecklingsplan 1. Normer och värden Respekt för miljön Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Snäckstrands förskola 2013-2014 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Juli 2 2014 Anneli Smedberg 1. Inledning Varje kommun ska enligt förordningen (SFS 2010:800) systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Lundabyns fritidshem Läsår 2011-2012 Elisabeth AnderssonHult Rektor FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET ENHET Lundabyns fritidshem TIDSPERIOD Läsåret 2011-2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN

Läs mer

Arbetsplan för Sollidens förskola. Läsåret -11/12

Arbetsplan för Sollidens förskola. Läsåret -11/12 Arbetsplan för Sollidens förskola Läsåret -11/12 FÖRUTSÄTTNINGAR Framtid Vid starten av läsåret 2011/12 öppnas en ny förkola. Sollidens-, Solbergs- och Strandgatans förskolor slås samman i nya lokaler.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 Nolhagens förskola 1 Kvalitetsredovisning för Nolhagens förskola 2009-2010 Enhet Förskolan ligger i Nol. Vi har fyra avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan består av

Läs mer

Kvalitetsrapport. Strömtorpsskolans fritidshem. Fritidshem. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Jens Berisson

Kvalitetsrapport. Strömtorpsskolans fritidshem. Fritidshem. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Jens Berisson Kvalitetsrapport Fritidshem Läsåret 2012/2013 Strömtorpsskolans fritidshem Utbildningens syfte Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna År för rapport: 2013 Organisationsenhet: Nybergs förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna User: ERLAR001,

Läs mer

Kvalitetsrapport Så här går det

Kvalitetsrapport Så här går det Kvalitetsrapport Så här går det Uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet på Hogrän, Roma och Vänge förskolor, Roma förskoleområde Verksamhetsåret 2014/2015 Kort sammanfattning av enhetens Vi har

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Storbrons Förskola

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Storbrons Förskola Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13 Storbrons Förskola Lena Löwbäck Förskolechef 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och

Läs mer

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola Likabehandlingsplan Linblommans förskola Vision: Ingen i förskolan ska ställas utan säkert, tydligt och aktivt skydd. Det ska därför bedrivas ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra och motverka

Läs mer

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Beslutad 25 juni 2015 Innehållsförteckning 1. Kyrkans förskola 1.1 Inledning 1.2 Verksamhet och profil 1.2.1 Arbetets inriktning 1.2.2 Församlingsinstruktion

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Skogsgläntans förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Skogsgläntans förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Skogsgläntans förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete på Skogsgläntans förskola Avdelning födda 07 födda 08 födda 09 födda 10 födda 11 födda 12 Solstrålen 3 st 5 st

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och lärande sidan 4 Barns inflytande sidan 6 Förskola

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibackens förskola. Ekorren

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibackens förskola. Ekorren BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Junibackens förskola Ekorren Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan verksamhetsåret 2013/2014 Förskoleverksamhet i Skäggetorp Stiglötsgatan 33 Linköpings kommun linkoping.se Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan ska systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Bilaga 2 Välfärdsnämndens protokoll 2014-11-14 157 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Storfors kommun Lena Duvander 1 Innehåll: 1. Inledning sid 2 2. Verksamheter

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Förskoleområde Östra 1 Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Förskolans

Läs mer

Vargön 2014 09 01 Årlig plan för likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vargön 2014 09 01 Årlig plan för likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling Vargön 2014 09 01 Årlig plan för likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 / 2015 Granås förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Läsårsredovisning Läsår: 2014/2015 Organisationsenhet: HOFSK/FSK Holsby Förskola martho002, 2015-11-16 16:22 1 Verksamhetsbeskrivning Bakgrund Holsby förskola bestod av fyra

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Västanvindens förskola Upprättad 201601 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Hällans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hällans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Page 1 of 7 Hällans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef Ninni Olofsson Linda

Läs mer

LPFÖ98. Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07

LPFÖ98. Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07 1 LPFÖ98 Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07 Arbetsgruppen bestod av följande personer: Emelie Furubom, Philip Walsh, Irina Andreeva,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost Ärendenummer Sso 221/2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 Välkommen till Eklunda förskola 3 Vision 3 Organisation 3 2. Sammanfattning

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN GLÄNTAN

ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN GLÄNTAN ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN GLÄNTAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkommen till Gläntan. Dagsrutiner. Förskolans värdegrund och uppdrag. BARNEN. Målbeskrivning. Föräldrasamverkan. Kollegor. VÄLKOMMEN TILL GLÄNTAN.

Läs mer