Delårsrapport. Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport. Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum"

Transkript

1 Delårsrapport Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum

2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Ekonomiperspektivet 2 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning: Resultaträkning Kassaflödesanalys Investeringsredovisning Balansräkning

3 Delårsrapport Till Landstingsstyrelsen Produktionsenhetschefens reflektion Vi ser i dag en ökad efterfrågan på den spetskompetens inom det katastrofmedicinska fältet innefattande akutsjukvård och traumatologi som finns inom KMC samt de organisatoriska kompetenser som finns. KMC ska fortsatt vara det centrum kring vilket såväl sjukvården, regionala och nationella myndigheter vill bygga sin kunskap och kunskapsframtagande på. KMC har en stark lokal och regional förankring samtidigt som ett nationellt och internationellt perspektiv blir allt mer tydligt. Detta synsätt är otvetydigt ett krav för fortsatt utveckling av verksamheten då varken Sverige eller något annat land står fritt från påverkan av övriga nationer. Enheten ska fortsätta att tydligt framställa ett patientperspektiv inom ämnet, det vill säga betona sjukvårdens centrala roll, även om man numera begreppsmässigt glidit över till att mera diskutera krishantering och krisberedskap i stället för kärnämnet katastrofmedicin. En annan ledstjärna skall vara att god beredskap och hantering av katastrofer och allvarliga händelser måste byggas på befintlig organisation och kompetens men som kan förstärkas enligt beredskapsplan med aktivering av särskild sjukvårdsledning. När det gäller forskning och utveckling fortsätter vi att ta fram vetenskapliga underlag för att evaluera och ge verktyg för kvalitetssäkring för sjukvårdens funktion vid allvarlig händelse med införande av kvalitetsindikatorer. För att kvalitetssäkra den katastrofmedicinska planeringen, genomförande och uppföljning har mätbara indikatorer implementerats i samtliga kris och katastrofmedicinska beredskapsplaner inom landstinget. Fortsättningsvis har IT stödsystemet Paratus Mobile System inom akutsjukvården vidareutvecklats till att även kunna stödja särskild sjukvårdsledning vid en allvarlig händelse. Systemet kan numera användas både i vardagen och vid allvarlig händelse och möjliggör en strukturerad uppföljning och där ny kunskap kan återföras till verksamheterna ( TiB hanterar i genomsnitt 2 3 larm/dygn). En viktig kursändring har därför successivt skett där vi i dag utgår från vardagssjukvården i detta arbete under devisen det som ska fungera i en krissituation måste vara förankrat i det vardagliga arbetet. Landstingetssäkerhetsarbete omfattar risk och säkerhetsfrågor inom patientsäkerhet, informationssäkerhet inklusive IT säkerhet, personsäkerhet, funktionssäkerhet, brand och miljö, medicinsk teknik samt kris och katastrofmedicinsk beredskap. Därför har denna grundläggande inställning varit bärande på ett påtagligt sätt i vårt landsting att den regionala katastrofmedicinska beredskapen är en viktig del i säkerhetsprocessen även i vardagsarbetet med till exempel riskanalyser, förmågeanalyser och kontinuitetsplanering. Ansvaret för den regionala beredskapen ligger i dag under KMC. Även om landstinget självt inte är direkt drabbad av en händelse så kan den katastrofmedicinska beredskapen behöva aktiveras. Detta kan ske till exempel om många människor med hemvist i Sverige drabbas av en allvarlig händelse eller katastrof i utlandet (varje dag befinner sig cirka en halv miljon svenskar utomlands, många i katastrofutsatta områden). Vid en sådan händelse så har landstinget i Östergötland en skyldighet att tillsammans med fem andra landsting/regioner i Sverige tillhandahålla utbildad hälso och sjukvårdspersonal till nationella stödstyrkan (MSB, Socialstyrelsen och UD). KMC har ansvaret för att upprätthålla beredskap för detta. Utbildningar för att upprätthålla kompetens och beredskap sker därför återkommande. Under 2011 och i år genomförde KMC en förmågeanalys av den nationella brännskadevården med utgångspunkt i ett brandscenario i Sälen. Arbetet finansierades av MSB och skedde i samarbete med Uppsala och Dalarnas landsting, SOS Alarm och Socialstyrelsen. Vi har också varit handledare/lärare och utvärderare av övningar i flera olika landsting.

4 Delårsrapport Andra myndigheter såsom Socialstyrelsen, MSB och särskilt försvarsmakten har engagerat oss för utbildningsinsatser vid ett flertal tillfällen. Försvaret har i hög grad förlagt sina utbildningar i militär sjukvård i fält inklusive krigskirurgi till KMC vilket är ett nytt område som kommer att öka väsentligt som jag ser det, inte minst beroende på det stora intresset från utlandet med utbildningar för internationella insatsstyrkor där Sverige deltar aktivt, kopplat till den profil militära försvarsmakten har i dag. Vi har nu ett tydligt samarbete med Linköpings universitet i bland annat projekt med EU bidrag (CARER, Security link). Detta stärker vår akademiska prägel med utökat antal forskare/doktorander knutna till oss. Detta är ju också i linje med en strävan att stärka samarbetet mellan universitetet och landstinget men även andra universitet. Ett exempel på detta är att Karolinska Institutet, KI Nobel Forum i Stockholm engagerar Tore Vikström som talare vid konferensen Katastrofer i världen angår det Sverige? den 29/11. KMC är även engagerat i flera utbildningsprojekt i andra landsting samt haft en nyckelroll i storövningar som SAMÖ KKÖ, en nationell krisövning i februari i fjol i Kalmar län och i Barens Rescue som gick av stapeln under ett par veckor i september i fjol. Den övningen skedde i Norrbotten och engagerade hela nordkallotten inklusive Ryssland samt Socialstyrelsen, MSB, SOS alarm, Länsstyrelsen, polisen, kommuner m fl. Intresset för simulerings och utbildningskonceptet Emergo Train System (ETS), framtaget på KMC, fortsätter att öka både i Sverige och internationellt. ETS används nu i 29 länder och det finns 836 utbildade instruktörer, 50 educators och sju educatorfakulteter i världen. Senaste fakulteten startade KMC i mars 2012 då man utbildade en fakultet vid Health Protection Agency i Storbritannien och just nu förhandlas om att starta fakultet i Förenade Arab Emiraten. Vi har även startat utbildningar i Kurdiska Iraq. IMP inom KMC fortsätter uppdraget från landstingsstyrelsen för flyktingar med varaktigt vårdbehov enligt paragraf SFS 1990:927. Fortsatta projekt med återuppbyggnad av sjukvårdsstrukturer i Bosnien Herzegovina och Kosovo. Ett annat projekt i Kenya skissas på inför start nästa år. Samarbete före, under och efter händelser sker mellan olika aktörer inom Östergötland t ex Länsstyrelsen, Polis, Räddningstjänst, länets kommuner m fl. Kris och katastrofmedicinsk beredskap är sammankallande i länets samverkansform RSF (Regional samordningsfunktion) där samverkande aktörer ingår. Inom detta arbete har kvalitetsindikatorer tagits fram och en ny CBRNE/Samverkansutbildning initierats med finansiering från MSB. KMC är en enhet som bedriver forskning, utveckling och undervisning inom ämnet katastrofmedicin innefattande kris och katastrofmedicinsk beredskap, prehospital och hospital akutsjukvård inklusive traumatologi/kirurgi. Verksamheten är framgångsrik och expanderar varför vi fortsätter på den inslagna vägen. Katastrofmedicinskt Centrum Tore Vikström Produktionsenhetschef

5 Delårsrapport Ekonomiperspektivet Fördjupad ekonomisk analys Osäkerheten beträffande nationella medel för katastrof och beredskapskurser är nu borta. KMC har erhållit besked om att MSB och Socialstyrelsen till KMC kommer att tillskjuta medel för dessa kurser under både 2013 och KMC kommer att tilldelas ungefär samma belopp per år som tidigare. IMPs verksamhet med återsökningar av vårdkostnader för kommunplacerade flyktingar med varaktigt vårdbehov kommer troligtvis med de ökade flyktingströmmarna att öka. Vi har idag upparbetat bra rutiner för att identifiera och fånga upp dessa kostnader. En förstärkning av personalresurserna kan komma att bli aktuell. Återbetalningarna från Migrationsverket har under året varit betydligt större än budgeterat. Detta är den främsta anledningen till att KMC beräknas få ett positivt överskott för år 2012 med ca 2,5 Mkr. Det pedagogiska utbildningsverktyget Emergo Train System fortsätter att erövra världen. Framtagandet av nya scenarios och nya versioner gör systemet än mer attraktivt på den internationella arenan. Försäljningen för 2012 beräknas överträffa den budgeterade med mer än 100 %! Landstingets regionala beredskap tillhör från och med september 2012 KMC. I dagsläget är det inte klarlagt om de från landstinget tillskjutna medlen kommer att täcka kostnaderna för den regionala beredskapen. En preliminär genomgång påvisar att medel måste tillskjutas för att täcka de nya kostnader KMC erhållit p g a övertagandet av den regionala beredskapen. De tillkommande administrativa arbetsuppgifterna kan också innebära att personalsidan måste förstärkas.

6 Delårsrapport Katastrofmedicinskt Centrum Helårsbedömning 10 Bilaga 1 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning Föregående helårsbedömning Ack utfall 10 Budget 2012 Bokslut 2011 Intäkter Koncernbidrag Försäljning sjukvård/tandvård Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat

7 Delårsrapport Katastrofmedicinskt Centrum Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar 82 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar -619 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Bidrag materiell anläggningstillgång (långfristig skuld) Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut 9 024

8 Delårsrapport Investeringsredovisning Investeringar Aktuell helårsbedömning Föregående helårsbedömning Budget 2012 Bokslut 2011 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel 78 Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa

9 Delårsrapport Katastrofmedicinskt Centrum Balansräkning (tkr) UB Aktuell helårsbed 2012 IB Bokslut 2011 TILLGÅNGAR Datautrustning Medicinteknisk apparatur Bilar och andra transportmedel Summa Anläggningstillgångar Förutbet kostn upplupna intäkt Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Årets resultat Summa Verksamhetens eget kapital Leverantörsskulder 0-2 Semlöneskuld okomp övertid mm Upplupna kostn förutbet intäkt Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Delårsrapport. Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola. DNR Lu11/2013

Delårsrapport. Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola. DNR Lu11/2013 Delårsrapport Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola DNR Lu11/2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015 Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 Januari april Datum: -04-28 Diarienummer: [Fyll i] www.regionostergotland.se Delårsrapport januari april Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet...

Läs mer

Delårsrapport. Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum

Delårsrapport. Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum Delårsrapport Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Årsredovisning 2011. 506 IT-centrum

Årsredovisning 2011. 506 IT-centrum Årsredovisning 2011 506 IT-centrum 2012-02 -29 sidan 2 av 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 3 Uppdrag och Vision 5

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM 2011-02-28 Årsredovisning 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION...3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN...5 VERKSAMHETER...6

Läs mer

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland 2006-09-21 FC-2006-00697 1 (9) Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkorts Försörjningscentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009

Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012

Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012 Landstingsstyrelsen peder.bjorn@lio.se Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012 Plats: Sessionssalen, Landstingshuset i Linköping. Gruppmöten: (M), (VL), (C), (KD), (FP):

Läs mer

Finansplan 2013-2015

Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Förord Vår finansplan lägger grunden för att alla solidariskt ska vara med och finansiera hälsooch sjukvården och kollektivtrafiken. Där ingen ska kännas mer värd

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2011

Delårsrapport jan-okt 2011 Delårsrapport jan-okt 2011 Närsjukvården i västra Östergötland Ohälsotalet i oktober 2011 Östergötland: 28,1 dagar (34,7/21,8) -33,1 33,2-36,4 26,7 (32,8/21,0) 36,5-40,0 40,1-41,8 (51,2/32,9) Finspång

Läs mer

2012-11-09 Dnr FC 2012-226. FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

2012-11-09 Dnr FC 2012-226. FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012-11-09 Dnr FC 2012-226 FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget Innehållsförteckning 1. VISION 3 2. KUNDPERSPEKTIVET 5 3. PROCESSPERSPEKTIVET 8 4. MEDARBETARPERSPEKTIVET 11 5. EKONOMIPERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Försörjningscentrums verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget

Försörjningscentrums verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget Försörjningscentrums verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget FC 2009-1619 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 5 3. Förnyelseperspektivet 7 4. Processperspektivet

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Årsredovisning 2006. Resurscentrum i Östergötland

Årsredovisning 2006. Resurscentrum i Östergötland Årsredovisning 2006 Resurscentrum i Östergötland 2 Årsredovisning 2006 32 Innehållsförteckning EN DEL AV DET SOM HÄNT 2006...3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...4 PRODUKTIONSENHETSCHEFEN HAR ORDET...4 Resurscentrum

Läs mer

Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006

Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län 2005-09-13 Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Allmänt Verksamheten bedrivs planenligt vid våra båda anläggningar Himmelstalundsgymnasiet

Läs mer

Produktionsenheten 022 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Produktionsenheten 022 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Produktionsenheten 022 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Försörjningscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006

Försörjningscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Försörjningscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Årsredovisning 2013. Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Färgelanda Mellerud Trollhättan Vänersborg

Årsredovisning 2013. Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Färgelanda Mellerud Trollhättan Vänersborg Årsredovisning 2013 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Färgelanda Mellerud Trollhättan Vänersborg 1 Innehåll Förord 3 Direktionens ordförande Året som gått Direktion 6 Revision 7 Norra Älvsborgs 8

Läs mer

1 (22) Årsredovisning 2010. Västsvenska Turistrådet AB. Beslutad i nämnd/styrelse 2011-02-11

1 (22) Årsredovisning 2010. Västsvenska Turistrådet AB. Beslutad i nämnd/styrelse 2011-02-11 1 (22) Årsredovisning 2010 Västsvenska Turistrådet AB Beslutad i nämnd/styrelse 2011-02-11 2 (22) Årsredovisning 2010 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet OK Kommentar: För boende i Västra

Läs mer