JOKKMOKKS KOMMUN. Budget Styrprinciper. Ekonomisk treårsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JOKKMOKKS KOMMUN. Budget 2017. Styrprinciper. Ekonomisk treårsplan"

Transkript

1 JOKKMOKKS KOMMUN Budget 2017 Styrprinciper Ekonomisk treårsplan

2 1 Jokkmokks kommuns styrmodell 1.1 Styrmodellens struktur och styrprinciper Visionsdokument Ett nytt visionsdokument för Jokkmokks kommun för år 2016 och framåt är under framtagande varför det inte finns något färdigt dokument att utgå ifrån inför 2017 års budget. De av politiken uttalade ledorden befolkning, näringslivsutveckling och attraktiv livsmiljö ligger tillsammans med det övergripande visions- och måldokumentet Jokkmokk 2015 därför till grund för arbetet med budgeten för år Det har genomförts en omorganisation inom kommunstyrelsens verksamhetsområden vars syfte är: Ökat medborgar- och företagarfokus. Medborgare och företagare ska se förändringen och ambitionen med nya visionsdokumentet. Organisationen ska uppmuntra förbättrings- och utvecklingsprocesser för att möta framtida utmaningar. Även dessa inriktningar utgör grundstenar i budgetarbetet. Detta dokument visar de ekonomiska förutsättningarna och det ekonomiska läget inför nästkommande år med upprättade treårsplaner samt nästa års rambudget. Målet är att kommunfullmäktige i Jokkmokks kommun ska fatta beslut om detta dokument i juni månad året innan aktuellt år. Det innebär att de ekonomiska ramarna för nästkommande år slås fast drygt sex månader innan aktuellt verksamhetsår börjar. Därmed kan förvaltningen jobba med det operativa detaljbudgetarbetet under andra halvåret för att vara klar i god tid innan aktuellt år börjar. Investeringsbudget Kommunfullmäktige i Jokkmokks kommun fattar vid behov beslut om delar av nästa års investeringsbehov vid kommunfullmäktige i juni månad. Beslut om resterande investeringsbehov inför nästa år tas i kommunfullmäktige i november eller december. Skattesats Kommunfullmäktige fattar även beslut om nästa års aktuella skattesats. Det beslutet fattas senast under november månad. Tertialbokslut och månadsrapportering Kommunfullmäktige i Jokkmokks kommun har beslutat att två tertialbokslut ska upprättas varje år. Årets första tertialbokslut avser tidsperioden 1 januari till 30 april. Eftersom det läggs fram tidigt på året är det viktigt ur ett styrningsperspektiv. Kommunfullmäktige i juni månad fattar beslut om årets första tertialbokslut. 2 (12)

3 Årets andra tertialbokslut ska enligt gällande regelverk revideras och fastställas i kommunfullmäktige. Det andra tertialbokslutet omfattar tidsperioden 1 januari till 31 augusti. Kommunfullmäktige i oktober, november eller december fattar beslut om årets andra tertialbokslut. Förutom de båda tertialboksluten upprättar Jokkmokks kommun fem andra månadsrapporter med fokus på helårsprognosen innevarande år. Dessa fem månadsrapporter upprättas efter det att februari, mars, juli, oktober och november har passerat. Årsbokslut Efter kalenderårets slut upprättas årsbokslutet för det gångna året. Kommunstyrelsen ska behandla och överlämna årsbokslutsärendet för beslut i kommunfullmäktige senast den 15 april året efter aktuellt bokslutsår. Budgetprocessen Processen startar med en chefsdialog i början av året. Där träffas kommunens ledningsgrupp och avdelningschefer. Ekonomiska förutsättningar och verksamhetsbehov inför nästkommande år gås igenom på tjänstemannanivå. Därefter träffas tjänstemän och politiker under en strategisk beredningsdag i februari eller mars månad där förutsättningar för framtiden är på agendan. Fokus under denna dag ligger på verksamheten även om ekonomin finns med i övergripande termer liksom kommande investeringsbehov. Nästa steg i budgetprocessen är ett antal möten i det som kallas budgetberedning. Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör den politiska budgetberedningen i Jokkmokks kommun. Budgetberedningen bjuder in politiker och tjänstemän från facknämnderna och från kommunstyrelsens olika verksamhetsområden för att diskutera innehållet i de olika facknämndernas, avdelningarnas och enheternas budgetar. Dessa träffar sker under april och maj månader. Rambudgeten för nästkommande år och den ekonomiska treårsplanen ska därefter upp för beslut i kommunfullmäktige i juni månad. Tidplaner I slutet av ett kalenderår slås datum för nästa års politiska möten fast. När tidplanen för de politiska mötena har bestämts upprättas särskilda tidplaner för såväl bokslutsarbetet, månadsrapporteringarna, budgetarbetet inklusive de strategiska beredningsdagarna och budgetberedningstillfällena. Även tidpunkterna för de fackliga informationsträffarna och eventuella MBL-förhandlingar planeras utifrån de övriga tidplanerna. 3 (12)

4 1.2 Årshjulet I en schematisk bild ser styrprinciperna och styrprocessen i Jokkmokks kommun ut så här: Kommunfullmäktige beslutar om kompletterande investeringar nästa år Strategisk beredningsdag. Dialog politiker och chefer, diskussioner om slutliga investeringar nästa år Operativt bokslutsarbete Jokkmokks marknad Chefsdialog Strategisk beredningsdag, dialog politiker och chefer. Tertialrapport 2 Årsredovisning och bokslut föregående år Budgetberedning Operativt budgetarbete Tertialrapport 1 Kommunfullmäktige beslutar om strategisk plan och ekonomiska ramar samt om delar av investeringarna nästa år I den strategiskt orienterade styrprocessen ligger tyngdpunkten på arbetet under första halvåret varje enskilt år. Under andra halvåret finns tid och möjlighet för nämnderna och förvaltningen att jobba operativt med budgetarbetet för nästkommande år. 2 Övergripande mål Under innevarande år kommer ett nytt visionsdokument för år 2016 och framåt att tas fram. Processen pågår och beslut om fastställande av dokumentet kommer ske under året. 4 (12)

5 De av politiken uttalade ledorden befolkning, näringslivsutveckling och attraktiv livsmiljö ligger tillsammans med det övergripande visions- och måldokumentet Jokkmokk 2015 därför till grund för arbetet med budgeten för år Ytterligare målsättningar för budgetarbetet: Ökat medborgar- och företagarfokus. Medborgare och företagare ska se förändringen och ambitionen med nya visionsdokumentet. Organisationen ska uppmuntra förbättrings- och utvecklingsprocesser för att möta framtida utmaningar. 2.1 Finansiella mål Följande övergripande finansiella mål gäller i Jokkmokks kommun. Grundprincipen är att generationsprincipen ska råda. Dagens generation ska inte förbruka morgondagens resurser. Det innebär att de intäkter som Jokkmokks kommun har under ett enskilt år ska räcka till att täcka de kostnader som finns för att bedriva verksamheten under samma år så att det varje enskilt år redovisas ett positivt resultat i Jokkmokks kommuns räkenskaper. Förutom ett positivt resultat ska dessutom ett antal andra finansiella mål vara uppfyllda för att god ekonomisk hushållning ska råda. Därför finns följande övergripande finansiella mål i Jokkmokks kommun. Generationsprincipen ska råda. Resultatet bör uppgå till minst plus 3,5 miljoner kronor varje enskilt år. Det motsvaras av ungefär 1,2 procent av verksamheternas nettokostnader. Att under enstaka år göra avvikelser från denna budgeterade resultatnivå är acceptabelt utan att det långsiktiga målet bryts under förutsättning av att det redovisade snittresultatet under den senaste femårsperioden inte understiger 3,5 miljoner kronor per år. Andelen nettokostnader exklusive avskrivningar i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till maximalt 92 procent. Soliditeten ska ha en över den senaste femårsperioden positiv trend. Jokkmokks kommun ska amortera låneskulden med ungefär 6,5 miljoner kronor per år till dess att skulden är slutamorterad. Pensionsplaceringarna ska uppgå till mellan en och fem miljoner kronor per år. Investeringsnivån ska ligga på ungefär samma nivå som kostnaden för de årliga avskrivningarna. 5 (12)

6 Enligt Lag om kommunal redovisning och god redovisningssed ska varje kommun ha ett aktuellt anläggningsregister. Dessutom är ett av Jokkmokks kommuns finansiella mål att generationsprincipen ska råda. För att följa god redovisningssed och uppnå det finansiella målet behöver anläggningsregistret ses över för att se om driftskostnader bokförts som investeringar vilket i sin tur kan ha medfört för högt bokförda värden på anläggningstillgångarna. Följden av att bokföra driftskostnader som investeringar blir att framtida generationer belastas med årliga avskrivningskostnader i stället för att kostnaderna för driften tas det år de uppstår. Eventuella driftskostnader som bokförts som anläggningstillgångar kan därför behöva skrivas ner/kostnadsföras. Därför finns en avsiktsförklaring att fortsätta inventering av anläggningstillgångarna och deras värden med syftet att uppnå en nivå på balansomslutningen som motsvarar de verkliga värdena. Dessutom är avsikten att inventeringen ska resultera i fortsatt införande av komponentuppdelning av anläggningstillgångarna. Om det efter inventeringen beslutas om nedskrivningar och dessa skulle resultera i ett balanskravsunderskott skulle synnerliga skäl kunna åberopas med följd att underskottet inte, till den del de beror på nedskrivningarna, behöver återställas. På längre sikt ger sådana nedskrivningar en positiv resultatpåverkan genom att avskrivningskostnaderna kommer att minska. Eventuella nedskrivningar är inte medtagna i 2017 års budget. 3 Omvärldsanalys 3.1 Samhällsekonomisk utveckling Högkonjunktur i sikte för svensk ekonomi Den svenska ekonomin växer snabbt. BNP ökade i fjol med nästan fyra procent och tillväxten förväntas bli minst lika hög i år. Den offentliga konsumtionen har ökat kraftigt och detsamma gäller investeringarna. Det är två av faktorerna som gör att tillväxten är hög. Det stora flyktingmottagandet gör att kommunernas kostnader kommer att öka i snabb takt. Sveriges kommuner och landsting (SKL) manar därför till försiktighet. Skatteunderlagsprognosen för år 2017 är osäker och kostnadsutvecklingen i år och kommande år är svår att bedöma. SKL menar att kommunerna bör planera för att ha marginal för oförutsedda händelser i arbetet med budget för år Att ökningstakten i den svenska ekonomin är så kraftig gör att sysselsättningen och skattunderlaget växer snabbt. Skatteunderlaget växer realt med nästan 3 procent i år och det är den största ökningen på mycket länge. En samtidig ökning till det dubbla förväntas ske i kommunsektorns kostnader. I år bedömer SKL att exporten och hushållens konsumtionsutgifter har ungefär samma tillväxttakt som år Det blir inte samma höga takt på investeringstillväxten, men investeringarna kommer ändå att vara på fortsatt hög nivå. Den offentliga konsumtionen har en påfallande kraftig tillväxt, den beräknas bli över fem procent och så hög har den inte varit sedan år Kommunerna beräknas ha den största tillväxtökningen vilket till stor del beror på det ansenliga flyktingmottagandet. Kommunal konsumtion bedöms av SKL att fortsätta utvecklas i stadig takt med beräknad ökning på cirka tre procent åren Antalet invånare ökar med cirka två procent årligen i Sverige vilket är en följd av invandringen. Delvis av detta skäl bedöms tillväxten i den svenska ekonomin att vara betydande även år Efter det ser ökningstakten ut att mattas av på 6 (12)

7 grund av att exporten inte utvecklas i samma takt och att investeringarna minskar liksom hushållens konsumtion. Den svenska ekonomin lämnar en lågkonjunktur för att gå mot högkonjunktur på grund av att tillväxttakten ökar snabbt. Sysselsättningarna ökar i snabb takt och som en följd av det sjunker arbetslösheten till ner till 6,5 procent. Skatteunderlaget kommer att öka snabbt i år och nästa år för att därefter mattas av. Det kommer även då vara högt i ett historiskt perspektiv. Den betydande flyktinginvandringen innebär samtidigt att befolkningsantalet växer mycket snabbt. Befolkningsökningen kommer att vara fem gånger så hög som mellan åren 1980 och 2015 då den var cirka 0,4 procent per år. Framåt i tiden kommer invånarantalet att stiga i avsevärt mycket snabbare takt än skatteunderlaget och SKL menar att det kommer att innebära stora problem för kommuner och landsting. Inflationen enligt konsumentprisindex (KPI) var 0,0 procent i genomsnitt. Räknas effekterna av räntesänkningarna och att energipriserna sjunkit blev inflationen 1,4 procent. Den låga räntenivån har medverkat till att bostadspriserna skjutit i höjden på vissa håll och att hushållen ökat sin skuldsättning. Förutom ekonomi är det många andra viktiga faktorer som påverkar Jokkmokks kommun. Några av dem är globalisering ökad mångfald, demografiska förändringar ökad andel äldre och minskad andel förvärvsarbetande, ökad individualisering, urbanisering en global process, klimatförändring och teknikutveckling. Möjligheterna är goda i kommunen för satsningar på etablering av elenergikrävande verksamheter. Inom kommunen produceras en stor del av Sveriges elenergi, vilket tillsammans med det kalla klimatet gör området lämpligt för exempelvis datacentersatsningar. Besöksnäringen har konstaterats vara en näring värd att satsa på. Intresset för den samiska kulturen är stort och i Jokkmokks kommun finns även stor utvecklingspotential i efterfrågade tillgångar som orörd natur, ren luft, snö, kyla, norrsken och ljusa sommarnätter. Även livsmedelssektorn har goda framtidsutsikter. Det blir allt viktigare att ha en säker livsmedelsförsörjning. Efterfrågan på bra matråvaror växer och i Jokkmokks kommun finns tillgång på naturliga råvaror som bär, örter, fisk och kött vilket ger bra förutsättningar för utveckling av livsmedelsnäringarna. 3.2 Kommunens ekonomi 2015 års redovisade resultat visar på ett underskott på knappt 4,0 miljoner kronor. Budgeterat resultatet beräknades till plus 1,3 miljoner kronor, vilket ger en negativ budgetavvikelse för året på 5,3 miljoner kronor. Underskottet beror huvudsakligen dels på att socialnämndens verksamhetsområde hade en negativ budgetavvikelse på 3,4 miljoner krono och dels på att en pensionsförsäkring tecknats för att minska den del av pensionsskulden som ligger som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Enligt kommunallagens 8 Kapitel 5 b, får fullmäktige besluta att en reglering av ett negativt balanskravsresultat inte ska göras om det finns synnerliga skäl. Lag (2012:800). Eftersom tecknandet av försäkringen utgör god ekonomisk hushållning och även är i linje med det finansiella målet att generationsprincipen ska råda har fullmäktige beslutat att synnerliga skäl föreligger och att balanskravsresultatet därför inte ska återställas. Det finns inga balanskravsresultat från tidigare år att återställa. Under år 2013 beslutade fullmäktige att införa en resultatutjämningsreserv (RUR) samt fastställa regler för den och besluta om storleken på reserven. Ingående avsättning för åren 2011 till 2015 uppgår till 17,1 miljoner kronor. Inga nya avsättningar gjordes under Jokkmokks kommun får varje år medel från Migrationsverket för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn och kommunplacerade flyktingar. Dessa medel fördelas inom kommunen via politiska beslut. I Jokkmokks kommun går pengarna främst till boendena för ensamkommande flyktingbarn. 7 (12)

8 Under december 2015 beslutade regeringen om extra medel till kommuner och landsting för extra kostnader i samband med flyktingsituationen varvid Jokkmokks kommun tilldelades 16,6 miljoner kronor för senare delen av år 2015 och för år Dessa medel har delvis fördelats ut till nämnderna. Finansieringen visar för år 2015 en negativ budgetavvikelse som beror på den tidigare nämnda pensionsförsäkringen. Jokkmokks kommuns invånarantal är den viktigaste faktorn som påverkar storleken på kommunens intäkter. Nuvarande system för skatteintäkter och statsbidrag är till stor del kopplade till invånarantalet. Det innebär att färre invånare minskar intäkterna samtidigt som kostnaderna inte direkt påverkas. Upprättat budgetförslag bygger på att befolkningen ska vara personer vilket är två personer färre än vid årsskiftet Prognosen i delårsredovisningen per den 30 april 2016 visar på ett negativt resultat om 0,9 miljoner kronor innebärande en negativ budgetavvikelse för helåret 2016 på 4,4 miljoner kronor. Socialnämndens prognos över kostnaderna för helåret 2016 beräknas bli tre miljoner kronor högre än budget och kommunstyrelsen prognosticerar en negativ budgetavvikelse om 0,7 miljoner kronor. Finansieringen förväntas inte lämna något överskott. 3.3 Befolkningsutveckling Jokkmokks kommuns invånarantal har fortsatt att minska under en lång rad av år. Antalet invånare vid årsskiftet var personer, en minskning med 14 personer jämfört med föregående årsskifte.. Statistiken för befolkningsförändringar visar att Jokkmokks kommun den 31 mars 2016 hade invånare 4 Kommunstyrelsens och nämndernas ansvar Nämnderna ska i enlighet med kommunallagen inom sitt område tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som beslutats av fullmäktige samt de föreskrifter som gäller för verksamheten Nämnderna har till ansvar att tillsammans med kommunstyrelsen inom respektive ansvarsområde bidra till att den av kommunfullmäktige fastställda visionen och därtill hörande mål förverkligas. 5 Budget 2017 och plan för verksamhetsåren Följande budget är upprättad utifrån ramarna för nämnderna år Därtill är det upprättat en plan för verksamhetsåren Budgeten bygger dels på SKL:s beräkningar av skatteintäkter och statsbidrag dels de av fullmäktige fastställda övergripande finansiella målen. Planen för åren utgår från befintlig verksamhet och beaktar i budgetarbetet SKL:s prognoser för skatteintäkter samt löne- och prisökningar. 8 (12)

9 Särskilda satsningar Hälsofrämjande satsningar Jokkmokk kommuns sjuktal har ökat tre år i rad och ligger nu på ca 6 %. En konsekvens av ökningen är stigande, både direkta och indirekta, kostnader. Verksamheterna ska agera snabbt och kraftfullt för att trenden ska vända, målet är ett sjuktal på max 2-4 %. Att arbeta hälsofrämjande på arbetsplatserna leder till en ökad frisknärvaro, ett sjunkande sjuktal och därmed minskade sjukkostnader. Den minskade kostnaden för sjukfrånvaron ska finansiera det hälsofrämjande arbetet. Östra Hörnet Kultur- och fritidsnämnden har uppdraget att verka för en finansieringsmodell för Östra Hörnet. Vi ser ett ökat antal unga i Jokkmokks kommun som deltar i Östra Hörnets verksamhet år Bedömningen är att behovet år 2017 i viss utsträckning kommer att överstiga den planerade basverksamheten vilket medför att en flexibilitet rörande finansiering av verksamheten är försvarbar. Medel för integrationsverksamheten som kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden förfogar kan användas för att projektfinansiera delar av 2017 års verksamhet. Bibliotekssatsning Jokkmokks kommun reserverar 0,2 miljoner kronor för återköp av böcker under år Återköpen skall kopplas till de bokinnehav som förlorades vid biblioteksbranden år Socialtjänsten Det finns en kostnadsökning inom bistånd och placeringar. Kostnadsökningen är inte obetydande och påkallar därför särskild uppmärksamhet. Kommunledningen kommer i samarbete med socialtjänsten att följa kostnadsutvecklingen och påbörja en analys av situationen i syfte att identifiera möjliga åtgärder för att minska kostnaderna. 9 (12)

10 1. RESULTATBUDGET Befolkning, antal invånare tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter och statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat Verksamhetens nettokostnader exkl avskrivningar i förhållande till skatteintäkter/statsbidrag 93,1% 93,2% 93,0% 10 (12)

11 2. NÄMNDERNAS DRIFTBUDGET Befolkning tkr Skatteintäkter/Statsbidrag Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Samhällsbyggarnämnden Kultur- och fritidsnämnden Summa Avskrivningar Pensionskostnader Avgår: Intern ränta o avskrivning i nämndernas ramar Pensionskostnader i nämndernas ramar Finansnetto Årets resultat (12)

12 3. KASSAFLÖDESBUDGET tkr Den löpande verksamheten Årets resultat Justering för av och nedskrivningar Kassaflöde i den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella tillgångar Förvärv av finansiella tillgångar Kassaflöde investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nya lån Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde BALANSBUDGET tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER O EGET KAPITAL Eget kapital Därav årets resultat Avsättning till pensioner Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER (12)

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument 1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-12-18 195 Dokumentansvarig

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101

1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101 1 (34) Budget 2015 samt Långtidsplan 2016 2018 i Ar rvidsjaurs kommun Om arbetet med attt omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101 2 (34) 3 (34) 4 (34) 5 (34)

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13)

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13) Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (13) Finansplan 2016-2018 Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015 Sida 2 (13) Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2015 en strategisk plan

Läs mer

1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag.

1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag. Kallelse 2016-04-07 Kallelse till EXTRA kommunstyrelse Tid Torsdagen den 21 april 2016 kl. 17.15 Plats Ordförande Kungshamns Folkets Hus Mats Abrahamsson Ärende sammanträde Dnr Föredragande 1 Budgetanvisningar

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Budget 2016, plan 2017-2018

Budget 2016, plan 2017-2018 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Förslag till mer flexibla budgetperioder

Förslag till mer flexibla budgetperioder Kommunledningskontoret 2014-12-03 Dnr Ks 2014-1069 Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Förslag till mer flexibla budgetperioder FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Kommunfullmäktige förelås besluta ändra

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Rapport över granskning av bokslut 2004

Rapport över granskning av bokslut 2004 Rapport över granskning av bokslut 2004 KPMG 2005-06-28 Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Syfte 2 3. Omfattning 2 4. Verksamheten 3 5. Resultaträkning 3 5.1 Nyckeltal (i mkr) 3 5.2 Utfall

Läs mer

Revisionsrapport Budgetprocessen. Ragunda kommun

Revisionsrapport Budgetprocessen. Ragunda kommun Revisionsrapport Budgetprocessen. Ragunda kommun 14 februari 2013 Innehåll Sammanfattning...1 1. Inledning...2 2. Budgetprocessen...3 3. Revisionell bedömning...7 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

Finansiell analys i budget och årsredovisning

Finansiell analys i budget och årsredovisning EN IDESKRIFT OM Finansiell analys i budget och årsredovisning FOKUS PÅ BALANSKRAVSUTREDNING OCH RESULTATUTJÄMNINGSRESERV Finansiell analys i budget och årsredovisning fokus på balanskravsutredning och

Läs mer

2010-06-17 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015

2010-06-17 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015 Dnr: 2009/797 042 1(10) Administrativa sektorn Bo Ekström 2010-06-17 Budgetberedningen FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015 Förvaltningens arbetssätt

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan 2014

Budget- och verksamhetsplan 2014 Budget- och verksamhetsplan 2014 med mål och aktiviteter samt investeringsbudget 2014 Godkänd av direktionen 2014-01-31 2 Budget- och verksamhetsplan 2014 1 Förbundet Jämtlands Räddningstjänstförbund styrs

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Skurups kommun Granskning av årsredovisning 2013 EY Building a better working world Innehåll 1. Inledning 2 2. Resultatutfall mot budget

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017. Hofors kommun

Budget 2015, Plan 2016-2017. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 2 Organisation... 4 3 Kommunens vision... 6 4 Styrning och ledning i Hofors kommun... 7 4.1 Styrmodell... 7 4.2 Kommunövergripande

Läs mer

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013 2013-06-20 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 50 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. RIPS-ränta försämrar resultatet med ytterligare 230 mkr.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2016-03-16 Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående

Läs mer

God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling.

God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling. God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling 11 maj 2015 Målstyrning i landstinget Landstingets övergripande mål Medborgare

Läs mer

RUR i praktiken RESULTATUTJÄMNINGSRESERV BALANSKRAVSUTREDNING. RUR i praktiken 1

RUR i praktiken RESULTATUTJÄMNINGSRESERV BALANSKRAVSUTREDNING. RUR i praktiken 1 RUR i praktiken RESULTATUTJÄMNINGSRESERV BALANSKRAVSUTREDNING RUR i praktiken 1 RUR i praktiken 2 Förord I kommunallagen och i lagen om kommunal redovisning finns ett regelverk för hur kommuner och landsting

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning

Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport* Granskning av bokslut och årsredovisning 2007 Motala kommun April 2008 Karin Jäderbrink Stefan Knutsson Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...3

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

Burlövs kommun. il/ ERNST & YOUNG. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012. Qua/ity In Everything We Do

Burlövs kommun. il/ ERNST & YOUNG. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012. Qua/ity In Everything We Do Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna April 2013 Burlövs kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012 il/ ERNST & YOUNG il/ frnst & YOUNG Qua/ity In fverything We Do Innehåll

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018 Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Förutsättningar och omvärldsbevakning

Förutsättningar och omvärldsbevakning Förutsättningar och omvärldsbevakning 2.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Mål för god ekonomisk hushållning i Ale kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-09-24 96 Inledning Idag har Lycksele kommun för stor kostym i förhållande till vårt ekonomiska utrymme. Nu

Läs mer

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 kortversion Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 Sammanfattning Allmänna förutsättningar Region Skåne är en permanent region med ett uppdrag att främja hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Kommunstyrelsens budgetberedning

Kommunstyrelsens budgetberedning 1 (13) Datum och tid 2013-10-03 kl. 09.00-16.15 2013-10-04 kl.09.00-14.45 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Agneta Sundqvist

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11 Månadsrapport Socialnämnden 2013-12-11 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 5

Läs mer

Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009

Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009 AVESTA KOMMUN Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009 Kommunfullmäktiges beslut 2006-11-27 100 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Mål... 4 Övergripande förutsättningar... 6 Budgetdirektiv/förutsättningar...

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016

GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016 GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016 Anders Nilsson Jonas Eriksson Mona Fridell 2016-01-22 Vilka av Sveriges 290 kommuner är mest lika GOTLAND Det beror på om man vill göra en övergripande

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun Livskraftiga L kompetenta och unika Kungsör lockar företag, boende och besökare med hjälp av attraktiva boendeformer, ett företagsamt förhållningssätt samt en kunglig miljö och historia. Mål- och resultatstyrning

Läs mer

Budgetinstruktion för år 2014

Budgetinstruktion för år 2014 1(3) Dnr SLU ua 2013.1.1.1-4916 Exp. den: 8/11-13/JÖ STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare:

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018

Verksamhetsplan 2016-2018 Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Verksamhetsstyrning --------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Åsa Bejvall Cecilia Fehling Granskning av delårsrapport 2013 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31 Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning, se bifogad rapport. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram, Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Surahammars kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning.

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning. Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning Veronica Blank Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET...

Läs mer

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014.

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Timrå kommun April 2015 Marianne Harr Godkänd revisor Certifierad kommunal revisor Jenny Eklund Auktoriserad revisor Emma Andersson Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Preliminär budget 2015

Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer

Kompletterande budgetunderlag 2016-2018

Kompletterande budgetunderlag 2016-2018 1 (7) Rapport Datum 2015-04-30 Västra Götalandsregionen Koncernstab Verksamhetsuppföljning, Ekonomi & Inköp Handläggare: Emil Gisslow Telefon: 070-082 57 26 E-post: emil.gisslow@vgregion.se Kompletterande

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar Ärendenummer KS2014/405 Riktlinjer för investeringar Antagen av Kommunfullmäktige den 21 oktober 2014, 127 2014-11-10 2 (13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte...

Läs mer

Lunds kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014. Building a better working world

Lunds kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014. Building a better working world Revisjonsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorevna April 2015 Lunds kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Building a better Biniding a better Innehåll 1. Inledning...2 2. Resultatutfa112014...2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Jenny Nyholm Richard Vahul (certifierad kommunal revisor) April 2016 Granskning av årsredovisning 2015 Nynäshamns kommun Innehållsförteckning p1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29

Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Styrprinciper Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Datum: 2012-02-09 Dnr: Sida: 2 (10) Styrprinciper för verksamheten inom Mariestads kommun Kommunfullmäktiges beslut 118/07

Läs mer

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-11 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: 13KS231 Program

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE Ekonomikontoret Datum: 2016-05-09 Lars Hustoft D.nr: Budget 2017, plan 2018-2019 Driftbudget Generellt för samtliga nämnder gäller att löneökningar enligt ordinarie lönerevision

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Året i korthet Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. De tre vårdvalen gäller för

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

2015-01-16. Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-01-16. Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2015-01-16 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

Koncernrapport Augusti 2007

Koncernrapport Augusti 2007 Koncernrapport Augusti 2007 Innehållsförteckning Sammanfattning 1 AB Vänersborgsbostäder 3 Fastighets AB Vänersborg 5 Fyrstads Flygplats AB 6 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 7 Vattenpalatset Vänerparken

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat

Läs mer

Förslag till budget 2015

Förslag till budget 2015 Förslag till budget 2015 och plan för åren 2016-2017 Treklövern Innehållsförteckning Inledning - En budget för hela Ängelholm... 3 Treklöverns förslag till budget för år 2015 och plan för åren 2016-2017...

Läs mer

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport augusti 2013

Ekonomisk månadsrapport augusti 2013 Kommunstyrelsens kontor 2013-09-17 Ekonomisk månadsrapport augusti 2013 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

Föredragningslista, Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista, Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Onsdagen den 17 februari 2016 kl. 08.30 Plats Europa Direkt, Norra Station Föredragningslista, Kommunstyrelsens arbetsutskott Ärenden Föredragande Till 1. Protokollsjustering

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Ekliden Virserum 20 oktober 2015 kl. 08.30-12.45. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C, ej 197 Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S

Ekliden Virserum 20 oktober 2015 kl. 08.30-12.45. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C, ej 197 Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Plats och tid Ekliden Virserum 20 oktober 2015 kl. 08.30-12.45 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C, ej 197 Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Laxå 2020. Ett projekt för hållbar ekonomi och verksamhet. Nulägesbeskrivning och prognos för år 2020

Laxå 2020. Ett projekt för hållbar ekonomi och verksamhet. Nulägesbeskrivning och prognos för år 2020 2020 Ett projekt för hållbar ekonomi och verksamhet Nulägesbeskrivning och prognos för år 2020 1 1950 1953 1956 1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010

Läs mer

HÖGSKOLAN I GÄVLE Bilaga 71:1 Högskolestyrelsen 2015-12-10 Avdelningen för personal, ekonomi och planering HIG-STYR 2015/31 Leif Sjöberg

HÖGSKOLAN I GÄVLE Bilaga 71:1 Högskolestyrelsen 2015-12-10 Avdelningen för personal, ekonomi och planering HIG-STYR 2015/31 Leif Sjöberg Fastställt av Budget för 2016 Sammanfattning Det här dokumentet redovisar Högskolan i Gävles budget för år 2016. Det finns också tabeller som visar anslagstilldelningen för de kommande tre åren. De tabellerna

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Månadsuppföljning per den 30 april 2014 20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

DATUM DNR 2015-10-21 KS/2015:202. Budget 2016

DATUM DNR 2015-10-21 KS/2015:202. Budget 2016 DATUM DNR 2015-10-21 KS/2015:202 Budget 2016 och plan för 2017-2018 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Året som kommer... 6 Stadens vision och strategiska mål... 7 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning...10

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport April 2011 Erika Svensson Helen Samuelsson Dahlstrand Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

Kommunala delårsrapporter

Kommunala delårsrapporter Kommunala delårsrapporter Praxis och idéer Januari 2003 Produktion: Åke Sandberg Information AB Tryck: Mixi Print AB, Olofström 03/03 I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g FÖRORD... 5 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

foto: marie zetterlund Budget och verksamhetsplan 2014-2016 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25

foto: marie zetterlund Budget och verksamhetsplan 2014-2016 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25 foto: marie zetterlund Budget och verksamhetsplan 2014-2016 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25 2 Innehållsförteckning Politisk budgetskrivelse 3 Vision 2015 4 Omvärldsanalys 9 Finansiell analys

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer