Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008"

Transkript

1 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Perioden januari december 2008 Nettoomsättningen kvarvarande verksamheter 925,7 (831,1) MSEK, +11 % Rörelseresultatet (EBIT) kvarvarande verksamheter 84,8 (81,3) MSEK, +4 % Resultatet efter skatt kvarvarande verksamheter 56,6 (147,3, exkl fastighetsförsäljning 61,2) MSEK Resultatet per aktie kvarvarande verksamheter 10,69 (27,81, exkl fastighetsförsäljning 11,56) SEK Eget kapital per aktie 63,49 (69,23) SEK Fjärde kvartalet 2008 Nettoomsättningen kvarvarande verksamheter 248,1 (250,6) MSEK, -1 % Rörelseresultatet (EBIT) kvarvarande verksamheter 20,2 (22,7) MSEK, -11 % Resultatet efter skatt kvarvarande verksamheter 10,4 (16,9) MSEK Resultatet per aktie kvarvarande verksamheter 1,97 (3,18) SEK Utdelning Styrelsen föreslår utdelning om 3,50 SEK per aktie ACAP Invest AB (publ) Studentgatan 6, S Malmö, Tfn , Fax E-post Hemsida Org nr

2 Verksamhetsrapport Året i korthet TPS har omklassificerats som tillgång till försäljning, då styrelsen beslutat att söka en industriell strukturlösning där verksamheten avkonsolideras. TPS högteknologiska profil förväntas komma bättre till sin rätt i en större struktur. Omsättningen för kvarvarande verksamheter 2008 uppgick till 925,7 (831,1) MSEK och rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter uppgick till 84,8 (81,3) MSEK. Den ekonomiska avmattningen i spåren av finanskrisen blev tydligare under det fjärde kvartalet. Inbromsning i orderingången har varit tydlig i många affärsområden, där särskilt kundernas tvekan att göra avslut kan nämnas. Under året har två förvärv genomförts, båda inom DISAB. I januari förvärvades 75 procent av aktierna i Logiwaste AB, vars affärsidé är att med egen design och konstruktion bygga, leverera och driva kompletta sopsugssystem baserade på vakuumteknik. Logiwaste är i uppstartsskedet och bolagets omsättning har därför varit obetydlig under 2008, medan koncernens rörelseresultat har belastats med -2,8 MSEK. I oktober förvärvades 100 procent av aktierna i Gotland Ltd och Gotland Systems Ltd, vilka är marknadsledare inom vakuummaskiner/-utrustning mot industriella kunder på den engelska marknaden. Verksamheten är både inriktad på försäljning av maskiner/utrustning och på uthyrning på kort eller lång tid. Resultatpåverkan har varit positiv under Koncernen fjärde kvartalet Jämfört med samma period föregående år har omsättningen och rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter försvagats. Omsättningen uppgick till 248,1 (250,6) MSEK medan rörelseresultatet uppgick till 20,2 (22,7) MSEK, vilket innebar ett fall med 1 respektive 11 procent. Resultatet per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till 1,97 SEK. SONOs omsättning och resultat är svagare än föregående års starka sista kvartal. Orderingången under november och december avspeglar den finansiella oro som råder. Kunderna agerar avvaktande till följd av detta. Nerläggning av produktionsenheten i Säter är avslutad, fortsatta strukturförändringar pågår för att minska produktionskostnaderna och därmed bibehålla konkurrenskraften. Den svaga kronan förväntas påverka exporten positivt under DISABs omsättning och resultat fjärde kvartalet slår rekord, huvudsakligen baserat på högre volymer. Produktionen har under perioden löpt på ett utmärkt sätt, men med tanke på sista kvartalets marknadssituation, har åtgärder för en kommande inbromsning förberetts. Fortsatta satsningar görs på eftermarknaden. Cetecs omsättning och resultat är inte tillfredsställande i fjärde kvartalet till följd av lägre orderingång avseende industriella kunder. För att möta konjunkturen har åtgärdsplan identifierats och börjat verkställas. MW Securitys omsättning under fjärde kvartalet är liksom tidigare under året lägre än samma period föregående år. Utvecklingen i England är fortsatt svag även om viss återhämtning skett under slutet av året. De första leveranserna har skett till nya distributörer i Panama, Kroatien samt Indien. MW fortsätter sitt arbete med expansion för att nå ut till nya marknader. TPS omsättning och resultat är fortsatt otillfredsställande. Omvärdering av pågående projekt och svag beläggning har inneburit förluster. Arbete fortgår med att omstrukturera

3 verksamheten. Under fjärde kvartalet har TPS omklassificerats till verksamhet under avveckling, då förhandlingar pågår om ett samgående med andra aktörer inom TPS bransch. Resultatet har belastats med 25,6 MSEK avseende nedskrivning av tillgångar, motsvarande tidigare goodwill och koncernmässiga övervärden, enligt försiktighetsprincipen. Koncernens finansiella ställning Per den 31 december uppgick koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar till 22,0 (30,4) MSEK. Utöver likvida medel fanns outnyttjade checkkrediter uppgående till 55,5 (76,0) MSEK. Soliditeten uppgick till 51,1 (53,1) procent. Eget kapital uppgick till 336,4 (366,8) MSEK, motsvarande 63,49 (69,23) SEK per aktie. Nettoskulden, inklusive pensionsskulder, uppgick till 54,1 (23,7) MSEK. Investeringar och avyttringar i koncernen Bruttoinvesteringarna i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 4,2 (1,1) MSEK. Bruttoinvesteringarna i materiella anläggningstillgångar uppgick till 13,7 (16,6) MSEK. Inklusive leasingobjekt 0,8 (7,2) MSEK uppgick bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar till 14,5 (23,8) MSEK. Bruttoinvesteringarna avseende förvärv av företag uppgick till 15,2 (78,3) MSEK. Avyttringar avseende företag uppgick till 0,0 (116,4) MSEK. Nettot av investeringar och avyttringar under perioden uppgick till 21,5 (-20,7) MSEK. Medarbetare i koncernen Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 510 (525). Moderbolaget Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Nettoomsättningen uppgick under året till 6,3 (6,2) MSEK och avser koncernintern fakturering för administrativa tjänster. Resultat efter finansiella poster uppgick till 3,0 (194,0) MSEK. Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0,0 (0,2) MSEK. Förvärv av andelar i dotterbolag uppgick under perioden till 0,1 (62,0) MSEK. Avyttringar av dotterbolag uppgick till 0,0 (86,2) MSEK. Förändringen i likvida medel under perioden uppgick till -11,3 (3,3) MSEK. Nettot av räntebärande tillgångar och skulder försämrades under perioden med -49,9 (135,0) MSEK. Soliditeten uppgick till 72,5 (81,9) procent. Risker och osäkerhetsfaktorer Den oväntat snabba konjunkturnedgången leder till ökade risker bland annat för lägre omsättning och täckningsbidrag, liksom risk för ökade kundförluster. För detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer se not 33 i årsredovisningen för Transaktioner med närstående ACAP Invest-koncernen har under 2008 betalat totalt 15,5 (8,2) MSEK i hyra till Active Properties. SONO har sålt en kvarvarande mindre industrifastighet i Tranås till Active Properties AB. Transaktionerna har skett på marknadsmässiga villkor.

4 Väsentliga händelser efter periodens utgång Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång. Redovisningsprinciper Koncernen redovisar enligt International Financial Reporting Standards IFRS. Bokslutskommunikén är upprättad enligt IAS 34. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i bokslutskommunikén som i senaste årsredovisningen. Moderbolaget redovisar enligt RFR 2.1 Redovisning för juridiska personer. Moderbolaget följer även årsredovisningslagen där nya regler i ÅRL 9:5 kräver att bokslutskommunikén ska innehålla uppgifter om moderbolagets räkenskaper. Förslag till utdelning Styrelsen föreslår utdelning om 3,50 SEK per aktie (f å ordinarie utdelning 4,50 och en extra utdelning om 5,00 SEK per aktie). Årsredovisning och årsstämma Årsredovisningen beräknas bli publicerad under vecka 16 och kommer att distribueras till samtliga aktieägare med ett innehav uppgående till minst 100 aktier. Årsredovisningen kommer även att finnas tillgänglig på bolagets kontor och hemsida Årsstämman äger rum tisdagen den 28 april kl på Hotell Scandic S:t Jörgen i Malmö. Utsikter för 2009 Vi går in i det nya året med större osäkerhet än på många år. Samtidigt som vi förväntar en genomsnittligt svag efterfrågan, finns det sektorer som kommer att utvecklas väl. Den svaga kronan förbättrar vår position på exportmarknaderna och motverkar nedgången. I hela företaget pågår arbetet med att reducera kostnader och att rationalisera kapitalanvändningen. Även om vi har gott hopp att klara oss igenom lågkonjunkturen på ett tillfredsställande sätt, måste vi förbereda oss på att nedgången kan bli djupare och längre än vi sett de senaste decennierna. ACAP Invest har stark balansräkning och hoppas kunna utnyttja de möjligheter till attraktiva förvärv som kan komma som ett resultat av nedgången. Kommande rapporttillfällen Årsstämma Delårsrapport 3 mån Delårsrapport 6 mån Delårsrapport 9 mån Bokslutskommuniké 2009

5 Intygande Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Malmö den 11 februari 2009 ACAP INVEST AB (publ) Sven-Åke Henningsson Ordförande Thomas Bolmgren Verkställande direktör Magnus Hansson Styrelseledamot Kerstin Lindell Styrelseledamot Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För mer information, kontakta: Thomas Bolmgren, VD, Tfn

6 RESULTATRÄKNINGAR KONCERNEN 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån (MSEK) okt - dec okt - dec jan - dec jan - dec Not Nettoomsättning 248,1 250,6 925,7 831,1 Kostnad för sålda varor -162,1-167,2-604,1-535,2 Bruttoresultat 85,9 83,4 321,6 295,9 Försäljningskostnader -33,7-32,0-118,7-109,3 Administrativa kostnader -31,1-31,8-124,5-107,5 Forsknings- och utvecklingskostnader -0,9-1,0-4,7-3,9 Övriga rörelseintäkter 1 9,2 6,7 26,5 12,8 Övriga rörelsekostnader 2-9,2-2,7-15,4-6,7 Rörelseresultat 20,2 22,7 84,8 81,3 Finansiella intäkter 3 0,4 1,7 4,8 93,1 Finansiella kostnader -4,9-0,9-10,1-5,9 Finansnetto -4,5 0,8-5,3 87,2 Resultat före skatt 15,7 23,5 79,5 168,5 Skatt -5,3-6,6-22,9-21,2 Resultat efter skatt kvarvarande verksamheter 10,4 16,9 56,6 147,3 Periodens resultat avvecklad verksamhet 7-31,8 1,9-36,0 2,1 Resultat efter skatt -21,4 18,8 20,6 149,5 Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare -21,4 18,8 20,6 149,5 Minoriteten 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat efter skatt -21,4 18,8 20,6 149,5 Antal aktier (tusental) Resultat per aktie kvarvarande verksamheter (exkl minoritet), SEK 1,97 3,18 10,69 27,81 Resultat per aktie avvecklad verksamhet, SEK -6,00 0,37-6,79 0,40 Avskrivningar som ingår i rörelseresultatet -4,4-4,0-17,2-16,8 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 24,6 26,7 102,0 98,1

7 BALANSRÄKNINGAR KONCERNEN 31-dec 31-dec (MSEK) Not TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 5 130,6 143,2 Materiella anläggningstillgångar 80,2 90,1 Finansiella anläggningstillgångar 49,7 59,8 Summa anläggningstillgångar 260,4 293,1 Varulager 154,0 169,5 Kortfristiga fordringar 182,0 198,3 Likvida medel 6 22,0 30,4 Tillgångar till försäljning 7 39,9 0,0 Summa omsättningstillgångar 397,9 398,1 SUMMA TILLGÅNGAR 658,3 691,2 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 336,4 366,8 Minoritetsintresse 0,0 0,0 Summa eget kapital 336,4 366,8 Långfristiga skulder - räntebärande 80,8 83,2 Långfristiga skulder - ej räntebärande 3,1 5,8 Uppskjuten skatteskuld 21,2 21,8 Summa långfristiga skulder 105,1 110,8 Kortfristiga skulder - räntebärande 42,8 18,4 Kortfristiga skulder - ej räntebärande 157,5 195,2 Skulder till försäljning 7 16,5 0,0 Summa kortfristiga skulder 216,8 213,6 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 658,3 691,2 KASSAFLÖDESANALYSER KONCERNEN 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån (MSEK) okt - dec okt - dec jan - dec jan - dec Not Resultat efter finansiella poster -19,7 25,6 38,0 170,9 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 32,2 7,9 39,1-70,2 Betald inkomstskatt 1,9 1,3-19,5-16,3 Kassaflöde från den löpande verksamheten före 14,3 34,9 57,6 84,3 förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital 21,5-4,7-18,7-87,7 Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 35,8 30,2 38,9-3,4 Kassaflöde från investeringsverksamheten 7-15,9-7,0-21,5 20,7 Operativt kassaflöde 19,9 23,2 17,4 17,3 Upptagna lån / Amortering -11,5-9,4 25,2 6,6 Utbetald utdelning 0,0 0,0-50,3-15,9 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7-11,5-9,4-25,1-9,3 Periodens kassaflöde 8,4 13,8-7,7 8,0 Likvida medel vid periodens början 14,5 16,5 30,4 22,0 Kursdifferens likvida medel -0,6 0,0-0,4 0,3 Likvida medel vid periodens slut 22,2 30,4 22,2 30,4 Varav hänförligt till tillgångar till försäljning 0,2 0,0 0,2 0,0

8 EGET KAPITAL KONCERNEN 12 mån jan - dec mån jan - dec 2007 (MSEK) Hänförligt till: Hänförligt till: moderbolagets moderbolagets Not aktieägare minoriteten Summa aktieägare minoriteten Summa Ingående balans 366,8 0,0 366,8 233,1 0,0 233,1 Periodens resultat 20,6 0,0 20,6 149,5 0,0 149,5 Vinst/förlust hänförlig till kassaflödessäkringar 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 Omräkningsdifferenser -1,4 0,0-1,4 0,1 0,0 0,1 Utdelning kontant -50,3 0,0-50,3-15,9 0,0-15,9 Minoritet i förvärvat dotterbolag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Utgående balans 336,4 0,0 336,4 366,8 0,0 366,8 NYCKELTAL 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån KVARVARANDE VERKSAMHETER okt - dec okt - dec jan - dec jan - dec Nettoomsättning, MSEK 248,1 250,6 925,7 831,1 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), MSEK 24,6 26,7 102,0 98,1 Marginal före avskrivningar (EBITDA), % 9,9 10,6 11,0 11,8 Rörelseresultat (EBIT), MSEK 20,2 22,7 84,8 81,3 Rörelsemarginal (EBIT), % 8,1 9,0 9,2 9,8 Avkastning på totalt kapital, % 13,3 31,2 * Avkastning på operativt kapital, % 21,3 26,5 * Avkastning på eget kapital, % 5,9 49,8 * Soliditet, % 51,1 53,1 *Avser hela verksamheten DATA PER AKTIE 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån okt - dec okt - dec jan - dec jan - dec Antal aktier (tusental) Resultat per aktie kvarvarande verksamhet (exkl minoritet), SEK 1,97 3,18 10,69 27,81 Eget kapital per aktie (exkl minoritet), SEK 63,49 69,23 Börskurs B-aktie vid periodens slut, SEK 43,30 120,00 Börsvärde vid periodens slut, MSEK 229,4 635,8

9 RESULTATRÄKNINGAR MODERBOLAGET 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån (MSEK) okt - dec okt - dec jan - dec jan - dec Nettoomsättning 1,6 1,6 6,3 6,2 Bruttoresultat 1,6 1,6 6,3 6,2 Administrativa kostnader -1,7-1,5-6,4-6,0 Övriga rörelseintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga rörelsekostnader 0,0 0,0 0,0-0,1 Rörelseresultat -0,1 0,1-0,1 0,2 Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag 0,0 23,6 0,0 193,1 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1,8 1,9 7,7 5,8 Räntekostnader och liknande resultatposter -1,0-0,9-4,6-5,1 Resultat efter finansiella poster 0,6 24,6 3,0 194,0 Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat före skatt 0,6 24,6 3,0 194,0 Skatt -0,8 0,6-0,8 0,6 Resultat efter skatt -0,2 25,2 2,1 194,6 Avskrivningar som ingår i rörelseresultatet 0,0 0,0-0,1-0,1 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -0,1 0,1-0,1 0,3 BALANSRÄKNINGAR MODERBOLAGET 31-dec 31-dec (MSEK) TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 0,1 0,1 Materiella anläggningstillgångar 0,1 0,1 Finansiella anläggningstillgångar 381,0 380,9 Summa anläggningstillgångar 381,2 381,1 Kortfristiga fordringar 134,2 125,2 Kassa och bank 0,0 11,3 Summa omsättningstillgångar 134,2 136,5 SUMMA TILLGÅNGAR 515,4 517,6 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 373,7 424,0 Obeskattade reserver 0,0 0,0 Skulder till kreditinstitut 19,5 29,5 Övriga skulder 0,0 0,0 Summa långfristiga skulder 19,5 29,5 Skulder till kreditinstitut 30,5 10,0 Övriga kortfristiga skulder 91,7 54,2 Summa kortfristiga skulder 122,2 64,2 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 515,4 517,6 Ställda säkerheter 0,0 0,0 Ansvarsförbindelser 76,7 52,8

10 OMSÄTTNING OCH RESULTAT 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån KVARVARANDE VERKSAMHETER okt - dec okt - dec jan - dec jan - dec (MSEK) SONO Nettoomsättning 127,3 133,1 506,7 457,7 Rörelseresultat (EBIT) 14,3 16,6 65,5 61,3 DISAB Nettoomsättning 71,1 53,1 231,0 170,7 Rörelseresultat (EBIT) 6,0 4,0 20,3 16,7 Cetec Nettoomsättning 24,1 32,4 108,3 107,0 Rörelseresultat (EBIT) 0,1 0,7 3,8 2,7 MW Security Nettoomsättning 26,2 32,5 82,0 96,9 Rörelseresultat (EBIT) 1,8 3,0 2,0 6,5 Övrig verksamhet Nettoomsättning 1,6 2,0 7,3 7,9 Rörelseresultat (EBIT) -0,4 0,0-0,5 0,2 Eliminering Nettoomsättning -2,3-2,5-9,7-9,1 Rörelseresultat (EBIT) -1,6-1,6-6,3-6,2 Koncern Nettoomsättning 248,1 250,6 925,7 831,1 Rörelseresultat (EBIT) 20,2 22,7 84,8 81,3

11 Noter 1. De största posterna ingående i övriga rörelseintäkter om 26,5 (12,8) MSEK är valutakursvinster uppgående till 14,8 MSEK samt vinst vid försäljning av fastigheter uppgående till 8,4 MSEK. 2. Den största posten ingående i övriga rörelsekostnader om -15,4 (-6,7) MSEK är valutakursförluster. 3. I finansiella intäkter föregående år ingår reavinst vid försäljning av aktierna i Sonesson Inredningar AB med 81,4 MSEK (Q2) och reavinst vid försäljning av aktierna i DISAB Fastighets AB med 7,8 MSEK (Q3). 4. Antal utestående aktier uppgår till Bolaget har inte utställt några finansiella instrument som innebär utspädningseffekter för befintliga aktier. 5. I immateriella anläggningstillgångar om 130,6 (143,2) MSEK ingår goodwill med 123,4 (130,4) MSEK. 6. I likvida medel inklusive kortfristiga placeringar ingår kortfristiga placeringar med 0,0 (0,0) MSEK. 7. Tillgångar som innehas för försäljning och avvecklad verksamhet De koncernexterna tillgångar och skulder som hänför sig till TPS har redovisats som innehav för försäljning efter godkännande från styrelsen i ACAP Invest AB (publ) i oktober 2008 att sälja verksamhetsområdet. Transaktionen förväntas genomföras under Resultat av avvecklad 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån verksamhet okt - dec okt - dec jan - dec jan - dec MSEK Nettoomsättning 12,8 23,8 79,1 32,5 Kostnad för sålda varor -10,1-7,0-44,4-11,9 Försäljningskostnader -1,3-1,9-3,7-2,5 Administrativa kostnader -12,4-10,2-46,1-12,2 Forsknings- och utvecklingskostnader -0,1-2,9-0,8-3,6 Övriga rörelseintäkter 0,9 1,4 1,4 1,4 Övriga rörelsekostnader -25,1 0,0-26,0-0,1 Finansiella intäkter 0,1 0,1 0,0 0,0 Finansiella kostnader -0,3-1,1-1,0-1,2 Resultat före skatt -35,4 2,1-41,5 2,3 Skatt 3,6-0,2 5,5-0,2 Resultat efter skatt av avvecklad verksamhet -31,8 1,9-36,0 2,1 I övriga rörelsekostnader för 2008 ingår nedskrivning av tillgångar om 25,6 MSEK. Tillgångar till försäljning 31-dec 31-dec MSEK Immateriella anläggningstillgångar 3,4 - Materiella anläggningstillgångar 5,2 - Finansiella anläggningstillgångar 0,0 - Varulager 20,4 - Övriga omsättningstillgångar 10,9 - Summa tillgångar 39,9 - Skulder till försäljning 31-dec 31-dec MSEK Uppskjuten skatteskuld 0,0 - Kortfristiga skulder - ej räntebärande 16,5 - Summa skulder 16,5 - Kassaflöde från avvecklad 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån verksamhet okt - dec okt - dec jan - dec jan - dec MSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten -4,9-14,9-13,9-56,3 Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,4 0,0-0,4 0,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5,3-5,9 13,6-1,5 Summa kassaflöde 0,0-20,8-0,6-57,7

12 Förvärv av rörelse Under 2008 har koncernen förvärvat 75 procent av aktierna i Logiwaste AB och 100 procent av aktierna i Gotland Ltd samt Gotland Systems Ltd. Under den period som Logiwaste och Gotland-bolagen har tillhört koncernen har de bidragit med -2,9 MSEK respektive 0,6 MSEK till koncernens resultat efter skatt. Effekter av förvärven Förvärvet av Logiwaste har oväsentliga effekter på koncernens tillgångar och skulder. Förvärvet av Gotland-bolagen har nedanstående effekter på koncernens tillgångar och skulder. De förvärvade nettotillgångarna i Gotland-bolagen Redovisade Verkligt värde Verkligt värde vid förvärvstidpunkten värden i justering redovisat i MSEK rörelsen/företaget koncernen Materiella anläggningstillgångar 0,6 5,2 5,8 Varulager 0,4 0,3 0,8 Kundfordringar och övriga fordringar 4,0 0,0 4,0 Likvida medel 2,4 0,0 2,4 Räntebärande skulder -0,2 0,0-0,2 Uppskjutna skatteskulder 0,0-2,1-2,1 Leverantörsskulder och övriga skulder -2,3 0,0-2,3 Netto identifierbara tillgångar och skulder 5,0 3,4 8,4 Koncerngoodwill 10,4 Erlagd köpeskilling, kontant* 15,1 Beräknad tilläggsköpeskilling 3,7 Kassa (förvärvad) 2,4 Netto kassautflöde förvärv Gotland-bolagen -12,7 Netto kassautflöde förvärv Logiwaste 0,1 Utbetalda tilläggsköpeskillingar för förvärv genomförda 2006 och ,7 Netto kassautflöde förvärv -15,2 *Inklusive arvoden om 0,2 MSEK för juridiska och övriga tjänster hänförliga till förvärven. Värdet av goodwill består av de synergieffekter som uppstår med DISAB. I ACAP Invest ingår affärsområdena SONO, DISAB, Cetec, MW Security och TPS. SONO är marknadsledande i Sverige inom inredningar för personlig förvaring, skolmöbler och ergonomiska arbetsplatser. DISAB är marknadsledande inom vakuumanläggningar för miljövänlig uppsamling och transport av material. Cetec är verksamt inom tillverkning och försäljning av elfördelningsprodukter. MW Security utvecklar och säljer säkerhetsprodukter för detaljhandeln. TPS är verksamma inom förbrännings- och rökgasreningsanläggningar för biobränslen.

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Delårsperioden januari juni 2008 Nettoomsättningen 493,6 (379,1) MSEK, +30 % Rörelseresultatet (EBIT) 34,3 (38,4) MSEK, -11 % Resultatet efter skatt 25,1 (107,4, exkl

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Perioden januari december 2007 Nettoomsättningen 863,5 (542,9) MSEK, +59 % Rörelseresultatet (EBIT) 84,8 (63,9) MSEK, +33 % Resultatet efter skatt 149,5 (42,8)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2014 Omsättningen ökade med 15 procent jämfört med 2013. Orderingången för första kvartalet var 3 procent högre än samma period föregående år. Resultatet förbättrades under

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER Samgående med StjärnaFyrkant och nedskrivning av goodwill SEPTEMBER Under årets fjärde kvartal förvärvades samtliga aktier i StjärnaFyrkant genom nytecknade aktier

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment.

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Styrelsen har beslutat att avyttra den verksamhet som koncernen bedriver i Tyskland. Den tyska verksamheten redovisas därför som verksamhet under avyttring. Nettoomsättningen

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JULI 30 SEPTEMBER 2013

DELÅRSRAPPORT 1 JULI 30 SEPTEMBER 2013 DELÅRSRAPPORT 1 JULI 30 SEPTEMBER 2013 Rörelseresultatet för koncernen förbättrades under det tredje kvartalet till 15,2 (7,6) MSEK, trots en lägre omsättning. Resultatet har förbättrats främst tack vare

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Delårsrapport januari-mars 2014 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Sammanfattning av första kvartalet 2014 Nettoomsättningen ökade under perioden med 52 % och uppgick till 72,4 (47,6) miljoner kronor.

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Q1 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 110 176 (102 456) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Generic Sweden AB (publ)

Generic Sweden AB (publ) Generic Sweden AB (publ) Första kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 44,5 MSEK (34,2 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 3,2 MSEK (1,8 MSEK). Resultat

Läs mer

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V.

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Delårsrapport januari mars 2015 Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Första kvartalet 2015 Nettoomsättningen ökade till 609 (552)

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS SEPTEMBER Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt Rörelseresultatet under årets första kvartal är negativt, men som en effekt av genomförda strukturåtgärder väsentligt

Läs mer

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Kraftig tillväxt för Nolato Medical

Kraftig tillväxt för Nolato Medical Nolato delårsrapport tre månader 2007, sid 1 av 11 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 2007 Kraftig tillväxt för Nolato Medical Första kvartalet 2007 i sammandrag Omsättningen uppgick till 560 (594)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 Mkr Nettoomsättning 3 865 4 010 11 876 11 961 16 081 Rörelseresultat 587 609 1 831 2 075 2 713 Resultat efter finansiella poster 532 551 1 664 1 953 2 564 Resultat

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19 2009-02-18 Januari December 2009 1 januari 31 december Intäkterna ökade med 19 procent till 3 206 (2 691) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 30 procent till 325 (251) MSEK och rörelsemarginalen ökade till

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008 Delårsrapport Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni samt för perioden 1 april- 30 juni SOS Alarm i sammandrag Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande

Läs mer

Moderbolagets årsresultat blev -18.2 MSEK före och -15.5 MSEK efter skatt.

Moderbolagets årsresultat blev -18.2 MSEK före och -15.5 MSEK efter skatt. Untitled Document THE EMPIRE (PUBL) Bokslutskommuniké 13 februari 2003 Omvälvande år för The Empire Under året genomfördes nödvändiga och kostsamma rationaliseringar av Empire-koncernens organisation,

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009 - Försäljningen under första kvartalet uppgick till 4,5 Mkr (11,2). Jämfört med fjärde kvartalet 2008 ökade försäljningen med 87 %. - Resultatet

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och BE Q4 Delårsrapport BE Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Malmö 5 februari 2015 Fjärde KVARTALET 2014 Nettoomsättningen minskade med 3 procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 1 009

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Ett positivt första kvartal för Teracom-koncernen där moderbolaget initierar ett effektiviseringsprogram för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Stabilt första

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Juni 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 April - juni 213 Omsättningen ökade med 2 % till 33,8 MSEK (28,1). EBITDA uppgick till -,9 MSEK (-1,4). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ekeforshus AB har under 2014 namnändrat till. bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av monteringsfärdiga trähus. Företagets huvudkontor

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 Positivt resultat på dämpad marknad Nettoomsättningen i andra kvartalet 215 uppgick till 112 (113) och rörelseresultatet uppgick till 3 (-6). Orderingången under andra kvartalet

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2009

delårsrapport januari - mars 2009 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 608 (697) Mkr Rörelseresultat 22,8 (63,8) Mkr Resultat efter skatt 17,2 (43,3) Mkr Resultat per aktie 1,36 (3,44) kronor Orderingång 641

Läs mer

Biliakoncernen belastades under 2015 med avvecklingskostnader avseende den danska verksamheten, se sidan 9.

Biliakoncernen belastades under 2015 med avvecklingskostnader avseende den danska verksamheten, se sidan 9. Nettoomsättningen uppgick till 5 433 Mkr (4 715). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 185 Mkr (153). Periodens resultat för koncernen uppgick till 143 Mkr (23) och resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

Bilaga till Delårsrapport januari-mars 2015: Omräkningar för 2014 efter omklassificering av Hygena

Bilaga till Delårsrapport januari-mars 2015: Omräkningar för 2014 efter omklassificering av Hygena Bilaga till Delårsrapport januari-mars 2015: Omräkningar för 2014 efter omklassificering av Hygena Koncernens resultaträkning i sammandrag efter omklassificiering Nettoomsättning 2 695 3 007 2 695 3 014

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning

Läs mer

Mkr 2015 2014 2015 2014

Mkr 2015 2014 2015 2014 Fjärde kvartalet Helår Mkr 20 20 20 20 Koncernen Nettoomsättning 26 489 23 180 101 221 87 174 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 889 1 423 6 191 5 819 Rörelseresultat (EBIT) exklusive engångsposter

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av kommuniké januari - september 2013 Nettoomsättningen uppgick till 280 330 tkr (243 493 tkr) under perioden jan-sep EBITDA uppgick till 28 123 tkr (26 130

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 juni 2008 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Stockholm 6 augusti 2008 Starkt förbättrade resultat i ICA Sverige och Rimi Baltic men förlust i ICA Norge

Läs mer

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent.

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. Sida 1 av 10 Bra start på kvartalet, men trög avslutning Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. "I

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807 2007-08-21 1/10 Ballingslöv International AB (publ) Organisationsnummer 556556-2807 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent *) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

TKR 2012 2011 2012 2011 2010 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 12 mån OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC JAN-DEC

TKR 2012 2011 2012 2011 2010 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 12 mån OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC JAN-DEC 1 JANUARI 31 DECEMBER Nettoomsättningen ökade med 39 procent till 983,3 mkr (707,0) EBITDA uppgick till 29,2 mkr (29,3) Periodens resultat uppgick till 10,4 mkr (12,3) Resultat per aktie före utspädning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009 Bokslutskommuniké 2009 1 Januari 31 December Omsättning 70 530 Tkr Resultat efter finansiella poster 6 649 Tkr Inneliggande ordervärde 25 Mkr Ny VD Lars Israelsson Trimera AB (publ) Org.nr: 556681-9149

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 - Försäljningen under tredje kvartalet ökade med 175 % till 24,8 Mkr (9,0)*. - Resultatet efter finansnetto uppgick till -3,8 Mkr (3,3). - Resultatet

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Bokslutskommuniké 2007 Omsättningen ökade till 58 460 Tkr Resultat efter finansiella poster 662 Tkr Förvärv av Granngårdens bygghandel i Tygelsjö och Veberöd Förvärv av EMB Åkeri

Läs mer

Finansiell stabilitet trots stora oväntade kostnader under första halvåret

Finansiell stabilitet trots stora oväntade kostnader under första halvåret DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2008 Finansiell stabilitet trots stora oväntade kostnader under första halvåret Tillkommande kostnader för pågående projekt Eolshäll och personalavveckling, belastar första

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

Vindico Group AB (publ)

Vindico Group AB (publ) Sida 1 av 11 Vindico Group AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01 2016-03-31 Rapportperioden 2016-01-01 2016-03-31 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med Q1 2015 och uppgick till 1 640

Läs mer

Stabil inledning på året

Stabil inledning på året Q12016 Stabil inledning på året Nettoomsättningen ökade med 6,6 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året och uppgick till 1 967 mkr (1 846). Ökningen beror till största delen på föregående års

Läs mer

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stockholm 2011-11-29 Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stureguld AB (publ) lämnade den 27 oktober

Läs mer

Pressmeddelande från ÅF

Pressmeddelande från ÅF Pressmeddelande från ÅF För mer information: 1(11) VD Jonas Wiström 070-608 12 20 CFO Jonas Ågrup 070-333 04 95 Informationschef Viktor Svensson 070-657 20 26 ÅF: Delårsrapport januari-mars 2010 Första

Läs mer

Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30 Online Brands Nordic AB (publ) Positivt kassaflöde och 80 % tillväxt i e-handeln Sammanfattning av andra kvartalet 2015 Rörelsens intäkter uppgick till 5 117 TSEK (3

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Q2 Delårsrapport januari juni 2015 Amnode AB Januari - juni 2015 Nettoomsättningen uppgick till 42,0 MSEK (18,6) Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till 1,3 MSEK (0,7) Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari september 2015

DELÅRSRAPPORT januari september 2015 DELÅRSRAPPORT januari september 2015 Perioden juli september 2015 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 942 MSEK (1 002). Koncernens rörelseresultat uppgick till 25 MSEK (2). Koncernens resultat

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50).

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50). G & L Beijer AB Bokslutskommuniké januari december 2010 Nettoomsättningen steg med sex procent till 5044,3 (4757,7). Rörelseresultatet ökade till 484,0 (280,1) inklusive realisationsvinst på 140 genom

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2009

Delårsrapport Januari - september 2009 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2009-11-13, Nr 6 Delårsrapport Januari - september 2009 Nettoresultatet efter skatt uppgick till 152,7 MSEK (387,5) Nettoresultatet efter skatt per aktie uppgick till

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

G & L Beijer AB. januari mars 2009

G & L Beijer AB. januari mars 2009 G & L Beijer AB Tremånadersrapport januari mars 2009 Nettoomsättningen steg med 46 procent till 1107,5 (756,8). Ökningen beror på förvärvet av Carrier ARW. Rörelseresultatet uppgick till 40,6 (54,9). Inklusive

Läs mer

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2013

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2013 Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2013 Rapport för tredje kvartalet 2013 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 12 778 Mkr (13 128). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké. NOTE 2004 - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa. Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2)

Bokslutskommuniké. NOTE 2004 - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa. Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2) NOTE - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2) Rörelseresultatet minskade till MSEK 26,3 (74,4). I rörelseresultatet ingår omstruktureringskostnader

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av bokslutskommuniké januari - december 2014 Nettoomsättningen uppgick till 407 840 tkr (407 517 tkr) under perioden jan-dec inkl avyttrad verksamhet Nettoomsättningen

Läs mer

pressinformation Rapport för första halvåret 2007

pressinformation Rapport för första halvåret 2007 pressinformation 1 augusti 2007 Rapport för första halvåret 2007 Första halvåret Nettoomsättningen uppgick till 7.165 Mkr (7.079). Resultat före skatt uppgick till 86 Mkr (29). Nettoresultatet uppgick

Läs mer

Fjärde kvartalet 2008. 12 månader 2008

Fjärde kvartalet 2008. 12 månader 2008 Bokslutskommuniké 2008 Fjärde kvartalet 2008 Nettoomsättningen uppgick till 18,9 MSEK (21,4) Rörelseresultatet uppgick till -6,5 MSEK (-10,9) Resultatet efter skatt blev -8,4 MSEK (-11,5) Resultatet efter

Läs mer

Fortsatt hög försäljning för KFC men svagt kvartal för Burger King verksamheten

Fortsatt hög försäljning för KFC men svagt kvartal för Burger King verksamheten DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2016 Delårsrapport för perioden 1 januari till 31 mars 2016 Fortsatt hög försäljning för KFC men svagt kvartal för Burger King verksamheten 1 januari 31 mars 2016 Omsättningen

Läs mer

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent. Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2015 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Fortsatt

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008 - Försäljningen ökade med 33,5% till 11,2 Mkr (8,4) - Resultatet efter finansnetto ökade med 26,4% till 2,4 Mkr (1,9) - Vinsten per aktie efter skatt

Läs mer

Delårsrapport 2014/15 Q2

Delårsrapport 2014/15 Q2 Delårsrapport Q2 Andra kvartalet (1 juli 30 september 2014) Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 652 (577). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till +6 procent för jämförbara enheter.

Läs mer

Delårsrapport första kvartalet 2012

Delårsrapport första kvartalet 2012 Delårsrapport första kvartalet 2012 Delårsrapporten omfattar perioden 2012-01-01 2012-03-31 Första kvartalet 2012 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 38,6 mkr (37,1 mkr) Resultat före av- och nedskrivningar

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2015

Bokslutskommuniké januari december 2015 Bokslutskommuniké januari december 215 Förändringsresan fortsätter Nettoomsättningen i fjärde kvartalet 215 uppgick till 128 (154) och rörelseresultatet uppgick till -2 (-4). Orderingången under fjärde

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231. Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231. Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015 DELÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 (JANUARI MARS) Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2015

Bokslutskommuniké. januari december 2015 Bokslutskommuniké januari december 2015 Bokslutskommuniké januari december 2015 Orderingången uppgick till 227,0 (211,9) MSEK, varav 79,3 (73,6) under fjärde kvartalet Rörelseintäkterna uppgick till 218,7

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 april 2007 31 mars 2008

Bokslutskommuniké för perioden 1 april 2007 31 mars 2008 1 2 3 4 Bokslutskommuniké för perioden 1 april 2007 31 mars 2008 Nettoomsättningen 2007/08 ökade med 10 % till 2 172 MSEK (1 974). Omsättningen under det fjärde kvartalet uppgick till 562 MSEK (557). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008.

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 APRIL JUNI 2008 I SAMMANDRAG Intäkter 801 (830)

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari juni 2007. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari juni 2007. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden januari juni 2007 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning under tiden januari juni 2007 uppgår till 145

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2012 Period 1 januari - 31 mars 2012 Nettoomsättningen uppgår till 43 057 (33 079) kkr motsvarande en tillväxt om 30 %. Organisk tillväxt

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2008 2007 2006 1) Nettoomsättning 1) m2 5 086 3 236 2 601 Kostnader för sålda varor och tjänster 669 368 285 Bruttoresultat 4 417 2 868 2 316 Försäljningskostnader

Läs mer

Opus Prodox AB (publ)

Opus Prodox AB (publ) Opus Prodox AB (publ) Delårsrapport (jan juni 2011) Väsentliga händelser > > > > > Organisk tillväxt om cirka 5 procent för koncernen* EBITDA om 17,5 MSEK, 15 procent marginal, motsvarande en ökning om

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2015-04-30 Delårsrapport perioden januari-mars 2015 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 13,7 (14,2) Mkr en minskning med 0,5 Mkr eller 3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,3 Mkr till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-03-31. Rapportperioden januari - mars 2014

DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-03-31. Rapportperioden januari - mars 2014 DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-03-31 Rapportperioden januari - mars 2014 Nettoomsättningen ökade med 38 % till 44,7 MSEK (32,4). I jämförbara valutor ökade nettoomsättningen med 39 %. Rörelseresultat (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

30 sep 2012. Förändring. 30 sep 2013

30 sep 2012. Förändring. 30 sep 2013 Delårsrapport 1 april tember (6 månader) Nettoomsättningen uppgick till 3 734 (3 827). Rörelseresultatet ökade till 152 (93). Resultatet efter finansiella poster ökade till 122 (56). Resultatet efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Ekonomisk utveckling under rapportperioden HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2009 Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgår till 20 643 (19 701) kkr motsvarande en tillväxt om 5% Tillväxten exklusive avyttrat

Läs mer