Lunnevads folkhögskola Delårsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 08 2015"

Transkript

1 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 08 Januari augusti Datum: Diarienummer: Lu 19/

2 Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet... 3 Bedömning av måluppfyllelse... 3 Väsentliga insatser och resultat... 4 nyckelindikatorer - medborgarperspektivet... 4 Processperspektivet... 6 Bedömning av måluppfyllelse... 6 Väsentliga insatser och resultat... 6 nyckelindikatorer - processperspektivet... 7 Medarbetarperspektivet... 9 Bedömning av måluppfyllelse... 9 Väsentliga insatser och resultat... 9 nyckelindikatorer - medarbetarperspektivet Ekonomiperspektivet Bedömning av måluppfyllelse Väsentliga insatser och resultat nyckelindikatorer - ekonomiperspektivet Fördjupad ekonomisk analys Resultat per verksamhetsområde (Mkr) Bilaga 1: Helårsbedömning

3 Produktionsenhetschefens reflektion I början av juni vinkade vi farväl till eleverna från läsåret 2014/15, och det är som alltid både glädje och vemod i de ögonblicken. Flera av dem får vi träffa igen, då de fortsätter sina studier i augusti, medan andra elever nu är klara med sin utbildning hos oss och redo för nästa steg. Om jag med några få ord ska sammanfatta läsåret ur ett elevperspektiv så kan det låta så här: lugn och fin stämning både vad gäller undervisning och internatboende. Man har trivts, lärt sig och utvecklats mycket. Liksom förra läsåret så var nästan samtliga elever mycket nöjda med lärarnas kompetens och engagemang, (otroliga 97 % ansåg detta), likaså fick kök & städ och administration högt betyg och många positiva kommentarer. Det känns fint att få ett kvitto på att eleverna uppskattar det arbete personalen gör. Våra nyckelindikatorer som handlar om undervisning av hög kvalitet, kompetenta lärare, bra bemötande och engagerad personal är uppnådda med råge. Vi väljer dock att ha nyckeltalen kvar för att säkerställa utbildning av hög kvalitet. I den årliga elevenkäten som görs i maj, har eleverna möjlighet, att förutom att svara på enkätfrågorna, skriva fritt kring olika frågor, t ex denna: Sammanfatta och skriv ned de tre bästa intrycken från studietiden på Lunnevad. Här kommer några av elevernas svar: Lunnevad har hjälpt mig att inse att jag faktiskt klarar studier. Bra lärare, helt enkelt en toppenskola! Lärarna är öppna till olika former av inlärning och försöker ta med så många arbetssätt som möjligt i sina kurser så att alla har så bra chans som möjligt att lyckas. Ambitiösa och drivna kurskamrater och lärare har inspirerat mig mycket. Jag har hittat min egen väg i musiken här på Lunnevad och är ytterst tacksam för att jag fått göra det. Jag har trivts väldigt bra på internatet och all personal är så trevlig och hjälpsam Valet mellan att gå en akademisk utbildning eller gå på Lunnevads konstlinje, är det bästa valet jag gjort! Jag har fått allt jag blivit lovad. Det är så kompetenta och engagerade lärare, jättehög nivå, älskar bredden i dansutbildningen och allt är väldigt roligt! När jag sammanfattar ur ett personalperspektiv, så framträder en mer tudelad bild. Vårt totalresultat i medarbetarenkäten ger oss en topplacering i regionen, inom alla områden, vilket är mycket glädjande. Dock har ett av arbetslagen av olika skäl inte fått till ett fungerande/ gott arbetsklimat inom sin grupp, vilket har slitit på både ledning och medarbetare. Inför läsårsstart bedömer jag att vi har goda förutsättningar att arbetslaget ska fungera på ett bra sätt. Den demografiska minskningen som rört sig genom grund- och gymnasieskolan under de senaste åren, med sjunkande elevantal som följd, har nu nått de åldersgrupper som i huvudsak är Lunnevads målgrupp, åringarna. Redan förra året sjönk antalet ansökningar lite grann. Till läsåret /16 har de sjunkit ytterligare något; från 578 till 563stycken. Jag bedömer att vi ändå har ett bra läge, då Lunnevad är en attraktiv skola att studera vid och vi fyller våra 180 platser utan problem. Vi är dock bekymrade över att antalet kvalificerade sökande till musiklinjens klassiska inriktning fortsätter att minska. Det verkar vara ett nationellt problem, bilden ser likadan ut hos övriga klassiska musiklinjer i landet. Under läsåret har arbetslagen på olika sätt arbetat med framgångsfaktorn Lärande av andra och varandra. Man har jobbskuggat andra yrkeskategorier och besökt varandras lektioner. Den pedagogiska personalen har dessutom haft två pedagogiska forum, där fokus varit på erfarenhetsutbyte över ämnesgränser. Vi planerar att utveckla de pedagogiska mötena under nästa läsår. Behov och förutsättningar för att arbeta med utvecklingsidéer/projekt inom de enskilda arbetslagen, varierar naturligtvis. Samtliga arbetslag har under läsåret genomför minst ett projekt utifrån sina egna idéer utifrån framgångsfaktor Stimulera arbetslagens initiativkraft. Ett exempel är hur musiklinjen valt att fördjupa sig i genusfrågor, både generellt och hur detta märks inom 1

4 musikervärlden. Man har följt en webbaserad kurs Genusmedveten undervisning vid Linköpings universitet och kommer att fortsätta arbetet med genusperspektiv även under nästa läsår. För framgångsfaktorn Internationellt perspektiv i utbildningarna vill jag lyfta fram danslinjens påbörjade samarbete med dansutbildningen Institute of The Arts i Barcelona om fortsatta samarbeten och hur de ska organiseras. I detta ingår lärarutbyte, studiebesök av elever, framtida samarbete kring föreställning/festival samt audition till denna högskoleutbildning i våra lokaler i Linköping. Den specialpedagogiska verksamheten Längan har fungerat bra under läsåret som gått. Det är fint att se hur några av Längan-eleverna, allteftersom tiden gått och de känner sig trygga, mer och mer vågat delta i övriga aktiviteter på skolan. Även detta läsår har vi haft många elever med någon form av funktionsnedsättning på allmän kurs. Vi har ökat lärartätheten ytterligare för att kunna ge eleverna det stöd som krävs. Detta har inneburit ökade lönekostnader jämfört med budget, vilket till viss del kompenseras av ökat förstärkningsbidrag och tilldelning av extra platser på allmän kurs. Sommaren blev en framgångssommar vad gäller externa bokningar. Det känns nu som att vi lyckats etablera Lunnevad som en bra plats ha läger/kurser på. Några exempel: våra kära tangodansare återkom även i år med över 100 personer för att dansa argentinsk tango över midsommarhelgen. Svenska ungdomslandslaget i både blås-och stråkmusik valde i år att förlägga sina sommarläger på Lunnevad. Ca 100 ungdomar vistades då en dryg vecka på skolan. Tranås Kulturskola var här med ett 60-tal elever, samtidigt som den internationella cellokursen EXPANSION kördes för tredje året i rad. Sommarsäsongen avslutades med att Linköpings universitet valde att förlägga en global etikkonferens med 100 deltagare hos oss. Det ekonomiska målet för nyckelindikatorn Bättre nyttjande av skolans lokaler och utrustning under lov är redan uppnått. Som vanligt avslutar jag min reflektion med några ord om dansbygget. Landstingsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde i december 2014 att en förprojektering ska genomföras. Nu, äntligen är en projektledare utsedd, startmöte inbokat och arkitekt vidtalad Det känns nästan läge att citera en välkänd reklamtext: Plötsligt händer det! Lunnevads folkhögskola Annika Bodelius 2

5 Medborgar-/kundperspektivet Strategiskt mål Strategiskt mål 1 Nöjda elever genom att ha hög kvalitet på undervisningen, stimulera till delaktighet och eget ansvar Strategiskt mål 2 Engagerad personal som bryr sig om elevens välbefinnande Strategiskt mål 3 Skolans miljö stimulerar till engagemang och delaktiga elever upp - fyllelse Framgångsfaktorer Undervisning av hög kvalitet Eleven har stimulerats till eget ansvar för lärandet Lärarna är engagerade i sitt yrkesutövande Icke undervisande personal har ett bra bemötande Personalen bryr sig om eleven och hans/hennes sociala välbefinnande Forum för delaktighet finns och nyttjas av eleverna - elevdemokrati Möjlighet att påverka sin skol- /livssituation Resultat Bedömning av måluppfyllelse för nyckelindikatorer i detta perspektiv har samlats in i maj i elevenkäten som skolans elever besvarar. Elevenkäten har visat mycket fint resultat. På frågan om man som elev upplever att man har stimulerats till eget ansvar svarar 18 personer av totalt 128 respondenter Instämmer delvis. Detta sänker det positiva resultatet till 86 %. Även om Instämmer delvis kan ses som ett positivt svar, har vi valt att endast ha med instämmer helt och instämmer i stort i resultatet, 86 %. Värt att notera är att ingen av eleverna har svarat Instämmer inte alls på frågan. Vi väljer därför att sätta grön färgmarkering på vårt strategiska mål 1. Det är roligt att konstatera att vi har engagerad personal som bryr sig om elevernas välbefinnande. Samtliga yrkeskategorier får högt betyg. Mellan 92-94% av eleverna upplever att personalen är engagerad och bryr sig om dem. 92 % av eleverna anger att de har möjlighet att påverka sin skol- och livssituation. Vi tolkar att de demokratiska arenor och forum för delaktighet finns och nyttjas av eleverna (elevdemokrati). Exempel på arenor som skolan erbjuder eleverna är skolans klotterplank, linjeforum, möjlighet att delta vid möten med skolans ledningsgrupp. Liksom föregående år har engagemanget varit stort i början av läsåret, för att sedan avta ju längre tiden går. Även under det här läsåret har och kommer vi att satsa lite extra på hälsa och välmående, både för elever och för personal. Alla nya elever kommer att erbjudits ett hälsosamtal med skolans kurator. Elevvårdsteamet kommer att stöttat elever som har behov av detta. 3

6 Efter att vi justerat elevenkätens frågebatteri upptäckte vi att ett antal frågor kring nyttjandegraden av forum för delaktighet fallit bort. Vi kommer att se över enkäten i samband med att vi justerar verksamhetsplanen för Väsentliga insatser och resultat Under året har vi arbetat med att stärka elevernas delaktighet genom flera olika typer av sammankomster varje vecka på respektive linje. Det är uppskattat av både elever och lärare. Under läsåret väcktes en idé om att ha ett projekt för att stärka gemenskapen på Allmän kurs ett frivilligt kulturkafé på fredagseftermiddagar, där elever och lärare kan mötas och spela för varandra och njuta av en kopp kaffe. Vi tycker att detta är en bra början och hoppas på en fortsättning. Konsteleverna har arbetat med flera utställningar, bl a i Naturrum vid Tåkern, på Tekniska verken och så den riktigt stora utställningen på Galleri Vända Sida i Linköping. På musiklinjen genomfördes under våren i stort sett varje vecka en eller flera konserter av och med eleverna själva. Den årliga turnéveckan genomfördes i slutet av januari med stor framgång. Skolan fick ta emot många tacksamma mail från arrangörer som anlitat våra turnégrupper. Danslärarna har arbetat med att stärka sina elever på olika sätt, bl a har man gjort en tydligare struktur för utvecklingsdagboken, för att få till en bättre struktur uppföljning och att behovet av antalet enskilda elevsamtal, då kan minska. Danseleverna har under tidig vår arbetat fram manus, koreografi och musiksättning till den stora slutproduktion Operation 512 som visades i Dansens hus med tre öppna föreställningar och flera skolföreställningar. nyckelindikatorer - medborgarperspektivet Strategiskt mål Nöjda elever genom att ha hög kvalitet på undervisningen, stimulera till delaktighet och eget ansvar Undervisning av hög kvalitet Eleven har stimulerats till eget ansvar för lärandet Lärarna är engagerade i sitt yrkesutövande Andel nöjda elever som uppger att de fått en undervisning av hög kvalitet. Andel elever som uppger att de stimulerats till att ta ökat eget ansvar för sitt lärande. Andel elever som anser att lärarna är engagerade i sitt yrkesutövande. 92 % 91 % 97 % 90 % 90 % 90 % uppfyllelse 97 % 86 % 96 % 4

7 Strategiskt mål Engagerad personal som bryr sig om elevens välbefinnande Icke undervisande personal har ett bra bemötande Personalen bryr sig om eleven och hans/hennes sociala välbefinnande Andel elever som anser att kontakt och bemötande från icke undervisande personal är bra. Andel elever som anser att personalen bryr sig om elevens sociala välbefinnande. 91 % : 91 % 90 % 90 % 92 % 94 % Strategiskt mål Skolans miljö stimulerar till engagemang och delaktiga elever Forum för delaktighet finns och nyttjas av eleverna - elevdemokrati Möjlighet att påverka sin skol-/livssituation Andel elever som nyttjar de former för delaktighet som finns på skolan. Andel elever som upplever att de kan påverka sin skol- & livssituation.* *)Nyckelindikatorn är ny för varför inget ingångsvärde finns. : 88 % 90 % saknas 85 % Ej längre mätbart 92 % uppfyllelse uppfyllelse 5

8 Processperspektivet Strategiskt mål Utvärdera och utveckla skolans verksamheter för att säkerställa att våra marknadsandelar behålls. Resurseffektiv och kretsloppsanpassad verksamhet med minsta möjliga klimatpåverkan. upp - fyllelse Framgångsfaktorer Lärande av andra och varandra. Tillföra internationellt perspektiv i utbildningarna. Anpassning till rådande behov hos eleverna. Möjlighet till individualisering. Stimulera arbetslagens initiativkraft. Verksamhetsförbättringar utifrån elevenkäten. Öka elevernas och medarbetarnas medvetenhet kring hållbar utveckling. Öka elevernas och medarbetarnas medvetenhet kring hållbar utveckling. Miljömärkta livsmedel används vid matlagning. KRAV-märkta livsmedel används vid matlagning. Styrning som stödjer ett systematiskt miljöarbete. Resultat Bedömning av måluppfyllelse Samtliga mål i processperspektivet är uppfyllda. Väsentliga insatser och resultat Utvärdera och utveckla skolans verksamheter för att säkerställa att våra marknadsandelar behålls Alla arbetslag har jobbskuggat en kollega vid ett eller flera tillfällen. Det har varit uppskattat om än knepigt att få till schemamässigt. Danslinjen har samarbete med två utbildningsanordnare i Europa; Institute of the Arts i Barcelona och Västra Nylands folkhögskola i Finland. Här har vi haft både lärare- och elevutbyten/studiebesök. Lärarlaget för Allmän kurs åkte under våren till Jämshög folkhögskola för att titta på hur de arbetar med projektarbete, profiler, friskvård och kursråd. De följde arbetet under två dagar och samtalade med lärare och elever. De fick med sig användbara idéer hem. 6

9 Konstlinjen fick äran att göra sommarens externa utställning i Naturum Tåkern. Man skapade fantastiska konstverk, kläder, lampor mm enbart av vass, vilket var temat för utställningen. Tiotusentals personer har besökt Naturum under våren och sommaren, vilket har gett Lunnevads Konstlinje en mycket värdefull exponering och marknadsföring. Resultatet från elevenkäten våren har analyserats i respektive arbetslag och eventuella justeringar har noterats och vidtagits. Exempelvis har köket kvalitetssäkrat hanteringen av specialkosten. Vaktmästarna har börjat lämna ett besöksmeddelande efter åtgärd i samband med felanmälan. Musiklinjen har utifrån förslag i elevenkäten tagit fram en spotify-spellista med kvinnliga jazzmusiker (genustänkande). De har även genomfört en inventering av nya externa konsertlokaler. Konstlinjen har utifrån elevenkäten gjort förändringar i schemat samt justerat i upplägget i ämnet digital bild. Resurseffektiv och kretsloppsanpassad verksamhet med minsta möjliga klimatpåverkan Vi är nöjda och stolta över vårt arbete med miljö och hållbar utveckling. Alla målen är uppnådda. Hälften av all mat som vi tillagar och serverar på skolan är antingen miljö- eller kravmärkt. Vi har också lyckats minska matsvinnet avsevärt. Eleverna uppskattar skolans miljöarbete och har angett det i fritextsvaren i elevenkäten. I våras ordnade vi ett forum där vi gick igenom Region Östergötlands studiematerial Vårda miljön. Där enades vi om ett antal områden som vi jobbar vidare med. Respektive enhetschef arbetar tillsammans med sina medarbetare för att nå de uppsatta målen. När det gäller pappersförbrukningen (kopiering och utskrifter) har den minskat med över 10 % sedan föregående mätning. nyckelindikatorer - processperspektivet Strategiskt mål Utvärdera och utveckla skolans verksamheter för att säkerställa att våra marknadsandelar behålls. Lärande av andra och varandra. Tillföra internationellt perspektiv i utbildningarna. Anpassning till rådande behov hos eleverna Möjlighet till individualisering. Stimulera arbetslagens initiativkraft. Kollegialt lärande i form av jobbskuggning. Lärande av andra: studiebesök och konferenser Samarbete med andra utbildningsanordnare internationellt Hög svarsfrekvens på elevenkäten Andel elever som anser att svårighetsgrad på lektioner anpassas utifrån elevens behov. Antal genomförda utvecklingsprojekt utifrån arbetslagens egna idéer. 4 av skolans 6 arbetslag har genomfört 3 aktiviteter enl. N1 Saknas Varje arbetslag ska genomföra 3 aktiviteter. 1 st : 78 % 75 % : 87 % Saknas 6 av 6 arbetslag har genomfört 3 aktiviteter 2 st (danslinjen) uppfyllelse 78 % 85 % 92 % 1 per arbetslag 6 av 6 arbetslag har genomfört minst 1 7

10 Verksamhetsförbättringar utifrån elevenkäten. Antal utförda förbättringar (kopplade till elevenkäten) Saknas 2 per arbetslag projekt 2 per arbetslag Strategiskt mål Resurseffektiv och kretsloppsanpassad verksamhet med minsta möjliga klimatpåverkan Öka elevernas och medarbetarnas medvetenhet kring hållbar utveckling Öka elevernas och medarbetarnas medvetenhet kring hållbar utveckling. Miljömärkta livsmedel används vid matlagning KRAV-märkta livsmedel används vid matlagning. Styrning som stödjer ett systematiskt miljöarbete Att endast en liten mängd matrester slängs i matsal och kök vid frukost, lunch och middag Anordna Storforum (dvs utbildningsdag för alla elever och all personal) ang miljö. Andel miljömärkta livsmedel. Andel KRAV-märkta livsmedel. Minska pappersförbrukning genom ökat användande av interaktiv utrustning såsom takprojektor, ipad & dropbox för åtkomst av dokument /03: 30g/portion Maxvärde 58g/portion 1 1 per läsår /03: 50 % /03: 40 % utskrifter/kopior (jan-aug) 50 % Minimum 40 % Ska minska : 30g/portion uppfyllelse : 1 : 50 % : 40 % : utskrifter/kopior (jan-aug) 8

11 Medarbetarperspektivet Strategiskt mål Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat Förankrad och motiverande lön och löneutveckling Hälsofrämjande arbetsplats Bedömning av måluppfyllelse upp - fyllelse Framgångsfaktorer Upprätta individuella utvecklingsplaner och avsätta tid och resurser för att bibehålla och utveckla personalens kompetens. Gott ledarskap/delaktiga medarbetare. Kända lönekriterier Att medarbetare har god kunskap om livsstilens betydelse för den egna hälsan Resultat I årets medarbetaruppföljning var Lunnevad det centrum inom regionen som fick allra högst resultat på Ledning (82). Vi väljer därför att sätta grönt för vårt strategiska mål Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat, trots att vi inte nådde ända fram när det gäller andelen personal som har en utvecklingsplan. Som tidigare nämnts, så var det i våras ett arbetslag som inte fungerade optimalt och där några av medarbetarna inte ansåg att de haft ett utvecklingssamtal eller utvecklingsplan, trots att detta genomförts. Vi bedömer att vi har förutsättningar att uppnå målet för en hälsofrämjande arbetsplats vid mätningen vid årets slut. Väsentliga insatser och resultat Under våren har vår målstyrda lönemodell som sjösattes 2014, förankrats i både samverkansgrupp och hos lönesättande chefer. Vi ser av medarbetaruppföljningen att 80 % av medarbetarna idag anger att man känner till lönekriterierna. Under området hälsofrämjande arbetsplats har vi under våren deltagit i Blodomloppet med sex lag. Även Lunnelunken, skolans eget motionslopp, genomfördes i början på juni. Detta var mycket uppskattat. Lunnekören där både elever och personal deltar, har övat regelbundet och uppträdde tillsammans med skolans Kammarkör och orkester vid skolans stora Finalkonsert i maj. Förutom att kropp och själ stimuleras, bidrar Lunnekören också till nya möten mellan elev- och personalgrupper. Dock mäts inte antal erbjudna friskvårdsaktiviteter förrän vid årets slut. 9

12 nyckelindikatorer - medarbetarperspektivet Strategiskt mål Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat Upprätta individuella utvecklingsplaner och avsätta tid och resurser för att bibehålla och utveckla personalens kompetens. Gott ledarskap/delaktiga medarbetare Andel medarbetare med individuella utvecklingsplaner Genomsnittlig indexnivå för medarbetare inom perspektiven Ledning/Situation *) Index baserat på svarsfördelning maxvärde = 100 Mättidpunkt: 90 % Mättidpunkt: 83/83 % 90 % 86 % 80/80 % 82/84 % Strategiskt mål Förankrad och motiverande lön och löneutveckling Kända lönekriterier Andel medarbetare som känner till lönekriterierna Mättidpunkt: 74 % 80 % uppfyllelse uppfyllelse 80 % Strategiskt mål Hälsofrämjande arbetsplats Att medarbetare har god kunskap om livsstilens betydelse för den egna hälsan Antal erbjudna friskvårdsaktiviteter 2014/12 4 st 3 st Mättidpunkt: /12 saknas uppfyllelse 10

13 Ekonomiperspektivet Strategiskt mål Ekonomin ska ge handlingsfrihet Effektivt resursutnyttjande Högt söktryck Bedömning av måluppfyllelse upp - fyllelse Framgångsfaktorer Beläggning internat Uppfylla kriterier för att nå maximal nivå på statsbidraget Bättre utnyttjande av skolans lokaler o utrustning under lov Utnyttja solenergi Hög efterfrågan på våra kurser Resultat Lunnevad har fortsatt god ekonomi. I och med att vi har och har haft hög beläggning på både kurser, internatboende och externa bokningar så har vi goda förutsättningar att ha en ekonomi som ger handlingsfrihet. Det förväntade överskottet om 200 tkr avser ökat resultat från konferensverksamheten. Vi har fortsatt hög andel elever på allmän kurs och hög lärartäthet. I och med det har vi uppnått målet Uppfylla kriterierna för att nå maximal nivå på statsbidraget. Under sommarlovets 12 veckor har skolan varit stängd endast i fyra av dessa. Övriga veckor har vi huserat olika typer av externa kurser och konferenser, samt skolans egna sommarkurser. Detta har medfört ett positivt överskott. Vi trodde att vi skulle ha kommit längre i arbetet med införande av solpaneler men så är inte fallet. I dagsläget har vi haft ett möte med FM centrums energicontroller för att diskutera vårt intresse av att vara med i regionens projekt om införande av solpaneler. Vi anser dock att vi har uppnått målet med effektivt resursutnyttjande då bättre utnyttjande av skolans lokaler och utrustning väger tyngre än att vi inte har satt upp solpaneler. Vi anger röd färgmarkering för Högt söktryck då två av våra fyra linjer inte riktigt uppnår målen. Väsentliga insatser och resultat Vi har i årets verksamhetsplan tagit fram några nya framgångsfaktorer som ska hjälpa till att mäta den ekonomiska framgången. Inom målet Ekonomin ska ge handlingsfrihet har vi framgångsfaktorerna Beläggning på internatet och Uppfylla kriterier för att nå maximal nivå på statsbidraget. Båda dessa har stor betydelse för att vi ska ha en ekonomi i balans. I och med detta är det positivt att båda dessa mål är uppnådda. Under nästa strategiska mål Effektivt resursutnyttjande har vi framgångsfaktorerna Bättre nyttjande av skolans lokaler under lov och Utnyttja solenergi. Skolan erbjuder sommarkurser i egen regi och vi upplåter lokaler till externa kurser/konferenser (se PE-chefs reflektion). Vi har två 11

14 syften med detta, dels att marknadsföra skolan och dels att få in extra intäkter. Detta är bra både för marknadsföring av skolan och för skolans ekonomi. I det sista strategiska målet, Högt söktryck med framgångsfaktorn Hög efterfrågan på våra kurser, har vi valt att sänka våra målvärden något. Den demografiska nedgången i den åldersgrupp som de flesta av våra elever tillhör, säger att vi kommer att ha mindre årskullar de närmaste åren. Detta har nu delvis visat sig i och med något minskat söktryck på två av våra fyra linjer. nyckelindikatorer - ekonomiperspektivet Strategiskt mål Ekonomin ska ge handlingsfrihet Beläggning internat Andel uthyrda rum /03 97 % Uppfylla kriterier för att nå maximal nivå på statsbidraget Andel elever på allmän kurs Lärartäthet Antal elever mäts 15:e kursdagen på terminen. dv= deltagarveckor. /01 28 % 2014/12 2,3 helårstjänster/ 1000 dv 95 % 15 % av den verksamhet som vi rapporterar som underlag för statsbidrag 1,8 helårstjänster/ 1000 dv uppfyllelse 96 % 30 % 2,6 helårstjänster /1000 dv Strategiskt mål Effektivt resursutnyttjande Bättre nyttjande av skolans lokaler o utrustning under lov Utnyttja solenergi Ek resultat från externa kurser o konferenser ska öka. Öka antalet deltagare i sommarkurser Montera solceller på tak i söderläge 237 tkr 27 st tkr *) 35 st 1 uppfyllelse 351 tkr 32 st 0 Strategiskt mål Högt söktryck Hög efterfrågan på våra kurser Antal sökande per ledig plats (för respektive linje) vid sista ansökningsdag AK 1,9 Dans 4,5 Konst 1,5 Musik 5,4 AK 1,5 Dans 5,0 Konst 1,5 Musik 5,0 AK 1,7 Dans 4,7 Konst 1,3 Musik 5,2 uppfyllelse 12

15 Fördjupad ekonomisk analys Positivt för en ekonomi som ska ge handlingsfrihet är att internatet har haft hög beläggning under vt. Andelen elever på allmän kurs är också avsevärt högre under vårterminen än det uppsatta målet för. Detta har förstås positiv påverkan på vårt resultat. För målen om effektivt resursutnyttjande är det positivt att det har genomförts många sommarkurser (både våra egna och med externa kursarrangörer) även om vi på grund av sjukdom inte helt kunnat fakturera allt vidare och intäkterna därmed inte är helt fastställda. Resultat per verksamhetsområde (Mkr) Verksamhetsområde/klinik Helårsbedömning Budget Bokslut 2014 Lunnevads folkhögskola 0,2 0,0 0,6 Övrigt Summa 0,2 0,0 0,6 13

16 Bilaga Lunnevads folkhögskola Helårsbedömning 08 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Ack 08 Budget Bokslut 2014 Not Intäkter Patientavg sjukvård/tandvård Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen:

17 Bilaga Lunnevads folkhögskola Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 200 Justering för av- och nedskrivningar 238 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 438 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 438 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar -500 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Bidrag materiell anläggningstillgång (långfristig skuld) Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -500 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde -62 Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Noter till kassaflödesanalysen:

18 Investeringsredovisning Bilaga 1 Investeringar Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Budget Bokslut 2014 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till investeringsredovisning:

19 Bilaga Lunnevads folkhögskola Balansräkning (tkr) UB Aktuell helårsbed IB Bokslut 2014 Not TILLGÅNGAR Inventarier Datautrustning 0 21 Summa Anläggningstillgångar Förråd mm Förutbet kostn upplupna intäkt Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Årets resultat Summa Verksamhetens eget kapital Semlöneskuld okomp övertid mm Upplupna kostn förutbet intäkt Övriga kortfristiga skulder 4 4 Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen:

Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 04 2015

Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 04 2015 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 04 Januari april Datum: -05-13 Diarienummer: Lu 6/ www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet... 3 Bedömning av måluppfyllelse... 3

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU 2014-12

Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU 2014-12 Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola Dnr LU 2014-12 Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 3 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Lunnevads folkhögskola Prel verksamhetsplan 2016 inklusive årsbudget

Lunnevads folkhögskola Prel verksamhetsplan 2016 inklusive årsbudget + Lunnevads folkhögskola Prel verksamhetsplan 2016 inklusive årsbudget (Lunnevads folkhögskola) (Dnr Lu 20 / 2015) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN... 3

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola 2009-09-21 sidan 2 av 16 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum -04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2014. Lunnevads folkhögskola. www.regionostergotland.se. Dnr 2015-01

Årsredovisning 2014. Lunnevads folkhögskola. www.regionostergotland.se. Dnr 2015-01 Lunnevads folkhögskola www.regionostergotland.se Dnr 2015-01 Innehållsförteckning PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION 3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN 6 OMVÄRLDSANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING 10 MEDBORGAR-/

Läs mer

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr. Till Landstingsstyrelsen Närsjukvården i centrala Östergötland Helårsbedömning 08 2005 I helårsbedömningen befaras ett underskott efter åtgärder på 30 mkr. För att hantera underskottet krävs i första hand

Läs mer

Årsredovisning 2007 Folktandvården

Årsredovisning 2007 Folktandvården Årsredovisning 2007 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor Bilaga 1, RESULTATRÄKNING,

Läs mer

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Lunnevads folkhögskola verksamhetsplan 2015 inklusive årsbudget

Lunnevads folkhögskola verksamhetsplan 2015 inklusive årsbudget Lunnevads folkhögskola verksamhetsplan inklusive årsbudget Lunnevads folkhögskola D Lu 19 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 VISION (OCH VERKSAMHETSIDÉ)... 3 MEDBORGAR-/KUNDPERSPEKTIVET...

Läs mer

Delårsrapport Jan-mars 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU

Delårsrapport Jan-mars 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU Delårsrapport Jan-mars 2014 Lunnevads folkhögskola Dnr LU 2014-12 Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget

Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget 1 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 4 3. Processperspektivet 5 4. Medarbetarperspektivet

Läs mer

Ledningsstaben Annika Hjertkvist

Ledningsstaben Annika Hjertkvist Blankett 1 Ledningsstaben 2005-04-27 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag

Läs mer

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Förvalta och vidareutveckla vård och verksamhetssystem IT centrum Leverera Leda och fungerande genomföra centrala tjänster inom utvecklingsprojekt IT infrastruktur

Läs mer

Årsredovisning 2012. Informationscentrum

Årsredovisning 2012. Informationscentrum Årsredovisning 2012 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Presentation av produktionsenheten 2 Uppdrag och Vision 3 Omvärldsanalys och framtidsbedömning

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum. SinnesCentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum. SinnesCentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum SinnesCentrum i Östergötland 2011-04 -20 sidan 2 av 15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för Skurups folkhögskola 2015

Årsredovisning för Skurups folkhögskola 2015 Årsredovisning för Skurups folkhögskola 2015 2 (12) Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten grundades 1888

Läs mer

Vi har utgått från verksamhetsplan 10/11, utvärderingar, enkäter, betygsresultat, närvarostatistik, arbetsplan för profilen, mm.

Vi har utgått från verksamhetsplan 10/11, utvärderingar, enkäter, betygsresultat, närvarostatistik, arbetsplan för profilen, mm. Verksamhetsberättelse för SPSP-arbetslaget läsåret 10-11 Enhet: Uppgiftslämnare: Kontaktperson: Rekarnegymnasiet SPSP-laget Sahra Holmgren (Hg) 1. Underlag och rutiner för att skriva verksamhetsberättelsen

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport 03 2013 2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet

Läs mer

Delårsrapport. Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola. DNR Lu11/2013

Delårsrapport. Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola. DNR Lu11/2013 Delårsrapport Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola DNR Lu11/2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Vision På Emanuelskolan har eleverna en fysiskt bra arbetsmiljö, är trygga och trivs i skolan. Man kan komma till skolan som man är och man utvecklas som

Läs mer

Detaljbudget 2014 Billströmska folkhögskolan. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag.

Detaljbudget 2014 Billströmska folkhögskolan. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag. Sida 1(8) Detaljbudget 2014 Billströmska folkhögskolan 1. Sammanfattning De ekonomiska förutsättningarna blir något sämre för Billströmska folkhögskolan 2014, jämfört med de senaste åren. Statsbidraget

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM Delårsrapport jan-mar 2010. SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm, Sverige 1 2 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm,

Läs mer

Arbetsplan/Beskrivning

Arbetsplan/Beskrivning VRENA FRISKOLA Arbetsplan/Beskrivning Läsåret 2013/2014 ARBETSPLAN VRENA FRISKOLA LÄSÅRET 13/14 Under läsåret är våra prioriterade utvecklingsområden: - Få fler elever att känna sig trygga och trivas på

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 3, 2015

Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Förskoleområde Östra 1 Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Förskolans

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2003. KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld. Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett:

ÅRSREDOVISNING 2003. KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld. Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett: ÅRSREDOVISNING 2003 KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett: Kvalitetsmässigt rätt val genom: - aktuell kunskap - aktuell pedagogik - anpassat arbetssätt

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 1 2015

Delårsrapport för kvartal 1 2015 Delårsrapport för kvartal 1 2015 conpharm ab (publ) Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Åsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Åsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Åsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. LENA ANDERSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 Åsebro År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 34 33 3 Kommunbidrag

Läs mer

Triona AB. Kvartalsrapport för 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30. Triona AB 1(7) Kvartalsrapport 3 2009

Triona AB. Kvartalsrapport för 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30. Triona AB 1(7) Kvartalsrapport 3 2009 Triona AB 1(7) Kvartalsrapport för Triona AB 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30 Triona AB 2(7) Nyckeltal Nedan redovisas nyckeltal (föregående år inom parentes); Rörelseresultat före skatt och bokslutsdispositioner:

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Rinkebyskolan Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-09 Handläggare Carina Rennermalm Telefon: Till Rinkebyskolan Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Förslag till beslut Rinkebyskolan 16305 Spånga

Läs mer

Utepedagogik i Örnsköldsviks kommun 2006/2007

Utepedagogik i Örnsköldsviks kommun 2006/2007 1 Utepedagogik i Örnsköldsviks kommun 2006/2007 Under några månader runt årsskiftet 2006/2007 har ett antal förskolor besökts i Örnsköldsviks kommun. Syftet var att undersöka hur arbetet med utepedagogik

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL KULTURSKOLAN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL KULTURSKOLAN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL KULTURSKOLAN INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. MÅL OCH SATSNINGAR 4. RAPPORTERING 5. BUDGET 6. UPPGIFTSMÅTT BILAGOR FÖR UPPFÖLJNING

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08

KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08 KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08 REKTORS KVALITETSRAPPORT 1 FÖRBÄTTRINGAR Vilka förbättringar har genomförts under året och vilka resultat ha de gett?

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor 1 (15) Utbildningsförvaltningen 2015-06-08 Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor Innehåll Inledning... 1 Vision... 2 Uppdrag och mål... 2 Pedagogiskt ledarskap... 2 Hur

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Niomånaderssrapport 2005 Publiceras 2005-10-21.XRY har nu sålts och levererats till över 20 länder världen över Fler länder väljer XRY som standard Nettoomsättningen ökade med 155% jämfört med samma period

Läs mer

Pedagogiskt nätverk skolkultur

Pedagogiskt nätverk skolkultur Pedagogiskt nätverk skolkultur Kundvalskontoret Upplands Väsby kommun 2013 Rapport Nätverksledare Linda Ireblad Harris 21013-12-07 08-594 213 60 Dnr: linda.irebladharris@vittra.se UBN/2014:15 Utbildningsnämnden

Läs mer

Kvalitetsuppföljning för halvåret, läsåret 2014/2015 Årsbokslut 2014. Kvalitetsuppföljning ht 2014

Kvalitetsuppföljning för halvåret, läsåret 2014/2015 Årsbokslut 2014. Kvalitetsuppföljning ht 2014 Förskola/Skola Kvalitetsuppföljning för halvåret, läsåret 2014/2015 Årsbokslut 2014 Stenhamra och Uppgårdskolan Rektor: Lillemor Bergquist Tel: 08-124 57 804 1. Inledning Kvalitetsuppföljning ht 2014 Uppgårdskolan

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1(8) Förvaltningsberättelse Berzelius Clinical Research Center 2001 2(8) Förvaltningsberättelse för Berzelius Clinical Research Center 2001. Introduktion Linköping 2005-07-191-03-27 Sammanfattning Berzelius

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan. En del av det livslånga lärandet

Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan. En del av det livslånga lärandet Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan En del av det livslånga lärandet Innehållsförteckning Inledning...3 Verksamhetsperspektiv...5 Prioriterade mål... Resultat och måluppfyllelse... Medborgarperspektiv...6

Läs mer

FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT 150501-160430

FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT 150501-160430 F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e N I B F Å r s m ö t e 2 0 1 6 Sida 1 2016-05-17 FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT 150501-160430 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e N I B F

Läs mer

Vindico Group AB (publ)

Vindico Group AB (publ) Sida 1 av 11 Vindico Group AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01 2016-03-31 Rapportperioden 2016-01-01 2016-03-31 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med Q1 2015 och uppgick till 1 640

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 Nätraälven högst i Sverige! (Sommarjobbaren Veronica Norberg på Kebnekaises topp sommaren 2014) Nätraälvens Virkesförsäljningsförening ÅRSREDOVISNING 2008/2009 1 (12) Styrelsen

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30 Online Brands Nordic AB (publ) Positivt kassaflöde och 80 % tillväxt i e-handeln Sammanfattning av andra kvartalet 2015 Rörelsens intäkter uppgick till 5 117 TSEK (3

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola

Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola Norra Ängby skola Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-04 Handläggare Kerstin Jansson Telefon: Till Norra Ängby skola Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola Förslag till beslut Norra Ängby skola

Läs mer

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling Årsredovisning 2004 Centrum för verksamhetsutveckling Förvaltningsberättelse för CQ Centrum för verksamhetsutveckling 2004 CQ:s Vision: Steget före. CQ:s Uppdrag: Att stödja verksamhetsansvariga chefer

Läs mer

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision Sida 1(6) Delårsrapport augusti Revision 1. Sammanfattning Revisionen bedriver ett kontinuerligt granskningsarbete i syfte att kunna bedöma om regionens verksamheter har skötts på ett sådant sätt, att

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan mars 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Årsredovisning 2007. Lunnevads folkhögskola

Årsredovisning 2007. Lunnevads folkhögskola Årsredovisning 2007 Lunnevads folkhögskola Sidan 2 av 2 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFEN HAR ORDET PRESENTATION AV LUNNEVADS FOLKHÖGSKOLA 5 UPPDRAG

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Dalkjusans skola 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Dalkjusans skola 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Dalkjusans skola 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Delårsrapport. Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport. Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2003 Publiceras 2003-04-16

Kvartalsrapport Q1-2003 Publiceras 2003-04-16 Kvartalsrapport Q1-2003 Publiceras 2003-04-16 * Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,6 Mkr * Resultatet efter finansiella poster var 0,5 Mkr * Bolaget har tecknat avtal med Schibstedt-gruppen

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Org nr 802005-7132 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen avger följande årsredovising. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Sid 2(6]) Förvaltningsberättelse

Läs mer

BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31

BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31 BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 030 441 78 480 441 Mark Not 2 8 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 3 362 540 483 540 Insats SCB 3 500

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008 - Försäljningen ökade med 33,5% till 11,2 Mkr (8,4) - Resultatet efter finansnetto ökade med 26,4% till 2,4 Mkr (1,9) - Vinsten per aktie efter skatt

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan Beslut Skolinspektionen 2015-08-27 Göteborgs stad infoaeduc.boteborg.se Gymnasieskolenhetschef och rektorer vid Hvitfeldtska gymnasiet mikael.o.karlssonaeduc.ciotebord.se amela.filipovicaeduc.qotebord.se

Läs mer

Årsredovisning 2002. www.lio.se

Årsredovisning 2002. www.lio.se Årsredovisning 2002 www.lio.se PRESENTATION Vid Östgötahälsan bedrivs företagshälsovård. Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården

Läs mer

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb Björklidens Golfklubb Årsredovisning och Koncernårsredovisning för Björklidens Golfklubb 897300-3844 Räkenskapsåret 2014 Björklidens Golfklubb 1(21) Styrelsen för ideella föreningen Björklidens Golfklubb

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för

Läs mer

Bokslutskommuniké 020101-021231

Bokslutskommuniké 020101-021231 Bokslutskommuniké 020101-021231 Verksamhet * Nettoomsättningen under perioden uppgick till 9,5 Mkr (15,7) * Resultatet efter finansiella poster var -4,0 Mkr (-7,9) * Ett besparingsprogram har genomförts

Läs mer

Arbetsplan för Sollidens förskola. Läsåret -11/12

Arbetsplan för Sollidens förskola. Läsåret -11/12 Arbetsplan för Sollidens förskola Läsåret -11/12 FÖRUTSÄTTNINGAR Framtid Vid starten av läsåret 2011/12 öppnas en ny förkola. Sollidens-, Solbergs- och Strandgatans förskolor slås samman i nya lokaler.

Läs mer

Årsberättelse 2013/2014

Årsberättelse 2013/2014 Årsberättelse 2013/2014 Bomhus förskoleområde Förskolechef Ewa Åberg Biträdande förskolechefer Ingrid Ahlén Nina Larsson Eva Lindgren 1 Bomhus förskoleområde 2013/2014 Inom Bomhus förskoleområde finns

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer