Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26"

Transkript

1 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr Finansplan

2 Tjänstemannaförslag Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar jämfört med treårsbudget 2 6. Ekonomisk bedömning för budgetperioden 4 7. Ekonomiska ramar 5 8. Resultat 5 9. Beslut 6 BILAGOR Bilaga 1 Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning Bilaga 2 Landstingsbidrag per styrelse och nämnd Bilaga 3 Total sammanställning av landstingsstyrelsen landstingsbidrag och landstingsgemensamt 2014 Bilaga 4 Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning , blandmodell

3 1. Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2013 strategisk plan med treårsbudget för åren I treårsbudgeten anges landstingets vision och strategiska mål för planeringsperioden. Budgeten innehåller även beslut om skattesats och ekonomiska ramar för hälsooch sjukvårdsnämnden (HSN), landstingsstyrelsen (LS) och trafiknämnden (TN). Finansplanen är en uppdatering av de övergripande ekonomiska förhållandena samt en redovisning av nu aktuella ekonomiska ramar under perioden Ekonomi Den ekonomiska utvecklingen såväl i Sverige som i omvärlden är fortsatt svag men det finns tecken på en förbättrad konjunktur. Tillväxten under 2013 beräknas bli drygt 1 procent och förväntas ligga på en låg nivå även Därefter väntas tillväxten ta fart och år 2016 närma sig 4 procent. Utvecklingen ser ljusare ut än i tidigare prognoser men det är fortsatt mycket stor osäkerhet beroende på hur den internationella konjunkturen utvecklas men även beroende på hushållens konsumtion och hur den påverkas av exempelvis finansiell oro och högre ränteläge Prognoserna för skatteunderlaget har förbättrats i förhållande till treårsbudgeten. Sveriges kommuner och landsting (SKL) räknar med en oförändrad skatteunderlagstillväxt på strax över 3 procent år För år 2015 och 2016 beräknas skatteunderlaget växa med runt 5 procent vilket är en förbättring i jämförelse med treåsbudgeten. Priser och löner förväntas bli förhållandevis låga de närmaste åren, vilket gör att den reala tillväxten är relativt god på runt 2 procent % 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% Arbetade timmar 1 SKL/Ekonominytt 12/13 Underliggande nom skatteunderlag Realt skatteunderlag % 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% 3. Utdebitering Landstingets utdebitering av skatt uppgår år 2014 till 10,67 kronor per skattekrona, vilket motsvarar 10,67 procent av den beskattningsbara inkomsten. Utdebiteringen är 25 öre lägre än nivån för år 2013, men i enlighet med beslut i treårsbudget. Den sänkta utdebiteringen beror på skatteväxlingen mellan landstinget och kommunerna där landstinget lämnar över huvudmannaskapet för hemsjukvården från och med Utdebiteringsnivån ska ligga fast på 10,67 kronor per skattekrona under hela budgetperioden. 4. Balanskrav Enligt lag ska landstinget ha ekonomisk balans vilket innebär att resultaträkningen ska visa överskott. Ekonomiska underskott ska återställas senast tre år efter det år då underskottet uppstått. Landstingets budgeterar ett positivt resultat för de kommande tre åren som sammantaget är i nivå med det finansiella målet på 2 procent av nettokostnaden. Landstinget uppfyller därmed balanskravet. 5. Ekonomiska förutsättningar jämfört med treårsbudget I jämförelse med treårsbudgeten revideras de ekonomiska förutsättningarna enligt följande: Skatter, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag Sammantaget bedöms intäkterna av skatter, kommunalekonomisk utjämning (skatteutjämningssystemet) och generella statsbidrag att öka med cirka 50 miljoner kronor år 2014 och 2015 jämförelse med treårsbudgeten. År 2016 beräknas ökningen till 100 miljoner kronor. Det generella statsbidraget höjs som kompensation för lägre skatteunderlag som en följd av höjt grundavdrag för pensionärer. Förändringen är kostnadsneutral för landstinget. I enlighet med finansieringsprincipen höjs det generella statsbidraget med 25 miljoner kronor för att kompensera för nya åtaganden. Ökningen ska kompensera för ny lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan tillstånd samt ny lag kring patientrörlighet, där landstingen får större ansvar för gränsöverskridande sjukvård. Landstinget får från och med 2014 en minskad avgift till kostnadsutjämningen på cirka 150 miljoner kronor. År 2015 och framåt är minskningen cirka 200 miljoner kronor. Den minskade avgiften är en följd av utredningen av kostnadsutjämningssystemet (Likvärdiga 2

4 Finansplan Liö förutsättningar, SOU 2011:39) och är sedan tidigare inarbetad i landstingets budget. Regeringen avser att besluta i enlighet med förslaget. Särskilda statsbidrag och insatser Regeringen aviserar att bidraget för sjukskrivningsmiljarden och rehabiliteringsgarantin ska fortsätta liksom tillgänglighetsmiljarden. Rehabiliteringsgarantin sänks från miljoner kronor till 750 miljoner kronor, samtidigt görs en satsning på försäkringsmedicinska åtgärder på totalt 250 miljoner kronor. Även det riktade statsbidraget för förbättrad patientsäkerhet kvarstår. Landstinget antas erhålla samma nivå för de särskilda statsbidragen som antogs i treårsbudget: 2014 och miljoner kronor år De omfattande investeringarna i fastigheter beror på tidigare fattade beslut; ombyggnad av Universitetssjukhuset i Linköping, nybyggnad och teknisk upprustning av Vrinnevisjukhuset, nybyggnad av rättspsykiatrin i Vadstena men även planerade fastighetsinvesteringar utifrån pågående fastighetsutvecklingsplaner/generalplaner för Lasarettet i Finspång. Reserveringar för driftkostnadskonsekvenser av investeringsprojekten finns avsatta inom finansförvaltningen. I samband med att verksamheterna flyttar in i nya, verksamhetsanpassade, lokaler läggs ett rationaliseringskrav motsvarande 10 procent av driftkostnadsökningen. Sjukskrivning Tillgänglighet Rehabiliteringsgaranti/ Försäkringsmed. åtgärder Patientsäkerhet 30 mkr 45 mkr 30 mkr 20 mkr Statsbidrag läkemedel Statsbidraget för läkemedel regleras enligt separat avtal. Avtalet för 2013 och framåt är inte färdigförhandlat. Nivån för 2013 har sänkts på grund av lägre faktisk kostnadsutvecklingen än prognostiserat. Sänkningen påverkar nivå för i jämförelse med treårsbudget, och innebär en reducering med 30 miljoner konor. I finansplanen har antagits att statsbidraget årligen räknas upp med 1,5 procent. Regeringen och läkemedelsindustrin har utarbetat en överenskommelse om takprismodell för äldre läkemedel. Takprismodellen beräknas ge lägre kostnader för läkemedel. Om besparingseffekt ej uppnås ska en övergång till internationell referensprislista prövas. Löne och prisökningar Landstingsindex för år 2014 beräknas till 2,75 procent. Av prisuppräkningen avser 0,3 procentenheter höjd arbetsgivaravgift. Löner och priser exkluderat arbetsgivaravgiftsförändringen förväntas öka med 2,45 procent. Investeringar Landstingets investeringar är oförändrade i förhållande till treårsbudgeten. De budgeterade investeringarna under perioden uppgår till miljoner kronor år 2014, miljoner kronor för år 2015 och miljoner kronor år Av den totala investeringsvolymen utgör investeringar i fastigheter miljoner kronor år 2015, miljoner kronor år Gemensamma intäkter och kostnader Landstingets finansiella intäkter förväntas ge en genomsnittlig avkastning på 3,5 procent. Pensionskostnaderna sammantaget är lägre än i treårsbudgeten. För år 2014 beräknas kostnaden för pensioner bli 60 miljoner lägre än i treårsbudgeten och 36 miljoner lägre år I samband med treårsbudget reserverades en del av den tillfälliga sänkningen på grund av osäkerhet kring effekter av ränteförändring. Merpart av reservering kvarstår. År 2014 finns 145 miljoner kronor reserverade och för år 2015 finns 50 miljoner. Reserverades medel för kommande driftskostnader av fastighetsinvesteringar är oförändrade i jämförelse med treårsbudget. Inom finansförvaltningen reserveras även medel för eventuella omställningskostnader, kopplat till skatteväxling av hemsjukvård, tillfälliga omkostnader 3

5 Finansplan Liö kopplat till fastighetsinvesteringar samt oförutsedda behov. Reserveringen uppgår till 65 miljoner kronor. Av dessa är cirka 30 miljoner kronor avsatta till identifierade områden. Resterande del kan efter beslut i landstingsstyrelsen användas till olika typer av satsningar av engångskaraktär. För år finns medel avsatta för årliga satsningar på 100 miljoner kronor inom hälso- och sjukvård och 36 miljoner kronor för kommande behov inom trafiken. Samtidigt bygger ekonomin på att verksamheten genomför en årlig effektivisering på 50 miljoner kronor, vilket motsvarar ett effektiviseringskrav på 0,6 procent. Slutgiltigt ställningstagande kring satsningar samt effektiviseringens storlek och inriktning fattas i samband med kommande treårsbudget. Produktionsenheternas ekonomiska resultat Det ekonomiska resultatet för landstingets produktionsenheter (inklusive landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt trafiknämnden) antas vara i balans. De i finansplanen redovisade förändringarna jämfört med treårsbudgeten ger följande ekonomiska effekter år (mkr): + = ökade intäkter eller minskade kostnader - = minskade intäkter eller ökade kostnader mkr Resultat enligt treårsbudget Skatter och utjämning Pensioner Upplösning del av reservering pensioner 20 Statsbidrag läkemedel Reducerat resultatkrav TN Nytt avtal landstingets revisorer Poster finansförvaltningen Förstärkning/Kostnadsreducering: HSN, Nya lagar LS, Engångsmedel 10 Reservering finansförvaltningen Resultat Landstingets ekonomi för de kommande tre åren bedöms vara stabil och förbättrad i jämförelse med treårsbudgeten. Landstinget visar 2014 och 2015 ett överskott varje år som överstiger det finansiella målet om ett positivt resultat på två procent av skatter och generella statsbidrag. År 2016 uppgår resultatet till 110 miljoner kronor vilket inte är i nivå med det finansiella målet. Försvagningen i ekonomin beror på att en stor del av beslutade fastighetsinvesteringar aktiveras och ger ökade driftkostnader. Trots att avsättningar finns för årliga förstärkningar samt reserveringar för att möta ökade driftskostnader utifrån beslut, måste verksamheten fortsatt fokusera på effektiviteten i processerna. De stora utmaningar som vården står inför, med nya identifierade behov liksom nya behandlingsmetoder och nya läkemedel, kommer inte att kunna lösas med resurstillskott utan måste till stor del hanteras inom befintliga ekonomiska resurser. 6. Ekonomisk bedömning för budgetperioden Finansplanen innehåller ingen resursförstärkning av Hälso- och sjukvårdsnämnden utöver de som beslutades i samband med treårsbudgeten. Nämnden tilldelas ett utökat bidrag som kompensation för kostnadsökningar på grund av ny lagstiftning. Landstingsstyreslen tilldelas ett utökat engångsanslag på 10 miljoner kronor för år Inom finansförvaltningen reserveras ytterligare 55 miljoner kronor för år Förutsättningarna för landstingets ekonomi är ljusare. Ekonomin är starkare än tidigare i och med att det finns reserveringar för planerade satsningar och oförutsedda behov. Osäkerheten i prognoserna är dock fortsatt mycket stor och beroende på hur den internationella konjunkturen utvecklas kan förutsättningarna snabbt förändras. 4

6 Finansplan Liö Ekonomiska ramar Nedan presenteras ramar per nämnd för år I landstingsbidrag 2013 ingår tekniska justeringar och beslut under år Av tabellerna framgår beslut i samband med treårsbudget samt nya beslut i denna finansplan. Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens ram ökar med 10 miljoner kronor år 2014 på grund av ett utökat engångsanslag samt indexuppräkning för år Ramen sänks med 1,7 miljoner kronor som en följd av nytt avtal för revisorer. Landstingsbidrag LS mkr Landstingsbidrag före beslut Nya Beslut Engångsmedel 10 Nytt avtal revisonstjänster Index Beslut treårsbudget Effektivisering BI projekt ( ) Engångsmedel 30 Ram LS (beslut) Förstärkning (reservering) Preliminär ram Hälso och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämndens ram utökas med 25 miljoner kronor för att kompensera för kostnadsökningar på grund av ny lagstiftning. Därutöver räknas ramen upp med index för år Landstingsbidrag HSN mkr Landstingsbidrag före beslut Nya Beslut Kompensation nya lagar Index Beslut treårsbudget Skatteväxling hemsjukvård Kompensation del av skatteväxling Avgiftsförändring Effektivisering Prioriterade grupper Trafiknämnden Trafiknämndens ram är oförändrad i jämförelse med treårsbudgeten med undantag av indexuppräkning för år Landstingsbidrag TN mkr Landstingsbidrag Nya Beslut Index Beslut treårsbudget Inga nya beslut Ram TN (beslut) Förstärkning trafik (reservering) Preliminär ram Trafiknämnden ålades i samband med treårsbudgeten ett resultatkrav för år 2014 och Resultatkravet justeras ned med 1,4 miljoner kronor och uppgår till 23,6 miljoner kronor år 2014 och 28,6 miljoner kronor år 2015 och De aktuella ekonomiska ramarna för landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt trafiknämnden och framgår av bilaga Resultat Med de förutsättningar som beskrivs i denna finansplan beräknas följande ekonomiska resultat (sammanställd redovisning, fullfondering): År Resultat 300 mkr 270 mkr 110 mkr De redovisade ekonomiska resultaten innebär att landstinget uppnår det av fullmäktige fastställda målet att uppnå ett positivt resultat motsvarande 2 procent av skatter och generella bidrag. Komplett resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning framgår av bilaga 1. Motsvarande underlag enligt blandmodellen redovisas i bilaga 4. Det egna kapitalet förbättras men beräknas inte vara helt återställt under budgetperioden. År 2016 beräknas det egna kapitalet för landstinget uppgå till minus 516 miljoner kronor (minus 332 miljoner kronor för koncernen). Ram HSN (beslut) Prioriterade grupper 2015 (reservering) Prioriterade grupper 2016 (reservering) 100 Effektivisering (reservering) Preliminär ram

7 Finansplan Liö Beslut Landstingsfullmäktige har BESLUTAT a t t godkänna finansplanen för åren , a t t fastställa ekonomiska ramar för hälso- och sjukvårdsnämnden, landstingsstyrelsen och trafiknämnden år enligt bilaga 2, a t t i enlighet med fullmäktiges presidiums förslag fastställa budgeten för landstinget revisorer till tkr (2014 års nivå), a t t fastställa skattesatsen för år 2014 till 10,67 kronor per skattekrona.

8 Bilaga 1 1(3) RESULTATRÄKNING FULLFONDERING Belopp i miljoner kronor, Löpande priser Landstinget Sammanställd redovisning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag Generella statsbidrag - läkemedel Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat

9 KASSAFLÖDESANALYS FULLFONDERING Belopp i miljoner kronor, Löpande priser DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Bilaga 1 2(3) Landstinget Sammanställd redovisning Årets resultat Justering för av- och nedskrivning Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning förråd och varulager Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

10 BALANSRÄKNING FULLFONDERING Bilaga 1 3(3) Belopp i miljoner kronor, Löpande priser Landstinget Sammanställd redovisning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinskteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital Årets resultat Summa eget kapital x) Avsättningar Pensionsskuld Övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder Långfristiga lån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Personalens skatter, avgifter mm Semesterlöneskuld Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder, avsättningar Summa eget kapital, avsättningar och skulder x) därav: rörelsekapital anläggningskapital

11 Bilaga 2 1(2) LANDSTINGSBIDRAG PER STYRELSE/NÄMND Belopp i tusentals kronor Landstingsstyrelsen Hälso- och sjukvårdsnämnden Trafiknämnden Summa landstingsbidrag LANDSTINGSSTYRELSEN Belopp i tusentals kronor Sammanställning av landstingsbidrag Landstingsbidrag år 2014 enligt Strategisk plan med treårsbudget Förändringar beslutade i tidigare Treårsbudget/Finansplan (se nedan) Rampåverkande beslut (se nedan): Landstingsbidrag enligt beslut Förändrat landstingsbidrag Index Landstingets revisorer (nytt avtal) Engångsmedel Summa Totalt landstingsbidrag Specifikation av förändringar beslutade i tidigare Treårsbudget/Finansplan (LS) Avgår engångsanslag Korrigering BI-projekt AT-läkare utökning TÅB Summa Specifikation av rampåverkande beslut efter Treårsbudget/Finansplan (LS) Ersättning för driftskostnad IT-ledningssystem, KMC LiÖ Omfördelning HSN/LS DÅ Summa

12 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Belopp i tusentals kronor Bilaga 2 2(2) Sammanställning av landstingsbidrag Landstingsbidrag år 2014 enligt Treårsbudget Förändringar beslutade i tidigare Treårsbudget/Finansplan (se nedan) Rampåverkande beslut (se nedan): Landstingsbidrag enligt beslut Förändrat landstingsbidrag Index Nya lagar, kompensation Summa Totalt landstingsbidrag Specifikation av förändringar beslutade i tidigare Treårsbudget/Finansplan (HSN) Summa Specifikation av rampåverkande beslut efter Treårsbudget/Finansplan (HSN) Resurstillskott till CKOC, HMC och SC LiÖ Tvingande flytt beredningsverksamheten DÅ Beredningsverksamhet läkemedel CKOC LiÖ Omfördelning HSN/LS DÅ Summa TRAFIKNÄMNDEN Belopp i tusentals kronor Sammanställning av landstingsbidrag Landstingsbidrag år 2014 enligt Treårsbudget Förändringar beslutade i tidigare Treårsbudget/Finansplan (se nedan) Rampåverkande beslut (se nedan): Landstingsbidrag enligt beslut Förändrat landstingsbidrag Index Summa Totalt landstingsbidrag Specifikation av förändringar beslutade i tidigare Treårsbudget/Finansplan (TN) Summa Specifikation av rampåverkande beslut efter Treårsbudget/Finansplan (TN) Summa 0 0 0

13 Bilaga 3 Total sammanställning av landstingstyrelsen - landstingsbidrag och landstingsgemensamt påslag Budget 2014, tusentals kronor lt-bidrag lt-gem Totalt Politisk ledning Ledningsstab Landstingsgemensamma verksamheter/projekt Särskilt riktade medel ST-läkare Allmänmedicinskt centrum Landstingets revisorer Regional utveckling, Östsam Regional utveckling Forskning och utveckling Summa

14 Bilaga 4 1(3) RESULTATRÄKNING BLANDMODELL Belopp i miljoner kronor, Löpande priser Landstinget Sammanställd redovisning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag Generella statsbidrag - läkemedel Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat

15 KASSAFLÖDESANALYS BLANDMODELLEN Belopp i miljoner kronor, Löpande priser DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Bilaga 4 2(3) Landstinget Sammanställd redovisning Årets resultat Justering för av- och nedskrivning Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning förråd och varulager Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

16 BALANSRÄKNING BLANDMODELL Bilaga 4 3(3) Belopp i miljoner kronor, Löpande priser Landstinget Sammanställd redovisning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinskteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital Årets resultat Summa eget kapital x) Avsättningar Pensionsskuld Övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder Långfristiga lån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Personalens skatter, avgifter mm Semesterlöneskuld Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder, avsättningar Summa eget kapital, avsättningar och skulder x) därav: rörelsekapital anläggningskapital Poster inom linjen - (ställda säkerheter och ansvarsförbindelser som inte ska räknas in i balansräkningen) Ansvarsförbindelse - pensionsskuld före

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr FFö Förslag till LSG Dnr Finansplan

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr FFö Förslag till LSG Dnr Finansplan Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2011-036 FFö Förslag 2011-11-22 till LSG Dnr 2011-36 2011-10-25 Finansplan 2012 2014 2011-11-07 LiÖ 2011-36 1 Innehållsförteckning BILAGOR Bilaga 1. Resultaträkning,

Läs mer

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13)

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13) Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (13) Finansplan 2016-2018 Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015 Sida 2 (13) Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2015 en strategisk plan

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

Förslag till Landstingsstyrelsen Dnr Finansplan. Förslag från (M), (VL), (C), (KD), (FP)

Förslag till Landstingsstyrelsen Dnr Finansplan. Förslag från (M), (VL), (C), (KD), (FP) Förslag till Landstingsstyrelsen Dnr 2012-036 2012-10-29 Finansplan 2013 2015 Förslag från (M), (VL), (C), (KD), (FP) 2012-10-29 LiÖ 2012-36 1 Innehållsförteckning BILAGOR Bilaga 1. Resultaträkning, kassaflödesanalys

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr. Till Landstingsstyrelsen Närsjukvården i centrala Östergötland Helårsbedömning 08 2005 I helårsbedömningen befaras ett underskott efter åtgärder på 30 mkr. För att hantera underskottet krävs i första hand

Läs mer

Finansplan 2013-2015

Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Förord Vår finansplan lägger grunden för att alla solidariskt ska vara med och finansiera hälsooch sjukvården och kollektivtrafiken. Där ingen ska kännas mer värd

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum -04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720. Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2015-04-30 Delårsrapport perioden januari-mars 2015 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 13,7 (14,2) Mkr en minskning med 0,5 Mkr eller 3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,3 Mkr till

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229 Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 27 640 670 27 804 695 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 811 197-8 084 746 Planerat underhåll -993 453-546 079 Fastighetsskatt -1 899 000-2

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Ledningsstaben Annika Hjertkvist

Ledningsstaben Annika Hjertkvist Blankett 1 Ledningsstaben 2005-04-27 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Året i korthet Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. De tre vårdvalen gäller för

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 Nätraälven högst i Sverige! (Sommarjobbaren Veronica Norberg på Kebnekaises topp sommaren 2014) Nätraälvens Virkesförsäljningsförening ÅRSREDOVISNING 2008/2009 1 (12) Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Org nr 802005-7132 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen avger följande årsredovising. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Sid 2(6]) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258

Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258 Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258 Fastighetskostnader Drift 1, 5-6 720 466-6 802 262 Reparationer och underhåll -6 135 182-1 638

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Februari 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2016 2 (9) Perioden

Läs mer

BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31

BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31 BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 030 441 78 480 441 Mark Not 2 8 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 3 362 540 483 540 Insats SCB 3 500

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport April 2011 Erika Svensson Helen Samuelsson Dahlstrand Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

Delårsrapport 04 år 2013

Delårsrapport 04 år 2013 1 (1) Ledningsstaben Controllergruppen 2013-05-20 LiÖ 2013-25 Landstingsstyrelsen Delårsrapport 04 år 2013 Delårsrapport är det sammanfattande namnet på delårsbokslut samt uppföljning av landstingsdirektörens

Läs mer

Delårsrapport Almi Företagspartner

Delårsrapport Almi Företagspartner Delårsrapport Almi Företagspartner 1 januari - 31 mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Målet är att fler

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 3, 2015

Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i

Läs mer

Finansplan Vänsterpartiets förslag.

Finansplan Vänsterpartiets förslag. Finansplan 2016-2018 Vänsterpartiets förslag www.regionostergotland.se Ansvar för Välfärd och Hälsa Grunden för den svenska välfärden har länge varit att skapa ett samhälle som håller ihop. Man ska inte

Läs mer

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument 1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-12-18 195 Dokumentansvarig

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 1 2015

Delårsrapport för kvartal 1 2015 Delårsrapport för kvartal 1 2015 conpharm ab (publ) Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Finansplan RS

Finansplan RS Finansplan 2016-2018 Fastställd av regionfullmäktige Datum: 2015-11-23 Diarienummer: RS 2015-27 www.regionostergotland.see Finansplan 2016 2018 RS 2015 27 Innehållsförteckning FINANSPLAN... 3 Inledning...

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Moderbolagets årsresultat blev -18.2 MSEK före och -15.5 MSEK efter skatt.

Moderbolagets årsresultat blev -18.2 MSEK före och -15.5 MSEK efter skatt. Untitled Document THE EMPIRE (PUBL) Bokslutskommuniké 13 februari 2003 Omvälvande år för The Empire Under året genomfördes nödvändiga och kostsamma rationaliseringar av Empire-koncernens organisation,

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009 - Försäljningen under första kvartalet uppgick till 4,5 Mkr (11,2). Jämfört med fjärde kvartalet 2008 ökade försäljningen med 87 %. - Resultatet

Läs mer

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ)

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sida 1(4) Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sammanfattning Nettoomsättningen uppgick till 153,7 (129,4) mkr, rörelseresultatet blev 2,4 (0,2) mkr vilket gav

Läs mer

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Styrelsen för Dataföreningen i Sverige avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport jan - okt , Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan - okt , Lunnevads folkhögskola www.lio.se Delårsrapport jan - okt 2009 563, Lunnevads folkhögskola Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Folkbildningen, genom studieförbunden och folkhögskolorna, uppvisar fortsatt en imponerande

Läs mer

Finansplan Beslutad av regionfullmäktige. Datum: Diarienummer: RS

Finansplan Beslutad av regionfullmäktige. Datum: Diarienummer: RS Finansplan 2018-2020 Beslutad av regionfullmäktige Datum: 2017-11-21 Diarienummer: RS 2017-27 www.regionostergotland.se Innehåll Finansplan... 2 Inledning... 2 Samhällsekonomisk utveckling... 2 Utdebitering...

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2004-09-01 2005-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20).

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20). Göteborg 2014-04-17 Delårsrapport perioden januari-mars 2014 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 14,2 (15,8) Mkr en minskning med 1,6 Mkr eller 10,2 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,4 Mkr

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

BALANSRÄKNING. Summa tillgångar 1 256 804 1 195 297 1 169 738. Eget kapital (Not 14) 853 622 814 613 787 970 Därav årets resultat 39 009 26 643 51 241

BALANSRÄKNING. Summa tillgångar 1 256 804 1 195 297 1 169 738. Eget kapital (Not 14) 853 622 814 613 787 970 Därav årets resultat 39 009 26 643 51 241 BALANSRÄKNING Balansräkningarna för de tre senaste årens årsredovisningar visas nedan. Beloppen är angivna i kkr. Sammanställningen är för samtliga år uppställd och redovisad enligt gällande regler. TILLGÅNGAR

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Bokslutskommuniké 2007 Omsättningen ökade till 58 460 Tkr Resultat efter finansiella poster 662 Tkr Förvärv av Granngårdens bygghandel i Tygelsjö och Veberöd Förvärv av EMB Åkeri

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31.

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. Räkenskapsåret 2010 Sida 1 (13) HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SALÄNG I SKENE ÅRSREDOVISNING Styrelsen får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31.

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport

Ekonomisk månadsrapport LANDSTINGET I VÄRMLAND PM 1(9) Ekonomisk månadsrapport Utfall per: 30 september 2012 1. Resultaträkning Intäkter och kostnader (mnkr) Utfall Utfall Föränd- Budget Utfall perioden perioden ring perioden

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2008 2007 2006 1) Nettoomsättning 1) m2 5 086 3 236 2 601 Kostnader för sålda varor och tjänster 669 368 285 Bruttoresultat 4 417 2 868 2 316 Försäljningskostnader

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

Budget 2016, plan 2017-2018

Budget 2016, plan 2017-2018 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018

Läs mer

Årsredovisning 2007 Folktandvården

Årsredovisning 2007 Folktandvården Årsredovisning 2007 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154 Årsredovisning för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB Styrelsen och verkställande direktören för N.P. Nilssons Trävaru AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet

Läs mer

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013 2013-06-20 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 50 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. RIPS-ränta försämrar resultatet med ytterligare 230 mkr.

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat

Läs mer

Finansplan 2014-2016 Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013

Finansplan 2014-2016 Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013 Finansplan 2014-2016 Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013 1 Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2013 en strategisk plan med tre årsbudget för åren 2014-2016. I treårs planen anges landstingets

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för

Läs mer

HÄNDELSER INTRÄFFADE EFTER PERIODENS SLUT

HÄNDELSER INTRÄFFADE EFTER PERIODENS SLUT Delårsrapport januari - september 2003 Optoventkoncernen Optovent AB (publ) är ett medicintekniskt företag, vars affärsidé är att utveckla och marknadsföra innovativa system och teknikplattformar för säker

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 5 BOKSLUTSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-08-31 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består sedan tidigare av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-juni 2015

Delårsrapport. för. januari-juni 2015 Delårsrapport för januari-juni 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Finansplan Vänsterpartiets förslag. Datum: Diarienummer: RS

Finansplan Vänsterpartiets förslag. Datum: Diarienummer: RS Finansplan 2017-2019 Vänsterpartiets förslag Datum: 2016-11-22 Diarienummer: RS 2016-27 www.regionostergotland.se Innehåll Finansplan... 2 Inledning... 2 Samhällsekonomisk utveckling... 2 Utdebitering...

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 Bokslutskommuniké Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 ApoPharm Holding AB (Apotek Hjärtat) org nr 556789-2988 1 (9) ApoPharm Holding AB (moderbolag för apotekskedjan

Läs mer

Trionakoncernen. Proforma balans och resultaträkning för 556559-4123 2009-01-01-2009-10-31. Trionakoncernen 1(6) Proforma balans och resultaträkning

Trionakoncernen. Proforma balans och resultaträkning för 556559-4123 2009-01-01-2009-10-31. Trionakoncernen 1(6) Proforma balans och resultaträkning Trionakoncernen 1(6) för Trionakoncernen 556559-4123 2009-01-01-2009-10-31 Trionakoncernen 2(6) Inledning I och med förvärvet av VegInformatikk den 30 september 2009 vill vi åskådliggöra en proforma resultaträkning

Läs mer