FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2010-06-17 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015"

Transkript

1 Dnr: 2009/ (10) Administrativa sektorn Bo Ekström Budgetberedningen FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET Förvaltningens arbetssätt Förvaltningens budgetarbete utgår från det av kommunfullmäktige antagna dokumentet Anvisningar för budget/plan Dokumentet utgår från de politiska målsättningar som formulerades vid kommunfullmäktiges allmänpolitiska debatt den 25 januari Anvisningarna har behandlats politiskt och fastställdes vid kommunfullmäktiges sammanträde I anvisningarna beskrivs långtidsplaneringen i Härryda kommun. Anvisningarna innebär att förvaltningen skall lämna ett förslag som utgår från gällande budget/plan med en budget i balans. Ekonomifunktionen har därefter upprättat dokumentet Upprättande av budget/plan inom sektorerna och förvaltningen. I dokumentet fastställs att sektorerna till ledningsgruppen skall redovisa ett förslag till budget som utgår från de ekonomiska ramarna i kommunfullmäktiges anvisningar. Där framgår även att sektorerna skall arbeta fram en verksamhetsplan baserat på förvaltningens förslag till budget/plan. Sektorerna har under våren arbetat med sina förslag och lämnat förslag på verksamhet och ramtilldelning för åren , dessa är sammanställda i bifogat material. Det är utifrån detta förslag sektorsskrivelsen är upprättad. Respektive sektor har på förvaltningens ledningsgrupp den 25/5-26/5 redovisat sina förslag till budget/plan Ledningsgruppen har i arbetet med förvaltningens förslag utgått från respektive sektors förslag och gjort prioriteringar och avvägningar inom och mellan verksamheterna för att lämna ett budgetförslag till den politiska organisationen som överensstämmer med kommunfullmäktiges anvisningar. Förklaring till blanketter och material Sektorernas material är upprättat utifrån dokumentet Upprättande av budget/plan inom sektorerna och förvaltningen. Materialet för respektive sektor utgår från fastställd verksamhetsplan och beskriver de förändringar som föreslås jämfört med 2010 års planerade verksamhet. Fastställd Verksamhetsplan svarar mot kommunfullmäktiges beslut och beskriver uppdrag och organisation utifrån befintlig verksamhet och vad som planerades uppnås under denna period. I bilaga 3 redovisas sektorernas föreslag till förändringar i driftbudgeten jämfört med 2010 års budget tillsammans med ledningsgruppens prioriteringar. I bilaga 4 redovisas föreslagna investeringar med beskrivning av dem. I bilaga 5 framgår förslag till exploateringsverksamhet med finansieringsplan. Förslag till Verksamhetsplan baserat på förvaltningens budgetförslag redovisas i särskilt dokument. Den sänds ut till berörda i början av juli månad.

2 2(10) Förslag till Bostadsförsörjningsprogram samt förslag till Lokalresursplan redovisas i särskilda handlingar, se pärm flik 3. Förslag till driftbudget Överväganden driftbudget Detaljerad beskrivning av sektorernas förslag till förändringar jämfört med år 2010 samt hela förvaltningens förslag redovisas i bilaga 3. Sektorernas ursprungsförslag är beskrivna i sektorsskrivelserna, se pärmens flik 4-8. Utifrån dessa förslag har förvaltningen gjort den bedömning som redovisas i förvaltningsskrivelsen. Förvaltningen har budgeterat med personalkostnadsökningar på 2,3 % för år 2011, 3,0 % år 2012 samt 3,5 % för år Det är i nivå med lämnad prognos från Sveriges Kommuner och Landsting (Cirkulär 10:24, april) för antagen genomsnittlig löneökning i riket. Förvaltningen har i förslaget haft ambitionen att följa de av kommunfullmäktige fastställda anvisningarna och att uppfylla målen som kommunfullmäktige fastställt för god ekonomisk hushållning. Samtliga, av kommunstyrelsen, prioriterade verksamhetsmål kommer troligen att uppnås. För att finansiera förväntade kostnadsökningar inom framförallt funktionshinder och gymnasieverksamhet, har minskningar motsvarande ca 1 % jämfört med befintlig plan gjorts på andra verksamheter. Sektorn för utbildning och kultur Förslaget innebär att sektorn har marginellt lägre nettokostnader än ram för perioden Den största förändringen för förskoleverksamheten är ökat antal köpta platser i enskild verksamhet och en motsvarande minskning av antal platser i egen regi. Under budgetperioden beräknas de köpta platserna öka med 150 barn, motsvarande 8 avdelningar, samtliga geografiskt riktade till Mölnlycke. Detta innebär att förskoleverksamheten planerar att lämna lokalyta i Mölnlycke. Full behovstäckning kan vidmakthållas, men i förvaltningens förslag har inte verksamhet under kvällar och helger budgeterats i egen regi. Även inom grundskoleverksamheten har mycket fokus lagts på den kommunala skolans minskande marknadsandel. Förslaget innebär en bantning av den egna organisationen till förmån för ersättning till fristående verksamhet. I förslaget ingår att även lokalytan minskas motsvarande elevminskningen i den egna regin. Parallellt med anpassningen till minskad efterfrågan sker en IT-satsning för personal och elever. Antalet ungdomar i gymnasieålder sjunker under perioden både i Härryda kommun och i regionen, vilket leder till högre utbud av gymnasieplatser än antalet förväntade elever och därmed en risk att kostnaderna för gymnasieverksamheten kommer att öka. Förslaget utgår dock från att Hulebäcksgymnasiet även fortsättningsvis har full beläggning. Hindås idrottshall färdigställs enligt plan. Investeringsbidraget för föreningar minskas under , vilket beror på tidigareläggning av åtgärder till år 2010, samt ett finansieringsbehov av förebyggande åtgärder i samarbete med föreningslivet. Sektorn för socialtjänst Förvaltningens förslag till budet för sektorn innebär högre kostnader än i den befintliga planen. Orsaken är att kostnadsökningen för personlig assistans, vilket inte budgeterats tidigare. För år 2011 minskas överskridandet på grund av förseningen av äldreboendet i Hönekulla by. Det nya äldreboendet beräknas inte bli fullt i samband med driftstart, vilket också minskar kostnaderna jämfört med befintlig plan. Kostnaden för ekonomiskt bistånd förväntas vara fortsatt hög och minskningen av anslaget har skjutits ett år framåt i förslaget. Inom funktionshinder budgeteras för fortsatt daglig sysselsättning för funktionshindrade i Hönekulla by. Ökade medel för funktionshindrade motsvarande beräknad befolkningsökning ingår i förvaltningens förslag.

3 3(10) Sektorn för samhällsbyggnad Jämfört med befintlig plan är sektorns nettokostnader något lägre under perioden , medan kostnaderna beräknas öka under år 2013 på grund av uppskattade volym och prisökningar. Under 2010 fick anslaget för beläggningsunderhåll temporär förstärkning med 8 mkr. I förvaltningens förslag ingår en reducering av anslaget med 1 mkr De lägre kostnaderna för orsakas främst av generella kostnadsminskningar. Eventuella kostnadsförändringar med anledning av det förändrade huvudmannaskapet för kollektivtrafiken som planeras till år 2012 har inte budgeterats. De budgeterade kostnaderna för kollektivtrafiken ligger tillsvidare kvar på sektorn och beräknas öka enligt målsättning i K2020. Sektorn för teknik och försörjning Budgeten för sektorn följer i allt väsentligt förändringar i dimensionering och krav från verksamhetssektorerna. Sektorns verksamheter måste anpassas till den minskning av verksamhet i egen regi som planeras inom för- och grundskola. Detta leder till behov av kostnadsminskningar inom framförallt Fastighet, Måltid och Städ. I förvaltningens förslag ingå ett antagande om högre årsmedeltemperatur än normalt, vilket innebär minskade kostnader med ca 1,6 mkr. Under 2010 fick anslaget för planerat fastighetsunderhåll temporär förstärkning med 8 mkr. I förvaltningens förslag ingår en reducering av anslaget med 1 mkr år Sektorn för administrativt stöd Förslaget för sektorn följer i princip plan. Ett nytt kommungemensamt dokument- och ärendehanteringssystem har finansierats i förvaltningens förslag. Förslag till investeringsbudget Överväganden investeringsbudget Det från sektorerna bedömda investeringsbehovet ligger under eller strax över de fastställda investeringsramarna för perioden Den största orsaken till förslag över ram är det bedömda behovet av utbyggnad inom förskoleverksamheten, nybyggnation av en grundskola samt ökat behov inom vård och omsorg och funktionshinder. Under den närmaste 5-årsperioden föreslås investeringar på 694 mkr, varav 163 mkr föreslås I förslaget ingår minskade investeringsutgifter genom några fördelaktiga upphandlingar jämfört gällande plan. Efter det att ytterligare upphandlingar gjorts kan det eventuellt vara motiverat att justera budgeten för ytterligare objekt. Förslaget omfattar en ökad satsning på energieffektiviseringar jämfört med befintlig plan, vilket även torde leda till kostnadsminskningar på sikt. Förvaltningen föreslår att investeringarna diskuteras och vägs ur ett verksamhets- och finansieringsperspektiv i budgetberedningens arbete under hösten. Detaljerad beskrivning av sektorernas förslag och förvaltningens förslag redovisas i bilaga 4 och exploateringsbudgeten med finansieringsplan beskrivs i bilaga 5. En sammanställning av drifts-, investerings- och exploateringsbudget redovisas i bilaga 1. Verksamhetsmål Sektorerna har i Förslag till Verksamhetsplan inarbetat kommunstyrelsens prioriterade verksamhetsmål. I några fall föreslås justeringar i de antagna målen. I samband med budgetarbetet kan kommunstyrelsen revidera de antagna målen efter politisk viljeinriktning och finansiella möjligheter. De av kommunfullmäktige antagna verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning redovisas kommunövergripande under särskild rubrik. Förvaltningens förslag innebär att målen prioriterats.

4 4(10) Finansiell analys Resultat Förvaltningens förslag med oförändrad skatt innebär positiva resultat för perioden, 11 mkr för år 2011, 21 mkr år 2012 och 49 mkr år Kommunfullmäktiges anvisningar anger en balanserad budget för 2011, vilket uppnås. Mindre marginaler finns bland annat genom att förvaltningen har valt att redovisa pensionskostnad enligt gällande plan för hela perioden samt ett mindre anslag för kommunstyrelsens reserv från år Resultat- och balansbudget enligt förvaltningens förslag redovisas i bilaga 2 till denna skrivelse. Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift Ökningen av skatteintäkter och statsbidrag är starkt beroende av konjunkturförändringar. På grund av en global finansiell kris under 2008 stagnerade tillväxten i omvärlden, vilket ledde till snabb inbromsning av export och investeringar för Sverige. Avmattningen ledde till en kraftig lågkonjunktur 2009 med en hög arbetslöshet. Inflationen vändes till en deflation för 2009 (-0,3 %) och från 2010 antas inflationen vända och ligga på en låg nivå de första åren med en successiv ökning i slutet på perioden. Sammantaget ledde den finansiella krisen under 2009 till kraftigt minskade skatteintäkter för rikets kommuner och landsting. De senaste prognoserna från Sveriges Kommuner och Landsting visar på en sakta återhämtning, dock med en viss osäkerhet i prognoserna. Det finns fortfarande orosmoln med obalanserade statsfinanser i omvärlden. Enligt skatteprognos från Sveriges Kommuner och Landsting (Cirkulär 10:24, april) ökar Härryda kommun skatteintäkter inklusive inkomstutjämning ca 13 mkr år 2011 och ca 17 mkr år 2012 jämfört med gällande plan. Jämfört med gällande plan ökar den kommunala utjämningen 2011 med ca 10 mkr, främst beroende på förstärkning av statsbidraget vid regeringens budgetproposition hösten Under 2012 har det förstärkta statsbidraget tillskjutits inkomstutjämningen för balansering. Inga större förändringar har skett i kostnadsutjämningen jämfört med gällande plan. Härryda kommun är en betalande kommun till kostnadsutjämningen. Det beror framförallt på den delen som avser äldreomsorg, vilket beror på en lägre ökningstakt i den demografiska förskjutningen jämfört med riket. I åldersgruppen 1-18 år har kommunen däremot en högre ökningstakt under hela perioden jämfört med riket, vilket reducerar effekterna av lägre ökningstakt inom äldreomsorg. LSS-utjämningen ger för kommunen ett bidrag, eftersom framräknade standardkostnader för kommunen överstiger rikets. Beräkningarna grundas på inlämnad statistik från kommunerna. Jämfört med föregående budgetperiod ökar bidraget för kommunen med ca 2 mkr per år. Det beror på att kostnaderna för Härryda kommun har ökat mer än rikets genomsnittliga kostnad. Budgetförslaget grundar sig även på prognos från SKL och SCB om antagen utveckling av Kommunal fastighetsavgift för år Totalt ökar intäkterna i början av perioden med ca 2-3 % och i slutet med ca 5 % vilket, med tanke på inflation, befolkningsförändringar och övriga kostnadsökningar, måste betecknas som mycket begränsat. Kostnader jämfört med standardkostnader I rapporten Vad kostar verksamheten i din kommun som produceras av SKL och SCB redovisas indikatorer på om kommunen har högre eller lägre kostnader än vad som motiveras av den egna strukturen enligt det statliga kostnadsutjämningssystemet. Avvikelser förekommer oftast och är resultatet av att kommuner prioriterar på olika sätt. Nedan redovisas den procentuella skillnaden mellan redovisad kostnad och standardkostnad för Härryda kommun i bokslut Ett negativt värde innebär att de faktiska kostnaderna är lägre än de förväntade och vice versa.

5 5(10) Förskola Grundskola Gymnasieskola VoO Individ- o familjeomsorg 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% Som framgår av tabellen är kostnaderna för grundskola och gymnasieskola väsentligt lägre än förväntat medan kostnaderna för förskola, vård och omsorg och IFO är högre än de förväntade. Bilden är ungefär densamma som under de senaste åren. Uppgifterna måste tolkas med stor försiktighet, då det bland annat finns stora regionala skillnader i utfallet på riksnivå. Uppgifterna redovisar heller inte kvalité i verksamheten. Verksamhetens nettokostnader i förhållande till skatteintäkter En god ekonomisk hushållning förutsätter att det finns balans mellan intäkter och kostnader. De finansiella målen för Härryda kommun anger att intäkterna skall överstiga kostnaderna med 1,5 %. Nettokostnadsandelen, vilket är kommunens nettokostnader inklusive finansnetto och avskrivningar uppgick i bokslutet år 2009 till 98 %. I budgetförslaget är nettokostnadsandelen 99 % för 2011 och 2012 och 97 % för Nettokostnadsökningen vid bokslut 2009 blev 1,7 % eller ca 40 mkr exklusive pensionskostnadsökningen 2009 vilket är ungefär i samma ökning som för skatter och statsbidrag. Under den senaste femårsperioden har nettokostnadsökningen i princip följt ökningen av skatter och statsbidrag, men med viss eftersläpning. I föreliggande budgetförslag ser nettokostnadsökningen ut att bli 2,4 % för år 2011, 3,3 % år 2012 och Nettokostnadsökningen är sammantaget ungefär i nivå med ökningen av skatter och statsbidrag. Sveriges kommuner och landsting har prognostiserat en ökningstakt av personalkostnaderna i samhället med 2,3-3,5 %. I förvaltningens förslag har medel motsvarande 2,3 % för år 2011, 3,0 % år 2012 samt 3,5 % år 2012 i kostnadsökning avsatts. Från 2010 är medlen budgeterade på Finansförvaltningen. Budgetförslaget innehåller generellt ingen kompensation för inflation och andra kostnadsökningar utöver personalkostnader. Detta innebär för flera verksamheter en direkt minskning av utrymmet. Nettoinvesteringar och självfinansieringsgrad Nettoinvesteringarna uppgår för år 2011 till 163 mkr i förvaltningens förslag, vilket är en minskning med ca 60 mkr jämfört med tidigare plan. För perioden föreslås sammanlagt investeringar på ca 694 mkr, vilket även i denna plan är en hög nivå. Av de budgeterade investeringarna beräknas en del kunna finansieras via resultat och avskrivningar, men det kommer att krävas en omfattande upplåning för att finansiera denna volym. Den budgeterade långfristiga upplåningen budgeteras till 470 mkr år 2011 för att fram till år 2013 öka till hela 620 mkr. I den budgeterade upplåningen kan förskottering av Slambymotet rymmas, men om så inte är fallet måste kommunfullmäktige fatta nytt beslut om finansiering. Pensionsskulden Pensionsskulden redovisas och budgeteras sedan bokslut 2006 enligt den så kallade fullfonderingsmodellen. Det innebär bland annat att resultatet, utöver kostnader för uppräkning, kan kom-

6 6(10) ma att påverkas av förändringar i beräkningssätt för det aktuella åtagandet och att soliditeten blir väsentligt lägre än med den så kallade blandmodellen. Uppräkningen av skulden bokförs som kostnader i resultaträkningen och utbetalningarna från skulden bokförs direkt mot balansräkningen. Från år 2009 budgeteras skulduppräkningens andel för ränta och basbeloppsuppräkning som finansiell kostnad. Skulduppräkning inkl finansiell kostnad budgeteras till 27 mkr år 2011 i förvaltningens förslag. Den senaste prognosen tyder på ett utfall som är ca 10 mkr högre för år 2011, vilket är en följd av den finansiella krisen. För år 2010 är kostnaderna ca 30 mkr lägre än planen, vilket gör att det kan vara rimligt att inte fullt ut finansiera pensionskostnadsökningen för år Utbetalningarna prognostiseras till drygt 16 mkr år 2011 och kommer successivt att öka till det dubbla, i fasta priser, fram till 2020-talet. En viss osäkerhet kring storleken på utbetalningarna föreligger, åtminstone på sikt, då de bland annat är beroende av infriandet av utfästelser för tidigare förvaltningschefer. Borgensåtaganden I bokslut 2009 uppgick det samlade borgensåtagandet till 76,6 mkr, varav 68,3 mkr är till egna eller delägda bolag. Ett utökat borgensåtagande är beviljat av kommunfullmäktige och kan vara aktuellt för RENOVA, vilket skulle kunna innebära en ökning till ca 82 mkr. Borgensåtagandena bedöms inte innebära någon avsevärd finansiell risk. Soliditetsutveckling Soliditeten beskriver kommunens betalningsförmåga på lång sikt och visar på hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med eget kapital. Sedan år 2006 bokförs pensionsskulden, som är intjänad före 1998, som avsättning i balansräkningen och budgeteras och redovisas över resultaträkningen. Kommunen redovisar endast ett soliditetsmått i balansbudgeten; soliditet enligt fullfondsmodellen. Målsättningen är att soliditeten skall öka på lång sikt. I bokslut 2009 hade kommunen en soliditet på 13 % vilket var oförändrat jämfört med Förvaltningens budgetförslag innebär en oförändrad soliditet på 13 % för åren För 2013 beräknas soliditeten öka till 15 %. Balanskravet och god ekonomisk hushållning Det lagstadgade balanskravet är en miniminivå som innebär att kommunerna -med vissa undantag- måste redovisa ett positivt resultat. Kommunallagen anger också att mål och riktlinjer för verksamheten skall beaktas och att finansiella mål skall anges. De finansiella målen utgör ett verktyg för att kunna bedöma den finansiella situationen och utvecklingen och därmed fastslå om kommunen har en god ekonomisk hushållning. Det syftar till att stödja kommunerna i deras strävan att uppnå och säkerställa en god ekonomisk hushållning. Då är det viktigt att målen och riktlinjerna uttrycker realism och handlingsberedskap samt kontinuerligt utvärderas och omprövas. En ekonomi i balans samt en välfungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi och verksamhet är nödvändiga förutsättningar för att kommunen skall kunna leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige antog följande finansiella mål: Måluppfyllelsen mäts och analyseras årligen i rullande fyraårsperioder. Det egna kapitalet värdesäkras enligt omsorgsprisindex (OPI). Soliditetsnivån är lägst på den nivå som gällde vid periodens början. För att säkerställa de finansiella målen är det redovisade resultatet minst 1,5 % av verksamhetens nettokostnader.

7 7(10) De finansiella målen tar sikte på kommunens finansiella ställning och dess utveckling och anger därmed de finansiella förutsättningarna och ramarna för den verksamhet som kommunen bedriver. Målen har som utgångspunkt att varje generation själv skall bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation bör behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Överskottet måste därför vara tillräckligt stort för att motsvarande servicenivå skall kunna garanteras även för nästkommande generation utan att den skall behöva uttaxeras en högre skatt. Balanskravsresultatet uppgick till 39,9 mkr i bokslut Förvaltningens marsprognos för år 2010 pekar på ett positivt resultat på ca 85 mkr före eventuella tidigarelagda kostnader. Förvaltningens förslag till budget/plan innebär att det är möjligt att uppnå positiva resultat. Man bör dock ha i åtanke att de redovisade pensionskostnaderna troligen kommer överstiga budgeterad kostnad. Balanskravet kommer enligt förslaget att uppnås för samtliga år. Finansiella mål enligt Bokslut Bokslut Budget Plan Plan Plan kommunfullmäktiges beslut Eget kapital inklusive pensionsskuld, mkr 184,2 206, ,7 247,8 296,6 Resultat inklusive pensionskostnader, mkr 20,0 21,9 8,9 11,6 21,1 48,8 Soliditet inklusive pensionsskuld % Kommunfullmäktiges fastställda finansiella mål uppfylls med budgetförslaget för varje enskilt år avseende värdesäkring av det egna kapitalet, samt soliditetsnivån. För att resultatet skall uppgå till 1,5 % av verksamhetens nettokostnader krävs ett positivt resultat på ca 22 mkr per år. Det genomsnittliga budgeterade resultatet för perioden är med förslaget 22,6 mkr, men det mesta tyder på att resultatet för år 2010 blir väsentligt högre än budgeterat. Långsiktig utveckling Verksamhetsplaneringen och budgetarbetet i förvaltningen har till stor del präglats av den etablering av fristående verksamhet inom för- och grundskolan som skett under år Etableringarna kommer att ställa nya krav på den kommunala verksamheten att anpassa både verksamhet och kostnadsnivå efter de nya förutsättningarna. Främst lokalfrågan har varit och kommer att bli områden som måste diskuteras om en anpassning skall kunna ske. Vidare har finansieringen av de ökande kostnaderna inom funktionshinder gjort att övriga verksamheter i viss mån fått mindre utrymme. Jämfört med befintlig plan har skatter och statsbidrag ökat och kombinerat med de åtgärder som vidtogs inför år 2010 förefaller den ekonomiska situationen att vara relativt hygglig. Att det för år 2010 troligen kommer att redovisas relativt stora överskott innebär också att behovet av kraftfulla verksamhetsjusteringar kan undvikas. Den lågkonjunktur som nu råder gör ändå att ytterligare kostnader riskerar uppstå i kommunen i form av exempelvis högre kostnader för försörjningsstöd än budgeterat. Härryda kommun har dock jämförelsevis goda förutsättningar att hantera detta, med den befolkningsstruktur som kommunen har. Den fortsatt höga investeringsnivån med ökande upplåning som följd ger anledning till viss oro. I ett kort och medellångt perspektiv kan detta göra att de finansiella målen blir svårare att uppnå, då soliditetsmålet ökar resultatkravet. Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) ekonomiska rapport i maj år 2010 visar att kommunernas samlade resultat kommer att vara positivt för åren Även år 2011 beräknas ge ett mindre överskott i kommunsektorn, vilket är en följd av lägre kostnader än vad den demografiska utvecklingen kräver. Sektorn har de senaste åren visat att man kan hantera kraftiga inkomstminskningar och samtidigt värna både den finansiella stabiliteten och kärnverksamheterna. På lite sikt kommer dock den demografiska utvecklingen att pressa upp kostnadsnivån, vilket kommer att leda till sämre resultat eller kostnadsminskningar kombinerat med inkomstökningar. Även om det fria fallet i konjunkturen bromsades upp under slutet av år 2009 och att svackan inte blev riktigt så djup som förutspåtts kommer återhämtningen att ta tid. Vi måste vara beredda på att de närmaste åren kan komma att fortsätta att bli ekonomisk osäkra och i värsta fall tumultartade. På den positi-

8 8(10) va sidan gäller att arbetslösheten, trots allt, är väsentligt lägre än vad som kunnat förutspås tidigare. Förvaltningen anser att den ekonomiska utvecklingen för kommunen de närmaste åren är mycket svårbedömd. Det beror främst på externa faktorer så som konjunkturutveckling och statliga beslut, men även på kommunens egen förmåga till anpassning. I bokslut för år 2009 fanns relativt stora budgetavvikelser inom några verksamheter. Ambitionen i förslaget är att anslagen och ambitionsnivån för respektive verksamhet nu skall vara anpassad till de mål som skall uppnås. SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD Karina Djurner Kommundirektör Bo Ekström Ekonomichef Bilagor: 1. Sammanställning av drift-, investerings- och exploateringsbudget 2. Resultat- och balansbudget Förslag till budget/plan , ekonomisk del 4. Investeringsbudget inkl beskrivning 5. Exploateringsbudget inkl beskrivning

9 DRIFTBUDGET Belopp i Tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan Bilaga 1 Sektor för utbildning och kultur Sektor för socialtjänst Sektor för samhällsbyggnad -Skattefinansierad verksamhet Vattenverksamhet Avfallsverksamhet Sektor för teknik och försörjningsstöd Sektor för administrativt stöd Polititisk organisation Verksamhetskostnader Finansförvaltning Pensionskostnad exkl finansiell kostnad Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter, utjämning m.m Finansiella kostnader och intäkter Finansiell kostnad pensioner BUDGETERAT RESULTAT *) Budget 2010 inkl ombudgetering enligt KF RAM DRIFTBUDGET ENLIGT KF : Avvikelse ram: INVESTERINGSBUDGET Belopp i Tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Plan Sektor för utbildning och kultur Sektor för socialtjänst Sektor för samhällsbyggnad -Skattefinansierad verksamhet Vattenverksamhet Avfallsverksamhet Sektor för teknik och försörjningsstöd Sektor för administrativt stöd SUMMA INVESTERINGSUTGIFTER: * Budget 2010: Inklusive ombudgeteringar enligt bokslut RAM INVESTERINGAR ENLIGT KF : Avvikelse ram: EXPLOATERINGSVERKSAMHET, FINANSIERINGSPLAN Belopp i Tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Plan Fläskebo Hindås industriområde Företagsparken Solsten Företagparken II Nysäter Långetjärnshöjd Hönekulla by Björröd E Björkåsen Solåsen Norra Önneröd Landvetter Backa Nya Landvetter centrum Älmhult, Skridskovägen Börjesgården Björkängsvägen, Hällingsjö Kroken, Mölnlycke Fagevallen, Hindås bostäder Nya Mölnlycke centrum Landvetter C Bårhults företagspark SUMMA EXPLOATERING NETTO:

10 Bilaga 2 RESULTATBUDGET/PLAN Belopp i Mkr Bokslut Budget Budget Plan Plan Verksamhetens nettokostnader , , , , ,9 Avskrivningar -69,8-76,9-80,9-88,0-96,1 Verksamhetens nettokostnader , , , , ,0 Skatteintäkter inkl inkomstutjämning 1 422, , , , ,5 Kommunalekonomisk utjämning mm 37,6 89,1 67,0 58,2 53,4 Finansiella intäkter 9,2 1,5 2,5 2,5 2,5 Finansiella kostnader -11,2-17,0-20,0-20,0-20,0 Finansiella kostnader pensioner -36,9-29,8-27,2-24,5-24,5 Resultat före extraordinära poster 21,9 8,9 11,6 21,1 48,8 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader BUDGETERAT RESULTAT 21,9 8,9 11,6 21,1 48,8 BALANSBUDGET/PLAN Belopp i Mkr Bokslut Budget Budget Plan Plan Immateriella anläggningstillgångar 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Summa immateriella anläggningstillgångar 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 123, , , , ,3 Maskiner och inventarier 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 Summa materiella anläggningstillgångar 1 208, , , , ,0 Aktier och andelar 22,9 22,8 22,9 22,9 22,9 Obligationer 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Långfristiga fordringar 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Summa finansiella anläggningstillgångar 48,7 48,6 48,7 48,7 48,7 Summa anläggningstillgångar 1 257, , , , ,6 Förråd och lager 29,5 25,0 25,0 25,0 25,0 Kortfristiga fordringar 92,5 90,0 90,0 90,0 90,0 Likvida medel 203,8 89,5 21,2 28,8 29,1 Summa omsättningstillgångar 325,7 204,5 136,2 143,8 144,1 SUMMA TILLGÅNGAR 1 583, , , , ,7 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 206,1 215,0 226,7 247,8 296,6 varav årets resultat 21,9 8,9 11,6 21,1 48,8 Avsättningar för pensioner 697,0 685,4 727,4 704,0 704,0 varav avsättning pensionsskuld intjänat före ,8 647,5 657,9 628,3 628,3 Summa avsättningar 697,0 685,4 727,4 704,0 704,0 Långfristiga skulder 266,5 410,0 470,0 600,0 620,0 Kortfristiga skulder 414,0 410,0 310,0 310,0 310,0 Summa skulder 680,5 820,0 780,0 910,0 930,0 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 583, , , , ,6 SOLIDITET ENLIGT FULLFONDSMODELL 13% 12% 13% 13% 15%

2009-09-29 BUDGETSKRIVELSE MED FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2010-2012 OCH INVESTER- INGSBUDGET 2010-2014

2009-09-29 BUDGETSKRIVELSE MED FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2010-2012 OCH INVESTER- INGSBUDGET 2010-2014 1(12) Sektorn för administrativt stöd Bo Ekström 2009-09-29 Kommunstyrelsen BUDGETSKRIVELSE MED FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2010-2012 OCH INVESTER- INGSBUDGET 2010-2014 Förvaltningens arbetssätt Förvaltningens

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. Budget 2017. Styrprinciper. Ekonomisk treårsplan

JOKKMOKKS KOMMUN. Budget 2017. Styrprinciper. Ekonomisk treårsplan JOKKMOKKS KOMMUN Budget 2017 Styrprinciper Ekonomisk treårsplan 1 Jokkmokks kommuns styrmodell 1.1 Styrmodellens struktur och styrprinciper Visionsdokument Ett nytt visionsdokument för Jokkmokks kommun

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13)

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13) Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (13) Finansplan 2016-2018 Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015 Sida 2 (13) Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2015 en strategisk plan

Läs mer

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE Ekonomikontoret Datum: 2016-05-09 Lars Hustoft D.nr: Budget 2017, plan 2018-2019 Driftbudget Generellt för samtliga nämnder gäller att löneökningar enligt ordinarie lönerevision

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Några övergripande nyckeltal

Några övergripande nyckeltal www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal 2011-12-06 Agenda 1. Allmänt om nyckeltalsjämförelser 2. Befolkning 3. Finansiering 4. Resultaträkning 5. Balansräkning och andra finansiella åtaganden 6. Verksamhet

Läs mer

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument 1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-12-18 195 Dokumentansvarig

