Finansplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansplan 2013-2015"

Transkript

1 Finansplan

2 Finansplan Förord Vår finansplan lägger grunden för att alla solidariskt ska vara med och finansiera hälsooch sjukvården och kollektivtrafiken. Där ingen ska kännas mer värd än andra med fri sjukvård, fri tandvård, fria mediciner och gratis hjälpmedel med andra ord inga styvbarn eller kelgrisar. Genom det tankesättet kan det finnas fler inkomstposter att titta på. Trots att alliansen med Vrinnevilistans budget vann gehör av alla partier, utan Sverigedemokraterna som tänker lägga en annan skattesats än vad övriga vill. Joakim Pripp (SD) Inledning Landstingsfullmäktige fastställde 19 Juni 2012 strategisk plan och treårsbudget för perioden I treårsbudgeten visar de styrande sina visioner och strategiska mål för perioden Även ekonomiska ramar för Landstingsstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Trafiknämnden samt skattesats. Vi Sverigedemokrater lägger ett budgetförslag med en ökning av landstingsskatten på 50 öre, medan både den borgerliga alliansen, Vrinnevilistan och den rödgröna koalitionen vill öka skatten med 65 öre per skattekrona. Skillnaden kan tyckas vara liten, men vi värnar särskilt om de fattigpensionärer som har svårt att få sin ekonomi att gå ihop, månad för månad. Dessutom ger ett onödigt högt skattetryck dåliga incitament för relativt välbärgade personer att bosätta sig i Östergötland. En god ekonomisk hushållning ska spegla hela verksamheten. Ekonomi Det ekonomiska lägget är inte så ljust som vi från början kunde se. Den svenska ekonomin växer något långsammare än vad vi såg under våren En vändning av ekonomin till något mycket positivt finns inom räckhåll tror vi och ändrar inte något drastiskt i vår budget då den även nu ger ett högt plusresultat. Just nu visas det på svag export och en varselvåg sköljer över vårt land. Hur slutet ser ut vet ingen idag. Vid ytterligare försvagning av ekonomin kommer vi att ompröva vårt skatteuttag. Sveriges kommuner och landsting ser en skatteunderlagstillväxt med något över 3 % procent. SKL bedömer att BNP ökar med 1.8 procent. Utdebitering Landstingets utdebitering av skatt uppgår 2013 till kronor per skattekrona. 50öre mer än utdebitering 2012.

3 Balanskrav Enligt lag ska landstinget ha ekonomisk balans vilket innebär att resultaträkningen ska visa överskott, vilket den gör för den Sverigedemokratiska finansplanen med råge. Ekonomiska förutsättningar Det som skiljer sig från övriga partier är dels att alla solidariskt ska finansiera landstinget och skattenivån där vi säger 50 öre. Landstinget får då en inkomstförstärkning på 390 mkr till skillnad mot övriga partiers skattehöjning som ger 510 mkr. Investeringar De budgeterade investeringarna under perioden i miljoner kr: År Totalt investeras Varav investeras i fastigheter De dyrbara investeringarna i fastigheter beror på tidigare fattade beslut i landstingsfullmäktige, som ombyggnad och utökning av resurser för sjukhusen i Linköping, Norrköping, Finspång och Vadstena. De budgeterade investeringarna under perioden uppgår till miljoner kronor år 2013, miljoner kronor för år 2014 och miljoner kronor år Av den totala investeringsvolymen utgör investeringar i fastigheter miljoner kronor år 2013, miljoner kronor år 2014 samt miljoner kronor Statsbidrag och insatser De riktade statsbidragen för tillgänglighet, kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess och rehabiliteringsgaranti förmodas vara kvar under Statsbidrag för förbättrad patientsäkerhet hamnar på ca 20 miljoner kronor. Statsbidraget för läkemedel regleras i separata avtal. Regeringen har sedan tidigare aviserat att landstingssektorn ska tilldelas ett riktat statsbidrag för ökad patientsäkerhet på 675 miljoner kronor under För Landstinget i Östergötland skulle det innebära 35 miljoner om samtliga kriterier uppnås, en bedömning är att landstinget kommer att få 20 miljoner i riktat statsbidrag. Enligt vår budget Nivån på bidraget för kommunalekonomisk utjämning är oförändrat i jämförelse med tidigare prognoser. Skatteunderlagets tillväxt är stabil under planeringsperioden och förväntas öka med i genomsnitt 4 procent per år. Landstinget påverkas liksom tidigare negativt av att statsbidraget ej uppräknas årligen, och därmed inte är värdesäkrat. Nivån på avsättningar till pensioner beräknas bli lägre än vad tidigare prognos visade. Prognosen för avsättning är ca 120 miljoner kronor lägre år 2012 och ca 50 miljoner kronor lägre år 2013 och Inom finansförvaltningens finansiella intäkter utgör i huvudsak ränteintäkter från förvaltning av pensionsmedel. Ekonomisk bedömning för budgetperioden Vi Sverigedemokrater sade redan 2010 att det måste bli balans i den sjukvårdsproducerande verksamheten. Sedan 2008 har alliansen gott med stora underskott i den sjukvårdsproducerande

4 verksamheten. Under 2011 med 174 miljoner i ofinansierad sjukvårdsproduktion. Även Socialdemokraterna har haft problem med underskott i sjukvårdsproducerande verksamheter med minst 50 miljoner i underskott under sitt styre. Sverigedemokraterna vill se balans mellan kostnader och intäkter i produktionsenheternas verksamhet. Hur ska man lyckas med det? Ett par förslag har vi Sverigedemokrater. Dels att skapa det centrum som tidigare redovisats för LS där hjälp tas från konsult/logistiker för att få ner kostnaderna i verksamheten samt att produktionsplanering måste bli mycket mer effektiv. Den hårdaste åtgärden innebär att landstinget måste ta tag i att styra ekonomin hos de verksamheter som inte når utstakade mål. Enligt lag ska landstinget ha ekonomisk balans vilket innebär att resultaträkningen ska visa överskott. Ekonomiskt underskott ska återställas senast tre år efter det år då underskotten uppstått. Landstinget har 2012 prognostiserat resultat på 53 miljoner trots 189 miljoner i underskott i de sjukvårdsproducerande verksamheten. Vi Sverigedemokrater säger att vi måste titta på vilka neddragningar vi kan göra i Landstinget för att mildra en höjning av landstingsskatten. Vi gör inga förändringar i hälso- och sjukvårdsnämndens budget. Landstingsstyrelsen bör klara en Kommunerna och övrig verksamheter måste hjälpa till i större utsträckning när det kommer till Östsam. Vi Sverigedemokrater har sedan tidigare velat se Östsam mer självfinansierat. Vi vill se att Östsam gör sammanslagningar i verksamheter och framkommer med större besparingar som vi föreslog redan i vår budget Vi vill införa avgift på språktolk: Denna tjänst erbjuder tolkar gratis på en rad olika språk. I dag när det framkommer stora underskott och skattehöjning måste vi se över alla former av friförmåner och ser att alla måste bidra till att ekonomin blir bättre. Denna tjänst ska därför avgiftsbeläggas. Den inkomst som kommer från språktolk är ca 10 miljoner. Det gäller inte för funktionshindrade. Skatteintäkter Det är stora besparingar som väntar trots det måste ett större skatteuttag göras mot våra medborgare. Vi kan inte låta bli att göra neddragningar i verksamheter enligt ovan när vi vänder oss till skattebetalare och begär ytterliggare i landstingsskatt. För att finansiera de uppkomna underskotten är vi mot vår vilja tvungna till skattehöjning med 0.50 kronor. Landstingets utdebitering av skatt för 2013 är per skattekrona, vilket motsvarar procent av den beskattningsbara inkomsten. Utdebitering ökar med 50öre i jämförelse med 2012 och kommer att ligga fast under hela mandatperioden. Höjningen av skattesatsen med 50öre innebär en ökad skatteintäkt år 2013 med 393 miljoner kronor och ska täcka delar av investeringarna. Ekonomi för handlingsfrihet Lagregler om god ekonomisk hushållning innebär att det ställs tydliga krav på att fastställa finansiella mål, leva upp till dem och vidta åtgärder för att återställa balansen om det uppstår negativa resultat. Inriktningen för den ekonomiska politiken i landstinget är en stark, stabil och långsiktig ekonomi. Medborgarna ska känna att de får ut bra och effektiv verksamhet för de skattepengar som de erlägger till landstinget i Östergötland. Varje generation ska bära sina kostnader för den service som de beslutar om och själva konsumerar.

5 En god ekonomisk hushållning av landstingets resurser ska spegla hela verksamheten. Långsiktiga strategier, minskad administration och flexibelt tänkande ska ge de boende i Östergötland bästa vård. Landstinget i Östergötland bör också lägga fokus på läkemedelshantering, inte bara internt utan även bland de privata vårdproducenterna för att få ned läkemedelskostnaderna. För att landstinget i Östergötland ska kunna hantera konjunktursvängningar måste det finnas överskottskapital i form av eget kapital för att finansiera satsningar och inte låta kommande generationer ta notan. Resultat vid varje konjunkturcykel ska uppgå till minst två procent av nettokostnaden. Landstinget i Östergötland ska avsätta kapital för att täcka framtida pensionskostnader. De investeringar som görs ska vara självfinansierade i högsta grad. Intäksmål: landstinget ska vara en aktiv part för att nå överenskommelser med externa aktörer för medfinansiering av insatser som skapar ett ekonomiskt värde eller är tillväxthöjande. Nya investeringar och verksamheter ska ligga inom ramen för landstingets prioriteringar och vara ekonomiskt försvarbart. Landstiget ska som idag använda fullfonderingar för budgetering och ekonomisk redovisning. Fullfondering innebär att det totala pensionsårtagandet för landstingets medarbetare redovisas i balansräkningen och att resultaträkningen påverkas av den totala pensionsförändringen. Sverigedemokraternas förslag till minskning av Landstingets utgifter - Landstinget ska ta hjälp av konsulter och logistiker för att få hjälp med att ta ner kostnaderna. - Östsams verksamheter ska bli mer självfinansierade och vi har fått dess bifall. 17 miljoner - En avgift för dem som behöver språktolkning. Den kostar i dag landstinget ca10 miljoner/ år. - Landstingsstyrelsen bör klara en minskning med 15 miljoner kr. Våra övriga förslag till nedskärningar av landstingets utgifter framgår av nedanstående budgetförslag. Höjningen av skattesatsen med 50 öre innebär en ökad skatteintäkt år 2013 med 393 miljoner kronor och ska täcka delar av investeringarna.

6 mkr Resultat enligt treårsbudget Skatter och utjämning Effekt skattehöjning 50 ör, diff mot 65 öre Patientavgift språktolk Indexsänkning år Pensioner Förskjutning fastighetsinvesteringar Poster finansförvaltningen Akutvårdsprocessen Effektivisering LS Reducering Östsam Finansiella intäkter, högre resultat Resultat Ekonomiska ramar och resultat år Med utgångspunkt från det som anges i denna treårsbudget föreslås ekonomiska ramar för hälso- och sjukvårdsnämnden och landstingsstyrelsen i enlighet med bilaga 2. Med utgångspunkt från det som anges i denna treårsbudget beräknas följande ekonomiska resultat, sammanställd redovisning, fullfondering. (mkr = miljoner kronor) Resultat mkr mkr mkr Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden måste arbeta mer inriktat på att hitta patienter som finns i olika riskgrupper och söka de patienter, man redan vet kommer att plågas av försenade åtgärder, bli mer uppsökande mot medborgare i Östergötland. Gör budgetar som sjukvårdsproducerande verksamheter kan klara. Utbilda politiker i hälso- och sjukvården så de ser sammanhang i vården. Motverka mot all form av frivård och vård som inte är nödvändig gällande hederskultur. Sverigedemokraterna vill ändra vårdgarantin, från , till för samtliga vårdtagare. Detta innebär att primärvården ska erbjuda kontakt och besök samma dag som vård söks, läkarbesök inom primärvården ska erbjudas inom 3 dagar, från att beslut om remiss fattas får det gå högst 30 dagar till första besöket och från att besluta om behandling fattas får det gå högst 30 dagar tills behandlingen påbörjas. Detta betyder att en vårdtagare inte ska behöva vänta mer än 63 dagar förrän behandling har påbörjats, att jämföra med dagens 187 dagar. Sverigedemokraterna värnar om patienterna i Östergötland och vill öka andelen medel till hälso- och sjukvårdsnämnden.. Hälso- och sjukvården tillförs 48 miljoner kronor för att stärka akutprocessen, genomföra viljeinriktning utifrån prioriterade sjukdomsgrupper och områden samt möta krav från nationella riktlinjer. Utöver detta måste HSN effektivera ytterliggare, möjligen med hjälp av bättre logistik och planering.

7 Landstingsbidrag HSN mkr Landstingsbidrag Beslut treårsbudget Kardiologi VIN Prioriterade grupper Nya Beslut Akutvårdsprocessen Index Ram HSN (beslut) Lanstingsstyrelsen När nu skattehöjningar är på ingång måste även landstingsstyrelsen göra effektiviseringar med 15 miljoner kronor. Skillnaden mellan övriga partier och Sverigedemokraterna mot Östsam, är att vi lägger 17 miljoner mindre till Östsam. Landstingsbidrag LS mkr Landstingsbidrag Beslut treårsbudget AT-läkare, utökning block Engångsmedel 55 Nya Beslut Index ALF-bidrag Reducering generell Reducering Östsam Ram LS(beslut)

8 Trafiknämnden Trafiknämndens ramar justeras med index. Landstingsbidrag TN mkr Landstingsbidrag Beslut treårsbudget Förstärkning trafik Nya Beslut Index Ram TN (beslut) Slutord Vår finansplan öppnar för att alla i Östergötland är med och betalar för landstingets alla kostnader och att vi Sverigedemokrater tar ut den skatt som ska täcka kostnaderna för kommande kalender år och kan flexibelt anpassa skatteuttaget. En större framförhållning att fondera kapital för kommande investeringar bör komma på plats. Beslut Landstingsfullmäktige föreslås besluta, att godkänna finansplanen för , att fastställa ekonomiska ramar för landstingsstyrelsen, trafiknämnden, hälso och sjukvården. för år enligt bilaga 2 att fastställa skattesatsen för 2013 till kronor per skattekrona.

9 Bilaga 1 1(4) Resultaträkning fullfondering Belopp i miljoner kronor Löpande priser - resultaträkningen inkl sammanställd redovisning med resultat = Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag Generella statsbidrag - läkemedel Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat

10 Bilaga 1 2(4) Kassaflödesanalys fullfondering Belopp i miljoner kronor Löpande priser DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivning Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poste Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar -100 Ökning/minskning förråd och varulager Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

11 Bilaga 1 3(4) Balansräkning fullfondering Belopp i miljoner kronor Löpande priser TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinskteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

12 Bilaga 1 4(4) EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital Årets resultat Summa eget kapital x) Avsättningar Pensionsskuld Övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder Långfristiga lån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Personalens skatter, avgifter mm Semesterlöneskuld Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder, avsättningar Summa eget kapital, avsättningar och skulder x) därav: rörelsekapital anläggningskapital

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM 2011-02-28 Årsredovisning 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION...3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN...5 VERKSAMHETER...6

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärende 4 RS 2015-05-27 4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärendet Den ekonomiska obalansen för Hallands sjukhus kvarstår med en prognos på helåret på minus182 miljoner kronor. Kostnaderna

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 Delårsrapport 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72 2011-03-08 Årsredovisning 2010 Sida 1 av 72 Sida 2 av 72 Innehållsförteckning Ödeshögs organisation...5 Årsredovisning i korthet...6 Kommunstyrelsens ordförande...7 Förvaltningsberättelse...8 Omvärldsanalys...8

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN Årsredovisning 2007 Kommunalråden om 2007 Succé för Pilane skulpturutställning Över sextiotusen människor besökte den monumentala skulpturutställningen på Pilane gravfält sommaren 2007. En av invigningstalarna

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Årsredovisning 2009 2010-04-21

Årsredovisning 2009 2010-04-21 Årsredovisning 2009 2010-04-21 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDES FÖRORD TILL ÅRSREDOVISNING 2009... 5 ORGANISATIONSÖVERSIKT... 7 HUR ANVÄNDES SKATTEPENGARNA 2009?... 8 FEM ÅR I SAMMANDRAG...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Nya sporthallen vid Älvstranden bildningscentrum Framtidsarvets galamiddag i Hagfors stadshus Hagfors nya busstation Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson under

Läs mer

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för Årsredovisning för 2009 +, INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 2009 - ett år under lågkonjunktur 3 Övergripande mål för Arvidsjaurs kommun 2008-2010 5 Förvaltningsberättelse 6 Kommunkoncernens organisation 6 Omvärld

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168)

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Årsbudget 2006 Verksamhetsplan 2007-2008 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Från stora varvskranen till norra vattentornet En siluett från hamnen med ett ståtligt fartyg intill stora varvskranen,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011 rapport per 31 augusti ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: 725- - 09-29 DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING rapport per 31 augusti Förvaltningsberättelse... 3 Sammanfattning

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Budget 2012. Flerårsplan 2013-2014. Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo

Budget 2012. Flerårsplan 2013-2014. Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo Budget 2012 Flerårsplan 2013-2014 Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. VISIONSSTYRNING 1.1 Varför visionsstyrning? 1 1.2 Vår

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Stockholms läns landsting. En framtidsbudget för ett växande Stockholms län

Stockholms läns landsting. En framtidsbudget för ett växande Stockholms län Stockholms läns landsting En framtidsbudget för ett växande Stockholms län Mål och budget 2013 och plan för åren 2014- 1 Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 5 2. EN FRAMTIDSBUDGET FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLMS

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2012

Delårsrapport tertial 1 2012 Delårsrapport tertial 1 TERTIALRAPPORT JANUARI - APRIL PROGNOS JANUARI - DECEMBER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 5 Finansiella rapporter, kommunen Resultat- och balansräkning

Läs mer