Delårsrapport. augusti 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport. augusti 2015"

Transkript

1 Delårsrapport augusti Landstingets samlade prognos pekar mot ett resultat på minus 173 mkr. Prognosen pekar på att verksamheternas nettokostnader (exklusive AFA 48 mkr) blir 4,5 procent högre än budgeterat. Intäktssidan med skatter, statsbidrag och finansnetto beräknas öka med 33 mkr jämfört med budget. Hälso- och sjukvårdens nettokostnader beräknas bli 365 mkr (6,9 procent) högre än budgeterat och kollektivtrafiken beräknas kosta 20 mkr mer än budgeterat. Investeringsnivån prognostiseras bli cirka 260 mkr lägre än budget. LS LF LD15/02616

2 Delårsrapport augusti LD15/02616 LS LF Innehållsförteckning Övergripande... 3 Finansiell analys Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys

3 Landstinget Dalarna Övergripande Den ekonomiska strategin för perioden fortsätter att präglas av arbetet med att balansera verksamheten inom de ekonomiska ramarna. Landstingets samlade prognos för pekar mot ett resultat på minus 173 mkr (inklusive återbetalning från AFA med 48 mkr). Osäkerhets marginalen i bedömningarna ligger på +/- 20 mkr. Bokfört resultat per augusti är minus 2 mkr. Mkr Budget, bokfört resultat, prognos jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Ack budget Resultat Resultat exkl AFA Prognos Landstinget Dalarna brottas med en besvärlig situation där kostnadsutvecklingen inom hälso- och sjukvården liksom i flera andra landsting är fortsatt hög. Dock kan en mer avmattande effekt ses utgående från att olika åtgärder vidtagits under våren. Det pågår ett omfattande arbete i landstinget med att skapa en hållbar och högkvalitativ hälso- och sjukvård. Landstingsdirektören har i uppgift att ta fram en utredning med förslag på: Utbudsstruktur och nivåstrukturering för Landstinget Dalarnas sjukhus med beaktande av landstingets hela hälsooch sjukvårdssystem Prioriteringar och dess konsekvenser som krävs för att kunna implementera den framtida utbudsstukturen Kompetens- och bemanningsplan och förändrat arbetssätt utifrån framtida utbudsstuktur Jouruppdraget inom länet utifrån framtida utbudsstuktur Effektivt lokalutnyttjande och prioritering av fastighetsinvesteringar utifrån framtida utbudsstuktur Effektiv planerings- och styrmodell samt ersättningsmodell inom ramen för landstingets ledningssystem. Ovanstående ska bidra till ökat värde genom en bibehållen eller bättre kvalitet Beskrivning av framtida arbetssätt Utredningen kommer lägga grunden för olika förslag till beslut inför landstingsfullmäktige i november. Det ska ge en kostnadsminskning på minst 300 miljoner kronor senast Delårsrapport augusti LD15/02616 LS LF Omvärldsanalys I 2016 års budgetproposition finns en allmän förstärkning om en miljard kronor till landstingen, utöver den tidigare presenterade professionsmiljarden som ersätter samordningsoch tillgänglighetsmiljarden. Kostnadsutvecklingen i landstingssektorn är hög, medelvärdet för är 5,4 procent, Landstinget Dalarna ligger på 5,8 procent. Flertalet landsting arbetar med förändringsarbeten kring att medarbetares kompetens ska användas på ett mer ändamålsenligt och effektivt sätt. Liknande Landstinget Dalarnas projekt Mer tid för patienten som ska bidra till bibehållen eller högre kvalitet och effektivitet i vården och förbättrad arbetsmiljö. Rätt person ska göra rätt sak i rätt tid. Befolkningsmängden i länet bedöms enligt SKL:s prognos öka något fram till Andelen äldre, som i Dalarna ligger över riksgenomsnittet, kommer att öka ytterligare. Under första halvåret hade Dalarna ett litet födelseöverskott och ett positivt flyttnetto. Resultatet blev att Dalarnas befolkning ökade med 747 personer till invånare. Verksamhet Problem med bemanning har lett till att många vårdplatser har hållits stängda under året. Det har beslutats om permanent stängning av 26 vårdplatser, dels på grund av den ekonomiska situationen men också för att Landstinget Dalarna i jämförelse med andra har ett större antal vårdplatser. 100% 90% 80% 70% 60% 50% Vårdgaranti Primärvård juni, specialicerad vård juli Telefon PV Läkarbesök PV 1:a Läkarbesök Operation/behandl Dalarna Riket Mål Vårdgarantisituationen är försämrad inom några områden och det pågår flera insatser för att vända trenden. Vad gäller telefontillgänglighet i primärvården har Landstinget Dalarna bättre resultat är riksgenomsnittet. Inom de andra vårdgarantiområdena har vi däremot sämre resultat är riket i genomsnitt. Det gäller speciellt operation och behandling. 3

