Dnr Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Bild

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild"

Transkript

1 Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr Bild

2 Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

3 Delårsrapport oktober Till Landstingsstyrelsen Produktionsenhetschefens reflektion Katastrofmedicinskt centrum, KMC, har under 2014 genomgått en strukturell förändring när det gäller organisation och ledning. Mycket energi har lagts ner på att förtydliga roller och ansvarsområden. Arbetet fortgår och med hjälp av REC och HR kommer detta att arbete att bli färdiglagt under första kvartalet Ekonomifunktionen kommer att förändras och styras helt av REC framöver. Policys och riktlinjer har förtydligats och nya har tillkommit. En intern revision av KMC genomfördes under våren/sommaren 2014 vilket har hjälp oss med vår internkontroll/kommunikationsplan och dokumentation. KMC:s arbetsfält är brett och inslag av vår verksamhet finns på den nationella arenan men även en internationell aspekt finns. Genom våra olika utbildningskoncept finns KMC representerad i många länder runt om i världen. Precis som övriga verksamheter inom LiÖ är det viktigt att arbeta processinriktat. Processerna inom utbildning, forskning och kris och katastrofmedicinskberedskap sammanflätas på KMC. Detta gör oss unika inom vårt arbetsfällt och vi är ensamma i Sverige och till viss del i världen att ha möjlighet att inom samma centrum omvandla kunskap från direkta händelser i vår omvärld till forskning. Nästa steg är att implementera dessa nya kunskaper i olika utbildningar. För att ligga i framkant har vi en aktiv omvärldsbevakning som ger oss input för hur vi skall hantera och designa utbildning och forskning. Våra samarbetspartner är flera och en förutsättning för att kunna vara en aktiv del av kunskapsutvecklingen inom kris och katastrofmedicin. Genom sammarbete med andra kunskapscentrum försöker vi hitta utbildningar och forskningsprojekt som kan drivas tillsammans. Flera projekt har initierats och ansökan om genomförande har gjorts genom 2:4 anslag hos MSB/SoS. Förhoppningen är olika utbildningsinsatser kommer att genomföras under Ett exempel är en nationell TiB utbildning. KMC är av Socialstyrelsen ett utpekat Kunskapscentrum för Katastrofmedicin. Ett förtroendeuppdrag vi har är att delta i den nationella traumautredningen under Detta är ett stort uppdrag som kommer att generera åtgärder runt om i Sverige. Förhoppningsvis kan vi var en del i de olika förändringsarbeten som kommer att krävas. Här ser vi möjligheten till olika utbildningsinsatser och forskningsprojekt. Utredningen beräknas vara klar under våren KMC som organisation arbetar över fem olika fält, utbildning, forskning, utveckling, Regional kris och katastrofmedicinsk beredskap samt det Internationella medicinska programmet IMP. Under 2014 pågår flera projekt för att på ett tydligare sett samverka inom de olika inriktningarna. Exempel på detta är ett forskningsprojekt i Kenya, Moi University. Här samarbetar IMP/KMC i ett projekt rörande prioriteringsverktyget Triage. På Balkan har vi startat ett projekt mellan PS -prehospital sjukvårdsledning IMP/KMC. Emergo Train System (ETS) vårt utbildnings-koncept är ständigt under utveckling och ingår i många av våra uppdrag med förmågeanalyser. En ständig förnyelse sker och det senaste är framtagande av utbildningskoncept för krisstöd, ledning och samordning. KMC vill och ska vara en stark budbärare som kunskap och utvecklingscentrum. Utbildning, utveckling, forskning och beredskap skall gå hand i hand. Katastrofmedicinskt Centrum Jan Johansson Produktionsenhetschef

4 Delårsrapport oktober Fördjupad ekonomisk analys KMC har sedan det totala budgetansvaret för den landstingsövergripande (regionala) kris och katastrofmedicinska beredskapen. Tidigare har dessa kostnader belastat olika enheter inom LiÖ. Det är först nu, när verksamhetens utgifter är samlade på en enhet, som vi kan få en bättre uppfattning om det samlade ekono5miska utfallet. Ett positivt besked har erhållits från Landstingsledningen om att bifalla den i utredningen föreslagna förstärkningen av den ekonomiska finansieringen. Detta möjliggör att ekonomin för landstingets regionala kris och katastrofmedicinska beredskap kommer att vara i balans för 2014 och även för KMC har från Socialstyrelsen och MSB erhållit positiva besked om tilldelade medel - s.k. 2:4 anslag för både 2014 och Anslagen tilldelas i projektform för genomförande av nationell utbildning i särskild sjukvårdsledning och samverkan på skadeplats. Därtill arbetar vi vidare med att direkt till andra landsting erbjuda genomföranden av olika utbildningar, större övningar och utvärderingar. IMP har nu i landstinget etablerat rutiner för att göra det möjligt att identifiera och administrera återsökningsbara kostnader enligt förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för flyktingmottagning. Därtill har IMP skapat rutiner för samarbete med ett flertal av länets kommuner. I föregående delårsrapport skrev vi att Vi bedömer att 2014 års nivå för statsbidragsberättigade ersättningar för kommunplacerade flyktingar kommer att uppgå till ca 28,8 Mkr (något högre jämfört med budget 27). Kostnaden för den internationella verksamheten beräknas (till skillnad från vad som skrevs i föregående helårsbedömning) inte bli högre än budgeterat varför vi idag beräknar att ekonomin är i balans. På personalsidan är IMPs verksamhet nu förstärkt med en läkare och en halvtidstjänst som administratör. Det beräknade underskottet på ca 1 Mkr är främst orsakat av ökade personalkostander i samband med de tidigare genomförda förändringarna av KMCs ledningsstruktur.

5 Delårsrapport oktober Bilaga 1: Helårsbedömning KMC Resultaträkning (tkr) Intäkter Aktuell helårsbedömning Föreg helårsbedömning Ack utfall 10 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Koncernbidrag Försäljning sjukvård/tandvård Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat

6 Delårsrapport oktober Noter till resultaträkningen 1. Hyreskompensation för tvingande flytt 3,3 Mkr 2. Hyreskompensation för tvingande flytt ingår med 6,5 Mkr för aktuell helårsbedömning.

7 Delårsrapport oktober Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar 553 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital -512 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 151 Ökning/minskning förråd och varulager 43 Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Bidrag materiell anläggningstillgång (långfristig skuld) Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut 9 864

8 Delårsrapport oktober Investeringsredovisning Investeringar Aktuell helårsbedömning Föregående helårsbedömning Budget 2014 Bokslut 2013 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier 532 Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till investeringsredovisning:

9 Delårsrapport oktober Balansräkning (tkr) UB Aktuell helårsbed IB Bokslut 2013 TILLGÅNGAR Pågående arbeten, maskiner och inventarier Inventarier Datautrustning Medicinteknisk apparatur 0 7 Bilar och andra transportmedel Summa Anläggningstillgångar Förråd mm 0 43 Kundfordringar Förutbetalda kostnader upplupna intäkt Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN. o SKULDER Balanserat eget kapital Årets resultat Summa Verksamhetens eget kapital Sem.löneskuld okomp. övertid m.m Upplupna kostnader förutbetalda intäkter Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN. o SKULDER

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Delårsrapport. Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum

Delårsrapport. Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum Delårsrapport Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport. Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola. DNR Lu11/2013

Delårsrapport. Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola. DNR Lu11/2013 Delårsrapport Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola DNR Lu11/2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015 Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 Januari april Datum: -04-28 Diarienummer: [Fyll i] www.regionostergotland.se Delårsrapport januari april Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet...

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Årsredovisning 2011. 506 IT-centrum

Årsredovisning 2011. 506 IT-centrum Årsredovisning 2011 506 IT-centrum 2012-02 -29 sidan 2 av 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 3 Uppdrag och Vision 5

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2011

Delårsrapport jan-okt 2011 Delårsrapport jan-okt 2011 Närsjukvården i västra Östergötland Ohälsotalet i oktober 2011 Östergötland: 28,1 dagar (34,7/21,8) -33,1 33,2-36,4 26,7 (32,8/21,0) 36,5-40,0 40,1-41,8 (51,2/32,9) Finspång

Läs mer

Finansplan 2013-2015

Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Förord Vår finansplan lägger grunden för att alla solidariskt ska vara med och finansiera hälsooch sjukvården och kollektivtrafiken. Där ingen ska kännas mer värd

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009

Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM 2011-02-28 Årsredovisning 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION...3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN...5 VERKSAMHETER...6

Läs mer

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland 2006-09-21 FC-2006-00697 1 (9) Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkorts Försörjningscentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län 2005-09-13 Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Allmänt Verksamheten bedrivs planenligt vid våra båda anläggningar Himmelstalundsgymnasiet

Läs mer

Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

2012-11-09 Dnr FC 2012-226. FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

2012-11-09 Dnr FC 2012-226. FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012-11-09 Dnr FC 2012-226 FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget Innehållsförteckning 1. VISION 3 2. KUNDPERSPEKTIVET 5 3. PROCESSPERSPEKTIVET 8 4. MEDARBETARPERSPEKTIVET 11 5. EKONOMIPERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012

Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012 Landstingsstyrelsen peder.bjorn@lio.se Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012 Plats: Sessionssalen, Landstingshuset i Linköping. Gruppmöten: (M), (VL), (C), (KD), (FP):

Läs mer

Försörjningscentrums verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget

Försörjningscentrums verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget Försörjningscentrums verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget FC 2009-1619 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 5 3. Förnyelseperspektivet 7 4. Processperspektivet

Läs mer

Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006

Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Produktionsenheten 022 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Produktionsenheten 022 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Produktionsenheten 022 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Försörjningscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006

Försörjningscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Försörjningscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Delårsrapport för Ånge kommun 2014-08-31. Kommunfullmäktige 2014-10-27, 67

Delårsrapport för Ånge kommun 2014-08-31. Kommunfullmäktige 2014-10-27, 67 Drottning Silvia och humanistiska nämndens ordförande Catharina Karlsson delar ut kommunens Kulturstipendium till folkmusikern Göran Månsson på nationaldagen 2014. Delårsrapport för Ånge kommun 2014-08-31

Läs mer

Balanserat styrkort för. Naturbruksgymnasiet i Östergötland. inklusive årsbudget 2007

Balanserat styrkort för. Naturbruksgymnasiet i Östergötland. inklusive årsbudget 2007 Balanserat styrkort för Naturbruksgymnasiet i Östergötland inklusive årsbudget 2007 Vision l d d MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer