Årsredovisning Informationscentrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012. Informationscentrum"

Transkript

1 Årsredovisning 2012 Informationscentrum

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Presentation av produktionsenheten 2 Uppdrag och Vision 3 Omvärldsanalys och framtidsbedömning 4 Medborgar / kundperspektivet 5 Processperspektivet 6 Medarbetarperspektivet 7 Ekonomiperspektivet 8 Ekonomisk redovisning Resultaträkning Kassaflödesanalys Investeringsredovisning Balansräkning Investeringssammanställning per objekt

3 Produktionsenhetschefens reflektion Landstingets huvuduppdrag är att erbjuda befolkningen en god hälso- och sjukvård med hög delaktighet, tillgänglighet och kvalitet. I livets olika skeden ska alla i länet kunna känna trygghet i att vården finns där om och när man behöver den. Landstingets kommunikation syftar därför i första hand till att skapa förtroende för vården men också för landstinget som en öppen, demokratisk aktör och en attraktiv arbetsplats. Landstinget medarbetare har en särskilt viktig roll när det gäller länsinvånarnas förtroende och organisationens anseende. I de dagliga mötena med patienter och andra formas bilden av landstinget och den vård som erbjuds. Ofta behöver landstingets övergripande kommunikation till medarbetare inom landstinget och till patienter och andra utanför, ske parallellt och integrerat för att bilden ska bli korrekt och för att viktiga budskap ska kunna nå fram till alla på ett bra sätt. Informationscentrum ska underlätta för medborgarna att själva ta ansvar för sin hälsa genom att bistå i arbetet med hälsofrämjande information. En stor del av Informationscentrums arbete har under 2012 inriktats på att utveckla den digitala kommunikationen. Antalet besökare ökar på 1177.se och användningen förändras från stationära datorer till mobila enheter, vilket ställer krav på snabb och uppdaterad information och hög tillgänglighet. Hösten 2012 påbörjades ett omfattande arbete med att förändra landstingets kommunikation via sina webbplatser. Landstingets externa webbplats lio.se inriktas mot målgrupper som medborgare, potentiella medarbetare, media och forskare och all patientinformation flyttas till 1177.se. Intranätet separeras helt från den externa webbplatsen. Arbetet berör många centrum och ska pågå i tolv månader framöver. Detta är ett välinvesterat arbete för framtiden för både patienter och medarbetare. Under 2012 har landstingen och regionerna i samverkan genomfört andra året av den treåriga strokekampanjen med lyckat resultat även år två. Återigen visar resultatet den styrka som gemensamma satsningar har när alla landsting och regioner deltar. Under våren 2012 startades Landstinget i Östergötlands officiella sida på Facebook. Här publiceras olika aktuella ämnen och sidan är öppen för kommentarer och synpunkter. Tanken med sidan är att nå nya målgrupper, skapa förtroende och relationer med medborgare, visa öppenhet och förbättra landstingets service till länsinvånarna. Under året har en pilot på kampanjsida på Facebook pågått. Ge bröstmjölk- rädda liv. Den har blivit något av en succé som resulterat i ett stort antal nya donatorer och uppmärksammats i medier både lokalt och nationellt. Satsningen visar att Facebook är mycket effektivt när den används för rätt ämnen. Landstinget i Östergötland har under året utvecklat en HPV-app för tjejer födda mellan 1993 och Appen har bidragit till att öka kännedomen om vaccinationen. Appar är en ny kanal som vi har skaffat mycket kunskap om och vi har dragit slutsatsen att kommande utveckling av appar ska ske på nationell nivå. Under 2012 har arbetet med att utveckla den interna kommunikationen inletts med ett nytt redaktionellt koncept för nyheter på intranätet. Informationscentrum ska verka för en större öppenhet för svåra och känsliga ämnen och stötta intern dialog och delaktighet. Informationscentrum har under 2012 deltagit i arbetet med att förbättra informationen i kallelser. En pilot har genomförts på två kliniker. Informationscentrum Ulrika Ohlson

4 Årsredovisning Presentation av produktionsenheten Informationscentrum är landstingets expertfunktion inom informations- och kommunikationsområdet. Medarbetarna är direkt underställda kommunikationschefen och en samordnare finns. Informationscentrum ansvarar för landstingets övergripande interna och externa kommunikation på uppdrag av landstingsdirektören och finansieras via landstingsstyrelsen. Informationscentrum är lokaliserat i Landstingshuset, S:t Larsgatan 49B i Linköping. Korta fakta om Informationscentrum Antal anställda omräknat till heltider: 19 Omsättning, mkr: 22,1 Resultat, mkr: 2,6 Eget kapital, mkr: 0,5

5 Årsredovisning Uppdrag och Vision Informationscentrum är en enhet inom Landstinget i Östergötland. Landstinget i Östergötland har följande vision: BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso och sjukvård finns tillgänglig när den behövs. För att finansiera landstingets uppgifter betalar östgötarna landstingsskatt. Den uppgår till 10,27 % av den beskattningsbara inkomsten (2012). Landstinget lämnar uppdrag till egna eller externa utförare/producenter, som genomför den verksamhet som landstinget tillhandahåller östgötarna. Landstingets egen produktionsorganisation omfattar ca helårsarbetare. Bruttoomslutningen år 2012 var ca 13 miljarder kronor. Verksamhetsidé I Landstinget i Östergötland är kommunikation en strategisk resurs för att uppnå verksamhetens mål till nytta för länsinvånare, patienter, närstående och medarbetare. Uppdrag Informationscentrums uppdrag är att skapa förutsättningar för en god intern och extern kommunikation genom att - utveckla kommunikationen på alla nivåer i organisationen så att den bidrar till att verksamhetsmålen nås - ansvara för landstingets övergripande kommunikationskanaler Uppdraget är också att vårda och stärka landstingets varumärke.

6 Årsredovisning Omvärldsanalys och framtidsbedömning Vi lever i ett utpräglat e-samhälle med en enorm utvecklingspotential för digitala tjänster inom hälsooch sjukvården. Invånarna ställer höga krav på det digitala utbudet och tillgängligheten. Det sker stora satsningar både nationellt och regionalt på nya invånartjänster som ska underlätta kontakten med vården och ge bättre möjlighet till självservice och delaktighet. Exempel på satsningar som pågår är 1177.se, UMO.se, Mina vårdkontakter och planerna på att göra journalinformation tillgänglig för patienter via internet. Landstinget i Östergötlands egen webbplats görs om och patientinformationen förs över till 1177.se. Det är viktigt att hälso- och sjukvården i landet samarbetar kring gemensamma ämnen som till exempel vaccinationer, antibiotika och stroke. Tillsammans har landsting och regioner en större genomslagskraft. Landstinget i Östergötland satsar under kommande år stora resurser på lokaler och infrastruktur. Det innebär förändring och utveckling som ställer krav på bra och tydlig kommunikation både internt och externt och via både traditionella och nya kanaler. Det interna arbetet med lean, en filosofi som går ut på strävan efter ständiga förbättringar, ska hjälpa landstinget att nå fortsatt goda resultat, förbättrad tillgänglighet och en ökad delaktighet. Även Informationscentrum ska arbeta enligt lean och skapa största möjliga nytta med kommunikationsarbetet, samtidigt som centrumet ska stötta i den övergripande kommunikationen kring förbättringsprojekt. och Informationscentrum samverkar för att nå bästa resultat. Överflyttningen av all patientinformation från landstingets externa webbplats till 1177.se tror vi kommer att ge effektiviseringsvinster för medarbetarna, öka tilltron till 1177.se både för medarbetare och patienter och minska behovet av tryckt information som tagits fram lokalt. Delningen av landstingets externa webbplats och intranätet ger ökade möjligheter att arbeta effektivt med den interna kommunikationen. Det kommer att underlätta för medarbetarna att kommunicera internt och utnyttja intranätet effektivare. Ett arbete har inletts med att uppdatera Landstinget i Östergötlands visuella identitet. Målet är att visa att landstinget är en attraktiv organisation som hela tiden utvecklas. Alla landsting konkurrerar om samma yrkesgrupper och det är oerhört viktigt hur landstinget uppfattas. En ny visuell identitet ska också bidra till att alla enheter inom landstinget ska använda den i sin kommunikation och därmed stärka helheten. Stora pensionsavgångar väntar inom offentlig sektor. Samtidigt visar attitydundersökningar att få unga vill jobba i den här sektorn. Att landstinget upplevs som en attraktiv arbetsgivare är därför en mycket viktig fråga som många samarbetar kring. Kommunikationen spelar här en viktig roll och HR

7 Årsredovisning Medborgar / kundperspektivet Perspektivets samlade resultat Strategiskt mål Strategiskt mål 1: Läsarundersökning av Hälsotecken Strategiskt mål 2: Barnfamiljer känner till 1177.se Måluppfyllelse Bedömning av måluppfyllelse Målet är uppfyllt. Målet för 2012 var att göra en läsarundersökning av hushållstidningen Hälsotecken. Den gjordes under hösten med mycket goda resultat. Åtta av tio av dem som har läst tidningen tycker att den är ganska bra eller mycket bra och är nöjda med både innehållet och utformningen. Målet för 1177-kampanjen var att öka kännedomen om 1177.se hos barnfamiljer från 60 procent till 70 procent. Resultatet blev 69 procent. Kännedomen hos hela befolkningen ökade från 28 procent i Östergötland till 36 procent. Väsentliga insatser och resultat Hösten 2012 påbörjades ett omfattande arbete med att förändra landstingets kommunikation via sina webbplatser. Landstingets externa webbplats lio.se inriktas mot målgrupper som medborgare, potentiella medarbetare, media och forskare och all patientinformation flyttas till 1177.se. Intranätet separeras helt från den externa webbplatsen. Arbetet berör många centrum och ska pågå i tolv månader. Våren 2012 startades Landstinget i Östergötlands officiella sida på Facebook. Här publiceras olika aktuella ämnen och sidan är öppen för kommentarer och synpunkter. Tanken med sidan är att nå nya målgrupper, skapa förtroende och relationer med medborgare, visa öppenhet och förbättra landstingets service till allmänheten. Sidan marknadsförs inte aktivt i dagsläget. Vid årsskiftet hade den omkring 180 prenumeranter. En pilot på kampanjsida på Facebook har pågått under året och utvärderats. Sidan Ge bröstmjölk- rädda liv har blivit något av en succé som uppmärksammats i medier både lokalt och nationellt. Sidan har idag omkring 760 prenumeranter och resultatet av satsningen är bra har man tack vara den nya kanalen rekryterat 50 bröstmjölksdonatorer. Under hela 2011 engagerades 25, alltså en ökning med 100 procent. Neonatal-IVA har för första gången fått in den mängd donatormjölk (144 liter) som behövs för att ge optimal nutrition till alla för tidigt födda barn under vårdtiden på enheten. Informationscentrum utreder kontinuerligt nya förfrågningar om Facebooksidor från olika verksamheter. Landstinget i Östergötland har under året tagit fram en HPV-app för tjejer födda mellan 1993 och Hittills har cirka 60 procent av tjejerna i den gruppen vaccinerats i Östergötland, men målet är att nå ännu fler. Appen ger svar på de viktigaste frågorna om vaccination, underlättar bokning och påminner om spruta två och tre. En fokusgrupp med unga tjejer föreslog att en app med pålitlig information skulle tas fram. Appen är nationell och kan laddas ner kostnadsfritt. En utvärdering av hur många fler som vaccineras efter att ha tagit del av appen ska göras. Inom ramen för den nationella strategin för e-hälsa, fortsätter Landstinget i Östergötland, tillsammans med övriga landsting och regioner, satsningen på att utveckla tjänster som ger invånare, patienter och anhöriga enkel tillgång till allsidig information om vård och hälsa. Hösten 2011 genomfördes en nationell 1177-kampanj för att öka kännedomen om 1177.se bland småbarnsföräldrar och blivande föräldrar. Under 2012 fördubblades antalet besök på 1177.se, från 1,2 till 2,4 miljoner besök per månad. Kännedomen om 1177.se har också ökat bland länsinvånarna från 36 procent till 41 procent och är den högsta i landet.

8 Årsredovisning Under året utvecklades och förstärktes 1177.se på många olika sätt och successivt fylls webbplatsen på med information som är specifik för länet. Där kan man jämföra vård och läsa texter som kompletterar de nationella artiklarna med information om vad som gäller i Östergötland. Via den regionala ingången förmedlas nyheter om vården i Östergötland. En viktig del i 1177.se är den nationella e-tjänsten Mina vårdkontakter. I Östergötland har invånare skaffat sig ett konto i Mina vårdkontakter för att kunna beställa tid, av- och omboka tid, förnya recept och kontakta vården. Det är drygt fler än året innan. Under 2012 utfördes cirka ärenden per månad. Den populäraste tjänsten var att förnya recept. Från och med december 2012 går det att förnya recept och göra andra vårdärenden direkt i mobilen. Då lanserades en ny version av e-tjänsten Mina vårdkontakter, med nytt utseende, som gör det ännu enklare att kontakta vården. Hösten 2012 kom BVC-appen på 1177, som riktar sig till småbarnsföräldrar. Appen gör det lättare att hålla reda på BVC-besök, vikt- och längdkurvor och allmänna vaccinationer. Den ger också information om barns utveckling i varje ålder. Hälsotecken är landstingets tidning till invånarna som ska bidra till att öka deras medvetenhet om förebyggande hälsovård och egenvård och ge ökad kunskap om hälso- och sjukvård har tidningen haft två teman: Förebygga cancer hos kvinnor om cellprov, mammografi och HPV-vaccination och Alla ska förstå om tolkcentralen, hälsokommunikatörerna och lättläst svenska. En läsarundersökning genomfördes i slutet av året som visar att åtta av tio är mycket nöjda eller nöjda med tidningens utformning. Den populärvetenskapliga tidningen Forskning & utveckling produceras två gånger per år i samarbete med Hälsouniversitet. Tidningen lyfter fram och sprider kunskap om medicinsk forskning och utveckling i hälso- och sjukvården. Den distribueras till vårdpersonal och beslutsfattare i hela Sydöstra sjukvårdsregionen och är mycket uppskattad och efterfrågad. Landstingskatalogen delas ut till alla hushåll en gång per år. Katalogen kompletterar den information som finns på landstingets webbplats och är värdefull för dem som inte använder internet. Den innehåller kontaktuppgifter till vården och viktig patientinformation om exempelvis avgifter, valmöjligheter i vården och regler kring sjukresor. Arbetet med lättlästa texter tillämpas allt mer för att målgrupper som har svårt att läsa eller förstå svenska enklare ska kunna ta del av landstingets information. Under hösten har flera nya texter i lättläst format lagts ut på landstingets webbplats. Där finns även vårdinformation på nio olika språk. Den nationella strokekampanjen fortsatte även under Huvudbudskapet är att alla kan rädda liv genom att lära sig symptomen på stroke och larma 112 direkt. Stroke drabbar varje år svenskar, varav cirka i länet, och är den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning. Landstinget satsar 3 miljoner kronor på kampanjen. Under 2012 utmanades företag och arbetsplatser att lära sina medarbetare AKUTtestet. Landstinget samverkade bland annat med Saab och Östgötatrafiken i det arbetet. Den 27 oktober gick landsting och regioner i hela Sverige ut på gator och torg för att lära ut hur man upptäcker stroke. I Östergötland informerade medarbetare från länets strokeenheter och ambulans på stan i Norrköping, Linköping och Motala. Samtidigt utmanades idrottsrörelsen att vara med i kampen mot stroke. Under hösten genomfördes en nationell kampanj - Ett ord reaktioner - för att fler cancerdrabbade och närstående ska känna till och få stöd av temaområdet om cancer på 1177.se. För medarbetare har en länkguide tagits fram, som hjälper till att tipsa om relevanta artiklar och filmer. Vi ser att framåt kommer arbetet i de digitala kanalerna att öka och arbetet med att förbättra patientkommunikationen fördjupas. Vi tror också på en ännu tätare samverkan kring kommunikation med landsting och regioner i gemensamma frågor. Det blir allt viktigare hur Landstinget i Östergötland uppfattas externt, framförallt av potentiella medarbetare. Den visuella identiteten är en del i landstingets varumärke som kan bidra till landstinget uppfattas som mer attraktivt. Det är också viktigt att de e-tjänster som landstinget erbjuder ger nytta för medborgarna och avlastar vårdens medarbetare.

9 Årsredovisning Processperspektivet Perspektivets samlade resultat Strategiskt mål Strategiskt mål 1: Fler egengenererade nyheter i media Strategiskt mål 2: Informationscentrum arbetar med miljö Strategiskt mål 3: Minskat antal tryckta broschyrer Måluppfyllelse Bedömning av måluppfyllelse Målet är delvis uppfyllt. Fler egengenererade nyheter i media Målvärdet var 25 procent och 20 procent har uppnåtts. Det har blivit allt svårare att uppnå målet eftersom medielandskapet har förändrats och målet endast är att mäta antalet webbartiklar och inte tryckta medier. Informationscentrum arbetar med miljö Målet är uppfyllt. Informationscentrum uppfyller landstingets minimikrav för miljöarbetet. Minskat antal tryckta broschyrer Målet är uppfyllt. Informationscentrum arbetar för att minska antalet broschyrer i Landstinget i Östergötland. Målet var en minskning med 20 procent. Väsentliga insatser och resultat Arbetet med att se över texter och information i landstingets kallelser har påbörjats med två piloter, dels med ortopedens kallelser, dels med de kallelser som skickas till patienter i bröstprocessen. Målet är att kallelserna ska vara lätta att förstå och att det ska vara enkelt för patienterna att hitta rätt. I arbetet med kallelserna har det framkommit att området är mycket komplext och hänger ihop med exempelvis skyltning, namnsättning av enheter och kommunikation via 1177.se och andra kanaler. Media är en viktig kanal för att kommunicera med invånarna. Landstinget har dagliga kontakter med media och bedriver ett aktivt arbete för att fånga upp och sprida nyheter om verksamheten. Cirka 20 procent av de tidningsartiklar, radio- och tv-inslag som handlar om hälso- och sjukvården i länet bygger på nyhetsuppslag från landstinget. Majoriteten av publiciteten om Landstinget i Östergötland är positivt eller neutral vinklad. (Källa: webbevakningstjänsten News Machine). Landstinget i Östergötland har en presstjänst med hög tillgänglighet som alltid har jour. Medieutbildningar har genomförts med chefer och andra nyckelpersoner i landstinget. Informationscentrums medarbetare är ofta ute föreläser om kommunikation bland medarbetare och chefer och externa intressenter. Informationscentrum har under året på flera olika sätt arbetat för att förbättra den interna kommunikationen framför allt via intranätet med exempelvis ny Leanwebb och vårdportal som samlar pm, riktlinjer och verksamhetsnyttiga funktioner på ett ställe. Webbfilm har använts i större omfattning under året som ett komplement till skrivet material både internt och externt. Under 2012 gjordes en omfattande upphandling av kommunikationstjänster som omfattade nio områden. De nya leverantörerna förväntas bidra till att stärka landstingets sammantagna kommunikation. Under 2012 har arbetet med att utveckla den interna kommunikationen inletts med ett nytt redaktionellt koncept för nyheter på intranätet. Informationscentrum ska verka för en större öppenhet för svåra och känsliga ämnen och stötta intern dialog och delaktighet. Informationscentrum har under 2012 utvecklat processerna för att prioritera bland inkommande uppdrag och arbetat med att förtydliga erbjudandet till verksamheterna.

10 Årsredovisning Vi ser att Informationscentrums roll kommer att förändras till att bli mer coachande och rådgivande i kommunikationsfrågor för att kunna arbeta med fler frågor och kunna möta efterfrågan på våra tjänster.

11 Årsredovisning Medarbetarperspektivet Perspektivets Strategiskt mål samlade resultat Strategiskt mål 1: Andel medarbetare som har individuell utvecklingsplan Strategiskt mål 2: Förbättrat resultat i stressfrågorna i medarbetarundersökningen Måluppfyllelse Bedömning av måluppfyllelse Målet är delvis uppfyllt. Andel medarbetare som har individuell utvecklingsplan Andelen är 100 procent. Målet är uppfyllt. Vid utvecklingssamtalen görs också en individuell utvecklingsplan som följs upp varje år. Medarbetarna på Informationscentrum är fortsatt mycket efterfrågade vilket leder till stor arbetsbörda. Därför har arbetet med att utveckla inflödesprocessen varit viktig för att skapa bra arbetsförhållanden. Förutom stressresultaten i medarbetarundersökningen är resultaten mycket bra och tyder på god trivsel i arbetsgruppen och stort förtroende för chefen. Den totala siffran för sjukfrånvaro är låg, 1,55 procent. Förbättrat resultat i stressfrågorna i medarbetarundersökningen Målvärdet var 50 procent men låg kvar på fjolårets nivå på 46 procent. Informationscentrum fortsätter att arbeta med frågan och har kvar samma målvärde, 50 procent för Väsentliga insatser och resultat Under 2012 har några förändringar i bemanning skett. En medarbetare har slutat och ersatts av en annan medarbetare på Informationscentrum. En nyrekrytering har genomförts till denna medarbetares tjänst. I samband med det gjordes innehållet om i en tjänst som nu omfattar stöd till både Vrinnevisjukhuset och US. En medarbetare har tillsvidareanställts. Tre medarbetare har arbetat deltid under året. En tjänst var vakant under några månader och en person har varit sjukskriven under en längre period. Informationscentrum har fått nytt HR- och ekonomstöd under året. Medarbetare har vidareutbildat sig enligt sina individuella utvecklingsplaner. Gemensamma utvecklingsdagar har också genomförts och medarbetarna har genomgått fyrarummaren för att se vilka faser som arbetsgrupper kan befinna sig i vid förändringar.

12 Årsredovisning Ekonomiperspektivet Perspektivets samlade resultat Strategiskt mål Strategiskt mål 1: Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen Måluppfyllelse Bedömning av måluppfyllelse Målet är uppfyllt. Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen. Väsentliga insatser och resultat Under 2012 satsade Informationscentrum pengar på en förstudie för nya lio.se 2.0 med en inhyrd projektledare. Inför detta gjordes besökarkartläggningar av lio.se och intranätet av externa konsulter. En läsarundersökning av Hälsotecken har genomförts med hjälp av en extern leverantör. En landstingskatalog och två nummer av Hälsotecken har utgivits. Alla landstingsfullmäktigesammanträden har webbsänts. Informationscentrum har finansierat 1177-kampanjer för att öka kännedomen om webbplatsen. Informationscentrum gjorde 2012 ett positivt resultat på 2,1 miljoner kronor. Webben har kostat mindre pengar då vi hållit igen på utvecklingsprojekt på gamla lio.se till förmån för nya lio.se 2.0. Det har inte utgivits några Hälsotecken nyhetsblad. Vi har också satsat mer på digital kommunikation. En del resor med tåg/bil har bytts mot andra mötesformer vilket har hållit ned resekostnaderna. Vi har inte genomfört några utbildningar i kommunikativt ledarskap då vi har arbetat med HR för att få dessa i befintliga ledarutbildningar. Vi har varit mycket sparsamma med annonsering kring Mina vårdkontakter och istället arbetat med medarbetarna för att sprida information kring e-tjänsterna. Vi har skrivit många artiklar själva istället för att köpa in den kompetensen. Vi har minskat på antalet broschyrer och istället använt kanalen Info-PC som är mer kostnadseffektiv. Informationscentrum har haft lägre personalkostnader än budgeterat då tre medarbetare har arbetat deltid och en person har varit sjukskriven under en längre period. Informationscentrum har deltagit i ett antal projekt som har separata budgetar för kommunikation som till exempel, strokekampanjen, HPV-vaccinationen och Våga fråga. Kommande år räknar Informationscentrum att göra nollresultat grundat på ett flertal investeringar i kommunikationsutveckling av till exempel separata webbplatser för landstingets externa och interna webb. En ny visuell identitet kommer att kosta att ta fram och implementera. En stor satsning kommer att behöva göras under 2013 och framåt för att lansera nya 1177Vårdguiden, vilket kommer att innebära kostnader för annonsering och informationsmaterial.

13 Bilaga Informationscentrum i Österg Resultaträkning (tkr) Bokslut 2012 Budget 2012 Bokslut 2011 Not Intäkter Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen: 1) Lägre personalkostnader än budget p g a frånvaro/vakanser som ersatts. 2) Lägre kostnader för Web, mindre inköp av tjänster, mindre tradionell marknadsföring 3) Resultatförklaring, se avsnittet ekonomi i årsredovisningen.

14 Bilaga Informationscentrum i Österg Kassaflödesanalys Bokslut 2012 Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar 20 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar -21 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder 175 Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0 Investering i materiella anläggningstillgångar 0 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 Investeringsbidrag 0 Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 0 Amortering av skuld 0 Ökning långfristiga fordringar 0 Minskning av långfristiga fordringar 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde 173 Likvida medel vid årets början 730 Likvida medel vid årets slut 903 Noter till kassaflödesanalysen: 1) Justering av eget kapital till överenskommen nivå, 500 tkr.

15 Investeringsredovisning Bilaga 1 Investeringar Bokslut 2012 Budget 2012 Bokslut 2011 Not Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till investeringsredovisningen:

16 Bilaga Informationscentrum i Österg Balansräkning (tkr) Bokslut 2012 Bokslut 2011 Not TILLGÅNGAR Inventarier Summa Anläggningstillgångar Förutbet kostn upplupna intäkt Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Årets resultat Summa Verksamhetens eget kapital Semlöneskuld okomp övertid mm Upplupna kostn förutbet intäkt Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen: 1) Justering av eget kapital till överenskommen nivå, 500 tkr.

17 Investeringssammanställning 2012, per objekt Produktionsenhetens namn: 0559 Informationscentrum 2012 Budget 2012 Totalt investeringsbelopp (tkr) (tkr) (tkr) Beräknat slutår investering 1) Specifikation av objekt överstigande tkr: (ej förkortningar) Övriga objekt < tkr 0 0 Summa investeringar (tkr) Eventuell kommentar: 1) Totalt investeringsbelopp anges endast om investeringen löper över flera år, då anges även det år då investeringen beräknas vara slutförd.

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget

Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget 1 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 4 3. Processperspektivet 5 4. Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum -04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Årsredovisning 2007 Folktandvården

Årsredovisning 2007 Folktandvården Årsredovisning 2007 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport 03 2013 2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet

Läs mer

Delårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08

Delårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Delårsrapport Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Årsredovisning 2011. Informationscentrum

Årsredovisning 2011. Informationscentrum Årsredovisning 2011 Informationscentrum 2012-02-28 sidan 2 av 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 5 Uppdrag och Vision

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola 2009-09-21 sidan 2 av 16 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU 2014-12

Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU 2014-12 Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola Dnr LU 2014-12 Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 3 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Årsredovisning 2002. www.lio.se

Årsredovisning 2002. www.lio.se Årsredovisning 2002 www.lio.se PRESENTATION Vid Östgötahälsan bedrivs företagshälsovård. Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården

Läs mer

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr. Till Landstingsstyrelsen Närsjukvården i centrala Östergötland Helårsbedömning 08 2005 I helårsbedömningen befaras ett underskott efter åtgärder på 30 mkr. För att hantera underskottet krävs i första hand

Läs mer

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor Bilaga 1, RESULTATRÄKNING,

Läs mer

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

Marie Lindström diarienummer: IC

Marie Lindström diarienummer: IC Sidan 1 av 6 Marie Lindström 2005-09-16 diarienummer: IC 2005-16 Landstingsstyrelsen. Landstinget i Östergötland Helårsbedömning 2005 består av personal med kompetens inom informations- och kommunikationsområdet.

Läs mer

Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 04 2015

Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 04 2015 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 04 Januari april Datum: -05-13 Diarienummer: Lu 6/ www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet... 3 Bedömning av måluppfyllelse... 3

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Ledningsstaben Annika Hjertkvist

Ledningsstaben Annika Hjertkvist Blankett 1 Ledningsstaben 2005-04-27 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision Sida 1(6) Delårsrapport augusti Revision 1. Sammanfattning Revisionen bedriver ett kontinuerligt granskningsarbete i syfte att kunna bedöma om regionens verksamheter har skötts på ett sådant sätt, att

Läs mer

A, Individens delaktighet på arbetsplatsen B, Delaktighet i verksamhetens utveckling på arbetsplatsen C, Delaktighet på organisationsnivå

A, Individens delaktighet på arbetsplatsen B, Delaktighet i verksamhetens utveckling på arbetsplatsen C, Delaktighet på organisationsnivå BESLUTSUNDERLAG 1(4) Landstingsstyrelsen Handlingsplan för medarbetarnas delaktighet Systematiskt arbete för ökad delaktighet Utifrån uppdraget som gavs i landstingsstyrelsens verksamhetsplan för år 2012

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2003. KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld. Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett:

ÅRSREDOVISNING 2003. KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld. Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett: ÅRSREDOVISNING 2003 KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett: Kvalitetsmässigt rätt val genom: - aktuell kunskap - aktuell pedagogik - anpassat arbetssätt

Läs mer

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM Delårsrapport jan-mar 2010. SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm, Sverige 1 2 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm,

Läs mer

Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 08 2015

Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 08 2015 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 08 Januari augusti Datum: -08-24 Diarienummer: Lu 19/ www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet... 3 Bedömning av måluppfyllelse...

Läs mer

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Förvalta och vidareutveckla vård och verksamhetssystem IT centrum Leverera Leda och fungerande genomföra centrala tjänster inom utvecklingsprojekt IT infrastruktur

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014 Sida 1(12) Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014 1. Sammanfattning Volymen i verksamheten har ökat kraftigt det senaste året och fortsätter göra det under 2014 för att sedan plana ut under

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 3, 2015

Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum. SinnesCentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum. SinnesCentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum SinnesCentrum i Östergötland 2011-04 -20 sidan 2 av 15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Informationsenheten Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus 2010-01-26 Dnr 102-88-10 Sid 1 (11) Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Inledning... 3 Övergripande mål... 3 Benämningen Konstnärligt

Läs mer

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling Årsredovisning 2004 Centrum för verksamhetsutveckling Förvaltningsberättelse för CQ Centrum för verksamhetsutveckling 2004 CQ:s Vision: Steget före. CQ:s Uppdrag: Att stödja verksamhetsansvariga chefer

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Året i korthet Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. De tre vårdvalen gäller för

Läs mer

Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014

Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014 Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014 Piteå Science Park AB Allmän verksamhetsbeskrivning Genom att föra samman kreatörer och ingenjörer i en utvecklingsmiljö skapas förutsättningar för

Läs mer

2012 11 22 Dnr:KMC 2012 00039. Katastrofmedicinskt Centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

2012 11 22 Dnr:KMC 2012 00039. Katastrofmedicinskt Centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012 11 22 Dnr:KMC 2012 00039 Katastrofmedicinskt Centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 3

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 1 2015

Delårsrapport för kvartal 1 2015 Delårsrapport för kvartal 1 2015 conpharm ab (publ) Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget

Läs mer

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 Västsvenska Turistrådet AB 1 (10)

Delårsrapport augusti 2014 Västsvenska Turistrådet AB 1 (10) Delårsrapport augusti 2014 Västsvenska Turistrådet AB 1 (10) 2 (10) Delårsrapport för Västsvenska Turistrådet AB, augusti 2014 Sammanfattning Marknadsutveckling Kommentar: Detaljerad statistik över gästnattsutvecklingen

Läs mer

Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting. Tillhörande riktlinjer Riktlinjer för internkommunikation, press och webb

Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting. Tillhörande riktlinjer Riktlinjer för internkommunikation, press och webb Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting Tillhörande riktlinjer Riktlinjer för internkommunikation, press och webb Antagen av Landstingsstyrelsen 2004 1(8) Förord Stockholms läns landsting (SLL)

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige i december 2012 Våra kärnvärden Modiga Att ligga i framkant innebär att vi vågar gå vår egen väg. Att våga välja otrampade stigar,

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Sida 1 (7) Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Verksamheten Under första halvåret har efterfrågan på krediter minskat. De främsta orsakerna är stigande ränteläge, regler kring

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Niomånaderssrapport 2005 Publiceras 2005-10-21.XRY har nu sålts och levererats till över 20 länder världen över Fler länder väljer XRY som standard Nettoomsättningen ökade med 155% jämfört med samma period

Läs mer

Detta är Minpension.se

Detta är Minpension.se pensionssparare Detta är Korta fakta Täckning Kanaler Uppdrag Vision Övergripande mål Status dec 2015 Mål dec 2019 Långsiktiga mål Strategier Prioriteringar 2016 Korta fakta Staten 50% Försäkringsbranschen

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1(8) Förvaltningsberättelse Berzelius Clinical Research Center 2001 2(8) Förvaltningsberättelse för Berzelius Clinical Research Center 2001. Introduktion Linköping 2005-07-191-03-27 Sammanfattning Berzelius

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 Nätraälven högst i Sverige! (Sommarjobbaren Veronica Norberg på Kebnekaises topp sommaren 2014) Nätraälvens Virkesförsäljningsförening ÅRSREDOVISNING 2008/2009 1 (12) Styrelsen

Läs mer

Halvårsrapport 2004 Publiceras 2004-08-31

Halvårsrapport 2004 Publiceras 2004-08-31 Halvårsrapport 2004 Publiceras 2004-08-31 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 2.4 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 1,9 Mkr Bolaget har anställt säljansvariga för Tyskland och Frankrike

Läs mer

Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30 Online Brands Nordic AB (publ) Positivt kassaflöde och 80 % tillväxt i e-handeln Sammanfattning av andra kvartalet 2015 Rörelsens intäkter uppgick till 5 117 TSEK (3

Läs mer

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar.

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar. Sida 1(8) Detaljbudget 2015 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Hälsan och Stressmedicins uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt att

Läs mer

Vindico Group AB (publ)

Vindico Group AB (publ) Sida 1 av 11 Vindico Group AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01 2016-03-31 Rapportperioden 2016-01-01 2016-03-31 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med Q1 2015 och uppgick till 1 640

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

29 JANUARI 2010. Jämställdhetsredovisning för 2009

29 JANUARI 2010. Jämställdhetsredovisning för 2009 Jämställdhetsredovisning för 2009 Vad är jämställdhet? Jämställdhet i arbetslivet innebär att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter till utveckling i fråga om arbete, anställningsoch

Läs mer

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun 2014-2016 2014-05-19 1. Syftet med planen Syftet med denna kommunikationsplan är att tydliggöra hur vi ska arbeta med miljökommunikation. Planen

Läs mer

Triona AB. Kvartalsrapport för 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30. Triona AB 1(7) Kvartalsrapport 3 2009

Triona AB. Kvartalsrapport för 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30. Triona AB 1(7) Kvartalsrapport 3 2009 Triona AB 1(7) Kvartalsrapport för Triona AB 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30 Triona AB 2(7) Nyckeltal Nedan redovisas nyckeltal (föregående år inom parentes); Rörelseresultat före skatt och bokslutsdispositioner:

Läs mer

Strategi för digitala kanaler 2016-2017

Strategi för digitala kanaler 2016-2017 Strategi för digitala kanaler 2016-2017 Inledning Kommuninvånare ändrar ständigt sina vanor och vill nå kommunal service och information på andra sätt och i nya format. Vi vill möta våra kommuninvånare

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

1 juli 30 september 2011 Traveas AB (publ) Bookings Enriched

1 juli 30 september 2011 Traveas AB (publ) Bookings Enriched 1 juli 30 september 2011 Bookings Enriched org. nr 556739-8143 / Adress Ringen 16 182 73 Stocksund Phone08-51 80 10 00 / Fax 08-51 80 10 10 www.traveas.com Juli till September, 2 2011 TRAVEAS AB (Publ)

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008 - Försäljningen ökade med 33,5% till 11,2 Mkr (8,4) - Resultatet efter finansnetto ökade med 26,4% till 2,4 Mkr (1,9) - Vinsten per aktie efter skatt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Org nr 802005-7132 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen avger följande årsredovising. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Sid 2(6]) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2003 Publiceras 2003-04-16

Kvartalsrapport Q1-2003 Publiceras 2003-04-16 Kvartalsrapport Q1-2003 Publiceras 2003-04-16 * Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,6 Mkr * Resultatet efter finansiella poster var 0,5 Mkr * Bolaget har tecknat avtal med Schibstedt-gruppen

Läs mer

BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31

BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31 BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 030 441 78 480 441 Mark Not 2 8 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 3 362 540 483 540 Insats SCB 3 500

Läs mer

Bokslutskommuniké 020101-021231

Bokslutskommuniké 020101-021231 Bokslutskommuniké 020101-021231 Verksamhet * Nettoomsättningen under perioden uppgick till 9,5 Mkr (15,7) * Resultatet efter finansiella poster var -4,0 Mkr (-7,9) * Ett besparingsprogram har genomförts

Läs mer

Genline Holding AB (publ) - året som gått

Genline Holding AB (publ) - året som gått PRESSMEDDELANDE 2010-02-26 Genline Holding AB Hallvägen 14 121 62 Johanneshov Telefon +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-post info@genline.se www.genline.se Bokslutskommuniké från Genline Holding AB

Läs mer

Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010

Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010 1(6) Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010 Ersätter programmet för utveckling av elektroniska tjänster 2004-03-01 39 Fastställd av kommunfullmäktige 2008-12-15 214 2(6) Program

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2002

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2002 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2002 Finansiell information januari juni Nettoomsättningen steg med 30 procent och uppgick till 12,3 Mkr (9,5). Resultatet förbättrades med

Läs mer

Eskilstuna Ölkultur AB

Eskilstuna Ölkultur AB Eskilstuna Ölkultur AB 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Mobispine AB 556666-6466. Delårsrapport för perioden 2007-04-01 2007-06-30

Mobispine AB 556666-6466. Delårsrapport för perioden 2007-04-01 2007-06-30 Mobispine AB 556666-6466 Delårsrapport för perioden 2007-04-01 2007-06-30 Sammanfattning av delårsrapport för april juni 2007 april juni 2007 april juni 2006 Resultat efter finansiella poster (SEK) -1

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för

Läs mer

Projektskafferiet. Här finner du en mängd aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera.

Projektskafferiet. Här finner du en mängd aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. Projektskafferiet Här finner du en mängd aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. Vi vill förenkla för din förening. Vårt koncept Projektskafferiet är ett erbjudande till

Läs mer

Bokslut 2014. Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun

Bokslut 2014. Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Berggren, 2015-05-04 Antagen av: Kommunfullmäktige 2015-06-15 83 Rapporten finns även att läsa och ladda

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008 DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare

Läs mer

2014-10-27 2:1 Infogat rättningar från Jonas Appelberg Karin Jones 2015-01-29 2:2 Infogat rättningar, budskapsformuleringar Sara Ekström

2014-10-27 2:1 Infogat rättningar från Jonas Appelberg Karin Jones 2015-01-29 2:2 Infogat rättningar, budskapsformuleringar Sara Ekström 02-02 KOMMUNIKATIONSPLAN Forum Norr forum norr för klinisk forskning Beställare: Norrlandstingens regionförbund Mottagare: Styrgrupp Forum Norr Kommunikationsansvarig: 1 nr: Revisionshistorik Datum nr

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 3. Triona koncernen. Moderbolag Triona AB 556559-4123 2011-01-01-2011-09-30

KVARTALSRAPPORT 3. Triona koncernen. Moderbolag Triona AB 556559-4123 2011-01-01-2011-09-30 KVARTALSRAPPORT 3 2011 Triona koncernen Moderbolag Triona AB 556559-4123 2011-01-01-2011-09-30 Innehåll Nyckeltal koncernen 3 Triona förvärvar NTier Solutions 3 Marknad 3 Utveckling inom Triona 4 Resultat

Läs mer

God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling.

God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling. God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling 11 maj 2015 Målstyrning i landstinget Landstingets övergripande mål Medborgare

Läs mer