4 Delårsrapport augusti LD15/02616 LS LF Verksamhetsstatistik ack Diff % Läkarbesök totalt ,1% varav specialiserad vård ,2% varav primärvård ,0% Övriga besök totalt ,4% varav specialiserad vård ,6% varav primärvård ,2% Slutenvård Vårdtillfällen ,7% Vårddagar ,4% Medelvårdtid, dagar 4,9 4,8 3,5% DRG-vikt ,9% DRG-vikt medel/vtf 0,8885 0,8879 0,1% Det är rådande bemanningsproblematik och stängda vårdplatser som påverkar tillgängligheten och produktionsnivån, speciellt inom slutenvården. Uppföljning av mål Landstingsfullmäktige har fastställt ett antal uppdrag för hälso- och sjukvård, hjälpmedel, tandvård, kulturoch bildning samt övriga verksamheter. Uppdragen har formulerats till mål och i samband med delårsrapporterna görs uppföljning av vissa mål. Hälso- och sjukvården har i år fokuserat på utrednings- och genomlysningsarbetet som pågår, därav har ingen sedvanlig måluppföljning gjorts. Till årsredovisningen planeras uppföljningen att genomföras. Övriga förvaltningar bedömer att de kommer att ha en god måluppfyllelse. Mer detaljerad redovisning finns i respektive förvaltnings delårsrapport. Aktuell information Planeringsarbetet för planperioden pågår. I juni fastställde Landstings fullmäktige Landstings- och Finansplan för planperioden. En slutlig version av Finansplanen beslutas i november av Landstings fullmäktige. Ekonomi Budget - förutsättningar Landstingets budgeterade resultat för är 86 mkr. Aktuell prognos utgår från det ekonomiska läget i augusti månad. Verksamhetens nettokostnader Driftredovisningen visar beräknade nettokostnader för landstingets verksamheter. Driftredovisning (Mkr) Landstingsstyrelsen Prognos Budget Avvikels e Hälso- och sjukvård , ,5-365,0 Central förvaltning/hälsoval , ,0-4,5 Central förvaltning/trafik -225,0-205,0-20,0 Central förvaltning/övrigt -306,4-316,4 10,0 Finansförvaltning -179,2-206,2 27,0 Hjälpmedel Landstinget Dalarna -48,8-53,9 5,1 Fastighetsnämnden 23,0 18,7 4,3 Servicenämnden 2,3 3,0-0,7 Kultur- och bildningsnämnden -139,1-139,8 0,7 Tandvårdsnämnden -167,3-168,3 1,0 Tandvårdsnämnden, beställartandvård -31,0-33,0 2,0 Patientnämnd -5,0-5,0 0,0 Revision -5,9-5,9 0,0 Gemensam nämnd för kostsamverkan -1,3 0,0-1,3 Hjälpmedel Dalarna -1,5-2,6 1,1 Delsumma driftredovisning , ,9-340,3 Återbetalning AFA 48,0 0,0 48,0 Summa driftredovisning , ,9-292,3 I prognosen för beräknas verksamhetens netto kostnader (exklusive AFA) bli 340 mkr högre än budge terat (+/- 20 mkr). Hälso- och sjukvårdens prognos visar att verksamheten kommer att kosta 365 mkr eller 6,9 procent mer än budgeterat. Tabellen nedan visar avvikelsen gentemot budget per division inom Hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvård (mkr) Avvikels e Division Medicin -35 Division Kirurgi -148 Division Psykiatri -31 Division Primärvård -16 Division Övrigt -135 Totalt -365 Den struktur och förändringsplan som beslutades av landstingsfullmäktige innehöll besparingar för hälso- och sjukvården på 110 mkr. Aktuell prognos visar att 65 mkr av dessa kommer att infrias. Division Medicin kommer enligt sin prognos att infria hela sin tänkta besparing plus lite till. Övriga divisioner avviker negativt från planerade besparingar. Kollektivtrafikkostnaderna är 20 mkr högre än budgeterat och 35 mkr högre jämfört med besparingsförslaget som presenterades i maj. Central förvaltning i övrigt prognostiserar ett överskott på 10 mkr. Finansförvalt ningen 4

5 Delårsrapport augusti LD15/02616 LS LF beräknas lämna ett överskott på 27 mkr, vilket avser riktade stadsbidrag. Övriga nämnder bedömer att de håller sin budget eller lämnar mindre över- respektive underskott. I prognosen bedöms verksamhetens nettokostnad (exklusive AFA) bli 4,5 procent högre än budgeterat och 4,4 procent högre än vad kostnaden var. Finansiering Skatter, statsbidrag mm (Mkr) Prognos netto Budget Avvikels e Skatteintäkter Utjämningsbidrag och statsbidrag Finansiella intäkter Finanasiella kostnader Summa skatteintäkter och finansnetto Sammanlagt är prognosen för skatteintäkter, statsbidrag och finansnetto 33 mkr bättre än budgeterat. Prognosen för skatteintäkter och statsbidrag, exklusive läkemedelsbidraget, bygger på SKL:s prognos från augusti. I början av mars träffades en överenskommelse mellan SKL och staten om bidrag för läkemedelsförmånerna. Bidraget för Dalarnas del uppgår till 655 mkr. Även var bidraget 655 mkr. I beloppet ingår bidrag på 70 procent av beräknad kostnad för läkemedel för behandling av hepatit C. Därutöver ges ett bidrag till landstingen för den faktiska kostnaden för läkemedel för behandling av hepatit C. För Dalarnas del 27 mkr. I vårändringsbudgeten ingår förslag om kompensation för ändrade arbetsgivaravgifter för unga. För Landstinget Dalarna uppgår kompensationen till cirka 3,7 mkr och tas upp i prognosen. Finansiella intäkter och kostnader Överskottet på finansnettot avser i huvudsak reavinst vid avyttring av finansiella produkter. Resultat Prognos Resultaträkning (Mkr) Ack utfall Prognos Budget Resultat Verksamhetens nettokostnad Avskrivningar struktur och förändringsplan i maj. Hälso- och sjukvården samt kollektivtrafikkostnaderna är de största negativa avvikelserna. De finansiella intäkterna är det som visar störst positiv ökning till prognosen i augusti. Investeringar Mkr Investeringar 2013 Budget Bokslut/prognos Investeringsbudgeten för omfattar 596 mkr. Av detta är 355 mkr fastighetsinvesteringar och resten olika former av utrustnings- och IT-investeringar. Det utrednings- och genomlysningsarbete som pågår gör att inga bygginvesteringar initieras, även Hälso- och sjukvården har minskad investeringsnivå jämfört med budget. Prognosen är 340 mkr för. Prognoserna som lämnats av respektive förvaltning har sammanställts till en särskild bilaga till detta dokument. Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Utjämningsbidrag och statsbidrag Finansiella intäkter Finanasiella kostnader Periodens resultat Sammanfattningsvis beräknas prognos för landstinget totalt, det vill säga verksamhetens nettokostnader, skatteintäkter, statsbidrag och finansiella poster. Prognos är minus 173 mkr, vilket inkluderar återbetalning från AFA om 48 mkr samt reavinster av engångskaraktär på 53 mkr. Osäkerhetsmarginalen i prognosen är +/- 20 mkr. Prognosen per augusti är försämrad med 38 mkr jämfört med den prognos som presenterades i samband med förslag till 5

6 Delårsrapport augusti LD15/02616 LS LF Personal Sammanfattning Personalenheten arbetar intensivt med omställningsarbetet och dess åtgärdsprogram. Arbete med ett nytt personalpolitiskt program fortsätter. Utbildning för 1:a linjens chefer i Lönesamtalet är igång. Under mars månad har ett verkställighetsbeslut tagits gällande sjuksköterskors ersättning för arbete inom 24/7 verksamhet (dygnet runt 7 dagar i veckan). OB för sjuksköterskor (barnmorskor och biomedicinska analytiker) höjdes från 1 januari med 30 procent. Ny lönesättningsprincip för sjuksköterskor som vidareutbildar sig till specialistsjuksköterska eller till barnmorska. Från höjs lönen med 500 kr/månad principiellt för tillsvidareanställd personal inom Hälso- och Sjukvården (undersköterskor, skötare och barnskötare) och vidare tillförs 500 kr i den årliga löneöversynen per heltidsarbetande i verksamheter klassade som 24/7-verksamheter från En utbildningssatsning har gjorts för undersköterskor som med studielön ska få utbilda sig till sjuksköterskor, intervjuer har pågått under april och maj månad. Personalstatistik Definitioner Antal anställda är antalet personer, vilka innehar en månadsavlönad anställning. Antal årsarbetare är antal månadsavlönade ggr anställningens överenskomna sysselsättningsgrad Antal faktiska årsarbetare beräknas som antal anställda x anställning ens sysselsätt ningsgrad minus tjänstledigheter utan lön, sjukledigheter > 14 dagar och grund/vidareutbildning med lön. Arbetad tid anger antalet arbetade timmar för samtliga anställda. Inhyrd personals arbetade tid ingår inte. Redovisas med en månads fördröjning. Helårsekvivalent är lika med arbetade timmar. Antal anställda och faktiska årsarbetare (-08-31) Antal faktiska årsarbetare Antal anställda varav heltid varav deltid Förändring mot föregående år Den 31 augusti hade antalet anställda minskat med 75 personer jämfört med motsvarande period. Antalet faktiska årsarbetare har minskat totalt i Landstinget Dalarna med ca 140 stycken. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för perioden är 96,4 procent - föregående period 95,9 procent. Förändringen av antal faktiska årsarbetare fördelar sig mellan förvaltningarna enligt nedanstående tabell. Den stora minskningen på folktandvården beror delvis på ett avvecklat traineeprogram som motsvarar 16 stycken medarbetare Antal faktiska årsarbetare per förvaltning Förvaltning Förändring Beställarenhet, Tandvård 2,8 2,8 - Central förvaltning 401,20 424,2-23,0 Folktandvården 416,1 433,3-17,2 Förtroenderevisorer 1,0 1,0 - Hjälpmedel Dalarna 76,9 75,0 +1,9 Hjälpmedel LD Dalarna 63,0 65,5-2,5 Hälso- och sjukvården 5 707, ,1-89,0 Kostsamverkan Mora 28,2 30,9-2,7 Kultur- och bildning 139,5 146,8-7,3 Landstingsfastigheter 25,60 26,2-0,6 Landstingsservice 394,9 395,8-0,9 Patientnämnd 4,0 3,8 +0,2 Totalt 7 260, ,4-141,1 Arbetad tid (januari-juli) Ack Ack Förändring mot föregående år Arbetad tid timmar, anst * varav timanställda varav arbete under jour/ beredsk. läkare - varav mertid/övertid samtlig personal Arbetade timmar stafettläkare Arbetade timmar stafettsjuksköterskor * Justerade timmar med hänsyn till antal arbetsdagar -. En dag = tim. Arbetad tid förändring januari-juli per förvaltning Tim* Procent* Central förvaltning ,9% Tandvårdsförvaltningen ,1% Hälso- och sjukvården ,5% Hjälpmedel Dalarna ,8% Hjälpmedel LD Dalarna ,4% Kostsamverkan Mora 626 1,8% Kultur- och bildning ,4% Landstingsfastigheter 185 0,8% Landstingsservice ,8% Patientnämnd 115 3,2 % Totalt ,6% * Justerade timmar med hänsyn till antal arbetsdagar -. Beställarenheten för tandvården, Finansförvaltningen och Revisionskontoret inkluderas i totalen men redovisas inte separat i tabellen. Antalet arbetade timmar är totalt färre i Landstinget Dalarna i jämförelse med samma period, förutom inom tre förvaltningar (Kultur- och bildning, Landstingsservice Dalarna och Hjälpmedel Dalarna). Vilket motsvarar en ökning på ca 17 tjänster Förändringarna fördelar sig mellan förvaltningar enligt ovanstående tabell. 6

7 Delårsrapport augusti LD15/02616 LS LF Även om den totala tiden minskat i Landstinget Dalarna så har det skett en ökning av timtid. Förändringarna inom den arbetade tiden fördelar sig mellan yrkeskategorier enligt nedanstående tabell. Arbetad tid förändring januari-juli per yrkesgrupp Tim* Procent* Sjuksköterskor m.fl ,1% Undersköterskor m.m ,8% Läkare ,3% Tandläkare ,7% Tandsköterskor m.fl ,8% Adm/Ledn ,0% Läkarsekreterare ,6% -6 Rehab/Förebyggande 927-1,1% Sjukhustekn/Lab pers ,6% Utb/Kultur ,1% Teknik ,3% Service ,5% Övrig personal ,3% Summa Arbetad tid ,6% *Justerade timmar med hänsyn till antal arbetsdagar -. Övrig personal består av ungdomsferiearbeten (inom HoS och Tandv.) Gruppen övrig personal består av ytterst få personer vilket ger stort utslag procentuellt. Valda personalkostnader Valda personalkostnader (mkr) Ack utfall* Prognos Resultat Löner exklusive sociala avgifter % Inhyrd personal, läkare % Inhyrd personal, övrigt % *Visar ackumulerat utfall samt jämförelse med föregående år Jämfört med januari-augusti förra året har lönekostnaderna (exklusive sociala avgifter) ökat med nästan 100 mkr eller 5 procent. Förutom ordinarie lönerevision består kostnadsökningen av bland annat 24/7-avtalen för sjuksköterskor, särskild lönesatsning på undersköterskor, höjd sommarersättning och ökade OB-kostnader. Prognosen för lönekostnaderna är 142 mkr eller 4,5 procent högre än föregående års kostnad. Överkostnaden återfinns främst inom hälso- och sjukvården, bland annat på grund av att planerade besparingar inte har nått full ekonomisk effekt. Kostnaderna för inhyrda läkare är hittills cirka 8 mkr lägre än förra året, medan kostnader för övrig inhyrd personal, främst sjuksköterskor, är 6 mkr högre. Totalt beräknas kostnaderna för inhyrd personal bli cirka 15 mkr lägre än förra året. Personalomsättning per yrkesgrupp Sjuksköterskor m.fl 6,0% 6,3% Undersköterskor m.fl 4,2% 4,8% Läkare 7,1% 5,1% Tandläkare 10,8% 0,9% Tandsköterskor m.fl 7,0% 4,9% Adm/Ledn 4,7% 3,4% Läkarsekreterare 5,1% 5,0% Rehab/Förebyggande 9,7% 5,3% Sjukhustekn/Lab pers 3,7% 5,3% Utb/kultur 8,6% 5,5% Teknik 3,6% 6,7% Service 6,0% 4,8% TOTALT 5,9% 5,2% Personalomsättningen har ökat inom nästan alla yrkeskategorier, tandläkare och inom utbildning/kultur har de största förändringarna. Pensionsavgångar är del av personalomsättningen. I nedanstående tabell visas hur många anställda som slutat under tiden 1 januari 31 augusti. Det gäller endast månadsavlönade, tillsvidareanställda, vilka helt lämnat sin anställning i landstinget. Den så kallade interna rörligheten är alltså inte medräknad. I tabellen kan också läsas tillsvidareanställda som fyller 65 år eller mer under. Antal avgångar per förvaltning januari-augusti (Tillsvidareanställd personal) Förvaltning Totalt Varav pension Antal 65 år Beställarenhet, tandvård Central förvaltning Finansförvaltningen Förtroenderevisorer Hjälpmedel Dalarna Hjälpmedel LD Dalarna Hälso- och sjukvården Kostsamverkan Mora Kultur- och bildning Landstingsfastigheter Landstingsservice Patientnämnden Tandvårdsförvaltning Totalt procent avgångarna är pensioneringar, motsvarande tid var 48 procent. I jämförelse med har timmarna för stafettläkare minskat med ca timmar. Stafettläkarnas arbetade tid har däremot ökat med nästan timmar och sjuksköterskornas timmar med ca mot föregående månad. 7

8 Delårsrapport augusti LD15/02616 LS LF Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro uttryckt i % av ordinarie arbetstid Korttidssjukfrånvaro (dag1-14) i % av ordinarie arbetstid Ack Ack Förändring föregående år procentenhet 6,7 5,9 0,8 2,2 2,0 0,2 Sjukfrånvaron fortsätter att öka och har ökat med 13,5 procent och korttidsfrånvaron med 10 procent jämfört med samma period i fjol. De största ökningarna finns inom Central förvaltning, Tandvårdsnämnden och hälso- och sjukvården. Ökningen återfinns i inom 9 av 12 yrkesgrupper. Största ökningen finns inom teknik (servicetekniker, IT-tekniker ingenjörer, drift m.fl.), tandläkare, sjukhustekniker/ laboratoriepersonal och undersköterskor. Korttidssjukfrånvaron (dag 1-14) har ökat något. 8

9 Delårsrapport augusti LD15/02616 LS -xx-xx LF -xx-xx--xx Finansiell analys Delårsrapport augusti LD15/02616 LS LF Finansiella mål I delårsbokslutet per augusti uppnås målet i budget för placerade pensionsmedel. Utfall per augusti och prognos för övriga finansiella mål redovisas i tabellen. Delår aug Prognos Budget Delår aug Resultat Prognos måluppfyllelse Skattesats 11,16 11,16 11,16 11,16 11,16 Resultat, enligt balanskrav mkr Resultatet enligt balanskravet ska vara ett överskott på minst 1 (2) procent i genomsnitt över en fyraårsperiod av skatte- och statsbidragsintäkter. % Soliditeten ska öka med minst 3 procentenheter per år. % Placerade pensionsmedel ska öka med minst 100 mkr per år i genomsnitt över en fyraårsperiod. mkr Likviditeten, exkl placerade pensionsmedel, ska fortlöpande ha en positiv utveckling och garantera adekvat kortsiktig betalningsberedskap mkr Den skattefinansierade verksamhetens nettoinvesteringar ska till minst 80 procent vara självfinansierande sett över en fyraårsperiod. mkr mål uppfyllt p mål delvis uppfyllt mål ej uppfyllt Finansiell analys Periodens resultat Ackumulerat resultat per augusti visar ett underskott på 2 mkr, vilket är 39 mkr sämre än föregående år och 135 mkr sämre än budget. I resultatet för perioden inkluderas återbetalning av 2004 års inbetalda premier från AFA försäkring 48 mkr, statsbidrag för läkemedelskostnader för hepatit C 28 mkr och reavinster från placerade medel 53 mkr. Om dessa poster exkluderas hamnar resultatet i delårsbokslutet på ett underskott på 131 mkr. Verksamhetens nettokostnader (exklusive återbetalning AFA försäkring) har i löpande priser ökat med 285 mkr, 5,8 procent. Den genomsnittliga utvecklingen för landstingen, exklusive Stockholm, är 5,4 procent. Väsentliga delar i nettokostnadsutvecklingen är, Verksamhetsintäkter Personalkostnader Köp av högspecialiserad vård Köp av länssjuk- och primärvård Läkemedelskostnader Bidrag till Dalatrafik Sjukresekostnader +27 mkr -151 mkr -29 mkr -27 mkr -38 mkr -56 mkr -11 mkr Skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 165 mkr, 3,3 procent. Av ökningen kommer 139 mkr från skatteintäkterna. Finansnettot uppgår till 15 mkr, vilket är 33 mkr bättre jämfört med föregående år. Finansnettot påverkas både av en stor negativ post, finansieringskostnaden för pensionsskulden som har ökat med 17 mkr, och en positiv post på 53 mkr som avser realisationsvinster vid fondbyten i pensionsportföljen. 9

10 Delårsrapport augusti LD15/02616 LS LF Finansiell ställning Investeringar Investeringarna till och med augusti uppgår till 233 mkr (helårsbudget 596 mkr) varav 17 mkr är inbetalning av utökat garantikapital hos Landstingens Ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF). Ytterligare 17 mkr kommer att inbetalas under hösten. Fastighetsinvesteringarna ligger långt under budget på grund av den pågående ekonomiska genomlysningen, ackumulerat till och med augusti 107 mkr, prognos 159 mkr, jämfört med en helårsbudget på 355 mkr. Pensionsskuld Den totala pensionsförpliktelsen uppgår per augusti till mkr. Rådet för kommunal redovisning har definierat begreppet återlån som skillnaden mellan totalt pensionsförpliktelser och förvaltade pensionsmedel enligt marknadsvärde, 493 mkr. Pensionsmedlen är lägre än pensionsförpliktelsen, vilket innebär att landstinget använt pensionsmedlen till investeringar och den löpande verksamheten. Återlånade pensionsmedel uppgår till mkr. Kortfristiga placeringar, pensionsportfölj Vid årsskiftet var marknadsvärdet på pensionsportföljen 507 mkr. Under årets första del gick de flesta börser upp och toppade i april. För OMXS30 inträffade den högsta noteringen någonsin. Den trettionde april var portföljen värd 552 mkr. Den positiva börsutvecklingen medförde att aktieandelen blev för hög i förhållande till placeringspolicyn med maximalt 50 procent aktier. Detta medförde att omplaceringar gjordes som gav reavinster på 13 mkr. I juni gjordes ytterligare omplaceringar mot bakgrund av rådande marknadsutsikter. Omplaceringarna gav upphov till reavinster på 41 mkr som fortfarande ligger kvar likvida för att förstärka likviditeten. Den 31 augusti var det bokförda värdet 431 mkr och marknadsvärdet 493 mkr. Under september har OMXS30 backat ännu mer. Långfristiga skulder Minskningen av långfristiga skulder från 384 till 205 mkr beror på att det lån som landstinget har hos LÖF skall återbetalas under hösten och därför rubriceras som ett kortfristigt lån. Landstingsfullmäktige har i november 129 beslutat uppdra till landstingsstyrelsen att i samverkan med övriga ägare tillgodose LÖFs kapitalbehov enligt Finansinspektionens krav. Detta innebär att landstingets revers till LÖF på 179 mkr skall lösas samt att ett garantikapital om 35 mkr ska tillföras LÖF. Likvida medel Likvida medel har minskat från 179 mkr till -212 mkr. Detta har medfört att checkräkningen nyttjas en stor del av månadens dagar. Likviditeten är positiv enbart dagarna mellan skatteinkomsterna, omkring den 21:a varje månad, och den 26:e,dagen innan lönerna betalas ut. Landstingets checkräkningskreditlimit ligger på -400 mkr, bottennoteringen inträffade i augusti med -307 mkr. 10

11 Resultaträkning Delårsrapport augusti LD15/02616 LS LF (mkr) Not Budget Utfall Utfall Utfall Prognos Budget Resultat Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Netto Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Jämförelsestörande statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Periodens resultat Redovisningsprinciper Samma redovisningsprinciper som vid bokslut tillämpas i denna delårsrapport. 11

12 Delårsrapport augusti LD15/02616 LS LF Delårsrapport augusti LD15/02616 LS -xx-xx LF -xx-xx--xx Noter till resultaträkning Not 1 Verksamhetens intäkter Resultat Patientavgifter Försäljning av hälso- och sjukvård Bidrag Övriga intäkter Jämförelsestörande post: Återbetalning av premier från AFA för år 2004 Summa verksamhetens intäkter Not 2 Verksamhetens kostnader Resultat Lönekostnader Sociala avgifter Pensionskostnader Övriga personal kostnader Summa personalkostnader Högspecialiserad sjukvård Köp av länssjukvård, primärvård Hälsoval Inhyrd personal varav läkare varav sjuksköterskor Läkemedel Bidrag till Dalatrafik Sjukresor inkl adm Övriga kostnader Summa övriga kostnader SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER Not 4 Generella statsbidrag och utjämning Resultat Inkomstutjämning Strukturbidrag Regleringsavgift Kostnadsutjämning Statsbidrag för läkemedel Statsbidrag för hepatit C Summa generella statsbidrag och utjämning Not 5 Finansiella intäkter Realisationsvinst på placerade pensionsmedel Resultat Övriga finansiella kostnader Summa finansiella kostnader Not 6 Finansiella kostnader Resultat Räntedel pensionskostnader Övriga finansiella kostnader Summa finansiella kostnader Not 7 Avstämning mot kommunallagens (KL) balanskrav Prognos Jan-dec Resultat Årets resultat LF nov, 127, justering ack underskott 679 Ingående resultatvärden Resultat att reglera enligt balanskravet Not 3 Skatteintäkter Resultat Preliminära skatteintäkter Slutavräkning innevarande år Slutavräkning föregående år Summa skatteintäkter

13 Balansräkning Delårsrapport augusti LD15/02616 LS LF (mkr) Not Delår Aug Delår Aug Prognos Dec Bokslut Dec TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Pågående investeringar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital varav periodens resultat Avsättningar Pensionsavsättning Övriga avsättningar 0,3 0,3 0,3 0,4 Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER ANSVARSFÖRBINDELSE Pensionsförpliktelser Förvaltade stiftelser, marknadsvärden

14 Delårsrapport augusti 2013 LS , LD13/02168 Delårsrapport 2 augusti 2012 LS , LD12/02196 Noter till balansräkning Not 1 Programvaror klassificeras som immateriella tillgångar fr o m Take Care har aktiverats fr o m med 7-årig avskrivning enligt avtal. Not 2 Kapitaltillskott till Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag LÖF. 17 mkr. Ytterligare 17 mkr kommer att betalas under hösten. Not 3 Pensionsportfölj Bokf. värde 431 mkr Marknadsvärde 493 mkr Not 4 Avtal om checkräkningskredit finns på 400 mkr. Not 5 Inklusive förtroendevaldas ålderspension 40 mkr och förtroendevaldas visstidspensioner 10 mkr. I delårsbokslutet aug värderat till samma belopp som i årsredovisning. 14

15 Kassaflödesanalys Delårsrapport augusti LD15/02616 LS LF (mkr) Delår Aug Delår Aug Prognos Dec Bokslut Dec DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Periodens resultat Justering för ej likviditetspåverkande poster Avskrivningar Försäljningar/utrangeringar/ återföring nedskrivningar Avsättningar pensionsskuld Ökning(-) Minskning(+) förråd Ökning(-) Minskning(+) fordringar Ökning(+) Minskning(-) kortfristiga skulder Totalt kassaflöde från löpande verksamhet INVESTERINGSVERKSAMHET Investeringar Investering i finansiella tillgångar Avyttring/minskning av tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamhet FINANSIERINGSVERKSAMHET Förändring av långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamhet FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL Likvida medel, inkl placerade medel vid periodens början Likvida medel, inkl placerade medel vid periodens slut Förändring Garantikapital LÖF 15

16

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013 2013-06-20 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 50 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. RIPS-ränta försämrar resultatet med ytterligare 230 mkr.

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

Månadsrapport maj 2015

Månadsrapport maj 2015 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Februari 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2016 2 (9) Perioden

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13)

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13) Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (13) Finansplan 2016-2018 Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015 Sida 2 (13) Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2015 en strategisk plan

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Året i korthet Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. De tre vårdvalen gäller för

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport

Ekonomisk månadsrapport LANDSTINGET I VÄRMLAND PM 1(9) Ekonomisk månadsrapport Utfall per: 30 september 2012 1. Resultaträkning Intäkter och kostnader (mnkr) Utfall Utfall Föränd- Budget Utfall perioden perioden ring perioden

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 september 2013

Månadsuppföljning per den 30 september 2013 16 oktober 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 september 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling.

God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling. God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling 11 maj 2015 Målstyrning i landstinget Landstingets övergripande mål Medborgare

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Skurups kommun Granskning av årsredovisning 2013 EY Building a better working world Innehåll 1. Inledning 2 2. Resultatutfall mot budget

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Månadsuppföljning per den 30 april 2014 20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision Sida 1(6) Delårsrapport augusti Revision 1. Sammanfattning Revisionen bedriver ett kontinuerligt granskningsarbete i syfte att kunna bedöma om regionens verksamheter har skötts på ett sådant sätt, att

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623

Läs mer

Månadsrapport Maj 2010

Månadsrapport Maj 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-maj visar ett underskott på 2 mkr före finansiella poster, vilket är 89 mkr bättre än samma

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG Sammanfattning och analys Efter februari redovisar förvaltningen ett plus på 1,7

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Granskning av delårsrapport augusti 2015

Granskning av delårsrapport augusti 2015 Granskningsrapport Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor Granskning av delårsrapport augusti 2015 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

SKRIVELSE 2011-08-17 LS 1107-1035. Landstingsdirektören har inkommit med delårsrapport för koncernfinansiering.

SKRIVELSE 2011-08-17 LS 1107-1035. Landstingsdirektören har inkommit med delårsrapport för koncernfinansiering. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 211-8-17 LS 117-135 Ankom Stockholms läns landsting Dnr: 211 -OB-17 Landstingsstyrelsen LAtoDSTWGSSTYRElSFN 1 1-8-17 * G9 Delårsrapport 211

Läs mer

Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2011

Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2011 Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012 Haninge kommun Granskning av årsredovisning 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet med granskningen...

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr. Till Landstingsstyrelsen Närsjukvården i centrala Östergötland Helårsbedömning 08 2005 I helårsbedömningen befaras ett underskott efter åtgärder på 30 mkr. För att hantera underskottet krävs i första hand

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Nämndens delårsrapport 2 2011 Landstingsstyrelsens beställarbudget Landstingsstyrelsens beställarbudget, Nämndens delårsrapport 1(11) Innehåll Inledning... 2 Ekonomi... 3 Resultat för perioden januari

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Burlövs kommun. il/ ERNST & YOUNG. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012. Qua/ity In Everything We Do

Burlövs kommun. il/ ERNST & YOUNG. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012. Qua/ity In Everything We Do Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna April 2013 Burlövs kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012 il/ ERNST & YOUNG il/ frnst & YOUNG Qua/ity In fverything We Do Innehåll

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport augusti 2013

Ekonomisk månadsrapport augusti 2013 Kommunstyrelsens kontor 2013-09-17 Ekonomisk månadsrapport augusti 2013 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4 2. RESULTATRÄKNING... 4. 2.1 Resultatanalys... 4 2.2 Kommentarer... 6 3. BALANSRÄKNING... 7

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4 2. RESULTATRÄKNING... 4. 2.1 Resultatanalys... 4 2.2 Kommentarer... 6 3. BALANSRÄKNING... 7 Revisionsrapport 10/2009 Åstorps kommun Granskning av årsbokslut 2009 Bengt Sebring, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf. Bengt Joehns, 2:e v ordf. Stig Andersson Nils Persson Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

locum. JJlL I Månadsrapport för januari-maj och juli 2015 för LocumAB Ärendet 2015-09-24 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen för Locum AB

locum. JJlL I Månadsrapport för januari-maj och juli 2015 för LocumAB Ärendet 2015-09-24 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen för Locum AB locum. 2015-09-24 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) VÄRDEN FÖR VARDEN 2015-09-14 Styrelsen för Locum AB Månadsrapport för januari-maj och juli 2015 för LocumAB Ärendet Anmälan av månadsrapport för Locum AB för

Läs mer

Lägesrapport ekonomi Ls 1 juni 2015

Lägesrapport ekonomi Ls 1 juni 2015 bllaga ls ~'i JAGrA ks 2015-06-01 c:w.arna Lägesrapport ekonomi Ls 1 juni 2015 Utfall per april (mars) 2015 Likviditet Status osäkra poster Prognos 2015 Resultat Likviditet c:w.arna Ekonomi 2015 Läget

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Beslutas i landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Koncernfinansiering MÅNADSRAPPORT per juli 2

Läs mer

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6 1 (1) ASSR Årsredovisning sammanställning RR 728 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1512 1512 1412 utfall % Regioninternt såld vård, avtal

Läs mer

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

Månadsrapport oktober

Månadsrapport oktober Månadsrapport oktober Resultat jan-okt 58,1 mkr Årsprognos 31,9 mkr (1,5%) Årsprognos sept 27,7 mkr (1,7%) Budget 41,2 mkr (2,2 %) Avvikelse -9,3 mkr Prognos investeringar 214 mkr (69 % av budget 312 mkr)

Läs mer

Omvärldsanalys. Övergripande prognos. 2014-05-15 LD13/03281 Periodrapport april 2014

Omvärldsanalys. Övergripande prognos. 2014-05-15 LD13/03281 Periodrapport april 2014 2014-05-15 LD13/03281 Landstingets samlade prognos per april pekar mot ett resultat på plus 43 mkr (+/- 20 mkr). Det är 85 mkr sämre än budgeterat. Prognosen pekar på att verksamheternas nettokostnader

Läs mer

Kompletterande budgetunderlag 2016-2018

Kompletterande budgetunderlag 2016-2018 1 (7) Rapport Datum 2015-04-30 Västra Götalandsregionen Koncernstab Verksamhetsuppföljning, Ekonomi & Inköp Handläggare: Emil Gisslow Telefon: 070-082 57 26 E-post: emil.gisslow@vgregion.se Kompletterande

Läs mer

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

bokslutskommuniké 2013

bokslutskommuniké 2013 Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

b Stockholms läns landsting

b Stockholms läns landsting b Stockholms läns landsting Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr 556477-9378 SKRIVELSE 2016-01-07 Styrelsen Månadsrapport per oktober 2015, Landstingshuset i Stockholm AB Ärendebeskrivning Månadsrapport

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 Tredje kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 6.902 Tkr och resultatet till 5.765 Tkr. Av resultatet utgörs cirka 3.300

Läs mer

Regionstyrelsen 15 april 2019

Regionstyrelsen 15 april 2019 Regionstyrelsen 15 april 2019 Ekonomisk information Månadsrapport mars (prel) Årsredovisning 2018 Årsredovisning 2018 (beslutsärende) 2019-04-15 10 Resultat +65 mnkr jämfört budget +103 mnkr Resultat är

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.

Läs mer

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31

BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31 BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 030 441 78 480 441 Mark Not 2 8 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 3 362 540 483 540 Insats SCB 3 500

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 412 018 398 661 Verksamhetens kostnader 2-419 307-400 438 Avskrivningar och nedskrivningar 4-5 856-5 129 Verksamhetens

Läs mer

Ledningsrapport december 2018

Ledningsrapport december 2018 Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport April 2011 Erika Svensson Helen Samuelsson Dahlstrand Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram, Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Surahammars kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR 2018-04-16 17:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 222 723 216 418 Verksamhetens kostnader -226 723-217 797 Avskrivningar och nedskrivningar -1

Läs mer

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR 2017-09-19 07:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 580 198 566 129 Verksamhetens kostnader -559 281-532 977 Avskrivningar och nedskrivningar -3

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 169 071 157 996 Verksamhetens kostnader 2-176 078-163 092 Avskrivningar och nedskrivningar 4-2 399-2 153 Verksamhetens

Läs mer

MÅNADSRAPPORT JULI 2013

MÅNADSRAPPORT JULI 2013 MÅNADSRAPPORT JULI 2013 Månadsrapport januari juli Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-juli visar ett överskott på 118 mkr, vilket är 33 mkr bättre

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009 - Försäljningen under första kvartalet uppgick till 4,5 Mkr (11,2). Jämfört med fjärde kvartalet 2008 ökade försäljningen med 87 %. - Resultatet

Läs mer

Finansiell profil Västra Götalandsregionen 2002 2004

Finansiell profil Västra Götalandsregionen 2002 2004 Finansiell profil Västra Götalandsregionen 00 00 Innehåll Varför en finansiell profil? Den finansiella utvecklingen i landstingssektorn 00 00 Finansiell profil över landstinget 00 00 nyckeltal 00 för samtliga

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 Nätraälven högst i Sverige! (Sommarjobbaren Veronica Norberg på Kebnekaises topp sommaren 2014) Nätraälvens Virkesförsäljningsförening ÅRSREDOVISNING 2008/2009 1 (12) Styrelsen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Bokslutskommuniké 2016 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2017.

Läs mer