Dnr:KMC Katastrofmedicinskt Centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012 11 22 Dnr:KMC 2012 00039. Katastrofmedicinskt Centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget"

Transkript

1 Dnr:KMC Katastrofmedicinskt Centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

2 Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet 4 Ekonomiperspektivet 5 Årsbudget 6 Förslag till beslut 7 Nyckelindikatorer 8 BILAGOR Bilaga 1 Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning 2013 Bilaga 2 Investeringsplan

3 1 1. Vision (och verksamhetsidé) BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård med ett hälsofrämjande synsätt finns tillgänglig när den behövs. Katastrofmedicinskt centrum (KMC), är en enhet som bedriver forskning, utveckling och undervisning inom ämnet katastrofmedicin innefattande kris och katastrofmedicinsk beredskap, prehospital och hospital akutsjukvård. Enheten ska ha en stark lokal och regional förankring samtidigt som ett nationellt och internationellt perspektiv blir allt mer tydligt. Detta är sannolikt ett krav för fortsatt utveckling av verksamheten då varken Sverige eller något annat land står fritt från påverkan av övriga nationer. KMC ska fortsatt vara det centrum kring vilket såväl regionala som nationella myndigheter vill bygga sin kunskap och kunskapsframtagande på. Vi har redan en ökad efterfrågan från bland annat MSB och Socialstyrelsen på den spetskompetens som finns inom enheten och de organisatoriska och administrativa kompetenser som finns. Enheten ska fortsätta att tydligt framställa ett patientperspektiv inom ämnet och en annan ledstjärna ska vara att god beredskap och hantering av katastrofer och allvarliga händelser måste byggas på befintlig organisation och kompetens. Enheten driver utvecklingsfrågor där framtida möjligheter att förbättra och kvalitetssäkra såväl insatser som utbildning och forskning får en tydlig plats. Den kunskap som genereras ska delges på de sätt som anses lämpliga. Betoningen på ett förhållningssätt baserat på etablerade forskningsmetoder har blivit alltmer tydligt. En förutsättning på vår resa i detta, ofta oprövade område, är att medarbetarna känner sig trygga i sina roller, på sin arbetsplats och med de uppgifter som finns och ligger i framtiden. Alla ska ha möjlighet att utvecklas inom ämnesområdet, med sina egna personliga färdigheter och som individer. Möjligheten att påverka inriktningen av verksamheten ska fortsatt vara stor och det måste betraktas som ett starkt önskemål, på gränsen till krav, att alla bidrar med sina idéer, erfarenheter och kunskap på ett sätt som gör resan in i framtiden både spännande och utmanande. När det gäller forskning och utveckling fortsätter vi att ta fram vetenskapliga underlag för att evaluera och ge verktyg för kvalitetssäkring för sjukvårdens funktion vid allvarlig händelse med införande av kvalitetsindikatorer. För att kvalitetssäkra den katastrofmedicinska planeringen, genomförande och uppföljning har mätbara indikatorer implementerats i samtliga kris och katastrofmedicinska beredskapsplaner inom landstinget. Fortsättningsvis har IT stödsystemet Paratus Mobile System inom akutsjukvården vidareutvecklats till att även kunna stödja sjukvårdsledningen vid en allvarlig händelse. Systemet kan numera användas både i vardagen och i allvarlig händelse och möjliggör en strukturerad uppföljning och där ny kunskap kan återföras till verksamheterna. En viktig kursändring har därför successivt skett där vi i dag utgår från vardagssjukvården i detta arbete under devisen det som ska fungera i en krissituation måste vara förankrat i det vardagliga arbetet. Ett annat exempel på att det förhåller sig på det sättet har blivit mycket tydligt i samband med arbetet med influensapandemin (egentligen en planerad allvarlig händelse ) som kom att engagera hela samhället, men särskilt sjukvården. När saker och ting ställs på sin spets upptäcks brister inom organisationen som kanske inte alls märks till vardags. Landstingets säkerhetsarbete omfattar risk och säkerhetsfrågor inom patientsäkerhet, informationssäkerhet inklusive IT säkerhet, personsäkerhet, funktionssäkerhet, brand och miljö, medicinsk teknik samt kris och katastrofmedicinsk

4 2 beredskap. Därför har den grundläggande inställning varit bärande på ett påtagligt sätt i vårt landsting att den regionala katastrofmedicinska beredskapen är en central del i säkerhetsprocessen, även i vardagsarbetet med till exempel riskanalyser och kontinuitetsplanering. Även om landstinget själv inte är direkt drabbad av en händelse så kan den katastrofmedicinska beredskapen behöva aktiveras. Detta kan ske till exempel om många människor med hemvist i Sverige drabbas av en allvarlig olycka eller katastrof i utlandet. Vid en sådan händelse så har landstinget i Östergötland en skyldighet att tillsammans med fem andra landsting/regioner i Sverige tillhandahålla utbildad hälso och sjukvårdspersonal till stödstyrkan. KMC har ansvaret för att upprätthålla beredskap för detta. Utbildningar för att upprätthålla kompetens och beredskap sker därför återkommande. Andra myndigheter såsom Socialstyrelsen, MSB och försvarsmakten har engagerat oss för utbildningsinsatser vid ett flertal tillfällen och vi har också varit handledare/lärare och utvärderare av övningar i olika landsting. Dessutom har vi nu ett tydligt samarbete med Linköpings universitet i bland annat projekt med EU bidrag (CARER, Security link). KMC är engagerat även i flera utbildningsprojekt i andra landsting samt i storövningar på nationell och internationell nivå. IMP inom KMC fortsätter uppdraget från landstingsstyrelsen för flyktingar med varaktigt vårdbehov enligt paragraferna SFS 2010:1122. Fortsatta projekt med återuppbyggnad av sjukvårdsstrukturer i Bosnien Herzegovina och Kosovo. Hälsouniversitetets månåriga samarbete med MOI University och MOI Referral Hospital i Eldoret, Kenya är under vidareutveckling för att etablera samarbete på specialistnivå. Även möjligheten till ytterligare projekt på Afrikas horn i samarbete med andra landsting sonderas. Vårt samarbete med andra länder i både forskning och utbildning fortsätter. Educaterutbildning har genomförts i år i England och under 2013 planeras en sådan kurs i Abu Dabi. Emergo Train System (ETS) är ett pedagogiskt simuleringsverktyg som är utvecklat vid Katastrofmedicinskt centrum. ETS används av instruktörer i Sverige och utlandet framförallt för utbildning och träning inom ambulanssjukvård, akutsjukvård, triage, ledning, samverkan och katastrofmedicinsk beredskap. För att köpa och använda materialet krävs att man genomgått en instruktörsutbildning. ETS materialet och utbildningen säljs och kvalitetssäkras av KMC. Det anordnas två instruktörsutbildningar per år på KMC med svenska och utländska deltagare. Utbildningen hålls också i andra länder av fakulteter som KMC utbildat (Educator program). KMC förvaltar ett internationellt nätverk av ETS instruktörer och utbildare från 28 länder och en stor del av KMC:s internationella projekt och verksamhet är på något sätt relaterat till ETS. För närvarande finns sju ETS Educator fakulteter (Sverige, Australien, Japan, Italien och England samt två i Holland). Totalt antal certifierade instruktörer är 805 (24 september 2012) och antalet ETS Educators (utbildare) är 50 till antalet. Det sker också en kontinuerlig utveckling av ETS där det internationella nätverket är av stor vikt. Samarbete före, under och efter händelser sker mellan olika aktörer inom Östergötland t ex Länsstyrelsen, Polis, Räddningstjänst, länets kommuner m fl. Kris och katastrofmedicinsk beredskap är sammankallande i länets samverkansform RSF (Regional samordningsfunktion) där samverkande aktörer ingår. Kopplat till vår diversifierade verksamhet som beskrivits ovan ska Katastrofmedicinskt centrum fortsätta att utvecklas som en regional, nationell och internationell forsknings utvecklings och utbildningsenhet i syfte att öka kunskap inom ämnet katastrofmedicin och akutsjukvård på ett sätt där patientperspektivet alltid är tydligt. KMC ska även vara en enhet där medarbetarna känner trygghet och har möjlighet att utvecklas både för egen del och för enhetens bästa. Sammanfattningsvis kan man konstatera att KMCs program är omfattande och ett vinnande koncept. Vi fortsätter på den inslagna vägen.

5 3 2. Medborgar kundperspektivet Med våra kunder menar vi de enheter, myndigheter, medborgarna eller andra som beställer den kunskap som genererats från KMC samt de som uppdrar eller köper utbildning av oss. Med denna definition kommer vår kundkrets att vara varierande över året och inte alltid se lika ut från år till år. Kunderna ska känna förtroende för att den kunskap som finns inom KMC är relevant, tydlig, tillämpbar och kan tillgodogöras med inte alltför stora medel. Kunskapen ska dessutom vara förankrad i ett större perspektiv av nationella och internationella erfarenheter och forskningsresultat. Grundpelaren är, och kommer att förbli patientperspektivet. Vårt sjukvårdsperspektiv måste hela tiden vara tydligt och kommer inte att överges. Om vi dessutom kan bidra till en ökad kunskap inom närliggande områden i krishanteringen så är detta att betrakta som en bonuseffekt. Med detta förhållningssätt till våra uppdrag och våra kunder anser vi att vi bidrar till resultat som kan komma medborgarna till del. Ytterst är det trots allt för dessa vi arbetar. Inom den egna regionen finns önskemål om ett utvidgat åtagande bl a vad gäller utbildning för personal inom den katastrofmedicinska beredskapen och personal inom kirurgi och akutsjukvård, vilket är positivt och ska tillgodoses. Ett exempel är samarbetet med Clinicum. På nationell nivå har KMC på Socialstyrelsens uppdrag genomfört nationella stabs och ledningsutbildningar. KMC anlitas även som expertkompetens utav Socialstyrelsen, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB), Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) samt övriga landsting. KMC har från Socialstyrelsen och MSB för åren 2013 och 2014 fått positiva besked angående finansiering för genomförandet av nationella katastrof och beredskapskurser. Även de nationella specialistutbildningskurserna inom traumatologi: ATLS och SK trauma för läkare, ATLS instruktörsutbildning och PHTLS för prehospital personal anordnas vid KMC. KMC:s målgrupper/kunder kan indelas i: 1. Landstinget i Östergötland (uppdragsutbildningar, konsultinsatser och kompetensstöd) 2. Nationella uppdragsgivare (uppdragsutbildningar åt Socialstyrelsen samt åt enskilda sjukhus och landsting, konsult och kompetensstöd åt myndigheter och enskilda landsting) 3. Organisationer/myndigheter från andra länder KMC s roll har blivit tydligare i landstinget. Resultat från vår katastrofmedicinska forskning och utvecklingsarbeten har kommit till användning i form av metoder och instrument för kvalitetssäkring exempelvis risk och sårbarhetsanalys och mätbara kvalitetsindikatorer. Detta har blivit en hörnsten och används i både vardags sjukvården och allvarlig händelse. Efterfrågan från andra landsting på expertis inom det katastrofmedicinska området har ökat de sista åren där KMC har drivit ett flertal implementeringsprojekt i syfte att förbättra landstingens förmåga att hantera allvarlig händelse. Forskning och utbildning har redovisats som nationella uppdrag eftersom den egentliga uppdragsgivaren är staten, även om uppdragen kanaliseras genom Linköpings Universitet. Uppdragen i samarbete med andra institutioner har ökat och vår bedömning är att detta kan komma att stärka vår roll i universitetsvärlden såväl regionalt och nationellt som internationellt.

6 4 Vårt samarbete med andra länder i både forskning och utbildning fortsätter i enlighet med det som beskrivs i inledningen. Internationellt förväntas en ökad efterfrågan av såväl lärarutbildning som kompetensstöd vid etablering av nationella undervisnings centra i andra länder. Efterfrågan av vårt pedagogiska koncept, kopplat till Emergo Train System ökar.

7 5 3. Processperspektivet De processer som löper vid KMC kan indelas i: 1. Utbildning, träning och examination (grund, vidare och efterutbildning). 2. Kunskapsstöd (konsultverksamhet). 3. Utveckling och forskning (initiativtagande till, bedrivande och samordning av utveckling/ forskning inklusive utbildning och examination av forskarstuderande på olika nivåer). 4. Medverkande i forskningsmiljö LiU 5. Handledning 6. Marknadsföring 7. Ansvar för Landstinget i Östergötlands regionala beredskap inklusive operativ del KMC har även valt att som kvalitetsmått använda måluppfyllelse, d.v.s. hur kursdeltagarna vid kursens avslutning och vid uppföljning anser att kursinnehållet motsvarat initialt angiven, detaljerad målbeskrivning. Under året kommer vi fortsätta att använda våra kvalitetsindikatorer för examinationer och kursutvärderingar. Vi har för närvarande åtta forskare som handleds från KMC. Det blir allt mera tydligt att vår strategi att använda ett vetenskapligt synsätt på alla våra aktiviteter genererar kunskap och uppmärksammas av universitetet i Linköping. All undervisning ska i görligaste mån bygga på vetenskap. KMC anlitas som experter både för Socialstyrelsen, SBU, MSB och SIS. Någon generell handlingsplan kan man inte prestera eftersom verksamheten består av så många komponenter. På forskningssidan startar vi upp nya doktorandprojekt i samverkan med bl a Högskolan i Borås. Ytterligare en doktorandtjänst kommer att inrättas i början av En medarbetare kommer att disputera i januari Resultatredovisning per kvartal är inte meningsfullt på grund av verksamhetenskaraktär, varför mättidpunkt måste vara minst helår (Strategi 1 2). En annan möjlig parameter är hur kursdeltagarna värderar kursen som helhet. Av olika skäl är det olika skalor vid olika typer av utbildningar och uppdragsgivare. Ett kvalitetsmått som i detta sammanhang är kanske det viktigaste är validiteten i kursinnehållet, d.v.s. hur innehållet överensstämmer/svarar upp mot verksamhetens krav. Ett omfattande metodutvecklings arbete pågår vid KMC där vi tagit fram mätmetoder för detta. Ett mer vetenskapligt angreppssätt är definition av mätbara kriterier för en god beredskap och god hantering av stora olyckor och katastrofer. Detta startade i ett av KMC:s forskningsprojekt inom ramen för uppdraget som kunskapscentrum, se akademisk avhandling, (ISBN ) och fortsätter i flera andra projekt bland annat Heléne Nilssons doktorandprojekt.

8 6 4. Medarbetarperspektivet Alla medarbetare behövs för att bedriva den verksamhet som idag finns på KMC eller görs i KMC:s regi. En process eller produkt blir inte bättre än dess svagaste länk. Därför är det viktigt att alla känner att de bidrar till verksamhetens framgång oavsett om man står på scenen och undervisar, producerar forskning eller om man bidrar med att skapa gynnsamma förutsättningar för kärnverksamheten. Med tanke på att vi ständigt måste utvecklas och ofta bryter ny mark måste därför medarbetarnas kompetens utvecklas. Detta är en förutsättning för att övriga processer ska kunna fungera och även en förutsättning för trivsel på arbetsplatsen. KMC:s mål avseende medarbetarperspektivet är: 1. Utvecklingssamtal med samtliga medarbetare minst en gång per år. 2. Utvecklingsplan (kompetenssteg) för alla medarbetare, kopplat till löneutveckling. 3. Avsatta medel och stöd för medarbetare för vidareutbildning och kompetensökning efter behov. 7. Brainstorming/planeringsdagar (alla medarbetare) för ämnet eller organisatoriska /planeringsmässiga frågor. KMC planerar att genomföra ovanstående punkter årligen. mål. Medarbetare erbjuds extern eller intern kompetenshöjande vidareutbildning. KMC är en enhet med jämförelsevis få fast heltidsanställda (16,25 st i augusti 2012). Enskilda medarbetares sjukfrånvaro har därför haft en stor påverkan på den totala sjukfrånvaron i % för hela produktionsenheten. Höga poäng för nyckelindikatorerna öppet uttryck för trivsel samt spontana idéer och yttringar om förbättringar samt stolthet att arbeta på KMC. Med gemensamma krafter verkar vi för att stärka teamkänslan på KMC. Detta är en inriktning som vi kommer att fokusera på. Detta ska ge förutsättningar för att arbeta mot uppstälda mål/delmål och tydliggöra den enskilde medarbetarens roll. 4. Medbestämmande och delaktighet genom dels protokollförda sammanträden med medverkan av alla medarbetare en gång varannan vecka där verksamheten planeras och utvärderas, dels internat för strategidiskussioner och formulering och uppföljning av mål, minst en gång per år. 5. Arbetsmiljöförbättrande åtgärder under ledning av arbetsmiljöombud, bl.a. stöd till hälsofrämjande aktiviteter, social samvaro och god arbetsmiljö. 6. Intern medarbetarenkät en gång per år för utvärdering av målkännedom, delaktighet, arbetsmiljö och ledning.

9 7 5. Ekonomiperspektivet KMC:s verksamhet finansieras till en mindre del med ett koncernbidrag från landstinget i Östergötland 3 Mkr. Det forsknings och utvecklingsarbete som bedrivs genom Hälsouniversitetet finansieras av sökta anslag från Socialstyrelsen. Resterande kostnader för uppdragens fullföljande täcks av intäkter från regional, nationell och internationell undervisningsoch konsultverksamhet. Internationella Medicinska Programmets (IMP) verksamhet är till 95 % finansierad med del av ersättning enligt förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för flyktingmottagning. För att kunna utföra alla uppdrag krävs att de processer som utförs är kostnadseffektiva. Även forskning och utveckling ska bedrivas kostnadseffektivt för att möjliggöra flera forskningsprojekt. Samtidigt ska KMC ha full kostnadstäckning vid prissättning av uppdrag och produkter. Detta är förutsättningar som måste uppfyllas för att möjliggöra en ekonomi i balans.

10 8 6. Årsbudget Inför 2013 ser vi en fortsatt god efterfrågan regionalt, nationellt och internationellt på undervisnings och konsultverksamheten. Även forsknings och utvecklingsarbetet som bedrivs genom Hälsouniversitetet med sökta anslag från Socialstyrelsen antas fortsätta med större omfattning.än under Budgeten förutsätter att centrala medel tillförs LiÖ även fortsättningsvis. Ett viktigt incitament för att stödja de, för verksamheten så viktiga, lokala katastrofmedicinska utbildningarna. 4. Befintlig personal med ökad sysselsättningsgrad och under året anställd personal ca 0,6 Mkr 5. Övrig löneökning är naturlig indexjustering Eftersom hyresavtalet för de befintliga lokalerna på Rotegatan går ut 1 april 2013 och de nya lokalerna inte kan tas i bruk förrän under hösten, kommer vi under mellanperioden att flytta in i tillfälliga lokaler på universitetsområdet. Vi får anpassa vår verksamhet efter detta. KMC har under tidigare år alltid genomfört ett antal nationella kurser på beställning av Socialstyrelsen. Det har nu pågått en nationell process där statsbidragen för landstingens utbildningar har påverkats. KMC har från socialstyrelsen och MSB för åren 2013 och 2014 fått positiva besked angående finansiering för genomförande av nationella katastrof och beredskapskurser. Därtill arbetar vi vidare med att direkt till andra landsting erbjuda genomföranden av nationella kurser och utbildningar. IMP har nu i landstinget etablerat rutiner för att göra det möjligt att identifiera och administrera återsökningsbara kostnader enligt förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för flyktingmottagning. Därtill har IMP skapat rutiner för samarbete med ett flertal av länets kommuner. Vi bedömer att 2013 års nivå för statsbidragsberättigade ersättningar för kommunplacerade flyktingar kommer att fortsätta öka i motsvarande omfattning som de sista 3 4 åren. KMC anpassar verksamheten efter intäktsutvecklingen och budgeterar för en ökning av lönekostnaderna med drygt 4 Mkr. Ökningen utgörs av: 1. Landstingets Regionala beredskap med personal (främst TiB, CRSL) ca 1,0 Mkr. KMC har tagit över lönekostanderna från NSC. 2. Internationella Medicinska Programmet (IMP) utökade personalresurser ca 1,0 Mkr 3. Chefsrekrytering KMC samt utökade personalresurser ca 1,6 Mkr

11 9 7. Förslag till beslut Katastrofmedicinskt Centrum föreslår landstingsdirektören besluta att godkänna verksamhetsplanen. Katastrofmedicinskt Centrum Tore Vikström Centrumchef

12 10 8. Nyckelindikatorer Medborgar Kundperspektivet Strategiskt mål 1 Hög kvalitet och mätbara resultat Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Nöjda uppdragsgivare/ Antal uppdrag. kunder Regionalt. Nöjda uppdragsgivare/ Antal uppdrag. kunder Nationellt. Nöjda uppdragsgivare/ Antal uppdrag. kunder Internationellt. Nöjda uppdragsgivare/ kunder st 30 st 30 st 31/12 Rapporttillfälle 20 st 15 st 15 st 31/12 5 st 5 st 5 st 31/12 Bra utvärdering. > 80 % > 80 % > 80 % 31/12 Implementering Antal landsting. 19 st 21 st 21 st 31/12 Internationella uppdrag Antal partners från 25 st 30 st 35 st 31/12 andra länder.

13 11 Processperspektivet Strategiskt mål 1 Kvalitetssäkring och dokumentation av examinationer och kursutvärdering Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Kvalitetssäkrad Dokumentation från datahantering. examinationer % > 90 % > 90 % 31/12 Rapporttillfälle Relevans, bärighet, nytta. Kursutvärdering. 90 % > 90 % > 90 % 31/12 Kursverksamhet Antal utbildningsdagar 94 st 95 st 100 st 31/12 Strategiskt mål 2 Tydliggöra och sprida evidensbaserad kunskap Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Kompetens/ Antal uppdrag som konsultuppdrag ämnesexperter Marknadsföring Antal tillfällen att presentera KMC st 80 st 80 st 31/12 Rapporttillfälle 10 st 10 st 10 st 31/12 Strategiskt mål 3 Arbeta för en bättre miljö Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Miljöanpassade verksamhetsprocesser Styrning som stödjer ett systematiskt miljöarbete Uppfylla landstingets krav för miljöarbete (RH check Miljö) Andel miljöbilar bland hyrbilar. Uppdater at uppgift saknas 2013 Uppdate ras årligen 2015 Uppdate ras årligen Rapporttillfälle 31/ % 100 % 31/12 Strategiskt mål 4 Forskningsverksamhet Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Forskningsresultat Publikationer/ rapporter Forskkningsresultat Vetenskapliga föredrag Samordning forskning Antal ordinarie möten LiU/Extern Handledning av doktorander st 5 st 7 st 31/12 Rapporttillfälle 5 st 5 st 7 st 31/12 3 st 6 st 6 st 31/12 Antal uppdrag 3 st 4 st 5 st 31/12

14 12 Strategiskt mål 5. Landstinget i Östergötlands regionala beredskap Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Strukturerad uppföljning av bekräftad allvarlig händelse Uppföljning enligt mätbara mål, fastslagna i planverk % 100 % 100 % 31/12 Rapporttillfälle

15 13 Medarbetarperspektivet Strategiskt mål 1 Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde God och hälsofrämjande arbetsplats God och hälsofrämjande arbetsplats God och hälsofrämjande arbetsplats God och hälsofrämjande arbetsplats God och hälsofrämjande arbetsplats Arbetsrelaterad sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell period. Andel sjukskrivna som efter en månads sjukskrivning har en handlingsplan för återgång i arbete. Öppet uttryck för trivsel. Individuella utvecklingsplaner. Spontana idéer och yttringar om förbättringar Rapporttillfälle 0,7 % 0 % 0 % Varje månad. 1) se nedan 100 % 100 % Varje månad. 100 % 100 % 100 % 31/12 66,7 % 100 % 100 % 31/12 80 % 100 % 100 % 31/12 1) Ingen av KMC:s medarbetare har varit sjukskrivna en månad eller mer.

16 14 Ekonomiperspektivet Strategiskt mål 1 Kostnadseffektiva processer Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Kostnadseffektiv forskning och utveckling Hålla tidsramar och budget för varje forsknings och utvecklingsprojekt resultat 0 resultat 0 resultat 31/12 Rapporttillfälle Strategiskt mål 2 Full kostnadstäckning vid prissättning av uppdrag och produkter. Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Efterfrågade tjänster och produkter Produktkalkyler Ja Positivt täcknings bidrag 2015 Positivt täcknings bidrag Rapporttillfälle 31/12 Strategiskt mål 3 Ekonomin i balans vilket ger handlingsfrihet. Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångs - värde Ekonomiskt utfall överensstämmer med budget. Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen Månadsbokslut, helårsbokslut och helårsbedömningar. Lönekostnadsutveckling i procent jämfört med motsvarande period föregående år Rapporttillfälle 0,1 Mkr 0 Mkr 0 Mkr Varje månad 2,5 % Index 1) se nedan index 1) KMC budgeterar med en lönekostnadsutvekling med ca 50 % vilket förklaras med: A. Landstingets Regionala beredskap med löner för främst TiB och CRSL (tidigare NSC) B. Internationella Medicinska Programmet utökade personalresurser C. Chefsrekrytering KMC samt utökade personalresurser D. Ökad sysselsättningsgrad för befintlig personal samt under del av år 2012 nyanställd personal Varje månad

17 15 Bilaga Katastrofmedicinskt Centrum Resultaträkning (tkr) Budget 2013 HÅ Bokslut 2011 Intäkter Koncernbidrag Försäljning sjukvård/tandvård Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Not Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhetsnära material o varor Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat

18 16 Not 1 De ökade lönekostnaderna beror på: 1. Landstingets Regionala beredskap med personal (främst TiB, CRSL) ca 1,0 Mkr (tidigare NSC) 2. Internationella Medicinska Programmet (IMP) utökade personalresurser ca 1,0 Mkr 3. Chefsrekrytering KMC samt utökade personalresurser ca 1,6 Mkr 4. Befintlig personal med ökad sysselsättningsgrad och under året anställd personal ca 0,6 Mkr

19 Katastrofmedicinskt Centrum Kassaflödesanalys Budget 2013 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 27 Justering för av- och nedskrivningar 181 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 208 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 500 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början 5 172

20 18 Likvida medel vid årets slut Investeringsredovisning Investeringar Budget 2013 HÅ Bokslut 2011 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning 104 Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel 78 Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa

21 Katastrofmedicinskt Centrum Balansräkning (tkr) * *(enl helårsbedömning ) TILLGÅNGAR Inventarier Datautrustning 0 35 Medicinteknisk apparatur 7 37 Bilar och andra transportmedel Summa Anläggningstillgångar Förutbet kostn upplupna intäkt Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Årets resultat Summa Verksamhetens eget kapital Semlöneskuld okomp övertid mm Upplupna kostn förutbet intäkt Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER

22 20 Bilaga 3 INVESTERINGPLAN *se kommentar nedan (tkr) Produktionsenhet: Katastrofmedicinskt Centrum Uppgiftslämnare: Mats Holtström Objekt >1000 tkr: Objekt Nettoinvestering Kommentarer per objekt Övriga objekt <1000 tkr Tidigare beslutade objekt: Summa * I den investeringsplan som inlämnades våren 2012 utgjorde investeringarna för år Mkr, år ,5 Mkr och år ,5 Mkr. I VP för 2013 är investeringarna för åren 2014 och 2015 tidigarelagda och ingår i summan för investeringarna år Anledningen är att KMC under hösten 2013 flyttar in i nybyggda lokaler.

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Delårsrapport. Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum

Delårsrapport. Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum Delårsrapport Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Ekonomiperspektivet 2 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum -04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2010 Katastrofmedicinskt Centrum - KMC

Delårsrapport januari - mars 2010 Katastrofmedicinskt Centrum - KMC Delårsrapport januari - mars 2010 Katastrofmedicinskt Centrum - KMC 2010-04-26 sidan 2 av 19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola 2009-09-21 sidan 2 av 16 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET

Läs mer

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr. Till Landstingsstyrelsen Närsjukvården i centrala Östergötland Helårsbedömning 08 2005 I helårsbedömningen befaras ett underskott efter åtgärder på 30 mkr. För att hantera underskottet krävs i första hand

Läs mer

Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU 2014-12

Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU 2014-12 Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola Dnr LU 2014-12 Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 3 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Produktionsenheten Katastrofmedicinskt Centrum balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Produktionsenheten Katastrofmedicinskt Centrum balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Produktionsenheten Katastrofmedicinskt Centrum balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport Jan-mars 2008 Katastrofmedicinskt Centrum

Delårsrapport Jan-mars 2008 Katastrofmedicinskt Centrum Delårsrapport Jan-mars 2008 Katastrofmedicinskt Centrum www.lio.se/kmc Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Årsredovisning 2007 Folktandvården

Årsredovisning 2007 Folktandvården Årsredovisning 2007 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget

Katastrofmedicinskt Centrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget Katastrofmedicinskt Centrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget 1 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 5 3. Processperspektivet 7 4. Medarbetarperspektivet

Läs mer

Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 04 2015

Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 04 2015 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 04 Januari april Datum: -05-13 Diarienummer: Lu 6/ www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet... 3 Bedömning av måluppfyllelse... 3

Läs mer

Ledningsstaben Annika Hjertkvist

Ledningsstaben Annika Hjertkvist Blankett 1 Ledningsstaben 2005-04-27 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget

Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget 1 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 4 3. Processperspektivet 5 4. Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor Bilaga 1, RESULTATRÄKNING,

Läs mer

Delårsrapport januari-augusti 2011 Katastrofmedicinskt Centrum - KMC

Delårsrapport januari-augusti 2011 Katastrofmedicinskt Centrum - KMC Delårsrapport januari-augusti 2011 Katastrofmedicinskt Centrum - KMC 2011-04 -19 sidan 2 av 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2012. Informationscentrum

Årsredovisning 2012. Informationscentrum Årsredovisning 2012 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Presentation av produktionsenheten 2 Uppdrag och Vision 3 Omvärldsanalys och framtidsbedömning

Läs mer

Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 08 2015

Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 08 2015 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 08 Januari augusti Datum: -08-24 Diarienummer: Lu 19/ www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet... 3 Bedömning av måluppfyllelse...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2003. KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld. Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett:

ÅRSREDOVISNING 2003. KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld. Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett: ÅRSREDOVISNING 2003 KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett: Kvalitetsmässigt rätt val genom: - aktuell kunskap - aktuell pedagogik - anpassat arbetssätt

Läs mer

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling Årsredovisning 2004 Centrum för verksamhetsutveckling Förvaltningsberättelse för CQ Centrum för verksamhetsutveckling 2004 CQ:s Vision: Steget före. CQ:s Uppdrag: Att stödja verksamhetsansvariga chefer

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum. SinnesCentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum. SinnesCentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum SinnesCentrum i Östergötland 2011-04 -20 sidan 2 av 15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision Sida 1(6) Delårsrapport augusti Revision 1. Sammanfattning Revisionen bedriver ett kontinuerligt granskningsarbete i syfte att kunna bedöma om regionens verksamheter har skötts på ett sådant sätt, att

Läs mer

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Förvalta och vidareutveckla vård och verksamhetssystem IT centrum Leverera Leda och fungerande genomföra centrala tjänster inom utvecklingsprojekt IT infrastruktur

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Årsredovisning 2002. www.lio.se

Årsredovisning 2002. www.lio.se Årsredovisning 2002 www.lio.se PRESENTATION Vid Östgötahälsan bedrivs företagshälsovård. Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården

Läs mer

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 Bokslutskommuniké Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 ApoPharm Holding AB (Apotek Hjärtat) org nr 556789-2988 1 (9) ApoPharm Holding AB (moderbolag för apotekskedjan

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport 03 2013 2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Niomånaderssrapport 2005 Publiceras 2005-10-21.XRY har nu sålts och levererats till över 20 länder världen över Fler länder väljer XRY som standard Nettoomsättningen ökade med 155% jämfört med samma period

Läs mer

Bokslutskommuniké 020101-021231

Bokslutskommuniké 020101-021231 Bokslutskommuniké 020101-021231 Verksamhet * Nettoomsättningen under perioden uppgick till 9,5 Mkr (15,7) * Resultatet efter finansiella poster var -4,0 Mkr (-7,9) * Ett besparingsprogram har genomförts

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1(8) Förvaltningsberättelse Berzelius Clinical Research Center 2001 2(8) Förvaltningsberättelse för Berzelius Clinical Research Center 2001. Introduktion Linköping 2005-07-191-03-27 Sammanfattning Berzelius

Läs mer

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland REGIONALT ALF-AVTAL Parter i detta avtal är Landstinget i Östergötland (Landstinget) och Linköpings universitet (Universitetet), nedan gemensamt benämnda parterna. Vad avtalet reglerar Detta avtal är ett

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009 Bokslutskommuniké 2009 1 Januari 31 December Omsättning 70 530 Tkr Resultat efter finansiella poster 6 649 Tkr Inneliggande ordervärde 25 Mkr Ny VD Lars Israelsson Trimera AB (publ) Org.nr: 556681-9149

Läs mer

Delårsrapport. Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport. Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014 Sida 1(12) Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014 1. Sammanfattning Volymen i verksamheten har ökat kraftigt det senaste året och fortsätter göra det under 2014 för att sedan plana ut under

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan 2014

Budget- och verksamhetsplan 2014 Budget- och verksamhetsplan 2014 med mål och aktiviteter samt investeringsbudget 2014 Godkänd av direktionen 2014-01-31 2 Budget- och verksamhetsplan 2014 1 Förbundet Jämtlands Räddningstjänstförbund styrs

Läs mer

Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2006

Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2006 Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2006 Starkt resultat för tredje kvartalet Nya internationella kontrakt erhållna under perioden Fortsatt mycket bra orderläge inför fjärde kvartalet Nettoomsättning

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Mål och budget 2016 2018 Mål 2016 2018 Enligt vår målprocess genomför vi en mer genomgripande revidering av målen vart fjärde år efter att val till fullmäktige i kommunerna

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

Triona AB. Kvartalsrapport för 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30. Triona AB 1(7) Kvartalsrapport 3 2009

Triona AB. Kvartalsrapport för 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30. Triona AB 1(7) Kvartalsrapport 3 2009 Triona AB 1(7) Kvartalsrapport för Triona AB 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30 Triona AB 2(7) Nyckeltal Nedan redovisas nyckeltal (föregående år inom parentes); Rörelseresultat före skatt och bokslutsdispositioner:

Läs mer

Marie Lindström diarienummer: IC

Marie Lindström diarienummer: IC Sidan 1 av 6 Marie Lindström 2005-09-16 diarienummer: IC 2005-16 Landstingsstyrelsen. Landstinget i Östergötland Helårsbedömning 2005 består av personal med kompetens inom informations- och kommunikationsområdet.

Läs mer

Delårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08

Delårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Delårsrapport Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Året i korthet Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. De tre vårdvalen gäller för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och byggnämnden Året har präglats av hög personalomsättning inom delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens varför det har funnits ett generellt

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Bokslutskommuniké 2007 Omsättningen ökade till 58 460 Tkr Resultat efter finansiella poster 662 Tkr Förvärv av Granngårdens bygghandel i Tygelsjö och Veberöd Förvärv av EMB Åkeri

Läs mer

Innate Pharmaceuticals AB (publ) Bokslutskommuniké juli 2005 juni 2006

Innate Pharmaceuticals AB (publ) Bokslutskommuniké juli 2005 juni 2006 Innate Pharmaceuticals AB (publ) Bokslutskommuniké juli 2005 juni 2006 Resultat efter finansiella poster uppgick till 7,2 Mkr (f.å. 5,8 Mkr) Intäkterna uppgick till 1,7 Mkr (1,0 Mkr) Resultat per aktie

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Socialstyrelsen; SFS 2015:284 Utkom från trycket den 2 juni 2015 utfärdad den 21 maj 2015. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter Allmänna

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 3, 2015

Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Lunnevads folkhögskola Prel verksamhetsplan 2016 inklusive årsbudget

Lunnevads folkhögskola Prel verksamhetsplan 2016 inklusive årsbudget + Lunnevads folkhögskola Prel verksamhetsplan 2016 inklusive årsbudget (Lunnevads folkhögskola) (Dnr Lu 20 / 2015) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN... 3

Läs mer

876 kkr) 2 231 kkr) 0,06. kr) % (68,4 %) och skuldsättningsgraden. 657 kkr) 1 604 kkr)

876 kkr) 2 231 kkr) 0,06. kr) % (68,4 %) och skuldsättningsgraden. 657 kkr) 1 604 kkr) Januari Juni 2013 Faktureringen uppgick till 10 409 kkr (8( 876 kkr) Nettoresultatet uppgick till 1 563 kkr (-( 2 231 kkr) Resultat per aktie, -0, 0,06 06 kr (-( 0,12 kr) Soliditeten är 38,4 % (68,4 %)

Läs mer

Koncernen SOS Alarm i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2014

Koncernen SOS Alarm i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2014 SOS Alarms delårsrapport januari - mars Koncernen SOS Alarm i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Rix Telecom AB (publ) 2004-01-01-2004-03-31

KVARTALSRAPPORT Rix Telecom AB (publ) 2004-01-01-2004-03-31 KVARTALSRAPPORT Rix Telecom AB (publ) 2004-01-01-2004-03-31 Rix Telecom levererar kommunikationstjänster. De huvudsakliga tjänsterna är, sedan: 1998 Telefoni via prefix 1999 Förvalstelefoni, modem-internet,

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013 Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5 Budget 2013 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet Göteborg

Läs mer

Årsredovisning Katastrofmedicinskt Centrum

Årsredovisning Katastrofmedicinskt Centrum Årsredovisning 2011 Katastrofmedicinskt Centrum 2012-03-01 sidan 2 av 24 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 5 Uppdrag och

Läs mer

Orderstocken per 30 september uppgick till 20,8 MSEK (14,6). Under kvartal 3 har orderstocken minskat med 5,3 MSEK (orderstock per 30 juni: 26,1).

Orderstocken per 30 september uppgick till 20,8 MSEK (14,6). Under kvartal 3 har orderstocken minskat med 5,3 MSEK (orderstock per 30 juni: 26,1). FÖR TAGMASTER AB, PERIODEN 2006-01-01 -- 2006-09-30 Försäljning för kvartal 3: 13,7 MSEK (11,6) Ackumulerad försäljning för året: 38,0 MSEK (33,6) Resultat för kvartal 3: 0,6 MSEK (-0,8) Ackumulerat resultat

Läs mer

VD kommentar. Stockholm i mars 2009

VD kommentar. Stockholm i mars 2009 VD kommentar NGS Group har lagt grunden för framtiden genom de två förvärv som genomförts under 2008. Psykiatrika som förvärvades i april och First Medical som förvärvades i maj 2008. Nu har vi nått en

Läs mer

Landstingens utbildningsoch övningsverksamhet. Uppföljning 2010

Landstingens utbildningsoch övningsverksamhet. Uppföljning 2010 Landstingens utbildningsoch övningsverksamhet Uppföljning 2010 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

Årsredovisning 2008 Katastrofmedicinskt Centrum

Årsredovisning 2008 Katastrofmedicinskt Centrum Årsredovisning 2008 Katastrofmedicinskt Centrum www.lio.se/kmc 2009-02-27 Innehållsförteckning 2 Enhetschefens reflektion 3 Presentation av Katastrofmedicinskt Centrum 4 Uppdrag och vision 5 Omvärldsanalys

Läs mer

2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget

2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget 2012 11 09 Dnr Upph 2012 230 Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 för 2016

Kvartalsrapport Q1 för 2016 Kvartalsrapport Q1 för 2016 Invent Medic Sweden AB (publ) 556682-1046 Styrelsen och verkställande direktören avger följande redovisning för Q1 2016. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Länspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Länspsykiatriskt centrum i Östergötland 2006-09-21 LiÖ 2006-XX 1 (13) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Länspsykiatriskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar.

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar. Sida 1(8) Detaljbudget 2015 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Hälsan och Stressmedicins uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt att

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2012 Period 1 januari - 31 mars 2012 Nettoomsättningen uppgår till 43 057 (33 079) kkr motsvarande en tillväxt om 30 %. Organisk tillväxt

Läs mer

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb Björklidens Golfklubb Årsredovisning och Koncernårsredovisning för Björklidens Golfklubb 897300-3844 Räkenskapsåret 2014 Björklidens Golfklubb 1(21) Styrelsen för ideella föreningen Björklidens Golfklubb

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2010 572, Resurscentrum

Delårsrapport jan-aug 2010 572, Resurscentrum Delårsrapport jan-aug 2010 572, Resurscentrum 2010-09-21 sidan 2 av 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 KUNDPERSPEKTIVET...

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 1 2015

Delårsrapport för kvartal 1 2015 Delårsrapport för kvartal 1 2015 conpharm ab (publ) Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2002

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2002 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2002 Finansiell information januari juni Nettoomsättningen steg med 30 procent och uppgick till 12,3 Mkr (9,5). Resultatet förbättrades med

Läs mer

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbund för Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng finns framtaget. Inriktningen är att under 2015 fortsätta utveckla samverkan genom finansiering av Individ

Läs mer