Läs mer

Delårsrapport T1 2013

Delårsrapport T1 2013 130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Skurups kommun Granskning av årsredovisning 2013 EY Building a better working world Innehåll 1. Inledning 2 2. Resultatutfall mot budget

Läs mer

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt

Läs mer

Innehållsförteckning. Förvaltningsberättelse, kommunen. Verksamhetsberättelser. Förvaltningsberättelse, sammanställd redovisning

Innehållsförteckning. Förvaltningsberättelse, kommunen. Verksamhetsberättelser. Förvaltningsberättelse, sammanställd redovisning Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse, kommunen Sida Finansiell analys per 31:e augusti 2009 2 Finansiell analys prognos för 2009 6 Framtiden 8 Kommunens personal 10 Resultaträkning, finansieringsanalys

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2016-03-16 Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag.

1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag. Kallelse 2016-04-07 Kallelse till EXTRA kommunstyrelse Tid Torsdagen den 21 april 2016 kl. 17.15 Plats Ordförande Kungshamns Folkets Hus Mats Abrahamsson Ärende sammanträde Dnr Föredragande 1 Budgetanvisningar

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Budget 2016, plan 2017-2018

Budget 2016, plan 2017-2018 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013 2013-06-20 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 50 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. RIPS-ränta försämrar resultatet med ytterligare 230 mkr.

Läs mer

Burlövs kommun. il/ ERNST & YOUNG. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012. Qua/ity In Everything We Do

Burlövs kommun. il/ ERNST & YOUNG. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012. Qua/ity In Everything We Do Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna April 2013 Burlövs kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012 il/ ERNST & YOUNG il/ frnst & YOUNG Qua/ity In fverything We Do Innehåll

Läs mer

Rapport över granskning av bokslut 2004

Rapport över granskning av bokslut 2004 Rapport över granskning av bokslut 2004 KPMG 2005-06-28 Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Syfte 2 3. Omfattning 2 4. Verksamheten 3 5. Resultaträkning 3 5.1 Nyckeltal (i mkr) 3 5.2 Utfall

Läs mer

2015-01-16. Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-01-16. Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2015-01-16 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014.

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Timrå kommun April 2015 Marianne Harr Godkänd revisor Certifierad kommunal revisor Jenny Eklund Auktoriserad revisor Emma Andersson Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport April 2011 Erika Svensson Helen Samuelsson Dahlstrand Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport augusti 2013

Ekonomisk månadsrapport augusti 2013 Kommunstyrelsens kontor 2013-09-17 Ekonomisk månadsrapport augusti 2013 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016

GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016 GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016 Anders Nilsson Jonas Eriksson Mona Fridell 2016-01-22 Vilka av Sveriges 290 kommuner är mest lika GOTLAND Det beror på om man vill göra en övergripande

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årets resultat 25-års bokslut redovisar ett resultat (förändring av eget kapital) på ca + 3,8 mkr miljoner kronor. Detta innebär att resultatet blev ca 2,5 miljoner kronor bättre än vad som hade beräknats

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning

Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport* Granskning av bokslut och årsredovisning 2007 Motala kommun April 2008 Karin Jäderbrink Stefan Knutsson Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...3

Läs mer

Budget för Riksbanken 2008

Budget för Riksbanken 2008 PM DATUM: -12-10 AVDELNING: HANDLÄGGARE: Stabsavdelningen SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DNR

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 2009-12-10 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Fastställd av kommunfullmäktige 2009-06-17 93, med ändringar och tillägg i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2009-11-19 142

Läs mer

Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2011

Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2011 Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012 Haninge kommun Granskning av årsredovisning 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet med granskningen...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 september 2013

Månadsuppföljning per den 30 september 2013 16 oktober 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 september 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Förslag till mer flexibla budgetperioder

Förslag till mer flexibla budgetperioder Kommunledningskontoret 2014-12-03 Dnr Ks 2014-1069 Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Förslag till mer flexibla budgetperioder FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Kommunfullmäktige förelås besluta ändra

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Februari 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2016 2 (9) Perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Delårsbokslut 2014-08-31 Prognos 2014-12-31

DELÅRSRAPPORT. Delårsbokslut 2014-08-31 Prognos 2014-12-31 DELÅRSRAPPORT Delårsbokslut -08-31 -12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse, kommunen Fem år i sammandrag 2 Målstyrning 3 Mål för god ekonomisk hushållning, uppföljning 3 Finansiella mål 4 Sammanställning

Läs mer

Finansiell profil Halmstads kommun 2005 2007

Finansiell profil Halmstads kommun 2005 2007 Finansiell profil Halmstads kommun 00 007 Innehåll Inledning syftet med denna rapport Finansiell utveckling och ställning i riket och i KKKVH-kommunerna 00 007 nyckeltal 007 i förhållande till riket och

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Månadsuppföljning per den 30 april 2014 20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31 Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning, se bifogad rapport. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de

Läs mer

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013.

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 11 4.W- j.. 3!..... renr VA S. $p Ks 65 Dnr 93/2014-042 Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013 Från

Läs mer

Kommunstyrelsens budgetberedning

Kommunstyrelsens budgetberedning 1 (13) Datum och tid 2013-10-03 kl. 09.00-16.15 2013-10-04 kl.09.00-14.45 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Agneta Sundqvist

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Kalmar kommun Maj 2008 Elisabeth Rye Andersson Caroline Liljebjörn Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Finansiell analys i budget och årsredovisning

Finansiell analys i budget och årsredovisning EN IDESKRIFT OM Finansiell analys i budget och årsredovisning FOKUS PÅ BALANSKRAVSUTREDNING OCH RESULTATUTJÄMNINGSRESERV Finansiell analys i budget och årsredovisning fokus på balanskravsutredning och

Läs mer

Månadsrapport oktober

Månadsrapport oktober Månadsrapport oktober Resultat jan-okt 58,1 mkr Årsprognos 31,9 mkr (1,5%) Årsprognos sept 27,7 mkr (1,7%) Budget 41,2 mkr (2,2 %) Avvikelse -9,3 mkr Prognos investeringar 214 mkr (69 % av budget 312 mkr)

Läs mer

God ekonomisk hushållning och Gävle kommuns finansiella målsättning

God ekonomisk hushållning och Gävle kommuns finansiella målsättning REVISIONSRAPPORT 2007-06-07 Kommunstyrelsen Dnr God ekonomisk hushållning och Gävle kommuns finansiella målsättning Propositionen God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting ledde till förändringar

Läs mer

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (3) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid 2014-09-22 2014-09-23 Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Hotell Erikslund Förslag till budget

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Laxå 2020. Ett projekt för hållbar ekonomi och verksamhet. Nulägesbeskrivning och prognos för år 2020

Laxå 2020. Ett projekt för hållbar ekonomi och verksamhet. Nulägesbeskrivning och prognos för år 2020 2020 Ett projekt för hållbar ekonomi och verksamhet Nulägesbeskrivning och prognos för år 2020 1 1950 1953 1956 1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4 2. RESULTATRÄKNING... 4. 2.1 Resultatanalys... 4 2.2 Kommentarer... 6 3. BALANSRÄKNING... 7

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4 2. RESULTATRÄKNING... 4. 2.1 Resultatanalys... 4 2.2 Kommentarer... 6 3. BALANSRÄKNING... 7 Revisionsrapport 10/2009 Åstorps kommun Granskning av årsbokslut 2009 Bengt Sebring, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf. Bengt Joehns, 2:e v ordf. Stig Andersson Nils Persson Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Allmänna bidrag till. 25 kommuner

Allmänna bidrag till. 25 kommuner Allmänna bidrag till 25 kommuner Förslag till statens budget för 2014 Allmänna bidrag till kommuner Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 7 2 Lagförslag... 9 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar Ärendenummer KS2014/405 Riktlinjer för investeringar Antagen av Kommunfullmäktige den 21 oktober 2014, 127 2014-11-10 2 (13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte...

Läs mer

Lunds kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014. Building a better working world

Lunds kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014. Building a better working world Revisjonsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorevna April 2015 Lunds kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Building a better Biniding a better Innehåll 1. Inledning...2 2. Resultatutfa112014...2

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007. Jönköpings kommun R EVISIONSRAPPORT 2008. Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007. Jönköpings kommun R EVISIONSRAPPORT 2008. Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008 R EVISIONSRAPPORT 2008 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007 Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008 Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Helena Patrikson

Läs mer

Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009

Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009 AVESTA KOMMUN Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009 Kommunfullmäktiges beslut 2006-11-27 100 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Mål... 4 Övergripande förutsättningar... 6 Budgetdirektiv/förutsättningar...

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan 2014

Budget- och verksamhetsplan 2014 Budget- och verksamhetsplan 2014 med mål och aktiviteter samt investeringsbudget 2014 Godkänd av direktionen 2014-01-31 2 Budget- och verksamhetsplan 2014 1 Förbundet Jämtlands Räddningstjänstförbund styrs

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014 KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Härryda kommun Finansförvaltning Politisk organisation Godkänd av kommunstyrelsen 2014-03-14 INNEHÅLL KOMMUNÖVERGRIPANDE 3 FÖRUTSÄTTNINGAR 3 MÅLSTYRNING 3 BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Nicklas Bremefors, ekonomichef Inger Bengtsson, markhandläggare, 155 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Nicklas Bremefors, ekonomichef Inger Bengtsson, markhandläggare, 155 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-10:30 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Helena

Läs mer

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad

Läs mer

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-09-24 96 Inledning Idag har Lycksele kommun för stor kostym i förhållande till vårt ekonomiska utrymme. Nu

Läs mer

Finansiell profil Västra Götalandsregionen 2002 2004

Finansiell profil Västra Götalandsregionen 2002 2004 Finansiell profil Västra Götalandsregionen 00 00 Innehåll Varför en finansiell profil? Den finansiella utvecklingen i landstingssektorn 00 00 Finansiell profil över landstinget 00 00 nyckeltal 00 för samtliga

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport

Ekonomisk månadsrapport LANDSTINGET I VÄRMLAND PM 1(9) Ekonomisk månadsrapport Utfall per: 30 september 2012 1. Resultaträkning Intäkter och kostnader (mnkr) Utfall Utfall Föränd- Budget Utfall perioden perioden ring perioden

Läs mer

Bollebygds kommun - mål och budget 2012-2014

Bollebygds kommun - mål och budget 2012-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-22 111 Dnr: KS2011/207 Bollebygds kommun - mål och budget 2012-2014 Förord Bollebygds kommun är en attraktiv kommun. En rad samverkande faktorer gör att kommunen

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer