Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2011"

Transkript

1 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2011

2 Delårsrapport första kvartalet 2011 Stockholm 4 maj 2011 Lägre rörelseresultat för ICA-koncernen i första kvartalet men stark återhämtning i Rimi Baltic Första kvartalet Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till MSEK (22 719), en minskning med 3,7 procent. I fasta växelkurser minskade nettoomsättningen med 0,6 procent. Rörelseresultatet uppgick till 490 MSEK (620), en minskning med 21,0 procent. Rörelseresultatet exklusive reavinster och nedskrivningar uppgick till 490 MSEK (616), en minskning med 20,4 procent. Resultat efter finansiella poster uppgick till 422 MSEK (537). Periodens resultat för första kvartalet uppgick till 254 MSEK (395). Nyckeltal Januari - Mars Helåret 2011 % Nettoomsättning , Rörelseresultat , Rörelseresultat exklusive reavinst och nedskrivningar 1) , Rörelsemarginal, % 2,2 2,7 3,1 Rörelsemarginal exklusive reavinst och nedskrivningar 1) 2,2 2,7 3,1 Resultat efter finansiella poster , Periodens resultat ,7 547 Balansomslutning Kassaflöde från den löpande verksamheten Soliditet, % 30,4 35,2 30,0 Avkastning på eget kapital, % 2) 2,8 13,4 3,9 Avkastning på sysselsatt kapital, % 3) 14,9 15,4 15,5 1) Rörelseresultat exklusive reavinst från fastighetsförsäljningar samt nedskrivningar av anläggningstillgångar. 2) Avkastning på eget kapital = Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital. ICA Bankens verksamhet är exkluderad ur både resultat- och balansräkning vid beräkningen. Avkastningen beräknas på rullande 12-månaders period. 3) Avkastning på sysselsatt kapital = Resultat efter finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. ICA Bankens verksamhet är exkluderad ur både resultat- och balansräkning vid beräkningen. Avkastningen beräknas på rullande 12-månaders period. 2

3 Koncernchefens kommentar ICA-koncernens omsättning minskade med 0,6 procent i fasta växelkurser under första kvartalet. Alla marknader vi är verksamma på kännetecknades av en svag utveckling för dagligvaror, mycket hård konkurrens samt av en kalendereffekt relaterad till påsken. Det är också de huvudsakliga förklaringarna till den lägre omsättningen. ICAkoncernens rörelseresultat sjönk delvis till följd av lägre omsättning men framförallt på grund av en högre förlust i ICA Norge. ICA Sverige visar på ett något lägre rörelseresultat till följd av lägre omsättning, samtidigt som Rimi Baltic väsentligt förbättrade sitt rörelseresultat och ICA Fastigheter och ICA Banken utvecklades väl. ICA Sveriges omsättning minskade med 0,8 procent framförallt till följd av avsaknad av påskhandel i första kvartalet. Minskad omsättning och högre logistikkostnader bidrog till ett något lägre rörelseresultat trots en förbättrad bruttomarginal främst på grund av ökad försäljning av egna märkesvaror. På en marknad där priset blir allt viktigare startade ICA under sista veckan i april sin hittills största prissänkning på egna märkesvaror, cirka 400 stycken. Prissatsningen är långsiktig och ska bidra till lägre priser på hushållens viktigaste vardagsvaror. Prissatsningen är en av våra viktigaste åtgärder för att möta en marknad som fortsätter att vara utmanande. Utöver vår satsning på pris kommer vi att fokusera på egna märkesvaror, färskvaror och en effektivare logistik. Våra Cura apotek utvecklas väl men på grund av brist på personal kommer etableringstakten att vara lägre än planerat med cirka 15 nya apotek i år. Den hårda priskonkurrensen som tog fart under andra kvartalet föregående år och som präglade den norska dagligvarumarknaden under, fortsatte att pressa marginalerna under årets första kvartal. I lokal valuta minskade ICA Norges omsättning med 2,6 procent. Rörelseförlusten ökade till följd av lägre marginaler, ökade kostnader för fler egenägda butiker samt kostnader för en hög konverteringstakt av Rimi-butiker. Vårt nya Rimikoncept fortsätter att vara framgångsrikt med försäljningsökningar på åtta procent och nöjda kunder. Under kvartalet konverterades ytterligare 50 butiker och de var totalt 234 vid kvartalets utgång. Ytterligare cirka 40 Rimi och ICA Naer skall konverteras under Utöver detta planeras ett nytt koncept för mindre Rimi-butiker som tidigare varit små ICA Naer-butiker. Ett nytt Supermarked-koncept med större fokus på färskvaror som har testats i två pilotbutiker har tagits emot mycket väl av våra kunder och utvärderas nu löpande. Förbättrade butikskoncept, en avtagande konverteringskostnad samt fortsatta effektiviseringar förväntas leda till ett förbättrat resultat under andra halvåret. Rimi Baltics omsättning ökade och rörelseresultatet förbättrades väsentligt trots en utmanande marknad. Ekonomierna i de baltiska länderna fortsätter att successivt förbättras samtidigt som arbetslösheten ännu är hög och köpkraften svag vilket påverkar dagligvarumarknaden negativt. Högre försäljning, förbättrade bruttomarginaler samt en bättre utveckling i Litauen är de främsta orsakerna till det starkare resultatet för Rimi Baltic. Under kvartalet implementerades lojalitetskort i Lettland och Estland som blev en fortsättning på den succé vi såg i Litauen under hösten. Kundkortet är en viktig del i vårt långsiktiga arbete med att öka kundlojaliteten och därmed även försäljningen. Fokus framåt blir nu dels att förbättra verksamheten och sortimentet i lågprisbutikerna och dels att fortsätta arbeta långsiktigt med pris samt att hålla rätt kostnadsnivå i bolaget. ICA Banken ökade såväl intäkter som rörelseresultat främst till följd av ett högre räntenetto. Även ICA Fastigheter fortsatte sin stabila utveckling. Vårt huvudfokus under 2011 kommer att vara ICA Norge samt på fortsatt god kostnadskontroll. Därutöver kommer vi att fortsätta med långsiktiga prissatsningar, modernisera och förnya butiksnätet samt förbättra kunderbjudandet på samtliga marknader. 3

4 Viktiga händelser under första kvartalet I januari betalades MSEK till Skatteverket till följd av Förvaltningsrättens dom i december avseende en skattetvist rörande ränteavdrag för perioden Betalningen gjordes eftersom ICAs ansökan om betalningsanstånd ej beviljades. Beloppet är bokfört som en fordran på Skatteverket. ICA har överklagat Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten. I mars beslutade Högsta Förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten) att inte meddela ICA prövningstillstånd för en skattetvist rörande ränteavdrag för perioden Beslutet innebär att Kammarrättens dom står fast. Beslutet får ingen finansiell påverkan på ICA eftersom skattekravet om 747 MSEK betalades 2009 samt kostnadsfördes i andra kvartalet. Viktiga händelser efter första kvartalets utgång ICA offentliggjorde i april att vd och koncernchef Kenneth Bengtsson kommer att lämna ICA i juni ICA ABs styrelse inleder nu en extern rekryteringsprocess i Sverige och internationellt. ICA Sverige sänkte i slutet av april priset på egna märkesvaror i en omfattande och långsiktig prissatsning. Nettoomsättning och resultat ICA-KONCERNEN Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till MSEK (22 719), en minskning med 3,7 procent. Nettoomsättningen i fasta växelkurser minskade med 0,6 procent. Rörelseresultatet uppgick till 490 MSEK (620). I rörelseresultatet ingår realisationsvinster om 0 MSEK (4). Rörelseresultatet exklusive reavinster och nedskrivningar uppgick till 490 MSEK (616). Resultat efter finansiella poster uppgick till 422 MSEK (537). Periodens resultat uppgick till 254 MSEK (395). ICA SVERIGE Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till MSEK (14 270), en minskning med 0,8 procent. Försäljningsminskningen beror till stor del på att påskhandeln inföll i första kvartalet föregående år men i andra kvartalet i år. Rörelseresultatet uppgick till 522 MSEK (540). Det lägre resultatet beror främst på lägre omsättning och högre logistikkostnader till följd av förändringar i logistikstrukturen. Resultatet har påverkats positivt av förbättrade marginaler främst på grund av ökad försäljning av egna märkesvaror. ICA NORGE Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till MSEK (5 494), en minskning med 10,1 procent. I lokal valuta minskade omsättningen med 2,6 procent. Konverterade Rimi-butiker och fler egenägda butiker påverkade omsättningen positivt samtidigt som stängda butiker och lägre försäljning i jämförbara butiker påverkade negativt. Rörelseresultatet uppgick till -234 MSEK (-70). Den ökade förlusten beror främst på lägre marginaler till följd av hård priskonkurrens samt ökade kostnader för butiksdriften på grund av fler egenägda butiker och en hög konverteringstakt av Rimi-butiker. RIMI BALTIC Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till MSEK (2 543), en minskning med 8,3 procent, i lokal valuta ökade omsättningen med 2,9 procent. Rörelseresultatet uppgick till -3 MSEK (-39). Resultatförbättringen beror främst på högre försäljning, högre bruttomarginaler samt förbättrat resultat framförallt i Litauen. ICA BANKEN Intäkterna under första kvartalet uppgick till 166 MSEK (144), en ökning med 15,3 procent som främst beror på ett högre räntenetto på grund av den ökade räntenivån. Affärsvolymen har ökat med 7,9 procent (8,6) jämfört med första kvartalet och förändrats med -0,1 procent (0,8) sedan årets början. Rörelseresultatet ökade till 16 MSEK (11). Förbättringen beror främst på ett högre räntenetto. 4

5 ICA FASTIGHETER Intäkterna under första kvartalet uppgick till 541 MSEK (532), en ökning med 1,7 procent. Rörelseresultatet uppgick till 234 MSEK (216). I rörelseresultatet ingår realisationsvinster från fastighetsförsäljningar om 1 MSEK (4). Rörelseresultatet exklusive reavinster uppgick till 233 MSEK (212). ICA KONCERNGEMENSAMT Rörelseresultatet under första kvartalet uppgick till 45 MSEK ( 38). FINANSNETTO OCH SKATT ICA koncernens finansnetto under första kvartalet uppgick till -68 MSEK (-83). Förändringen beror på lägre räntekostnader. Skattekostnaden uppgick till 168 MSEK (142). Från och med fjärde kvartalet bokförs inte längre några uppskjutna skattefordringar på förlusterna i ICA Norge. FINANSIELL STÄLLNING Koncernens balansomslutning uppgick till MSEK ( vid årets början). Sysselsatt kapital ökade med MSEK till MSEK. Soliditeten uppgick till 30,4 procent (30,0 vid årets ingång). Koncernens nettoskuld exklusive ICA Banken per den 31 mars 2011 var MSEK (201 MSEK i nettokassa vid årets början). KASSAFLÖDE Kassaflödet från den löpande verksamheten under första kvartalet uppgick till MSEK (593). I år har MSEK betalats till Skatteverket avseende en tvist för åren Förändringar i ICA Bankens inlåning, utlåning och investeringar har påverkat kassaflödet negativt mellan åren med 120 MSEK. Rörelsekapitalet exklusive ICA Banken har försämrats med 687 MSEK som en följd av att påsken infaller senare i år. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -570 MSEK (-441). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till MSEK (-233). Koncernens likvida medel per den 31 mars 2011 var MSEK (3 330). INVESTERINGAR Investeringarna under kvartalet uppgick till 673 MSEK (421) och fördelas enligt tabellen nedan. Ökningen är främst hänförlig till butiker i Norge och i Baltikum. Investeringar Januari - Mars Helåret MSEK 2011 Butiker Distribution Förvaltningsfastigheter Immateriella anläggningstillgångar Övrigt TOTAL PERSONAL Koncernen hade i medeltal anställda (20 119) under första kvartalet. Ökningen beror främst på etablering av Cura Apotek och flera egenägda butiker i Norge. VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Operativa risker omfattar risker kopplade till koncernens verksamhet, såsom förluster på grund av interna eller externa händelser som förorsakar avbrott i verksamheten. Exempel på sådana risker kan bland annat vara konkurrenssituationen, makroekonomiska faktorer, risker inom hållbarhets- och produktsäkerhetsområden samt risker kopplade till varumärke och kontinuitet samt till den operativa infrastrukturen som till exempel fungerande IT-system. Med den verksamhet som koncernen bedriver följer naturligt en finansiell exponering avseende ränta, likviditet, valuta och kredit. Koncernen har en central funktion för finansförvaltning vars huvudsakliga uppgift är att säkerställa att koncernen har en tryggad finansiering genom lån och kreditlöften, att hantera cash management och att aktivt hantera och kontrollera att den finansiella exponeringen är i enlighet med koncernens finanspolicy. 5

6 ICA Bankens verksamhet exponeras för ett antal risker. De mest framträdande riskerna bedöms vara kreditrisk, operativ risk och affärsrisk/strategisk risk, medan marknadsrisk och likviditetsrisk är begränsade. För ytterligare redogörelse av de risker som kan påverka koncernen hänvisas till årsredovisningen. TVISTER SKATTETVISTER Skatteverket beslutade 2007 att inte godkänna ränteavdrag i ICA Finans AB om MSEK för perioden ICA överklagade beslutet till Förvaltningsrätten, som i december 2008 fastslog Skatteverkets beslut. ICA överklagade Förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten, som i juni publicerade sin dom i Skatteverkets favör. ICA har redovisat en skattekostnad under andra kvartalet om 747 MSEK i enlighet med Kammarrättens beslut. ICA beviljades inte prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten), vilket innebär att Kammarrättens dom står fast. Skatteverket har beslutat att inte godkänna ränteavdrag gjorda under till ett holländskt koncernbolag. I december fastslog Förvaltningsrätten Skatteverkets beslut och vägrade ränteavdrag med MSEK. Skattekravet uppgår till MSEK (inklusive skattetillägg och ränta). ICA anser att gjorda avdrag har skett i enlighet med skattelagstiftningen. Externa parter som bedömt rättsläget och analyserat Skatteverkets argument och Förvaltningsrättens domskäl delar ICAs bedömning. ICA har överklagat Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten. Skatteverket har inte beviljat ICA anstånd med betalningen varför MSEK betalades under januari Beloppet bokfördes som en fordran på Skatteverket i samband med utbetalningen Beloppet redovisas som en eventualförpliktelse. ÖVRIGA TVISTER I juni beslutade Oslo Tingsrätt att tillerkänna en grupp norska köpmän ett skadestånd från ICA Norge om 96 MNOK. Beloppet redovisas som en eventualförpliktelse. ICA Norge har överklagat domen. MODERBOLAGET, ICA AB Moderbolagets nettoomsättning under första kvartalet uppgick till 14 MSEK (10) och resultatet efter finansiella poster till -150 MSEK (-151). Investeringarna under perioden uppgick till 4 MSEK (9). Kassa, bank och kortfristiga placeringar uppgick till 5 MSEK (5). TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Det finns inga transaktioner mellan ICA och närstående som väsentligen påverkat företagets ställning eller resultat. 6

7 NÄSTA RAPPORTERINGSTILLFÄLLE Delårsrapport för januari juni presenteras den 17 augusti. Delårsrapporten har ej granskats av bolagets revisorer. Stockholm 4 maj 2011 Kenneth Bengtsson Koncernchef ICA AB FÖR YTTERLIGARE INFORMATION: Kenneth Bengtsson, vd och koncernchef, tfn ICAs presstelefon, tfn Om ICA ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge och de tre baltiska länderna. I gruppen ingår ICA Sverige, ICA Norge, Rimi Baltic och ICA Fastigheter. ICA erbjuder också finansiella tjänster till de svenska kunderna genom ICA Banken. ICA AB är ett joint venture som ägs till 40 procent av Hakon Invest AB och till 60 procent av holländska Royal Ahold. Enligt aktieägaravtal har Royal Ahold och Hakon Invest ett gemensamt bestämmande inflytande i ICA AB. Genom Royal Ahold är ICA AB en del av ett internationellt detaljhandelsnät. Mer information finns på Finansiella rapporter, koncernen Resultaträkning koncernen Januari - Mars Helåret MSEK 2011 Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Resultat från intresseföretags nettoresultat Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat Varav hänförligt till ICA ABs aktieägare Varav hänförligt till minoritetens andelsägare Rapport över totalresultat Januari - Mars Helåret MSEK 2011 Periodens resultat Periodens övriga totalresultat Förändring av omräkningsreserv, netto efter skatt Förändring av verkligt värde reserv, netto efter skatt Förändring av säkringsreserv, netto efter skatt Summa övrigt totalresultat Periodens totalresultat Varav hänförligt till ICA ABs aktieägare Varav hänförligt till minoritetens andelsägare

8 Balansräkning i sammandrag koncernen MSEK Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skatt Summa anläggningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Likvida medel Tillgångar som innehas för försäljning Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Eventualförpliktelser Förändring av eget kapital - koncernen MSEK Januari -Mars 2011 Januari Mars Helåret Ingående eget kapital Utdelning Periodens totalresultat Utgående eget kapital Varav hänförligt till ICA ABs aktieägare Varav hänförligt till minoritetens andelsägare Kassaflödesanalys i sammandrag koncernen Januari -Mars 2011 Januari Mars (omräknad) Helåret MSEK 2011 Rörelseresultat Av- och nedskrivningar Övriga poster som inte ingår i kassaflödet Utdelningar från intresseföretag Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Varulager Kortfristiga fordringar Kortfristiga skulder ICA Bankens netto av in-, utlåning samt placeringar Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferenser i likvida medel Likvida medel vid periodens slut

9 Finansiella rapporter, moderbolaget Resultaträkning - moderbolaget Januari - Mars Helåret MSEK 2011 Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Administrationskostnader Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernföretag Övriga finansiella intäkter Övriga finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Rapport över totalresultat Januari - Mars Helåret MSEK 2011 Periodens resultat Periodens övriga totalresultat Koncernbidrag, netto efter skatt Periodens totalresultat Balansräkning i sammandrag - moderbolaget MSEK Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skatt Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Eventualförpliktelser Förändring av eget kapital - moderbolaget MSEK Januari - Mars 2011 Januari - Mars Helåret Ingående eget kapital Utdelning Periodens totalresultat Utgående eget kapital

10 Tilläggsupplysningar koncernen Not 1 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder tillämpas som i årsredovisningen. Läsare av delårsrapporten förutsätts ha tillgång till årsredovisningen. Delårsrapporten innehåller främst information om händelser och förändringar som inträffat sedan den senaste årsredovisningen avlämnades och som är av väsentlig betydelse för att förstå förändringarna i koncernens finansiella ställning och resultat. Inga nya eller ändrade, och av EU godkända standards, som har någon väsentlig påverkan på ICAs finansiella rapporter tillämpas Att upprätta de finansiella rapporterna enligt IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen i resultat- och balansräkningen. Uppskattningar och antaganden är baserade på historiska erfarenheter och ett antal faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars tydligt framgår av andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Not 2 Segmentsrapportering Nettoomsättning per segment koncernen Januari - Mars Helåret MSEK 2011 ICA Sverige ICA Norge Rimi Baltic ICA Banken ICA Fastigheter ICA Koncerngemensamt Internförsäljning Nettoomsättning Rörelseresultat per segment koncernen Januari - Mars Helåret MSEK 2011 ICA Sverige ICA Norge Rimi Baltic ICA Banken ICA Fastigheter ICA Koncerngemensamt Rörelseresultat totalt

11 Not 3 Joint venture Ancore Fastigheter AB ICA Fastigheter AB och Alecta pensionsförsäkring ömsesidigt startade ett gemensamt joint venture Ancore Fastigheter AB i december. ICA och Alecta äger 50 procent vardera av bolaget. Bolaget äger och förvaltar 12 svenska fastigheter som innehåller ICA-butiker. Nedan lämnas finansiell information avseende ICAs andel av Ancore Fastigheter ABs verksamhet. Not 3 Joint Venture Ancore Fastigheter AB Januari Mars 2011 Januari Mars Helåret Intäkter Kostnader Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder

12 Bilaga - butikernas försäljningsutveckling Redovisningen nedan avser butikernas försäljning. I Sverige är de svenska handlarägda butikernas försäljning inkluderad. I Norge är franchisebutikernas försäljning inkluderad. Försäljningen i handlar- respektive franchiseägda butiker konsolideras inte i koncernen. De tal som anges nedan i procent avser utvecklingen jämfört med samma period föregående år, där föregående år har justerats för de butiker som har bytt profil. Butikernas försäljning i Sverige Butiksförsäljning Januari Mars 2011 exkl moms MSEK Utveckling Utveckling samtliga jämförbara Maxi ICA Stormarknad ,2 % -0,5 % ICA Kvantum ,4 % -1,6 % ICA Supermarket ,1 % -1,2 % ICA Nära ,1 % -0,8 % TOTAL ,5 % -1,0 % Under första kvartalet ökade försäljningsandelen av egna märkesvaror till 19,9 (19,1) procent i Sverige. Butikernas försäljning i Norge Butiksförsäljning Januari Mars 2011 exkl moms MNOK Utveckling Utveckling samtliga jämförbara ICA Maxi 706-8,2 % -8,2 % ICA Supermarked ,8 % -3,4 % ICA Naer ,1 % -5,7 % Rimi ,6 % 0,2 % TOTAL ,7 % -3,2 % Under första kvartalet minskade försäljningsandelen av egna märkesvaror till 9,2 procent (10,0) i Norge. Butikernas försäljning i Baltikum Butiksförsäljning Januari Mars 2011 exkl moms MEUR Utveckling Utveckling samtliga jämförbara Estland 82 2,4 % -0,9 % Lettland 129 4,6 % -0,3 % Litauen 51 0,0 % 13,1 % TOTAL 262 3,0 % 1,9 % Under första kvartalet ökade försäljningsandelen av egna märkesvaror till 13,6 procent (12,7) i Baltikum. Antal butiker i Sverige, inklusive handlarägda butiker Profil December Nya Konverterade Stängda Mars 2011 Maxi ICA Stormarknad ICA Kvantum ICA Supermarket ICA Nära ICA To Go 2 2 TOTAL Antal butiker i Norge, inklusive franchiseägda butiker Profil December Nya Konverterade Stängda Mars 2011 ICA Maxi ICA Supermarked ICA Naer Rimi TOTAL Antal butiker i Baltikum Land December Nya Konverterade Stängda Mars 2011 Estland Lettland Litauen TOTAL

13 ICA AB Org nr Svetsarvägen Solna Tfn nr Fax nr

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport Stockholm 6 maj 2009 Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat för ICA-koncernen under första kvartalet Första kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 juni 2008 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Stockholm 6 augusti 2008 Starkt förbättrade resultat i ICA Sverige och Rimi Baltic men förlust i ICA Norge

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006 ICA AB, Organisationsnummer 556582-1559 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006 Stark start på året för ICA-koncernen Stockholm 8 maj 2006 Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké ICA AB 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké ICA AB 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké ICA AB 1 januari 31 december 2007 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ för perioden 1 januari 31 december 2007 Stockholm 20 februari 2008 Ökad försäljning och förbättrat rörelseresultat i starkt fjärde

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ för perioden 1 januari 31 december 2006

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ för perioden 1 januari 31 december 2006 Bokslutskommuniké ICA AB 1 januari - 31 december 2006 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ för perioden 1 januari 31 december 2006 Stockholm 21 februari 2007 Starkt nettoresultat för ICA-koncernen 2006 trots svagt fjärde

Läs mer

Mkr 2015 2014 2015 2014

Mkr 2015 2014 2015 2014 Fjärde kvartalet Helår Mkr 20 20 20 20 Koncernen Nettoomsättning 26 489 23 180 101 221 87 174 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 889 1 423 6 191 5 819 Rörelseresultat (EBIT) exklusive engångsposter

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2010

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2010 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2010 Delårsrapport Stockholm 5 maj 2010 Ökad nettoomsättning och förbättrat rörelseresultat under första kvartalet Första kvartalet Nettoomsättningen för första kvartalet

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2010

Delårsrapport för januari juni 2010 Sida 1/17 Delårsrapport för januari juni 2010 1 januari 30 juni 2010 Koncernens intäkter uppgick till 1 331 MSEK (670). Det är en ökning med 99 procent jämfört med motsvarande period 2009. Ökningen förklaras

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 30 juni 2009

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 30 juni 2009 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 juni 2009 Delårsrapport Stockholm 19 augusti 2009 Ökad omsättning samt förbättrat rörelseresultat exklusive reavinster och nedskrivningar Andra kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2008

Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2008 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2008 ICAs delårsrapport Stockholm 5 november 2008 Tredje kvartalet visar fortsatt ökad försäljning men lägre rörelseresultat Tredje kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2007

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2007 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 juni 2007 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2007 Stockholm 21 augusti 2007 Fortsatt ökad försäljning men lägre rörelseresultat första halvåret Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 30 juni 2010

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 30 juni 2010 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 juni 2010 Delårsrapport Stockholm 18 augusti 2010 Förbättrat rörelseresultat trots minskad nettoomsättning under andra kvartalet Andra kvartalet Nettoomsättningen för

Läs mer

Bokslutskommuniké ICA AB. 1 januari 31 december 2010

Bokslutskommuniké ICA AB. 1 januari 31 december 2010 Bokslutskommuniké ICA AB 1 januari 31 december 2010 Bokslutskommuniké Stockholm 16 februari 2011 Förbättrat rörelseresultat för ICA-koncernen 2010 Fjärde kvartalet Nettoomsättningen för fjärde kvartalet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 30 september 2011

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport Stockholm 9 november 2011 Högre nettoomsättning men lägre resultat efter nedskrivning av goodwill Tredje kvartalet Nettoomsättningen för tredje

Läs mer

Bokslutskommuniké ICA AB. 1 januari 31 december 2009

Bokslutskommuniké ICA AB. 1 januari 31 december 2009 Bokslutskommuniké ICA AB 1 januari 31 december 2009 Bokslutskommuniké Stockholm 17 februari 2010 Starkt rörelseresultat för ICA-koncernen 2009 Fjärde kvartalet Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 30 september 2012

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 30 september 2012 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2012 Delårsrapport Stockholm 14 november 2012 Starkt rörelseresultat i tredje kvartalet Tredje kvartalet Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 september 2007

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 september 2007 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2007 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 september 2007 Stockholm 13 november 2007 Ökad försäljning och förbättrat rörelseresultat i tredje kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

Rörelsemarginal exklusive engångsposter, % 5,2 5,3 4,2 4,5 4,3 4,5 Rörelsemarginal, % 5,0 4,1 4,2 4,7 4,3 4,7

Rörelsemarginal exklusive engångsposter, % 5,2 5,3 4,2 4,5 4,3 4,5 Rörelsemarginal, % 5,0 4,1 4,2 4,7 4,3 4,7 Tredje kvartalet Jan-sep 12 mån okt 2- Mkr 2 2 2 2 sep 2 Koncernen Nettoomsättning 25 517 22 16 74 732 63 994 97 912 87 174 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 78 1 616 4 32 4 396 5 725 5 819

Läs mer

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19 2009-02-18 Januari December 2009 1 januari 31 december Intäkterna ökade med 19 procent till 3 206 (2 691) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 30 procent till 325 (251) MSEK och rörelsemarginalen ökade till

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 30 september 2009

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 30 september 2009 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2009 Delårsrapport Stockholm 4 november 2009 Ökad omsättning och starkt förbättrat rörelseresultat under tredje kvartalet Tredje kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

Avkastning på sysselsatt kapital, % - - 8,9 9,7 8,9 10,1 Avkastning på eget kapital, % ,3 8,6 15,3 9,3

Avkastning på sysselsatt kapital, % - - 8,9 9,7 8,9 10,1 Avkastning på eget kapital, % ,3 8,6 15,3 9,3 Andra kvartalet Jan-jun 12 mån jul 2- Mkr 2 2 2 2 jun 2 Koncernen Nettoomsättning 25 542 22 223 49 2 41 978 94 411 87 174 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 448 1 752 2 594 2 78 5 633 5 819

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2006

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2006 ICA AB, Organisationsnummer 556582-1559 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2006 Stark utveckling för ICA-koncernen under första halvåret Stockholm 15 augusti 2006 Nettoomsättningen under första

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008.

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 APRIL JUNI 2008 I SAMMANDRAG Intäkter 801 (830)

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT NIOMÅNADERSRAPPORT 2010 H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT 2009-12-01 -- 2010-08-31 NIO MÅNADER H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick under verksamhetsårets nio första månader till

Läs mer

Bokslutskommuniké ICA AB. 1 januari 31 december 2012

Bokslutskommuniké ICA AB. 1 januari 31 december 2012 Bokslutskommuniké ICA AB 1 januari 31 december 2012 Bokslutskommuniké Stockholm 11 februari 2013 Ett framgångsrikt år för ICA-koncernen Ägarförändringar i ICA Hakon Invest och Ahold har idag offentliggjort

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Q1 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 110 176 (102 456) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 Positivt resultat på dämpad marknad Nettoomsättningen i andra kvartalet 215 uppgick till 112 (113) och rörelseresultatet uppgick till 3 (-6). Orderingången under andra kvartalet

Läs mer

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och BE Q4 Delårsrapport BE Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Malmö 5 februari 2015 Fjärde KVARTALET 2014 Nettoomsättningen minskade med 3 procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 1 009

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Ett positivt första kvartal för Teracom-koncernen där moderbolaget initierar ett effektiviseringsprogram för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Stabilt första

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

Första kvartalet 2016

Första kvartalet 2016 216 Bra kvartal i hårdnande konkurrens 216 Händelser efter kvartalets utgång Den 2 april fastställde ICA Gruppens årsstämma styrelsens förslag om en utdelning till aktieägarna på 1, kronor per aktie Koncernens

Läs mer

Bokslutskommuniké 2005. VD Claes-Göran Sylvén

Bokslutskommuniké 2005. VD Claes-Göran Sylvén Bokslutskommuniké 2005 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet. Vi ska vara den naturliga partnern

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 Nettomsättningen ökade med 2 % till 834,6 Mkr (få 820,6). Resultat efter skatt minskade med 20 % till 44,2 Mkr (55,2). Resultat per aktie är 4:92 (6:14) Rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 Starkt andra kvartal rörelsemarginal på 10,9 procent Rörelsens intäkter för perioden ökade med 17,5 procent till 1 070,3 (911,2) Mkr Rörelseresultatet ökade med 7,2 procent

Läs mer

Golden Heights. 26 februari 2016

Golden Heights. 26 februari 2016 26 februari 2016 BOKSLUTSRAPPORT FÖR KALENDERÅRET Golden Heights AB ( Bolaget ) bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige under firmorna Guldfynd, Hallbergs Guld, Albrekts

Läs mer

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året.

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året. N O L ATO D E L Å R S R A P P O R T N I O M Å N A D E R 1 J A N U A R I 3 S E P T E M B E R 2 2, S I D 1 AV 7 NOLATO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT NIO MÅNADER JANUARI SEPTEMBER Nolato redovisar ett väsentligt

Läs mer

Intäkterna ökade med 22 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar.

Intäkterna ökade med 22 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar. 2012-02-15 Januari December 2011 1 januari 31 december Intäkterna ökade med 25 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar. Före justering ökade intäkterna med 23 procent

Läs mer

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V.

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Delårsrapport januari mars 2015 Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Första kvartalet 2015 Nettoomsättningen ökade till 609 (552)

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Delårsrapport januari-mars 2014 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Sammanfattning av första kvartalet 2014 Nettoomsättningen ökade under perioden med 52 % och uppgick till 72,4 (47,6) miljoner kronor.

Läs mer

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807 2007-08-21 1/10 Ballingslöv International AB (publ) Organisationsnummer 556556-2807 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent *) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

Femårsöversikt FEMÅRSÖVERSIKT 2003. Koncernen. Kommentarer till femårsöversikten

Femårsöversikt FEMÅRSÖVERSIKT 2003. Koncernen. Kommentarer till femårsöversikten FEMÅRSÖVERSIKT 2003 Femårsöversikt Koncernen MSEK 3) 2001 5) 2000 5) 1999 5) Resultaträkning Nettoomsättning 26 133 27 574 26 720 22 245 19 743 Rörelseresultat före räntor, skatt och avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

HL Display-koncernen Fjärde kvartalet och helårsrapport januari - december 2013

HL Display-koncernen Fjärde kvartalet och helårsrapport januari - december 2013 PRESSMEDDELANDE 20 februari 2014 Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com HL Display-koncernen

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014 Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 13 augusti Koncernchefens kommentarer Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 655 (633), vilket var en ökning med 22 eller 4% jämfört med

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2015

Bokslutskommuniké januari december 2015 Bokslutskommuniké januari december 215 Förändringsresan fortsätter Nettoomsättningen i fjärde kvartalet 215 uppgick till 128 (154) och rörelseresultatet uppgick till -2 (-4). Orderingången under fjärde

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008 Delårsrapport Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni samt för perioden 1 april- 30 juni SOS Alarm i sammandrag Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q3 13 november 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q3 13 november 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Q3 13 november 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Fortsatt stark utveckling för ICA Gruppen Stark utveckling under Q3 Verksamheten fortsatte att utvecklas

Läs mer

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent.

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. Sida 1 av 10 Bra start på kvartalet, men trög avslutning Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. "I

Läs mer

Tillägg 2013:1 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolag (publ) MTN-program

Tillägg 2013:1 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolag (publ) MTN-program Finansinspektionens dnr 13-13810 Tillägg :1 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolag (publ) MTN-program Tillägg till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) ( ICA Gruppen ) MTN-program,

Läs mer

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek

Läs mer

KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007

KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007 KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007 Nettoomsättningen ökade med 12 % till 820,6 Mkr (få 734,5). Resultat efter skatt ökade med 13 % till 55,2 Mkr (48,8). Resultat per aktie är 6:14 (5:42).

Läs mer

Koncernen SOS Alarm i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2014

Koncernen SOS Alarm i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2014 SOS Alarms delårsrapport januari - mars Koncernen SOS Alarm i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Perioden januari december 2008 Nettoomsättningen kvarvarande verksamheter 925,7 (831,1) MSEK, +11 % Rörelseresultatet (EBIT) kvarvarande verksamheter 84,8 (81,3)

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2009

delårsrapport januari - mars 2009 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 608 (697) Mkr Rörelseresultat 22,8 (63,8) Mkr Resultat efter skatt 17,2 (43,3) Mkr Resultat per aktie 1,36 (3,44) kronor Orderingång 641

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 Bokslutskommuniké Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 ApoPharm Holding AB (Apotek Hjärtat) org nr 556789-2988 1 (9) ApoPharm Holding AB (moderbolag för apotekskedjan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231. Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231. Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015 DELÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 (JANUARI MARS) Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till

Läs mer

AQ Group AB (publ) Delårsrapport januari september 2014

AQ Group AB (publ) Delårsrapport januari september 2014 Västerås 201 4-10- 2 2 AQ Group AB (publ) Delårsrapport januari september 2014 Tredje kvartalet, juli - september 2014, i sammandrag Nettoomsättning 605 MSEK (614) Rörelseresultat 44 MSEK (57) Resultat

Läs mer

Q4 2015 Press- och analytikerpresentation

Q4 2015 Press- och analytikerpresentation Q4 Press- och analytikerpresentation 10 Februari 2016 Per Strömberg, CEO Sven Lindskog, CFO I korthet Stabilt helårsresultat men något mer utmanande Q4 Hårdare konkurrens på alla marknader, fortsatt expansion

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet Sida 1 av 9 VD-ord Fortsatt förbättrad lönsamhet Omsättningen under det fjärde kvartalet 2015 ökade med 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 319 miljoner kronor. Rörelsemarginalen i det

Läs mer

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stockholm 2011-11-29 Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stureguld AB (publ) lämnade den 27 oktober

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 Från och med denna delårsrapport tillämpas kapitalandelsmetoden vid redovisning av intressebolag. Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 843,1

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

pressinformation Rapport för första halvåret 2007

pressinformation Rapport för första halvåret 2007 pressinformation 1 augusti 2007 Rapport för första halvåret 2007 Första halvåret Nettoomsättningen uppgick till 7.165 Mkr (7.079). Resultat före skatt uppgick till 86 Mkr (29). Nettoresultatet uppgick

Läs mer

Bilaga till Delårsrapport januari-mars 2015: Omräkningar för 2014 efter omklassificering av Hygena

Bilaga till Delårsrapport januari-mars 2015: Omräkningar för 2014 efter omklassificering av Hygena Bilaga till Delårsrapport januari-mars 2015: Omräkningar för 2014 efter omklassificering av Hygena Koncernens resultaträkning i sammandrag efter omklassificiering Nettoomsättning 2 695 3 007 2 695 3 014

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009 Bokslutskommuniké 2009 1 Januari 31 December Omsättning 70 530 Tkr Resultat efter finansiella poster 6 649 Tkr Inneliggande ordervärde 25 Mkr Ny VD Lars Israelsson Trimera AB (publ) Org.nr: 556681-9149

Läs mer

Delårsrapport 2014/15 Q2

Delårsrapport 2014/15 Q2 Delårsrapport Q2 Andra kvartalet (1 juli 30 september 2014) Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 652 (577). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till +6 procent för jämförbara enheter.

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2015-04-30 Delårsrapport perioden januari-mars 2015 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 13,7 (14,2) Mkr en minskning med 0,5 Mkr eller 3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,3 Mkr till

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari juni 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari juni 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari juni 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 40 % till 91,0 mkr (64,9 mkr) Orderstocken ökade med 26 % till 51,9 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april 3 september (6 månader)! Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25% till 69 (55).! Nettoomsättningen ökade med 4% till 1 89 (1

Läs mer

Borg och McEnroe i en ny match

Borg och McEnroe i en ny match BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2011 Borg och McEnroe i en ny match 1 APRIL 30 JUNI 2011 Koncernens nettoomsättning ökade med 1 procent till 101,9 MSEK (100,8), exklusive valutaeffekter ökade

Läs mer

Biliakoncernen belastades under 2015 med avvecklingskostnader avseende den danska verksamheten, se sidan 9.

Biliakoncernen belastades under 2015 med avvecklingskostnader avseende den danska verksamheten, se sidan 9. Nettoomsättningen uppgick till 5 433 Mkr (4 715). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 185 Mkr (153). Periodens resultat för koncernen uppgick till 143 Mkr (23) och resultat

Läs mer

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50).

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50). G & L Beijer AB Bokslutskommuniké januari december 2010 Nettoomsättningen steg med sex procent till 5044,3 (4757,7). Rörelseresultatet ökade till 484,0 (280,1) inklusive realisationsvinst på 140 genom

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015/16

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015/16 - B&B TOOLS förser industri- och byggsektorn i norra Europa med industriförnödenheter och industrikomponenter samt därtill relaterade tjänster. Koncernen omsätter cirka 8 miljarder SEK på årsbasis och

Läs mer

Kraftig tillväxt för Nolato Medical

Kraftig tillväxt för Nolato Medical Nolato delårsrapport tre månader 2007, sid 1 av 11 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 2007 Kraftig tillväxt för Nolato Medical Första kvartalet 2007 i sammandrag Omsättningen uppgick till 560 (594)

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2008 2007 2006 1) Nettoomsättning 1) m2 5 086 3 236 2 601 Kostnader för sålda varor och tjänster 669 368 285 Bruttoresultat 4 417 2 868 2 316 Försäljningskostnader

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS SEPTEMBER Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt Rörelseresultatet under årets första kvartal är negativt, men som en effekt av genomförda strukturåtgärder väsentligt

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-juni 2015

Delårsrapport. för. januari-juni 2015 Delårsrapport för januari-juni 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

Generic Sweden AB (publ)

Generic Sweden AB (publ) Generic Sweden AB (publ) Första kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 44,5 MSEK (34,2 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 3,2 MSEK (1,8 MSEK). Resultat

Läs mer

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent. Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2015 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Fortsatt

Läs mer