Förslag till mer flexibla budgetperioder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till mer flexibla budgetperioder"

Transkript

1 Kommunledningskontoret Dnr Ks Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Förslag till mer flexibla budgetperioder FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Kommunfullmäktige förelås besluta ändra kommunens ekonomistyrningsregler punkterna 2.5 (Budget och flerårsplan) respektive 2.11 (Resultathanteringsregler) enligt bilaga 1, för att möjliggöra mer flexibla budgetperioder. FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 1. Kommunens ekonomistyrningsregler punkterna 2.5 (Budget och flerårsplan) respektive 2.11 (Resultathanteringsregler) ändras enligt bilaga 1, för att möjliggöra mer flexibla budgetperioder. SAMMANFATTNING Kommunfullmäktige beslutade , 106 att från och med budgetåret 2009 införa en tvåårsbudget för att få ett mer långsiktigt fokus, ge nämnderna möjlighet till en mer långsiktig planering samt minska arbetet med budgeten. Kommunens ekonomistyrningsregler anpassades samtidigt till dessa ändrade regler. När det kommer till ändrade majoritetsförhållanden i samband med val har det visat sig att det kan behövas en större flexibilitet i ekonomistyrningsreglerna vad avser budgetperiodernas längd. Därför föreslår kommunstyrelsens förvaltning att ekonomistyrningsreglerna ändras så att kommunfullmäktige i samband med respektive budgetbeslut kan besluta om budgetperiodens längd, utan att ekonomistyrningsreglerna ska behöva skrivas om.

2 BAKGRUND Kommunfullmäktige beslutade att från och med budgetåret 2009 införa en tvåårsbudget för att få ett mer långsiktigt fokus, ge nämnderna möjlighet till en mer långsiktig planering samt minska arbetet med budgeten. Kommunens ekonomistyrningsregler anpassades samtidigt till dessa ändrade regler. När det kommer till ändrade majoritetsförhållanden i samband med val har det visat sig att det kan behövas en större flexibilitet i ekonomistyrningsreglerna vad avser budgetperiodernas längd. Därför föreslår kommunstyrelsens förvaltning att ekonomistyrningsreglerna ändras så att kommunfullmäktige i samband med respektive budgetbeslut kan besluta om budgetperiodens längd, utan att ekonomistyrningsreglerna ska behöva skrivas om. Kommunens ekonomistyrningsregler finns samlade i en ekonomihandbok som består av de olika regler och beslut som gäller för kommunens ekonomihantering. Ekonomistyrningsreglerna finns i kapitel 2 och består av följande avsnitt: 2.1 Mål för kommunens ekonomistyrning 2.2 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 2.3 Organisation och ansvar 2.4 Principer för taxesättning i kommunen 2.5 Budget och flerårsplan 2.6 Redovisning 2.7 Uppföljning 2.8 Intern kontroll 2.9 Bokslut och årsredovisning 2.10 Investeringar 2.11 Resultathantering 2.12 Finansiering 2.13 Regler och policy för tekniska monopol I avsnitten 2.5 respektive 2.11 finns idag specifikt angivet att kommunen ska ha en tvåårsbudget. I bilaga 1 finns redovisat förslag till nya ekonomistyrningsregler vad gäller budget och flerårsplan samt resultathantering som innehåller en mer neutral beskrivning av kommunens budgetperiod. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Joakim Kärnborg Peder Brandt

3 Bilaga Budget och flerårsplan Ny text Budgetprocessen utgår från gällande mål och ekonomiska ramar. Om målen även ska gälla för externa utförare måste dessa skrivas in i respektive avtal. Gammal text Budgetprocessen utgår från gällande mål och ekonomiska ramar. Även externa utförare kan omfattas av vissa övergripande mål. Detta ska i så fall regleras i upphandlingsprocessen. I avtalen med externa utförare ska sedan dessa mål anges. Anslagsfinansierade nämnder tilldelas en nettoram för sin verksamhet och ska inom den ramen redovisa ett förslag till budget för den kommande budgetperioden samt en plan för därpå följande planeringsperiod. Nämnderna ska även ange vilka effekter detta får för verksamheten. Verksamhet som inte är anslagsfinansierad1 ska upprätta budgetförslag utifrån beräknade intäkter. Normalt ska en sådan budget redovisa ett nollresultat. Respektive nämnd beslutar om ifall enheterna får budgetera övereller underskott för hela eller delar av sin verksamhet. Anslagsfinansierade nämnder får en nettoram för respektive år och ska redovisa ett förslag till budget för de kommande två åren med plan för påföljande två år som ryms inom ramen samt ange vilka effekter detta får för verksamheten. Verksamhet som inte är anslagsfinansierad 2 ska upprätta budgetförslag utifrån beräknade intäkter. Normalt ska en sådan budget redovisa ett totalt 0-resultat för respektive nämnd. Respektive nämnd beslutar om och i så fall hur enheter får budgetera övereller underskott för hela eller delar av sin verksamhet Budgetprocessen Kommunallagen föreskriver när kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige måste upprätta respektive fastställa kommunens budget. Normalt ska budgeten upprättas av kommunstyrelsen före oktober månads utgång och fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång. Om det finns särskilda skäl kan tidplanen förskjutas en månad Budgetprocessen Kommunfullmäktige fastställer senast i november varje år skattesats och en samlad resultat- och finansieringsbudget för kommunen för nästkommande kalenderår med plan för efterföljande två år. 1 T.ex. verksamhet som är uppdragsfinansierad eller finansierad via upphandling/avtal. 2 T.ex. verksamhet som är uppdragsfinansierad eller finansierad via upphandling/avtal.

4 Anvisningar för budgetarbetet utarbetas och fastställs av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ansvarar för att budgetprocessen inte endast fokuserar på budgeten utan även på planperioden i sin helhet. Kommunfullmäktige beslutar om för vilken tidsperiod budgeten och därpå följande plan ska avse. Kommunfullmäktige fastställer senast i november vartannat år nämndernas ramar för de kommande två åren med plan för påföljande två år. Valår fastställs tvåårsbudget och plan av nyvalda fullmäktige i november. Direktiv och anvisningar för budgetarbetet utarbetas och fastställs av kommunstyrelsen. Respektive nämnd ska i budgeten formulera och besluta om mål för sin verksamhet. Dessa ska visa hur respektive nämnd avser att bidra till uppfyllandet av kommunens övergripande mål och strategier. Budget och plan ska innehålla mål för verksamheten samt beräknade: Kostnader och intäkter Investeringar och investeringsbidrag Resultat och effekter för verksamheten Respektive nämnd ska i budgeten formulera och besluta om verksamhetsmål inom sitt uppdrag. Detta görs inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade ekonomiska ramar. Verksamhetsmålen ska visa hur respektive nämnd avser att bidra till uppfyllandet av de övergripande mål och strategier som finns i Strategisk plan med övergripande mål, riktlinjer som leder till god ekonomisk hushållning samt övriga planer och program fastställda av kommunfullmäktige. Tvåårsbudgeten med plan ska innehålla verksamhetsmål, prestationer, ekonomi och investeringar samt förväntade resultat och effekter för respektive år. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning3. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning 4. 3 En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop, utan innefattar även ett krav på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt (Styrsystemet i Linköpings kommun). 4 En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna gå ihop, utan innefattar även ett krav på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt (Styrsystemet i Linköpings kommun).

5 Om budgeten omfattar mer än ett år görs ingen ny samlad budget för kommande år, men däremot kan tekniska justeringar av nämndernas ramar göras med anledning av förändrade skatteintäkter, demogra fiska förändringar, pris- och lönejusteringar med mera. I oktober år ett görs en teknisk justering av nämndernas ramar för år två med anledning av förändringar av demografi, prisökningar och av kommunstyrelsen godkända löneökningar som inte redan är beaktade i ramarna för år två. Respektive nämnd ansvarar för att hantera övriga förändringar inom givna ekonomiska ramar. Respektive nämnd ansvarar för att hantera förändringar som inte avser demografi, prisökningar eller av kommunstyrelsen godkända löneökningar inom ram, det innebär att verksamhetsplanen för nämnden vid behov ska justeras så att verksamheten för år två kan bedrivas inom fastställd ram. Nya skatteprognoser från Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt de tekniska justeringarna ovan utgör underlag när kommunfullmäktige senast i november år ett fastställer en justerad samlad resultat- och finansieringsbudget för kommunen för nästkommande kalenderår med plan för följande två år Anslagsbindning driftbudget Huvudregel Kommunfullmäktige fastställer i budgeten en nettoram (kostnader minus intäkter) för respektive anslagsfinansierad nämnd. Nämnden kan öka eller minska sin bruttoomslutning så länge nettoramen hålls. Nämnden kan också omfördela medel mellan olika verksamheter inom sitt ansvarsområde. Tilldelade medel får inte omfördelas mellan icke konkurrensutsatt och konkurrensutsatt verksamhet Anslagsbindning driftbudget Huvudregel Kommunfullmäktige fastställer i budgeten en nettoram (kostnader minus intäkter) för respektive anslagsfinansierad nämnd. Nämnden kan öka eller minska sin bruttoomslutning så länge nettoramen hålls. Nämnden kan också omfördela medel mellan olika verksamheter inom sitt ansvarsområde. Tilldelade medel får inte omfördelas mellan icke konkurrensutsatt och konkurrensutsatt verksamhet.

6 Undantag Omprioriteringar mellan verksamheter eller förändringar av bruttoomsättningen som bedöms vara av principiell betydelse i förhållande till de av kommunfullmäktige beslutade målen eller inriktningen för en verksamhet ska alltid beslutas av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. I dessa fall ska konsekvenser, på kort och lång sikt, utifrån samtliga aspekter framgå tydligt av beslutsunderlaget. De ekonomiska konsekvenserna ska särskilt belysas. Ökade intäkter eller minskade kostnader som beror på omständigheter utanför nämndens kontroll5, får endast användas för ny eller utökad verksamhet efter särskilt beslut i kommunstyrelsen Övrigt Nämnden ska redovisa beslutade omdisponeringar och under året erhållna tilläggsanslag i en särskild bilaga till delårsrapporten för augusti. Motsvarande redovisning ska göras i nämndernas verksamhetsberättelser för det gångna året Undantag Omprioriteringar mellan verksamheter eller förändringar av bruttoomsättningen som bedöms vara av principiell betydelse i förhållande till de av kommunfullmäktige beslutade målen eller inriktningen för en verksamhet ska alltid beslutas av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. I dessa fall ska konsekvenser, på kort och lång sikt, utifrån samtliga aspekter framgå tydligt av beslutsunderlaget. De ekonomiska konsekvenserna ska särskilt belysas. Ökade intäkter eller minskade kostnader som beror på omständigheter utanför nämndens kontroll 6, får endast användas för ny eller utökad verksamhet efter särskilt beslut i kommunstyrelsen Övrigt Nämnden ska redovisa beslutade omdisponeringar och under året erhållna tilläggsanslag i en särskild bilaga till tertialbokslutet för augusti. Motsvarande redovisning ska göras i nämndernas verksamhetsberättelser för det gångna året Budgeterade medel för tillkommande behov När nämnden i budgeten får utökade ramar för något av nedan angivna ändamål: nya avskrivnings- och räntekostnader demografiska förändringar justeringar för pris och lön (inkl PO) nystart av verksamheter Budgeterade medel för tillkommande behov När nämnden i budgeten får utökade ramar för något av nedan angivna ändamål; nya avskrivnings- och räntekostnader demografiska förändringar justeringar för pris och lön (inkl PO) nystart av verksamheter 5 Till exempel ändrade demografiska förhållanden, försenade driftstarter eller försenade investeringar. 6 Till exempel ändrade demografiska förhållanden, försenade driftstarter eller försenade investeringar.

7 behålls budgetmedlen under kommunstyrelsens ansvar tills dess att respektive nämnd kan avropa dem i samband med att ny verksamhet startar, investeringarna aktiveras, demografiska förändringar har inrapporterats eller när de lokala löneförhandlingarna är avslutade. Ekonomidirektören ges i uppdrag att på delegation fördela medlen efter avrop från respektive nämnd. Budgeterade medel för tillkommande behov disponeras genom att kommunbidraget justeras i motsvarande grad. Avskrivnings- och räntekostnader kan disponeras i takt med att investeringar aktiveras. Demografiska förändringar disponeras genom att antal barn, elever, hemtjänsttimmar etcetera rapporteras till ekonomiavdelningen. Slutjusteringar för pris- och lön görs när de lokala löneförhandlingarna är avslutade. Medel för budgeterade nystarter kan disponeras genom att anmäla starttidpunkten till ekonomiavdelningen. När ekonomiavdelningen får in de olika uppgifterna sammanställs dessa och ökar nämndernas kommunbidrag för den kommande månaden. I samband med kommunens delårsrapporter redovisas en sammanställning över vidtagna justeringar till kommunstyrelsen. behålls budgetmedlen under kommunstyrelsens ansvar tills dess att respektive nämnd kan avropa dem i samband med att ny verksamhet startar, investeringarna aktiveras, demografiska förändringar har inrapporterats eller när de lokala löneförhandlingarna är avslutade. Ekonomidirektören ges i uppdrag att på delegation fördela medlen efter avrop från respektive nämnd. Budgeterade medel för tillkommande behov disponeras genom att kommunbidraget justeras i motsvarande grad. Avskrivnings- och räntekostnader kan disponeras i takt med att investeringar aktiveras. Demografiska förändringar disponeras genom att antal barn, elever, hemtjänsttimmar etcetera rapporteras till ekonomiavdelningen. Slutjusteringar för pris- och lön görs när de lokala löneförhandlingarna är avslutade. Medel för budgeterade nystarter kan disponeras genom att anmäla starttidpunkten till ekonomiavdelningen. När ekonomiavdelningen får in de olika uppgifterna sammanställs dessa och ökar nämndernas kommunbidrag för den kommande månaden. I samband med kommunens tertialrapporter redovisas en sammanställning över vidtagna justeringar till kommunstyrelsen.

8 2.5.3 Taxor och avgifter Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer samt principiella ändringar vad gäller kommunala taxor och för hyror kommunala anläggningar. Kommunens nämnder och bolag fastställer inom ramen för fastställda principer taxorna inom sina verksamhetsområden. Se vidare information i avsnittet "principer för taxesättning i kommunen" Verksamhetsplan och Internbudget Varje nämnd ska fastställa en verksamhetsplan och en internbudget för sin verksamhet. I verksamhetsplanen ska nämnden där det behövs bryta ned målen i budgeten till mätbara mål för verksamhetsåret. Internbudgeten ska innehålla en bruttoredovisning och en detaljfördelning av de medel som nämnden erhållit i årsbudgeten. Eftersom respektive nämnd ansvarar för att hantera de förändringar som inte avser demografi, prisökningar eller av kommunstyrelsen godkända löneökningar inom ram, ska nämnden vid behov justera verksamhetsplan och internbudget så att verksamheten kan bedrivas inom fastställd ram. I internbudgeten kan nämnd göra avsteg från den uppdelning av nettokostnaderna på verksamheter som redovisats i budgetförslaget - dock med beaktande av fullmäktiges beslut vad gäller mål, inriktning och omfattning av verksamhet samt eventuella uppdrag. Internbudgeten ska redovisas till kommunstyrelsen Taxor och avgifter Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer samt principiella ändringar vad gäller kommunala taxor och för hyror kommunala anläggningar. Kommunens nämnder och bolag fastställer inom ramen för fastställda principer taxorna inom sina verksamhetsområden. Se vidare information i avsnittet "principer för taxesättning i kommunen" Verksamhetsplan och Internbudget Varje nämnd ska senast under december månad, utom valår då det är senast under januari månad nästkommande år, fastställa en verksamhetsplan och en internbudget för nästkommande år. I verksamhetsplanen ska nämnden där det behövs bryta ned verksamhetsmålen i budgeten till mätbara mål för verksamhetsåret. Internbudgeten ska innehålla en bruttoredovisning och en detaljfördelning av de medel som nämnden erhållit i årsbudgeten. Eftersom respektive nämnd ansvarar för att hantera de förändringar som inte avser demografi, prisökningar eller av kommunstyrelsen godkända löneökningar inom ram, ska nämnden vid behov justera verksamhetsplan och internbudget så att verksamheten kan bedrivas inom fastställd ram. I internbudgeten kan nämnd göra avsteg från den uppdelning av nettokostnaderna på verksamheter som redovisats i budgetförslaget - dock med beaktande av fullmäktiges beslut vad gäller verksamhetsmål, inriktning och omfattning av verksamhet samt eventuella uppdrag. Internbudget ska redovisas till kommunstyrelsen och

9 utgör underlag för uppföljning av ekonomi Investeringar Anslagsbindning - Investeringsbudget Kommunfullmäktige fastställer i budgeten en investeringsram för respektive anslagsfinansierad nämnd utifrån verksamhetsområde och ändamål. För enstaka investeringar av större omfattning7 eller som av annan anledning är av principiell betydelse, fastställs en ram för respektive investering. Nämnden kan inom den tilldelade investeringsramen besluta om ändrad inriktning eller omfattning av investeringarna. Ändringar som innebär en avsevärd förändring eller är av principiell betydelse i förhållande till fastställd budget ska alltid beslutas av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige Klassificering av investeringar Investeringar ska i budgeten grupperas utifrån verksamhet och ändamål. Enstaka investeringar av större omfattning eller som är av principiell betydelse särredovisas för att möjliggöra en politisk prioritering av dessa Investeringar Anslagsbindning - Investeringsbudget Kommunfullmäktige fastställer i budgeten en investeringsram för respektive anslagsfinansierad nämnd utifrån verksamhetsområde och ändamål. För enstaka investeringar av större omfattning 8 eller som av annan anledning är av principiell betydelse, fastställs en ram för respektive investering. Nämnden kan inom den tilldelade investeringsramen besluta om ändrad inriktning eller omfattning av investeringarna. Ändringar som innebär en avsevärd förändring eller är av principiell betydelse i förhållande till fastställd budget ska alltid beslutas av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige Klassificering av investeringar Investeringar ska i budgeten grupperas utifrån verksamhet och ändamål. Enstaka investeringar av större omfattning eller som är av principiell betydelse särredovisas för att möjliggöra en politisk prioritering av dessa. 7 Med större omfattning avses enskilda investeringar vars totala investeringsbelopp under planperioden (4 år) överstiger 15 miljoner kronor eller vars totala investeringsbelopp överstiger 30 miljoner kronor. (Från delegationsbeslut Förtydligande regler för anslagsbindning i Linköpings kommun ) 8 Med större omfattning avses enskilda investeringar vars totala investeringsbelopp under planperioden (4 år) överstiger 15 miljoner kronor eller vars totala investeringsbelopp överstiger 30 miljoner kronor.

10 Verksamhetsområde Verksamhetsindelningen följer nämndernas normala verksamhetsindelning. Ändamål Ändamålet beskriver typ av investering. Det kan t.ex. vara inventarier, ITutrustning, maskiner, bilar, gatuinvesteringar, cykelvägar, lekplatser etc. Enskilda investeringsprojekt För dessa investeringar ska anges såväl beräknad total investeringsutgift som beräknad utgift för planperioden. Verksamhetsområde Verksamhetsindelningen följer nämndernas normala verksamhetsindelning. Ändamål Ändamålet beskriver typ av investering. Det kan t.ex. vara inventarier, ITutrustning, maskiner, bilar, gatuinvesteringar, cykelvägar, lekplatser etc. Enskilda investeringsprojekt För dessa investeringar ska anges såväl beräknad total investeringsutgift som beräknad utgift för planperioden Finansiering av investeringar Linköpings kommun strävar efter att långsiktigt kunna finansiera investeringarna med egna medel, årets resultat och avskrivningar. För enstaka investeringar av större omfattning får dock finansiering ske genom upptagande av långfristiga lån om detta skulle behövas av likvidmässiga skäl Finansiering av investeringar Linköpings kommun strävar efter att långsiktigt kunna finansiera investeringarna med egna medel, årets resultat och avskrivningar. För enstaka investeringar av större omfattning får dock finansiering ske genom upptagande av långfristiga lån om detta skulle behövas av likvidmässiga skäl Långsiktig planering Budgetplaneringen omfattar en tidsperiod av sammanlagt fyra år. Budgeten omfattar två år och flerårsplanen fyra år. Kommunstyrelsen ansvarar för att den normala budgetprocessen inte endast fokuserar på de två budgetåren utan även på planperioden i sin helhet.

11 2.11 Resultathantering Definition Med resultathantering menas de regler som styr hur ett uppkommet ekonomiskt resultat får hanteras över och mellan årsskiften Bakgrund Nämndernas och enheternas resultat avslutas i bokslutet mot posten eget kapital på balansräkningen Resultathantering Definition Med resultathantering menas de regler som styr hur ett uppkommet ekonomiskt resultat får hanteras över och mellan årsskiften Bakgrund Kommunens ekonomimodell innebär att enheters och nämnders resultat i bokslutet avslutas mot posten eget kapital på balansräkningen. Enligt lagen om kommunal redovisning ska varje års resultat redovisas och sammanställas i en årsredovisning. Årets resultat avsätts till posten eget kapital på balansräkningen. Ett överskott ökar kommunens egna kapital och ett underskott minskar det. Det innebär att posten eget kapital därigenom visar enhetens, nämndens eller kommunens ackumulerade resultat. Det finns inga lagliga möjligheter att återföra eget kapital till resultaträkningen som en intäkt eller kostnad nästkommande år. Den enda möjligheten att kunna ianspråkta och därigenom minska posten eget kapital är genom att visa ett underskott. För att ändå ge möjlighet för kommunens enheter att kunna disponera tidigare års överskott kan kommunen budgetera särskilda medel för detta ändamål. Det budgeterade beloppet utgör då en restriktion för hur mycket som kan disponeras. Ett överskott ökar kommunens egna kapital och ett underskott minskar det. Det finns inga lagliga möjligheter att återföra eget kapital till resultaträkningen som en intäkt eller kostnad nästkommande år. Den enda möjligheten att kunna ianspråkta och därigenom minska posten eget kapital är genom att visa ett underskott. Det innebär också att eget kapital därigenom visar enhetens eller kommunens ackumulerade resultat. För nämnderna finns möjlighet att föra med sig resultatet under budgetperioden genom att kommunen gör en markering av eget kapital och sedan ombudgeterar beloppet.

12 I kommunallagen finns ett balanskrav som innebär att om kommunen går med ett underskott så måste det återställas senast i budgeten det tredje året efter det år då det negativa resultatet uppkom. Lag (2004:775 8 kap 5 ). Motivet för detta är att kommunen inte ska förbruka sina tillgångar och att varje generation ska stå för sina kostnader Resultathanteringsmodell Eget kapital finns på tre olika organisatoriska nivåer; enhet, nämnd eller för kommunen totalt. I kommunallagen finns ett balanskrav som innebär att om kommunen går med ett underskott så måste det återställas senast i budgeten det tredje året efter det år då det negativa resultatet uppkom. Lag (2004:775 8 kap 5 ). Motivet för detta är att kommunen inte ska förbruka sina tillgångar och att varje generation ska stå för sina kostnader Resultathanteringsmodell Eget kapital finns på tre olika organisatoriska nivåer; Enhet, Nämnd eller Kommunen totalt Intäktsfinansierad verksamhet Om resultatet är negativt har enheten ansvar för att täcka detta inom tre år. Om resultatet är positivt har enheterna under tre år möjlighet att efter särskild framställan och beslut i kommunstyrelsen, disponera detta inom den särskilda ram som fastställs i budgetarbetet Intäktsfinansierad verksamhet Enheternas resultat avslutas i bokslutet mot posten eget kapital. Om enhetens resultat är negativt har enheten ansvar för att täcka detta inom en 3-års-period. Om resultatet är positivt har enheterna under en 3-årsperiod möjlighet att disponera detta inom den totala ram som fastställs i budgetarbetet, hittills 8 mnkr per år. Efter tre år förs resultatet vidare till eget kapital under respektive ansvarig nämnd om det inte återställts eller förbrukats. Ansvaret övergår då till nämnden att inom ytterligare en treårsperiod täcka kvarstående underskott. Överskott får på motsvarande sätt disponeras av nämnden inom den särskilda ram som fastställts i budgetarbetet. Efter 3 år förs resultatet vidare till eget kapital under respektive ansvarig nämnd om det inte återställts eller förbrukats. Om enheten misslyckats med att täcka uppkomna underskott övergår ansvaret till nämnden att inom ytterligare en 3-årsperiod täcka kvarstående underskott. Överskott får disponeras inom den totala ram som fastställs i budgetarbetet, hittills 8 mnkr per år

13 Efter sex år förs enheternas kvarstående resultat tillbaka till kommunens samlade egna kapital. Särskilda styrprinciper gäller för exploateringsverksamheten, Linköpings kommunala friskolor, gymnasieskolornas uppdragsenheter samt fenomenmagasinet. För dessa verksamheter kvarligger eget kapital hos enheten och kan endast flyttas efter särskilt beslut i kommunstyrelsen. För fritidsgårdarnas gårdskassor gäller att de bokförs på skuldsidan på balansräkningen, att uppkomna överskott endast ska användas för fritidsgårdarnas verksamhet och inte får bokföras som resultat i kommunens räkenskaper Anslagsfinansierad verksamhet Resultatet för anslagsfinansierad verksamhet sätts av till eget kapital under respektive nämnd och behålls under budgetperioden. Uppkomna underskott ska täckas under budgetperioden. Uppkomna överskott får under budgetperioden disponeras inom ett maxbelopp av en miljon kronor eller om överskottet är större, upp till två procent av tilldelad nettobudgetram. Eftersom kommunstyrelsen har ett ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning är det nödvändigt att kommunstyrelsen gör en prövning och kontroll av att nämndernas förslag till resultatöverföring ryms inom kommunens ekonomiska ramar. Efter sex år förs enheternas kvarstående resultat tillbaka till kommunens samlade egna kapital. Särskilda styrprinciper gäller för Exploateringsverksamheten, Linköpings kommunala friskolor, Gymnasieskolornas uppdragsenheter, Fenomenmagasinet samt fritidsgårdarnas gårdskassor. För dessa verksamheter kvarligger eget kapital hos enheten och kan endast flyttas efter särskilt beslut i kommunstyrelsen Anslagsfinansierad verksamhet Resultatet för anslagsfinansierad verksamhet sätts av till eget kapital under respektive nämnd och behålls under tvåårsbudgetperioden. Uppkomna underskott Uppkomna underskott år 1 ska täckas under år 2. Uppkomna överskott Uppkomna överskott år 1 för disponeras av nämnden inom ett belopp av en miljon kronor eller om överskottet är större, upp till 2 % av tilldelad budgetram. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Eftersom kommunstyrelsen har ett ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning är det nödvändigt att kommunstyrelsen gör en prövning och kontroll av att nämndernas förslag till resultatöverföring ryms inom kommunens ekonomiska ramar.

14 Kommunstyrelsen ska därför särskilt pröva och fastställa nämndernas förslag till resultatöverföring. Kommunstyrelsen ska därför särskiltpröva och fastställa nämndernas förslag till resultatöverföring. Efter budgetperioden kan årets resultat avläsas ur resultaträkningen och det samlade resultatet för budgetperioden kan avläsas ur posten eget kapital på balansräkningen. När budgetperioden avslutas nollställs nämndernas egna kapital och överförs till kommunens samlade egna kapital, så att nämnderna inför nästa budgetperiod startar om med noll kronor i eget kapital Restriktioner Överskott som beror på att nämnden inte utfört planerad verksamhet får inte ombudgeteras utan särskilt beslut i kommunstyrelsen. Sådana överskott ska räknas av i en särskild resultatutredning som varje nämnd ska göra i samband med förslaget till resultatöverföring. Det gäller till exempel: Försenade driftstarter Försenade investeringar och därmed uteblivna kapitalkostnader Demografiska förändringar (till exempel färre antal elever än budgeterat), eller Andra liknande skäl Restriktioner Överskott som beror på något av nedanstående skäl får inte ianspråktas utan särskilt beslut i kommunstyrelsen och ska räknas av i en särskild resultatutredning som varje nämnd ska göra i samband med förslaget till resultatöverföring. Överskott som beror på försenade driftstarter Överskott som beror på demografiska förändringar (till exempel färre antal elever än budgeterat) Överskott som beror på att investeringar har blivit försenade Sådana överskott ska redovisas i en särskild resultatutredning till årsbokslutet. Uppkomna överskott får inte användas för ny verksamhet som innebär permanenta kostnadsökningar. Uppkomna överskott får inte användas för ny verksamhet som innebär permanenta kostnadsökningar.

15 Kommunens samlade resultat i bokslutet, eventuella markeringar av eget kapital och eventuella avsättningar till resultatutjämningsreserver utgör också begränsningar för hur stort resultat som sammantaget kan ombudgeteras från ett år till nästa Åtgärdsplaner vid oplanerade underskott Nämnder och enheter som redovisar oplanerade underskott måste vidta åtgärder för att komma i ekonomisk balans. Åtgärdsplaner vid oplanerade underskott När en enhet visar underskott i samband med årsbokslut förutsätts att enhetens ledning och berörd nämnd vidtar åtgärder för att inom tre år eliminera detta. Nämnd som redovisar eller befarar ett underskott som överstiger en procent av tilldelad nettobudgetram ska, om underskottet då uppgår till mer än en miljon kronor, snarast redovisa en åtgärdsplan till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan i undantagsfall kräva in åtgärdsplaner även vid mindre underskott. Nämnder som redovisar eller befarar ett underskott som överstiger en procent av tilldelad budgetram ska, om underskottet uppgår till mer än en miljon kronor, snarast redovisa en åtgärdsplan till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan i undantagsfall kräva in åtgärdsplaner även vid mindre underskott Synnerligt skäl De gånger som kommunen väljer en längre budgetperiod än ett år, utgör detta samtidigt ett synnerligt skäl att inte återställa ett uppkommet underskott under det första året av budgetperioden. Om kommunens egna kapital efter budgetperioden har minskat, måste kommunen vidta åtgärder i nästkommande budget för att återställa underskottet.

Förslag till nya resultathanteringsregler med anledning av införande av tvåårsbudget

Förslag till nya resultathanteringsregler med anledning av införande av tvåårsbudget 1 (10) Kommunledningskontoret 2008-11-04 Dnr Ks2008-855 Stig Metodiusson Rev 2008-12-01 Kommunfullmäktige Förslag till nya resultathanteringsregler med anledning av införande av tvåårsbudget FÖRSLAG TILL

Läs mer

Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29

Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Styrprinciper Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Datum: 2012-02-09 Dnr: Sida: 2 (10) Styrprinciper för verksamheten inom Mariestads kommun Kommunfullmäktiges beslut 118/07

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument 1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-12-18 195 Dokumentansvarig

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar Ärendenummer KS2014/405 Riktlinjer för investeringar Antagen av Kommunfullmäktige den 21 oktober 2014, 127 2014-11-10 2 (13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte...

Läs mer

UaFS Blad 1. Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226.

UaFS Blad 1. Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226. Blad 1 INVESTERINGSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226. 1. Vad är en investering? Med investering avses anskaffning av tillgångar för stadigvarande bruk eller innehav. Anläggningstillgångar

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.28) Riktlinjer för investeringar Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Investeringar Ägare/ansvarig Ekonomienheten Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-30 284 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden Internbudget år 2014 Barn- och grundskolenämnden Dokumentnamn Internbudget år 2014 barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Förvaltningsekonom Fastställd/Upprättad Nämndsbeslut 2013-10-23, 181 Giltighetstid

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-09-24 96 Inledning Idag har Lycksele kommun för stor kostym i förhållande till vårt ekonomiska utrymme. Nu

Läs mer

2015-01-16. Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-01-16. Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2015-01-16 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning

Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport* Granskning av bokslut och årsredovisning 2007 Motala kommun April 2008 Karin Jäderbrink Stefan Knutsson Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...3

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-01-07. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-01-19 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-01-07. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-01-19 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-01-07 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-01-19 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Månadsuppföljning per den 30 april 2014 20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall

Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall Revisionsrapport* Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall Täby kommun September 2007 Peter Sundström *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...4 3 Granskning av

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Direktiv budget 2018 DIREKTIV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Direktiv budget 2018 DIREKTIV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Karlsborgs kommun Direktiv budget 2018 Bakgrund I och med att Karlsborgs kommun från budget 2017 införde en ny budgetprocess, utgår direktiven nu ifrån ekonomikontoret. Observera att direktiven kan komma

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. Budget 2017. Styrprinciper. Ekonomisk treårsplan

JOKKMOKKS KOMMUN. Budget 2017. Styrprinciper. Ekonomisk treårsplan JOKKMOKKS KOMMUN Budget 2017 Styrprinciper Ekonomisk treårsplan 1 Jokkmokks kommuns styrmodell 1.1 Styrmodellens struktur och styrprinciper Visionsdokument Ett nytt visionsdokument för Jokkmokks kommun

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag.

1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag. Kallelse 2016-04-07 Kallelse till EXTRA kommunstyrelse Tid Torsdagen den 21 april 2016 kl. 17.15 Plats Ordförande Kungshamns Folkets Hus Mats Abrahamsson Ärende sammanträde Dnr Föredragande 1 Budgetanvisningar

Läs mer

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11 Månadsrapport Socialnämnden 2013-12-11 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 5

Läs mer

Riktlinjer för hantering av investeringar och leasingavtal

Riktlinjer för hantering av investeringar och leasingavtal 1 (5) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2104-11-12, 109 Uppdateras: 2017 Riktlinjer för hantering av investeringar och leasingavtal Innehållsförteckning 1. Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport Budgetprocessen. Ragunda kommun

Revisionsrapport Budgetprocessen. Ragunda kommun Revisionsrapport Budgetprocessen. Ragunda kommun 14 februari 2013 Innehåll Sammanfattning...1 1. Inledning...2 2. Budgetprocessen...3 3. Revisionell bedömning...7 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Revisionsrapport Mönsterås kommun

Revisionsrapport Mönsterås kommun Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram, Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Surahammars kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Styrsystem för Växjö kommun

Styrsystem för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-09 Styrsystem för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Uvecklingschefen Dokumentnamn Styrsystem för Växjö kommun - antaget 2011-04-19 Fastställd/Upprättad

Läs mer

God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling.

God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling. God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling 11 maj 2015 Målstyrning i landstinget Landstingets övergripande mål Medborgare

Läs mer

Finansiell analys i budget och årsredovisning

Finansiell analys i budget och årsredovisning EN IDESKRIFT OM Finansiell analys i budget och årsredovisning FOKUS PÅ BALANSKRAVSUTREDNING OCH RESULTATUTJÄMNINGSRESERV Finansiell analys i budget och årsredovisning fokus på balanskravsutredning och

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malena Wiklund Auktoriserad revisor 19 april 2016 Granskning av årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2013-02-26 KSN-2013-0384

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2013-02-26 KSN-2013-0384 KS 7 6 MARS 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2013-02-26 KSN-2013-0384 Kommunstyrelsen Justering av kommunbidrag och investeringsramar för 2013 med anledning av bolagisering

Läs mer

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE SOTENÄS, MUNKEDALS OCH LYSEKILS KOMMUNER AVSEENDE GEMENSAM MILJÖORGANISATION

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE SOTENÄS, MUNKEDALS OCH LYSEKILS KOMMUNER AVSEENDE GEMENSAM MILJÖORGANISATION SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE SOTENÄS, MUNKEDALS OCH LYSEKILS KOMMUNER AVSEENDE GEMENSAM MILJÖORGANISATION 2013-01-01 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Den gemensamma miljöorganisationens ändamål och verksamhet...

Läs mer

SJÖBO KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden

SJÖBO KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden SJÖBO KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Tid och plats: torsdagen den 19 november 2015 kl. 18:30 Sjöborummet Berit Lundström (M) Ordförande Gunilla Lynghed Sekreterare Ärenden Enligt

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Skurups kommun Granskning av årsredovisning 2013 EY Building a better working world Innehåll 1. Inledning 2 2. Resultatutfall mot budget

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-02-04, 49 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting i (6)

JIL Stockholms läns landsting i (6) JIL Stockholms läns landsting i (6) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och finans SLL Ekonomi Landstingsstyrelsen Mål och budget för år 2015 och plan för åren 2016-2017 samt

Läs mer

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

2010-06-17 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015

2010-06-17 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015 Dnr: 2009/797 042 1(10) Administrativa sektorn Bo Ekström 2010-06-17 Budgetberedningen FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015 Förvaltningens arbetssätt

Läs mer

Utfallsprognos per 31 mars 2015

Utfallsprognos per 31 mars 2015 Kommunkontoret Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse -04-23 1(6) Henrik Nilsson 046 35 55 21 henrik.nilsson3@lund.se Kommunstyrelsen Utfallsprognos per 31 mars 1 Sammanfattning Årets första utfallsprognos

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Fastighetsförvaltning AB

Ägardirektiv för Växjö Fastighetsförvaltning AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Fastighetsförvaltning AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Fastighetsförvaltning AB Fastställd/Upprättad

Läs mer

Sänkta förmedlingsavgifter för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

Sänkta förmedlingsavgifter för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB Utlåtande 2013:85 RV (Dnr 316-324/2013) Sänkta förmedlingsavgifter för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Förmedlingsavgiften tas bort

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 september 2013

Månadsuppföljning per den 30 september 2013 16 oktober 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 september 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31 Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning, se bifogad rapport. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de

Läs mer

Bokslut 2014. Överförmyndarnämnden

Bokslut 2014. Överförmyndarnämnden Sidan 1 av 8 Nämndbehandlas 2015-02-16 Bokslut 2014 Överförmyndarnämnden KF-budget Nettokostnad Nettokostnad Förändring Resultat Resultat Belopp i miljoner kronor nettokostnad bokslut bokslut f.å. % bokslut

Läs mer

1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING

1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING Blad 1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING Antagna av kommunfullmäktige den 12 april 2006, 89 med ändring och tillägg den 13 december 2006, 351 och 352, 13 februari 2008, 34, 18 juni 2008, 215, 10 september

Läs mer

Budget 2015 med plan 2016 2017

Budget 2015 med plan 2016 2017 Budget 2015 med plan 2016 2017 Antagen vid möte 2014-11-24 Vi vill vara realistiska det finns inte förutsättningar att nå ett överskott på 3 % för 2015 Sammanfattning LP, MP och KD säger nej till ett överskott

Läs mer

Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (556712-5314)

Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (556712-5314) 1 (7) KOMMUNFULLMÄKTIGE Handläggare Josefin Johansson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-25 Dnr 13-0351 Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (556712-5314) Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (nedan kallat bolaget)

Läs mer

Delårsrapport T1 2013

Delårsrapport T1 2013 130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2016-03-16 Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående

Läs mer

Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun

Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun 2015-11-02 Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-xx-xx. Ersätter reglemente för planering, styrning och uppföljning

Läs mer

Budget 2005. Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik. Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning

Budget 2005. Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik. Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning Budget 2005 Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning Vi lever i en föränderlig värld och det påverkar dagligen förutsättningarna för den kommunala

Läs mer

Tid och plats: Tisdag 2013-02-12, kl 13:00 Garvaren, Förvaltningshuset Eksjö. Ärenden 1 Ledningsutskottets protokoll 2013-01-15

Tid och plats: Tisdag 2013-02-12, kl 13:00 Garvaren, Förvaltningshuset Eksjö. Ärenden 1 Ledningsutskottets protokoll 2013-01-15 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2013-02-04 Sammanträde med: Ledningsutskottet Tid och plats: Tisdag 2013-02-12, kl 13:00 Garvaren, Förvaltningshuset Eksjö Ärenden 1 Ledningsutskottets protokoll 2013-01-15 Verksamhet-

Läs mer

Fastställande av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande direktören i Landstingshuset i Stockholm AB

Fastställande av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande direktören i Landstingshuset i Stockholm AB Landstingshuset i Stockholm AB 1 (2) Org.nr 55^477-937^ Verkställande Direktören SKRIVELSE 2015-05-13 LISAB 2015-0018 Styrelsen Fastställande av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport April 2011 Erika Svensson Helen Samuelsson Dahlstrand Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

Budget och verksamhetsplan. samt plan 2014-2015. 2012-10-15 Dnr 201-1177/2012 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43

Budget och verksamhetsplan. samt plan 2014-2015. 2012-10-15 Dnr 201-1177/2012 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43 Budget och verksamhetsplan 2013, samt plan 2014-2015 2012-10-15 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43 2012-10-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Ekonomi... 6 2.1 Ekonomiska förutsättningar...

Läs mer

JL Stockholms läns landsting

JL Stockholms läns landsting JL Stockholms läns landsting Ki) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och Finans 2015-01-23 LS 1412-1432 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ankom Stockholms läns landsting 2015-01-

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) Köping, Rådhuset, 2014-11-13 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) Köping, Rådhuset, 2014-11-13 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 10.00 10.20 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Dnr 25/2015-041. Budget 2016. Fastställd av förbundsdirektionen den 14 oktober 2015, 97 2015-10-01

Dnr 25/2015-041. Budget 2016. Fastställd av förbundsdirektionen den 14 oktober 2015, 97 2015-10-01 Dnr 25/2015-041 Budget 2016 Fastställd av förbundsdirektionen den 14 oktober 2015, 97 2015-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I MORA, IS/IT

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I MORA, IS/IT REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I MORA, IS/IT Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av

Läs mer

Ägardirektiv för Trelleborgs Hamn AB

Ägardirektiv för Trelleborgs Hamn AB Ägardirektiv för Trelleborgs Hamn AB Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Trelleborgs Hamn AB som ägs av Trelleborgs kommun. Ägardirektiven ska vara föremål för översyn en gång per mandatperiod.

Läs mer

Stockholms läns landsting SKRIVELSE 2 Landstingsrådsberedningen 2009-10-21 LS 0910-0883

Stockholms läns landsting SKRIVELSE 2 Landstingsrådsberedningen 2009-10-21 LS 0910-0883 SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Förslag till mål och budget för Stockholms läns landsting år 2010 och planåren 2011-2012 samt investeringsbudget för år 2010 med inriktningsnivåer för planåren 2011-2014

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 1 Kommunstyrelsen 2008-12-02 Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 1 Prövning av vindkraft, yttrande Lagstiftningen bör förbättras för en snabbare hantering av vindkraftsärenden, utan

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

REVISORERNA. Bilaga till revisionsberättelse

REVISORERNA. Bilaga till revisionsberättelse REVISORERNA Redogörelse för revisionen år 2004 Innehåll Sid. 1. Redogörelse för revisionen år 2004 1 1.1 Inledning 1 1.2 Granskningsinriktning 1 2. Årlig verksamhetsgranskning 1 2.1 Ekonomistyrning och

Läs mer

Budget 2016, plan 2017-2018

Budget 2016, plan 2017-2018 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 21 juni 2016

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 21 juni 2016 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 21 juni 2016 Sid Justering... 2 73 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan... 3 74 Månadsrapport

Läs mer

Budgetprocess för budget 2015 fastställs enligt kommunstyrelsekontorets förslag daterat den 7 november 2013.

Budgetprocess för budget 2015 fastställs enligt kommunstyrelsekontorets förslag daterat den 7 november 2013. Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum 2013-11-19 15 (53) Paragraf 199 Budgetprocess 2015 Beslut Förslag till kommunstyrelsen Ärendenummer KS2013/504 Budgetprocess för budget 2015 fastställs

Läs mer

Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari

Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari sida 1 2015-03-09 Dnr: KS2013-000413 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari Månadsavstämningen utformas som en årsprognos över det ekonomiska utfallet för räkenskapsåret.

Läs mer

tillämpningsanvisning

tillämpningsanvisning STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN DNR 109-2110/2010 SID 1 (10) 2010-11-01 tillämpningsanvisning regler för ekonomisk förvaltning RESULTATFONDER Bakgrund Tillämpningsanvisningen är ett förtydligade

Läs mer

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun Livskraftiga L kompetenta och unika Kungsör lockar företag, boende och besökare med hjälp av attraktiva boendeformer, ett företagsamt förhållningssätt samt en kunglig miljö och historia. Mål- och resultatstyrning

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Ekonomiska styrprinciper för mandatperioden

Ekonomiska styrprinciper för mandatperioden Eslövs kommun Ekonomiska styrprinciper för mandatperioden 2011-2014 Inledning De ekonomiska styrprinciperna för Eslövs kommun syftar till att öka förutsättningarna för ett önskat kvalitativt och ekonomiskt

Läs mer

Resultatprognos per april 2015 för Uppsala stadshuskoncern och moderbolag

Resultatprognos per april 2015 för Uppsala stadshuskoncern och moderbolag UPPSALA STADSHUS AB ORG.NR. 556500-0642 Handläggare Datum Diarienummer Johan Lambe 2015-05-25 USAB-2015/19 Bisera Jusufbasic Maria Larsson Edberg Styrelsen för Uppsala Stadshus AB Resultatprognos per april

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer