Berghemsskolan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Berghemsskolan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13"

Transkript

1 Berghemsskolan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Berghemsskolan Dokumentnamn Kvalitetssammanställning Dokumentansvarig Birgitta Edlund rektor/lennart Olofsson rektor Dokumentinformation Upprättad med utgångspunkt från skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete Fastställd/Upprättad Reviderad -- Version -- Giltighetstid

2 2 Innehåll: Inledning sid 3 Förutsättningar... sid 4-5 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse sid 6-13 Beslutade mål och åtgärder sid 14 Slutord sid 15 Bilaga 1: Bedömning av skolans kvalitet och måluppfyllelse Bilaga 2: Resultat - senaste kommungemensamma elevenkäten (Friends åk 3-6) Bilaga 3: Studieresultat

3 3 Inledning Berghemsskolan är en F-6 skola med 148 elever. Under läsåret har vi haft 24 elever i förskoleklass, 124 elever i grundskolan 1-6. Flera i personalgruppen har arbetat många år på skolan och alla har en adekvat utbildning för sitt uppdrag. Samarbetet mellan fritids och skolan är mycket väl fungerande och förskoleklassens personal är väl förtrogen med mottagande av nya elever till skolan. Berghemsskolans fritidshem är integrerad lokal- och verksamhetsmässigt och har under läsåret haft 109 barn placerade på två fritidsavdelningar. Skolan har även fritidsklubb där 25 barn varit inskrivna under läsåret När eleverna i grundskolan går vidare till år 7 börjar de flesta på Bräntbergsskolan, en 7-9- skola som ligger i samma skolområde som Berghemsskolan. Personalen ingår i två arbetslag med lärare i ett arbetslag och fritidspersonal i ett arbetslag. I skolans ledningsgrupp ingår representanter från alla verksamheter och rektor. Varje klass har en klasslärare men i vissa ämnen arbetar klassläraren i annan klass. Vi har försökt att se till de enskilda lärarnas behörighet och börjat med främst teknik där vi har få lärare med behörighet. Tema dagar/veckor arbetar lärare i olika klasser/grupper. Speciallärarna har dels arbetat med enskilda elever men främst arbetat med eleverna i klassrummet

4 4 Förutsättningar Berghemsskolan byggdes på talet och ligger mitt i stadsdelen Berghem. Skolan är uppdelad i stora skolan i två våningar med matsal, slöjdsalar och personalutrymmen. I stora skolan har under året fyra klasser haft sina klassrum. Här finns också skolsköterska/skolläkare och speciallärare. På skolgården finns fyra paviljonger där de yngre eleverna i grundskolan har sina klassrum. I paviljongerna har även förskoleklass och fritids sina lokaler och i en paviljong finns musiksal konferenssal och speciallärare. Verksamheten vid skolan är indelad i arbetslag där fritidspersonalen ingår i ett arbetslag och har samverkan i klasserna upp till och med årskurs fyra. I arbetslagen utvecklas ett nära samarbete mellan yrkesgrupperna med eleven i fokus. Alla har ansvar för alla elever. Vi anser att det är viktigt att i samverkan tydliggöra respektive yrkesgrupps huvudansvar. Det innebär att läraren har ansvar för undervisningen, fritidspedagogen/barnskötaren för fritidsverksamheten och förskolläraren för förskoleklassen. Vid frånvaro hjälps arbetslagen åt och vid behov tas vikarie in. Skolan har en specialpedagog som arbetar i klasserna med små grupper och enskilt med vissa elever. På fritids och i skolan arbetar assistenter som extra stöd för gruppen och även enskilda elever. I skolan går åtta elever med annat modersmål och de har undervisning i sitt modersmål av lärare från Hedlundaskolan och svenska som andra språk av speciallärare i skolan. Skolan har ett litet bibliotek och där en personal har ansvar för inköp av böcker, lånerutiner och även delaktig i planering av läs- och skrivveckor. Skolan har också tillgång till en skolbibliotekarie som kommer kontinuerligt till skolan och som ansvarar för hela Marie Skolområde. Skolan har nya datorer och dataprogram som kontinuerligt uppdateras. Varje lärare har egen dator och skolan har en klassuppsättning datorer som eleverna har tillgång till. Alla elever i åk 6 har egen dator. Alla klassrum är utrustade med Smartboard förutom förskoleklassen som har tillgång till Smartboard i klass 1 Lärarna använder den kontinuerligt i undervisningen. Grundskolan har läromedel som uppdateras varje läsår utifrån behov i de olika klasserna. Förskoleklass och fritids har egen budget för inköp av pedagogiskt material anpassad till de olika verksamheterna. Berghemsskolans personal är tillsvidareanställda förutom en elevassistent och en barnskötare som har visstidsanställning Följande personal arbetar på skolan 3 Förskollärare 7 Lärare 3 Fritidspedagog 1 Idrottslärare 4 Barnskötare/elevassistent 2 Slöjdlärare 1 Musiklärare 1 Vaktmästare 1 Skolsköterska 2 Specialpedagog 1 Rektor

5 5 1 Planeringssekreterare 3 Skolmåltidspersonal från måltidsservice 2 Lokalvårdare från servicekontoret En av barnskötarna har arbetat 10 % i skolans bibliotek fram till och med 1 april I förskoleklass och grundskolan har alla lärare formell behörighet. Personalen på fritids är fritidspedagoger, förskollärare och barnskötare. Under delar av läsåret har vi haft två outbildade barnskötare som vikarerat i skolan.

6 6 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse Styrkor och svagheter/utvecklingsområden Utifrån vårt bedömningsschema, se bilaga 1, där resultat från främst enkäter, elevsamtal, nationella prov så kan vi se följande: Styrka Trygghet, trivsel o likabehandling i samtliga klasser och fritids. Vi kan se att eleverna upplever större inflytande i fritidsverksamheten än i klassrumssituationen. Arbetsklimatet är också en styrka enligt elevernas bedömning. Undervisning, Individanpassning, utvecklingssamtal, bedömning, individuell hjälp och stöd, upplevelser av matematik är också en styrka utifrån elevernas bedömning. Lärande och individanpassning på fritids upplevs också som en styrka. Studieresultat i åk 6 är en styrka medan detsamma i åk 3 utifrån resultat av nationella prov är tillfredsställande- god kvalitet. Elevernas självskattning i åk 4-6 är en styrka och i F-3 tillfredsställande. Individuell hjälp och stöd är både en styrka och tillfredsställande/svaghet. Arbetsbelastning upplevs som en styrka i åk 4-6 men i f-3 tillfredställande. Studieresultat i teknik och biologi är en svaghet. Utvecklingsområden Utveckla elevernas studieresultat i biologi och teknik i åk 4-6.Öka elevernas inflytande i klassrumssituationerna i åk f-3. Se över och utveckla stödet till enskilda elever. Elevers arbetsmiljö Förskoleklass, åk 1-2 Resultat Vi har mycket hög andel elever som känner trygghet och trivsel i skolan. Ju äldre eleverna blir desto mer upplever de sitt inflytande. Överlag upplever eleverna ett gott arbetsklimat och en lagom arbetsbelastning. Arbetsron i klassrummet är överlag god, men en del elever störs av yttre stimuli. Analys Pedagogerna på skolan arbetar aktivt med trygghet och trivsel. Vi arbetar utifrån likabehandlingsplanen och håller fokus på elevinflytande genom att lyssna in barnen och deras synpunkter i verksamheten.. Vi har kontinuerligt klass- och elevråd. Vi har haft två trygghetsvandringar under läsåret som ger eleverna chansen att visa på trygga och otrygga platser i skolan. Detta är en liten skola och därför känner de flesta varandra. Vi har också ett fungerande faddersystem mellan olika klasser där vi planerar in olika aktiviteter. För att skapa arbetsro arbetar vi utifrån god struktur och rutiner. Att vissa elever inte känner tillräcklig arbetsro beror på stora klasser och svårighet att dela in i mindre grupper. Utvecklingsområde/mål Förbättra arbetsron genom att organisera resurserna på ett bättre sätt. Utveckla samverkan mellan skola och fritids. Hitta tid för gemensam planering.

7 7 Skolbarnsomsorg Resultat Elevernas arbetsmiljö på fritidshemmet är av hög kvalitet vilket också har visat sig i tidigare enkätresultat. Analys Vi har under året arbetat aktivt med likabehandlingsplanen samt varit lyhörda för elevernas idéer och tankar genom fritidsråd och dagliga möten med eleverna. Utvecklingsområde/mål Sänka ljudnivån inomhus Förbättra elevernas språkbruk. Synliggöra fritidshemmets kvalité. Utforma och genomföra en fritidsenkät samt utvärdering/uppföljning. Åk 3-6 Resultat När vi jämför Friendsenkäten våren 2013 med trivselenkäten från 2012 och sammanställningen av trygghetsvandringen under våren 2013 så ser vi följande: trygghet, trivsel och likabehandling där 94 % av eleverna i åk 3-6 trivs mycket på bra skolan. Vid jämförelse med kommunen ser vi att åk 3:s resultat är likvärdig med kommunens och åk 4-6 har ett bättre resultat än kommunen som har 89 %. Enligt trygghetsvandringen upplever många barn det som trångt och skrikigt i korridoren, utanför klassrummet och vid matsalen. Friendsenkätens resultat visar att eleverna överlag trivs och har kamrater i skolan. 99 % uppger att de har en kompis i klassen. Resultaten för inflytande och arbetsklimat är mycket tillfredsställande vilket trivselenkäten visar. I årskurserna 4-6 upplevs arbetsbelastningen god, något bättre än kommunsnittet. I årskurs 3 är resultaten jämförbara med kommunens snitt, dock något lägre än åk 4-6. Analys Berghemsskolan är liten skola med ett stabilt område med liten in- och utflyttning. Alla känner alla, både barn och vuxna. Barnen frågar inte bara "sina" lärare utan kan fråga vem som helst om det är något. Personal i matsalen och städet känner också många barn vid namn och är också väl kända för barnen. Eleverna leker ofta över klassgränserna och vi har utvecklat fadderverksamheten för F-klass -åk 6. Klasserna träffas och gör olika aktiviteter tillsammans vilken skapar goda kontakter och god trygghet. Under detta år har vi även infört trygghetsvandringar varje termin då eleverna i mindre grupper berättar för en lärare om hur de upplever olika platser/miljöer. Resultatet har diskuterats och rastvärdarna är informerade om vilka områden barnen upplever som otrygga och kan därför ha extra uppsikt över dem. Ett utvecklingsområde under året har varit att förbättra miljön utanför matsalen. Skåp har flyttats undan och fler klädhängare har fått plats. Detta har medfört att det har blivit mindre trångt och det har dessutom blivit lugnare för barnen att passera till och från matsalen. Matschemat har setts över och det är färre tillfällen då det blir långa köer. Vi arbetar även med trivselfrågor kontinuerligt i klassrummet och under klassrådstid. Vi har dessutom arbetat med likabehandlingsplanen för att göra den

8 synlig för eleverna. Eleverna är duktiga på att ta eget ansvar och ges också ansvar av oss lärare. Vi lärare har även blivit bättre på att synliggöra när eleverna har inflytande vilket nu syns i våra enkäter. Överlag är det bra arbetsro under lektionerna vilket vi även ser i enkäterna, skolan har mycket goda resultat. 93 % av eleverna i åk 4-6 och 90 % av åk 3 upplever att det är mycket bra arbetsklimat. Eleverna upplever att arbetsbelastningen har ökat och känner en större press. Detta gäller främst elever i åk 6, men även yngre elever. Målen och kunskapskraven tydliggörs, betygssättning diskuteras i allt högre grad, kraven ökar på grund av ny kursplan/läroplan och behov av fler prov bidrar till ökad stress för eleverna. Utvecklingsområde/mål Förbättra barnens språkbruk och minska ljudnivå. Utöka elevernas utevistelse under raster Öka rastvärdarnas ansvar genom att påminna eleverna att gå ut Ljudplattor till den del i korridoren som saknar dessa. Minska stressen för eleverna i skolarbetet genom att utveckla och diskutera det med lärare och elever. Handlingsplan utifrån resultat friendsenkät Uppföljning av enkätresultat Vid APT 26/ gick vi igenom resultaten från Friendsenkäten som genomförts i åk 3-6 januari De frågor vi sedan ville fokusera på var: 27 % av eleverna vet inte vem de ska vända sig till när de utsätts för något taskigt på nätet. Flera elever blivit utsatt för att någon skrivit taskiga saker eller skickat taskiga sms/mms till dem, läst något på nätet som känts obehagligt eller känt sig utanför på nätet. 18 % av eleverna någon gång under det senaste året blivit kränkt av en elev på skolan. Åtgärd Vi samtalade inom personalgruppen under APT och diskuterade resultaten. Vi kom överens om att vi skulle ta upp och visa enkäten för eleverna i åk 3-6, vilket vi även har gjort. Det blev bra samtal i grupperna. Enkäten har även presenterats på Föräldrarådet och sedan skickats till samtliga föräldrar som då kunnat ta del av resultaten. Enkäten finns även utlagt på skolans hemsida. Personal på fritidsklubben har också samtalat med eleverna och även kontaktat föräldrarna om mobiltelefonanvändandet. När eleverna har datordag samtalar även personalen om språkbruk och sunt förnuft på internet. Viktigt att hålla denna diskussion levande och vara uppmärksam och lyhörd för att eleverna ska känna trygghet och trivas i skolan och med kompisar. Viktigt också att ALL PERSONAL på skolan gör allt för att elever inte ska bli kränkta samt en direkt tillsägelse när man hör eller ser att någon blir illa behandlad. Ansvarig/ansvariga Klasslärare ansvarar för enkätpresentation och samtal med eleverna samt skickar ut enkätresultatet till föräldrarna. 8

9 9 Ansvarig för hemsidan lade ut enkäten där. Fritidsklubbspersonal för samtal med elever och föräldrar. All personal på skolan hjälps åt med att skapa en trygg miljö för barnen. Datum när det ska vara klart Enkätpresentationen är genomförd. Att skapa trygghet och trivsel är ett ständigt pågående arbete. Elevers lärande och skolans studieresultat Förskoleklass Resultat 7av 23 elever skrev meningar (mars-13) och (juni-13) skriver 20 av av 23 är goda läsare. 100 % uppslutning vid utvecklings-samtal, där föräldrarna uttrycker positiva omdömen om barnens utveckling. Analys Utbildade pedagoger, tydlig struktur och att vi utgår ifrån eleverna i allt lärande ger det goda resultatet. Vi pedagoger vill vara inspirerande och sprida glädje bland barnen. Det ska vara roligt att börja skolan och vi är "bron" in till skolvärlden. Vi verkar för att föräldrarna ska vilja vara delaktiga i vår verksamhet. De ska känna att de är viktiga i elevernas fortsatta lärande. Därför tror vi att de kommer på utvecklings-samtalen. Vi pedagoger har olika ansvarsområden inom förskoleklassens verksamhet. Det innebär att vi har lättare att fokusera och göra uppföljningar. Vi jobbar utifrån Bornholms-modellen, har språk- och matematiklekar i "Mamma Mu" boken och jobbar tematiskt utifrån elevernas intresse-områden. Vi har även ett inspirerande "Matematek" för eleverna. Vi genomför ett sagoprojekt varje vår som innebär att så många har kommit igång/ vidare i sin skrivutveckling. Allt detta arbete tror vi har påverkat de goda resultat vi ser. Utvecklingsområde/mål Utveckla matematiken i förskoleklass genom att prova ny matematikbok Utveckla barnens lärande och pedagogernas pedagogik/metodik genom att samarbeta med UMU angående elevers språkutveckling Skolbarnsomsorg Resultat Vi har mycket god kvalitet när det gäller lärande i fritidshemmet vilket också visat sig i tidigare enkäter. Analys Positiv feedback från föräldrar och elever. Eleverna är kreativa och leker tillsammans. Utvecklingsområde/mål Öka kunskapen om elevernas sociala och personliga utveckling inför utvecklingssamtalen genom att ha dialog med lärarna.

10 10 Åk 1-3 Resultat Nationella prov och diagnoser i åk 3 inte tillfredsställande resultat. Individanpassningen kan förbättras. Utvecklingssamtalen fungerar bra, men Unikum har inte varit så lätthanterligt för föräldrarna. Vi har några elever som har behov av särskilt stöd, men som har visat sig ha större behov än vad de haft under läsåret. Unikum visar att flertalet elever har positiv inställning till matematik. Analys Vi har några elever med stora inlärningssvårigheter som skulle behöva mer stöd än de haft utifrån resultat. Vårt nya matematikmaterial har inte motsvarat våra krav/förväntningar. Det har inte gett eleverna och lärarna de rätta förutsättningarna. Vi ser att ca 25 % av elever/föräldrar inte har fyllt i Unikum innan utvecklingssamtalet. Utvecklingsområde/mål Förändra organisationen kring Nationella Prov med genomförande, rättning och analys genom att fördela arbetsuppgifterna mellan alla i lärargruppen Bättre Matematikmaterial. Fler föräldrar använda unikum, genom att informera på höstens föräldramöte Utvecklingssamtal under dagtid genom att organisera eleverna/lärarna Förbättra organisationen med specialpedagog/speciallärare vid frånvaro Åk 4-6 Resultat Alla elever i årskurs sex når minst godkändnivå i slutet av vårterminen i samtliga ämnen. I de nationella proven kan vi se att eleverna från Berghemsskolan ligger mycket högt vad gäller engelska, svenska och matematik. Personalen är nöjd med resultaten i kärnämnena. Analys Kompetenta lärare, elever som kommer från studiemotiverade hem, implementerade kursplaner, elever som är motiverade vid prov. Angående elevers upplevelser av matematik så är eleverna intresserade, diskuterar och är aktiva. Specialundervisningen har inte fungerat tillfredsställande på grund av för få resurstimmar i klasserna utifrån behov. Svårt att hitta tider att träffas och diskutera och följa upp elevers resultat/handledning. Utvecklingsområde/mål Förbättra uppföljning av elevernas betyg i åk 7 genom att ha dialog med högstadielärarna främst på nätverksträffar, diskutera och analysera tillsammans.

11 Särskilt stöd åk 1-6 Under läsåret har 27 elever haft åtgärdsprogram, åk 1-3, 13 åtgärdsprogram och åk åtgärdsprogram. Insatserna har främst varit svenska, läsförståelse och att skriva, och matematik. Tillsammans med specialpedagogerna och lärarna har vi haft kontinuerlig uppföljning för att se om det stöd eleverna får har gett resultat. Elevhälsan har gett stöd i både grupp och individnivå. Pedagogiska stödteamet har under läsåret 2013 gett stöd i en klass. Vi har under läsåret haft för få timmar specialundervisning vilket ställt ökat krav på klasslärarna. De fyra elever vi har som läser Sva har fått undervisning av en erfaren lärare. En elev har fått studiehandledning under läsåret. Nio elever har rätt till undervisning i sitt modersmål och samtliga har deltagit. 11 Elevers personliga och sociala utveckling Förskoleklass /skolbarnsomsorg Resultat "Jag kan" och utvecklingssamtal/elevsamtal material har visat att eleverna har god självskattning. Analys Eleverna ges tillfälle att uttrycka önskemål. Lyhörda pedagoger som sätter eleverna i fokus. Hälsa som tema. Jobbar aktivt för att skapa en miljö som inspirerar till god hälsa och fysisk aktivitet. Vid behov ges extra stöd. Utvecklingsområde/mål Ett mer genomtänkt genusperspektiv genom att Medvetandegöra aktiviteternas innehåll utifrån barngrupp och pedagoger. Lägga fokus på att lyfta pojkar och flickor och att vi som pedagoger inte faller in i de traditionella könsroller, vad gäller ansvarsområden. Lyfta arbetet i samtal vid återkommande träffar. Åk 1-6 Resultat I Unikum kan vi se att de flesta elever trivs mycket bra i skolan. För de som visar att de inte trivs till fullo förs samtal om hur vi kan hjälpa dem. De flesta elever är duktiga på att gå ut rast och är aktiva i olika lekar. Rasterna är väl tilltagna. De flesta elever kommer till skolan och är utvilade och med frukost i magen. De flesta elever äter gärna minst en portion till lunch. Analys Samtal om elevernas trivsel har förts under utvecklingssamtalen. När vi ser att elever behöver hjälp i sin sociala situation synliggörs detta i personalgruppen och stöd som behövs sätts in. Till lunch finns ofta flera alternativ att välja mellan och dessutom finns en varierad salladsbuffé. Måltidspersonalen har ett trevligt bemötande och har god koll på barnens allergier. De uppmuntras också att alltid äta grönsaker. För att skapa lugn och ro i matsalen har vi fem tysta minuter med varje klass. Det har skapat en lugnare matmiljö.

12 Utvecklingsområde/mål Öka rastvärdarnas ansvar genom att påminna eleverna att gå ut Minska ljudnivån genom att sätta upp ljudplattor till den del i korridoren som saknar dessa. Minska stressen för eleverna i skolarbetet genom att utveckla och diskutera det med lärare och elever 12

13 13 Övriga områden t ex lärande för hållbar utveckling, Hållbar utveckling Ny ansökan under höstterminen 2013.

14 14 Beslutade mål och förbättringsåtgärder Utvecklingsområden (kort sikt) Likabehandling trygghet och trivsel Förbättra språkbruket Åtgärder Fri: Utforma och genomföra en fritidsenkät samt utvärdera och analysera resultatet därefter vidta åtgärder till förändringar Fri/F-6: Arbeta med förbättring av språkbruket i verksamheten genom att pedagogerna är goda förebilder. Pedagogerna uppmärksammar barnens språk och agerar omgående. Arbetsför delning fri Alla Arbetsgång uppföljning Vid arbetslagsträffar och APT sker uppföljningar kontinuerligt av alla åtgärder Förbättra arbetsron F-3 :Genom att organisera resurserna på ett bättre sätt- samverkan fritids och skola, samt genom att sänka ljudnivån inomhus. Lärare/fri Vid arbetslagsträffar Apt Förbättra stödet till enskilda elever Förändra organisationen kring nationella prov. F-3Genom att förbättra organisationen vid frånvaro av specialpedagog/speciallärare F-6 Genom att fördela arbetsuppgifterna mellan alla inom lärargruppen, dvs att fördela arbete/rättning och bedömning olika ämnesprov inom skolans arbetslag Lärare/ rektor Lärare/ rektor Vid arbetslagsträffar Apt Vid arbetslagsträffar Apt Sänka ljudnivån inomhus. Ljudplattor i korridoren där det saknas. Metodmässigt arbete i elevgrupperna med att sänka ljudnivån inomhus. Rektor Alla Rektor kollar kring plattorna Sträva efter att ha utvecklingssamtal på dagtid. 1-6:Genom att organisera eleverna/lärarna och samplanera aktivitet för att frigöra personal. Arbetslag /rektor Diskussion vid första lärarträffen då samtalen börjar redan i september. Sträva efter förbättrad uppföljning av elevernas betyg i åk :Genom att ha dialogen med högstadielärarna främst på nätverksträffar, diskutera och analysera tillsammans. Få återkoppling från högstadielärarna om hur det går för våra gamla elever. Lärare Vid arbetslagsträffar nätverk Ökad måluppfyllelse Utvecklingsområde (lång sikt) Synliggöra fritidshemmets kvalité Prioritera tid för att fortlöpande utvärdera och analysera skolans lärande och resultat, både kunskapsmässigt och socialt Åtgärder Fri: Avsätta tid till arbetet med dokumentation och synliggöra det för föräldrarna via veckoplanering, månadsbrev, fotografier och daglig föräldrakontakt. Rektor/ Alla Arbetsför delning Fri Vid arbetslagsträffar Apt Arbetsgång uppföljning Vid arbetslagsträffar Apt Ge pojkar och flickor samma förutsättningar Fri/F-6: Arbeta utifrån ett mer genomtänkt genusperspektiv som genomsyrar verksamheten. Planera aktiviteter och inköp som passar både pojkars och flickors intressen. Pedagogerna granskar sitt eget förhållningssätt och analyserar hur könsmönster tar sig utryck i den pedagogiska verksamheten. Alla Vid arbetslagsträffar och APT Öka elevernas inflytande i klassrummet F-3:Genom att medevetandegöra eleverna när de kan påverka / har inflytande. Vilka valmöjligheter de har i olika situationer Medvetandegöra dem om att de kan påverka sitt lärande lärare Vid arbetslagsträffar och APT Ge bättre helhetssyn kring barn/elever vid utvecklingssamtal F-3: Utveckla dialog mellan fritids och skola. Skapa tid för gemensam planering fritids/skola Alla berörda Vid arbetslagsträffar och APT

15 15 Slutord Berghemsskolan har under läsåret arbetat mycket med att förankra och arbeta utifrån de nya styrdokumenten och ser att vi är på mycket god väg att hitta ett arbetssätt som är hållbart både på kort sikt och på lång sikt. Arbetsbelastning har varit hög för lärarna och även för eleverna i främst åk 6 inför betygssättning och nationella proven. Viktigt att se över hur vi kan minska lärarnas arbetsbelastning både på kort och lång sikt genom att granska organisationen både i den enskilda skolan men också inom hela för och grundskolan. Ekonomin i skolan har varit anstängd under budgetåret beroende på låg elevpeng och skolans behov av insatser/stöd för enskilda elever. Berghemsskolan har goda förutsättningar att nå ännu högre resultat både för eleverna men också att förbättra lärarnas arbetsbelastning. Umeå den 15 september 2013 Birgitta Edlund/ Lennart Olofsson Rektor Rektor

16 Bilaga 1 16

17 Svarsfrekvens 17

18 Bilaga 3 18

19 19

20 20

Berghemsskolan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14

Berghemsskolan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 Berghemsskolan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Berghemsskolan Dokumentnamn Kvalitetssammanställning Dokumentansvarig Lennart Olofsson rektor Dokumentinformation

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Bullmarks skola Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Bullmarks skola Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 7 Slutord 8 Bilaga 1: Bedömning av skolans

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 1 Innehållsförteckning GRUNDFAKTA 3 VÅRT KVALITETSARBETE 3 VISION 5 NORMER OCH VÄRDEN 5 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE 6 KUNSKAPER 7 SKOLA OCH HEM 8 EXEMPEL PÅ

Läs mer

UTVÄRDERING. av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14

UTVÄRDERING. av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14 Dokumentation grundsärskola Malmö stad KVALITETSRAPPORT UTVÄRDERING av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14 skickas senast 1/9 till grfkvalitet@malmo.se Skola: Stenkulaskolan / Grundsärskolan Rektor:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Sidan 1 av 15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Idenors skola och fritidshem Giltighetstid: 2015 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja

Läs mer

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016 Verksamhetsplan Fylsta Skola 2015-2016 Fylsta skola 2015/2016 Förutsättningar Fylsta skola är en fyravånings F 5 skola belägen i centrala Kumla. Den uppfördes 1902 och har sedan dess genomgått ett antal

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Vaxö Skola

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Vaxö Skola BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Vaxö Skola grundskolan, fritidshemmet Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för grundskolan och fritidshemmet

Läs mer

Fontinskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fontinskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Fontinskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem och Fritidsklubb Gäller år 2015 Vår vision Vi på Fontinskolan

Läs mer

Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen F-9 och Fritidshem 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-9 och Fritidshem

Läs mer

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 1 HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 Läs igenom och skriv under och lämna in sista sidan till skolan som bekräftelse på att du tagit del av Likabehandlingsplanen.

Läs mer

Arbetsplan/Beskrivning

Arbetsplan/Beskrivning VRENA FRISKOLA Arbetsplan/Beskrivning Läsåret 2013/2014 ARBETSPLAN VRENA FRISKOLA LÄSÅRET 13/14 Under läsåret är våra prioriterade utvecklingsområden: - Få fler elever att känna sig trygga och trivas på

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 Datum 2010-10-18 Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 2010-10-07 Anders Thomas rektor Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan Kvalitetsredovisning Björkhagaskolan 2011-2012 1 1. Grundfakta Enhetens namn: Björkhagaskolan Verksamhetsform: Grundskola Antal elever (15 oktober): 320 Elevgruppens sammansättning ålder, genus och kulturell

Läs mer

FörskolanSmöret Kvalitet och måluppfyllelseläsåret 2011/12

FörskolanSmöret Kvalitet och måluppfyllelseläsåret 2011/12 1 FörskolanSmöret Kvalitet och måluppfyllelseläsåret 2011/12 Innehåll: Inledning.. 2 Förutsättningar..... 3 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse. 4 Beslutade mål och åtgärder. 7 Slutord. 9 Bilaga 1:

Läs mer

Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014

Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014 Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014 Områdets beskrivning av verksamheten, nyckeltal Personaltäthet Ljungbyhedsskolan: Totalt antal personal: 39.89 varav lärartjänster

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Parkens förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola år 1-6, fritidsverksamhet, Grundsärskolan 1-6, Träningsskola Läsår: 2015

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Eddaskolan 2009

Kvalitetsredovisning. Eddaskolan 2009 Kvalitetsredovisning Eddaskolan 2009 Inledning Nationella styrdokument Verksamheten i grundskola, grundsärskola och fritidshem regleras av olika styrdokument som FNs barnkonvention, skollagen, förordningar,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hökåsenskolan. Ann Hammarström, rektor

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hökåsenskolan. Ann Hammarström, rektor Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hökåsenskolan Ann Hammarström, rektor Innehåll Grunduppgifter... 4 Namn på skolan/fritidshemmet som planen omfattar... 4 Verksamhet... 4 Vår vision... 4

Läs mer

Förskolan Mjölken. Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14

Förskolan Mjölken. Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 1 Förskolan Mjölken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...3 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 4 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Dokumenttyp Redovisning

Läs mer

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vänner ger glädje! Läsåret 2013-2014 1 Innehållsförteckning Framsida. 1 Innehållsförteckning.. 2 Grunduppgifter

Läs mer

Gefle Montessoriskola F-9. Kvalitetsredovisning 2008/2009. Ledningsgrupp: Elisabet Enmark, Monica Hylén, Karin Lindqvist, Sofie Söderlund

Gefle Montessoriskola F-9. Kvalitetsredovisning 2008/2009. Ledningsgrupp: Elisabet Enmark, Monica Hylén, Karin Lindqvist, Sofie Söderlund Gefle Montessoriskola F-9 Kvalitetsredovisning 2008/2009 Ledningsgrupp: Elisabet Enmark, Monica Hylén, Karin Lindqvist, Sofie Söderlund 1 Innehållsförteckning: 1. Inledning, s.3 2. Stolta över, s.4 3.

Läs mer

Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan

Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan Inledning. Den här planen omfattar alla verksamheter, skola såväl som förskoleklass och fritidshem, på Tjelvarskolan. Eftersom våra verksamheter samarbetar tätt kring

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan. En del av det livslånga lärandet

Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan. En del av det livslånga lärandet Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan En del av det livslånga lärandet Innehållsförteckning Inledning...3 Verksamhetsperspektiv...5 Prioriterade mål... Resultat och måluppfyllelse... Medborgarperspektiv...6

Läs mer

SID 1 (10) 2011-11-18 UTBILDNINGSNÄMNDEN. Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012

SID 1 (10) 2011-11-18 UTBILDNINGSNÄMNDEN. Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012 SID 1 (10) UTBILDNINGSNÄMNDEN SÖDE RMALMSSKOLAN 2011-11-18 Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012 SID 2 (10) Inledning Södermalmsskolan är en F-9 skola som ligger vid Mariatorget i hjärtat av Södermalm.

Läs mer

Sinntorpsskolan F-3s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sinntorpsskolan F-3s plan mot diskriminering och kränkande behandling Sinntorpsskolan F-3s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, Förskoleklasser, Fritidshem Läsår 2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014 Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014 1 Björkhagaskolan 2014-08-15 Systematiskt kvalitetarbete Kvalitetsrapport 2013-2014 1. GRUNDFAKTA Enhetens namn Björkhagaskolan Antal elever (15 oktober)

Läs mer

Kvalitetsredovisning Skola/fritids

Kvalitetsredovisning Skola/fritids Kvalitetsredovisning Skola/fritids 2013-2014 Verksamheten som helhet Vår vision är att skapa en skola som vilar på demokratins grund och där verksamheten grundar sig på ett livslångt lärande. Kunskaper,

Läs mer

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Skola Ort Ansvarig rektor Kontaktinformation Kundtjänst 0910 73 50 00 Kundtjanst@skelleftea.se 1. Vår grundverksamhet Auraskolan i Skelleftehamn är en F-2 skola med

Läs mer

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6.

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. 1 Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. Lå 2014/15 En skola, förskoleklass och fritidshem för alla, där alla känner sig

Läs mer

KVALITETSRAPPORT GRA MESTA SKOLAN 2013/2014

KVALITETSRAPPORT GRA MESTA SKOLAN 2013/2014 KVALITETSRAPPORT GRA MESTA SKOLAN 13/ Stefan Karlstedt Rektor Ann-Kristin Fredriksson Biträdande rektor Sida 1 Innehåll 1) Rektor/förskolechef skriver om läsåret... 3 ) Allmän del som innehåller fakta

Läs mer

Vår lokala likabehandlingsplan 2015. Järnforsens skola

Vår lokala likabehandlingsplan 2015. Järnforsens skola p Reviderad 2015-08-09 Vår lokala likabehandlingsplan 2015 Järnforsens skola På Järnforsen skola arbetar vi tillsammans för att alla ska kunna gå till förskoleklass, skola och fritidshem med glädje och

Läs mer

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Sidan 1 av 5 ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016. Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden

Arbetsplan 2015/2016. Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden Arbetsplan 2015/2016 Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper, Bedömning och betyg

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö GRUNDSKOLA: 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva hur vi tar

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING Utbildning KVALITETSREDOVISNING Klågerupskolan F-5 2007 2008-02-06 Klågerupskolan F-5 Enligt Förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet skall varje kommun senast den 1 maj varje år

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2009 STRÖMSTADS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Odelsbergsskolan Inlämnad av: Brittmari Marberger Barn- och utbildningsförvaltningen Förskola och Grundskola Kvalitetsredovisning

Läs mer

Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14

Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 1 Förskolan Kompassen Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...3 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 5 Beslutade mål och åtgärder 7 Slutord 7 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor)

Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor) Gymnasieskola Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor) Skolsyster Ingela Bergling, Specialpedagog Agneta Ernstson, Kurator Åsa Berg Alma Lindblom, Elevrådsordförande

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2010 - vt 2011

Kvalitetsredovisning ht 2010 - vt 2011 Kvalitetsredovisning ht 2010 - vt 2011 NEPTUNISKOLAN F-5 Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Lena Hagström 2011-09-29 1 (17) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN...2 2. GRUNDSKOLA: RUTINER, DOKUMENTATION OCH

Läs mer

Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013

Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(14) Margareta Skog 2013-06-24 Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013 Inledning Järbo/Jäderfors ro kvalitetsredovisar sin verksamhet

Läs mer

Förskolan Prosten Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Förskolan Prosten Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 Förskolan Prosten Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Förkolan Prosten Dokumentnamn Kvalitetssammanställning Dokumentansvarig Charlotta Blomqvist Dokumentinformation

Läs mer

Underlag för systematiskt kvalitetsarbete

Underlag för systematiskt kvalitetsarbete Underlag för systematiskt kvalitetsarbete Enhet: Munspelets fritidshem Ansvarig: Eva Persson, rektor LÄSÅRETS VERKSAMHETSPLAN Mål för läsåret 2014-15 Vår vision: Vi ger våra barn och elever trygghet så

Läs mer

Kvalitetsrapport Så här går det

Kvalitetsrapport Så här går det Kvalitetsrapport Så här går det Uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet på Terra Novaskolan Verksamhetsåret 2014/2015 Kort sammanfattning av enhetens kvalitetsarbete under verksamhetsåret Det

Läs mer

Likabehandlingsplan mot kränkande behandling Ugglemoskolan 2015/2016

Likabehandlingsplan mot kränkande behandling Ugglemoskolan 2015/2016 Likabehandlingsplan mot kränkande behandling Ugglemoskolan 2015/2016 Vision Ugglemoskolan vill att alla inom skolan ska känna samma rättvisa, likvärdighet och trygghet. Arbetslaget ska utveckla en skola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Östra skolan 2015 Upprättad 20150108 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN 1. Artediskolan. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14

NORDMALINGS KOMMUN 1. Artediskolan. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 NORDMALINGS KOMMUN 1 Artediskolan Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 NORDMALINGS KOMMUN 2 Innehåll Inledning sid 2 Förutsättningar sid 2 Elevernas arbetsmiljö sid 3 Elevernas lärande och skolans studieresultat

Läs mer

Lokal verksamhetsplan. Björkhagaskolan

Lokal verksamhetsplan. Björkhagaskolan Lokal verksamhetsplan Björkhagaskolan 2014-2015 Verksamhetsbeskrivning Björkhagaskolan Enheten Björkhagaskolan är en F-6 skola med ca 340 elever. Skolans verksamhet omfattar två enheter. En med elever

Läs mer

Årsrapport 2013. Gamla Påvelundsskolan

Årsrapport 2013. Gamla Påvelundsskolan Årsrapport 2013 Gamla Påvelundsskolan Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Beskrivning av enheten... 3 1.2 Årets viktiga händelser... 3 1.3 Sammanfattning... 5 2 Mål och utvecklingsfrågor... 6 2.1

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkestaskolan 2015-2016 1 Innehåll Diskrimineringslagen och skollagen... 3 Definitioner av nyckelbegrepp... 3 Handlingsplikt och krav på aktiva åtgärder...

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014 Lillåns södra skola inkl fritidshem Skolnämnd Nordväst

Arbetsplan 2013/2014 Lillåns södra skola inkl fritidshem Skolnämnd Nordväst Arbetsplan 2013/2014 Lillåns södra skola inkl fritidshem Skolnämnd Nordväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fria Läroverken Karlstad

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fria Läroverken Karlstad Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fria Läroverken Karlstad Läsåret 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Rektorsgruppen Magnus

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/14

Verksamhetsplan 2013/14 BARN OCH UTBILDNING 2013-09-23 Verksamhetsplan 2013/14 Sundsvalls kommunala grundskolor Högom skola Anna-Carin Olsson 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det

Läs mer

2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009

2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009 2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009 FÖRUTSÄTTNINGAR:20080818 PERSONAL: Lärare klass : 11,29 Lärare Musik 0,42 Lärare Slöjd 1,80 Lärare Idrott 1,07 Lärare Hemkunskap 0,24 Speciallärare 2,85

Läs mer

Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun

Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun Dnr: KS 2014/590 Revideras varje år Innehåll Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/ 2013 Förskolan Sörängen Hallsbergs Kommun

Kvalitetsredovisning 2012/ 2013 Förskolan Sörängen Hallsbergs Kommun Kvalitetsredovisning 2012/ 2013 Förskolan Sörängen Hallsbergs Kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och mål för den aktuella tidsperioden 3 Underlag och

Läs mer

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Verksamhet: Rostaskolan Betyg och bedömning, skola Stödtimmen i åk 5-6 har gjort att vi fått högre måluppfyllelse. Tidiga utvecklingssamtal har bidragit

Läs mer

LIKA-behandlingsplan

LIKA-behandlingsplan LIKA-behandlingsplan Arthur Engbergskolan Hassela 2015/2016 1. Skolans vision för likabehandlingsarbetet Barnen som går i Arthur Engbergskolan och i vår fritidsverksamhet skall känna sig trygga och glada.

Läs mer

Utsäljeskolan. Enkät- och kunskapsresultat 2014

Utsäljeskolan. Enkät- och kunskapsresultat 2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2014 Utsäljeskolan Enkät- och kunskapsresultat 2014 Skola I Utsäljeskolan är alla undervisande lärare utbildade och undervisar i de ämnen de är behöriga i. Trots utbildning

Läs mer

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling vid Montessoriförskolan Fröhuset och Montessoriskolan Växthuset samt för fritidsverksamheten

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling vid Montessoriförskolan Fröhuset och Montessoriskolan Växthuset samt för fritidsverksamheten Plan för likabehandling och mot kränkande behandling vid Montessoriförskolan Fröhuset och Montessoriskolan Växthuset samt för fritidsverksamheten 2011-2012 Innehållsförteckning Plan för likabehandling

Läs mer

Onsjöskolans likabehandlingsplan

Onsjöskolans likabehandlingsplan 151007 Onsjöskolans likabehandlingsplan Onsjöskolans likabehandlingsplan omfattar såväl arbetet med likabehandling, arbetet mot diskriminering (Diskrimineringslagen) och arbetet mot kränkande behandling

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för perioden: Aug 2014-juni 2015 Ansvarig för planen: Hanna Lindö Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola,

Läs mer

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Onsdag 14 november 2012 Ansvarig för internkontrollen Jan Gayen 1 Innehåll Bakgrund... 2 Fakta om Samrealskolan åk

Läs mer

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 1 (8) 2012-11-20 Lärande Lärande Centralt Hulanskolan Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 LERUM100, v 1.0, 2008-07-25 1. Allmän del - Beskrivning av verksamheten Verksamhetsidé På Hulanskolan har

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Vi vill att barnens egna önskemål i ännu större utsträckning ska få utrymme i

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Sövestad skola Ansvarig rektor: Jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Eskilsby skola Grundskola, förskoleklass och fritidshem 1 Presentation av verksamheten läsåret 2013-2014 Eskilsby skola består av en integrerad klass med

Läs mer

Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan

Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan Ankarsviks skola Lena Funseth Norberg 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det goda livet möjligt! Alltid

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Diskriminering och kränkande behandling...

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans vision sid 3 Diskrimineringslagen sid 3 Definition av begreppen sid 3 Åtgärder vid diskriminering och kränkande

Läs mer

Myggenäs skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Förskoleklass Fritidshem Grundskola årskurs 1-5 Förberedelseklass

Myggenäs skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Förskoleklass Fritidshem Grundskola årskurs 1-5 Förberedelseklass Myggenäs skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016 Förskoleklass Fritidshem Grundskola årskurs 1-5 Förberedelseklass Ansvarig rektor Namn Inger Fält Datum 2015-09-01 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn

Läs mer

Kvalitetsrapport 2015 Tanumskolan åk 7-9

Kvalitetsrapport 2015 Tanumskolan åk 7-9 Kvalitetsrapport 2015 Tanumskolan åk 7-9 Lärande Verksamhetens måluppfyllelse Svenska Åk 3 Studieresultat ämnesprov grundskolan Antal elever Antal elever som har: Procent Nått målen i ämnesprovet* Svenska

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergsskolan F-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergsskolan F-6 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergsskolan F-6 a för planen Vår vision Granbergsskolan är en F-9-skola beläget i utkanten av centrala Bollnäs med närhet till skog och natur. Skolan

Läs mer

Åsen Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Åsen Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Åsen Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. LENA ANDERSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 Åsen År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 58 45 8 7 Kommunbidrag

Läs mer

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2014-02-20 Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Skolan består av 2 arbetslag F-3, 4-6. Vi är uppdelade i två byggnader

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Vision På Emanuelskolan har eleverna en fysiskt bra arbetsmiljö, är trygga och trivs i skolan. Man kan komma till skolan som man är och man utvecklas som

Läs mer

Åtgärder för utveckling från föregående kvalitetsredovisning

Åtgärder för utveckling från föregående kvalitetsredovisning UTBILDNINGSNÄMNDEN VÄSTE RTORPSSKOLAN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (14) 2014-09-12 Handläggare: Barbro Engeflod Telefon: XTelefonX Kvalitetsredovisning Inledning Vår vision; Västertorpsskolan - den

Läs mer

Hedens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Gällande 2013-11-01 2014-11-01 Ansvar och omfattning Ansvariga för planen är Trygghetsteamet på Hedens skola samt rektor Per Röjfors. Trygghetsteamet

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009/2010. Hults förskola Eksjö Kommun

Kvalitetsredovisning 2009/2010. Hults förskola Eksjö Kommun Kvalitetsredovisning 2009/2010 Hults förskola Eksjö Kommun 1 Innehållsförteckning: 1. Övergripande information 1.1 Fakta om Hults förskola 1.2 Ansvar för kvalitetsredovisningens innehåll 1.3 Rutiner och

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. Järna Grundskola. Ansvarig chef: Anders Ydebrink

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. Järna Grundskola. Ansvarig chef: Anders Ydebrink Utbildningskontoret Kvalitetsredovisning 2009 Järna Grundskola Ansvarig chef: Anders Ydebrink Inledning 2009 har varit ett tufft år ekonomiskt. Det har inneburit hårda ekonomiska åtstramningar. Hade vi

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2007

KVALITETSREDOVISNING 2007 KVALITETSREDOVISNING 2007 Klockarbacken Föreståndare Jenny Bengtsson Ordförande Madeleine Andersson Adress Axénsv 11 Postadress 591 97 Motala Telefon 0141-220410 Fax 0141-220411 E-post info@klockarbacken.se

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014 Hamburgsund Ro Grundskola och fritidshem

Kvalitetsrapport 2014 Hamburgsund Ro Grundskola och fritidshem Kvalitetsrapport 2014 Hamburgsund Ro Grundskola och fritidshem Lärande Studieresultat ämnesprov grundskolan Antal elever Nått målen i alla delprov Procent Svenska Åk 3 41 28 68 % Åk 6 29 27 93 % Åk 9 32

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Ljungbyskolan och Ljungbyskolans fritidshem 2014-2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Ljungbyskolan och Ljungbyskolans fritidshem 2014-2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Ljungbyskolan och Ljungbyskolans fritidshem 2014-2015 1 (15) Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Ljungbyskolan skolår F-5 inklusive

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkandebehandling för Hagaskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkandebehandling för Hagaskolan. 1(10) 2014-01-07 Likabehandlingsplan och plan mot kränkandebehandling för Hagaskolan. Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post 692 80 KUMLA Stadshuset, Torget 1 019-58 80 00 019-58 81 15 kommun@kumla.se

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Klippans kommun Färingtofta skola Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011

Barn- och utbildningsförvaltningen Klippans kommun Färingtofta skola Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 Barn- och utbildningsförvaltningen Klippans kommun Färingtofta skola Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 Nyckeltal för verksamhet, F-3 Färingtofta Fklass: 10 barn; 0,85 pedagog;8,50 lärare/100elever;

Läs mer

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 2012 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 Strängnäs kommun 2012-08-06 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht-2012 Skollag (2010:800)/ Nämndmål och Lokal arbetsplan Skollagen 1 kap 5 Utformning

Läs mer

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Bråtenskolan Barn- och utbildningsförvaltningen

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Bråtenskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Normer & värden En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Bråtenskolan Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplansmål Skolans mål är att varje elev kan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun 2015-08-25 Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Läsår 2014-2015 Ann-Christine Holst Rektor Svarteborgs skolor Sida 2 av 9 Skolans verksamhet måste utvecklas så att

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Förskoleområde Östra 1 Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Förskolans

Läs mer

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 2013-2014

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 2013-2014 LERUM100, v 1.0, 2008-07-25 1 (12) Lärande Lärande Centralt Hulanskolan Kvalitetsrapport för Hulanskolan 2013-2014 1. Allmän del - Beskrivning av verksamheten Verksamhetsidé På Hulanskolan har vi en verksamhet

Läs mer

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 a för planen

Läs mer

Banslättsskolans fritidshem

Banslättsskolans fritidshem s fritidshem informationsfolder 15 01 07 Välkommen till s fritidshem s fritidshem bedriver en verksamhet där målsättningen är att skapa förutsättningar för att eleverna ska utveckla sin sociala kompetens

Läs mer