Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland"

Transkript

1 Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner

2 sidan 2 av 10 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET... 5 PROCESSPERSPEKTIVET... 6 MEDARBETARPERSPEKTIVET... 7 EKONOMIPERSPEKTIVET... 8 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM LÄKEMEDELSKOSTNADER PE ANNAN RAPPORTERING UPPFÖLJNING I FÖRNYELSEPERSPEKTIVET UPPFÖLJNING I PROCESSPERSPEKTIVET UPPFÖLJNING I MEDARBETARPERSPEKTIVET

3 sidan 3 av 10 Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Verksamheten vid de tre röntgenklinikerna sker helt utifrån remittentens remitterande och med patienten närvarande vid undersökningen. Under de senaste åren har en ständig ökning av remitteringsvolymen och utförda undersökningar skett samtidigt som andelen komplicerade undersökningar, med för remittenten högre diagnostisk relevans, ökat. Inför 2008 kalkylerade vi med att denna utveckling skulle fortgå, om än i något lugnare takt. Med anledning av landstingets ekonomiska läge har samtliga enheter presenterat åtgärdsplaner för att uppnå ekonomisk balans under Endast i undantagsfall nämns minskad röntgenremittering som en åtgärd. Vid en rundfrågning på vårens kundråd pekades inte på några konkreta planer på reducerad remitteringsvolym. Vi gör därför bedömningen mot bakgrund av remitteringsvolymen hittills och på signalerna från våra remittenter att vårt budgetantagande fortfarande gäller. Åtgärdsplanerna innehåller beredskap för en eventuell förändring av detta förhållande. Våra möjligheter att effektuera de undersökningsvolymer som beställts av våra remittenter förändrades dramatiskt i och med den strejk som genomfördes av Vårdförbundets medlemmar under sex veckor i april-maj. Konsekvensen blev fler väntande, längre väntetider och för BMC s del avsevärt minskade intäkter utan att kostnaderna reducerades i någon nämnvärd grad. Röntgenpriserna låg under 2007 på samma nivå som 2005 och till 2008 godkändes en höjning med en procent. Detta har varit möjligt genom de marginaleffekter som ökad volym och ändrad undersökningsmix gett. Prislistan har omarbetats utifrån aktuell kostnadsbild och den nya prislistan har tillämpats fr.o.m. april månads debitering. På totalnivå är den kostnads- och intäktsneutral. Med hjälp av intensifierat arbete i en intern rekryteringsgrupp har vi under året lyckats anställa 12 röntgensjuksköterskor. Däremot är bemanningen på läkarsidan fortfarande ansträngd, framför allt i Norrköping, vilket vi försöker möte med utökad omfattning av den externt köpta granskningen. Helårsresultatet för 2008 baserat på bedömningar efter augusti månads beräknas till -3,5 mkr. Bildmedicinskt centrum i Östergötland Jan Kåredal Centrumchef

4 sidan 4 av 10 STYRKORTSUPPFÖLJNING, VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Att hålla en rimlig nivå på våra väntetider är utmaningen när efterfrågan ökar för varje år. Vi får inga signaler på att utvecklingen ska vända tvärtom. Den upphandlade externa granskningen gör det möjligt för oss att hålla uppe tillgängligheten samtidigt som vi kan möta remittenternas önskemål om rondverksamhet i ökad omfattning. Totalt har undersökningsvolymen minskat med 1,6 % och hittills har främst datortomografier ökat medan skelett- och lungundersökningar har minskat, vilket har sin förklaring i att man under konflikten prioriterat patienter med störst medicinskt behov. Detta återspeglas också i att andelen undersökta inom två månader minskat. Alla ansträngningar kommer att göras för att minimera konflikteffekten under återstående del av året. Ett område med för långa väntetider är MR-undersökningar och där kommer en utökning av omfattningen av den externa granskningen att göras under det närmaste halvåret. Såväl remittent- som patientenkäter kommer att genomföras innan årsskiftet. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Vi ska ge bra bemötande och information till våra patienter. Kunniga och engagerade medarbetare Andel patienter som anser att de fått god vård och behandling 95 % 91 % Dec 2007 Strategi 2: Våra åtgärder ska baseras på evidens och karaktäriseras av god service och mycket goda resultat. Att vi har nöjda kunder och uppfyller ingångna avtal Andel av våra remittenter/kunder som är nöjda och upplever att vi uppfyller våra åtaganden 95 % 85 % Dec 2007 Strategi 3: Tillgängligheten till våra undersökningar och service ska vara god. Adekvat utrustning och bemanning Andel utförda tidsbeställda undersökningar inom 2 mån (årsmedelvärde) >95% 84 % 86 % sept aug 2008 Rätt läkarkompetens och -kapacitet Andel definitiva svar till remittenterna inom 1 vecka (årsmedelvärde) >95% 96 % 96 % sept aug 2008

5 sidan 5 av 10 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Det kontinuerliga utbytet av röntgenutrustning följer i huvudsak uppgjorda planer. Utrustningarna för skelett- och lungröntgen byttes ut vid röntgenavdelningen i Mjölby vid årsskiftet och vid ViN efter sommaren. Utvärdering av anbud angående inköp av MRkameror pågår och investeringarna kommer att innebära såväl utbyte som viss kapacitetsökning. Installationerna är planerade till efter årsskiftet Flertalet av LiÖ s C-och G-bågar ägs av BMC. Upphandling är i en utvärderingsfas med målet ett successivt utbyte av maskinparken och därmed även kunna överföra digitala bilder till röntgenklinikerna. Länets datortomografer kommer att behöva bytas inom de närmaste åren. Upphandlingsarbetet, som kommer att genomföras i två etapper, är i en uppstartfas. Då fler undersökningstyper än tidigare kommer att utnyttja datortomografitekniken, t.ex. övergång från colonröntgen till DT-colon i full utsträckning, kommer upphandlingen att avse såväl utbyte av befintlig utrustning som viss kapacitetsutökning. Mammografiavdelningen på US har flyttat in i nya, ändamålsenliga lokaler i huvudblocket. I och med detta har samtliga mammografienheter i länet erhållit upprustade/nya lokaler och ny digital utrustning under de senaste ett och ett halvt åren. Integreringen och anpassning av -ROS till Cosmic pågår i projektform och ett införande planeras ske under andra halvåret Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Vi har modern utrustning för korrekt diagnostik och hög patientsäkerhet via ekonomiskt fördelaktiga inköp. Standardiserad utrustning Andel lika utrustning som 85 % 86 % 71 % Aug 2008 finns på mer än 50 % av möjlig installation. Modern utrustning Andel utrustning yngre än 7 år 90 % 79 % 81 % Aug 2008 Strategi 2: Forskning ska utnyttjas som stöd för verksamhetsutvecklingen. Framgångsfaktor Att vi drar nytta av utvecklingspotentialen i CMIV Nyckelindikator/annan uppföljning Antal CMIV-projekt där medarbetare från BMC deltar 10 28st 20 st Aug 2008 Strategi 3: Ökad internservice av medicinteknisk utrustning (MTU) för bättre tillgänglighet till utrustning. Rätt kompetens hos medarbetarna och rätt kapacitet inom MT Relation intern/extern servicekostnad 3,50 3,12 2,99 Aug 2008

6 sidan 6 av 10 PROCESSPERSPEKTIVET Remittenternas ständigt ökade tryck på fler och mer komplicerade undersökningar innebär ett naturligt incitament för att öka produktiviteten vid röntgenklinikerna, inte minst mot bakgrund av svårigheten att rekrytera framför allt läkare. För att öka tillgängligheten har vi arbetat med behovs- och kapacitetsplanering vid Röntgenkliniken i Motala och detta fungerar bra. Schemaläggning av de olika medarbetarkompetenserna, som också ingår i projektet, har inte riktigt kommit igång än. De övriga röntgenklinikerna introduceras i metoden under hösten. Personalkostnadsutvecklingen är fortfarande lägre än intäktsutvecklingen relativt sett. Nyckelindikatorns för kostnadseffektiv verksamhet är 0,09 bättre än målvärdet. (Se även framgångsfaktorn Kontrollerad resursförbrukning i strategi 2 i ekonomiperspektivet.) Arbetet med att tillsammans med leverantören av vårt röntgeninformationssystem (Sectra) och VPC att möjliggöra ombokning av mammografiscreening via Internet fortgår enligt planerna för ett införande under hösten. Målsättningen är enklare ombokning för de kallade kvinnorna och färre telefonsamtal till oss. Riskanalyser har inte gjorts på BMC under första halvåret men arbete pågår med en BMCgemensam, vilken beräknas bli klar sista kvartalet Planer finns för ytterligare en gemensam riskanalys. Rapporteringsfrekvensen av uppkomna avvikelser är förhållandevis hög och åtgärder vidtas omgående vid allvarliga händelser. Arbetet med fullfunktionsavtal mellan MTÖ och de vårdande klinikerna har stannats upp för att säkerställa de ekonomiska underlag som utgör basen för avtalsersättningens storlek. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Våra processer ska vara effektiva, dokumenterade och ständigt förbättras. Förenklad bokning för Integrering av KundRad till Genomförd Nej Nej Aug 2008 remittenter PJ Kostnadseffektiv verksamhet Intäktskronor i förhållande 1,75 1,84 1,82 Aug 2008 till personalkostnads kronor inkl extern granskn Strategi 2: Vi ska ha patientsäkra processer. Arbete med avvikelser Andel händelser klassade 100 % 80 % 100 % Aug 2008 som mycket allvarliga åtgärdade inom 2 månader Arbete med riskanalyser Antal Aug 2008

7 sidan 7 av 10 Strategi 3: Vi ska förvalta all medicinteknisk utrustning inom ramen för fullfunktionsavtalen. Framgångsfaktor Teckna fullfunktionsavtal med alla centrum Nyckelindikator/annan uppföljning Andel medicintekniska utrustningar som förvaltas av MT MEDARBETARPERSPEKTIVET Mät- tidpunkt 100 % 46 % 46 % Aug 2008 Hittills under 2008 har fokuseringen på ekonomi varit stor inom BMC såväl som inom landstinget i stort. Detta tillsammans med sjuksköterskestrejken under våren har gjort det nödvändigt att prioritera produktionen och därmed har tid för utvecklingsfrågor för skapande av hälsofrämjande arbetsplats med motiverade medarbetare fått något mindre utrymme än normalt. Konflikten i april/maj drabbade BMC hårt då flertalet röntgensjuksköterskor var uttagna i strejk under sex veckor, med ökande köer och sämre ekonomi som följd. Tillgången på medarbetare har blivit bättre när det gäller röntgensjuksköterskor. Efter ett antal insatser har vi under året rekryterat 12 röntgensjuksköterskor samt en grundutbildad sjuksköterska som ska vidareutbilda sig till röntgensjuksköterska på betald arbetstid. Däremot är läget svårt när det gäller läkarbemanningen i Norrköping. P.g.a. föräldraledigheter, pensionsavgång och svårigheterna att rekrytera ser hösten mycket bekymmersam ut och den förhoppning vi har är att vi kan köpa de granskningstjänster vi behöver externt. En hälsofrämjande satsning har under året gjorts med hjälp av våra utbildade hälsoinspiratörer som motiverat medarbetarna bl.a. med stegtävlingar. En översyn av chefssituationen med fokus på organisation har gjorts inom Röntgenkliniken i Linköping och inom MTÖ. Enligt våra planer ska nya lönekriterier för läkare och för medicinteknisk personal tas fram under 2008 och detta har ännu inte påbörjats. En övergripande mångfaldsplan som bygger på att årliga planer görs på varje klinik har färdigställts i september. Sjukfrånvaron är fortfarande låg inom BMC, övriga nyckeltal kommer att följas upp i slutet av året med hjälp av frågor till medarbetarna via LEO-verktyget.

8 sidan 8 av 10 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: BMC är en hälsofrämjande arbetsplats där medarbetarna trivs och mår bra. Framgångsfaktor Våra medarbetare är sedda och får återkoppling bl a genom medarbetarsamtal Förutsättningar finns för, och samtliga medarbetare bidrar till, en god arbetsmiljö Vi har ett gott ledarskap där chefuppdragen är tydliga Nyckelindikator/annan uppföljninreg. Målvärde Utfall Senast fö- Mät- tidpunkt Andel medarbetarsamtal per 100 % 89 % Sept 2007 år Total sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell period Andel medarbetare som är nöjda med sin närmaste chef < 5 % 4,2 % 4,1 % Jan-aug 2008 >80 % 78 % Sept 2007 Strategi 2: Våra medarbetare är motiverade och ges förutsättningar att på ett engagerat sätt arbeta för verksamhetens mål. Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljninreg. Målvärde Utfall Senast fö- Mät- tidpunkt Vi har medarbetarskap Andel medarbetare som är >80 % 59 % Sept 2007 med gott samarbete och högt engagemang nöjda med sin arbetssituation Lönekriterierna är kända och lönenivåerna är konkurrenskraftiga Andel som känner till vilka faktorer som påverkar lönesättningen >80 % 53 % Sept 2007 Strategi 3: Medarbetarna ges utrymme att både utveckla sitt eget kunnande och hela organisationens arbetssätt. Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljninreg. Målvärde Utfall Senast fö- Mät- tidpunkt Våra medarbetare är delaktiga i verksamhetsutvecklingen och erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov Andel medarbetare som har en skriftlig individuell utvecklingsplan 100 % 68 % Sept 2007 EKONOMIPERSPEKTIVET Pris och intäkter Inför 2008 fick BMC godkänt att höja priserna med 1,0 % avseende såväl den bilddiagnostiska- som den medicintekniska verksamheten. I prishöjningen 1,0 % finns en volymmässig bedömning grundad på de senaste årens efterfrågeökningstrend. Ökningen av antalet bilddiagnostiska undersökningar var 2006 närmare eller 3,4 %. För 2007 var ökning-

9 sidan 9 av 10 en eller 1,9 %. Under årets tre första månader var ökningen drygt undersökningar eller 2,8 % jämfört med första kvartalet i fjol. Under konflikten med Vårdförbundet sex veckor i april och maj gick undersökningsverksamheten ned. Verksamheten vid röntgenklinikerna vid LiM och ViN var kraftigt reducerad och nedgången i antalet undersökningar var närmare 30 %. BMC har inte haft kapacitet att hämta hem denna nedgång och per augusti är den ackumulerade nedgången undersökningar eller -1,6 % jämfört med motsvarande period i fjol. Efter första kvartalet 2008 var intäktsökningen 6,7 %, men efter konflikten är intäktsökningen för årets åtta månader 2,3 %. BMC har under 2007 och i början av 2008 arbetat med omkalkylering och revidering av priserna för den bilddiagnostiska verksamheten. Ny prislista har tillämpats fr.o.m För MTÖ har intäktsutvecklingen under årets åtta månader varit 3,4 % jämfört med motsvarande period i fjol. Resultat BMC:s resultat för perioden jan-aug är ett underskott på 3,8 mkr jämfört med ett överskott på 3,7 mkr för motsvarande period föregående år. Underskottet per augusti i år är effekten av uteblivna intäkter i samband med konflikten med Vårdförbundet. ing Från remittenthåll har det inte givits några signaler som tyder på någon förändring i efterfrågan på bilddiagnostiska undersökningar under resten av året. Bedömningen av BMC:s resultat för 2008 är till mycket stor del beroende av vilka volymer bilddiagnostiska undersökningar som kan hanteras under hösten. MTÖ har fortfarande en ökande efterfrågan på medicinteknisk service. Den samlade resultatbedömningen för 2008, utifrån kända faktorer och med utgångspunkt från tillgänglig kapacitet mm, är ett underskott på 3,5 mkr, d.v.s. prognostiserat resultat för 2008 för BMC är -3,5 mkr. Kommentarer till nyckelindikatorer inom ekonomiperspektivet Strategi 1, framgångsfaktor balanserat ekonomiskt resultat. Resultatet för åtta månader 2008 är ett underskott som innebär 3,8 mkr lägre än målvärdet. Underskottet är relaterat till uteblivna intäkter i samband med konflikten med Vårdförbundet. Underskottet måste betraktas som en engångseffekt och kan inte sättas i rimlig relation till tidigare. Det prognostiserade et för 2008, -3,5 mkr, är 3,5 mkr lägre än målvärdet 0 mkr och innebär ett prognostiserat eget kapital på 0,7 mkr vilket är 3,6 mkr lägre än målvärdet 4,2 mkr. Resultatprognosen för 2008 innebär trots allt att BMC ser ut att hantera de negativa ekonomiska effekterna av vårens konflikt inom ramen för eget kapital. Strategi 2, framgångsfaktor kostnadseffektiv verksamhet. Nyckelindikatorns 0,13 sämre än målvärdet, i huvudsak beroende på kostnadsökningar i form av nya externa serviceavtal för medicintekniska utrustningar. Trots MTÖ:s strategi med övertagande av serviceåtaganden i egen regi är det ofrånkomligt att vissa nya utrustningar måste kopplas till nya serviceavtal med externa servicegivare. Strategi 2, kontrollerad resursförbrukning. Nyckelindikatorn lönekostnadsutveckling jämfört med motsvarande period föregående år ligger på 4,4 %, dvs 0,9 procentenheter under målvärdet. Detta är en avsevärd förbättring jämfört med et i DÅ0803, då värdet var 7,0 %. Det lägre värdet efter 0808 förklaras närmast med effekter av konflikten och att

