Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4"

Transkript

1 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

2 sidan 2 av 8 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET... 5 PROCESSPERSPEKTIVET... 6 MEDARBETARPERSPEKTIVET... 7 EKONOMIPERSPEKTIVET... 7 Bilagor 1 HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 1 Rubrikerna justeras utifrån aktuell rapport 2

3 sidan 3 av 8 Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Innevarande budgetår innehåller flera stora utmaningar och osäkerheter för Folktandvården I Östergötland. Dels planerar vi införa digital röntgen på knappt hälften av våra 250 behandlingsrum och dels införs ett nytt statligt tandvårdsstöd vid halvårsskiftet. Samtidigt förbättras vår tillgänglighet med en minskad eftersläpning i försenade kallelser till planerade undersökningar. Införandet av digital röntgen är ett år försenad, och skulle till stora delar ekonomiskt ha belastat föregående år. Därav 2007 års stora ekonomiska överskott. Nu kommer kostnaderna i år och nästa år istället. Kostnaderna ökar dessutom mot de ursprungliga kalkylerna, pga tekniska förändringar som är nödvändiga för att nå nödvändig bildkvalitet. Det nya statliga tandvårdsstödet och dess effekter beträffade vårdefterfrågan (ökning eller minskning) samt rent ekonomiska effekter för vår del är mycket svåra att överblicka och kalkylera. Huvudmomentet i den nya reformen är skyddet mot höga kostnader, där staten lägger 5/6 av reformens totala 6 miljarder. Skyddet mot höga kostnader gäller över en karens om 3000:-. Nu förhåller det sig så, att 80 % av Folktandvårdens patienter i genomsnitt har årliga tandvårdskostnader som underskrider dessa 3000:-. Detta innebär att merparten av patienterna hos oss får väldigt liten del av det nya tandvårdsstödet, förutom det allmänna tandvårdsbidraget om 150:- eller 300:- per år. Följaktligen är innevarande år mer besvärlig att överblicka beträffande vårdefterfrågan och ekonomi än fler tidigare år, pga de förestående förändringarna i statlig subvention av tandvård. Den förbättrade tillgängligheten, som ju uppfattas som mycket positiv, kan ändå vara ett tidigt tecken på minskad vårdefterfrågan som sedan fortsätter efter reformens införande. Detta kommer då att slå mot vårt ekonomiska resultat. Vi har ända vågat oss på göra en helårsbedömning om + 3mkr. Dock måste jag göra en reservation om att det både kan bli högre eller lägre. Folktandvården Raimo Pälvärinne Produktionsenhetschef 3

4 sidan 4 av 8 STYRKORTSUPPFÖLJNING, VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET I vår verksamhet strävar vi efter att anpassa oss efter patienternas behov och önskemål. Det gäller såväl för utförande av tandvård, som för utveckling och administration av vår verksamhet. Nyckelindikatorerna visar att tillgängligheten förbättras. Täckningsgraden på indikatoråldrar kommer att öka för varje månad och budget bör uppnås. Övriga indikatorer visar ingen förändring mot tidigare Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Vård på lika villkor Tillgänglighet Ingen patient ska behöva vänta mer än 1 år på en planerad undersökning, Målvärde 2 Utfall 3 Senast 4 =bokslut Optimala Uppföljning av godkänd undersökningsintervall inom Barn- åldersgrupp och klinik täckningsgrad per och ungdomstand vården 100% av budgeterade värden 23% 95% Strategi 2: Det naturliga valet för östgöten Målvärde Utfall Senast bokslut Hög marknadsandel 3-19 år 90% 84% 84% år 60% 54% 52% Andel abonnemang % 9% 9% år Strategi 3: Tydlig kommunikation kring förväntningar Kundpolicy Förväntningar hos kunderna ska överensstämma eller överträffas Målvärde Utfall Senast 80%Nöjd Ej mätt 97% Bokslut 2 Enligt enhetens styrkort Senast mätta under År och månad för mätning av senaste 4

5 sidan 5 av 8 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET För att behålla och förbättra vår konkurrenskraft krävs ständig förbättring och förnyelse av verksamhetens alla delar. Förutsättningen för detta är ett metodiskt förbättringsarbete som genomsyrar organisationens alla delar. Våra beslut måste bygga på tillförlitliga fakta. Varje medarbetare måste få möjlighet att mäta och utvärdera sitt eget arbete, för att kunna uppfylla målen och tillfredsställa kunderna. Nyckelindikatorerna visar inga mätvärden varför det är svårt att värdera. Riskanalys har genomförts när det gäller stick och skärskador. Det är den arbetsprocess som har störst antal avvikelser. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Tillämpa nya och avveckla gammal kunskap Lärande genom internt arbetsplatsbyte Antal individer som nyttjat möjligheten Målvärde 5 Utfall 6 Senast Minst 10% Mät-tidpunkt 7 Uppföljning sker 08 Strategi 2: Öppet klimat Hög delaktighet Medarbetarenkät internt via LEOverktyget Målvärde Utfall Senast 90% Uppföljning sker vid Bokslut Strategi 3: Obligatorisk NY: Forskning och utbildning som stödjer verksamhets- och kvalitetsutveckling. Målvärde Systematisk avvikelse och riskhantering Har riskanalyser genomförts inom de två arbetsprocesser som visar störst antal avvikelser enligt synergi? Forskningsprojekt enligt avtalets prioriterade områden Ja 8st Utfall Senast 1 st Mät-tidpunkt Uppföljning sker vid Bokslut 5 Enligt enhetens styrkort Senast mätta under År och månad för mätning av senaste 5

6 sidan 6 av 8 PROCESSPERSPEKTIVET Vår verksamhet måste planeras med tanke på utveckling och konkurrenskraft över tiden. Ett ständigt förbättringsarbete leder till ökad effektivitet, nöjda kunder och varaktig lönsamhet på lång sikt. Nyckelindikatorerna visar i stort på liknande utveckling som tidigare år. Tyvärr kommer inte planen att hålla med att alla arbetsplatser blir digitaliserade med röntgen, 100 (av 265) behandlings rum är budgeterade. Folktandvården är spridd över hela länet och har många lokaler som måste nyttjas optimalt. Tre större ombyggnationer/ flytt är planerade under året Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Effektivitet i organisation och vårdplanering Modern teknik Digital röntgen för förbättrade processer Målvärde 8 Utfall 9 Senast Alla arbetsplatser Strategi 2: Vara den ledande aktören Lyckade behandlingar God tandhälsa Andel lyckade fyllningsterapier 95% Uppföljning av gemensamma mål för19 åringar DFSa= 0 resp. DFSa>5 Målvärde 08 60% resp. 5% 65% resp 7% Utfall Senast Mäts 99% 59% resp 6% Strategi 3: Obligatorisk NI: Hälso- och sjukvårdens processer ska vara effektiva Mål, mått och srutiner Produktivitetsförbättring: Taxeintäktens täckning av personalkostnaden Totala vårdintäktens täckning av personalkostnaden Målvärde Utfall Senast Mät-tidpunkt 100% på 100% 103% klinik- 140% på klinik 150% Enligt enhetens styrkort Senast mätta under År och månad för mätning av senaste 6

7 sidan 7 av 8 MEDARBETARPERSPEKTIVET Medarbetarskap i Folktandvården handlar mycket om på vilket sätt man som individ förhåller sig till uppdraget, patienterna, sina arbetskamrater och sig själv. Finns en obalans i någon del kan arbetsmiljön upplevas problematisk. Mycket diskussion pågår inom organisationen om vilket ansvar vi har för patienternas tandhälsa och hur vi kommunicerar kring det. Nyckelindikatorerna visar att sjukfrånvaron minskar och rekryteringsläget har förbättrats avsevärt. Att utveckla kundernas möjlighet till att tex själv boka en tid för undersökning förutsätter ett stöd i någon form av callcenter.under hösten ska arbetet med detta påbörjas Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Obligaorisk NY:Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser Landstinget har goda och hälsofrämjande arbetsplatser Total sjukfrånvaro i procent för aktuell period Målvärde 11 Utfall 12 Senast 13 Max 5% 5,5% 5,5% Strategi 2: Medarbetarna ska ha förutsättningar att öka sin tid till patienterna Effektivare och mer systematiska rutiner för bokning/ kallelser Callcenter införs Målvärde 50% av verksamheten Utfall Senast 0 0 Strategi 3: I ett läge med konkurrens om arbetskraften erbjuds en rimlig lönenivå i förhållande till de arbetsvillkor som råder. Målvärde Utfall Senast Balans i rekryteringssituationen Möjlighet att rekrytera Visst behov finns EKONOMIPERSPEKTIVET Folktandvården är en enhet med god ekonomi i LiÖ. Detta bottnar i en kultur som har ett starkt fokus på att ekonomin är viktig. Nyckelindikatorerna visar 11 Enligt enhetens styrkort Senast mätta under År och månad för mätning av senaste 7

8 sidan 8 av 8 inga skillnader mot tidigare. De förändrade förutsättningarna under andra halvåret är dock svårt att förutsäga den ekonomiska effekten av, varför utgångspunkten är dagens fakta. Löneet för 2008 är lite drygt 4% varför lönekostnadsutvecklingen kommer att öka upp till målvärdet. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Ekonomi i balans Hög nyttjande grad Andel bokad tid/rum. av behandlingsrum Möjlig tid beräknas som 8 tim per vardag Taxeintäkter/ behandlingsstol Målvärde 14 Utfall 15 Senast 16 >50% 53% 46% ksek 215 ksek 807 ksek Strategi 2: Obligatorisk NY: Ekonomin ska ge handlingsfrihet Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen Lönekostnadsutveckling i procent för aktuell period Strategi 3: Ekonomin ska tillåta miljövänlig och säker vård Så låg miljöbelastning som möjligt Målvärde Utfall Senast Stickprov från 5 klinikers Av lab. 0 Ej mätt unitar, varje kvartal. godkänd Mätning av vattenkvalitet kvalitet Målvärde Utfall Senast 5% 2,9% 3,2% Enligt enhetens styrkort Senast mätta under År och månad för mätning av senaste 8

9 Blankett Folktandvården Resultaträkning (tkr) Budget 2008 Bokslut 2007 Intäkter Landstingsbidrag Koncernbidrag Patientavgift sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård tandvård Försäljning utbildning Övriga intäkter, huvudverksamhet Försäljning övriga tjänster 10 Statsbidrag Bidrag för personal 123 Övriga bidrag Sålt material varor övr intäkter Summa intäkter Kostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa personalkostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhetsnära material och varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar Netto Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraord poster Årets resultat Noter till resultaträkning:

10 Bilaga Folktandvården Finansieringsanalys Tillförda medel Årets resultat Justering för avskrivningar Försäljning av anläggningstillg (bokfört värde) Minskning av långfristiga fordringar Nya långfristiga lån Minskning av förråd Minskning av kortfristiga fordringar Ökning av kortfristiga skulder Övrigt Summa tillförda medel Använda medel Nettoinvesteringar Ökning av långfristiga fordringar Amortering av långfristiga lån Ökning av förråd Ökning av kortfristiga fordringar Minskning av kortfristiga skulder Övrigt Summa använda medel Förändring av likvida medel Noter till finansieringsanalysen: Investeringsredovisning Nettoinvestering Budget 2008 Bokslut 2007 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till Investeringsredovisning:

11 Bilaga Folktandvården Balansräkning (tkr) Bokslut 2007 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Mark Pågående investeringar maskiner och invent Inventarier ,00 Datorutrustning Medicinskteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd och lager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital Årets förändring Summa eget kapital Långfristiga skulder Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Personalens skatter, avgifter o övr löneavdrag Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa skulder och eget kapital Noter till balansräkningen

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006

Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM 2011-02-28 Årsredovisning 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION...3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN...5 VERKSAMHETER...6

Läs mer

Finansplan 2013-2015

Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Förord Vår finansplan lägger grunden för att alla solidariskt ska vara med och finansiera hälsooch sjukvården och kollektivtrafiken. Där ingen ska kännas mer värd

Läs mer

Årsredovisning 2004 Årsredovisning 2004. Hjärtcentrum i Östergötland

Årsredovisning 2004 Årsredovisning 2004. Hjärtcentrum i Östergötland Årsredovisning 2004 Hjärtcentrum i Östergötland Presentation av Hjärtcentrum, Universitetssjukhuset i Linköping L Årsredovisning 2004 LLLLLL Upptagningsområde Landstingen i Östergötland, Jönköpings län

Läs mer

LABORATORIEMEDICINSKT CENTRUM I ÖSTERGÖTLAND

LABORATORIEMEDICINSKT CENTRUM I ÖSTERGÖTLAND LABORATORIEMEDICINSKT CENTRUM I ÖSTERGÖTLAND STRATEGISK VERKSAMHETSPLAN 2004-2006 inkl. MÅL och ÅRSBUDGET 2004 HELHETEN UPPDRAGET (Uppdraget utgår från landstingsdirektören.) LMC:s uppdrag är att erbjuda

Läs mer

Diarienummer: Delårsrapport 2. Vita Huset AB Delår 2 2014. Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

Diarienummer: Delårsrapport 2. Vita Huset AB Delår 2 2014. Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Diarienummer: Delårsrapport 2 Vita Huset AB Delår 2 2014 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Vita Huset AB, Delårsrapport 2, DLL 2(17) Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun Årsredovisning 2007 Sollefteå kommun innehållsförteckning Övergripande Kommunalrådet har ordet... 3 Kommunens målarbete... 4 Fem år i sammandrag... 9 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys... 10 Finansiell

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Innehåll 2 Politisk organisation 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Öckerö kommun och omvärlden 6 Finansiell analys och borgensåtaganden 9 Fem år i sammandrag 41 Kultur-

Läs mer

Folktandvården Gävleborg

Folktandvården Gävleborg Folktandvården Gävleborg Årsredovisning 2004 Ett framgångsrikt år 2004 blev i hög grad ett framgångsrikt år för Folktandvården Gävleborg. Strukturutvecklingen karakteriserar i hög grad verksamhetsåret

Läs mer

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77 Kommunstyrelsens bokslut 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. EKONOMISK REDOVISNING, KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 DRIFTSREDOVISNING... 3 1.2 BALANSRÄKNING... 6 2. RESULTAT PER SEKTOR... 7 2.1 TILLVÄXTENHETEN...

Läs mer

Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun

Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun Intäkter och kostnader för den kommunala servicen Var kommer pengarna ifrån? Vad går pengarna till? Hyror, arrenden 5% Övriga intäkter 7% Statsbidrag mm 27% Övriga

Läs mer

Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta.

Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta. ÅRsredovisning 2012 Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB Årsedovisning 2012 1 INNEHÅLL

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Delårsrapport 2 år 2014

Delårsrapport 2 år 2014 Delårsrapport 2 år 2014 Delårsbokslut 2014-08-31 218 mkr Resultaten från Liv och Hälsa Ung 2014 visar att de flesta skolungdomar i Västmanland mår bra och är nöjda med sin livssituation. En försämring

Läs mer

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 LK10-0037 Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 Grundläggande värderingar (Pärmens insida) Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för

Läs mer

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen.

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen. Kungälvs kommun visar ett överskott för 2012 på 88,3 Mkr, mot budgeterade 17,0 Mkr. Bakom resultatet döljer sig god budgetföljsamhet, goda skatteintäkter och en större engångsintäkt. Årets resultat 2012

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys...

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... Årsredovisning Innehållsförteckning Båstad... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... 16 Kommunens redovisning Resultaträkning... 18 Finansieringsanalys...

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Delårsrapport 2012 Nybro kommun Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Innehåll Visions och målavstämning...3 Omvärldsanalys...16 Nybro kommun...18 Befolkningsutveckling...19 Ekonomiskt resultat...19 Resultatutvärdering...

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer