Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum"

Transkript

1 Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

2 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET... 6 PROCESSPERSPEKTIVET... 8 MEDARBETARPERSPEKTIVET EKONOMIPERSPEKTIVET EKONOMISK REDOVISNING HELÅRSBEDÖMNING: RESULTATRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS INVESTERINGSREDOVISNING BALANSRÄKNING 2

3 sidan 3 av 13 Till Landstingsstyrelsen PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION Under det kommande året kommer den sedan länge planerade verksamhetsövergången från Landstinget i Östergötland till Linköpings universitet att genomföras. Centrumet byter huvudman formellt den 1 juli Arbetet med att realisera detta har pågått under flera år, men intensifierades under I mars 2010 slöts avtal mellan Landstinget i Östergötland och Linköpings universitet, dels om formalia vid övergången och dels om centrumets framtida uppdrag. Dessutom slöts ett avtal mellan Socialstyrelsen och Linköping universitet, om centrumets nationella uppdrag. Avtalen sträcker sig från till Den ordinarie verksamheten vid centrumet bedrivs som tidigare under våren och parallellt som vi arbetar med en hel del praktiska detaljer för övergången. Vi som arbetar på PrioriteringsCentrum har sedan starten uppskattat att vara en del av Landstinget i Östergötland men ser av strategiska skäl fram emot denna förändring av huvudmannaskapet. Bristen på långsiktig finansiering har de senaste åren bromsat verksamheten. I och med att Regeringen avsatte medel i statens budget för 2010 och samtidigt framhöll vikten av en stabil finansiering stärks centrumets nationella uppdrag att utveckla metoder och stödja prioriteringsarbete i landets lansting och kommuner. Genom centrumets placering vid Linköpings universitet kan vi nu öka våra insatser och bli ännu bättre på att bedriva forskning inom prioriteringsområdet. Vi hoppas på en korsbefruktning där vår förankring i praktiken med en nära koppling till landstinget garanterar en hög relevans i forskningen samtidigt som forskningen ska stödja utvecklingsarbetet i landet. PrioriteringsCentrum Per Carlsson Produktionsenhetschef 3

4 sidan 4 av 13 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Det är vår bedömning att målen för medborgar-/kundperspektivet är uppfyllda för årets första tre månader. Utfallen stämmer väl med uppsatta målvärden. Väsentliga insatser och resultat Det senaste PrioNet-seminariet den 10 mars; Nu går vi från ax till limpa hur gjorde vi och vilka lärdomar har vi dragit, arrangerades tillsammans med Landstinget Västmanland i Västerås och lockade ca 50 deltagare. Antalet medlemmar i nätverket PrioNet är ca 300. Det elektroniska nyhetsbrevet når ca 490 prenumeranter. Det fasta rapportutskicket uppgår för närvarande till ca 390 prenumeranter. Samtliga värden har en sakta men stadig ökning över tiden. Antalet besök på centrumets externa hemsida (e.lio.se/prioriteringscentrum) var under årets första tre månader i snitt ca besök per månad. Analys och reflektion Verksamhetens resultat är avhängigt av att centrumets framtida finansiering och långsiktiga avtal har varit oklara. En verksamhetsövergång från Landstinget i Östergötland till Linköpings universitet kommer att ske den 1 juli Se vidare under ekonomiperspektivet. 4

5 sidan 5 av 13 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: PrioriteringsCentrum skall vara ett väl etablerat nationellt kunskapscentrum. Framgångsfaktor Nyckelpersoner i landsting och kommuner ska känna till verksamheten och uppfatta den som positiv. Deltagandet på centrumets arrangemang ska vara stort Nyckelindikator/annan uppföljning Efterfrågan bör öka avseende: Deltagare på nationell prioriteringskonferens. Medlemmar i PrioNet. Deltagare på PrioNets seminarier, per år ackum. (mål: 4 tillf á 50 pers) Prenumeranter på nyhetsbrevet. Fasta rapportutskick. Besök per månad på hemsidan, i snitt. Målvärde * Utfall DÅ03 453* Senast föreg. utfall DÅ * (senaste tillf.) Mättidpunkt Centrumet skall få Långsiktigt avtal. ett förnyat förtroende att drivas vidare, med ett långsiktigt avtal. Flerårigt avtal för Avtal för Avtal för *) Värdet avser mål och utfall för år År 2010 arrangeras ingen nationell konferens. Nästa konferens arrangeras år

6 sidan 6 av 13 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Det är vår bedömning att målen för förnyelseperspektivet är uppfyllda för årets första tre månader. Utfallen stämmer väl med uppsatta målvärden. Väsentliga insatser och resultat Planeringen för nästa nationella prioriteringskonferens, som arrangeras tillsammans med Landstinget Västmanland i Västerås 2011, kommer att starta under våren Årets internationella prioriteringskonferens hålls i Boston i april och centrumet deltar med åtta medarbetare som håller fem presentationer. Planering och praktiskt arbete med centrumets verksamhetsövergång har startat och kommer fortlöpa under hela våren. Arbetet med att bygga upp centrumets nya hemsida i universitetets miljö har startat. Analys och reflektion Ett ständigt pågående arbete är att hålla vår externa hemsida uppdaterad och informationsspridningen den vägen är högt prioriterad. Likaså arbetet med det månatliga nyhetsbrevet, som förutom att det nås via hemsidan även distribueras med e-post till prenumeranter. Årets stora förnyelse är den verksamhetsöverföring som kommer ske till Linköpings universitet. 6

7 sidan 7 av 13 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: PrioriteringsCentrum skall bidra till nationellt och internationellt erfarenhetsutbyte samt sprida den egna kunskapen i dessa fora Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt uppföljning 2010 DÅ03 föreg. utfall Nationellt erfarenhetsutbyte och kunskapsuppbyggnad skall ske kontinuerligt. Anordna en nationell prioriteringskonferens vart annat år. Konf. i Västerås Konf. i Malmö DÅ12-09 Konf. i Malmö Internationellt erfarenhetsutbyte och kunskapsuppbyggnad skall ske kontinuerligt. Delta i internationella konferenser samt andra nätverk och arenor. Ge ut vetenskapliga publikationer. Konf. i Boston Konf. i Newcastle Konf. i Newcastle Strategi 2: PrioriteringsCentrums verksamhet skall utvecklas och förnyas mätt på ett flertal områden. Framgångsfaktor Få nya medlemmar i PrioNet och nya prenumeranter på månadsbrev och skrifter. Nyckelindikator/annan uppföljning Antal nya medlemmar och prenumeranter under året (netto nya-avslutade). Målvärde 2010 Utfall DÅ03 Senast föreg utfall DÅ12-09 Mättidpunkt Förnyelse av samarbetspartners. Nya arbetsformer Utveckla projektverksamheten mot nya frågeställningar. Antal nya samarbetspartners. Antal nya implementeringsproj. i samarbete med lst./reg. Antal nystartade projekt som avser att följa eller medverka till reella öppna prioriteringar

8 sidan 8 av 13 PROCESSPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Det är vår bedömning att målen för processperspektivet är uppfyllda för årets första tre månader. Både produktiviteten och efterfrågan på våra tjänster är god. Väsentliga insatser och resultat I mars 2010 bedrevs sju interna och sju externa projekt och tre rapporter har publicerats. Hittills under centrumets verksamhetstid har 57 rapporter publicerats, varav fyra även har översatts till engelska. Representanter från PrioriteringsCentrum har medverkat med föredrag, konsultinsatser m m vid nästan 20 tillfällen hitintills under 2010 och vid dessa nått drygt 1000 personer. Det nationella nätverket PrioNet, som bildats av personer med intresse och erfarenheter av prioritering inom vård och omsorg och medicinskt programarbete, har hitintills arrangerat ett seminarium under året. Analys och reflektion Det pågår idag projektarbete inom alla de områden som finns angivna i PrioriteringsCentrums uppdrag. Det framtida förändrade huvudmannaskapet inklusive en stabilare finansieringsform kommer sannolikt att förändra projektsammansättningen och utveckla den mot nya områden. 8

9 sidan 9 av 13 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: PrioriteringsCentrum skall bedriva forskning och utveckling, bidra till kunskapsöverföring mellan forskning och praktisk vård och omsorg samt bidra till erfarenhetsutbyte mellan verksamma inom dessa områden, förtroendevalda, organisationer och allmänhet. Efterfrågan på våra arrangemang, produkter och tjänster skall vara god. Framgångsfaktor Genomföra interna och externa projekt. Nyckelindikator/annan uppföljning Produktiviteten bör öka: Antal rapporter under året. Målvärde 2010 Utfall DÅ03 Senast föreg utfall DÅ12-09 Mättidpunkt Medverka med föredrag och konsultinsatser. Driva det nationella nätverket PrioNet. Hålla en hög kvalitet på aktiviteter och produkter. Produktiviteten bör öka: Antal tillfällen under året. Produktiviteten bör öka: Antal seminarier och arbetsgrupper under året. Produktiviteten bör öka: Antal nya externa uppdrag under året

10 sidan 10 av 13 MEDARBETARPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Det är vår bedömning att målen för medarbetarperspektivet är uppfyllda för årets första tre månader. Utfallen stämmer väl med uppsatta målvärden. Väsentliga insatser och resultat Verksamheten bedrivs med hjälp av en mindre stab i Linköping om fem personer samt fem medarbetare/konsulter som är delvis placerade i andra delar av landet. I gruppen ingår både personer med relevant kompetens och med egen erfarenhet från prioriteringar inom vård och omsorg och personer med forskningserfarenhet. Arbete pågår för närvarande med att ersätta centrumets Informatör som slutar sin anställning sista april. Den nya tjänsten placeras vid Linköpings universitet. Inom ramen för Institutionen för Medicin och Hälsas forskarskola vid Linköpings universitet antogs i augusti 2005 antogs fem doktorander med olika bakgrund men med ämnesval kring prioriteringar. Doktoranderna finansieras under fyra års studier av Landstinget i Östergötland och skall förutom att arbeta med avhandlingsprojekt även utgöra en förstärkning av centret med 25 procent av sin doktorandtid. Alla doktorander har hållit sina halvtidsseminarier. En doktorand planerar att disputera i slutet av PrioriteringsCentrum har även en styrelse för ledning av verksamheten. Här ingår personer med erfarenhet från andra landsting och kommuner, staten samt forskarsamhället. Styrelsen består för närvarande av fyra personer. Styrelsen har haft en drivande roll i arbetet för en verksamhetsövergång till Linköpings universitet. Centrumet har under alla verksamhetsår, från år 2001, haft en mycket låg sjukfrånvaro. Ingen medarbetare har haft många tillfällen av korttidsfrånvaro och ingen har haft någon långtidssjukfrånvaro, vilket innebär att handlingsplaner för återgång till arbete inte har behövt upprättas. Analys och reflektion I och med det förändrade huvudmannaskapet kan personalgruppens sammansättning komma att förändras och utökas. Även en förändring av styrelsens sammansättning kommer att ske i och med centrumets förändrade huvudmannaskap. Den nya styrelsen kommer formellt att tillträda i samband med verksamhetsövergången, men införlivas i verksamheten parallellt med den nuvarande styrelsen en tid innan. 10

11 sidan 11 av 13 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Våra medarbetare är motiverade och ges förutsättningar att på ett engagerat sätt arbeta med verksamhetens mål. Framgångsfaktor Rätt kompetens skall finnas för respektive arbetsuppgifters art. Låg sjukfrånvaron hos medarbetarna. Låg korttidsfrånvaro och tidig återgång i arbete efter långtidssjukfrånvaro. Nyckelindikator/annan uppföljning Fortlöpande kompetensutveckling av olika typ, ex v deltagande i kurser, seminarier och konferenser. Antal tillfällen per år inom centret. Total genomsnittlig sjukfrånvaro som högst 5% (uttryckt i procent för aktuell period). Handlingsplaner upprättas skyndsamt vid behov. Uppfyllnadsgrad. Målvärde 2010 Utfall DÅ03 Senast föreg utfall DÅ12-09 Mättidpunkt % 0,53% 0,0% % 100% 100% Strategi 2: Medarbetare ges utrymme att både utveckla sitt kunnande och hela organisationens kunskap och arbetssätt. Framgångsfaktor Långsiktig kompetensuppbyggnad. Nyckelindikator/annan uppföljning Antal knutna doktorander, löpande. Antal nyrekryterade forskare, per år Målvärde Utfall DÅ Senast föreg utfall DÅ Mättidpunkt

12 sidan 12 av 13 EKONOMIPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Det är vår bedömning att målen för ekonomiperspektivet är uppfyllda för årets första tre månader. För år 2010 har centrumet erhållit dels ett anslag via Dagmaravtalet om 3,5 mkr och dels 2,6 mkr av Landstinget i Östergötland. Under centrumets verksamhetstid har oförbrukade medel förts över till nästkommande år eftersom verksamheten bedrivs i projektform över flera år. Överflyttningen från år 2009 till år 2010 var 2,6 mkr. Väsentliga insatser och resultat Kostnaderna under jan-mars 2010 uppgick till ca 1,2 mkr, vilket motsvarar 18% av de budgeterade 6,8 mkr. Den nationella prioriteringskonferensen i Malmö hösten 2009 genererade kostnader under år 2009 medan intäkterna, som balanserade kostnaderna, kom först under januari Arbetet med att få till stånd ett flerårigt avtal samt att överföra huvudmannaskapet från Landstinget i Östergötland till Linköpings universitet har pågått en längre tid och kommer att realiseras under året i och med att Regeringen avsatte medel för PrioriteringsCentrum i budgeten för år Landstinget i Östergötland fortsätter sin delfinansiering av centrumet och även Linköpings universitet bidrar. Analys och reflektion Centrumets framtida verksamhet regleras via två nya avtal för åren , ett mellan Landstinget i Östergötland och Linköpings universitet och ett mellan Socialstyrelsen och Linköpings universitet. I och med verksamhetsövergången från Landstinget i Östergötland till Linköpings universitet den 1 juli 2010 kommer centrumets resterande medel att överföras till centrumets nya placering inom Institutionen för medicin och hälsa vid Linköpings universitet. 12

13 sidan 13 av 13 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: PrioriteringsCentrum skall ha en god ekonomi för att långsiktigt säkra verksamhetens inriktning, kontinuitet och stabilitet. Ekonomin skall ge handlingsfrihet. Framgångsfaktor Ett långsiktigt uppdrag med definierat årligt anslag. Nyckelindikator/annan uppföljning Intäkternas storlek. (+ en mindre överföring från tidigare år). Budgetens utfall, skattad överföring till följande år. Målvärde mkr 2,3 mkr* Utfall DÅ03 6,1 mkr ** Senast föreg utfall DÅ ,1 mkr 2,6 mkr*** Mättidpunkt Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen. Lönekostnadsutveckling i procent jmf med motsvarande period föregående år. **** +8,3% +26,1% *) Skattad överföring från 2010 till 2011 = 2,3 mkr. **) Utfallet är ej aktuellt att mäta då verksamheten avslutas vid Landstinget i Östergötland och verksamheten inkl medlen överförs till Linköpings universitet. ***) Överföring från 2009 till 2010 = 2,6 mkr. ****) Lönekostnadsutvecklingen har ej målsatts då måttet ej är tillämpbart på en enhet av PrioriteringsCentrums storlek med få anställda, där en liten personalomsättning får ett orimligt stort genomslag. 13

14 Blankett Prioriteringscentrum i Österg Resultaträkning (tkr) Helårsbedömn Budget 2010 Bokslut 2009 Intäkter Försäljning utbildning Statsbidrag Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen: Helårsbedömningen innehåller bara ett halvt års intäkter och kostnader med hänsyn till att veerksamheten övergår till Linköpings Universitet vid halvårsskiftet

15 Blankett Prioriteringscentrum i Österg Kassaflödesanalys Helårsbedömn DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 0 Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 0 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut 0 Noter till kassaflödesanalysen:

16 Investeringsredovisning Blankett 1 Nettoinvestering Helårsbedömn Budget 2010 Bokslut 2009 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till Investeringsredovisning: Prioriteringscentrum har ingen utrustning som köpts med investeringsmedel

17 Blankett Prioriteringscentrum i Österg Balansräkning (tkr) Helårsbedömn Budget 2010 Bokslut 2009 # TILLGÅNGAR # Kundfordringar # Övriga kortfristiga fordringar # Kassa och bank # Summa Omsättningstillgångar # SUMMA TILLGÅNGAR # EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER # Balanserat eget kapital # Årets resultat # Summa Verksamhetens eget kapital # Leverantörsskulder # Semlöneskuld okomp övertid mm # Upplupna kostn förutbet intäkt # Övriga kortfristiga skulder # Summa Skulder # SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen Prioriteringscentrums balansräkning kommer att nollställas i samband med att verksamheten övergår till Linköpings Universitet

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

Delårsrapport. Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum

Delårsrapport. Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum Delårsrapport Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015 Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 Januari april Datum: -04-28 Diarienummer: [Fyll i] www.regionostergotland.se Delårsrapport januari april Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet...

Läs mer

Årsredovisning 2011. 506 IT-centrum

Årsredovisning 2011. 506 IT-centrum Årsredovisning 2011 506 IT-centrum 2012-02 -29 sidan 2 av 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 3 Uppdrag och Vision 5

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM 2011-02-28 Årsredovisning 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION...3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN...5 VERKSAMHETER...6

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland 2006-09-21 FC-2006-00697 1 (9) Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkorts Försörjningscentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2011

Delårsrapport jan-okt 2011 Delårsrapport jan-okt 2011 Närsjukvården i västra Östergötland Ohälsotalet i oktober 2011 Östergötland: 28,1 dagar (34,7/21,8) -33,1 33,2-36,4 26,7 (32,8/21,0) 36,5-40,0 40,1-41,8 (51,2/32,9) Finspång

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

2012-11-09 Dnr FC 2012-226. FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

2012-11-09 Dnr FC 2012-226. FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012-11-09 Dnr FC 2012-226 FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget Innehållsförteckning 1. VISION 3 2. KUNDPERSPEKTIVET 5 3. PROCESSPERSPEKTIVET 8 4. MEDARBETARPERSPEKTIVET 11 5. EKONOMIPERSPEKTIVET

Läs mer

Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006

Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Försörjningscentrums verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget

Försörjningscentrums verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget Försörjningscentrums verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget FC 2009-1619 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 5 3. Förnyelseperspektivet 7 4. Processperspektivet

Läs mer

Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012

Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012 Landstingsstyrelsen peder.bjorn@lio.se Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012 Plats: Sessionssalen, Landstingshuset i Linköping. Gruppmöten: (M), (VL), (C), (KD), (FP):

Läs mer

Produktionsenheten 022 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Produktionsenheten 022 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Produktionsenheten 022 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Årsredovisning 2010 1. SAMMANFATTNING. Sida 1(26) Hälsan & Arbetslivet

Årsredovisning 2010 1. SAMMANFATTNING. Sida 1(26) Hälsan & Arbetslivet Sida 1(26) Årsredovisning 2010 Hälsan & Arbetslivet 1. SAMMANFATTNING Hälsan & Arbetslivet är Västra Götalandsregionens interna företagshälsovård som riktar sig till förvaltningar och bolag, och ska stödja

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007. Barn- och kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för. Kvinnors och barns allra bästa hälsa

ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007. Barn- och kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för. Kvinnors och barns allra bästa hälsa ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för Kvinnors och barns allra bästa hälsa ÅRSREDOVISNING 2007 2 Produktionsenhetschefens kommentar 3 Uppdrag

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2002

ÅRSREDOVISNING ÅR 2002 ÅRSREDOVISNING ÅR 2002 Närsjukvården i Finspång www.lio.se Närsjukvården i Finspång 2002 1 Presentation Närsjukvården i Finspång består av både öppen och sluten vård i samma organisation. Inom denna finns

Läs mer

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015 Tjänsteskrivelse -05-22 KS.0014 Handläggare: Brittmarie Ahlm Kommunstyrelsen Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor har upprättat en delårsrapport

Läs mer

Finansplan 2013-2015

Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Förord Vår finansplan lägger grunden för att alla solidariskt ska vara med och finansiera hälsooch sjukvården och kollektivtrafiken. Där ingen ska kännas mer värd

Läs mer

Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola

Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola Sida 1(23) Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Agnesbergs folkhögskola, Nordens första folkhögskola, som grundats och drivs av och med romer startade som en försöksverksamhet

Läs mer

Delårsrapport för Ånge kommun 2014-08-31. Kommunfullmäktige 2014-10-27, 67

Delårsrapport för Ånge kommun 2014-08-31. Kommunfullmäktige 2014-10-27, 67 Drottning Silvia och humanistiska nämndens ordförande Catharina Karlsson delar ut kommunens Kulturstipendium till folkmusikern Göran Månsson på nationaldagen 2014. Delårsrapport för Ånge kommun 2014-08-31

Läs mer

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län 2005-09-13 Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Allmänt Verksamheten bedrivs planenligt vid våra båda anläggningar Himmelstalundsgymnasiet

Läs mer

Balanserat styrkort för. Naturbruksgymnasiet i Östergötland. inklusive årsbudget 2007

Balanserat styrkort för. Naturbruksgymnasiet i Östergötland. inklusive årsbudget 2007 Balanserat styrkort för Naturbruksgymnasiet i Östergötland inklusive årsbudget 2007 Vision l d d MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Innehåll Förvaltningsberättelse Mål.3 Ekonomi......4 Medarbetare..8 Kommunens bolag..9 Driftredovisning.10 Investeringsredovisning.....12 Finansiell och verksamhetsmässig

Läs mer