10 sidan 10 av 10 det i målvärdet är beräknat kostnader för personalförstärkningar som vid utgången av augusti ännu inte fått fullt genomslag. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Vi har en ekonomi som ger oss handlingsfrihet. Framgångsfaktor Vi har balanserat ekonomiskt resultat på alla enheter Vi har ett eget kapital på 2% vilket motsv 6 mkr år 2009 Nyckelindikator/annan uppföljning Ekonomiskt resultat 0 mkr -3,8 mkr 1,2 mkr Aug 2008 Avsättning till det egna kapitalet mkr -3,8 mkr 1,2 mkr Aug 2008 Strategi 2: BMC s enheter har balans mellan intäkter för åtagande och kostnader för resursförbrukning. Kostnadseffektiv verksamhet Intäktskronor i förhållande till kapitalkostnader plus service- och underhållskost- 4,68 4,55 4,93 Aug 2008 Kontrollerad resursförbrukning nader Lönekostnadsutveckling jmf med motsvarande period föregående år 5,5 % 4,4 % 7,0 % Aug 2008 Strategi 3: Ständig benchmarking. Kostnadsjämförelse med andra enheter nationellt Medelpris < Sverigesnitt 90 % 89 % 95 % 2007

11 Blankett 1 PE 215, Bildmedicinskt centrum i Östergötland (BMC) Resultaträkning (tkr) Budget 2008 Bokslut 2007 Intäkter Landstingsbidrag Koncernbidrag Patientavgift sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård tandvård Försäljning utbildning Övriga intäkter, huvudverksamhet Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Sålt material varor övr intäkter Summa intäkter Kostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa personalkostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhetsnära material och varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar Netto Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraord poster Årets resultat Noter till resultaträkning:

12 Bilaga 1 PE 215, Bildmedicinskt centrum i Östergötland (BMC) Finansieringsanalys Tillförda medel Årets resultat Justering för avskrivningar Försäljning av anläggningstillg (bokfört värde) Minskning av långfristiga fordringar Nya långfristiga lån Minskning av förråd Minskning av kortfristiga fordringar Ökning av kortfristiga skulder Övrigt Summa tillförda medel Använda medel Nettoinvesteringar Ökning av långfristiga fordringar Amortering av långfristiga lån Ökning av förråd Ökning av kortfristiga fordringar Minskning av kortfristiga skulder Övrigt Summa använda medel Förändring av likvida medel Noter till finansieringsanalysen: Investeringsredovisning Nettoinvestering Budget 2008 Bokslut 2007 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till Investeringsredovisning: Budget 2008 innehåller tkr överförda från 2007 och årets budget tkr.

13 Bilaga 1 PE 215, Bildmedicinskt centrum i Östergötland (BMC) Balansräkning (tkr) Bokslut 2007 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Mark Pågående investeringar maskiner och invent Inventarier Datorutrustning Medicinskteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd och lager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter Kassa och bank ) Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital Årets förändring Summa eget kapital Långfristiga skulder Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Personalens skatter, avgifter o övr löneavdrag Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder ) Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa skulder och eget kapital Noter till balansräkningen 1) BMC likvidkonto hos Finansförvaltningen har negativt saldo och redovisas bland kortfristiga skulder.

14 Ledningsstaben Lena Alsén Melin Blankett 2A (Samtliga PE utom närsjukvården) Rapportering av helårsbedömning samtliga läkemedelskostnader 1) i syfte att ge god kännedom om kostnadsutvecklingen samt underlag till kvalitetsarbete rörande läkemedel Produktionsenhet (nr) BMC 215 Bedömningen gjord av Sven Giljam Utfall kostn per 03 Utfall kostn per 08 (tkr) 2) (tkr) 2) Reglering av kostn av utifrån PV överkostn exkl regl PV /underskott över-/underskott (tkr) allmänläkemedel ing av kostn inkl regl PV över- /underskott (tkr) Tidpunkt för rapportering: Rapporteringssätt: enligt fastställd tidplan som bilaga till delårsrapport 1) Samtliga läkemedelskostnader avser läkemedel på recept (konto (stängt ), 56124, 56127, 56130), läkemedel via rekvisition (konto 56110, 56111,56112, 56113, 56195). I kolumn reglering över-/ underskott allmänläkemedel redovisas konto ) Aktuell periods och föregående perioders anges i respektive kolumn

15 Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Persson Blankett 3A Förnyelseperspektivet Produktionsenhet: Bildmedicnskt centrum Uppgiftslämnare: Lars Åke Johansson Har produktionsenheten under den senaste 12-månadersperioden genomfört systematiska utvecklingsprojekt och verkställt resultatet? Förklaring: Använder verksamhetsenheterna sina kliniska resultat i uppföljnings- och utvecklingsarbete? Röntgenkliniken LiM Röntgenkliniken US Röntgenkliniken ViN Ja Nej Förklaring:

16 Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Persson Blankett 3B Processperspektivet Produktionsenhet: Bildmedicinskt centrum Uppgiftslämnare: Lars Åke Johansson Har verksamhetsenheterna genomfört kapacitetsplanering (enligt VPC-modell)? Ja Nej Förklaring: Röntgenkliniken LiM Röntgenkliniken US Röntgenkliniken ViN MTÖ

17 Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Persson Blankett 3C Medarbetarperspektivet Produktionsenhet: Bildmedicinskt centrum Uppgiftslämnare: Solweig Lennartsson Har produktionsenheten en rutin för avgångssamtal? Produktionsenhet Använder verksamhetsenheterna modell för befattningsutveckling? Röntgenkliniken LiM Röntgenkliniken US Röntgenkliniken ViN MTÖ Ja Nej Förklaring: Ja Nej Förklaring:

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr. Till Landstingsstyrelsen Närsjukvården i centrala Östergötland Helårsbedömning 08 2005 I helårsbedömningen befaras ett underskott efter åtgärder på 30 mkr. För att hantera underskottet krävs i första hand

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum -04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Årsredovisning 2007 Folktandvården

Årsredovisning 2007 Folktandvården Årsredovisning 2007 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Ledningsstaben Annika Hjertkvist

Ledningsstaben Annika Hjertkvist Blankett 1 Ledningsstaben 2005-04-27 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola 2009-09-21 sidan 2 av 16 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum. SinnesCentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum. SinnesCentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum SinnesCentrum i Östergötland 2011-04 -20 sidan 2 av 15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Länspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Länspsykiatriskt centrum i Östergötland 2006-09-21 LiÖ 2006-XX 1 (13) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Länspsykiatriskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling Årsredovisning 2004 Centrum för verksamhetsutveckling Förvaltningsberättelse för CQ Centrum för verksamhetsutveckling 2004 CQ:s Vision: Steget före. CQ:s Uppdrag: Att stödja verksamhetsansvariga chefer

Läs mer

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor Bilaga 1, RESULTATRÄKNING,

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU 2014-12

Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU 2014-12 Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola Dnr LU 2014-12 Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 3 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget

Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget 1 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 4 3. Processperspektivet 5 4. Medarbetarperspektivet

Läs mer

Marie Lindström diarienummer: IC

Marie Lindström diarienummer: IC Sidan 1 av 6 Marie Lindström 2005-09-16 diarienummer: IC 2005-16 Landstingsstyrelsen. Landstinget i Östergötland Helårsbedömning 2005 består av personal med kompetens inom informations- och kommunikationsområdet.

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Vårdprocesscentrum

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Vårdprocesscentrum 2006-04-21 VPC 2006-22 1 (8) Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkorts Vårdprocesscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Årsredovisning 2002. www.lio.se

Årsredovisning 2002. www.lio.se Årsredovisning 2002 www.lio.se PRESENTATION Vid Östgötahälsan bedrivs företagshälsovård. Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården

Läs mer

Delårsrapport. Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport. Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens

Läs mer

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...

Läs mer

Årsredovisning 2012. Informationscentrum

Årsredovisning 2012. Informationscentrum Årsredovisning 2012 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Presentation av produktionsenheten 2 Uppdrag och Vision 3 Omvärldsanalys och framtidsbedömning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2003. KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld. Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett:

ÅRSREDOVISNING 2003. KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld. Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett: ÅRSREDOVISNING 2003 KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett: Kvalitetsmässigt rätt val genom: - aktuell kunskap - aktuell pedagogik - anpassat arbetssätt

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Diagnostikcentrum i Östergötland verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget

Diagnostikcentrum i Östergötland verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget Diagnostikcentrum i Östergötland verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget 1 Innehållsförteckning 1. Vision och verksamhetsidé 3 2. Medborgar - kundperspektivet 4 3. Processperspektivet 5 4. Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Förvalta och vidareutveckla vård och verksamhetssystem IT centrum Leverera Leda och fungerande genomföra centrala tjänster inom utvecklingsprojekt IT infrastruktur

Läs mer

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr.

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr. Linköping, 2004-03-01 Verksamhetsredovisning 2003 Anestesi - Operationscentrum, US Centrumet består av de tidigare enheterna på Universitetssjukhuset; Anestesi- och intensivvårdskliniken samt Operationscentralen.

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31

BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31 BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 030 441 78 480 441 Mark Not 2 8 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 3 362 540 483 540 Insats SCB 3 500

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 BILDMEDICINSKT CENTRUM I ÖSTERGÖTLAND. Det virtuella obduktionsbordet vid CMIV

ÅRSREDOVISNING 2009 BILDMEDICINSKT CENTRUM I ÖSTERGÖTLAND. Det virtuella obduktionsbordet vid CMIV ÅRSREDOVISNING 2009 BILDMEDICINSKT CENTRUM I ÖSTERGÖTLAND Det virtuella obduktionsbordet vid CMIV INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten

Läs mer

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision Sida 1(6) Delårsrapport augusti Revision 1. Sammanfattning Revisionen bedriver ett kontinuerligt granskningsarbete i syfte att kunna bedöma om regionens verksamheter har skötts på ett sådant sätt, att

Läs mer

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län 2005-09-13 Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Allmänt Verksamheten bedrivs planenligt vid våra båda anläggningar Himmelstalundsgymnasiet

Läs mer

Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 04 2015

Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 04 2015 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 04 Januari april Datum: -05-13 Diarienummer: Lu 6/ www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet... 3 Bedömning av måluppfyllelse... 3

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1(8) Förvaltningsberättelse Berzelius Clinical Research Center 2001 2(8) Förvaltningsberättelse för Berzelius Clinical Research Center 2001. Introduktion Linköping 2005-07-191-03-27 Sammanfattning Berzelius

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Org nr 802005-7132 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen avger följande årsredovising. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Sid 2(6]) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Åtagande bilddiagnostisk verksamhet

Åtagande bilddiagnostisk verksamhet 2009-05-25 1 Åtagande bilddiagnostisk verksamhet Inledning Röntgenklinikerna i Östergötland tillhandahåller bilddiagnostisk verksamhet inklusive mammografiscreening och interventionell behandling samt

Läs mer

Delårsrapport Jan-mars 2008 Katastrofmedicinskt Centrum

Delårsrapport Jan-mars 2008 Katastrofmedicinskt Centrum Delårsrapport Jan-mars 2008 Katastrofmedicinskt Centrum www.lio.se/kmc Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 Nätraälven högst i Sverige! (Sommarjobbaren Veronica Norberg på Kebnekaises topp sommaren 2014) Nätraälvens Virkesförsäljningsförening ÅRSREDOVISNING 2008/2009 1 (12) Styrelsen

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013 2013-06-20 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 50 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. RIPS-ränta försämrar resultatet med ytterligare 230 mkr.

Läs mer

Vindico Group AB (publ)

Vindico Group AB (publ) Sida 1 av 11 Vindico Group AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01 2016-03-31 Rapportperioden 2016-01-01 2016-03-31 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med Q1 2015 och uppgick till 1 640

Läs mer

Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258

Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258 Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258 Fastighetskostnader Drift 1, 5-6 720 466-6 802 262 Reparationer och underhåll -6 135 182-1 638

Läs mer

2012 11 22 Dnr:KMC 2012 00039. Katastrofmedicinskt Centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

2012 11 22 Dnr:KMC 2012 00039. Katastrofmedicinskt Centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012 11 22 Dnr:KMC 2012 00039 Katastrofmedicinskt Centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 3

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 3. Triona koncernen. Moderbolag Triona AB 556559-4123 2011-01-01-2011-09-30

KVARTALSRAPPORT 3. Triona koncernen. Moderbolag Triona AB 556559-4123 2011-01-01-2011-09-30 KVARTALSRAPPORT 3 2011 Triona koncernen Moderbolag Triona AB 556559-4123 2011-01-01-2011-09-30 Innehåll Nyckeltal koncernen 3 Triona förvärvar NTier Solutions 3 Marknad 3 Utveckling inom Triona 4 Resultat

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum

Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-augusti 2007 Bildmedicinsk centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-augusti 2007 Bildmedicinsk centrum i Östergötland Delårsrapport jan-augusti 2007 Bildmedicinsk centrum i Östergötland DNR BMC 2007-00083 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport 03 2013 2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2015-04-30 Delårsrapport perioden januari-mars 2015 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 13,7 (14,2) Mkr en minskning med 0,5 Mkr eller 3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,3 Mkr till

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2008 2007 2006 1) Nettoomsättning 1) m2 5 086 3 236 2 601 Kostnader för sålda varor och tjänster 669 368 285 Bruttoresultat 4 417 2 868 2 316 Försäljningskostnader

Läs mer

Triona AB. Kvartalsrapport för 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30. Triona AB 1(7) Kvartalsrapport 3 2009

Triona AB. Kvartalsrapport för 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30. Triona AB 1(7) Kvartalsrapport 3 2009 Triona AB 1(7) Kvartalsrapport för Triona AB 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30 Triona AB 2(7) Nyckeltal Nedan redovisas nyckeltal (föregående år inom parentes); Rörelseresultat före skatt och bokslutsdispositioner:

Läs mer

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB Årsredovisning för Kinnaborg Golf AB 556569-0160 Räkenskapsåret 2015 Kinnaborg Golf AB 1 (7) Styrelsen för Kinnaborg Golf AB får härmed avge årsredovinsing för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20).

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20). Göteborg 2014-04-17 Delårsrapport perioden januari-mars 2014 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 14,2 (15,8) Mkr en minskning med 1,6 Mkr eller 10,2 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,4 Mkr

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Delårsrapport januari september 2009

Delårsrapport januari september 2009 2009-11-05 *nya arkitektritade hus på Västerås Mälarcamping inför säsongen 2010 Delårsrapport januari september 2009 Rapportperiod (juli-september 2009) Nettoomsättningen ökade till 16 883 (14 779) KSEK

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Till Landstingsstyrelsen Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Förvaltningsberättelse 2004-08 Verksamheten fortsätter genomlysas och utvecklas. Vi fokuserar på att tydliggöra

Läs mer

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2014 Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868 Räkenskapsåret 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Östra stenfruktens IT-förenings sjunde verksamhetsår är slut. Föreningen bildades 2008-09-09.

Läs mer

Landstingets Riskhantering i Östergötland

Landstingets Riskhantering i Östergötland Årsredovisning 2001 www.lio.se PRESENTATION Med riskhantering menas det samlade arbetet inom landstinget i Östergötland som ur ett landstingsledningsperspektiv genomförs för att förhindra och förebygga

Läs mer

Årsredovisning för Skurups folkhögskola 2015

Årsredovisning för Skurups folkhögskola 2015 Årsredovisning för Skurups folkhögskola 2015 2 (12) Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten grundades 1888

Läs mer

LandstingsService i Östergötland Lars Johnsson 2001-09-25

LandstingsService i Östergötland Lars Johnsson 2001-09-25 LandstingsService i Östergötland Lars Johnsson 2001-09-25 Landstingsstyrelsen Landstinget i Östergötland Delårsrapport 08, 2001 för LandstingsService i Östergötland Verksamheten utvecklas enligt vår affärsplan.

Läs mer

Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 08 2015

Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 08 2015 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 08 Januari augusti Datum: -08-24 Diarienummer: Lu 19/ www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet... 3 Bedömning av måluppfyllelse...

Läs mer

HÄNDELSER INTRÄFFADE EFTER PERIODENS SLUT

HÄNDELSER INTRÄFFADE EFTER PERIODENS SLUT Delårsrapport januari - september 2003 Optoventkoncernen Optovent AB (publ) är ett medicintekniskt företag, vars affärsidé är att utveckla och marknadsföra innovativa system och teknikplattformar för säker

Läs mer

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ)

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ) Kvartalsrapport Q2-2014 Holding AB (publ) (556958-2439) Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget är specialiserat på

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari mars 2015. Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer: 556688-7633

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari mars 2015. Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer: 556688-7633 Arkiv Digital AD AB Delårsrapport januari mars 2015 Arkiv Digital AD AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arkiv Digital AD AB, 556688-7633, får härmed avge en delårsrapport

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Produktionsenheten Katastrofmedicinskt Centrum balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Produktionsenheten Katastrofmedicinskt Centrum balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Produktionsenheten Katastrofmedicinskt Centrum balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport januari sept 2010 2010-11-12

Delårsrapport januari sept 2010 2010-11-12 2010-11-12 Delårsrapport januari sept 2010 Juli Sept i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 15 926 (16 389) KSEK Rörelseresultatet uppgick till 7 882 (6 840) KSEK Rörelseresultatet efter finansiella

Läs mer

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229 Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 27 640 670 27 804 695 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 811 197-8 084 746 Planerat underhåll -993 453-546 079 Fastighetsskatt -1 899 000-2

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

BALANSRÄKNING. Summa tillgångar 1 256 804 1 195 297 1 169 738. Eget kapital (Not 14) 853 622 814 613 787 970 Därav årets resultat 39 009 26 643 51 241

BALANSRÄKNING. Summa tillgångar 1 256 804 1 195 297 1 169 738. Eget kapital (Not 14) 853 622 814 613 787 970 Därav årets resultat 39 009 26 643 51 241 BALANSRÄKNING Balansräkningarna för de tre senaste årens årsredovisningar visas nedan. Beloppen är angivna i kkr. Sammanställningen är för samtliga år uppställd och redovisad enligt gällande regler. TILLGÅNGAR

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer