Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum. SinnesCentrum i Östergötland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum. SinnesCentrum i Östergötland"

Transkript

1 Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum SinnesCentrum i Östergötland

2 sidan 2 av 15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 PROCESSPERSPEKTIVET... 6 MEDARBETARPERSPEKTIVET EKONOMIPERSPEKTIVET EKONOMISK REDOVISNING HELÅRSBEDÖMNING: RESULTATRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS INVESTERINGSREDOVISNING BALANSRÄKNING 2

3 sidan 3 av 15 Till Landstingsstyrelsen PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION Inledningen av 2011 har framför allt präglats av ett intensifierat arbete med att förbättra tillgängligheten. Ifrån ett mycket besvärligt utgångsläge är vi nu i närheten av de för Sinnescentrum uppsatta målvärden. Den fortsatta skärpningen av tillgänglighetskraven under 2011 gör att det kommer krävas mycket tid och kraft för att uppnå dessa mål. När det gäller Hand- och plastikkirurgi kommer kommer det krävas betydande extrasatsningar. Fokuseringen på tillgänglighetsproblemen har lett till ett ökat kostnadstryck för såväl personal som verksamhetsnära material. Detta kombinerat med låga rikssjukvårdsintäkter i första hand kopplat till rikssjukvårdsuppdraget i brännskadevård har lett till ett betydande ekonomiskt underskott för första kvartalet. Vi håller för närvarande på att ta fram en plan för att reducera personalkostnaderna. Vi räknar med att den svaga inledningen av året avseende intäkter kommer jämna ut sig över året. Däremot blir det svårt att stoppa kostnadsutvecklingen avseende verksamhetsnära material. Mot bakgrund av detta lägger vi en helårsbedömning på -30 Mkr. I övrigt fortsätter arbetet i enlighet med LEAN-konceptet. Under detta år gör vi en större satsning på utveckling av chefsfunktionen inom SC i form av ett antal utbildningsinsatser. Vi genomför dessutom fortsatt ett antal centrumövergripande samarbets- och kapacitetsplaneringsprojekt. För Hpk föreligger som tidigare en speciell problematik när det gäller att klara samtliga uppdrag ifrån rikssjukvård brännskadevård till regionvård och tillgänglighet för länssjukvård Östergötland med befintliga resurser. Vi kommer därför under året genomföra en extern genomlysning av kliniken. Den ska ske ur ett medicinskt, omvårdnadsmässigt och ekonomiskt perspektiv samt beakta forsknings- och undervisningsfrågor. Detta arbete beräknas vara klart under oktober månad. Steen Ekdahl Produktionsenhetschef Sinnescentrum i Östergötland 3

4 sidan 4 av 15 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Strategi 1: Vi utför högklassig vård; rätt, trygg och säker vård Enbart en klinik har i dagsläget en aktiv tobakspolicy inför operation. Nyckeltal från SKL Nationell patientenkät föreligger ännu inte under Tillgängligheten till besök och behandling förbättras, men inte i den takt som är önskvärd. Målet är inte uppfyllt. Väsentliga insatser och resultat Sinnescentrums högsta prioritet är att klara målen för tillgänglighet. Styrdiagram för centrum- och kliniknivå är framtagna och följs veckovis. Cosmic-experter är knutna till centrumstaben och arbetar projektinriktat med att underlätta korrekt registrering av bland annat remisser. Genom aktiv produktionsplanering har man i några verksamheter brutit ner planeringen till måltal på individnivå, t ex på logopedmottagningen US vars arbete är med i nomineringen till Götapriset. Framgångsrika är också neurokirurgiska kliniken med en successivt minskande kö till operation sedan försommaren Vid de återkommande månadsvisa processmötena mellan centrumledning och klinikledningar har i anslutningen till februarigenomgången diskuterats betydelsen av rökstopp i allmänhet och inför operation i synnerhet. En tobakspolicy för Sinnecentrum är framtagen. Analys och reflektion Tillgänglighetsmålet är inte uppnått och det kommer att vara i fokus till samtliga kliniker nått målet att ge tid direkt och väntelistorna är borta. Balansgången mellan förbättrad tillgänglighet, som delvis är en fråga om att bli av med en ryggsäck, och en svag ekonomisk situation är särskilt bekymmersam. 4

5 sidan 5 av 15 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Vi utför högklassig vård; rätt, trygg och säker vård Framgångsfaktor Hög trygghet Nyckelindikator/annan uppföljning Andel kliniker som följer upp rökstopp innan operation Andel svar i Nationell patientenkät över riksgenomsnittet Målvärde 1 Utfall 2 Senast Samtliga berörda 3 1/ % Saknas 11 % Framgångsfaktor Hög tillgänglighet Nyckelindikator/annan uppföljning Andel patienter som väntat >60 dagar på besök i specialistvård Andel patienter som väntat >60 dagar på behandling Andel kliniker som kan ge besökstid direkt Nöjd kundindex (enkät)* Målvärde Utfall Senast < 30 % 35 % 36 % < 30 % 34 % 39 % Ökande 1/10 Saknas >5/6 Saknas 5.0** * Avser intensivvårds- och operationsklinikerna inom SC ** Enbart IVA US 1 Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 5

6 sidan 6 av 15 PROCESSPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Strategi 1: SC präglas av hög professionalitet och hög patientsäkerhet Samtliga kliniker går igenom de olika RH-checkerna årligen och vanligen under hösten. Klädreglerna följs. Hygienreglerna varierar mellan ca % följsamhet men är sett i ett perspektiv inkluderande 2010 i stigande. Målet är delvis uppfyllt. Strategi 2: SC har högt kapacitetsutnyttjande för hög produktivitet Andelen kliniker inklusive delprocesser med produktionsplan ökar. Kostnaden per DRG-poäng minskar. Målet är delvis uppfyllt. Strategi 3: SC präglas av innovation och nytänkande Sinnescentrum präglas av kliniker med en hög regional och nationell aktivitet. Riskrapportering i Synergi kan förbättras. Målet är delvis uppfyllt. Strategi 4: SC ska verka för minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan Samtliga kliniker arbetar årligen med RH-check. Målet är uppfyllt. Strategi 5: SC ska driva framgångsrik forskning och utveckling Nyckeltalen baseras på årsvis uppföljning. Väsentliga insatser och resultat Patientsäkerhetsenkäten 2010 speglar en god återkoppling och ett öppet klimat runt återkoppling av avvikelser. Bägge öronklinikerna och ögonklinikerna är engagerade i förbättringsarbeten med metodstöd från sinnescentrum eller centrum för hälso- och vårdutveckling. Vid ögonkliniken ViN är kataraktprocessen i fokus och en kapacitetsvinst har uppnåtts. Vid ögonkliniken US som systematiskt arbetat med god genomströmning på mottagningen inleds ett lean-arbetet i maj runt glaukomprocessen. Hand- och plastikkirurgiska kliniken har påbörjade förbättringsarbeten på mottagningen och i samverkan med Anestesi- och Operationskliniken mot operation. På många kliniker finns nu lean-tavlor med regelbunden (daglig/veckovis) genomgång med arbetsteamet. Arbetet med uppföljning av ledtid från beslut om operation av patient med cancer till genomförd operation har tyvärr bromsats av att ärendet hamnat på kö hos förvaltningen av Cosmic Intelligence. 6

7 sidan 7 av 15 Analys och reflektion Ombyggnationen av centraloperation US har givit möjligheter för en bättre produktivitet i de nya delarna. Parallellt är antalet operationssalar minskat till hela ombyggnationen är färdig efter sommaren Diskussioner pågår om kompensation genom bland annat utökning av operationskapacitet i Norrköping. Följsamheten till hygienregler har trots ansträngningar stagnerat i nivån %. Vid en djupare analys av de olika delmomenten som bedöms ser man dock en klart positiv trend där t ex misstag med handdesinfektion hos läkare minskat från 35 % till knappt 20 % sedan första kvartalet Fortsatt arbete och spridning av goda exempel krävs. Ett oförtrutet arbete med ständiga förbättringar enligt lean-filosofi behövs. Samtliga ledare inom Sinnescentrum har fått grundläggande litteratur och till hösten planeras en bred utbildning för ledare. Grunden till leanimplementering startar i ledarskapet. Olika förbättringsprojekt är påbörjade eller planlagda till i höst, med metodstöd från verksamhetsutvecklare på Sinnescentrum eller centrum för hälso- och vårdutveckling. I förbättringsprojekten integreras kompetenser i produktionsplanering, IT, logistik och verksamhetsutveckling. 7

8 sidan 8 av 15 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: SC präglas av hög professionalitet och hög patientsäkerhet Framgångsfaktor Säkra processer och hög medicinsk kvalitet Nyckelindikator/annan uppföljning Andel enheter som uppfyller landstingets krav enligt RH-check patientsäkerhet Andel enheter som uppfyller landstingets krav enligt RH-check läkemedel Andel observationer som visar att hygienriktlinjerna följs avseende - Handtvätt - Klädregler Förekomst av vårdrelaterade infektioner (VRI) Strykningsfrekvens operationsdagen Andel verksamheter som följer minst 2 medicinska kvalitetsvariabler * avser kontroll enl. RH-check 2011 Målvärde 1 Utfall 2 Senast % 8 % * Saknas % 0 % * Saknas % 95 % < 5 % 79 % 97 % 2 ggr/år 86 % 97 % 10 % < 4,5 % 4,5 % 4,7 % % 69 % 42 % Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 8

9 sidan 9 av 15 Strategi 2: SC har högt kapacitetsutnyttjande för hög produktivitet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Produktivitet Operationstid ( knivtid ) av tillgänglig operationskapacitetstid Arbetade timmar/antal operationstimmar (OPUS 12) Antal kliniker med produktionsplan Kostnad per DRG-poäng (årsvis) Resurser som Produktiviteten för de omsätts till mesta enheter som bedriver möjliga patientnyttahälso- och sjukvård analyseras och värderas utifrån en metod som baseras på en sammanvägd bedömning av ett antal definierade parametrar Målvärde 1 Utfall 2 Senast > 60 % Saknas Saknas 3 <16,04 17,64 16, Samtliga 62 % 58 % Ska minska Ökande Saknas -1,4 % Strategi 3: SC präglas av innovation och nytänkande Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Aktiv verksamhets Andel operationer för utveckling cancersjukdomar som genomförs inom 15 arbetsdagar efter beslut Systematisk avvikelse- och riskhantering Regioninriktade aktiviteter som utbildningsinsatser och regiondagar om operation Andel rapporterade risker i förhållande till samtliga rapporterade avvikelser Antal regionala/nationella utbildningsaktiviteter Målvärde Utfall Senast 100 % Saknas Saknas Ska öka 27 % 39 % per verksamhets område 16 Saknas Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 9

10 sidan 10 av 15 Strategi 4: SC ska verka för minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 1 Utfall 2 Senast uppföljning 3 Systematiskt Andel enheter som miljöarbete uppfyller landstingets krav enligt RH-check 100 % 23 % * Saknas miljö * avser kontroll enl. RH-check 2011 Strategi 5: SC ska driva framgångsrik forskning och utveckling Framgångsfaktor Aktiv klinisk forskning SC ska vara ett centrum för forskning och utveckling i hela regionen FoU-resultat ska omsättas i praktisk sjukvård Nyckelindikator/annan uppföljning Antal ALF-poäng Antal registrerade doktorander Antal docenter Antal publicerade vetenskapliga artiklar* Antal beviljade FORSSprojekt Andel medarbetare som tycker sig ha goda möjligheter att ta del av resultat från olika FoU-projekt** Målvärde Utfall Senast ökande årsvis årsvis årsvis årsvis >70 % årsvis årsvis 8 55 % * Avser publikation i refereegranskade internationella tidskrifter ** Medarbetarenkät fråga 23 1 Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 10

11 MEDARBETARPERSPEKTIVET Väsentliga insatser och resultat sidan 11 av 15 Strategi 1: Ett aktivt medarbetarskap En ny handlingsplan för hälsofrämjande arbetsplats och jämställdhet och mångfald har tagits fram partgemensamt i SC:s Samverkansgrupp. För att sprida informationen vidare erhåller nu klinikernas Samverkansgrupper partgemensam information, både om innehåll och hur man kan arbeta efter dessa dokument. Den totala sjukfrånvaron inom SC under det första kvartalet 2011 blev 4,02 %. Strategi 2: Strategisk kompetensförsörjning som stöder verksamhetens uppdrag En uppdatering av samtliga befattningsutvecklingskartor ska ske under året och arbetet är delvis påbörjat. En strategi och tidsplan har tagits fram för att göra en skriftlig kompetensförsörjningsplan för alla medarbetarkategorier i SC:s alla verksamheter. Handlingsplanen ska vara både kort- och långsiktig. Målsättning är att detta arbete ska vara klart till september, inför 2012 års budgetarbete. Strategi 3: Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat Efter en inventering av chefskompetens hösten 2010 har olika utbildningar planerats under 2011 för att stärka våra chefers ledarskap. I skrivande stund pågår bland annat en 2 dagars kurs i förhandlingsteknik för alla chefer. Inom Sinnescentrum arbetar allt fler efter ett lean-inspirerat arbetssätt. Detta ställer nya krav på våra chefer och ledaren. Ett arbete har påbörjats för att se över första linjen chefers arbetssituation, så att förutsättningar finns för ett tydligare utvecklings- kvalitets- och förbättringsarbete. Analys och reflektion Ett aktivt medarbetarskap och hälsofrämjande arbetsplatser är viktiga delar för att nå en låg sjukfrånvaro bland medarbetarna. SC fortsätter att minska den totala sjukfrånvaron första kvartalet 2011 (4,02 %) jämfört första kvartalet 2010 (4,67 %). Vi ser arbetet med kontinuerlig uppföljning av sjukstatistik samt handlingsplaner i ADATO som fortsatt viktigt. Kliniker med avvikande värden uppmärksammas tidigt och stödåtgärder sätts in. Uppdatering av befattningsutvecklingskartor samt en kort och långsiktig kompetensförsörjningsplan ger en tydligare bild av vilket behov av kompetens och rekrytering som finns inom SC:s verksamheter. Detta underlättar och säkerställer att rätt person med rätt kompetens rekryteras till rätt plats i rätt tid. Flera av SC:s arbetsplatser har påbörjat eller planerar för att arbeta efter ett mer lean-inspirerat arbetssätt. Detta ställer krav på ett mer coachande ledarskap och där ledaren/chefen har förutsättningar att arbeta mer tydligt 11

12 sidan 12 av 15 med utvecklings- kvalitets- och förbättringsarbeten. Många chefer behöver avlastas gällande administrativa arbetsuppgifter och stärkas i det ledarskap som leankultur innebär. Vi ser detta arbete som prioriterat. Trygga ledare med rätt kompetens är en förutsättning för ett lyckat leaninförande. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Ett aktivt medarbetarskap Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Hälsofrämjande Total genomsnittlig arbetsplats sjukfrånvaro uttryckt i (låg sjukfrånvaro) procent för aktuell period. Medarbetarna känner stolthet och arbetsglädje Medarbetarna ska känna stolthet över att vara en del av den verksamhet där man arbetar. Stort medinflytande Medarbetarnas upplevelse av medinflytande. Målvärde Utfall Senast < 4,0 4,02 % 4,09 % > efter maj 2011 efter maj Strategi 2: Strategisk kompetensförsörjning som stöder verksamhetens uppdrag Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Strategisk Andel kliniker som har personalförsörjning en konkret personalförsörjningsplan för alla yrkesgrupper Strategisk kompetensutveckling Andel medarbetare som har haft utvecklingssamtal Andel medarbetare som har en individuell utvecklingsplan Målvärde Utfall Senast 100 % 90 % 90 % i dec 2011 efter maj 2011 efter maj 2011 Nytt värde Nytt värde 79,5 % ,4 % Strategi 3: Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning En tydlig chefsroll Chefer som uppfattas som goda ledare (ledarskapsindex) Chefer som har en individuell utvecklingsplan Chefer som är nöjda med sin arbetssituation som helhet Målvärde Utfall Senast 80 % efter maj % efter maj % efter maj

13 sidan 13 av 15 EKONOMIPERSPEKTIVET Väsentliga insatser och resultat Sinnescentrums resultat första kvartalet uppgår till -27,0 Mkr. Detta är en tydlig försämring jämfört med motsvarande period föregående år då resultatet uppgick till -14,3 Mkr. Med anledning av detta blir vår helårsbedömning -30 Mkr för 2011vilket innebär 10 Mkr sämre än vårt budgeterade resultat på -20 Mkr. Generellt sett finns det tre huvudförklaringar till avvikelsen emot plan. Först och främst handlar det om intäktssidan. Första kvartalet har vi tappat drygt 18 Mkr emot våra planerade intäkter. Det är framför allt rikssjukvårdsintäkter och rörliga regionintäkter som står för avvikelsen. Dessutom fick vi vid första avstämningstillfället inte några tillgänglighetsmedel eftersom vi missade uppsatta målvärden. Den andra huvudorsaken är att kostnaden för verksamhetsnära material ligger 10 Mkr över plan för årets tre första månader. Det rör sig om kostnader för läkemedel, implantat och hjälpmedel. Den tredje är de något för höga personalkostnaderna under första kvartalet. Avvikelsen här är drygt tre miljoner kr. Om vi istället lämnar dimensionen kostnadsslag och beskriver det ekonomiska utfallet utifrån ett organisatoriskt perspektiv blir bilden som följer. De enheter som inte har några ekonomiska problem är Neurofysiologisk klinik, Anestesi-operation och intensivvård VIN, Rehabiliteringsmedicinsk klinik, Smärt- och rehabiliteringsmedicin, Dessa kommer därför inte närmare kommenteras i nuläget. Öronsjukvården i Östergötland står för ca 9 Mkr av det prognosticerade underskottet. Detta är i nivå med plan. Det är kostnader för hörapparater och satsningen på förbättrad tillgänglighet som står för underskottet. Ögonsjukvården i Östergötland förväntas för närvarande hamna på ett underskott på 4 Mkr. Ökade kostnader för Lucentis och minskade regionintäkter första kvartalet är förklaringen. När det gäller Neurokirurgisk klinik är denna sedan tidigare väl genomgången avseende den stora volymökning som förelegat de senaste åren. Vi har budgeterat -15 Mkr för 2011 Resultatet förväntas hamna i nivå med detta. Svaga intäkter och något för höga kostnader för löner och verksamhetsnära material har präglat inledningen av året. För Hand- och plastikkirurgisk klinik blir det en helårsbedömning på 0 Mkr. Som vanligt präglas dock klinikens bedömda resultat av stor osäkerhet. Det svaga resultatet första kvartalet på -8,8 Mkr är till stor del kopplat till uteblivna brännskadeintäkter. Vi räknar dock med att detta skall jämna ut sig över året. När det gäller operationsverksamheten på US så finns det även här ett underskott kopplat till den pågående ombyggnaden. Vi har dock inte tagit 13

14 sidan 14 av 15 hänsyn till detta i helårsbedömningen utan räknar med någon form av kompensation. Samma sak gäller GMP-lab där det för närvarande pågår diskussioner kring finansieringen. Analys och reflektion Som framgår av föregående stycke står vi inför stora utmaningar när det gäller ekonomin på Sinnescentrum. Som en första åtgärd har vi infört en ny restriktiv rutin för nya personalbehov inom centrum. Samtliga personalbehov ska tas upp i samband med respektive kliniks processmöte och noga vägas emot den ekonomiska situationen. I övrigt måste vi lyckas få fram ekonomiska effekter i form av effektiviseringar av de samarbetsprojekt och kapacitetsplaneringsprojekt som pågår. Detta arbete måste nu påskyndas. Därutöver måste vi i samband med nästa omgång processmöten inom centrum ta fram åtgärdsplaner för de kliniker som har ekonomiska underskott. Om detta inte ger önskat resultat måste man överväga vilka centrumövergripande åtgärder som kan behövas. Det finns dock en del effekter som kan vara svåra att parera under ett enskilt år. Det rör sig exempelvis om minskade brännskadeintäkter eller merkostnader för puckelsatsningar avseende tillgänglighet. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Ekonomi som ger handlingsfrihet Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde 1 Utfall 2 Senast Förbättra analys av Lönekostnadskostnadsutveckling utveckling och förslag på åtgärder vad gäller Genomgång av verksamhetsnära material ex implantat, läkemedelsanalys och åtgärder Kostnadsmedvetenhet, avtalsutveckling, god planering och utveckling åtgärdsplaner Kostnadsutveckling verksamhetsnära mtrl Ekonomiskt resultat 3 10,9 % 8,7 % ,1 % 13,2 % ,0 Mkr -27,0 Mkr Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 14

15 sidan 15 av 15 Strategi 2: Kostnadseffektiv verksamhet Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde 1 Utfall 2 Senast 3 Ökad kostnadseffektivitet DRG-kostnad genom per vikt 1,0-5,0 % -2,0 % bättre planering KPP används för ekonomisk uppföljning och planering Kostnad för de 5 största DRG-grupperna per klinik jämfört med nationell databas 95 % Redovisas i DÅ 08 Strategi 3: Utveckling av riks- och regionvård Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall Senast Genom Rikssjukvårdsintäkter marknadsföring och god kvalitet uppnå +1 % -54,5 % ökad riksremittering. Utveckling av regionavtal med Avvikelse produktionsvärde och bättre avtalsnivå per klinik och i överensstämmelse landsting. +/-5 % DÅ 08 mellan faktisk vårdproduktion och avtalsnivåer. Avvikelse produktionsvärde och avtalsnivå totalt Sinnescentrum. +/-2 % i DÅ 08 1 Enligt enhetens verksamhersplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 15

16 Blankett Sinnescentrum Helårsbedömning 03 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning Föregående helårsbedömning Ack utfall 03 Budget 2011 Bokslut 2010 Not Intäkter Koncernbidrag Patientavg sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård/tandvård Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen:

17 Blankett Sinnescentrum Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Bidrag materiell anläggningstillgång (långfristig skuld) Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde 0 Likvida medel vid årets början 699 Likvida medel vid årets slut 699 Noter till kassaflödesanalysen:

18 Investeringsredovisning Blankett 1 Föregående Nettoinvestering Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Budget 2011 Bokslut 2010 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till investeringsredovisning:

19 Blankett Sinnescentrum Balansräkning (tkr) UB Aktuell helårsbed 2011 IB Bokslut 2010 Not TILLGÅNGAR Pågående arbeten, maskiner och inventarier Inventarier Datautrustning Medicinteknisk apparatur Summa Anläggningstillgångar Förråd mm Förutbet kostn upplupna intäkt Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Årets resultat Summa Verksamhetens eget kapital Semlöneskuld okomp övertid mm Upplupna kostn förutbet intäkt Övriga kortfristiga skulder Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen

20 Blankett 2A (Samtliga PE utom närsjukvården) Rapportering av helårsbedömning samtliga läkemedelskostnader 1) i syfte att ge god kännedom om kostnadsutvecklingen samt underlag till kvalitetsarbete rörande läkemedel Produktionsenhet (nr) 070 Bedömningen gjord av Peter Blomberg Utfall kostn per 03 Utfall kostn per 08 (tkr) 2) (tkr) 2) Reglering av kostn Helårsbedömn av utifrån PV överkostn exkl regl PV /underskott över-/underskott (tkr) allmänläkemedel Helårsbedömning av kostn inkl regl PV över- /underskott (tkr) Tidpunkt för rapportering: Rapporteringssätt: enligt fastställd tidplan som bilaga till delårsrapport 1) Samtliga läkemedelskostnader avser läkemedel på recept (konto 56124, 56127, 56129), läkemedel via rekvisition (konto 56110, 56111,56112, 56113, 56114, 56130, 56195). I kolumn reglering över-/ underskott allmänläkemedel redovisas konto ) Aktuell periods utfall och föregående perioders utfall anges i respektive kolumn Kopia av Blankett 2A -Helårsbedömning läkemedel - Pe rapportering kostn.xls

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum -04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr. Till Landstingsstyrelsen Närsjukvården i centrala Östergötland Helårsbedömning 08 2005 I helårsbedömningen befaras ett underskott efter åtgärder på 30 mkr. För att hantera underskottet krävs i första hand

Läs mer

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Årsredovisning 2007 Folktandvården

Årsredovisning 2007 Folktandvården Årsredovisning 2007 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport. Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport. Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens

Läs mer

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola 2009-09-21 sidan 2 av 16 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU 2014-12

Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU 2014-12 Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola Dnr LU 2014-12 Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 3 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...

Läs mer

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor Bilaga 1, RESULTATRÄKNING,

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 SinnesCentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 SinnesCentrum Delårsrapport jan-mars 2010 SinnesCentrum Fram till och med 2010-03-01 Anestesi- och operationscentrum (ANOP) och Rekonstruktionscentrum (RC) 1 2010-04-26 Sidan 2 av 26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget

Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget 1 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 4 3. Processperspektivet 5 4. Medarbetarperspektivet

Läs mer

Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 04 2015

Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 04 2015 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 04 Januari april Datum: -05-13 Diarienummer: Lu 6/ www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet... 3 Bedömning av måluppfyllelse... 3

Läs mer

Ledningsstaben Annika Hjertkvist

Ledningsstaben Annika Hjertkvist Blankett 1 Ledningsstaben 2005-04-27 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport 03 2013 2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande

Läs mer

Årsredovisning 2012. Informationscentrum

Årsredovisning 2012. Informationscentrum Årsredovisning 2012 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Presentation av produktionsenheten 2 Uppdrag och Vision 3 Omvärldsanalys och framtidsbedömning

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Förvalta och vidareutveckla vård och verksamhetssystem IT centrum Leverera Leda och fungerande genomföra centrala tjänster inom utvecklingsprojekt IT infrastruktur

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 08 2015

Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 08 2015 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 08 Januari augusti Datum: -08-24 Diarienummer: Lu 19/ www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet... 3 Bedömning av måluppfyllelse...

Läs mer

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling Årsredovisning 2004 Centrum för verksamhetsutveckling Förvaltningsberättelse för CQ Centrum för verksamhetsutveckling 2004 CQ:s Vision: Steget före. CQ:s Uppdrag: Att stödja verksamhetsansvariga chefer

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan mars 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Länspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Länspsykiatriskt centrum i Östergötland 2006-09-21 LiÖ 2006-XX 1 (13) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Länspsykiatriskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1(8) Förvaltningsberättelse Berzelius Clinical Research Center 2001 2(8) Förvaltningsberättelse för Berzelius Clinical Research Center 2001. Introduktion Linköping 2005-07-191-03-27 Sammanfattning Berzelius

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

Delårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08

Delårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Delårsrapport Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan augusti 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

2012 11 22 Dnr:KMC 2012 00039. Katastrofmedicinskt Centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

2012 11 22 Dnr:KMC 2012 00039. Katastrofmedicinskt Centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012 11 22 Dnr:KMC 2012 00039 Katastrofmedicinskt Centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 3

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Året i korthet Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. De tre vårdvalen gäller för

Läs mer

Årsredovisning 2002. www.lio.se

Årsredovisning 2002. www.lio.se Årsredovisning 2002 www.lio.se PRESENTATION Vid Östgötahälsan bedrivs företagshälsovård. Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården

Läs mer

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr.

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr. Linköping, 2004-03-01 Verksamhetsredovisning 2003 Anestesi - Operationscentrum, US Centrumet består av de tidigare enheterna på Universitetssjukhuset; Anestesi- och intensivvårdskliniken samt Operationscentralen.

Läs mer

Marie Lindström diarienummer: IC

Marie Lindström diarienummer: IC Sidan 1 av 6 Marie Lindström 2005-09-16 diarienummer: IC 2005-16 Landstingsstyrelsen. Landstinget i Östergötland Helårsbedömning 2005 består av personal med kompetens inom informations- och kommunikationsområdet.

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Vindico Group AB (publ)

Vindico Group AB (publ) Sida 1 av 11 Vindico Group AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01 2016-03-31 Rapportperioden 2016-01-01 2016-03-31 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med Q1 2015 och uppgick till 1 640

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 3, 2015

Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2003. KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld. Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett:

ÅRSREDOVISNING 2003. KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld. Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett: ÅRSREDOVISNING 2003 KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett: Kvalitetsmässigt rätt val genom: - aktuell kunskap - aktuell pedagogik - anpassat arbetssätt

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport 04 år 2013

Delårsrapport 04 år 2013 1 (1) Ledningsstaben Controllergruppen 2013-05-20 LiÖ 2013-25 Landstingsstyrelsen Delårsrapport 04 år 2013 Delårsrapport är det sammanfattande namnet på delårsbokslut samt uppföljning av landstingsdirektörens

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 Bokslutskommuniké Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 ApoPharm Holding AB (Apotek Hjärtat) org nr 556789-2988 1 (9) ApoPharm Holding AB (moderbolag för apotekskedjan

Läs mer

Triona AB. Kvartalsrapport för 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30. Triona AB 1(7) Kvartalsrapport 3 2009

Triona AB. Kvartalsrapport för 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30. Triona AB 1(7) Kvartalsrapport 3 2009 Triona AB 1(7) Kvartalsrapport för Triona AB 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30 Triona AB 2(7) Nyckeltal Nedan redovisas nyckeltal (föregående år inom parentes); Rörelseresultat före skatt och bokslutsdispositioner:

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2014

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2014 Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2014 Datum: 2015-03-12 Diarienummer: HSN-2015-12 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Verksamhet... 1 Hälso- och sjukvårdsnämndens

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

A, Individens delaktighet på arbetsplatsen B, Delaktighet i verksamhetens utveckling på arbetsplatsen C, Delaktighet på organisationsnivå

A, Individens delaktighet på arbetsplatsen B, Delaktighet i verksamhetens utveckling på arbetsplatsen C, Delaktighet på organisationsnivå BESLUTSUNDERLAG 1(4) Landstingsstyrelsen Handlingsplan för medarbetarnas delaktighet Systematiskt arbete för ökad delaktighet Utifrån uppdraget som gavs i landstingsstyrelsens verksamhetsplan för år 2012

Läs mer

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013 2013-06-20 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 50 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. RIPS-ränta försämrar resultatet med ytterligare 230 mkr.

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009 Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009 Inledning Verksamhet Denna årsredovisning omfattar en kort beskrivning av hälso- och sjukvårdsnämndens interna aktiviteter samt nämndens ekonomiska bokslut.

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Vårdprocesscentrum

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Vårdprocesscentrum 2006-04-21 VPC 2006-22 1 (8) Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkorts Vårdprocesscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231. Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231. Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015 DELÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 (JANUARI MARS) Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Månadsrapport maj 2015

Månadsrapport maj 2015 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2009 Anestesi- och operationscentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2009 Anestesi- och operationscentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2009 Anestesi- och operationscentrum i Östergötland 2009-04-22 Sid 1 (11) Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 2 Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 3 UPPDRAG

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM Delårsrapport jan-mar 2010. SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm, Sverige 1 2 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm,

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008 - Försäljningen ökade med 33,5% till 11,2 Mkr (8,4) - Resultatet efter finansnetto ökade med 26,4% till 2,4 Mkr (1,9) - Vinsten per aktie efter skatt

Läs mer

Lunnevads folkhögskola Prel verksamhetsplan 2016 inklusive årsbudget

Lunnevads folkhögskola Prel verksamhetsplan 2016 inklusive årsbudget + Lunnevads folkhögskola Prel verksamhetsplan 2016 inklusive årsbudget (Lunnevads folkhögskola) (Dnr Lu 20 / 2015) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN... 3

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008 DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare

Läs mer

Innate Pharmaceuticals AB (publ) Bokslutskommuniké juli 2005 juni 2006

Innate Pharmaceuticals AB (publ) Bokslutskommuniké juli 2005 juni 2006 Innate Pharmaceuticals AB (publ) Bokslutskommuniké juli 2005 juni 2006 Resultat efter finansiella poster uppgick till 7,2 Mkr (f.å. 5,8 Mkr) Intäkterna uppgick till 1,7 Mkr (1,0 Mkr) Resultat per aktie

Läs mer

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08 Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti Dnr TN 2014-08 Innehållsförteckning I korthet 1 Medborgarperspektivet 2 Kollektivtrafiken ett naturligt val vid resor 2 Processperspektivet

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 Nätraälven högst i Sverige! (Sommarjobbaren Veronica Norberg på Kebnekaises topp sommaren 2014) Nätraälvens Virkesförsäljningsförening ÅRSREDOVISNING 2008/2009 1 (12) Styrelsen

Läs mer

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20).

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20). Göteborg 2014-04-17 Delårsrapport perioden januari-mars 2014 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 14,2 (15,8) Mkr en minskning med 1,6 Mkr eller 10,2 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,4 Mkr

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. Budget 2017. Styrprinciper. Ekonomisk treårsplan

JOKKMOKKS KOMMUN. Budget 2017. Styrprinciper. Ekonomisk treårsplan JOKKMOKKS KOMMUN Budget 2017 Styrprinciper Ekonomisk treårsplan 1 Jokkmokks kommuns styrmodell 1.1 Styrmodellens struktur och styrprinciper Visionsdokument Ett nytt visionsdokument för Jokkmokks kommun

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 1 2015

Delårsrapport för kvartal 1 2015 Delårsrapport för kvartal 1 2015 conpharm ab (publ) Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

org.nr. 769623-3357 Fastställelseintyg

org.nr. 769623-3357 Fastställelseintyg Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Stenkyrkafiber ekonomisk förening intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer