Förslag till nya resultathanteringsregler med anledning av införande av tvåårsbudget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till nya resultathanteringsregler med anledning av införande av tvåårsbudget"

Transkript

1 1 (10) Kommunledningskontoret Dnr Ks Stig Metodiusson Rev Kommunfullmäktige Förslag till nya resultathanteringsregler med anledning av införande av tvåårsbudget FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunfullmäktige föreslås besluta att för bokslutet 2008 tillämpa nuvarande resultathanteringsregler. att fr.o.m. bokslut 2009 tillämpa de nya resultathanteringsreglerna enligt föreliggande förslag att inför 2009 års bokslut justera ekonomistyrningsreglerna avsnitt 9 enligt bilaga 1, samt att besluta att införandet av en tvåårsbudget utgör ett synnerligt skäl att inte återställa uppkomna underskott år 1 i respektive tvåårsbudget. SAMMANFATTNING Kommunfullmäktige har beslutat att införa en tvåårsbudget för att få ett mer långsiktigt fokus, ge nämnderna 1 möjlighet till en mer långsiktig planering samt minska arbetet med budgeten. För att tvåårsbudgeten inte ska löpa över två mandatperioder föreslås den första tvåårsbudgeten omfatta åren Nuvarande resultathanteringsregler reglerar hur enheter och nämnder får föra med sig över- och underskott mellan åren, men bygger på en årlig budget. Resultathanteringsreglerna behöver därför ses över och anpassas till den nya situationen. Förslaget innebär att enheternas resultat hanteras som idag, men att nämnderna därutöver behåller sitt resultat under en tvåårsperiod. Uppkomna underskott år 1 ska täckas år 2. Uppkomna överskott får disponeras av nämnden upp till ett belopp av 1 mnkr. Om överskottet är större än 1 mnkr får maximalt 1 % av tilldelad budgetram disponeras. Med hänvisning till Kommunstyrelsens tillsynsplikt föreslås att Kommunstyrelsen i samband med respektive års bokslut gör en finansiell prövning och kontroll av att nämndernas förslag till resultatöverföring ryms inom kommunens ekonomiska ramar och därefter fastställer förslagen till resultatdispositioner. 1 Med nämnd avses även kommunala styrelser I:\KS_FV\Gemensamt\Styrdokument\Styrdokument för publicering\ekonomistyrningsregler, reviderat avsnitt ang resultathantering\ Reviderad Nya resultathanteringsregler.docx

2 BAKGRUND Kommunfullmäktige har beslutat att införa en tvåårsbudget för att få ett mer långsiktigt fokus, ge nämnderna möjlighet till en mer långsiktig planering samt minska arbetet med budgeten. För att tvåårsbudgeten inte ska löpa över två mandatperioder föreslås den första tvåårsbudgeten omfatta budgetåren En avsikt med tvåårsbudgeten är att nämnderna ska få större flexibilitet vad gäller hanteringen av uppkomna över- och underskott och att en definitiv resultatavstämning görs först år 2. Nuvarande resultathanteringsregler reglerar hur enheter och nämnder får föra med sig över- och underskott mellan åren, men bygger på en årlig budget. Resultathanteringsreglerna behöver alltså ses över och anpassas till den nya situationen. Enligt lagen om kommunal redovisning ska varje års resultat redovisas och sammanställas i en årsredovisning. Årets uppkomna resultat avsätts till posten eget kapital på balansräkningen. Ett överskott ökar kommunens egna kapital och ett underskott minskar detsamma. Det finns inga lagliga möjligheter att återföra eget kapital till resultaträkningen som en intäkt eller kostnad nästkommande år. Den enda möjligheten att kunna minska posten eget kapital är genom att visa ett underskottsresultat. Det innebär också att eget kapital därigenom visar enhetens eller kommunens ackumulerade resultat. Eget kapital kan redovisas som en samlad post för hela kommunen eller för respektive enhet. Motivet för att redovisa eget kapital för respektive enhet har att göra med ansvarsutkrävande och möjlighet till resultatutjämning mellan åren. Posten eget kapital visar enhetens ackumulerade resultat. Utifrån detta kan man ge möjlighet att på olika sätt ianspråkta tidigare års överskott eller ställa krav på besparingar för att finansiera tidigare års underskott. Det som komplicerar möjligheten att fritt föra med sig uppkomna över- eller underskott mellan åren är det s.k. balanskravet som finns infört i Kommunallagen och som stadgar att ett uppkommet underskott måste återställas inom en 3-års period. 2 NUVARANDE REGELSYSTEM Dagens resultathanteringsregler innebär att kommunens resultat hanteras utifrån följande modell: 1) Resultatet för anslagsfinansierad verksamhet avslutas mot kommunens samlade egna kapital. Efter särskild prövning kan i undantagsfall ej förbrukade anslag för särskilda ändamål tilläggsbudgeteras nästkommande år. 2) Resultat för kommunala utförare förs mot enhetens egna kapital. Efter 3 år förs det vidare till eget kapital under respektive ansvarig nämnd om det inte återställts eller förbrukats. 3) För vissa enheter (Exploateringsverksamheten, Linköpings kommunala friskolor, Gymnasieskolornas uppdragsenheter, Fenomenmagasinet och Fritidsgårdarnas gårdskassor) förs resultatet mot enhetens egna kapital och ligger kvar där och kan bara bokas bort efter särskilt beslut i Kommunstyrelsen.

