Månadsrapport januari-oktober

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsrapport januari-oktober"

Transkript

1 Månadsrapport januari-oktober Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-oktober visar ett överskott på 39 mkr, vilket är 167 mkr sämre än samma period föregående år. Resultatet efter finansnetto är ett underskott på 112 mkr, vilket är 315 mkr sämre än samma period Verksamhetens nettokostnad har ökat med 5,4 procent perioden januarioktober jämfört med samma period föregående år. Skatter, statsbidrag och utjämning har ökat med 2 procent jämfört med föregående år, vilket är 1 procent högre än budgeterat. Resultaträkning (mkr) Ack utfall Ack Utfall Avv utfall - budget Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader varav personalkostnader varav övriga kostnader varav avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella stadsbidrag och utjämning Resultat före finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader varav ändrad ränta pensionsskuld Periodens resultat I jämförelse med föregående år har de finansiella kostnaderna ökat markant. Den enskilt största posten är effekten av den ändrade räntan på pensionsskulden. Efterföljande diagram visar landstingets ackumulerade resultat före finansnetto 2010 och 2011, budget 2011, årsprognos Resultat före finansnetto Mkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Helårsprognos per okt Budget 2011 Utfall 2011 Utfall

2 Kostnads- och intäktsutveckling Diagrammet nedan visar landstingets kostnads- och intäktsutveckling över tid inklusive prognos för Mellan åren ligger kostnaderna högre än intäkterna. Skattehöjningen 2009 (0,98 öre) gör att intäkterna är högre än kostnaderna under åren Prognosen för 2011 visar på att kostnaderna kommer att hamna på en högre nivå än intäkterna. Kostnader och intäkter före finansiella poster, NLL totalt (mkr) Prognos 2011 Verksamhetens kostnader Verksamhetens intäkter Personalkostnader och arbetad tid Personalkostnaderna har ökat med 86 mkr i jämförelse med samma period föregående år, av detta avser 35 mkr ökade pensionskostnader. Resterande ökning består av löneavtal på 47 mkr, övertiden 9 mkr och sjuklön 4 mkr, samt en verksamhetsminskning med 9 mkr. Detta är inte tillräckligt för att nå en ekonomi i balans. Den arbetade tiden är totalt sett oförändrad. Basbemanningen har minskat samtidigt som övertid och vikarietimmar ökat. Kostnaden för övertiden uppgår till 145 mkr, en ökning med 9 mkr. Kostnaden för timvikarier uppgår till 54 mkr. Sjuklönekostnaderna ligger på 35 mkr, en ökning med 4 mkr. Antalet anställda var vid utgången av oktober personer, varav 580 är visstidsanställda. Under perioden januari-oktober har landstinget i genomsnitt haft anställda. En minskning med 52 personer jämfört med samma period föregående år. I efterföljande graf visas hur den arbetade tiden har förändrats de senaste två åren när jämförelsen görs med rullande 12 månader, d v s att varje mätpunkt visar summan av de senaste 12 månaderna. Antalet årsarbetare har ökat med 20 årsarbetare mellan mätperioderna och

3 6300 Antal årsarbetare* utveckling rullande 12 månader *Arbetad tid 12 månader/1760 Övriga kostnader Övriga kostnader har under perioden ökat med 277 mkr, motsvarande 11 procent, jämfört med samma period Övriga kostnader inkluderar bland annat stora poster såsom läkemedel, inhyrda läkare, riks- och regionsjukvård, transporter och resor samt vårdpeng till privata vårdcentraler i vårdvalet. Kostnadsutveckling övriga kostnader (mkr), perioden januari-oktober Läkemedel Riks- och regionsjukvård Inhyrda läkare Transporter, resor Vårdpeng till privata Läkemedel Kostnaderna för läkemedel för perioden är 725 mkr, en ökning med 52 mkr (8 procent) jämfört med Kostnadsutveckling - Läkemedel Ack utfall 1110 Ack utfall 1010 Förändring (mkr) Förändring (%) Recept % Verksamhet % TOTAL % Av totala läkemedelskostnader avser 79 procent kostnader för receptläkemedel. Av dessa avser 53 mkr, motsvarande 9 procent, kostnader för ett fåtal 3

4 dyra läkemedel med ett väldigt begränsat användningsområde. Vid exkludering av ökningen för dessa har landstinget en kostnadsökning på 3,8 procent. I nationell jämförelse är kostnadsökningen i Norrbotten högre än riksgenomsnittet. Ökningen per september för riksgenomsnittet var 1,7 procent och för landstinget 8,4 procent. Riks- och regionsjukvård Kostnader för riks- och regionsjukvård uppgår till 418 mkr, en kostnadsökning på 35 mkr (9 procent) jämfört med samma period Kostnadsutveckling - Riks och regionsjukvård Ack utfall Ack utfall Förändring Förändring Division (mkr) (%) Division Medicinska spec % Division Opererande spec % Division Primärvård % Division Vuxenpsykiatri % TOTAL % Inhyrda läkare Kostnaderna för inhyrda läkare uppgår till 117 mkr, en kostnadsökning på 17 mkr (17 procent) jämfört med samma period år Kostnadsutveckling - Inhyrda läkare Ack utfall 1110 Ack utfall 1010 Förändring Division (Mkr) (Mkr) (mkr) Förändring (%) Division Diagnostik % Division Medicinska spec % Division Opererande spec % Division Primärvård % Division Vuxenpsykiatri % TOTAL % Transporter och resor Kostnaderna för transporter och resor uppgår till 129 mkr en kostnadsökning på 21 mkr (19 procent) jämfört med samma period år Kostnadsförändring Transporter, resor Ack utfall 1110 Ack utfall 1010 Förändring (mkr) Förändring (%) Sjuktransporter % Varav sjuktransport med flyg, helikopter % Övriga frakter och transporter % Resekostnader % Total % Vårdpeng till privata Kostnaderna för vårdpeng till privata aktörer inom vårdvalet uppgår till 70 mkr, en kostnadsökning på 60 mkr jämfört med samma period år Detta beror på att tre privata vårdcentraler startade sin verksamhet under Under detta år har ytterligare två vårdcentraler startat upp. 4

5 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Storleken på skatteintäkter respektive år påverkas av befolkningsförändringar, sysselsättnings- och lönenivå. Skatteintäkterna beräknas ge överskott mot budget på 77 mkr, på helårsbasis. Det beror på en mer positiv ekonomisk utveckling 2010 och 2011 enligt Sveriges Kommuner och Landsting, än antagandet hösten Det är 9 mkr sämre än årsprognosen per augusti. Skatteintäkter (mkr) Bedömning okt Bedömning aug Förändring Preliminär utbetalning Slutavräkning Justeringspost TOTAL Statsbidrag och utjämning beräknas ge ett underskott på 4 mkr i förhållande till budget. Statsbidraget för läkemedel är 6 mkr lägre än budget, medan bidraget från den sk sjukskrivningsmiljarden beräknas bli 5 mkr högre än budget. I regleringsbidraget ingår 3 mkr avsett för HPV-vaccinering, men på grund av överklaganden av centrala förhandlingar beräknas inte vaccinering starta 2011 varför bidraget överförs till Kapitalförvaltning Landstingets totala portfölj utgörs av 22 procent aktier och 78 procent räntebärande värdepapper vid utgången av oktober månad. Marknadsvärdet på den totala portföljen uppgår till mkr, vilket är 31 mkr lägre än vid årsskiftet. Den totala värdeförändringen för portföljen hittills i år är minus 4,9 procent, vilket är 0,9 procentenheter sämre än index. Indexjämförelsen baseras på en så kallad normalportfölj med 25 procent aktier och 75 procent räntebärande papper. Värdeförändringen på aktier är minus 15,7 procent hittills i år, vilket är 5,2 procentenheter sämre än index. Värdeförändringen på räntebärande papper är plus 2,9 procent, vilket är 1 procentenheter bättre än index. Likviditet och finansnetto De finansiella intäkterna har ökat med 45 mkr jämfört med Detta förklaras med att räntenivåerna stigit samt att utdelningarna är högre än föregående år. I jämförelse med föregående år har de finansiella kostnaderna ökat markant. Den enskilt största posten är effekten av den sänkta diskonteringsräntan på landstingets pensionsskuld, vilket påverkar resultatet negativt med 169 mkr. Utöver detta har räntekostnaderna för pensionsskulden ökat i jämförelse med föregående år. Dessutom har Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF) en fordran på landstingen från och med 2011 ersatts av en räntebelagd revers. Medelsaldot för landstingets likvida medel exklusive pensionsfond och bolag uppgick under oktober till mkr, vilket är en minskning med 2 mkr jämfört med medelsaldot december Landstingets likviditetsmål är lägst 10 procent av nettokostnaden per helår, vilket motsvarar ca 650 mkr. 5

6 Resultat per division Divisionerna redovisar till och med oktober ett underskott på 148 mkr, vilket är 76 mkr sämre än samma period 2010 (se nedan). Under rubriken gemensamma intäkter och kostnader finns bland annat landstingsbidraget till divisionerna, pensionskostnader samt övriga landstingsgemensamma kostnader (kollektivtrafik, patientförsäkring med mera). Division/verksamhet (mkr) Utfall januarioktober Prognos helår 2011 Avv prognos - budget Utfall helår augusti oktober oktober 2010 Primärvård* Opererande specialiteter Medicinska specialiteter Vuxenpsykiatri Diagnostik Folktandvård Kultur och utbildning Service Länsteknik Summa divisioner Politik Gemensamma personalrelaterade kostnader LD med stab och sekretariat Regional utvecklling** Gemensamma avskrivningar Gemensamma verksamhetskostnader Verksamhetens nettokostnad Skatter, statsbidrag och finansnetto Resultat * Resultatet för division primärvård är justerat för hela Budget för privatvård m.m. har flyttats till andra divisioner, flytten gäller hela ** Regional utveckling redovisades föregående år under gemensamma verksamhetskostnader. Förändring av prognos per augusti I årsprognosen bedöms resultatet bli ett underskott på 192 mkr, vilket är en försämring med 192 mkr jämfört med prognosen per augusti. Divisionernas samlade bedömning pekar mot en resultatförsämring med 21 mkr jämfört med augusti. Detta beror bland annat på högre inköp av riksoch regionsjukvård, högre kostnader för sjuktransporter samt ökat behov av inhyrd personal inom vuxenpsykiatrin än tidigare prognostiserat. Den stora förändringen i prognosen är pensionskostnader som påverkar resultatet negativt med 183 mkr, varav 169 mkr avser ändrad ränta. I prognosen augusti jämfört med prognos oktober så beräknas de statliga tillgänglighetsmedlen ge 7 mkr mer. Skatteintäkterna förväntas bli 9 mkr sämre och de finansiella intäkterna 12 mkr bättre. Månadsrapport Division Primärvård Ekonomiskt resultat 6

7 20 Resultatutveckling Division Primärvård 10 Mkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognos per april Prognos per aug Prognosbedömning okt Resultatmål 2011 Resultat 2011 Resultat 2010 Resultatet är korrigerat bakåt i tiden jan-mars 2011 då divisionen har överfört verksamhet och pengar till andra divisioner. En av de överförda verksamheterna är privata vårdgivarna på taxa som inte är rakt fördelad över året. Divisionens ram består av två delar, dels ett basuppdrag för primärvård finansierat via kapitering, dels en anslagsdel för tilläggsuppdrag vid sidan av basuppdraget. Tilläggsuppdragen består av ambulans, observationsplatser, ljusbehandling, bårhusverksamhet, radiologi med mera. Periodens resultat Resultatet har ställts mot en ny resultatmålkurva samt ett nytt nettoutfall, då divisionen har överfört anslagsfinansierade verksamheter till andra divisioner under april månad enligt nedan: till beställaren av vårdval (privatvård på taxa, Vittangi vårdcentral och beställarsektionen) från 1 januari 2011 retroaktivt till division medicin öppenvårdsrehabilitering Luleå och Boden från 1 april 2011 Divisionen uppvisar ett negativt ackumulerat resultat på 15,5 mkr till och med oktober, vilket är 22,8 mkr sämre än plan och 18,0 mkr sämre än motsvarande period föregående år. Årets resultat är inte jämförbart med föregående år eftersom verksamheter har flyttats till andra divisioner. Föregående år hade divisionen hand om hela länets primärvård fram till juli månad. De privata vårdgivarna har till och med perioden listat av länets medborgare på orterna Luleå, Piteå, Boden och Gällivare. Det motsvarar drygt 9 %. Förra året motsvarande period hade knappt 5 % valt att lista sig på privata vårdcentraler i Luleå och Piteå, listade. Vittangi vårdcentral som är LOU-upphandlad har till och med oktober i år listade invånare. Totalt är nu knappt 90 % listade på landstingsdrivna vårdcentraler. 7

8 Antal årsarbetare Antal årsarbetare Division Primärvård *Arbetade timmar under 12 Antal årsarbetare har från period minskat med 72 medarbetare, det motsvarar 6,1 %. Prognos Divisionen har utifrån oktober månads utfall gjort en avstämning av föregående årsprognos. Divisionens bedömning per augusti var en nettoavvikelse på totalt minus 38,4 mkr. Den reviderade bedömningen per oktober visar på en i stort sett oförändrad avvikelse med minus 37,5 mkr. I föreliggande prognos har hänsyn tagits till minskade marknadsandelar och därmed minskade intäkter i och med en ny etablering från 1 oktober i Gällivare. Det beräknade nettounderskottet på den kapiterade sidan sammanhänger med en eftersläpning med att anpassa personal och lokalkostnader vid berörda vårdcentraler. Dessutom pågår ett arbete med att genomföra landstingsfullmäktiges beslut om spar med 2 % på kapiterad verksamhet. Den kapiterade sidan redovisar ett underskott med 35 mkr. Några glesbygdsvårdcentraler redovisar också förhållandevis stora underskott på den kapiterade sidan, vilket framförallt sammanhänger med läkarsituationen och att inhyrd sjukvårdspersonal anlitats. Divisionen har i prognosen för andra halvåret med 6,6 mkr för delegerad sjukvård. På den anslagsfinansierade sidan redovisas ett underskott på 2,5 mkr. Det prognostiseras ett stort underskott för anslaget riks- och regionsjukvård. Hänsyn är tagen till kostnader för planering av införandet av sjukvårdsrådgivningen 1177, fortsatt uppbyggnad av NEP-team under året, förstärkt patientsäkerhetsarbete samt en särskilt dyr hemsjukvårdspatient. Uppföljning av sparåtgärder I divisionsplanen finns upptaget flera pågående utvecklingsområden för att nå ekonomi i balans. Det pågår ett arbete med åtgärder i form av personalavveckling och omförhandlingar av avtal på exempelvis lokaler, städ med mera. Det ger viss effekt under året. 8

9 Månadsrapport Division Opererande Ekonomiskt resultat Resultatutveckling Division Opererande Specialiteter jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec -20 Mkr Prognos per april Prognos per aug Prognosbedömning okt Budgeterat resultatmål 2011 Resultatmål 2011 Resultat 2011 Resultat 2010 Divisionens redovisade resultat per okt är -44,6 mkr vilket är en avvikelse med -17,3 mkr mot definierat resultatmål (-27,3 mkr). Avvikelsen mot resultatmål hänförs till följande ökade kostnader för riks- och regionsjukvård -7,4 mkr (6 procent). Trots färre vårdtillfällen vid NUS har kostnaderna ökat 8 mkr och förklaras med ökat antal dyra vårdtillfällen, sk ytterfall. Öppenvård vid NUS har ökat 3 mkr. Samtidigt har kostnaderna vid Akademiska minskat. sjuktransporter -4,9 mkr förklaras främst av väsentligt minskade intäkter avseende transport av utomlänspatienter (-2,7 mkr) men även av ökning av timmar med flygambulans (97 timmar eller 10 procent), ökning av intensivvårdskrävande transporter (22 procent) samt kuvöstransporter (25 procent), minskning av flygtimmar med helikopter (122 timmar eller 13 procent), extrakostnader vid stängning av flygplats i Umeå pga underhållsarbete samt vid öppethållande av Kiruna flygplats vid enstaka tillfällen) personal inkl inhyrd personal -8,8 mkr (färre tillsvidareanställda men kraftig ökning av vikarietimmar, kraftig ökning av övertid) sjukvårdsmaterial -5,0 mkr (flera orsaker; tillgänglighet, fler materialdyra operationer, övergång till nytt (och dyrare) material för vissa operationer (kvalitetssynpunkt), hemtagning av viss ortopedi som tidigare skickats utanför länet) utomlänsvård av patienter som valt obesitasoperation utanför länet (-2,1 mkr) ökade kostnader för tekniska hjälpmedel -1,1 mkr nytt uppdrag I väntan på ambulans (IVPA) har hittills kostat -0,5 mkr (ingen ramökning har erhållits för detta uppdrag) ökade kostnader för privata vårdgivare -1 mkr diverse övriga kostnadsökningar -4,7 mkr. 9

10 I oktober har divisionen erhållit intäkter från kömiljarden med 18,2 mkr för tillgänglighetsarbete t o m september. En stor del av kostnaderna ovan är hänförliga till arbete med tillgängligheten och ska således finansieras med dessa intäkter. Det gäller främst sjukvårdsmaterial, viss ökning av personalkostnader och övriga kostnader samt kostnader för utomlänsvård av patienter som valt obesitasoperation utanför länet. Årsprognos Årsprognosen pekar på ett underskott på -63,6 mkr vilket är en negativ avvikelse mot resultatmålet (-36 mkr) med -27,6 mkr. I prognosen har divisionen beaktat intäkter från kömiljardmedel med 20,4 mkr vilket bedöms vara en försiktig beräkning. Avvikelsen mot resultatmålet är hänförligt till divisionens verksamheter -11,2 mkr sjuktransporter -6,3 mkr riks- och regionsjukvård -10,1 mkr. Prognosen är en försämring med -2,4 mkr jämfört med prognosen i augusti. Försämringen hänförs huvudsakligen till ökade kostnader för riks- och regionsjukvård (brännskador), ökade kostnader för sjuktransporter (bränslejustering) samt ökade personalkostnader. Däremot beräknas kostnaderna för läkemedel minska till följd av att ögonverksamheten sedan oktober använder Avastin istället för Lucentis vid behandling av gula fläcken Antal årsarbetare (rullande 12 månader)* Division Opererande specialiteter *Arbetade timmar under 12 månader/1760 Med början hösten 2008 har antalet årsarbetare minskat med ca 60 årsarbetare eller 4,5 procent till och med hösten 2010 vilket har inneburit reducering av personalkostnader med 37 mkr (netto). Sedan hösten 2010 visar ovanstående kurva en ökning med drygt 10 årsarbetare. Antalet tillsvidareanställda har minskat i princip varje månad jmf 2010 medan antalet vikarier har ökat. Sammantaget är antalet anställda färre än under Däremot har den genomsnittliga arbetstiden per anställd ökat. Hälften av ökningen (ca 5 årsarbetare) förklaras med variationen av antal vardagar. Fler vardagar under en månad innebär att personalen arbetar fler 10

11 timmar. Resterande ökning förklaras med att uttag av semester har minskat jämfört med Uppföljning av sparåtgärder Uppföljning av sparåtgärder 2011 Division Op Progn april Progn augusti Progn oktober Utfall 2011 Definierat sparmål Enligt divisionsplanen för 2011 krävs sparåtgärder motsvarande 55 mkr för att nå ekonomi i balans. Divisionsledningen har beslutat om sparåtgärder motsvarande 18 mkr under 2011 av vilka 14 mkr är definierade. Sparåtgärderna har följt planen fram till och med april men har därefter endast gett marginell effekt. Enligt prognosen bedöms ca 6 mkr av sparåtgärderna effektueras under Förklaringen är bl a att sommaren har inneburit höga kostnader för vikarier och för övertid. Dessutom bedöms det svårt att dra ned på kostnaderna samtidigt som man arbetar för fullt med att nå tillgänglighetsmålen. Det är endast akutsjukvården i Kiruna som bedöms klara sparmålet. Mkr Beslutade sparåtgärder enligt divisionsplan 2009 Effekt av sparåtgärder 2009 Beslutade sparåtgärder enligt divisionsplan 2010 Effekt av sparåtgärder 2010 Beslutade sparåtgärder enligt divisionsplan 2011 Effekt av sparåtgärder per Effekt av sparåtgärder enl prognos 2011 VO Akutsjukvård 17,8 14,7 7,1 3,4 6,0 2,5 3,5 VO Allmänkirurgi/urologi 10,4 7,7 2,8 3,0 2,0 1,9 1,0 VO Kvinnosjukvård 4,0 3,3 2,2 2,5 2,0 0,6 1,0 VO Ortopedi 5,4 5,3 5,2 0 4,0 0,0 0,0 VO ögon 1,5 2,3 1,0 1,3 0,5 0,0 0,0 VO ÖNH/Käk 2,1 2,0 0,8 2,3 1 0,5 0,7 Sjuktransporter - - 1,5 2,6 2,5 0,0 0,0 Summa 41,2 35,3 20,6 15,1 18,0 5,5 6,2 11

12 Tillgänglighet Andel väntande < 60 dgr division Opererande 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3 jan jan jan jan jan feb feb feb feb mar mar mar mar apr apr 18-apr 25-apr 02-maj 09-maj 16-maj 23-maj 30-maj 06-jun 13-jun 04-jul 18-jul 01-aug 08-aug 15-aug 22-aug 29-aug 05-sep 12-sep 19-sep 26-sep 03-okt 10-okt 17-okt 26-okt okt nov-11 Besök Behandling Diagrammet visar resultat för tillgänglighet till besök och behandling per den 7 november. I divisionen har 90 procent av de väntande till behandling väntat kortare än 60 dagar. Det uppfyller mer än väl målet i kömiljarden som säger minst 70 procent väntande inom 60 dagar. Till besök ligger nivån på en hög och stabil nivå: 86 procent vid senaste mätningen. 12

13 Månadsrapport Division Medicinska specialiteter Ekonomiskt resultat Mkr Resultatutveckling Division Medicinska Specialiteter jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognos per april Prognos per aug Prognosbedömning okt Resultat 2010 Resultat 2011 Resultatmål 2011 Divisionen har som mål att under året reducera sina kostnader med drygt 31 mkr jämfört med Detta innebär att divisionen vid årets slut ska redovisa ett resultat på minus 21,8 mkr. För måluppfyllelse krävs att divisionen per oktober månad redovisar ett underskott med högst 18,2 mkr. Divisionens kostnader avviker mot budget med minus 123,8 mkr. Delvis kompenseras divisionen för sina kostnader via intäkter för bland annat tillgänglighet, utomlänspatienter, förbättrings- och utvecklingsarbete. Det förbättrar divisionens resultat med 32,8 mkr. Sammantaget är därmed resultatet per oktober minus 91,0 mkr. Jämfört med motsvarande period föregående år har divisionens resultat försämrats med 49,2 mkr. De största posterna är ökade kostnader för riks- och region och läkemedel. Riks/regionsjukvård (-32,5 mkr) Resultatförsämringen mot föregående år uppgår till -10,5 mkr. Ett antal specialiteter alternativt verksamheter har kraftigt ökat sina kostnader. För att klara tillgängligheten inom kardiologin har divisionen under året haft ökade kostnader för regionsjukvård. Läkemedel; recept -40,1 mkr, slutenvård -10,4 mkr (-50,5 mkr) Motsvarande period föregående år var divisionens läkemedelskostnader minus 4,5 mkr. Nu uppgår resultatet till minus 50,5 mkr. Orsaken till kostnadsutvecklingen har tidigare redovisats i tertialrapport. Ingeting tyder på att den årsprognos som är lagd och som visar på ett underskott med drygt minus 61,0 mkr kommer att förbättras. 13

14 Prognos En ny bedömning av prognosen för 2011 har gjorts under oktober. Den nya prognosen pekar på ett underskott med 116,4 mkr, vilket är en försämring med 11,2 mkr jämfört med prognosen per augusti. Höga kostnader för köp av riks-/regionsjukvård från NUS och Karolinska är den största orsaken till att prognosen har försämrats. I divisionens prognos ingår incitamentsersättning med 1,8 mkr. Däremot ingår inte eventuell ersättning för kökortningsinsatser lungmedicin och kardiologi i prognosen. Nedanstående tabeller beskriver prognosförändring av de poster som förändrats sedan andra tertialen samt prognostiserat resultat på årsbas med 116,4 mkr. (Mkr) Prognostiserat resultat 2011 Prognostiserat resultat Prognostiserat resultat Förändring Köp av riks och regionsjukvård -28,3-38,5-10,2 Läkemedel -60,7-61,4-0,7 Egen personal -4,5-5,9-1,4 Inhyrd personal -23,1-23,9-0,8 Patientintäkter 5,3 6,5 1,2 Vårdavgifter andra huvudmän 10,5 7,6-1,3 Övriga intäkter och kostnader -4,4-13,3 2,0 Årsprognos -105,2-116,4-11,2 Tillgänglighet Divisionen klarar att erbjuda tid till nybesök inom 60 dagar för drygt 80 procent av alla patienter. I syfte att klara målet för kömiljarden har kardiologin och lungmedicin utarbetat handlingsplaner. För genomförande har under perioden novemberdecember anlitats stafettläkare med 16 veckor på lungmedicin och 11 veckor på kardiologin samt vikarier inom lungmedicin. Kostnaden för insatserna, ökade kostnader för sjukvårdsmaterial och riks- och regionsjukvård är beaktat i prognosen. 14

15 Antal årsarbetare Antal årsarbetare* Division Medicinska specialiteter *Arbetade timmar under 12 månader/ Antal årsarbetare uppvisar en ökande trend sedan mättillfället Den sammanlagda ökningen motsvarar drygt 30 årsarbetare. Antalet tillsvidareanställda medarbetare har ökat men däremot har antalet vikarier och tillfälligt anställda minskat. Inrättande av palliativa rådgivningsteam, övertagande öppenvårdsrehabilitering mm har påverkat antalet årsarbetare. 15

16 Månadsrapport Division Vuxenpsykiatri Ekonomiskt resultat Mkr Resultatutveckling Division Vuxenpsykiatri jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognos per april Prognos per aug Prognosbedömning okt Resultat 2011 Resultat 2010 Divisionens resultat till och med oktober är -25,4 mkr jämfört med budget. Motsvarande resultat 2010 var -5,2 mkr. Redovisade externa intäkter är totalt 12,8 mkr bättre än budget. Intäkter för utomlänspatienter uppgår till 15,2 mkr vilket är 5,9 bättre än budget. Kostnadssidan avviker med totalt -38,2 mkr jämfört med budget. De största budgetavvikelserna är, -9,6 mkr inhyrd personal, -10,9 mkr vårdkostnader, -8,7 mkr läkemedel. Årsprognos Höstens intäkts- och kostnadsmässiga utfall pekar mot en försämring av tidigare lämnad årsprognos. Ny prognosbedömning är -26,0 mkr. Några större avvikelser som bidrar till det negativa resultatet är (mkr); -11,0 inhyrd personal, -9,5 utomlänsvård, -7,5 utökade vårdplatser i Sunderbyn, -9,5 läkemedel (främst förmånsläkemedel). Positiva avvikelser är (mkr); 11,0 ökade intäkter, 3,5 personalkostnader 540 Arbetad tid Antal årsarbetare* Division Vuxenpsykiatri *Arbetade timmar under 12 månader/

17 Antal årsarbetare ökar planenligt efterhand som vakanser tillsätts. Fortfarande har vi brister bl a inom personalkategorierna, läkare, psykologer, psykiatrisjuksköterskor och skötare. 17

18 Månadsrapport Division Diagnostik Ekonomiskt resultat Resultatutveckling Division Diagnostik Mkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognosbedömning okt Prognos per april Prognos per aug Resultat 2010 Resultat 2011 Divisionen resultat per oktober visar ett överskott med 0,4 mkr jämfört med budget. Utfallet fördelar sig mellan verksamhetsområdena så att AT-läkare redovisar ett överskott med 2,4 mkr, Laboratoriemedicin med 2,7 mkr och Landstingsgemensamt med 2,5 mkr medan Bild- och funktionsmedicin har ett underskott på 7,2 mkr. Inom Bild och funktionsmedicin har man antagit en handlingsplan för ekonomi i balans. Underskottet består till stor del på vakanta radiologtjänster, vilket har medfört höga kostnader för inhyrda läkare. Under perioden januari till oktober har dessa kostnader ökat jämfört med motsvarande period förra året. Årsprognos Divisionens prognos på 0,3 mkr från augusti ligger kvar även per oktober I divisionens prognos ingår inte eventuella ersättningar från kömiljarden. Antal årsarbetare Antal årsarbetare rullande 12 mån Bild- och funktionsmedicin och Laboratoriemedicin BFM LAB Antalet årsarbetare ligger på i stort sett samma nivå som föregående år. 18

19 Månadsrapport Division Folktandvård Ekonomiskt resultat Mkr 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Resultatutveckling Division Folktandvård jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognosbedömning okt Prognos per april Prognos per aug Plan 2011 Resultat 2011 Resultat 2010 Resultatmål 2011 Divisionen uppvisar ett positivt ackumulerat resultat på 14,0 mkr tom oktober vilket är 0,2 mkr sämre än plan och 0,6 mkr sämre än samma period förra året. Den negativa avvikelsen mot plan förklaras av att reserveringen för oförutsedd personalomsättning inte täcker intäktsbortfallet. Den negativa avvikelsen mot föregående års utfall beror på minskad bemanning som lett till minskade vuxenintäkter. Prognos Prognosen på 15,5 mkr från augusti ligger kvar även i oktober. Pga. lägre vårdproduktion och kommande IT-satsningar beräknas resultatkurvan att plana ut under hösten. 500 Antal årsarbetare* Division Folktandvård *Arbetade timmar under 12 månader/1760 Antalet årsarbetare har legat relativt stabilt det senaste året. 19

20 Månadsrapport Division Kultur och Utbildning Ekonomiskt resultat oktober Resultatutveckling Division Kultur och Utbildning 4 2 Mkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognos per april Prognos per aug Prognosbedömning okt Resultat 2011 Resultat 2010 Divisionen redovisar överskott med 0,1 mkr per oktober månad. Vid samma period föregående år låg divisionen på underskott med drygt 3,4 mkr. Precis som vid tidigare uppföljningar har alla basenheter överskott utom skolorna som fortfarande dras med ganska stora underskott. Detta trots att rikspriset/elev ökat för årskurs 1. Det stora problemet är att elevintaget som fastställdes den 15:e okt blev lägre än förväntat. Jämfört med samma termin föregående år har inskrivna elever minskat med 39 st i årskurs 1. I pengar motsvarar det ca 3,3 mkr i intäktsbortfall. Det ökade rikspriset indikerar dock att priset för övriga årskurser kommer att öka under nästa år. Den reviderade årsprognosen pekar mot att divisionen hamnar på nollresultat. Antal årsarbetare Antal årsarbetare Division Kultur och Utbildning

21 Antal årsarbetare ligger nu på en jämn nivå men har gått ner något från årets början. Övrigt Divisionen har påbörjat ett värdegrundsarbete som planeras pågå under ett par år. Divisionen genomförde kommunbesök i Luleå den 4/10 och ledde en landstings- kommunträff i Haparanda den 14/10. Kompletteringarna av Norrbottens kulturplan för 2012 beslutades i landstingsstyrelsen den 27/10. Rubusjuryn har sammanträtt och också tagit slutlig ställning till vilka som ska rekommenderas till mottagare av årets Rubus Arcticusstipendier. Skolverket har utsett Grans Naturbruksskola till så kallad referensskola angående implementeringen av gymnasiereformen Gy Representanter från Skolverket besöker Gran under november för att närmare beskriva innebörden i uppdraget. Norrbottens Kammarorkester har under månaden avslutat sin länsturné tillsammans med Ale Möller, Olle Linder och Mats Öberg. Konserten har framförts i åtta av länets kommuner. Den 15/10 hade Piteå Kammaropera premiär på föreställningen Maria de Buenos Aires, som sedan framförts på turné i Norrbotten och övriga Norrland. Totalt antal föreställningar är tio stycken. Publiktillströmningen har varit mycket god och produktionen har fått ett mycket varmt mottagande av såväl publik som recensenter. Ytterligare succéartat framträdande gjordes under månaden var Norrbotten NEO vid konsert den 21/10 på nutida musik-festivalen Sound of Stockholm. Konserten byggde på musik av svenska tonsättare. 21

22 Månadsrapport Division Service Ekonomiskt resultat 20 Resultatutveckling division Service 15 Tkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognos per april Prognos per aug Prognosbedömning okt Resultat 2009 Resultat 2010 Resultat 2011 Divisionens resultat för perioden uppgår till 10,2 mkr. Prognosen för året uppgår till 3,3 mkr, vilket är 0,8 mkr sämre än den prognos som togs fram i augusti. Främsta orsaken till överskottet för perioden beror på ännu ej upparbetade kostnader för planerat underhåll, lägre kostnader än budgeterat för fastighetsskötsel samt spar- och förbättringsarbeten inom hela divisionen. Den försämrade prognosen härrör från skanningsprojektet och anledningen är stor volym journaler som ska skannas. Sjukresor uppvisar ett underskott på 5,2 mkr vilket är ytterligare en försämring jämfört med föregående månad om 0,2 mkr. Prognosen för året har försämrats med 0,4 mkr. Vårdkonsumtionen har ökat väsentligt jämfört med tidigare år. Den förändringen som främst påverkar sjukresekostnaderna är operationer i öppen vård och sluten vård. Dessa åtgärder utförs vid sjukhus och ger därför ofta längre resväg och fler taxiresor än besök inom primärvården. Antal årsarbetare Antal årsarbetare division Service Rullande 12-månaders period

23 Antalet arbetade timmar ökar i divisionen. För perioden januari till oktober 2011 jämfört med samma period förra året är ökningen två procent, avräknat för fler arbetsdagar i år är ökningen en procent. Görs jämförelsen från april 2008 är det en minskning med sex procent vilket i huvudsak beror på avvecklingen av skanningsverksamheten i Överkalix våren Från juni 2009 har antalet arbetade timmar ökat med tre procent. En orsak är att sjukfrånvaron minskat med 16 procent i år jämfört med förra året samt att divisionen avslutade avtalet om köp av hjälpmedelstekniker under våren 2011 och istället anställde fyra personer. Antalet anställda uppgick den sista mars till 426 personer vilket är 2 färre än vid årsskiftet. Personalkostnaden har ökat med tre procent och kostnaden per arbetad timme har ökat med en procent under perioden januari till oktober jämfört med samma period förra året. 23

24 Månadsrapport Division Länsteknik Ekonomiskt resultat Länsteknik redovisar ett överskott på 3,0 mkr tom september månad. Utfallet hittills följer till stor del de senaste årens utveckling. Jämfört med år 2010 är resultatet 1,0 mkr sämre. Både kostnader och intäkter är högre än budget. Detta beror till stor del på flera projekt där kostnaderna redovisas hos Länsteknik. Finansiering sker genom intäkter från centralt budgeterade utvecklingsmedel och EU-medel. Prognosbedömning Länsteknik redovisade ett nollresultat i augustiprognosen. Flera osäkra faktorer finns fortfarande, bl a när det gäller licenskostnader. I den bedömning av utfallet som görs nu i oktober justeras prognosen till ett beräknat överskott på 0,5 mkr. Antal årsarbetare Antalet årsarbetare har sakta ökat sedan början av år 2009 för att stabiliseras på nuvarande nivå med befintlig verksamhet. Bedömningen är en fortsatt ökning på sikt. Ökningen beror till stor del på projekten inom ramen för den 24

25 nationella e-hälsostrategin fortsätter men också på satsningar som VAS, videokonferens, dokumentstyrning och mediaarkiv. En del av ökningen beror också på hemtagning av drifttjänster från externa konsulter samt att Länsteknik sköter driften av den videoplattform som alla kommuner i Norrbotten också är anslutna till. Övrigt CE-märkning av VAS CE-märkning av VAS har genomförts men är inte budgeterad. Den slutliga kostnaden är svårbedömd. CE-märkningen är ett krav från Läkemedelsverket. 25

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Månadsrapport Maj 2010

Månadsrapport Maj 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-maj visar ett underskott på 2 mkr före finansiella poster, vilket är 89 mkr bättre än samma

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.

Läs mer

MÅNADSRAPPORT JULI 2013

MÅNADSRAPPORT JULI 2013 MÅNADSRAPPORT JULI 2013 Månadsrapport januari juli Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-juli visar ett överskott på 118 mkr, vilket är 33 mkr bättre

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Februari 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2016 2 (9) Perioden

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

Månadsrapport maj 2015

Månadsrapport maj 2015 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport

Ekonomisk månadsrapport LANDSTINGET I VÄRMLAND PM 1(9) Ekonomisk månadsrapport Utfall per: 30 september 2012 1. Resultaträkning Intäkter och kostnader (mnkr) Utfall Utfall Föränd- Budget Utfall perioden perioden ring perioden

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013 2013-06-20 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 50 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. RIPS-ränta försämrar resultatet med ytterligare 230 mkr.

Läs mer

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG Sammanfattning och analys Efter februari redovisar förvaltningen ett plus på 1,7

Läs mer

Månadsrapport September 2011

Månadsrapport September 2011 Månadsrapport Månadsrapport januari-september Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-september visar ett överskott på 80 mkr, vilket är 150 mkr sämre

Läs mer

Nämndens delårsrapport 2 2011 Landstingsstyrelsens beställarbudget Landstingsstyrelsens beställarbudget, Nämndens delårsrapport 1(11) Innehåll Inledning... 2 Ekonomi... 3 Resultat för perioden januari

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Årsrapport Köpt vård 2015. Version: 1.0. Beslutsinstans: Regionstyrelsen

Årsrapport Köpt vård 2015. Version: 1.0. Beslutsinstans: Regionstyrelsen Årsrapport Köpt vård 2015 Version: 1.0 Beslutsinstans: Regionstyrelsen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UTVECKLING AV KÖPT VÅRD TOTALT... 3 1.1 Primärvård utanför Jämtland Härjedalen... 3 1.2 Länssjukhusvård utanför

Läs mer

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13)

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13) Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (13) Finansplan 2016-2018 Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015 Sida 2 (13) Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2015 en strategisk plan

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08 Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti Dnr TN 2014-08 Innehållsförteckning I korthet 1 Medborgarperspektivet 2 Kollektivtrafiken ett naturligt val vid resor 2 Processperspektivet

Läs mer

Linköpings kommun Finansrapport april 2016. Bilaga 1

Linköpings kommun Finansrapport april 2016. Bilaga 1 Linköpings kommun Finansrapport april 2016 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Finansrapport för kommunen per den 30 april Sid Inledning 3 Koncernen Likvida medel 3 Bolagens upplåning samt kommunal borgen

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Maj Bilaga KS /58/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Året i korthet Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. De tre vårdvalen gäller för

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Bokslutskommuniké 2016 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2017.

Läs mer

JL Stockholms läns landsting

JL Stockholms läns landsting JL Stockholms läns landsting Ki) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och Finans 2015-01-23 LS 1412-1432 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ankom Stockholms läns landsting 2015-01-

Läs mer

JUL Stockholms läns landsting i (D

JUL Stockholms läns landsting i (D JUL Stockholms läns landsting i (D Tillväxt och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-07 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden MÄnadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2015

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2015 1 (6) Kommunledningskontoret 20-12-08 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Finansrapporter

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

b Stockholms läns landsting

b Stockholms läns landsting b Stockholms läns landsting Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr 556477-9378 SKRIVELSE 2016-01-07 Styrelsen Månadsrapport per oktober 2015, Landstingshuset i Stockholm AB Ärendebeskrivning Månadsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Månadsrapport Hallands sjukhus oktober 2013

Månadsrapport Hallands sjukhus oktober 2013 MÅNADSRAPPORT 1(11) Kontaktperson: Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se 2013-11-13 Månadsrapport Hallands sjukhus oktober 2013 Sammanfattning Verksamhet Tillgänglighet Personal Produktion Ekonomi

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Beslutas i landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Koncernfinansiering MÅNADSRAPPORT per juli 2

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2)

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Emil Ring Oktober 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 september 2013

Månadsuppföljning per den 30 september 2013 16 oktober 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 september 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Månadsrapport Region Norrbotten

Månadsrapport Region Norrbotten Redovisande dokument Rapport Sida 1 (17 Månadsrapport Region Norrbotten 201803 Sida 2 (17) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Verksamhet... 4 Produktion... 4 Tillgänglighet... 4 Specialiserad vård...

Läs mer

Finansiell profil Västra Götalandsregionen 2002 2004

Finansiell profil Västra Götalandsregionen 2002 2004 Finansiell profil Västra Götalandsregionen 00 00 Innehåll Varför en finansiell profil? Den finansiella utvecklingen i landstingssektorn 00 00 Finansiell profil över landstinget 00 00 nyckeltal 00 för samtliga

Läs mer

Ledningsrapport december 2018

Ledningsrapport december 2018 Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen

Läs mer

MÅNADSRAPPORT Juli 2017

MÅNADSRAPPORT Juli 2017 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Tillväxt- och regionplaneförvaltningen MÅNADSRAPPORT Juli 2017 2 (8) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Verksamhet... 5 2.1 Verksamhetsförändringar...

Läs mer

Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per mars 2017

Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per mars 2017 1 (1) TJÄNSTEUTLÅTANDE -05-17 TRN -0026 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per mars Ärendebeskrivning Ekonomisk tertialrapport

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

locum. JJlL I Månadsrapport för januari-maj och juli 2015 för LocumAB Ärendet 2015-09-24 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen för Locum AB

locum. JJlL I Månadsrapport för januari-maj och juli 2015 för LocumAB Ärendet 2015-09-24 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen för Locum AB locum. 2015-09-24 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) VÄRDEN FÖR VARDEN 2015-09-14 Styrelsen för Locum AB Månadsrapport för januari-maj och juli 2015 för LocumAB Ärendet Anmälan av månadsrapport för Locum AB för

Läs mer

Ledningsrapport april 2018

Ledningsrapport april 2018 Periodens resultat är + 54 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 56 mnkr men en försämring med 36 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,3 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Ekonomisk rapport UN juli Barn och Utbildningsförvaltningen

Ekonomisk rapport UN juli Barn och Utbildningsförvaltningen Ekonomisk rapport UN juli 2019 Barn och Utbildningsförvaltningen Ek rapport juli Det överskott vi såg i maj har förstärkts till 2 mkr, trots ett stort oväntat semesterlönetillägg i juni. De förändringar

Läs mer

Månadsrapport Driftnämnden Hallands sjukhus

Månadsrapport Driftnämnden Hallands sjukhus MÅNADSRAPPORT 1(10) Datum 150617 Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Månadsrapport Driftnämnden Hallands sjukhus Period: januari - maj Kort sammanfattning Ekonomi Prognos Planerade

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport augusti 2013

Ekonomisk månadsrapport augusti 2013 Kommunstyrelsens kontor 2013-09-17 Ekonomisk månadsrapport augusti 2013 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting i (D

JIL Stockholms läns landsting i (D JIL Stockholms läns landsting i (D Tillväxt och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-12-29 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden Månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Läs mer

Granskning av delårsrapport april 2011

Granskning av delårsrapport april 2011 Granskning av delårsrapport april Norrbottens läns landsting Revisionsrapport Juni Anders Färnstrand, Auktoriserad revisor Per-Åke Brunström, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Månadsuppföljning per den 30 april 2014 20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen Ki) SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2016-0301 Landstingsstyrelsen Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Förslag till beslut Landstingsrådsberedningen

Läs mer

Ledningsrapport april 2017

Ledningsrapport april 2017 Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Ledningsrapport december 2017

Ledningsrapport december 2017 Periodens resultat är + 302 mkr, en negativ avvikelse mot budget med 10 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 1,5 % jämfört med samma period föregående år vilket är 56 mkr högre än budget. Divisionerna redovisar

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Månadsrapport. Socialförvaltningen Apr 2016

Månadsrapport. Socialförvaltningen Apr 2016 Månadsrapport Socialförvaltningen Apr 2016 Innehållsförteckning 1 Drift... 3 1.1 Helårsprognos... 3 1.2 Åtgärder som är inräknade i helårsprognosen... 4 1.3 Integration och mottagande... 5 2 Investeringar...

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2015 (avsnittet om sjukförsäkringen)

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2015 (avsnittet om sjukförsäkringen) Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2015 (avsnittet om sjukförsäkringen) 1 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp Vid årsskiftet

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI OKTOBER 2016 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 FÖRBOKADE VÅRDKOSTNADER

Läs mer

Månadsrapport mars 2014

Månadsrapport mars 2014 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 38,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 38,1 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet 67,1

Läs mer

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-10 LS 2016-0302 Landstingsstyrelsen Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 Månadsrapport Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2016-11-14 Ärendenr 2016/01466 Dokumentnr 2016/01466-1 Landstingsstyrelsen Månadsrapport oktober

Läs mer

JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB

JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB locum. 2015-05-28 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) VÄRDEN FÖR VARDEN 2015-05-07 LOC 1501-0234 Styrelsen for Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB Ärendet Anmälan av månadsrapport for Locum

Läs mer

Kulturnämndens månadsrapport för oktober 2017

Kulturnämndens månadsrapport för oktober 2017 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -11-21 KN /354 Handläggare: Monica Lagergren Bodil Lundqvist Kulturnämndens månadsrapport för oktober Ärendebeskrivning I föreliggande

Läs mer

Delårsrapport T1 2013

Delårsrapport T1 2013 130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge September

Månadsbokslut Landstinget Blekinge September Månadsbokslut Landstinget Blekinge September 1 Landstinget Blekinge David Larsson -10-24 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsen Månadsbokslut september Sammanfattning Ackumulerat resultat per september

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

Delårsrapport. augusti 2015

Delårsrapport. augusti 2015 Delårsrapport augusti Landstingets samlade prognos pekar mot ett resultat på minus 173 mkr. Prognosen pekar på att verksamheternas nettokostnader (exklusive AFA 48 mkr) blir 4,5 procent högre än budgeterat.

Läs mer

Kulturnämndens månadsrapport februari 2015

Kulturnämndens månadsrapport februari 2015 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2015-03-17 KUN 2015/216 Handläggare: Monica Lagergren Kulturnämndens månadsrapport februari 2015 1 Förslag till beslut att fastställa

Läs mer

att godkänna månadsrapport per september 2016 för Koncernfinansiering.

att godkänna månadsrapport per september 2016 för Koncernfinansiering. Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2016-11-09 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september 2016, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Delårsrapport 04 år 2013

Delårsrapport 04 år 2013 1 (1) Ledningsstaben Controllergruppen 2013-05-20 LiÖ 2013-25 Landstingsstyrelsen Delårsrapport 04 år 2013 Delårsrapport är det sammanfattande namnet på delårsbokslut samt uppföljning av landstingsdirektörens

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling.

God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling. God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling 11 maj 2015 Målstyrning i landstinget Landstingets övergripande mål Medborgare

Läs mer

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014 STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2015-03-17 / 3 Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uka.se Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-FEBRUARI 217 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 1 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 2 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 3 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN OCH UNGA... 4 2.3 KOSTNADER FÖR

Läs mer

Resultat september 2017

Resultat september 2017 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -10-18 Diarienummer SCN--0157 Socialnämnden Resultat september Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna

Läs mer

Ledningsrapport september 2018

Ledningsrapport september 2018 Periodens resultat är + 243 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 117 mnkr men en försämring med 40 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,1 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten

Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten Redovisande dokument Rapport Sida 1 (10 Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten Sida 2 (10) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Verksamhetens intäkter... 3 Verksamhetens kostnader... 4 Personalkostnader...

Läs mer

Månadsrapport oktober 2017

Månadsrapport oktober 2017 Redovisande dokument Rapport Sida 1 (12 Månadsrapport oktober 2017 Sida 2 (12) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Periodens resultat och prognosbedömning... 3 Periodens intäkter och kostnader... 4 Verksamhetens

Läs mer

Verksamhetsrapport 2001

Verksamhetsrapport 2001 Verksamhetsrapport 2001 Hälso- och sjukvårdsberedning Mitt Hälso- och sjukvårdsberedningarna har i och med år 2001 funnits och verkat enligt landstingets nya organisation för ledning och styrning i ett

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen 2015 Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Mars 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2015-06-02 2 (8) Perioden januari mars i korthet Resultatet för perioden uppgår till

Läs mer

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Månadsrapport per mars 2016, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2016, Koncernfinansiering Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2016-05-11 LS 2016-0300 Landstingsstyrelsen Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Förslag till beslut Landstingsrådsberedningen

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning

42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Tabellerna är i tusental kronor 42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare: Innehåller budget för personalkostnader,

Läs mer