Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU 2014-12"

Transkript

1 Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola Dnr LU

2 Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 3 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet 5 Ekonomiperspektivet 6 Fördjupad ekonomisk analys 7 Bilaga 1: Helårsbedömning

3 Delårsrapport Till Landstingsstyrelsen Produktionsenhetschefens reflektion Den fantastiska sommaren 2014 dröjer sig kvar i minnet hos de flesta och på Lunnevad lever den fortfarande kvar i full kraft; i alla fall tänker nog våra elever att den gör det. Utomhuspingis, jamm-konserter under den gamla eken, paddling på Lillån, korvgrillning och allmänt småmysande. Miljön på Lunnevad är vacker, helande och inspirerande. Många av kommentarsvaren i vårens elevenkät tog upp den fina och vänliga miljön på skolan som en viktig anledning till att man trivs så bra. Även i år var de flesta elever mycket nöjda med lärarnas kompetens och engagemang, likaså fick kök & städ och administration högt betyg och många positiva kommentarer. Det känns fint att få ett kvitto på att eleverna uppskattar det arbete personalen gör. Den årliga medarbetaruppföljningen visar också den på att personalen trivs och tycker om sitt arbete. Vi ligger i snitt 6 % över hela landstingets resultat inom samtliga mätområden! Söktrycket till skolan sjönk något jämfört med förra året; 578 sökande mot 626 förra året. Vi känner ingen direkt oro för detta, då vi med lätthet fyller skolans 180 platser och internatet är fullbelagt. Vi kommer dock att ha med det i vår planering av de marknadsföringsinsatser vi planerar inför nästa läsår. Under läsåret 2013/14 fanns en liten grupp elever som tänjde på gränserna vad gäller alkohol/droger och skötsel av såväl de egna studierna som skolanslokaler/internat. Detta ledde till att ledningsgruppen bestämde sig för att göra en ordentlig genomgång med tillhörande revidering av skolans policydokument kring alkohol/droger, ordning/trivsel, närvaro, boende etc. All personal har varit involverad i detta arbete, vilket är viktigt för att de nya rutinerna ska kunna implementeras och få genomslag. Det ska bli mycket intressant att se om/vilka effekter de nya rutinerna får på de elever som började för några veckor sedan. På varje linje finns nu en modell för hur respektive lärarlag arbetar med mentorskap och annan stöttning av elever. Modellerna är anpassade till varje linjes förutsättningar och skiljer sig därför åt. Gemensamt är dock att de ansluter till skolans övergripande mål Stödja och följa upp eleverna så att de utvecklas så långt som var och en förmår, detta mål är i sin tur kopplat till lönebedömning. Vi kommer att ha kvar samma mål även nästa år, det hjälper oss att utveckla, förbättra och hålla den röda tråden i det som är vårt kärnuppdrag. Inför detta läsår satsar vi lite extra på hälsa och välmående, både för elever och personal. Alla nya elever erbjuds ett hälsosamtal med skolans kurator, vi har också skapat ett elevvårdsteam bestående av kurator, husmor och aktuell mentor/linjeledare för att i tidigt skede kunna fånga upp olika behov/problem. För att uppmuntra till möten över linjerna och mellan de olika personalgrupperna (och också ha väldigt roligt), startade vi i september Lunnekören. Det är en kör där alla som går eller arbetar på Lunnevad är välkomna. Kören fick en kanonstart med 35 entusiastiska personer som det dessutom lät riktigt bra om. Den specialpedagogiska verksamheten Längan är sedan förra hösten fullt utbyggd och fungerar mycket bra. Till detta läsår har vi tagit in ytterligare två elever och i med det nått maxtaket (12 elever fördelade på två grupper). Då andelen elever med någon form av funktionsnedsättning, är mycket hög på allmän kurs (60 % under vårterminen), har vi ökat lärartätheten där för att kunna ge eleverna det stöd som krävs. Detta innebär ökade lönekostnader jämfört med budget, vilket till viss del kompenseras av ökat förstärkningsbidrag. Vi har lyckats väldigt bra med våra externa bokningar under året och det ekonomiska målet är redan uppnått. Det är inte bara ekonomiska drivkrafter bakom vår ambition att öka skolans externa verksamhet, utan det är också ett led i vårt marknadsförings- och varumärkesarbete. Några exempel; i somras valde ett av Sveriges främsta ungdomsstorband Brewe House Big Band att förlägga sitt sommarläger och turnévecka till Lunnevad (förmodligen många blivande elever där...) den internationella cellokursen Expansion arrangerades för andra året med världscellisten Mats Lidström som ledare och de 100 tangodansarna från förra sommaren återvände, den här gången var de 140 stycken. Vad gäller skolans egna sommarkurser så fick vi några färre deltagare denna sommar. Vår plan är att köra sommarkurser även nästa år och sedan utvärdera. Projekt Dansbygget som finns i skolans framtidsvision Det kan bli hur bra som helst har gått in i något slags vakuum, det händer ingenting just nu. Planen i våras var att landstingsstyrelsen skulle fatta beslut om en eventuell förprojektering innan sommaren. Detta beslut har skjutits upp två gånger pga. tidsbrist och valrörelse. Just för tillfället ser vi

4

5 Delårsrapport Medborgar-/ kundperspektivet Strategiskt mål Nöjda elever genom att ha hög kvalitet på undervisningen, stimulera till delaktighet och eget ansvar Engagerad personal som bryr sig om elevens välbefinnande Skolans miljö stimulerar till engagemang och delaktiga elever Bedömning av måluppfyllelse Utfall för nyckelindikatorer i detta perspektiv mäts i maj månad då skolans elever besvarar läsårets elevenkät. Verksamhetsmålen är satta under hösten 2013 och första tillfället vi kan mäta årets måluppfyllelse är i maj. Inför verksamhetsplanen 2014 justerade vi ner de tidigare extremt höga målvärdena för vissa nyckelindikatorer. Till exempel hade vi 98 % som målvärde för faktorn Nöjda elever vilket vi nu justerat till 90 % som fortfarande är högt ställt målvärde och en utmaning att nå upp till. Väsentliga insatser och resultat För att sätta fokus på elevens utveckling och möjlighet till att lyckas i sina studier och sina sociala liv arbetar vi inför 2014 med följande mål: Stödja och följa upp eleverna så att de utvecklas så långt som var och en förmår. Detta har också använts i löneöversynen för att ytterligare förstärka detta arbete. För att stärka elevernas förmåga till delaktighet har vi linjesamlingar varje vecka på respektive linje och en gång per månad träffar elevrådet ledningsgruppen. Nöjda elever genom att ha hög kvalitet på undervisningen, stimulera till delaktighet och eget ansvar Samtliga tre nyckelindikatorer är uppfyllda. Målet är nått. Under vårterminen har skolans ledningsgrupp systematiskt arbetat med att omarbeta och förtydliga skolans ordningsregler och alkohol- och drogpolicyn. Nu är språkbruket enkelt och avbyråkratiserat. Risken för fria tolkningar är minimerad. Samtliga personalgrupper har varit delaktiga i detta arbete. Engagerad personal som bryr sig om elevens välbefinnande De båda nyckelindikatorerna är uppfyllda. Målet är nått. Skolans miljö stimulerar till engagemang och delaktiga elever n är inte riktigt uppfylld men vi är på god väg. Målet kommer inte att nås 2014.

6 Delårsrapport Processperspektivet Strategiskt mål Utveckling och anpassning av undervisningsmetoder och kursutbud Minskat resursslöseri på skolan Standardisera och förbättra Bedömning av måluppfyllelse När det gäller måluppfyllelsen är målen satta under hösten 2013 med utgångspunkt att åstadkomma förbättrade resultat under Utveckling och anpassning av undervisningsmetoder och kursutbud Samtliga nyckelindikatorer är uppfyllda. Målet är nått. Minskat resursslöseri på skolan Vi arbetar sedan en längre tid med att minska matsvinnet på skolan. Målet är nått och vi räknar med att bibehålla målet året ut. I år har vi ett nytt miljömål som syftar till att minska skolans pappersförbrukning. Mättillfällen kommer att bli juni och december. Bedömningen är att vi kommer att nå målet fram till årets slut. Att minska förbrukningen av kemiska rengöringsmedel är en process som har pågått under flera år på skolan. Bedömningen är att vi inte kommer att nå målet fram till årets slut. Standardisera och förbättra Vi har haft ambitionen att arbeta med Lean-projekt. Under 2013 introducerades skolans ledningsgrupp med en lean-föreläsning. Vi hade ambition att arbeta vidare med att införa lean i samtliga arbetslag men låg inte i fas med landstingets stödfunktioner för leaninförande. Intresset har därför minskat. Bedömningen är att vi inte kommer att nå målet. Väsentliga insatser och resultat Köks- och städpersonal genomförde ett storforum där samtliga elever och personal deltog. Man fick lära sig källsortering, inte ta större portioner än man äter upp (räkneexempel), städa miljövänligt, alternativ kosthållning m m. Detta har redan givit resultat i form av minskat matsvinn. Vår ambition har varit att fortsätta minskningen av kemiska rengöringsmedel genom att använda ånga i större utsträckning vid städning, istället för kemiska rengöringsmedel. Det har visat sig att utrustningen är tung och därför inte lämplig att använda på alla områden där vi hade planerat. Redan innan vi satte in detta som en nyckelindikator hade vi minskat användningen av kemiska rengöringsmedel 50 %. Men vi hade hoppats på att kunna minska ytterligare med hjälp av att städa mer med ånga. Vi funderar dock fortfarande på andra lösningar. Målet att standardisera och förbättra tycker vi är ett mål som vi applicerar i vår verksamhet. Men vi måste hitta en annan nyckelindikator än lean för att mäta våra förbättringar i fortsättningen. Under det här året är t ex arbetet med ordningsregler och alkohol- drog policyn, fungerande larmöverföring vid brand och utbyte av dörrstängare in till internatens pentryn för att eliminera risken med öppna dörrar vid eventuell brand, exempel på förbättringsaktiviteter. Lärarlaget vid allmän kurs har arbetat fram och implementerat en rutin för ett väl fungerande mentorskap på linjen.

7 Delårsrapport Medarbetarperspektivet Strategiskt mål Medarbetarna har rätt kompetens och ges möjlighet till kontinuerlig fortbildning Hälsofrämjande arbetsplats Förankrad och motiverande lön och löneutveckling Bedömning av måluppfyllelse Utfall för nyckelindikatorer i detta perspektiv mäts i maj och augusti. Medarbetarna har rätt kompetens och ges möjlighet till kontinuerlig fortbildning Dialog om detta sker i utvecklingssamtalen och mätning sker via medarbetarenkäten i maj. Bedömningen är att målet är nått. Hälsofrämjande arbetsplats Personalen har erbjudits möjlighet att delta i blodomloppet, anlita massör och skolan har ett gym inrett som personalen har tillgång till. I maj månad genomfördes också Lunnelunken, skolans egna motionslopp. Bedömningen är att målet är nått. Förankrad och motiverande lön och löneutveckling Dialog kring detta sker i samband med utvecklingsoch lönesamtal och mätning sker via medarbetarenkät i maj. Hur väl känt lönekriterierna är varierar beroende på facklig tillhörighet. Bedömningen är att målet inte kommer att nås i år. Väsentliga insatser och resultat Under våren har dialog förts i samverkansgruppen om en mera målstyrd lönemodell som ska stödja målet Stödja och följa upp eleverna så att de utvecklas så långt som var och en förmår. Vi har genomfört lönerevision utifrån ovanstående lönemodell och utifrån detta försöker vi skapa ett sammanhang och förståelse mellan den individuella utvecklingsplanen och den årliga löneöversynen. Vi kommer att fortsätta arbeta utifrån vår målstyrda lönemodell även under nästa läsår.

8 Delårsrapport Ekonomiperspektivet Strategiskt mål Ekonomin ska ge handlingsfrihet Effektivt resursutnyttjande Högt söktryck Bedömning av måluppfyllelse Utfall för nyckelindikatorer i detta perspektiv mäts i mars, maj, augusti och december månad. Ekonomin ska ge handlingsfrihet Efterfrågan på avtalsplatser i den specialpedagogiska verksamheten, är högt. Under hösten 2014 har vi två elever mer än planerat. Bedömningen är att vi klarar detta mål. När det gäller avtal för de fem avtalsplatserna på Allmän kurs, ser vi en återhållsamhet från kommunerna men vi har ändå lyckats fylla fyra av de fem platserna. Bedömningen är att vi klarar detta mål. Lönekostnadsutvecklingen för perioden är högre än målvärdet. Detta beror på att bemanningen förändrats sedan motsvarande period förra året. Den specialpedagogiska verksamheten är fullt utbyggd med max antal elever vilket gör att också personaltätheten ökat. Bedömningen är att målet inte kommer att nås under Högt söktryck När vi mätt dessa nyckeltal vid förra terminsstarten användes tyvärr felaktiga mätvärden. Som bas användes då antalet antagna elever per linje istället för planerat antagna elever. Detta medförde lite för bra utfall. I år har vi korrigerat och därför är mätvärdena något lägre. Bedömningen är att vi inte kommer att nå detta mål under Väsentliga insatser och resultat Med enkla medel har vi fräschat till våra internatrum vilket gör att vi ökat våra möjligheter till att ta emot externa gäster under ferietid. Att mäta den ekonomiska handlingsfriheten genom nyckelindikatorn löneutveckling i procent jmf med föregående år, är väl i och för sig, en bra nyckelindikator. Problemet för året 2014 är att när vi satte målvärdet på 2,1 % i verksamhetsplanen på hösten 2013 hade vi inte med i planeringen att vi skulle utöka personalstyrkan. Eftersom antalet elever med särskilda behov på allmän kurs är så stort, så har också behovet av personalresurser ökat. Detta leder till att lönekostnadsutvecklingen kommer att ligga högre än beräknat under Därav den gula färgmarkeringen. I år har den ekonomiska handlingsfriheten varit god. Effektivt resursutnyttjande Ekonomiskt resultat från externa kurser och konferenser har ökat från föregående år. Däremot har antalet deltagare i sommarkurserna minskat, dock marginellt. Bedömningen är att vi kommer att nå detta mål.

9 Delårsrapport Fördjupad ekonomisk analys Positivt för en ekonomi i balans är att skolans alla ordinarie elevplatser är fyllda och att beläggningen på internatet är högt. Ansökningsperioden är avslutad och vi har fyllt tillgängliga platser. Skolan har även för år 2014 beviljats platser från Folkbildningsrådet för att genomföra Studiemotiverande Folkhögskolekurs. Kursen genomförs i samarbete med arbetsförmedlingen i Mjölby. Målgruppen är arbetssökande som saknar fullständigt gymnasium. Kursen kan ses som en breddning av skolans verksamhet och samtidigt fungera som rekryteringskanal till Allmän kurs samtidigt som det visar på ett socialt ansvarstagande från skolans sida. Lunnevad fick även utökat antal platser på Allmän kurs under hösten 2014 just för att kunna bereda plats för de elever som gått SMF-kurs och sedan vill fortsätta sin utbildning. FM-centrum vill att skolan ska ta över driftsansvar för pumphus, el, brandlarm och hissar. Resursfrågan för detta ansvar är i dagsläget oklar vilket gör att övertagandet av ansvaret från Lunnevads sida kan bli fördröjt. Vår bedömning är att Lunnevads folkhögskola kommer ha en ekonomi i balans, med ett litet överskott. Tabell specifikation resultat (mkr) Verksamhetsområde/klinik Helårsbedömning 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Lunnevads folkhögskola 400 tkr tkr Summa 400 tkr tkr

10 Delårsrapport Medborgarperspektivet Strategiskt mål 1: Nöjda elever genom att ha hög kvalitet på undervisningen, stimulera till delaktighet och eget ansvar Mättid- Målupp- Utfall utfall punkt fyllelse Undervisning av hög kvalitet Nöjda elever 90% 92% 95% och med moderna pedagogiska metoder Eleven har stimulerats till eget Elevupplevd måluppfyllelse 90% 91% 89% ansvar för lärandet Lärare är engagerade i sitt Nöjda elever 90% 97% 98% yrkesutövande Icke undervisande personal är engagerade och serviceinriktade Personalen bryr sig om eleven och hans/hennes sociala välbefinnande Nöjda elever 90% 91% 92% Forum för delaktighet finns och nyttjas av eleverna - elevdemokrati Strategiskt mål 2: Engagerad personal som bryr sig om elevens välbefinnande Utfall utfall Nöjda elever 90% 91% 98% Strategiskt mål 3: Skolans miljö stimulerar till engagemang och delaktiga elever Utfall utfall Nöjda elever 90% 88% 82%

11 Delårsrapport Processperspektivet Strategiskt mål 1: Utveckling och anpassning av undervisningsmetoder och kursutbud Lärande av andra/varandra Anpassning till rådande behov hos eleverna Studiebesök/jobbskuggning och konferenser Utfall 3 st per 4 av 6 arbetslag Hög svarsfrekvens på elevenkäten 75% 78% 72% Anpassning av svårighetsgrad på lektion utifrån elevens behov 85% 87% Saknas Strategiskt mål 2: Minskat resursslöseri på skolan Öka elevernas och medarbetarnas medvetenhet kring klimatfrågan Miljömärkta livsmedel används vid matlagning Styrning som stödjer ett systematiskt miljöarbete Städa mer med ånga och använda mer mikroteknik Att endast en liten mängd matrester slängs i matsalen vid frukost, lunch och middag Storforum ang miljö 1 per läsår 1 Saknas Andel miljömärkta livsmedel 45% 45% Saknas Minska pappers- förbrukning genom ökat användande av interaktiv utrustning såsom takprojektor, Ipad & droppbox för åtkomst av dokument Sänka förbrukningen för kemiska rengöringsmedel Ska minska Ska minska st utskrifter/kopi or jan-aug 2014 Saknas och Saknas Saknas - 3 st per arbetslag utfall 3 st per arbetslag ,5 kg/dag Utfall utfall 2,5 kg/dag 4,5 kg/dag Mål- Mättidpunkfyllelsupp Strategiskt mål 3: Standardisera och förbättra Utfall utfall Aktiv verksamhetsutveckling Antal genomförda Lean-projekt Ska öka 0 Saknas -

12 Delårsrapport Medarbetarperspektivet Strategiskt mål 1: Medarbetarna har rätt kompetens och ges möjlighet till kontinuerlig fortbildning Utfall utfall Upprätta individuella Andel medarbetare med individuella 90% 90% 97% utvecklingsplaner samt avsätta utvecklingsplaner tid och resurser Att medarbetare har god kunskap om livsstilens betydelse för den egna hälsan Antal erbjudna friskvårdsaktiviteter 3 st 4 st 5 st Strategiskt mål 3: Förankrad och motiverande lön och löneutveckling Utfall utfall Kända lönekriterierna Andel medarbetare som känner till 80% 74% 78% lönekriterierna Strategiskt mål 2: Hälsofrämjande arbetsplats Utfall utfall Gott ledarskap/delaktiga Medarbetarenkäten Ledning/Situation 80/80 83/83 82/ medarbetare

13 Delårsrapport Ekonomiperspektivet Verksamheten anpassad efter intäktsutvecklingen Antal elever med särskilda behov 30 st 30 st 32 st Lönekostnadsutvecklingen i % jmf motsvarande period föregående år 2,1% 4,5% 8,2% Strategiskt mål 2: Effektivt resursutnyttjande Utfall utfall Bättre nyttjande av skolans Ek resultat från externa kurser o Ska öka +237 tkr 166 tkr lokaler o utrustning under lov konferenser ska öka. mot föreg år Öka antalet deltagare i sommarkurser 35 st 27 st 30 st Strategiskt mål 1: Ekonomin ska ge handlingsfrihet Utfall utfall Ökat fokus på extern Antal avtalselever 15 st 16 st 15 st finansiering Strategiskt mål 3: Högt söktryck Hög efterfrågan på våra kurser Antal sökande per ledig plats för respektive linje 1 ) vid sista ansökningsdag Utfall AK 1,9 Dans 4,5 Konst 1,5 Musik 5,4 AK 2,0 Dans 5,7 Konst 1,6 Musik 5,0 utfall AK 2,0 Dans 6,2 Konst 1,3 Musik 6, Färgsättning för måluppfyllse sker enligt: Tillfredställande resultat Inte helt tillfredställande resultat Otillfredsställande resultat Uppgift saknas/inte möjligt att värdera 1 Antalet sökande per utbildningsplats visar hur hög efterfrågan är på skolans utbildningar. Ett mått för samtliga inriktningar ger dock inte tillräcklig styreffekt därför ett målvärde för respektive linje.

14 Bilaga Lunnevads folkhögskola Helårsbedömning 08 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Ack utfall 08 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Intäkter Patientavg sjukvård/tandvård Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter ) Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen: 1) Utökat förstärkningsbidragallmän kurs

15 Bilaga Lunnevads folkhögskola Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 400 Justering för av- och nedskrivningar 243 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 643 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 643 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar -500 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Bidrag materiell anläggningstillgång (långfristig skuld) Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -500 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde 143 Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Noter till kassaflödesanalysen:

16 Investeringsredovisning Bilaga 1 Investeringar Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Budget 2014 Bokslut 2013 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till investeringsredovisning:

17 Bilaga Lunnevads folkhögskola Balansräkning (tkr) UB Aktuell helårsbed 2014 IB Bokslut 2013 Not TILLGÅNGAR Inventarier Datautrustning Summa Anläggningstillgångar Förråd mm Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Årets resultat Summa Verksamhetens eget kapital Semlöneskuld okomp övertid mm Upplupna kostn förutbet intäkt Övriga kortfristiga skulder 3 3 Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen:

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 04 2015

Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 04 2015 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 04 Januari april Datum: -05-13 Diarienummer: Lu 6/ www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet... 3 Bedömning av måluppfyllelse... 3

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 08 2015

Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 08 2015 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 08 Januari augusti Datum: -08-24 Diarienummer: Lu 19/ www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet... 3 Bedömning av måluppfyllelse...

