Ekonomisk månadsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomisk månadsrapport"

Transkript

1 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM 1(9) Ekonomisk månadsrapport Utfall per: 30 september Resultaträkning Intäkter och kostnader (mnkr) Utfall Utfall Föränd- Budget Utfall perioden perioden ring perioden jämfört Period: januari - september utfall 2012 budget Verksamhetens intäkter *) 659,7 550,9 108,7 522,7 137,0 Verksamhetens kostnader , ,1-113, ,6-44,9 Avskrivningar -230,5-218,3-12,1-257,3 26,8 Verksamhetens nettokostnader , ,5-16, ,2 118,9 Skatteintäkter 3 951, ,8 269, ,0 34,6 Generella statsbidrag och utjämning 1 225, ,8 21, ,6-18,8 Finansiella intäkter **) 42,7 25,1 17,6 13,1 29,5 Finansiella kostnader -85,7-77,8-7,9-94,0 8,2 Resultat 336,9 53,3 283,6 164,4 172,5 *) Varav återbetalning premier AFA Försäkring 85,0 miljoner kronor (jämförelsestörande) **) Varav återföring av tidigare nedskrivna aktier i Värmlandstrafik AB 17,7 miljoner kronor (jämförelsestörande) 1.1 Periodens resultat Resultatet efter nio månader uppgår till 336,9 miljoner kronor. Resultatet efter motsvarande period 2011 var 53,3 miljoner kronor. Det förbättrade resultatet jämfört med 2011 beror främst på högre skatteintäkter. Resultatet är 172,5 miljoner kronor bättre än budget. Jämförelsestörande poster I resultatet ingår beslutad återbetalning av 2007 och 2008 års premier för Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) samt Avgiftsbefrielseförsäkring (AVBF-KL) från AFA Försäkring. Återbetalningen, som kommer ske i slutet av året, beräknas uppgå till 85,0 miljoner kronor och är bokförd som en upplupen intäkt. Från och med 2012 har Region Värmland övertagit landstingets och kommunernas ägande av Värmlandstrafik AB. I samband med detta har landstingets aktier överlåtits till Region Värmland till ett värde av 19,5 miljoner kronor vilket har reglerats genom en revers. Reversen redovisas som en långsiktig fordran. Tidigare nedskrivning av aktierna till nominellt värde i balansräkningen har i samband med överlåtelsen återförts, vilket

2 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM 2(9) påverkar periodens resultat positivt med 17,7 miljoner kronor. Återföringen redovisas som en finansiell intäkt. 1.2 Verksamhetens nettokostnader Verksamhetens nettokostnader uppgår till 4 797,4 miljoner kronor vilket är en ökning med 0,4 procent jämfört med föregående år. Frånräknat återbetalning av premier från AFA Försäkring är nettokostnadsutvecklingen 2,1 procent. Verksamhetens nettokostnad för perioden är 118,9 miljoner kronor lägre än budget. Budgeterad nettokostnadsökning för helåret 2012 är 3,2 procent. I diagrammet nedan framgår hur nettokostnadsutvecklingen (exklusive återbetalning av premier från AFA Försäkring) varierat under året. Där framgår även årets budgeterade och prognostiserade nettokostnadsutveckling (prognos per 31 augusti 2012). Justerad nettokostnadsutveckling per sept 2012 Periodutfall Årsbudget Årsprognos 3,2% 2,0% 2,2% 2,3% 2,0% 2,4% 2,1% 2,4% 1,4% mars april maj juni juli augusti september Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter uppgår till 659,7 miljoner kronor och har ökat med 19,7 procent, motsvarande 108,7 miljoner kronor, jämfört med motsvarande period I utfallet ingår återbetalning av premier från AFA Försäkring och frånräknat detta är ökningen 4,3 procent eller 23,8 miljoner kronor jämfört med motsvarande period Ökningen består bland annat av högre intäkter för patientavgifter, såld verksamhet, försäljning av tjänster och specialdestinerade statsbidrag. Intäkter för patientavgifter uppgår till 211,1 miljoner kronor och har ökat med 6,0 miljoner kronor, motsvarande 2,9 procent, jämfört med motsvarande period föregående år. För Folktandvården uppgår intäkterna till 106,2 miljoner kronor vilket är 2,0 miljoner kronor lägre än motsvarande period föregående år. Orsak till förändringen är minskad produktion.

3 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM 3(9) Inom hälso- och sjukvården uppgår intäkter för patientavgifter till 104,9 miljoner kronor vilket är en ökning med 8,0 miljoner kronor, motsvarande 8,3 procent, jämfört med föregående år. Den största ökningen är för perioden januari till april då den uppgick till 5,6 miljoner kronor. Från maj har ökningen avtagit och uppgår till 2,4 miljoner kronor. Bidragande orsaker till ökningen är förändringar av avgifter och högkostnadsskydd. Inom division allmänmedicin och HHR har intäkterna ökat med 5,9 respektive 1,3 miljoner kronor. Bidragande orsak till förändringen är den förändrade besöksavgiften för allmänläkare och sjukvårdande behandling. Inom division diagnostik har intäkterna minskat med 4,3 miljoner kronor vilket framför allt beror på avgiftsfrihet för labratorie- och röntgenbesök som infördes från 1 maj. Inom övriga divisioner är intäkterna något högre vid en jämförelse med samma period föregående år, men ökningen har avtagit från maj vilket delvis beror på sänkt besöksavgift för specialistläkare. Intäkter för såld verksamhet uppgår till 77,7 miljoner kronor, vilket är en ökning med 7,9 miljoner kronor, jämfört med motsvarande period föregående år. Förändringen beror främst på ökade intäkter för såld öppen och sluten utomlänsvård vilka har ökat med 3,9 respektive 4,7 miljoner kronor. Delvis ofakturerade intäkter per september 2011 bidrar till ökningen i år vid en jämförelse mellan åren. Den största förändringen mellan åren är inom division medicin och sjukhuset i Torsby. Intäkter för försäljning av tjänster har ökat med 6,0 miljoner kronor jämfört med föregående år och uppgår till 77,6 miljoner kronor för perioden. Förändringen beror främst på ökade intäkter för ambulanstransporter och hyresintäkter. Intäkter för specialdestinerade statsbidrag uppgår till 94,1 miljoner kronor, vilket är en ökning med 4,8 miljoner kronor, jämfört med motsvarande period Ökningen beror bland annat på högre prognostiserade bidragsintäkter för kömiljarden och förstärkt patientsäkerhet samt även högre intäkter för förstärkt vårdgaranti för barn och ungdomspsykiatrin. Statsbidraget för rehabiliteringsgarantin har minskat med 7,8 miljoner kronor. Minskningen beror främst på förändrade krav i överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) jämfört med tidigare år. Från år 2012 får landstingen ersättning per patient som avslutar behandlings- eller rehabiliteringsinsatser. Tidigare år fick landstingen ersättning vid påbörjad behandling. Nedanstående tabell visar periodens utfall 2012 och 2011 för specialdestinerade statsbidrag.

4 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM 4(9) Specialdestinerade statsbidrag (mnkr) Utfall Utfall Förändring perioden perioden utfall Period: januari - september Kömiljarden 30,6 26,7 3,9 Asyl 18,9 17,7 1,2 Rehabiliteringsgarantin 14,3 22,1-7,8 Förstärkt patientsäkerhet 8,7 4,9 3,8 Förstärkt vårdgaranti (barn- och ungdomspsykiatrin) 7,1 2,5 4,6 Insatser för äldre 2,3 4,3-2,0 Råd och stöd (LSS bidrag) 2,0 2,1-0,1 Förstärkt kompetens (psykiatri) 1,7 2,3-0,6 Svenska Palliativregistret 1,1 1,2-0,1 Övriga 7,4 5,5 1,9 Summa 94,1 89,3 4,8 Utfall för verksamhetens intäkter överstiger periodens budget med 137,0 miljoner kronor. Den främsta orsaken till ökningen är återbetalning av premier från AFA Försäkring vilken uppgick till 85,0 miljoner kronor. En annan orsak till förändringen är högre bidrag. Specialdestinerade statsbidrag är oftast prestationsbaserade och kräver verksamhetsresultat för att utbetalas. Det skapar en osäkerhet som leder till att de specialdestinerade statsbidragen budgeteras med försiktighet. De specialdestinerade statsbidragen har ofta kostnader förknippade till sig i motsvarande grad. Verksamhetens kostnader Personalkostnader De totala personalkostnaderna uppgår till 2 848,6 miljoner kronor och har ökat med 2,9 procent, motsvarande 81,1 miljoner kronor jämfört med motsvarande period Lönekostnaderna, exklusive sociala avgifter, uppgår till 1 858,0 miljoner kronor och har ökat med 2,5 procent, vilket motsvarar 45,3 miljoner kronor. Nya löner från 1 april 2012 är bokförda som en interimsskuld för samtliga fackförbund utom Vårdförbundet, Legitimerade sjukgymnasters riksförbund samt Akademikeralliansen där utbetalning skett med junilönen. Ingen skuld är heller bokförd för Tjänstetandläkarna och SRAT (gäller tandhygienister) inom Folktandvården då dessa grupper har ny lön från 1 oktober Pensionskostnaderna, exklusive löneskatt och finansiella kostnader, uppgår till 310,7 miljoner kronor och har ökat med 11,8 procent. De högre kostnaderna beror främst på ökade utbetalningar samt ökade kostnader för pensionsavsättningar. Sociala avgifter och löneskatt har ökat med 1,8 procent jämfört med utfallet per september Den relativt låga ökningen beror på att premiekostnaderna för avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) samt avgiftsbefrielseförsäkring är noll kronor för

5 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM 5(9) Dessa premiekostnader var noll kronor även för helåret 2011, men beslut om sänkta premier fattades av AFA Försäkring först under november månad Detta innebär att jämförelseåret 2011 belastades med månadsvisa premiekostnader fram till och med november månad, då samtliga kostnader krediterades. Köp av verksamhet Kostnaden för köp av verksamhet uppgår till 557,8 miljoner kronor och har ökat med 6,0 procent, motsvarande 31,8 miljoner kronor jämfört med motsvarande period Ökningen beror bland annat på att de privata vårdgivarna i Hälsovalet under året kompenserats för det underskott som uppstod 2011 i de landstingsdrivna vårdcentralerna. Läkemedelskostnader De totala läkemedelskostnaderna uppgår till 622,8 miljoner kronor och har minskat med 4,2 procent, eller 27,2 miljoner kronor, jämfört med september Kostnaderna för förmånsläkemedel har minskat med 6,1 procent eller 30,9 miljoner kronor. Minskningen beror till stor del på förändrändringen i högkostnadsskyddet från kronor till kronor. Kostnaderna för rekvisitionsläkemedel (inklusive läkemedelsrabatter) har ökat med 2,6 procent eller 3,7 miljoner kronor. Kostnadsökningen har motverkats av att läkemedelsrabatterna är 11,7 miljoner kronor högre i år. Läkemedelskostnaderna per september 2012 är 13,2 miljoner kronor lägre än budget. Övriga verksamhetskostnader Övriga verksamhetskostnader består av köp av tjänster, material och varor lämnade bidrag övrigt. Kostnaderna uppgår till 1 197,4 miljoner kronor och har ökat med 2,4 procent eller 27,8 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen beror bland annat på högre bidrag till Värmlandstrafik. Avskrivningar Avskrivningarna uppgår till 230,5 miljoner kronor vilket är en ökning med 5,6 procent, eller 12,1 miljoner kronor, jämfört med motsvarande period De ökade kostnaderna beror främst på högre avskrivningar för ombyggnationer och medicinteknisk utrustning. Avskrivningskostnaderna är 26,8 miljoner kronor lägre än budget.

6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM 6(9) 1.3 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Sammantaget för perioden januari-september 2012 har skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ökat med 5,9 procent jämfört med motsvarande period förra året. Skatteintäkterna uppgår till 3 951,6 miljoner kronor vilket är en ökning med 7,3 procent eller 269,8 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år. Skatteintäkterna är 34,6 miljoner kronor högre än budget. Generella statsbidrag och utjämning uppgår till 1 225,7 miljoner kronor. Detta är en ökning med 1,7 procent, eller 21,0 miljoner kronor, jämfört med Ökningen beror på ökade intäkter i utjämningssystemet. Generella statsbidrag och utjämning är 18,8 miljoner kronor lägre än budget. 1.4 Finansiella intäkter och kostnader Landstinget redovisar för perioden januari till september 2012 ett negativt finansnetto med 43,1 miljoner kronor vilket är 9,7 miljoner kronor bättre än samma period föregående år. De finansiella intäkterna för de nio första månaderna 2012 är 42,7 miljoner kronor vilket är 17,6 miljoner kronor högre än samma period föregående år. Avkastningen på de medel som är avsatta för pensioner, inklusive realiserade vinster, realiserade förluster och utdelningar, uppgår till 22,0 miljoner kronor vilket är 0,6 miljoner lägre än samma period föregående år. Finansiella kostnaderna för de första nio månaderna 2012 var 85,7miljoner kronor vilket är 7,9 miljoner kronor högre än samma period föregående år. Uppräkningen av pensionsskulden inklusive löneskatt uppgår till 53,6 miljoner kronor och redovisas som en finansiell kostnad. Jämfört med samma period föregående år har kostnaderna ökat med 20,7 miljoner kronor. Upplåningskostnaden för de första nio månaderna 2012 uppgår till 26,3 miljoner kronor vilket är 7,6 miljoner kronor högre än samma period föregående år. Räntekostnaden på premieskulden till Lanstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag uppgår till 3,8 miljoner kronor vilket är 0,1 miljoner högre än samma period föregående år. 2. Särskilda uppföljningsområden 2.1 Högspecialiserad vård Kostnaderna för den högspecialiserade vården uppgår till 273,6 miljoner kronor. Detta är 13,3 miljoner kronor, eller 5,1 procent, mer än motsvarande period förra året. Ökningen beror till stor del på att antalet patienter som skickats för högspecialiserad

7 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM 7(9) vård utanför länet ökat. Det är främst divisionerna opererande specialiteter och Sjukhuset i Arvika som har ett ökat utfall vid en jämförelse med föregående år. Kostnaderna för den högspecialiserade vården per september 2012 är 25,5 miljoner kronor lägre än budget. 2.2 Hälsovalet, landstingsdrivna vårdcentraler Utfallet för de landstingsdrivna vårdcentralerna är efter årets nio första månader bättre än budget. Detta beror främst på lägre läkemedelskostnader än beräknat. Vid årets slut beräknas de landstingsdrivna vårdcentralerna visa ett överskott. Trots detta är det viktigt att beakta att det finns vårdcentraler med långsiktigt strukturella problem med vikande patientunderlag och eller svårigheter att rekrytera fasta läkare. 2.3 Inhyrda läkare I samband med analys av lönekostnaderna bör hänsyn tas till kostnaden för inhyrda läkare. Kostnaden för köpta läkartjänster uppgår till 50,7 miljoner kronor vilket är 6,8 miljoner kronor lägre än motsvarande period föregående år.

8 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM 8(9) 3. Nettokostnad per division eller motsvarande Nettokostnaden består av verksamhetens kostnader och avskrivningar reducerat för verksamhetens intäkter. Nedan redovisas nettokostnaden per division eller motsvarande för perioden januariseptember Nettokostnad för perioden (mnkr) Division eller motsvarande Utfall Utfall Föränd- Budget Utfall perioden perioden ring perioden jämfört Period: januari - september utfall 2012 budget Division medicin -809,2-806,1-3,2-782,6-26,7 Division psykiatri -303,4-316,9 13,5-318,0 14,6 Division opererande specialiteter -572,9-558,0-14,9-551,3-21,6 Division diagnostik -285,9-234,5-51,3-277,0-8,9 Division HHR -170,1-164,6-5,5-168,8-1,4 Division länsspecialiteter -424,6-421,4-3,2-421,0-3,6 Division allmänmedicin -600,8-718,3 117,5-627,8 27,0 Sjukhuset i Torsby -168,5-173,1 4,7-173,8 5,3 Sjukhuset i Arvika -194,9-179,9-15,0-170,6-24,3 Folktandvården -88,9-83,6-5,3-96,6 7,7 Hälso- och sjukvårdsgemensamt -104,0-96,2-7,8-169,3 65,3 Hälso- och sjukvården , ,8 29, ,8 33,5 Landstings-IT -98,1-88,1-10,1-104,4 6,3 Landstingsservice -207,7-182,8-24,9-209,5 1,8 Landstingsfastigheter -364,6-310,9-53,8-366,2 1,5 Landstingshälsan -8,7-6,7-2,0-8,5-0,2 Landstingets kansli -121,0-115,9-5,2-134,7 13,6 Landstingsgemensamt -274,0-323,5 49,5-336,3 62,3 Landstinget , ,5-16, ,2 118,9 4. Helårsresultat För en detaljerad helårsprognos hänvisas till Delårsrapport 2, som visar en prognos för helårsresultatet både för hela landstinget och på divisionsnivå. 5. Låneskuld och likviditet Landstinget hade en låneskuld vid utgången av september 2012 på miljoner kronor. Kommuninvest i Sverige AB (publ) stod som långivare för miljoner kronor och Arvika kommun för 40 miljoner kronor. På koncernvalutakontot på Nordea

9 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM 9(9) Bank AB (publ) fanns per den 30 september 95,1 miljoner kronor. På avräkningskontot avsatt för elhandel hos Telge Kraft fanns vid september månads utgång 11,3 miljoner kronor. För projekten CSK 2013 och nya operationshuset, hus 60, har hittills 171,4 miljoner kronor upparbetats, totalt för dessa två projekt finns en beslutad investeringsram på miljoner kronor, vilket kommer att innebära ytterligare upplåning. 6. Pensionsmedelsförvaltning Värdepappersportföljen under pensionsmedelsförvaltning hade per 30 september 2012 ett anskaffningsvärde motsvarande 1 058,7 miljoner kronor och ett marknadsvärde på 1 118,3 miljoner kronor. Från och med 2012 finns en ny redovisningsrekommendation från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR 20 Redovisning av finansiella tillgångar och skulder ) som Landstinget följer. Rekommendationen innebär att finansiella omsättningstillgångar som ingår i en värdepappersportfölj och som handlas på en aktiv marknad får värderas kollektivt. Bokfört värde på värdepappersportföljen per 30 september 2012 är 1 058,7 miljoner kronor.

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

MÅNADSRAPPORT JULI 2013

MÅNADSRAPPORT JULI 2013 MÅNADSRAPPORT JULI 2013 Månadsrapport januari juli Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-juli visar ett överskott på 118 mkr, vilket är 33 mkr bättre

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.

Läs mer

Månadsrapport maj 2015

Månadsrapport maj 2015 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Månadsrapport Maj 2010

Månadsrapport Maj 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-maj visar ett underskott på 2 mkr före finansiella poster, vilket är 89 mkr bättre än samma

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Februari 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2016 2 (9) Perioden

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Året i korthet Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. De tre vårdvalen gäller för

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623

Läs mer

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013 2013-06-20 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 50 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. RIPS-ränta försämrar resultatet med ytterligare 230 mkr.

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 september 2013

Månadsuppföljning per den 30 september 2013 16 oktober 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 september 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Bokslutskommuniké 2016 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2017.

Läs mer

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första

Läs mer

Periodrapport Juli 2015

Periodrapport Juli 2015 Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 Månadsrapport Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2016-11-14 Ärendenr 2016/01466 Dokumentnr 2016/01466-1 Landstingsstyrelsen Månadsrapport oktober

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Månadsuppföljning per den 30 april 2014 20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2015

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2015 1 (6) Kommunledningskontoret 20-12-08 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Finansrapporter

Läs mer

Delårsrapport. augusti 2015

Delårsrapport. augusti 2015 Delårsrapport augusti Landstingets samlade prognos pekar mot ett resultat på minus 173 mkr. Prognosen pekar på att verksamheternas nettokostnader (exklusive AFA 48 mkr) blir 4,5 procent högre än budgeterat.

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge September

Månadsbokslut Landstinget Blekinge September Månadsbokslut Landstinget Blekinge September 1 Landstinget Blekinge David Larsson -10-24 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsen Månadsbokslut september Sammanfattning Ackumulerat resultat per september

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Linköpings kommun Finansrapport april 2016. Bilaga 1

Linköpings kommun Finansrapport april 2016. Bilaga 1 Linköpings kommun Finansrapport april 2016 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Finansrapport för kommunen per den 30 april Sid Inledning 3 Koncernen Likvida medel 3 Bolagens upplåning samt kommunal borgen

Läs mer

Ledningsrapport december 2018

Ledningsrapport december 2018 Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen

Läs mer

Budget för Riksbanken 2008

Budget för Riksbanken 2008 PM DATUM: -12-10 AVDELNING: HANDLÄGGARE: Stabsavdelningen SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DNR

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli

Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli 2014 1 Landstinget Blekinge Maria Gotthardsson 2014-08-14 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsbokslut juli 2014 Sammanfattning Ackumulerat

Läs mer

Månadsrapport januari-oktober

Månadsrapport januari-oktober Månadsrapport januari-oktober Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-oktober visar ett överskott på 39 mkr, vilket är 167 mkr sämre än samma period

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2016-03-16 Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående

Läs mer

Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017 Bokslutskommuniké 2017 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2018.

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Budget 2015 och plan för 2016-2017 LS 2014-06-02

Budget 2015 och plan för 2016-2017 LS 2014-06-02 1 Budget 2015 och plan för 2016-2017 LS 2014-06-02 2 Grunden är budget 2014 Förutsättningar Uppräkningar: Personal 2,8% Drift 1,8 % Hälsoval 2,4% (Viktad uppräkning) Prognos (april) från SKL avseende skatteintäkter

Läs mer

SKRIVELSE 2011-08-17 LS 1107-1035. Landstingsdirektören har inkommit med delårsrapport för koncernfinansiering.

SKRIVELSE 2011-08-17 LS 1107-1035. Landstingsdirektören har inkommit med delårsrapport för koncernfinansiering. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 211-8-17 LS 117-135 Ankom Stockholms läns landsting Dnr: 211 -OB-17 Landstingsstyrelsen LAtoDSTWGSSTYRElSFN 1 1-8-17 * G9 Delårsrapport 211

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2015 Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti/september 2015 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning... Resultaträkning

Läs mer

bokslutskommuniké 2013

bokslutskommuniké 2013 Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Stabiliserad marknad goda volymer

Stabiliserad marknad goda volymer Pressrelease den 23 oktober 2002 från Gorthon Lines AB Kvartalsrapport juli september 2002 Stabiliserad marknad goda volymer Resultat före skatt januari-september 39,5 MSEK (7,1) Resultat före skatt för

Läs mer

2011-08-19. Kommunstyrelsen. Månadsrapport juli 2011 Dnr KS/2011:158

2011-08-19. Kommunstyrelsen. Månadsrapport juli 2011 Dnr KS/2011:158 2011-08-19 Kommunstyrelsen Månadsrapport juli 2011 Dnr KS/2011:158 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Sammanfattning Årets resultat 150 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 5,7 % (3,9 %) Verksamhetsresultat -139 mnkr (31 mnkr) Lönekostnadsökning

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun 18 september 2008 Eva Gustafsson Innehållsförteckning 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Revisionsfråga och metod...2

Läs mer

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG Sammanfattning och analys Efter februari redovisar förvaltningen ett plus på 1,7

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram, Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Surahammars kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Kerstin Sikander Certifierad kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2015 Växjö kommun Sophie Wigren Revisionskonsult 14 april 2016 Innehållsförteckning

Läs mer

Budget för Riksbanken 2012

Budget för Riksbanken 2012 1 PM DATUM: 12 07 AVDELNING: HANDLÄGGARE: Stabsavdelningen SVERIGES RIKSBANK SE 103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DNR

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Org nr 802005-7132 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen avger följande årsredovising. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Sid 2(6]) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2011

Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2011 Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012 Haninge kommun Granskning av årsredovisning 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet med granskningen...

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärende 23

Kommunfullmäktige. Ärende 23 Kommunfullmäktige Ärende 23 O Eda kommun Kommunrevisionen 2015-10-09 Till: Kommunfullmäktige För kännedom: Kommunstyrelsen Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2015-08-31 Vi har granskat kommunens

Läs mer

Nämndens delårsrapport 2 2011 Landstingsstyrelsens beställarbudget Landstingsstyrelsens beställarbudget, Nämndens delårsrapport 1(11) Innehåll Inledning... 2 Ekonomi... 3 Resultat för perioden januari

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport April 2011 Erika Svensson Helen Samuelsson Dahlstrand Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002

Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002 Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002 Länssjukhuset i Halmstad Leif Johansson Inger Andersson Komrev Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035 15 17 00 Fax 035-15 17 36 Leif Johansson, Direkt:

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Skurups kommun Granskning av årsredovisning 2013 EY Building a better working world Innehåll 1. Inledning 2 2. Resultatutfall mot budget

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2012 VERKSAMHET OCH EKONOMI I LANDSTING OCH REGIONER

Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2012 VERKSAMHET OCH EKONOMI I LANDSTING OCH REGIONER Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2012 VERKSAMHET OCH EKONOMI I LANDSTING OCH REGIONER Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2012 1 Statistik om hälso- och sjukvård

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016 Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016 Sammanfattning Årets resultat 261 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 3,9 % (7,3 %) Verksamhetsresultat -92 mnkr (-208 mnkr) Lönekostnadsökning

Läs mer

Ledningsrapport januari 2019

Ledningsrapport januari 2019 Verksamhetens resultat är +5 mnkr vilket är i nivå med budget och 31mnkr sämre än föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 6,8 procent jämfört med samma period föregående år medan skatter och statsbidrag

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 - Försäljningen under tredje kvartalet ökade med 175 % till 24,8 Mkr (9,0)*. - Resultatet efter finansnetto uppgick till -3,8 Mkr (3,3). - Resultatet

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport augusti 2013

Ekonomisk månadsrapport augusti 2013 Kommunstyrelsens kontor 2013-09-17 Ekonomisk månadsrapport augusti 2013 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13)

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13) Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (13) Finansplan 2016-2018 Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015 Sida 2 (13) Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2015 en strategisk plan

Läs mer

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Månadsrapport Region Norrbotten

Månadsrapport Region Norrbotten Redovisande dokument Rapport Sida 1 (17 Månadsrapport Region Norrbotten 201803 Sida 2 (17) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Verksamhet... 4 Produktion... 4 Tillgänglighet... 4 Specialiserad vård...

Läs mer

Huddinge den 21 augusti 2013

Huddinge den 21 augusti 2013 TILLÄGGSKALLELSE KOMMUNSTYRELLLSEN 1 (1) Tid Måndag den 26 augusti 2013, kl 18.00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden 2 Budgetuppföljningen för kommunstyrelsen perioden juli 2013 3 Månadsuppföljning

Läs mer

Periodrapport. Februari

Periodrapport. Februari Periodrapport Februari 2015 Ekonomi l Resultat januari februari -11 mnkr (21mnkr) l Nettokostnadsökning 6,2 % (4,1 %) l Skatter och statsbidrag 3,7 % (4,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2014

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2014 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning...2 Resultaträkning

Läs mer