Lunnevads folkhögskola Delårsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 04 2015"

Transkript

1 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 04 Januari april Datum: Diarienummer: Lu 6/

2 Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet... 3 Bedömning av måluppfyllelse... 3 Väsentliga insatser och resultat... 3 nyckelindikatorer - medborgarperspektivet... 4 Processperspektivet... 6 Bedömning av måluppfyllelse... 6 Väsentliga insatser och resultat... 7 nyckelindikatorer - processperspektivet... 8 Medarbetarperspektivet... 9 Bedömning av måluppfyllelse... 9 Väsentliga insatser och resultat... 9 nyckelindikatorer - medarbetarperspektivet Ekonomiperspektivet Bedömning av måluppfyllelse Väsentliga insatser och resultat nyckelindikatorer - ekonomiperspektivet Fördjupad ekonomisk analys Resultat per verksamhetsområde (Mkr) Bilaga 1: Helårsbedömning

3 Produktionsenhetschefens reflektion Våren är här, trots några bakslag med snöfall och kyla. Skolans trädgårdsmästare är på plats igen efter vinteruppehållet, (ett vårtecken lika säkert som blåsippan i backen), huggormarna som bor under den gamla bron vaknar till liv och både elever och personal får ett nytt ljus i ögonen. Drygt två månader är kvar av läsåret och det märks på olika sätt. På Allmän kurs arbetar man för fullt med att klara så många behörigheter och tidskrav som möjlig för att kunna nå den eftertraktade allmänna behörigheten. För en del av eleverna har studierna gått som på räls, medan andra har haft det motigare. Lärarlaget för Allmän kurs har under de senaste månaderna arbetat intensivt med att finna form och struktur för sitt arbete, så att de kan hantera de många olika behov eleverna har på bästa sätt. Det är inte helt enkelt, många tankar och förhållningssätt som ska jämkas samman till en gemensam syn där alla känner sig bekväma och trygga. Engagemanget är stort och min tro och förhoppning är att lärarlaget vid vårterminens slut känner sig nöjda med resan de gjort tillsammans. Skolans specialpedagogiska verksamhet Längan, (elever med funktionsnedsättning autism/asperger) har fungerat väl under läsåret som gått. Några av eleverna har utvecklats otroligt mycket under sin tid i Längan, medan några andra haft det lite jobbigare. Just nu pågår diskussioner med de kommuner som vill teckna avtal för sina elever inför läsåret /16. Min bedömning är att vi kommer att teckna de avtal som behövs för att under /16 kunna bedriva Längan med samma bemanning och kvalitet som idag. Danseleverna finslipar på årets slutproduktion Operation 512 som har premiär om en vecka. Eleverna skriver själva manus, gör koreografi, musiksätter, ansvarar för teknik och marknadsför föreställningarna. I år handlar den om gott och ont. Har vi alla kapacitet till både ondska och godhet? Vilka drivkrafter får oss att göra de val vi gör? Att jag nämner detta i min reflektion beror på att vi generellt på skolan har berört frågor om det egna ansvaret, bemötande, att våga ta ställning, i några gemensamma storföreläsningar och diskussioner. Det är en av de fantastiska möjligheter folkhögskolan har, just detta att tillsammans ta sig an livets stora frågor. Konsteleverna arbetar för fullt med flera utställningar, bl a i Naturrum vid Tåkern, på Tekniska verken och så den riktigt stora utställningen på Galleri Vända Sida i Linköping. Samtidigt ska arbetsprover inför ansökningar till konsthögskolor göras klart, de obligatoriska självporträtten ska målas och slutprojekten färdigställas och redovisas. På musiklinjen har man just hämtat andan efter årets turnévecka, där tolv ensembler genomförde ett sextiotal konserter på olika ställen i Norden. Nivån på årets musikelever är om möjligt ännu högre än tidigare år. Nu pågår ett intensivt arbete inför den stora Finalkonserten i maj, samtidigt som många elever gör ansökningsprov till musikhögskolor runt om i landet. Om några veckor åker hela musiklinjen på studieresa till Berlin, en resa som möjliggörs av det gage eleverna dragit in på sina spelningar under två års tid. För några veckor sedan startade vi den femte Studiemotiverande folkhögskolekursen (SMF) i samarbete med arbetsförmedlingen i Mölby. Den här gången hade arbetsförmedlingen problem med att anvisa de deltagare som vi tilldelats statsbidrag för. Vi bedömde det dock som viktigt att ta emot de sex ungdomar som sökt, trots att det blir en lägre intäkt än budgeterat. Vi kommer att göra vårt yttersta för att deltagarna ska få en inspirerande och meningsfull tid hos oss. I maj genomförs den stora elevenkäten för läsåret 2014/15, vilket innebär att vi i dagsläget inte har några aktuella siffror för mål och framgångsfaktorer inom området Medborgare/kund. Min känsla säger dock att de flesta elever upplever sin utbildning som mycket bra och meningsfull, att det varit ett lugnt och tryggt år på skolan. När det gäller internatet, så har alla 100 rum varit uthyrda, vilket förstås är betydelsefullt för skolans ekonomi. Vår satsning på att använda skolan som kurs-/konferensanläggning under sommartid fortsätter. Vi har i dagsläget så många bokningar för sommaren att det ekonomiska målet Bättre nyttjande av 1

4

5 Medborgar-/kundperspektivet Strategiskt mål Strategiskt mål 1 Nöjda elever genom att ha hög kvalitet på undervisningen, stimulera till delaktighet och eget ansvar Strategiskt mål 2 Engagerad personal som bryr sig om elevens välbefinnande Strategiskt mål 3 Skolans miljö stimulerar till engagemang och delaktiga elever Bedömning av måluppfyllelse upp - fyllelse Framgångsfaktorer Undervisning av hög kvalitet Eleven har stimulerats till eget ansvar för lärandet Lärarna är engagerade i sitt yrkesutövande Icke undervisande personal har ett bra bemötande Personalen bryr sig om eleven och hans/hennes sociala välbefinnande Forum för delaktighet finns och nyttjas av eleverna - elevdemokrati Möjlighet att påverka sin skol- /livssituation Resultat för nyckelindikatorer i detta perspektiv samlas in i maj i elevenkäten som skolans elever besvarar. Därmed är en måluppfyllelse inte möjlig att redovisa för något av de strategiska målen. Vår bedömning är dock att de flesta elever upplever sin utbildning som mycket bra och meningsfull. När det gäller studerandeinflytande har vi uppmuntrat och skapat förutsättningar för eleverna att engagera sig i elevråd och elevdrivna aktivitetsgrupper. Liksom föregående år är engagemanget stort i början av läsåret, för att sedan avta ju längre tiden går. Inför läsåret 2014/15 satsade vi lite extra på hälsa och välmående, både för elever och för personal. Alla nya elever har erbjudits ett hälsosamtal med skolans kurator. Det nyinrättade elevvårdsteamet har under våren stöttat elever som haft behov av detta. Sammantaget bedömer vi att vi har goda förutsättningar för att nå samtliga mål i detta perspektiv. Väsentliga insatser och resultat Eftersom vi i dagsläget inte har något från elevenkäten så anger vi istället nedan hur vi inom våra linjer har arbetat under de gångna månaderna. För att stärka elevernas delaktighet har vi under våren fortsatt med linjesamlingar varje vecka på respektive linje. Det är uppskattat av både elever och lärare. Inom Allmän kurs har vi under våren testat ett nytt arbetssätt där vi arbetar med teman för att knyta ihop olika ämnen. Tema Framtiden avslutades på Arbetets museum där vi tog del av utställningen Framtidsland. Arbetssättet kommer att utvärderas i slutet av terminen. En grupp Allmänkurselever ansökte under hösten 2014 om medel från skolans projektfond för att starta ett elevdrivet kafé vilket de också beviljades medel för. Kaféet har nu varit igång några månader och fungerar väl. Konsteleverna har arbetat med sina utställningar, bl a i Naturrum vid Tåkern, på Tekniska verken och så den riktigt stora utställningen på Galleri Vända Sida i Linköping. På musiklinjen genomfördes under våren i stort sett varje vecka en eller flera konserter av och med eleverna själva. Den årliga turnéveckan genomfördes i slutet av januari med stor framgång. Skolan 3

6 fick ta emot många tacksamma mail från arrangörer som anlitat våra turnégrupper. Danseleverna har under tidig vår arbetat fram manus, koreografi och musiksättning till den stora slutproduktion Operation 512 som visas i Dansens hus med tre öppna föreställningar och flera skolföreställningar. nyckelindikatorer - medborgarperspektivet Strategiskt mål Nöjda elever genom att ha hög kvalitet på undervisningen, stimulera till delaktighet och eget ansvar Undervisning av hög kvalitet Eleven har stimulerats till eget ansvar för lärandet Lärarna är engagerade i sitt yrkesutövande Andel nöjda elever som uppger att de fått en undervisning av hög kvalitet. Andel elever som uppger att de stimulerats till att ta ökat eget ansvar för sitt lärande. Andel elever som anser att lärarna är engagerade i sitt yrkesutövande. 92 % 91 % 97 % 90 % 90 % 90 % uppfyllelse 4

7 Strategiskt mål Engagerad personal som bryr sig om elevens välbefinnande Icke undervisande personal har ett bra bemötande Personalen bryr sig om eleven och hans/hennes sociala välbefinnande Andel elever som anser att kontakt och bemötande från icke undervisande personal är bra. Andel elever som anser att personalen bryr sig om elevens sociala välbefinnande. 91 % : 91 % 90 % 90 % Strategiskt mål Skolans miljö stimulerar till engagemang och delaktiga elever Forum för delaktighet finns och nyttjas av eleverna - elevdemokrati Möjlighet att påverka sin skol-/livssituation Andel elever som nyttjar de former för delaktighet som finns på skolan. Andel elever som upplever att de kan påverka sin skol- & livssituation.* *)Nyckelindikatorn är ny för varför inget ingångsvärde finns. : 88 % 90 % saknas 85 % uppfyllelse uppfyllelse 5

8 Processperspektivet Strategiskt mål Utvärdera och utveckla skolans verksamheter för att säkerställa att våra marknadsandelar behålls. Resurseffektiv och kretsloppsanpassad verksamhet med minsta möjliga klimatpåverkan. upp - fyllelse Framgångsfaktorer Lärande av andra och varandra. Tillföra internationellt perspektiv i utbildningarna. Anpassning till rådande behov hos eleverna. Möjlighet till individualisering. Stimulera arbetslagens initiativkraft. Verksamhetsförbättringar utifrån elevenkäten. Öka elevernas och medarbetarnas medvetenhet kring hållbar utveckling. Öka elevernas och medarbetarnas medvetenhet kring hållbar utveckling. Miljömärkta livsmedel används vid matlagning. KRAV-märkta livsmedel används vid matlagning. Styrning som stödjer ett systematiskt miljöarbete. Resultat Bedömning av måluppfyllelse Huvuddelen av nyckelindikatorer i detta perspektiv mäts i maj genom bland annat elevenkäten och med uppgifter från respektive chef inom respektive arbetslag. Vi har i och med detta inte någon möjlighet att göra en säker bedömning av måluppfyllelsen. Vi bedömer dock att vi har goda förutsättningar att nå våra mål. När det gäller strategiskt mål 2: Resurseffektiv och kretsloppsanpassad verksamhet med minsta möjliga klimatpåverkan har vi kommit en bra bit på vägen. Den samlade bedömningen är grön färgmarkering även om samtliga nyckelindikatorer inte mäts förrän till delårsrapport 08. Vi anser att vi har goda möjligheter att nå samtliga våra mål inom det strategiska målet till kommande delårsrapport. 6

9 Väsentliga insatser och resultat Utvärdera och utveckla skolans verksamheter för att säkerställa att våra marknadsandelar behålls I och med att vi inte sammanställer et för våra mål inom detta perspektiv förrän i augusti så saknar vi för tillfället nyckeltal. Redan nu kan vi dock bocka av danslinjens utbyte med dansutbildningen Institute of the Arts i Barcelona, där eleverna tillbringade en intensiv påskvecka med dansklasser, workshops och nätverkande. Vår bedömning är att vi har goda förutsättningar att uppnå fastställda mål. Resurseffektiv och kretsloppsanpassad verksamhet med minsta möjliga klimatpåverkan För att vidmakthålla och utveckla en effektiv verksamhet har vi under våren fortsatt anpassa våra undervisningsmetoder och kursutbud. Vi har genomfört flera olika åtgärder för att minska resursslöseri som ett led i vår ambition att stimulera både elever och personal till hållbar utveckling. Vi har fortfarande en hög andel miljömärkta livsmedel, vi använder inga halvfabrikat och allt bröd som serveras är hembakat. Under våren genomfördes också ett forum inom temat miljö där elever och personal fick prova hälsosam kost, lära sig om närproducerad köttproduktion och städa hygieniskt med miljövänlig teknik. Detta var mycket uppskattat. et där vi mäter andelen miljömärkta livsmedel och matrester som slängs är uppnått och det känns bra att det är en positiv utveckling. I mars samlade vi all personal för att gå igenom Region Östergötlands studiematerial Vårda miljön. Där enades vi om ett antal områden som vi kommer att jobba vidare med. Vi ska t ex testa att ha en personalcykel vid stationen i Vikingstad, för att uppmuntra personalen att åka pendeltåg utan att bekymra sig om att passa de få busstider till/från skolan som finns. Man lånar helt enkelt en cykel. Vi har också en hel del mer normala energibesparingsåtgärder som vi ska jobba mot. Respektive enhetschef arbetar nu tillsammans med sina medarbetare för att nå de uppsatta målen. Vi kommer att ha en gemensam uppföljning av hur arbetet gått vid ett personalforum i oktober. et med ett storforum per läsår är därmed uppnått. 7

10 nyckelindikatorer - processperspektivet Strategiskt mål Utvärdera och utveckla skolans verksamheter för att säkerställa att våra marknadsandelar behålls. Lärande av andra och varandra.. Tillföra internationellt perspektiv i utbildningarna. Anpassning till rådande behov hos eleverna Möjlighet till individualisering. Stimulera arbetslagens initiativkraft. Verksamhetsförbättringar utifrån elevenkäten. Kollegialt lärande i form av jobbskuggning. Lärande av andra: studiebesök och konferenser Samarbete med andra utbildningsanordnare internationellt Hög svarsfrekvens på elevenkäten Andel elever som anser att svårighetsgrad på lektioner anpassas utifrån elevens behov. Antal genomförda utvecklingsprojekt utifrån arbetslagens egna idéer. Antal utförda förbättringar (kopplade till elevenkäten) 4 av skolans 6 arbetslag har genomfört 3 aktiviteter enl. N1 Saknas : 78 % : 87 % Saknas Saknas Varje arbetslag ska genomföra 3 aktiviteter. 1 st 75% 85% 1 per arbetslag 2 per arbetslag /03 Strategiskt mål Resurseffektiv och kretsloppsanpassad verksamhet med minsta möjliga klimatpåverkan Öka elevernas och medarbetarnas medvetenhet kring hållbar utveckling Öka elevernas och medarbetarnas medvetenhet kring hållbar utveckling. Miljömärkta livsmedel används vid matlagning KRAV-märkta livsmedel används vid matlagning. Styrning som stödjer ett systematiskt miljöarbete Att endast en liten mängd matrester slängs i matsal och kök vid frukost, lunch och middag Anordna Storforum (dvs utbildningsdag för alla elever och all personal) ang miljö. Andel miljömärkta livsmedel. Andel KRAV-märkta livsmedel. Minska pappersförbrukning genom ökat användande av interaktiv utrustning såsom takprojektor, ipad & dropbox för åtkomst av dokument 58g/portion Maxvärde 58g/portion 1 1 per läsår 45 % 29 % utskrifter/kopior (jan-aug) 50 % Minimum 40 % Ska minska /03: 30g/portion uppfyllelse uppfyllelse /03: 1 /03: 50 % /03: 40 % Mätning sker : 8

11 Medarbetarperspektivet Strategiskt mål Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat Förankrad och motiverande lön och löneutveckling Hälsofrämjande arbetsplats Bedömning av måluppfyllelse upp - fyllelse Framgångsfaktorer Upprätta individuella utvecklingsplaner och avsätta tid och resurser för att bibehålla och utveckla personalens kompetens. Gott ledarskap/delaktiga medarbetare. Kända lönekriterier Att medarbetare har god kunskap om livsstilens betydelse för den egna hälsan Resultat Nyckelindikatorer i detta perspektiv mäts i maj eller först efter årets avslut vilket medför att vi inte har några mätvärden att redovisa. Vi bedömer ändå att vi har goda möjligheter för måluppfyllelse inom medarbetarperspektivet. Väsentliga insatser och resultat Under vintern/våren har utvecklingssamtal genomförts med samtliga medarbetare. Under våren har dialog förts i samverkansgruppen om en mera målstyrd lönemodell som ska främja målet Stödja och följa upp eleverna så att de utvecklas så långt som var och en förmår. Vi har genomfört lönerevision utifrån vår målstyrda lönemodell och utifrån detta försöker vi skapa ett sammanhang och förståelse mellan den individuella utvecklingsplanen och den årliga löneöversynen. Under området hälsofrämjande arbetsplats har vi under våren kunnat anmäla sex lag till Blodomloppet som genomförs i Linköping under maj. Även Lunnelunken, skolans eget motionslopp, är inplanerad och kommer att genomföras i början på juni. Detta har varit mycket uppskattat under tidigare år. Lunnekören (vår nyinrättade personal- och elevkör) övar regelbundet med målet att framträda tillsammans med skolans Kammarkör och orkester vid skolans stora Finalkonsert i maj. Förutom att kropp och själ stimuleras, bidrar Lunnekören också till nya möten mellan elev- och personalgrupper. 9

12 nyckelindikatorer - medarbetarperspektivet Strategiskt mål Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat Upprätta individuella utvecklingsplaner och avsätta tid och resurser för att bibehålla och utveckla personalens kompetens. Gott ledarskap/delaktiga medarbetare Andel medarbetare med individuella utvecklingsplaner Genomsnittlig indexnivå för medarbetare inom perspektiven Ledning/Situation *) Index baserat på svarsfördelning maxvärde = % 83/83 % 90 % 80/80% Strategiskt mål Förankrad och motiverande lön och löneutveckling Kända lönekriterier Andel medarbetare som känner till lönekriterierna 74 % 80 % uppfyllelse uppfyllelse Strategiskt mål Hälsofrämjande arbetsplats uppfyllelse 10

13 Att medarbetare har god kunskap om livsstilens betydelse för den egna hälsan Antal erbjudna friskvårdsaktiviteter 2014/12 4 st 3 st /12 Medarbetarenkäten skickades ut i början på april och resultatet från den har därmed inte hunnit sammanställas till denna rapport varför det inte finns något för något av målvärdena inom medarbetarperspektivet. 11

14 Ekonomiperspektivet Strategiskt mål Ekonomin ska ge handlingsfrihet Effektivt resursutnyttjande Högt söktryck Bedömning av måluppfyllelse upp - fyllelse Framgångsfaktorer Beläggning internat Uppfylla kriterier för att nå maximal nivå på statsbidraget Bättre utnyttjande av skolans lokaler o utrustning under lov Utnyttja solenergi Hög efterfrågan på våra kurser Resultat et för nyckelindikatorerna i ekonomiperspektivet mäts under olika perioder under året. Därmed är det bara vissa som har mätts till delårsrapport 04. Väsentliga insatser och resultat Vi i har i årets verksamhetsplan tagit fram några nya framgångsfaktorer som ska hjälpa till att mäta den ekonomiska framgången. Inom målet Ekonomin ska ge handlingsfrihet har vi framgångsfaktorerna Beläggning på internatet och Uppfylla kriterier för att nå maximal nivå på statsbidraget. Båda dessa har stor betydelse för att vi ska ha en ekonomi i balans. I och med detta är det positivt att båda dessa mål är uppnådda under vårterminen. Under nästa strategiska mål Effektivt resursutnyttjande har vi framgångsfaktorerna Bättre nyttjande av skolans lokaler under lov och Utnyttja solenergi. Skolan erbjuder sommarkurser i egen regi och vi upplåter lokaler till externa kurser/konferenser. Vi har två syften med detta, dels att marknadsföra skolan och dels att få in extra intäkter. Tanken med att utnyttja solenergi har funnits ett tag men nu tänker vi försöka se till att det blir verklighet, detta har dock inte ännu genomförts varför det blir röd färgmarkering då målet inte är uppnått. I det sista strategiska målet, Högt söktryck med framgångsfaktorn Hög efterfrågan på våra kurser, har vi valt att sänka våra målvärden något. Den demografiska nedgången i den åldersgrupp som de flesta av våra elever tillhör, säger att vi kommer att ha mindre årskullar de närmaste åren. Mätning av detta sker dock först i augusti när ansökningstid för samtliga linjer gått ut och sammanställning för detta har gjorts. 12

15 nyckelindikatorer - ekonomiperspektivet Strategiskt mål Ekonomin ska ge handlingsfrihet Beläggning internat Andel uthyrda rum 2014/12 97 % Uppfylla kriterier för att nå maximal nivå på statsbidraget Andel elever på allmän kurs 28 % Lärartäthet 2014/12 2,3 helårstjänster/ 1000 dv 95 % 15 % av den verksamhet som vi rapporterar som underlag för statsbidrag 1,8 helårstjänster/ 1000 dv Antal elever mäts 15:e kursdagen på terminen. För var detta den 28/1. dv= deltagarveckor. uppfyllelse /03 97 % /01 28 % Mättidpunkt 13

16 Strategiskt mål Effektivt resursutnyttjande Bättre nyttjande av skolans lokaler o utrustning under lov Utnyttja solenergi Ek resultat från externa kurser o konferenser ska öka. Öka antalet deltagare i sommarkurser Montera solceller på tak i söderläge 237 tkr 27 st tkr 35 st 1 Mättidpunkt Mättidpunkt uppfyllelse /03 0 Strategiskt mål Högt söktryck Hög efterfrågan på våra kurser Antal sökande per ledig plats (för respektive linje) vid sista ansökningsdag AK 1,9 Dans 4,5 Konst 1,5 Musik 5,4 AK 1,5 Dans 5,0 Konst 1,5 Musik uppfyllelse 14

17 Fördjupad ekonomisk analys Positivt för en ekonomi som ska ge handlingsfrihet är att internatet har hög beläggning under vt. Andelen elever på allmän kurs är också avsevärt högre under vårterminen än det uppsatta målet för. Detta har förstås positiv påverkan på vårt resultat. För målen om effektivt resursutnyttjande är det positivt att det är många sommarkurser som är inbokade (både våra egna och med externa kursarrangörer) även om intäkterna inte mäts förrän till delårsrapport 08. et Högt söktryck mäts först senare men de första ansökningarna har redan kommit in. Resultat per verksamhetsområde (Mkr) Verksamhetsområde/klinik Helårsbedömning Budget Bokslut 2014 Lunnevads folkhögskola 0,0 0,0 0,6 Övrigt Summa 0,0 0,0 0,6 15

18 Bilaga Lunnevads folkhögskola Helårsbedömning 04 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Ack 04 Budget Bokslut 2014 Not Intäkter Patientavg sjukvård/tandvård Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen:

19 Bilaga Lunnevads folkhögskola Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 0 Justering för av- och nedskrivningar -238 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital -238 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten -238 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar 500 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Bidrag materiell anläggningstillgång (långfristig skuld) Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten 500 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde 262 Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Noter till kassaflödesanalysen:

20 Investeringsredovisning Bilaga 1 Investeringar Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Budget Bokslut 2014 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till investeringsredovisning:

21 Bilaga Lunnevads folkhögskola Balansräkning (tkr) UB Aktuell helårsbed IB Bokslut 2014 Not TILLGÅNGAR Inventarier Datautrustning 0 21 Summa Anläggningstillgångar Förråd mm Förutbet kostn upplupna intäkt Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Summa Verksamhetens eget kapital Semlöneskuld okomp övertid mm Upplupna kostn förutbet intäkt Övriga kortfristiga skulder 4 4 Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen:

Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 08 2015

Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 08 2015 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 08 Januari augusti Datum: -08-24 Diarienummer: Lu 19/ www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet... 3 Bedömning av måluppfyllelse...

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU 2014-12

Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU 2014-12 Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola Dnr LU 2014-12 Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 3 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Lunnevads folkhögskola Prel verksamhetsplan 2016 inklusive årsbudget

Lunnevads folkhögskola Prel verksamhetsplan 2016 inklusive årsbudget + Lunnevads folkhögskola Prel verksamhetsplan 2016 inklusive årsbudget (Lunnevads folkhögskola) (Dnr Lu 20 / 2015) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN... 3

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4

Läs mer

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad

Läs mer

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola 2009-09-21 sidan 2 av 16 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum -04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Årsredovisning 2014. Lunnevads folkhögskola. www.regionostergotland.se. Dnr 2015-01

Årsredovisning 2014. Lunnevads folkhögskola. www.regionostergotland.se. Dnr 2015-01 Lunnevads folkhögskola www.regionostergotland.se Dnr 2015-01 Innehållsförteckning PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION 3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN 6 OMVÄRLDSANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING 10 MEDBORGAR-/

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr. Till Landstingsstyrelsen Närsjukvården i centrala Östergötland Helårsbedömning 08 2005 I helårsbedömningen befaras ett underskott efter åtgärder på 30 mkr. För att hantera underskottet krävs i första hand

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor Bilaga 1, RESULTATRÄKNING,

Läs mer

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Delårsrapport Jan-mars 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU

Delårsrapport Jan-mars 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU Delårsrapport Jan-mars 2014 Lunnevads folkhögskola Dnr LU 2014-12 Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Lunnevads folkhögskola verksamhetsplan 2015 inklusive årsbudget

Lunnevads folkhögskola verksamhetsplan 2015 inklusive årsbudget Lunnevads folkhögskola verksamhetsplan inklusive årsbudget Lunnevads folkhögskola D Lu 19 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 VISION (OCH VERKSAMHETSIDÉ)... 3 MEDBORGAR-/KUNDPERSPEKTIVET...

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2007 Folktandvården

Årsredovisning 2007 Folktandvården Årsredovisning 2007 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Ledningsstaben Annika Hjertkvist

Ledningsstaben Annika Hjertkvist Blankett 1 Ledningsstaben 2005-04-27 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag

Läs mer

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Förvalta och vidareutveckla vård och verksamhetssystem IT centrum Leverera Leda och fungerande genomföra centrala tjänster inom utvecklingsprojekt IT infrastruktur

Läs mer

Årsredovisning 2012. Informationscentrum

Årsredovisning 2012. Informationscentrum Årsredovisning 2012 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Presentation av produktionsenheten 2 Uppdrag och Vision 3 Omvärldsanalys och framtidsbedömning

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum. SinnesCentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum. SinnesCentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum SinnesCentrum i Östergötland 2011-04 -20 sidan 2 av 15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet

Läs mer

Triona AB. Kvartalsrapport för 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30. Triona AB 1(7) Kvartalsrapport 3 2009

Triona AB. Kvartalsrapport för 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30. Triona AB 1(7) Kvartalsrapport 3 2009 Triona AB 1(7) Kvartalsrapport för Triona AB 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30 Triona AB 2(7) Nyckeltal Nedan redovisas nyckeltal (föregående år inom parentes); Rörelseresultat före skatt och bokslutsdispositioner:

Läs mer

Delårsrapport. Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola. DNR Lu11/2013

Delårsrapport. Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola. DNR Lu11/2013 Delårsrapport Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola DNR Lu11/2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande

Läs mer

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM Delårsrapport jan-mar 2010. SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm, Sverige 1 2 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm,

Läs mer

Årsredovisning för Skurups folkhögskola 2015

Årsredovisning för Skurups folkhögskola 2015 Årsredovisning för Skurups folkhögskola 2015 2 (12) Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten grundades 1888

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport 03 2013 2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget

Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget 1 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 4 3. Processperspektivet 5 4. Medarbetarperspektivet

Läs mer

Vindico Group AB (publ)

Vindico Group AB (publ) Sida 1 av 11 Vindico Group AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01 2016-03-31 Rapportperioden 2016-01-01 2016-03-31 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med Q1 2015 och uppgick till 1 640

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Årsredovisning 2007. Lunnevads folkhögskola

Årsredovisning 2007. Lunnevads folkhögskola Årsredovisning 2007 Lunnevads folkhögskola Sidan 2 av 2 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFEN HAR ORDET PRESENTATION AV LUNNEVADS FOLKHÖGSKOLA 5 UPPDRAG

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1(8) Förvaltningsberättelse Berzelius Clinical Research Center 2001 2(8) Förvaltningsberättelse för Berzelius Clinical Research Center 2001. Introduktion Linköping 2005-07-191-03-27 Sammanfattning Berzelius

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231. Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231. Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015 DELÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 (JANUARI MARS) Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 Nätraälven högst i Sverige! (Sommarjobbaren Veronica Norberg på Kebnekaises topp sommaren 2014) Nätraälvens Virkesförsäljningsförening ÅRSREDOVISNING 2008/2009 1 (12) Styrelsen

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2012 Period 1 januari - 31 mars 2012 Nettoomsättningen uppgår till 43 057 (33 079) kkr motsvarande en tillväxt om 30 %. Organisk tillväxt

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Vision På Emanuelskolan har eleverna en fysiskt bra arbetsmiljö, är trygga och trivs i skolan. Man kan komma till skolan som man är och man utvecklas som

Läs mer

BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31

BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31 BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 030 441 78 480 441 Mark Not 2 8 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 3 362 540 483 540 Insats SCB 3 500

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Org nr 802005-7132 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen avger följande årsredovising. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Sid 2(6]) Förvaltningsberättelse

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT 150501-160430

FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT 150501-160430 F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e N I B F Å r s m ö t e 2 0 1 6 Sida 1 2016-05-17 FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT 150501-160430 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e N I B F

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08

Delårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Delårsrapport Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision Sida 1(6) Delårsrapport augusti Revision 1. Sammanfattning Revisionen bedriver ett kontinuerligt granskningsarbete i syfte att kunna bedöma om regionens verksamheter har skötts på ett sådant sätt, att

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Kvalitetsuppföljning för halvåret, läsåret 2014/2015 Årsbokslut 2014. Kvalitetsuppföljning ht 2014

Kvalitetsuppföljning för halvåret, läsåret 2014/2015 Årsbokslut 2014. Kvalitetsuppföljning ht 2014 Förskola/Skola Kvalitetsuppföljning för halvåret, läsåret 2014/2015 Årsbokslut 2014 Stenhamra och Uppgårdskolan Rektor: Lillemor Bergquist Tel: 08-124 57 804 1. Inledning Kvalitetsuppföljning ht 2014 Uppgårdskolan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. För. Bostadsrättsföreningen Leoparden 1. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31

ÅRSREDOVISNING. För. Bostadsrättsföreningen Leoparden 1. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 ÅRSREDOVISNING För Bostadsrättsföreningen Leoparden 1 Org. Nr 769620-5108 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan mars 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2003. KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld. Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett:

ÅRSREDOVISNING 2003. KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld. Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett: ÅRSREDOVISNING 2003 KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett: Kvalitetsmässigt rätt val genom: - aktuell kunskap - aktuell pedagogik - anpassat arbetssätt

Läs mer

Årsredovisning 2002. www.lio.se

Årsredovisning 2002. www.lio.se Årsredovisning 2002 www.lio.se PRESENTATION Vid Östgötahälsan bedrivs företagshälsovård. Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården

Läs mer

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb Björklidens Golfklubb Årsredovisning och Koncernårsredovisning för Björklidens Golfklubb 897300-3844 Räkenskapsåret 2014 Björklidens Golfklubb 1(21) Styrelsen för ideella föreningen Björklidens Golfklubb

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

2012 11 22 Dnr:KMC 2012 00039. Katastrofmedicinskt Centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

2012 11 22 Dnr:KMC 2012 00039. Katastrofmedicinskt Centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012 11 22 Dnr:KMC 2012 00039 Katastrofmedicinskt Centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 3

Läs mer

Delårsrapport. Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport. Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2003 Publiceras 2003-04-16

Kvartalsrapport Q1-2003 Publiceras 2003-04-16 Kvartalsrapport Q1-2003 Publiceras 2003-04-16 * Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,6 Mkr * Resultatet efter finansiella poster var 0,5 Mkr * Bolaget har tecknat avtal med Schibstedt-gruppen

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 3, 2015

Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling Årsredovisning 2004 Centrum för verksamhetsutveckling Förvaltningsberättelse för CQ Centrum för verksamhetsutveckling 2004 CQ:s Vision: Steget före. CQ:s Uppdrag: Att stödja verksamhetsansvariga chefer

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. EXTERNREDOVISNING I KOMMUNSEKTORN 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. EXTERNREDOVISNING I KOMMUNSEKTORN 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS EXTERNREDOVISNING I KOMMUNSEKTORN 7,5 Högskolepoäng Tentamen ges för: ADM12 Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2014-08-25 Tid: 09:00 13:00 Hjälpmedel: Miniräknare och Kommunal redovisningslag

Läs mer

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 Bokslutskommuniké Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 ApoPharm Holding AB (Apotek Hjärtat) org nr 556789-2988 1 (9) ApoPharm Holding AB (moderbolag för apotekskedjan

Läs mer

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615 MVV International Aktiebolag ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för MVV International Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Bokslutskommuniké 2007 Omsättningen ökade till 58 460 Tkr Resultat efter finansiella poster 662 Tkr Förvärv av Granngårdens bygghandel i Tygelsjö och Veberöd Förvärv av EMB Åkeri

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för

Läs mer

Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård

Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård Sida 1(7) Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess

Läs mer

1 juli 30 september 2011 Traveas AB (publ) Bookings Enriched

1 juli 30 september 2011 Traveas AB (publ) Bookings Enriched 1 juli 30 september 2011 Bookings Enriched org. nr 556739-8143 / Adress Ringen 16 182 73 Stocksund Phone08-51 80 10 00 / Fax 08-51 80 10 10 www.traveas.com Juli till September, 2 2011 TRAVEAS AB (Publ)

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

Trionakoncernen. Proforma balans och resultaträkning för 556559-4123 2009-01-01-2009-10-31. Trionakoncernen 1(6) Proforma balans och resultaträkning

Trionakoncernen. Proforma balans och resultaträkning för 556559-4123 2009-01-01-2009-10-31. Trionakoncernen 1(6) Proforma balans och resultaträkning Trionakoncernen 1(6) för Trionakoncernen 556559-4123 2009-01-01-2009-10-31 Trionakoncernen 2(6) Inledning I och med förvärvet av VegInformatikk den 30 september 2009 vill vi åskådliggöra en proforma resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 1 2015

Delårsrapport för kvartal 1 2015 Delårsrapport för kvartal 1 2015 conpharm ab (publ) Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154 Årsredovisning för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB Styrelsen och verkställande direktören för N.P. Nilssons Trävaru AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet

Läs mer

org.nr. 769623-3357 Fastställelseintyg

org.nr. 769623-3357 Fastställelseintyg Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Stenkyrkafiber ekonomisk förening intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen

Läs mer

Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258

Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258 Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258 Fastighetskostnader Drift 1, 5-6 720 466-6 802 262 Reparationer och underhåll -6 135 182-1 638

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Niomånaderssrapport 2005 Publiceras 2005-10-21.XRY har nu sålts och levererats till över 20 länder världen över Fler länder väljer XRY som standard Nettoomsättningen ökade med 155% jämfört med samma period

Läs mer

Åsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Åsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Åsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. LENA ANDERSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 Åsebro År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 34 33 3 Kommunbidrag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008 DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014

DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014 DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014 Fortsatt lönsam tillväxt Tredje kvartalet Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet med 17% till 13,0 Mkr (11,2) Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Kvartalsrapport Q1 2006 Publiceras 2006-04-21 Order på Mobile Suite till DWP i England värd 648 tkr Två nya produkter har lanserats SIM-id Cloner samt HeXRY Förnyelsegraden av årslicenser har varit 96%

Läs mer

HÄNDELSER INTRÄFFADE EFTER PERIODENS SLUT

HÄNDELSER INTRÄFFADE EFTER PERIODENS SLUT Delårsrapport januari - september 2003 Optoventkoncernen Optovent AB (publ) är ett medicintekniskt företag, vars affärsidé är att utveckla och marknadsföra innovativa system och teknikplattformar för säker

Läs mer