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4

Läs mer

Årsredovisning 2014. Lunnevads folkhögskola. www.regionostergotland.se. Dnr 2015-01

Årsredovisning 2014. Lunnevads folkhögskola. www.regionostergotland.se. Dnr 2015-01 Lunnevads folkhögskola www.regionostergotland.se Dnr 2015-01 Innehållsförteckning PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION 3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN 6 OMVÄRLDSANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING 10 MEDBORGAR-/

Läs mer

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola 2009-09-21 sidan 2 av 16 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport Jan-mars 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU

Delårsrapport Jan-mars 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU Delårsrapport Jan-mars 2014 Lunnevads folkhögskola Dnr LU 2014-12 Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum -04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad

Läs mer

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Lunnevads folkhögskola Prel verksamhetsplan 2016 inklusive årsbudget

Lunnevads folkhögskola Prel verksamhetsplan 2016 inklusive årsbudget + Lunnevads folkhögskola Prel verksamhetsplan 2016 inklusive årsbudget (Lunnevads folkhögskola) (Dnr Lu 20 / 2015) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN... 3

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr. Till Landstingsstyrelsen Närsjukvården i centrala Östergötland Helårsbedömning 08 2005 I helårsbedömningen befaras ett underskott efter åtgärder på 30 mkr. För att hantera underskottet krävs i första hand

Läs mer

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor Bilaga 1, RESULTATRÄKNING,

Läs mer

Årsredovisning 2007 Folktandvården

Årsredovisning 2007 Folktandvården Årsredovisning 2007 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport. Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola. DNR Lu11/2013

Delårsrapport. Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola. DNR Lu11/2013 Delårsrapport Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola DNR Lu11/2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget

Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget 1 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 4 3. Processperspektivet 5 4. Medarbetarperspektivet

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Årsredovisning 2012. Informationscentrum

Årsredovisning 2012. Informationscentrum Årsredovisning 2012 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Presentation av produktionsenheten 2 Uppdrag och Vision 3 Omvärldsanalys och framtidsbedömning

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport 03 2013 2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum. SinnesCentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum. SinnesCentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum SinnesCentrum i Östergötland 2011-04 -20 sidan 2 av 15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet

Läs mer

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande

Läs mer

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Förvalta och vidareutveckla vård och verksamhetssystem IT centrum Leverera Leda och fungerande genomföra centrala tjänster inom utvecklingsprojekt IT infrastruktur

Läs mer

Ledningsstaben Annika Hjertkvist

Ledningsstaben Annika Hjertkvist Blankett 1 Ledningsstaben 2005-04-27 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag

Läs mer

Lunnevads folkhögskola verksamhetsplan 2015 inklusive årsbudget

Lunnevads folkhögskola verksamhetsplan 2015 inklusive årsbudget Lunnevads folkhögskola verksamhetsplan inklusive årsbudget Lunnevads folkhögskola D Lu 19 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 VISION (OCH VERKSAMHETSIDÉ)... 3 MEDBORGAR-/KUNDPERSPEKTIVET...

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för Skurups folkhögskola 2015

Årsredovisning för Skurups folkhögskola 2015 Årsredovisning för Skurups folkhögskola 2015 2 (12) Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten grundades 1888

Läs mer

Delårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08

Delårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Delårsrapport Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling Årsredovisning 2004 Centrum för verksamhetsutveckling Förvaltningsberättelse för CQ Centrum för verksamhetsutveckling 2004 CQ:s Vision: Steget före. CQ:s Uppdrag: Att stödja verksamhetsansvariga chefer

Läs mer

Åsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Åsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Åsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. LENA ANDERSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 Åsebro År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 34 33 3 Kommunbidrag

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision Sida 1(6) Delårsrapport augusti Revision 1. Sammanfattning Revisionen bedriver ett kontinuerligt granskningsarbete i syfte att kunna bedöma om regionens verksamheter har skötts på ett sådant sätt, att

Läs mer

Delårsrapport. Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport. Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens

Läs mer

FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT 150501-160430

FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT 150501-160430 F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e N I B F Å r s m ö t e 2 0 1 6 Sida 1 2016-05-17 FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT 150501-160430 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e N I B F

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2003. KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld. Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett:

ÅRSREDOVISNING 2003. KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld. Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett: ÅRSREDOVISNING 2003 KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett: Kvalitetsmässigt rätt val genom: - aktuell kunskap - aktuell pedagogik - anpassat arbetssätt

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan mars 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Vindico Group AB (publ)

Vindico Group AB (publ) Sida 1 av 11 Vindico Group AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01 2016-03-31 Rapportperioden 2016-01-01 2016-03-31 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med Q1 2015 och uppgick till 1 640

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 Nätraälven högst i Sverige! (Sommarjobbaren Veronica Norberg på Kebnekaises topp sommaren 2014) Nätraälvens Virkesförsäljningsförening ÅRSREDOVISNING 2008/2009 1 (12) Styrelsen

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31

BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31 BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 030 441 78 480 441 Mark Not 2 8 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 3 362 540 483 540 Insats SCB 3 500

Läs mer

2012 11 22 Dnr:KMC 2012 00039. Katastrofmedicinskt Centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

2012 11 22 Dnr:KMC 2012 00039. Katastrofmedicinskt Centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012 11 22 Dnr:KMC 2012 00039 Katastrofmedicinskt Centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 3

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Åsen Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Åsen Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Åsen Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. LENA ANDERSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 Åsen År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 58 45 8 7 Kommunbidrag

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. EXTERNREDOVISNING I KOMMUNSEKTORN 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. EXTERNREDOVISNING I KOMMUNSEKTORN 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS EXTERNREDOVISNING I KOMMUNSEKTORN 7,5 Högskolepoäng Tentamen ges för: ADM12 Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2014-08-25 Tid: 09:00 13:00 Hjälpmedel: Miniräknare och Kommunal redovisningslag

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Eskilsby skola Grundskola, förskoleklass och fritidshem 1 Presentation av verksamheten läsåret 2013-2014 Eskilsby skola består av en integrerad klass med

Läs mer

Triona AB. Kvartalsrapport för 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30. Triona AB 1(7) Kvartalsrapport 3 2009

Triona AB. Kvartalsrapport för 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30. Triona AB 1(7) Kvartalsrapport 3 2009 Triona AB 1(7) Kvartalsrapport för Triona AB 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30 Triona AB 2(7) Nyckeltal Nedan redovisas nyckeltal (föregående år inom parentes); Rörelseresultat före skatt och bokslutsdispositioner:

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan augusti 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 Bokslutskommuniké Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 ApoPharm Holding AB (Apotek Hjärtat) org nr 556789-2988 1 (9) ApoPharm Holding AB (moderbolag för apotekskedjan

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Årsredovisning 2002. www.lio.se

Årsredovisning 2002. www.lio.se Årsredovisning 2002 www.lio.se PRESENTATION Vid Östgötahälsan bedrivs företagshälsovård. Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2003 Publiceras 2003-04-16

Kvartalsrapport Q1-2003 Publiceras 2003-04-16 Kvartalsrapport Q1-2003 Publiceras 2003-04-16 * Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,6 Mkr * Resultatet efter finansiella poster var 0,5 Mkr * Bolaget har tecknat avtal med Schibstedt-gruppen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Org nr 802005-7132 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen avger följande årsredovising. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Sid 2(6]) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1(8) Förvaltningsberättelse Berzelius Clinical Research Center 2001 2(8) Förvaltningsberättelse för Berzelius Clinical Research Center 2001. Introduktion Linköping 2005-07-191-03-27 Sammanfattning Berzelius

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för British Schools AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-09-01 -- 2015-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 3, 2015

Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för

Läs mer

Bokslutskommuniké 020101-021231

Bokslutskommuniké 020101-021231 Bokslutskommuniké 020101-021231 Verksamhet * Nettoomsättningen under perioden uppgick till 9,5 Mkr (15,7) * Resultatet efter finansiella poster var -4,0 Mkr (-7,9) * Ett besparingsprogram har genomförts

Läs mer

Kvalitetsrapport för Håksberg/Sörviks förskoleområde läsåret 2013-2014

Kvalitetsrapport för Håksberg/Sörviks förskoleområde läsåret 2013-2014 Kvalitetsrapport för Håksberg/Sörviks förskoleområde läsåret 2013-2014 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Håksbergs förskola Ansvarig förskolechef Lena Hellman Innehåll KVALITETSARBETE... 0 MÅL... 0 FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258

Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258 Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258 Fastighetskostnader Drift 1, 5-6 720 466-6 802 262 Reparationer och underhåll -6 135 182-1 638

Läs mer

Arbetsplan/Beskrivning

Arbetsplan/Beskrivning VRENA FRISKOLA Arbetsplan/Beskrivning Läsåret 2013/2014 ARBETSPLAN VRENA FRISKOLA LÄSÅRET 13/14 Under läsåret är våra prioriterade utvecklingsområden: - Få fler elever att känna sig trygga och trivas på

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Niomånaderssrapport 2005 Publiceras 2005-10-21.XRY har nu sålts och levererats till över 20 länder världen över Fler länder väljer XRY som standard Nettoomsättningen ökade med 155% jämfört med samma period

Läs mer

Årsredovisning 2009. Förskola Förskoleområdet

Årsredovisning 2009. Förskola Förskoleområdet Förskola Förskoleområdet Innehållsförteckning RESULTATRÄKNING... 3 UPPDRAG... 4 ANALYS AV ÅRETS VERKSAMHET... 5 Måluppfyllelse - god ekonomisk hushållning... 5 Måluppfyllelse - andra övergripande verksamhetsmål...

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Kvalitetsrapport för förskolan Indianberget läsåret 2014-15. Ansvarig förskolechef Carola Michaelsdotter

Kvalitetsrapport för förskolan Indianberget läsåret 2014-15. Ansvarig förskolechef Carola Michaelsdotter 0 Kvalitetsrapport för förskolan Indianberget läsåret 2014-15 Ansvarig förskolechef Carola Michaelsdotter 1 2 Innehåll Styrkort 2014-2015... 1 KVALITETSARBETE... 2 MÅL... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 Medarbetarperspektivet...

Läs mer

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb Björklidens Golfklubb Årsredovisning och Koncernårsredovisning för Björklidens Golfklubb 897300-3844 Räkenskapsåret 2014 Björklidens Golfklubb 1(21) Styrelsen för ideella föreningen Björklidens Golfklubb

Läs mer

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin.

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin. 2011-11-21 1(4) Dnr: 2011/1965-PL-013 Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011 Irsta förskolor Ansvarig: Katriina Hamrin Anne Persson 1. Utveckling, lärande och kunskaper Mål: Den pedagogiska utvecklingen

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008 - Försäljningen ökade med 33,5% till 11,2 Mkr (8,4) - Resultatet efter finansnetto ökade med 26,4% till 2,4 Mkr (1,9) - Vinsten per aktie efter skatt

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014

Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014 Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Viktiga händelser under året... 3 2 Mål och resultat... 4 2.1 Förbättra servicen till medborgare och företagare

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 3. Triona koncernen. Moderbolag Triona AB 556559-4123 2011-01-01-2011-09-30

KVARTALSRAPPORT 3. Triona koncernen. Moderbolag Triona AB 556559-4123 2011-01-01-2011-09-30 KVARTALSRAPPORT 3 2011 Triona koncernen Moderbolag Triona AB 556559-4123 2011-01-01-2011-09-30 Innehåll Nyckeltal koncernen 3 Triona förvärvar NTier Solutions 3 Marknad 3 Utveckling inom Triona 4 Resultat

Läs mer

Årsredovisning 2007. Lunnevads folkhögskola

Årsredovisning 2007. Lunnevads folkhögskola Årsredovisning 2007 Lunnevads folkhögskola Sidan 2 av 2 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFEN HAR ORDET PRESENTATION AV LUNNEVADS FOLKHÖGSKOLA 5 UPPDRAG

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Bokslutskommuniké 2007 Omsättningen ökade till 58 460 Tkr Resultat efter finansiella poster 662 Tkr Förvärv av Granngårdens bygghandel i Tygelsjö och Veberöd Förvärv av EMB Åkeri

Läs mer

Kvalitetsrapport för förskolan Grönsiskan

Kvalitetsrapport för förskolan Grönsiskan Kvalitetsrapport för förskolan Grönsiskan Läsåret 2014-2015 GRUNDFAKTA... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 Arbetsmiljö... 3 Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Vägledande samspel, Språkplan (inklusive språkmatris),

Läs mer

SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2015

SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2015 SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2015 i samverkan med Sjuhärads kommuner: BOLLEBYGD BORÅS HERRLJUNGA MARK SVENLJUNGA TRANEMO ULRICEHAMN VÅRGÅRDA Sjuhärads Samordningsförbund möjliggör en effektiv

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014 Sida 1(12) Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014 1. Sammanfattning Volymen i verksamheten har ökat kraftigt det senaste året och fortsätter göra det under 2014 för att sedan plana ut under

Läs mer

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016 Verksamhetsplan Fylsta Skola 2015-2016 Fylsta skola 2015/2016 Förutsättningar Fylsta skola är en fyravånings F 5 skola belägen i centrala Kumla. Den uppfördes 1902 och har sedan dess genomgått ett antal

Läs mer