3 För att kunna ianspråkta föregående års överskott utan att det påverkar innevarande års resultat har kommunen avsatt 8 mnkr i respektive års budget. Inom den ramen har sedan enheter som haft överskott från tidigare år fått ansöka om att få disponera medel till särskilda åtgärder. Ramen innebär således en beloppsmässig begränsning av hur mycket av ett ackumulerat överskott som kan ianspråktas för enheterna. 3 FÖRSLAG TILL NYTT REGELSYSTEM Med anledning av införandet av den nya tvåårsbudgeten föreslås att resultathanteringen för de kommunala enheterna (utförarna) förblir oförändrad jämfört med idag, men att det införs en ny modell för resultathantering för den anslagsfinansierade verksamheten (nämnderna). Förslaget innebär följande: Intäktsfinansierad verksamhet 1) Resultatet för kommunala utförare hanteras som tidigare och förs mot enhetens egna kapital. 2) Om enhetens resultat är ett underskott har enheten ansvar föra att täcka detta inom en 3-års-period. Om resultatet är ett överskott har enheterna under en 3-årsperiod möjlighet att disponera detta inom den ram som fastställs i budgetarbetet, hittills 8 mnkr per år. 3) Efter 3 år förs resultatet vidare till eget kapital under respektive ansvarig nämnd om det inte återställts eller förbrukats. Om enheten misslyckats med att täcka uppkomna underskott övergår ansvaret till nämnden att inom ytterligare en 3-årsperiod täcka kvarstående underskott. Överskott får disponeras inom den ram som fastställs i budgetarbetet, hittills 8 mnkr per år. 4) Efter sex år förs enheternas kvarstående resultat tillbaka till kommunens samlade egna kapital. 5) För vissa enheter (Exploateringsverksamheten, Linköpings kommunala friskolor, Gymnasieskolornas uppdragsenheter, Fenomenmagasinet och Fritidsgårdarnas gårdskassor) förs resultatet mot enhetens egna kapital och ligger kvar där och kan bara bokas bort efter särskilt beslut i Kommunstyrelsen. Anslagsfinansierad verksamhet 6) För att skilja på eget kapital som nämnden fått från egen verksamhet och den som förts vidare från enheterna måste posten eget kapital delas upp i två olika delar som kan kallas fast eget kapital respektive rörligt eget kapital. Det fasta kapitalet är då det kapital som förts vidare från enheterna och som endast kan ianspråktas inom ramen för de 8 mnkr som avsätts i respektive års budget. Det rörliga kapitalet är det kapital som den anslagsfinansierade verksamheten genererat. 7) Resultatet för anslagsfinansierad verksamhet behålls under 2-årsbudgetperioden. Uppkomna överskott får disponeras av nämnden upp till ett belopp av 1 mnkr. Om överskottet är större än 1 mnkr får maximalt 1 % av tilldelad budgetram disponeras.

4 4 8) Eftersom Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning är det nödvändigt att det görs en finansiell prövning och kontroll av att nämndernas förslag till resultatöverföring mellan år 1 och år 2 ryms inom kommunens ekonomiska ramar. Därför föreslås att Kommunstyrelsen gör en särskild prövning av förslagen till resultatöverföring och fastställer dessa efter respektive års bokslut. 9) Efter år 2 avslutas nämndernas resultat mot nämndernas rörliga egna kapital vilket innebär att årets resultat kan avläsas ur årets resultaträkning och det samlade 2-årsresultatet för nämnder och enheter kan avläsas ur posten eget kapital. Därefter bokas allt rörligt eget kapital om till kommunens samlade egna kapital, så att nämnderna inför nästa tvåårs-budget återigen börjar om med 0:- i eget kapital. 10) Om kommunens egna kapital efter de två åren har minskat, måste kommunen vidta åtgärder i nästkommande tvåårsbudget för att återställa detta. För att kommunen inte ska tvingas återställa sådana underskott som uppstår år 1 och som nämnderna enligt reglerna ovan har möjlighet att täcka år 2, bör Kommunfullmäktige i budgeten för uttala att tvåårsbudgeten i sig innebär ett synnerligt skäl att inte återställa uppkomna underskott år 1. RESTRIKTIONER Överskott som beror på försenad driftstart får inte ianspråktas utan särskilt beslut av Kommunstyrelsen. Tillfälligt uppkomna överskott får inte användas för ny verksamhet som innebär permanenta kostnadsökningar om inte den nya verksamheten ingår i nästkommande budget. ÅTGÄRDSPLANER VID OPLANERADE UNDERSKOTT Nämnder och enheter som uppvisar oplanerade underskott måste vidta åtgärder för att komma i ekonomisk balans. När enhet visar underskott i samband med årsbokslut förutsätts att enhetens ledning och berörd nämnd vidtar åtgärder för att inom 3 år eliminera detta. Nämnd som redovisar eller befarar ett underskott som överstiger 1 % av tilldelad budgetram/omsättning ska, om underskottet då uppgår till mer än 1 mnkr, snarast redovisa åtgärdsplanen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan i undantagsfall kräva in åtgärdsplaner även vid mindre underskott.

5 SCENARIER För att underlätta förståelsen beskrivs nedan ett antal scenarier som kan uppstå: 5 Scenario 1: Nämnden har efter 3 års verksamhet erhållit ett positivt eget kapital från enheterna på tkr. Nämnden har efter budgetår 1 redovisat ett positivt resultat på tkr. Fast eget kapital Rörligt eget kapital tkr tkr Nämnden kan utöver budget fritt disponera tkr för nästkommande års verksamhet, vilket innebär att nämnden i sin internbudget kan budgetera ett underskott på tkr för år 2. Användningen ska dock anpassas utifrån de begränsningar som anges ovan. Nämnden har därutöver möjlighet att begära att få disponera del av de tkr i samband med kommande års budgetarbete inom ramen för de budgetmedel som avsätts (hittills tkr). Scenario 2: Nämnden har efter 3 års verksamhet erhållit ett negativt eget kapital från enheterna på tkr. Nämnden har efter budgetår 1 redovisat ett positivt resultat på tkr. Fast eget kapital Rörligt eget kapital tkr tkr Nämnden kan liksom i exemplet ovan fritt disponera tkr för nästkommande års verksamhet. Men nämnden har samtidigt ansvar för att vidta åtgärder för att återställa det fasta egna kapitalet så att underskottet på tkr elimineras. Scenario 3: Nämnden har efter 3 års verksamhet erhållit ett positivt eget kapital från enheterna på tkr. Nämnden har efter budgetår 1 redovisat ett negativt resultat på tkr. Fast eget kapital Rörligt eget kapital tkr tkr Nämnden har ansvar för att täcka in underskottet på tkr i nästkommande års internbudget. Det innebär att nämnden måste budgetera ett överskott på tkr för år 2. Nämnden har därutöver möjlighet att begära att få disponera del av de tkr i samband med kommande års budgetarbete inom ramen för de budgetmedel som avsätts (hittills tkr).

6 Scenario 4: Nämnden har efter 3 års verksamhet erhållit ett negativt eget kapital från enheterna på tkr. Nämnden har efter budgetår 1 redovisat ett negativt resultat på tkr. 6 Fast eget kapital Rörligt eget kapital tkr tkr Nämnden har ansvar för att täcka in underskottet på tkr i nästkommande års internbudget. Det innebär att nämnden måste budgetera ett överskott på tkr för år 2. Nämnden har därutöver ansvar för att vidta åtgärder för att återställa det fasta egna kapitalet så att underskottet på tkr elimineras. TIDPLAN Hösten 2008 Budgeten för fastställs under hösten Enheter med positivt eget kapital efter 2007 års bokslut kan i samband med budgetarbetet inför 2009 ansöka om att få ianspråkta detta under 2009 för särskilda insatser inom en sammanlagd ram av 8 mnkr. Våren 2009 Bokslutet för 2008 fastställs. Om det samlade resultatet för 2008 skulle bli negativt så måste det resultatet återställas senast i tvåårsbudgeten för Hösten 2009 Budgeten för 2010 fastställs redan under hösten 2008, se ovan. Enheter med positivt eget kapital efter 2008 års bokslut föreslås därför i ett särskilt ärende (tilläggsbudget) kunna ansöka om att få ianspråkta detta under 2010 för särskilda insatser inom en sammanlagd ram av 8 mnkr. Våren 2010 Resultatet för 2009 års verksamhet sammanställs i bokslutet. Från och med budgetåret 2009 föreslås de nya resultathanteringsreglerna gälla. Om det samlade resultatet för 2009 blir negativt återställs inte det med hänvisning till Kommunfullmäktiges beslut om synnerliga skäl. Efter år 2010 kan resultatet för de två åren räknas av som summa eget kapital på enheten. Kravet ska då vara minst ett 0-resultat för perioden Men om det samlade resultatet för åren 2009 och 2010 blir negativt så måste det resultatet återställas senast i budgeten för Hösten 2010 Budgeten för den nya tvåårsperioden fastställs. Om det samlade resultatet för 2008 blev negativt så måste det resultatet återställas senast i tvåårsbudgeten för Ett samlat negativt resultat för 2009 återställs inte med hänvisning till Kommunfullmäktiges skrivning om synnerliga skäl.

7 Våren 2011 Efter år 2010 förs nämndernas rörliga egna kapital mot kommunens samlade egna kapital och en ny tvåårscykel inleds. 7 Hösten 2012 Budgeten för fastställs. Om det samlade resultatet för blev negativt så måste det resultatet återställas i tvåårsbudgeten för SAMRÅD Samråd har skett med strategisk chefsgrupp som tillstyrker förslaget. MBL MBL-information är inte påkallat i ärendet. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Lena Rydin Hansson Per-Anders Svensson

8 8 Bilaga 1 Förslag till ny lydelse av avsnitt 9 i ekonomistyrningsreglerna 9. Resultathantering Definition av resultathantering Med resultathantering menas de regler som styr hur ett uppkommet ekonomiskt resultat får hanteras över och mellan årsskiften. Bakgrund Kommunens ekonomimodell innebär att enheters och nämnders resultat i bokslutet avslutas mot posten eget kapital på balansräkningen. Enligt lagen om kommunal redovisning ska varje års resultat redovisas och sammanställas i en årsredovisning. Årets resultat avsätts till posten eget kapital på balansräkningen. Ett överskott ökar kommunens egna kapital och ett underskott minskar det. Det finns inga lagliga möjligheter att återföra eget kapital till resultaträkningen som en intäkt eller kostnad nästkommande år. Den enda möjligheten att kunna ianspråkta och därigenom minska posten eget kapital är genom att visa ett underskott. Det innebär också att eget kapital därigenom visar enhetens eller kommunens ackumulerade resultat. I kommunallagen finns ett balanskrav som innebär att om kommunen går med ett underskott så måste det återställas senast i budgeten det tredje året efter det år då det negativa resultatet uppkom. Lag (2004:775 8 kap 5 ). Motivet för detta är att kommunen inte ska förbruka sina tillgångar och att varje generation ska stå för sina kostnader. Resultathanteringsmodell Eget kapital finns på tre olika organisatoriska nivåer; Enhet, Nämnd eller Kommunen totalt. Intäktsfinansierad verksamhet Enheternas resultat avslutas i bokslutet mot posten eget kapital. Om enhetens resultat är negativt har enheten ansvar för att täcka detta inom en 3-års-period. Om resultatet är positivt har enheterna under en 3-årsperiod möjlighet att disponera detta inom den totala ram som fastställs i budgetarbetet, hittills 8 mnkr per år. Efter 3 år förs resultatet vidare till eget kapital under respektive ansvarig nämnd om det inte återställts eller förbrukats. Om enheten misslyckats med att täcka uppkomna underskott övergår ansvaret till nämnden att inom ytterligare en 3- årsperiod täcka kvarstående underskott. Överskott får disponeras inom den totala ram som fastställs i budgetarbetet, hittills 8 mnkr per år Efter sex år förs enheternas kvarstående resultat tillbaka till kommunens samlade egna kapital. Särskilda styrprinciper gäller för Exploateringsverksamheten, Linköpings kommunala friskolor, Gymnasieskolornas uppdragsenheter, Fenomenmagasinet samt fritidsgårdarnas gårdskassor. För dessa verksamheter kvarligger eget kapital hos enheten och kan endast flyttas efter särskilt beslut i kommunstyrelsen.

9 Anslagsfinansierad verksamhet För att skilja på eget kapital som nämnden fått från egen verksamhet och den som förts vidare från enheterna måste posten eget kapital delas upp i två olika delar som kan kallas fast eget kapital respektive rörligt eget kapital. Det fasta kapitalet är det kapital som förts vidare från enheterna och som endast kan ianspråktas inom ramen för de 8 mnkr som avsätts i respektive års budget. Det rörliga kapitalet är det kapital som den anslagsfinansierade verksamheten genererat. Resultatet för anslagsfinansierad verksamhet behålls under 2-års-budgetperioden. Uppkomna överskott får disponeras av nämnden upp till ett belopp av 1 mnkr. Om överskottet är större än 1 mnkr får maximalt 1 % av tilldelad budgetram disponeras. Eftersom Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning är det nödvändigt att det görs en finansiell prövning och kontroll av att nämndernas förslag till resultatöverföring mellan år 1 och år 2 ryms inom kommunens ekonomiska ramar. Kommunstyrelsen ska därför göra en särskild prövning av förslagen till resultatöverföring och fastställa dessa efter respektive års bokslut. Efter år 2 avslutas nämndernas resultat mot nämndernas rörliga egna kapital vilket innebär att årets resultat kan avläsas ur årets resultaträkning och det samlade 2-årsresultatet för nämnder och enheter kan avläsas ur posten eget kapital. Därefter bokas allt rörligt eget kapital om till kommunens samlade egna kapital, så att nämnderna inför nästa tvåårsbudget återigen börjar om med 0: - i eget kapital. Om kommunens egna kapital efter de två åren har minskat, måste kommunen vidta åtgärder i nästkommande tvåårsbudget för att återställa underskottet. 9 Restriktioner Överskott som beror på försenad driftstart får inte ianspråktas utan särskilt beslut av Kommunstyrelsen. Tillfälligt uppkomna överskott får inte användas för ny verksamhet som innebär permanenta kostnadsökningar om inte den nya verksamheten ingår i nästkommande budget. Åtgärdsplaner vid oplanerade underskott Nämnder och enheter som uppvisar oplanerade underskott måste vidta åtgärder för att komma i ekonomisk balans. När enhet visar underskott i samband med årsbokslut förutsätts att enhetens ledning och berörd nämnd vidtar åtgärder för att inom 3 år eliminera detta. Nämnd som redovisar eller befarar ett underskott som överstiger 1 % av tilldelad budgetram/omsättning ska, om underskottet då uppgår till mer än 1 mnkr, snarast redovisa åtgärdsplanen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan i undantagsfall kräva in åtgärdsplaner även vid mindre underskott.

10 10

Förslag till mer flexibla budgetperioder

Förslag till mer flexibla budgetperioder Kommunledningskontoret 2014-12-03 Dnr Ks 2014-1069 Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Förslag till mer flexibla budgetperioder FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Kommunfullmäktige förelås besluta ändra

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 1 Kommunstyrelsen 2008-12-02 Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 1 Prövning av vindkraft, yttrande Lagstiftningen bör förbättras för en snabbare hantering av vindkraftsärenden, utan

Läs mer

tillämpningsanvisning

tillämpningsanvisning STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN DNR 109-2110/2010 SID 1 (10) 2010-11-01 tillämpningsanvisning regler för ekonomisk förvaltning RESULTATFONDER Bakgrund Tillämpningsanvisningen är ett förtydligade

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund. Riktlinjer. för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv

Södertörns brandförsvarsförbund. Riktlinjer. för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Södertörns brandförsvarsförbund Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Upprättad: 2013-11-12 Antagen av direktionen: 2013-12-06, 76 Version: 1 Diarienummer:

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Bakgrund Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa villkor reservera delar

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 3 2013-09-24 285 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS 2013-322

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Hantering av kommunala resultatenheters över/underskott inom Utbildningsnämnden UN-2014/101

Hantering av kommunala resultatenheters över/underskott inom Utbildningsnämnden UN-2014/101 Ordförandeförslag Diarienummer Göran Nilsson (M) 2014-02-25 UN-2014/101 Hantering av kommunala resultatenheters över/underskott inom UN-2014/101 Förslag till beslut beslutar att tillskriva kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 1 (6) Omsorgskontoret 2014-11-20 Dnr Än 2014-4 Äldrenämnden Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Delårsrapporten per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-04-02 LS-LED07-235 52 Resultathantering bokslut 2006, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Det ackumulerade resultatet för landstingets

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun

Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv KS-2013/421

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv KS-2013/421 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/421 2013-05-27 Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Kommunstyrelsen 2016-11-02 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:583 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Förslag till beslut

Läs mer

Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun

Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun 2015-11-02 Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-xx-xx. Ersätter reglemente för planering, styrning och uppföljning

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

Läs mer

RUR i praktiken Resultatutjämningsreserv Balanskravsutredning

RUR i praktiken Resultatutjämningsreserv Balanskravsutredning RUR i praktiken Resultatutjämningsreserv Balanskravsutredning Skriften kan laddas ned från http://www.skl.se/vi_arbetar_med/ekonomi/publikationerekonomi/rur-i-praktiken Syftet med RUR i lagstiftningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Budget och uppföljning

Budget och uppföljning NORMERANDE BESLUT 2013-10-21 Dnr V 2013/776 Budget och uppföljning Område/uppgift Ansvarig chef Handläggare Giltighetstid Uppföljning Administrativa stödet, Ekonomienheten Lars Nilsson, ekonomidirektör

Läs mer

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015.

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015. Förtroendevalda revisorer 2015-10-12 I Falkenbergs k- smroun I Kommunstyrelxefö "'ökningen Konsfienhc; ton 7 n!5 -tn- i 3 ' Drir r D pi KS> - A?> r OA l Kommunfullmäktige i Varbergs kommun Kommunfullmäktige

Läs mer

EKONOMIUTBILDNING. Förtroendevalda 2015-01-20. Kenneth Erlandsson, ekonomichef

EKONOMIUTBILDNING. Förtroendevalda 2015-01-20. Kenneth Erlandsson, ekonomichef EKONOMIUTBILDNING Förtroendevalda 2015-01-20 Kenneth Erlandsson, ekonomichef Vad styr oss? Riksdagen Kommunallagen Kommunal redovisningslag Rådet för Kommunal Redovisning God redovisningssed Kommunfullmäktige

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren (KF)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november 2013 21 Paragraf Diarienummer KS-2013/1409.189 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Åtgärdsplan för återställning av 2014 års resultat enligt balanskravet

Åtgärdsplan för återställning av 2014 års resultat enligt balanskravet KF 13:1 KF 13:2 KF 13:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE KF 13:4 Ekonomiavdelningen Handläggare Ulrika Krigholm Tel. 0152-292 32 Kommunstyrelsen Dnr KS/2015:208-042 2015-04-02 1/3 Åtgärdsplan för återställning av 2014

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun 'ii sala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-09-03 11 (24) 208 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun Dnr 2013(330 INLEDNING Från och med 1 januari

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-02 Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunstyrelsen Dokumentnamn Riktlinjer för hantering

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2016 Nerikes Brandkår 2016-09-07 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Treårsplan för kommunens bolag,

Treårsplan för kommunens bolag, 1 (5) Kommunledningskontoret 2014-10-30 Dnr Ks 2014-65 Ekonomiavdelningen Marcus Wahlström Kommunfullmäktige för kommunens bolag, 2015-2017 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunledningskontorets förslag

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

PM-granskningsanteckningar

PM-granskningsanteckningar PM-granskningsanteckningar Datum 4 februari 2005 Till Från Kontor Angående i Finspång Susanne Svensson och Lars Rydvall Norrköping God ekonomisk hushållning 1 Syfte och bakgrund Kommunernas ekonomiska

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Utlåtande 2006: RI (Dnr /2006)

Utlåtande 2006: RI (Dnr /2006) Utlåtande 2006: RI (Dnr 129-240/2006) Överföring av stadens minoritetsposter i de kommunala bolagen till Stockholms Stadshus AB Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 31 mars 2006 Kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Fredrik Carlsson Mattias Bygghammar Karin Johansson Granskning av delårsrapport 2015 Vara Kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

RIKTLINJE Sandvikens kommuns Budget- och planeringsprocess - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Styrdokumentets data Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum och paragraf: 2014-12-15,

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial

Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial PATRIC ANDERSSON SID 1/11 EKONOMICHEF PATRIC.ANDERSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial 1 2011 Kommunledningskontorets förslag till beslut 1. att föreslå kommunfullmäktige

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari

Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari sida 1 2015-03-09 Dnr: KS2013-000413 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari Månadsavstämningen utformas som en årsprognos över det ekonomiska utfallet för räkenskapsåret.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument 1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-12-18 195 Dokumentansvarig

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2 Ärende 2 sid 4 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 2 Ersättningslokaler vid renovering av skolor, inhyrning av Skepparen 15 Dnr KS-2012-372 Dpl 62 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-03-25 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 Dnr KS-2012-372 Dpl62 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-12 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Ersättningslokaler vid

Läs mer

Organisationen och ansvar inom verksamheten sociala stödresurser

Organisationen och ansvar inom verksamheten sociala stödresurser 2013-03-26 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/201-001 Kommunstyrelsens verksamhetsutskott Organisationen och ansvar inom verksamheten sociala stödresurser Redovisning av uppdrag från kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader 2015

Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader 2015 Dnr KS-2015-281 Dpl 10 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2015-05-28 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Budgetuppföljning med helårsprognos

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-10 KS-2014/574.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för

Läs mer

Hantering av socialnämndens underskottsprognos 2016

Hantering av socialnämndens underskottsprognos 2016 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Kommunledningsförvaltningen 2016-09-02 Daniel Gustafsson 0477 441 26 daniel.gustafsson@tingsryd.se Till kommunstyrelsens arbetsutskott Hantering av socialnämndens underskottsprognos

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning

Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport* Granskning av bokslut och årsredovisning 2007 Motala kommun April 2008 Karin Jäderbrink Stefan Knutsson Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...3

Läs mer

Fastställande av driftbudget och ingående totalt kapital för intäktsfinansierade verksamheter 2011 och 2012

Fastställande av driftbudget och ingående totalt kapital för intäktsfinansierade verksamheter 2011 och 2012 2012-10-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 210/268-041 Kommunstyrelsen Fastställande av driftbudget och ingående totalt kapital för intäktsfinansierade verksamheter 2011 och 2012 (överföringsärendet) Förslag

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Gör sociala investeringar möjliga i Uppsala! Nya grepp för bättre ekonomisk hushållning i Uppsala kommun

Gör sociala investeringar möjliga i Uppsala! Nya grepp för bättre ekonomisk hushållning i Uppsala kommun Uppsala Stadshus Uppsala 2011-04-13 Gör sociala investeringar möjliga i Uppsala! Nya grepp för bättre ekonomisk hushållning i Uppsala kommun 2 (14) Innehållsförteckning Förord... 3 Årets resultat... 5

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

Ekonomiska ersättningar för kommunens förtroendevalda, anpassning till nya pensionsbestämmelser

Ekonomiska ersättningar för kommunens förtroendevalda, anpassning till nya pensionsbestämmelser TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-02-11 Kommunledningskontoret Dnr KS 2013-660 Sven Lundberg Kommunstyrelsen Ekonomiska ersättningar för kommunens förtroendevalda, anpassning till nya pensionsbestämmelser KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29

Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Styrprinciper Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Datum: 2012-02-09 Dnr: Sida: 2 (10) Styrprinciper för verksamheten inom Mariestads kommun Kommunfullmäktiges beslut 118/07

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall

Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall Revisionsrapport* Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall Täby kommun September 2007 Peter Sundström *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...4 3 Granskning av

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Maj 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal

Läs mer

Direktiv - Internbudget 2015

Direktiv - Internbudget 2015 Tjänsteskrivelse 2014-09-02 KFN 2014.0027 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Direktiv - Internbudget 2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden fastställer sin budget för 2015

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Friare disposition av tidigare års överskott Hemställan till regeringen

Friare disposition av tidigare års överskott Hemställan till regeringen PM 2009: RI (Dnr 119-631/2009) Friare disposition av tidigare års överskott Hemställan till regeringen Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande 1. Stockholms stad begär hos

Läs mer

Kommunstyrelsens budgetberedning

Kommunstyrelsens budgetberedning 1 (13) Datum och tid 2013-10-03 kl. 09.00-16.15 2013-10-04 kl.09.00-14.45 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Agneta Sundqvist

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Direktiv budget 2018 DIREKTIV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Direktiv budget 2018 DIREKTIV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Karlsborgs kommun Direktiv budget 2018 Bakgrund I och med att Karlsborgs kommun från budget 2017 införde en ny budgetprocess, utgår direktiven nu ifrån ekonomikontoret. Observera att direktiven kan komma

Läs mer

FS Bilaga p 6

FS Bilaga p 6 Bokslut Lärarhögskolan Innehåll LÄRARHÖGSKOLANS RESULTAT, TOTALA INTÄKTER OCH KOSTNADER... 3 GRUNDUTBILDNINGSVERKSAMHETENS INTÄKTER, KOSTNADER OCH RESULTAT: TOTALT SAMT PER VERKSAMHET 3 FORSKNINGSVERKSAMHETENS

Läs mer

Policy för god ekonomisk hushållning

Policy för god ekonomisk hushållning Datum hushållning Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: KF 271/2016 Dokumentägare: Ekonomidirektör Ersätter dokument: hushållning, antagen av KF 41/2014 Relaterade dokument: Ekonomistyrningspolicy Målgrupp:

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer