Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006"

Transkript

1 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

2 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen i egenägd detaljhandel ökade under perioden med 5,5 procent. Jämförbara butiker minskade med 0,6 procent. Rörelseresultatet för första kvartalet var 226 Mkr (242). Minskningen kan i huvudsak förklaras med att påsken i år infaller under det andra kvartalet. Resultatet efter finansiella poster för perioden var 223 Mkr (238). Resultatet efter skatt var för perioden 161 Mkr (168). Vinst per aktie var 2,96 kr (3,10). Nyckeltal jan-mar jan dec Mkr *Nettoomsättning *Rörelseresultat *Rörelsemarginal, % 3,3 3,6 3,7 *Resultat efter finansiella poster *Resultat efter skatt *Resultat per aktie, kronor 2,96 3,10 13,37 Soliditet, % 33,8 35,9 38,9 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 33,9 38,8 28,7 Räntabilitet på eget kapital, % 32 37,9 25,1 Substansvärde per aktie, kronor 37,10 41,93 51,81 *Enligt IFRS 5 redovisas Spar Finland som verksamhet under avveckling på egen rad i resultaträkningen from september Markerade nyckeltal gäller kvarvarande verksamheter. Övriga nyckeltal gäller för jämförelseperioden den totala verksamheten (inklusive Spar Finland) då balansräkningen för jämförelseperioderna, i enlighet med IFRS 5, inte omräknas. 2

3 Koncernchefens kommentar Axfood uppvisar ett tillfredställande resultat för perioden. Vårt fokus ligger fortsatt på lönsam tillväxt, kundnytta och kostnadseffektivitet. Axfoodkoncernens rörelseresultat för årets tre första månader uppgick till 226 Mkr (242). Minskningen kan huvudsakligen förklaras med att påsken infaller senare i år och detta påverkar resultatet för perioden. Rörelsemarginalen var 3,3 procent (3,6). Willys gör ett mycket bra resultat och är tillsammans med partihandeln och inköpsfunktionen starkast bidragande till koncernens resultat. Axfoods egenägda detaljhandel i Sverige ökade under perioden med 5,5 procent, medan jämförbara butiker minskade med 0,6 procent i löpande priser. Inklusive Hemköps franchisebutiker ökade försäljningen i Axfoods butiker under perioden med 6,8 procent i löpande priser. Willys fortsätter att växa och har ökat omsättningen med 10,5 procent under perioden. Fyra nya butiker, varav två på den viktiga Stockholmsmarknaden, har öppnats. Willys har idag totalt 106 butiker. Arbetet med att koncentrera Willys hemma till storstadsregioner och då främst citylägen fortsätter som planerat. För att öka effektiviteten har vi beslutat att Willys och Willys hemma ska gå samman. Genom att integrera Willys hemma i Willys kan vi sänka kostnader, säkra driften och vinna ett flertal andra samordningseffekter. Varumärket Willys hemma kommer att finnas kvar mot kund som tidigare. Hemköp befinner sig fortfarande i en förändringsfas på en hårt konkurrensutsatt marknad. Satsningar görs nu för att förbättra Hemköps kunderbjudande. Hemköp ska bli butiken där det är lättast att handla hälsosamt. Under vecka 17 lanseras Hemköps långsiktiga hälsosatsning med bl a en marknadsföringskampanj som är den största sedan 90-talet. Hälsa är en del av Hemköps värdegrunder. Den 27 mars tillträdde Per Uebel som ny VD för Hemköpskedjan. Dagabs rörelseresultat är stabilt men för perioden något lägre än föregående år i huvudsak på grund av påskeffekten. Dagabs servicegrad mot butikerna är idag högre än någonsin. Den 27 mars tillträdde Håkan Åkerström som ny VD för Dagab. Axfood Närlivs visar fortsatt stabil försäljnings- och rörelseresultatutveckling. Den tidigare satsningen inom segmentet restaurang och storkök visar positiva resultat. Vi står fast vid den prognos som lämnades vid 2005 års bokslutskommuniké och som löd: Mot bakgrund av det fortsatta hårda konkurrensläget förväntas resultatet för 2006 att bli i nivå med 2005 års utfall Anders Strålman Koncernchef, Verkställande direktör 3

4 Viktiga händelser under första kvartalet Mats Jansson utsågs till styrelseordförande i Axfood AB. Per Uebel utsågs till VD för Hemköpskedjan. Håkan Åkerström utsågs till VD för Dagab. Under perioden januari mars har återköp av egna aktier skett med st. Willys: 4 nya butiker öppnades. Lidingö, Arninge, Skellefteå och Borlänge. Hemköpsbutiken i Värnamo konverterades till Willys. Två Willysbutiker har lagts ned under perioden. Viktiga händelser efter periodens utgång Axfoods styrelse har beslutat att Willys hemma och Willys ska gå samman. Genom att integrera Willys hemma i Willys kan Axfood spara kostnader, förstärka integrationen och vinna andra samordningseffekter. Axfoodkoncernens försäljning och resultat Axfoodkoncernens konsoliderade parti- och detaljhandelsomsättning för perioden januari mars uppgick till Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Axfoodgruppens butiksomsättning (i egna butiker och Hemköp franchise) uppgick till Mkr (5 455) en ökning med 6,8 procent. Axfoods egenägda detaljhandel i Sverige ökade under perioden med 5,5 procent medan jämförbara butiker minskade med 0,6 procent. Rörelseresultatet för perioden januari mars var 226 Mkr (242). Rörelsemarginalen för perioden januari mars uppgick till 3,3 procent (3,6). Finansnettot uppgick under perioden januari mars till -3 Mkr (-4). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 223 Mkr (238). Marginalen efter finansiella poster var 3,3 procent (3,6). Resultatet efter skatt blev 161 Mkr (168). Finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden januari-mars till -122 Mkr (258). Kassaflödet från den löpande verksamheten belastas med betald skatt med -450 Mkr (-86), där -284 Mkr är effekten från upplösning av periodiseringsfonderna. Koncernens likvida medel är 207 Mkr (414). Räntebärande tillgångar uppgick vid kvartalets utgång till totalt 207 Mkr (421). Räntebärande skulder och avsättningar uppgick vid mars månads utgång till 887 Mkr (627). Soliditeten uppgick till 33,8 procent (35,9). Försäljningen av Spar Finland bidrog positivt till kassaflödet med 231 Mkr. I mars delades 811 Mkr (589) ut till bolagets aktieägare, vilket motsvarar 15 kr (11) per aktie. Återköp av egna aktier har påverkat kassaflödet negativt med -164 Mkr. 4

5 Investeringar De totala investeringarna under perioden uppgick till 137 Mkr (253). Av dessa avsåg 5 Mkr (146) förvärv av butiker, 132 Mkr (107) avsåg investeringar i anläggningstillgångar inom butiksnätet, IT och partihandeln. Förvärvad goodwill under perioden januari mars uppgick till - Mkr (113). Som ett resultat av försäljningen av Spar Finland minskade redovisad goodwill i koncernen med 73 Mkr. Personal Axfoodkoncernen hade i medeltal anställda (6 786) under perioden januari mars. Av koncernens anställda arbetar cirka 75 procent i butiker. Butiksverksamheten Hemköp Hemköps butiker, egenägda- och franchise, ökade försäljningen under perioden med 2,8 procent. Hemköps omsättning i egenägda butiker under perioden januari mars var Mkr (1 509), en minskning med 3,3 procent. Försäljningen i jämförbara egenägda butiker under samma period minskade med 0,5 procent. Rörelseresultatet för perioden januari-mars uppgick till 19 Mkr (25). Rörelsemarginalen för januari mars var 1,3 procent (1,6). Hemköps (inkl franchisebutiker) försäljningsandel av egna märkesvaror uppgick i mars till 13,5 procent (12,3). Under perioden januari mars har 3 butiker avyttrats och en butik har konverterats till Willys. Hemköpskedjan har 83 helägda butiker samt 78 franchisebutiker. Totalt har Hemköpskedjan 161 butiker. Willys Willys omsättning under perioden januari-mars uppgick till Mkr (2 971), en ökning med 10,5 procent. Omsättningen i jämförbara butiker minskade under samma period med 0,6 procent. Rörelseresultatet för perioden januari-mars uppgick till 112 Mkr (120). Rörelsemarginalen var 3,4 procent (4,0). Willys försäljningsandel av egna märkesvaror uppgick i mars till 24,5 procent (23,6). Under perioden januari mars har 4 butiker nyetablerats och 2 lagts ned. En Hemköpbutik har konverterats till Willys. Willyskedjan har 103 helägda butiker och 3 franchisebutiker. Willys hemma Willys hemmas omsättning under perioden januari mars var 310 Mkr (308), en ökning med 0,6 procent. Omsättningen i jämförbara butiker minskade under samma period med 2,7 procent. Rörelseresultatet för första kvartalet var -2 Mkr (-6). Rörelsemarginalen var negativ (negativ). Willys hemmas försäljningsandel av egna märkesvaror uppgick i mars till 27,9 procent (24,8). Under perioden januari mars har 3 butiker lagts ned. Willys hemma har 45 butiker. 5

6 Förändring i butiksstruktur, jan-mars 2006 dec 2005 Nyetableringar Förvärv Försäljning/ Nedläggning Konverteringar till/från mars 2006 Hemköp Willys Willys hemma Totalt egenägda Hemköp franchise Axfood Partihandel Dagab samt Axfood Närlivs Dagabs rörelseresultat är stabilt men för perioden något lägre än föregående år främst på grund av påskeffekten. Dagabs omsättning under perioden januari mars var Mkr (4 425). Rörelseresultatet för januari mars blev 48 Mkr (62). Rörelsemarginalen under perioden januari mars var 1,0 procent (1,4). Dagabs distribuerade omsättning kommer idag till 97 procent från våra egna butikskoncept. Dagabs servicegrad mot butikerna är idag högre än någonsin. Omsättningen i Axfood Närlivs uppgick under perioden januari mars till Mkr (1 032). Axfood Närlivs rörelseresultat för perioden januari mars blev 10 Mkr (12). Rörelsemarginalen för perioden var 1,0 procent (1,2). Moderbolaget Moderbolagets övriga rörelseintäkter under perioden januari-mars uppgick till 38 Mkr (23). Efter försäljnings- och administrationskostnader om 46 Mkr (44) och ett finansnetto på 0 Mkr (1) uppgick resultatet efter finansiella poster till -8 Mkr (-20). Investeringarna uppgick till 1 Mkr (1). Moderbolagets likvida medel var - Mkr (100). Den räntebärande nettolåneskulden var vid periodens utgång 247 Mkr (303). Under perioden januari mars har antalet aktier ökat med aktier på grund av att konvertering har skett av det konvertibla förlagslånet. Under perioden januari mars har återköp av egna aktier skett med st. Genomsnittligt innehav av återköpta aktier under perioden uppgick till Återköp av egna aktier har påverkat moderbolagets och koncernens kassaflöde negativt med -164 Mkr. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Interim Financial Reporting och RR 31 Delårsrapportering för koncerner. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder tillämpas som i senaste årsredovisningen. De nya/reviderade IFRS-standardena som trätt i kraft med tillämpning från den 1 januari 2006 får ingen effekt på Axfoodkoncernens resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser och eget kapital (se vidare årsredovisningen för 2005). Axfood tecknade den 7 september 2005 avtal om försäljning av innehavet i Spar Finland och den 12 januari 2006 genomfördes affären. Spar Finland redovisas från och med den 7 september som avvecklad verksamhet, vilket innebär att bolagets nettoresultat från årets början redovisas på separat 6

7 rad i resultaträkningen, Periodens resultat från avvecklad verksamhet. Resultaträkningens jämförelsetal är omräknade. I balansräkningen särredovisas från och med den 1 september 2005 tillgångar och skulder hänförliga till Spar Finland. Jämförelsekvartalets balansräkning påverkas inte i enlighet med IFRS 5. För att upprätta de finansiella rapporterna enligt god redovisningssed gör styrelsen och företagsledningen bedömningar och antaganden som påverkar företagets resultat och ställning samt lämnad information i övrigt. Bedömningarna och antaganden baseras på historiska erfarenheter och ses över regelbundet. Framtidsutsikter Mot bakgrund av det fortsatta hårda konkurrensläget förväntas resultatet för 2006 att bli i nivå med 2005 års utfall. Nästa rapport Halvårsrapport för årets sex första månader presenteras den 19 juli Stockholm den 19 april 2006 Anders Strålman, Koncernchef, Verkställande direktör för Axfood AB (publ.) Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av Axfood AB s revisorer. För ytterligare information vänligen kontakta: Anders Strålman, Koncernchef och Verkställande direktör, , mobil Lars Nilsson, vvd och chef Ekonomi och Finans, , mobil

8 Nettoomsättning per affärsverksamhet jan-mar jan dec Mkr Hemköp Willys Willys hemma Axfood Närlivs Dagab Övrigt Internförsäljning Nettoomsättning från kvarvarande verksamheter Nettoomsättning från avvecklad verksamhet Nettoomsättning totalt Periodens rörelseresultat, EBIT, per affärsverksamhet jan-mar jan dec Mkr Hemköp Willys Willys hemma Axfood Närlivs Dagab Övrigt Periodens rörelseresultat från kvarvarande verksamheter Periodens rörelseresultat från avvecklad verksamhet Periodens rörelseresultat totalt ) Varav distribuerad omsättning 853 Mkr (853) januari mars och Mkr januari-december ) Varav distribuerad omsättning Mkr (3 218) januari mars och Mkr januari-december ) Övrigt innefattar koncerngemensamma funktioner samt supportbolaget Axfood IT. 4) Varav Dagab Mkr (3 655) januari mars och Mkr januari december ) Avser omsättning och resultat från verksamheten i Spar Finland Abp som f rom september 2005 redovisas som verksamhet under avveckling i enlighet med IFRS 5. 8

9 Resultaträkning i sammandrag jan-mar jan-dec Mkr Kvarvarande verksamheter Nettoomsättning Kostnad såld vara Bruttoresultat Försäljnings-/administrationskostnader m m Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat från kvarvarande verksamheter Periodens resultat från avvecklad verksamhet Periodens resultat Varav majoritetsägarens andel Varav minoritetsägarens andel I rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter ingår avskrivningar med Resultat per aktie, kronor 2,96 3,03 12,59 Resultat per aktie efter utspädning, kronor 2,96 3,01 12,58 Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter, kronor 2,96 3,10 13,37 Resultat per aktie efter utspädning för kvarvarande verksamheter, kronor 2,96 3,09 13,35 1) From redovisas Spar Finland som verksamhet under avveckling i enlighet med IFRS 5, vilket innebär att nettoresultatet från Spar Finlands verksamhet från och med år 2005 redovisas separat på egen rad. Spar Finlands nettoomsättning och samtliga kostnader har brutits ur koncernens resultaträkning, vilken from endast består av kvarvarande verksamheter. Från och med och framåt upphörde avskrivning av immateriella och materiella anläggningstillgångar i Spar Finland och i stället sker värdering av nämnda tillgångar till det lägsta av redovisat värde och verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader. 9

10 Balansräkning i sammandrag Mkr Tillgångar Goodwill Räntebärande fordringar 4 Finansiella anläggningstillgångar Övriga anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Räntebärande fordringar 3 Övriga omsättningstillgångar Kassa och bank Tillgångar som innehas för försäljning Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Majoritetsägarens andel av eget kapital Minoritetsägarens andel av eget kapital Summa eget kapital Räntebärande långfristiga skulder Räntefria långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga räntefria skulder Skulder knutna till tillgångar som innehas för försäljning 762 Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Eventualförpliktelser Ställda säkerheter Fr o m redovisas Spar Finland som verksamhet under avveckling i enlighet med IFRS 5, vilket innebär att särredovisning har skett av tillgångar och skulder i Spar Finland fr o m Från denna tidpunkt och framåt upphör avskrivning av immateriella och materiella anläggningstillgångar i verksamheten och i stället sker värdering av nämnda tillgångar till det lägsta av redovisat värde och verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader. Jämförelsekvartalets balansräkning påverkas inte eftersom verksamheten klassificeras som avvecklad verksamhet först i september

11 Kassaflödesanalys i sammandrag jan-mar jan-dec Mkr Löpande verksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Företagsförvärv, netto Förvärv av anläggningstillgångar, netto Minskning finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av räntebärande skulder Nyemission Återköp av egna aktier -164 Lämnad utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Varav kassaflöde från avvecklad verksamhet Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde från avvecklad verksamhet 4-41 Fr o m redovisas Spar Finland som verksamhet under avveckling i enlighet med IFRS 5. 1) Kassaflödet från den löpande verksamheten år 2006 belastas med betald skatt med -450 Mkr (-86), där-284 Mkr är effekten av en upplösning av periodiseringsfonderna. 11

12 Förändring av eget kapital Mkr Majoritet-ägarens andel Minoritet-ägarens andel Totalt Belopp vid årets ingång Ackumulerad omräkningsdifferens hänförlig till avvecklad verksamhet Minoritetsintresse hänförlig till avvecklad verksamhet Förändring av verkligt värde terminskontrakt 0 0 Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital, exklusive transaktioner med bolagets ägare Periodens resultat Summa förmögenhetsförändringar, exklusive transaktioner med bolagets ägare Återköp av egna aktier Nyemission 3 3 Utdelning till aktieägare Belopp vid periodens utgång Förändring av eget kapital Mkr Majoritet-ägarens andel Minoritet-ägarens andel Totalt Belopp vid årets ingång Byte av redovisningsprincip IAS Förändring av verkligt värde terminskontrakt 1 1 Omräkningsdifferens Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital, exklusive transaktioner med bolagets ägare Periodens resultat Summa förmögenhetsförändringar, exklusive transaktioner med bolagets ägare Utdelning till aktieägare Nyemission Belopp vid periodens utgång Förändring av eget kapital Majoritet-ägarens Minoritet-ägarens Mkr andel andel Totalt Belopp vid årets ingång Byte av redovisningsprincip, IAS Minoritet i förvärvad verksamhet 1 1 Förändring av verkligt värde terminskontrakt -2-2 Omräkningsdifferens Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital, exklusive transaktioner med bolagets ägare Periodens resultat Summa förmögenhetsförändringar, exklusive transaktioner med bolagets ägare Utdelning till aktieägare Nyemission Belopp vid periodens utgång

13 Nyckeltal och annan information *Rörelsemarginal, % 3,3 3,6 3,7 *Marginal efter finansiella poster, % 3,3 3,6 3,7 Soliditet, % 33,8 35,9 38,9 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,3 0,1 0,0 1) Skuldsättningsgrad, ggr 0,44 0,26 0,22 Räntetäckningsgrad, ggr 45,6 26,3 31,6 Sysselsatt kapital, Mkr Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 33,9 38,8 28,7 Räntabilitet på eget kapital, % 2) 32,0 37,9 25,1 Investeringar, Mkr Resultat per aktie, kronor 2) 2,96 3,03 12,59 Resultat per aktie efter utspädning, kronor 2) 2,96 3,01 12,58 Utdelning per aktie, kronor 15,00 Substansvärde per aktie, kronor 2) 37,10 41,93 51,81 Substansvärde per aktie efter utspädning, kronor 2) 37,10 41,73 51,76 Antal aktier Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Innehav av egna aktier *Medelantal anställda under året *Spar Finland redovisas som avvecklad verksamhet from Markerade nyckeltal gäller kvarvarande verksamheter. Jämförselsetalen är omräknade. Övriga nyckeltal gäller för den totala verksamheten (inklusive Spar Finland) då balansräkningen för jämförelseperioderna, i enlighet med IFRS 5, inte omräknas. 1) Axfood redovisar per en nettofordransgrad. 2) Beräknad på majoritetsägarens andel. 13

14 Axfood AB (publ.) Hemvärnsgatan Solna Tel Fax

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 30 juni 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 30 juni 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 30 juni 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första sex månader 2006 till 14 198 Mkr (13 691), en ökning med 3,7 procent. Omsättningen

Läs mer

SVERIGE Porto betalt Port Payé. www.axfood.se

SVERIGE Porto betalt Port Payé. www.axfood.se B SVERIGE Porto betalt Port Payé www.axfood.se Axfood Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Halvårsrapport, Axfood AB (publ) Perioden 1 januari 30 juni 2001 Starkt förbättrat resultat under andra kvartalet

Läs mer

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807 2007-08-21 1/10 Ballingslöv International AB (publ) Organisationsnummer 556556-2807 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent *) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ)

Delårsrapport Axfood AB (publ) Delårsrapport Axfood AB (publ) SAMMANFATTNING AV TREDJE KVARTALET Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under perioden juli september till 8 735 Mkr (8 582), en ökning med 1,8 procent. Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Q1 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 110 176 (102 456) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006 ICA AB, Organisationsnummer 556582-1559 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006 Stark start på året för ICA-koncernen Stockholm 8 maj 2006 Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till

Läs mer

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 31 mars 2003

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 31 mars 2003 23 april 2003 Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 31 mars 2003 Axfoods konsoliderade omsättning uppgick till 7.956 Mkr (7.990), en minskning med 0,4 %. Justerat för påskförsäljningen

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 Nettomsättningen ökade med 2 % till 834,6 Mkr (få 820,6). Resultat efter skatt minskade med 20 % till 44,2 Mkr (55,2). Resultat per aktie är 4:92 (6:14) Rörelseresultatet

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

Kraftig tillväxt för Nolato Medical

Kraftig tillväxt för Nolato Medical Nolato delårsrapport tre månader 2007, sid 1 av 11 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 2007 Kraftig tillväxt för Nolato Medical Första kvartalet 2007 i sammandrag Omsättningen uppgick till 560 (594)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 Mkr Nettoomsättning 3 865 4 010 11 876 11 961 16 081 Rörelseresultat 587 609 1 831 2 075 2 713 Resultat efter finansiella poster 532 551 1 664 1 953 2 564 Resultat

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 Omsättningen ökade med 30 procent och byråintäkten med 17 procent för jämförbara enheter Rörelseresultatet uppgick till 6,6 Mkr, en ökning med 6,2

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 juni 2008 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Stockholm 6 augusti 2008 Starkt förbättrade resultat i ICA Sverige och Rimi Baltic men förlust i ICA Norge

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2015-04-30 Delårsrapport perioden januari-mars 2015 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 13,7 (14,2) Mkr en minskning med 0,5 Mkr eller 3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,3 Mkr till

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008 DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare

Läs mer

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året.

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året. N O L ATO D E L Å R S R A P P O R T N I O M Å N A D E R 1 J A N U A R I 3 S E P T E M B E R 2 2, S I D 1 AV 7 NOLATO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT NIO MÅNADER JANUARI SEPTEMBER Nolato redovisar ett väsentligt

Läs mer

Mkr 2015 2014 2015 2014

Mkr 2015 2014 2015 2014 Fjärde kvartalet Helår Mkr 20 20 20 20 Koncernen Nettoomsättning 26 489 23 180 101 221 87 174 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 889 1 423 6 191 5 819 Rörelseresultat (EBIT) exklusive engångsposter

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 Starkt andra kvartal rörelsemarginal på 10,9 procent Rörelsens intäkter för perioden ökade med 17,5 procent till 1 070,3 (911,2) Mkr Rörelseresultatet ökade med 7,2 procent

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport Stockholm 6 maj 2009 Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat för ICA-koncernen under första kvartalet Första kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké. NOTE 2004 - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa. Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2)

Bokslutskommuniké. NOTE 2004 - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa. Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2) NOTE - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2) Rörelseresultatet minskade till MSEK 26,3 (74,4). I rörelseresultatet ingår omstruktureringskostnader

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2005

Delårsrapport januari juni 2005 Delårsrapport januari juni 2005 - Omsättningen för perioden uppgick till 215,1 Mkr (202,2) - Resultatet efter finansiella poster blev 42,2 Mkr (36,7) - Resultat efter skatt uppgick till 30,4 Mkr (26,5)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 Från och med denna delårsrapport tillämpas kapitalandelsmetoden vid redovisning av intressebolag. Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 843,1

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet.

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets försäljning ökade 3 procent i fast valuta jämfört med föregående år. Försäljningen för delårsperioden var 2 935 MSEK (3 042). Resultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 mars till 125 (254) kronor. * Industri- och handelsföretagens rörelseresultat uppgick till 36 (38)

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 243 (285) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 mars till 254 (221)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002 SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002 Resultatet före skatt uppgick till 76,6 mkr ( 38,1). I resultatet ingår avskrivningar av goodwill med 35,4 mkr ( 45,8). Skanditeks verksamhet Skanditek är

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ITAB INDUSTRI AB (PUBL) Utdelning av ITAB Inredning har genomförts Detta påverkar samtliga jämförelsesiffror

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ITAB INDUSTRI AB (PUBL) Utdelning av ITAB Inredning har genomförts Detta påverkar samtliga jämförelsesiffror BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 Utdelning av ITAB Inredning har genomförts Detta påverkar samtliga jämförelsesiffror Nettoomsättningen var 732 Mkr (1 383) Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet var 385 Mkr

Läs mer

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr Halvårsrapport, Axfood AB (publ)perioden 1 januari 30 juni 2002 * Koncernens omsättning uppgick till 16.197 (15.738), en ökning med 2,9 procent. * Rörelseresultatet ökade med drygt 30 procent jämfört med

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006

Delårsrapport januari - juni 2006 Delårsrapport januari - juni 2006 - Omsättningen ökade till 258,0 Mkr (215,1) - Resultatet före skatt blev 50,9 Mkr (42,2) - Resultat efter skatt uppgick till 34,8 Mkr (30,4) - Resultat efter skatt per

Läs mer

Koncernen. Kvartalsrapport januari mars 2009

Koncernen. Kvartalsrapport januari mars 2009 Q1 Kvartalsrapport januari mars 2009 Koncernen Omsättningen uppgick till 120,3 Mkr (138,4) Resultatet före skatt 17,0 Mkr (25,8)* Resultatet efter skatt 12,7 Mkr (18,5)* Vinst per aktie 0,60 kr (0,87)*

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning

Läs mer

Generic Sweden AB (publ)

Generic Sweden AB (publ) Generic Sweden AB (publ) Första kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 44,5 MSEK (34,2 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 3,2 MSEK (1,8 MSEK). Resultat

Läs mer

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Marknad och försäljning Under året steg New Waves omsättning med 43 % till 352 (246) Mkr. Affärsområde Profils omsättning ökade med 43 % till 207 (102)

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Delårsrapport januari-mars 2014 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Sammanfattning av första kvartalet 2014 Nettoomsättningen ökade under perioden med 52 % och uppgick till 72,4 (47,6) miljoner kronor.

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2013 First North: FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2013 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2013 First North: FIRE Orderingången ökade med 25 % till 29,2 mkr (23,3 mkr) Orderstocken ökade med 53 % till 33,3 mkr (21,7 mkr) Omsättningen

Läs mer

Samarbete ökar tillgängligheten för Micros produkter

Samarbete ökar tillgängligheten för Micros produkter Micro Holding AB (publ) Org. nr 55622-666 Delårsrapport 1 januari 3 juni 27 Samarbete ökar tillgängligheten för Micros produkter Micro Holding ABs nettoomsättning ökade under första halvåret till 74,7

Läs mer

Delårsrapport januari sept 2010 2010-11-12

Delårsrapport januari sept 2010 2010-11-12 2010-11-12 Delårsrapport januari sept 2010 Juli Sept i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 15 926 (16 389) KSEK Rörelseresultatet uppgick till 7 882 (6 840) KSEK Rörelseresultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2006

Delårsrapport januari - september 2006 Delårsrapport januari - september 2006 - Omsättningen ökade till 364,3 Mkr (304,6) - Resultatet före skatt blev 74,7 Mkr (62,9) - Resultat efter skatt uppgick till 51,7 Mkr (45,3) - Resultat efter skatt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 INVESTMENT AB LATOUR (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 503 (987) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 december till 156 (249) kronor. Den

Läs mer

Swedol AB (publ) Delårsrapport januari september 2006

Swedol AB (publ) Delårsrapport januari september 2006 Försäljningen ökade med 35% till 355.5 Mkr (263.8 Mkr) Butiksförsäljningen ökade med 64% till 231.2 Mkr (141.3 Mkr) Rörelseresultatet ökade med 40% till 41.7 Mkr (29.8 Mkr) Vinsten per aktie efter skatt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER Samgående med StjärnaFyrkant och nedskrivning av goodwill SEPTEMBER Under årets fjärde kvartal förvärvades samtliga aktier i StjärnaFyrkant genom nytecknade aktier

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2013 2013-08-29

Delårsrapport januari juni 2013 2013-08-29 2013-08-29 Delårsrapport januari juni 2013 Nettoomsättningen ökade med 20 % under andra kvartalet mot föregående år Det andra kvartalet är numer ett kvartal med god lönsamhet Händelse efter rapportperioden:

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2011

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport första kvartalet 2011 Stockholm 4 maj 2011 Lägre rörelseresultat för ICA-koncernen i första kvartalet men stark återhämtning i Rimi Baltic Första

Läs mer

Bilaga till Delårsrapport januari-mars 2015: Omräkningar för 2014 efter omklassificering av Hygena

Bilaga till Delårsrapport januari-mars 2015: Omräkningar för 2014 efter omklassificering av Hygena Bilaga till Delårsrapport januari-mars 2015: Omräkningar för 2014 efter omklassificering av Hygena Koncernens resultaträkning i sammandrag efter omklassificiering Nettoomsättning 2 695 3 007 2 695 3 014

Läs mer

Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008

Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Omsättningen uppgick till 136 (129) MSEK, varav 71 (66) MSEK under andra kvartalet Orderingången uppgick till 132 (142) MSEK, varav 64 (75) MSEK under

Läs mer

FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT. januari - mars 2004

FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT. januari - mars 2004 FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT januari - mars 2004 Intäkterna uppgick till 9,0 Mkr (11,1). Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar uppgick till 1,6 Mkr, före goodwillavskrivningar 1,2 Mkr. Forum

Läs mer

Moderbolagets årsresultat blev -18.2 MSEK före och -15.5 MSEK efter skatt.

Moderbolagets årsresultat blev -18.2 MSEK före och -15.5 MSEK efter skatt. Untitled Document THE EMPIRE (PUBL) Bokslutskommuniké 13 februari 2003 Omvälvande år för The Empire Under året genomfördes nödvändiga och kostsamma rationaliseringar av Empire-koncernens organisation,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,3 % (5,0 %) främst

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Ett positivt första kvartal för Teracom-koncernen där moderbolaget initierar ett effektiviseringsprogram för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Stabilt första

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari 31 mars 2004

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari 31 mars 2004 Stockholm, 2004-04-22 Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari 31 mars 2004 Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under första kvartalet 2004 till 8.168 Mkr (7.956), en ökning med 2,7%.

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2008

Delårsrapport januari - september 2008 Delårsrapport januari - september 2008 Koncernen * - Omsättningen uppgick till 389,7 Mkr (389,1) - Resultatet före skatt 77,3 Mkr (80,5)* - Resultatet efter skatt 56,1 Mkr (59,2)* - Vinst per aktie 2,65

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 - Försäljningen under tredje kvartalet ökade med 175 % till 24,8 Mkr (9,0)*. - Resultatet efter finansnetto uppgick till -3,8 Mkr (3,3). - Resultatet

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003

Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003 23 juli 2003 Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003 Axfoods egenägda detaljhandel i Sverige ökade under första halvåret med 14,6 % där jämförbara butiker ökade med 3,7%. Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2005 2006-02-23 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2005 är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade

Läs mer

Partihandeln i Sverige, Dagab och Axfood Närlivs, är stabila verksamheter med goda resultatutfall.

Partihandeln i Sverige, Dagab och Axfood Närlivs, är stabila verksamheter med goda resultatutfall. Stockholm, 2005-04-21 Kvartalsrapport, Axfood AB (publ.) perioden 1 januari 31 mars 2005 Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under första kvartalet 2005 till 7.793 Mkr (8.168), en minskning med 4,6

Läs mer

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ)

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sida 1(4) Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sammanfattning Nettoomsättningen uppgick till 153,7 (129,4) mkr, rörelseresultatet blev 2,4 (0,2) mkr vilket gav

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008

Delårsrapport jan-mar 2008 Delårsrapport jan-mar 2008 Resultat efter finansnetto 2,7 mkr (3,4 mkr) Nettoomsättning ökade med 53% till 32,3 mkr (21,2 mkr) Vinst per aktie 0,56 kr (0,69 kr) Repetitiva intäkter* fördubblade, utgjorde

Läs mer

Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010

Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010 Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010 Koncernen januari mars Nettoomsättning 115,1 Mkr (120,3) Resultat före skatt 17,4 Mkr (17,0) Resultat efter skatt 12,9 Mkr (12,7) Resultat per aktie 0,61 kr (0,60)

Läs mer

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20).

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20). Göteborg 2014-04-17 Delårsrapport perioden januari-mars 2014 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 14,2 (15,8) Mkr en minskning med 1,6 Mkr eller 10,2 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,4 Mkr

Läs mer

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 PRESSMEDDELANDE 1 (12) Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 Koncernens omsättning steg med 21 procent till MSEK 492,7 (408,5). Resultatet före skatt förbättrades kraftigt under andra kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Perioden januari december 2008 Nettoomsättningen kvarvarande verksamheter 925,7 (831,1) MSEK, +11 % Rörelseresultatet (EBIT) kvarvarande verksamheter 84,8 (81,3)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA Januari -- september 2006 Nettoomsättningen uppgick till ksek 103 977 (98 525) och proforma till ksek 123 360. Rörelseresultatet uppgick till k SEK -2

Läs mer

Bokslutskommuniké för Svedbergskoncernen 2006

Bokslutskommuniké för Svedbergskoncernen 2006 Bokslutskommuniké för Svedbergskoncernen 2006 - Omsättningen ökade till 504,4 Mkr (423,1) - Resultatet före skatt 107,2 Mkr (96,3) - Resultatet efter skatt 73,7 Mkr (66,8) - Vinst per aktie 3,48 kr (3,19)

Läs mer

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19 2009-02-18 Januari December 2009 1 januari 31 december Intäkterna ökade med 19 procent till 3 206 (2 691) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 30 procent till 325 (251) MSEK och rörelsemarginalen ökade till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009 - Försäljningen under första kvartalet uppgick till 4,5 Mkr (11,2). Jämfört med fjärde kvartalet 2008 ökade försäljningen med 87 %. - Resultatet

Läs mer

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008 Delårsrapport Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni samt för perioden 1 april- 30 juni SOS Alarm i sammandrag Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS SEPTEMBER Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt Rörelseresultatet under årets första kvartal är negativt, men som en effekt av genomförda strukturåtgärder väsentligt

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2009

delårsrapport januari - mars 2009 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 608 (697) Mkr Rörelseresultat 22,8 (63,8) Mkr Resultat efter skatt 17,2 (43,3) Mkr Resultat per aktie 1,36 (3,44) kronor Orderingång 641

Läs mer

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 268,3 mkr (186,6) Driftsöverskottet ökade med 44 procent till 236,5 mkr (164,3) Förvaltningsresultatet

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) JANUARI DECEMBER 200887

Aqeri Holding AB (publ) JANUARI DECEMBER 200887 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 200887 Mycket starkt fjärde kvartal efter ett turbulent år Under det fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med 78 % till MSEK 34,7 (19,5). Rörelseresultatet under

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ för perioden 1 januari 31 december 2006

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ för perioden 1 januari 31 december 2006 Bokslutskommuniké ICA AB 1 januari - 31 december 2006 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ för perioden 1 januari 31 december 2006 Stockholm 21 februari 2007 Starkt nettoresultat för ICA-koncernen 2006 trots svagt fjärde

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2011

Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Substansvärdet minskade med 14,7 procent till 108 kronor per aktie Index 1 sjönk med 20,3 procent Resultatet per aktie uppgick till -20,06 (8,40) kronor SUBSTANSVÄRDET

Läs mer

Koncernen. Delårsrapport. Januari Juni

Koncernen. Delårsrapport. Januari Juni Q2 Delårsrapport Januari Juni 2009 Koncernen Januari Juni April - Juni - Omsättningen uppgick till 252,9 Mkr (277,2) - Omsättningen uppgick till 132,7 (138,8) - Resultat före skatt 41,0 Mkr (55,3)* - Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké ICA AB 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké ICA AB 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké ICA AB 1 januari 31 december 2007 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ för perioden 1 januari 31 december 2007 Stockholm 20 februari 2008 Ökad försäljning och förbättrat rörelseresultat i starkt fjärde

Läs mer

Intäkterna ökade med 22 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar.

Intäkterna ökade med 22 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar. 2012-02-15 Januari December 2011 1 januari 31 december Intäkterna ökade med 25 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar. Före justering ökade intäkterna med 23 procent

Läs mer

KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007

KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007 KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007 Nettoomsättningen ökade med 12 % till 820,6 Mkr (få 734,5). Resultat efter skatt ökade med 13 % till 55,2 Mkr (48,8). Resultat per aktie är 6:14 (5:42).

Läs mer