Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 30 juni 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 30 juni 2006"

Transkript

1 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 30 juni 2006

2 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första sex månader 2006 till Mkr (13 691), en ökning med 3,7 procent. Omsättningen i egenägd detaljhandel ökade under perioden med 6,2 procent. Jämförbara butiker ökade med 1,1 procent. Rörelseresultatet för januari - juni var 501 Mkr (513). Resultatet efter finansiella poster för perioden var 491 Mkr (505). Resultatet efter skatt var för perioden 353 Mkr (357). Resultat per aktie var 6,57 kr (6,48). Nyckeltal apr-jun jan jun jan dec Mkr *Nettoomsättning *Rörelseresultat *Rörelsemarginal, % 3,7 3,8 3,5 3,7 3,7 *Resultat efter finansiella poster *Resultat efter skatt *Resultat per aktie, kronor 1 3,62 3,46 6,57 6,48 13,37 Soliditet, % ,3 36,5 38,9 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % ,5 36,4 28,7 Räntabilitet på eget kapital, % ,8 33,8 25,1 Substansvärde per aktie, kronor ,66 45,68 51,81 *Enligt IFRS 5 redovisas Spar Finland som verksamhet under avveckling på egen rad i resultaträkningen from september Markerade nyckeltal gäller kvarvarande verksamheter. Övriga nyckeltal gäller för jämförelseperioden den totala verksamheten (inklusive Spar Finland) då balansräkningen för jämförelseperioderna, i enlighet med IFRS 5, inte omräknas. 1) Avser kvarvarande verksamheter samt resultat per aktie före utspädning där antalet aktier även är reducerat med innehavet av egna aktier. 2

3 Koncernchefens kommentar Axfood har trots hård konkurrens levererat ett stabilt resultat. Den svenska konsumenten har fler butiker och fler koncept att välja på än någonsin tidigare. Vår strategi i denna marknadssituation är att fortsätta vårda resultatet och i första hand fokusera på den lönsamma organiska tillväxten. Vi finslipar och förtydligar Axfoods olika butikskoncept för att ytterligare stärka våra kunderbjudanden. Axfoodkoncernens rörelseresultat för årets första sex månader uppgick till 501 Mkr (513). Rörelsemarginalen var 3,5 procent (3,7). Willys gör ett mycket bra resultat och är tillsammans med Dagab, Axfood Närlivs och inköpsfunktionen starkast bidragande till koncernens resultat. Axfoods egenägda detaljhandel i Sverige ökade under perioden med 6,2 procent, och jämförbara butiker ökade med 1,1 procent i löpande priser. Under andra kvartalet var ökningen 6,8 procent, och de jämförbara butikerna ökade med 2,8 procent. Inklusive Hemköps franchisebutiker ökade försäljningen i Axfoods butiker under perioden med 7,6 procent i löpande priser. Hemköps långsiktiga hälsosatsning som inleddes under förra perioden har slagit väl ut. Bland annat har försäljningen av nyckelhålsmärkta varor ökat med 20 procent. Hemköp befinner sig dock fortfarande i en förändringsfas och det är positivt att försäljningen inklusive franchisebutikerna ökade med 2,7 procent under perioden. Willys fortsätter att växa och har ökat omsättningen med 12,4 procent under perioden. I juni slog Willys nytt omsättningsrekord för enskild månad med en omsättning på Willys hemma fortsätter att visa svagt resultat. Integrationen mellan Willys och Willys hemma går enligt plan och kommer att vara fullt genomförd i höst. Dagabs servicegrad har under perioden varit god. Resultatet har minskat som en konsekvens av en förändring av kund- och produktmixen. Axfood Närlivs visar bra försäljnings- och rörelseresultatutveckling. Satsningen inom segmentet restaurang och storkök visar fortsatta positiva resultat. Vi står fast vid den prognos som lämnades vid 2005 års bokslutskommuniké och som löd: Mot bakgrund av det fortsatta hårda konkurrensläget förväntas resultatet för 2006 att bli i nivå med 2005 års utfall Anders Strålman Koncernchef, Verkställande direktör 3

4 Viktiga händelser under första kvartalet Willys: 4 nya butiker öppnades. Lidingö, Arninge/Täby, Skellefteå och Borlänge. Hemköpsbutiken i Värnamo konverterades till Willys. Två Willysbutiker lades ned under perioden. Hemköp: Två butiker övergick till franchise och en butik lades ned. Willys hemma: tre butiker såldes. Per Uebel utsågs till VD för Hemköpskedjan och Håkan Åkerström utsågs till VD för Dagab. Under perioden januari mars har återköp av egna aktier skett med st. Viktiga händelser under andra kvartalet Axfoods styrelse har beslutat att Willys och Willys hemma ska gå samman. Genom att integrera Willys hemma i Willys kan Axfood minska kostnaderna, förstärka integrationen och vinna andra samordningseffekter. Willys öppnade en ny butik i Bromma och la ned en butik. Willys hemma la ned en butik. Hemköp: Två Hemköpsbutiker lades ned under perioden, en Hemköpsbutik övergick till franchise. Cecilia Giertta har utsetts till kommunikationsdirektör för Axfood AB. Cecilia Giertta kommer från en tjänst som presschef för Dagens Handel och tillträder tjänsten den 1 augusti Under perioden april juni har återköp av egna aktier skett med st totalt innehav av egna aktier uppgår till st. Axfoodkoncernens försäljning och resultat Axfoodkoncernens konsoliderade parti- och detaljhandelsomsättning för perioden januari juni uppgick till Mkr (13 691), en ökning med 3,7 procent. Axfoodgruppens butiksomsättning (i egna butiker och Hemköp franchise) uppgick till Mkr (11 167) en ökning med 7,6 procent. Axfoods egenägda detaljhandel i Sverige ökade under perioden med 6,2 procent medan jämförbara butiker ökade med 1,1 procent. Rörelseresultatet för perioden januari juni var 501 Mkr (513). Rörelsemarginalen för perioden januari juni uppgick till 3,5 procent (3,7). Finansnettot uppgick under perioden januari juni till -10 Mkr (-8). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 491 Mkr (505). Marginalen efter finansiella poster var 3,5 procent (3,7). Resultatet efter skatt blev 353 Mkr (357). Finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten före betald skatt uppgick under perioden januari juni till 849 Mkr (639). Betald skatt uppgick till -524 Mkr (-163), där -284 Mkr (-) är effekten från upp- 4

5 lösning av periodiseringsfonderna. Koncernens likvida medel är 214 Mkr jämfört med 639 Mkr december Räntebärande tillgångar uppgick vid kvartalets utgång till totalt 214 Mkr jämfört med 639 Mkr december Räntebärande skulder och avsättningar uppgick vid juni månads utgång till 805 Mkr jämfört med 414 Mkr december Soliditeten uppgick till 33,3 procent och var 38,9 procent per december Återköp av egna aktier har påverkat kassaflödet med Mkr (-). Investeringar De totala investeringarna under perioden uppgick till 302 Mkr (486). Av dessa avsåg - Mkr (214) förvärv av butiker, 302 Mkr (272) avsåg investeringar i anläggningstillgångar inom butiksnätet, IT och partihandeln. Ingen goodwill har förvärvats under perioden (160) Mkr Personal Axfoodkoncernen hade i medeltal anställda (6 976) under perioden januari juni. Av koncernens anställda arbetar cirka 75 procent i butiker. Butiksverksamheten Hemköp Hemköps butiker, egenägda och franchise, ökade försäljningen under perioden med 2,7 procent. Hemköps omsättning i egenägda butiker under perioden januari juni var Mkr (3 044), en minskning med 4,3 procent. Försäljningen i jämförbara egenägda butiker under samma period ökade med 0,3 procent. Franchisebutikernas omsättning uppgick till Mkr (1 381), en ökning med 18,1 procent där jämförbara butiker ökade med 5,0 procent. Omsättningen i egenägda butiker uppgick under andra kvartalet till Mkr (1 535). Rörelseresultatet för perioden januari-juni uppgick till 30 Mkr (24). Rörelsemarginalen för januari juni var 1,0 procent (0,8). Rörelseresultatet för andra kvartalet var 11 Mkr (-1). Hemköps (inkl franchisebutiker) försäljningsandel av egna märkesvaror uppgick i maj till 14,3 procent (11,6). Under perioden januari juni har tre butiker övergått till franchise, en butik konverterats till Willys och tre butiker har lagts ned. Hemköpskedjan har 80 helägda butiker samt 79 franchisebutiker. Totalt har Hemköpskedjan 159 butiker. Willys Willys omsättning under perioden januari juni uppgick till Mkr (6 111), en ökning med 12,4 procent mot föregående år. Omsättningen i jämförbara butiker ökade under samma period med 1,7 procent. Omsättningen under andra kvartalet var Mkr (3 140). 5

6 Rörelseresultatet för perioden januari juni uppgick till 260 Mkr (250). Rörelsemarginalen var 3,8 procent (4,1). Rörelseresultatet för andra kvartalet var 148 Mkr (130). Willys försäljningsandel av egna märkesvaror uppgick i maj till 24,1 procent (23,5). Under perioden januari juni har 5 butiker nyetablerats, en butik har konverterats från Hemköp till Willys och 3 butiker lagts ned. Willyskedjan har 103 helägda butiker och 3 franchisebutiker. Willys hemma Willys hemmas omsättning under perioden januari juni var 609 Mkr (631), en minskning med 3,5 procent. Omsättningen i jämförbara butiker minskade under samma period med 3,7 procent. Omsättningen under andra kvartalet var 299 Mkr (323). Rörelseresultatet för perioden januari juni var -5 Mkr (-7). Rörelsemarginalen var negativ (negativ). Rörelseresultatet för andra kvartalet var -3 Mkr (-1). Willys hemmas försäljningsandel av egna märkesvaror uppgick i maj till 27,7 procent (26,1). Under perioden januari juni har tre butiker sålts och en butik lagts ned. Willys hemma kedjan omfattar 44 butiker. Förändring i butiksstruktur, jan-jun 2006 dec 2005 Nyetableringar Förvärv Försäljning/ Nedläggning Konverteringar till/från juni 2006 Hemköp Willys Willys hemma Totalt egenägda Hemköp franchise Axfood Partihandel Dagab samt Axfood Närlivs Dagabs servicegrad har under perioden varit god. Resultatet har minskat som en konsekvens av en förändring av kund- och produktmixen. Dagabs omsättning under perioden januari juni var Mkr (9 331). Omsättningen under andra kvartalet var Mkr ( 4 906). Rörelseresultatet för januari juni blev 103 Mkr (131). Rörelsemarginalen under perioden januari juni var 1,0 procent (1,4). Rörelseresultat för andra kvartalet var 55 Mkr (69). Dagabs distribuerade omsättning kommer idag till 98 procent från våra egna butikskoncept. Omsättningen i Axfood Närlivs uppgick under perioden januari juni till Mkr (2 251). Omsättningen för andra kvartalet var Mkr (1 219). Axfood Närlivs rörelseresultat för perioden januari juni blev 45 Mkr (44). Rörelsemarginalen för perioden var 2,0 procent (1,9). Rörelseresultatet för andra kvartalet var 35 Mkr (32). 6

7 Moderbolaget Moderbolagets övriga rörelseintäkter under perioden januari juni uppgick till 77 Mkr (46). Efter försäljnings- och administrationskostnader om 101 Mkr (85) och ett finansnetto på 2 Mkr (2) uppgick resultatet efter finansiella poster till -22 Mkr (-37). Investeringarna uppgick till 3 Mkr (5). Moderbolagets likvida medel var - Mkr jämfört med 358 Mkr december Den räntebärande nettolåneskulden var vid periodens utgång 536 Mkr jämfört med 605 december Under perioden januari juni har återköp av egna aktier skett med st. Genomsnittligt innehav av återköpta aktier under perioden uppgick till Återköp av egna aktier har påverkat moderbolagets och koncernens kassaflöde med -363 Mkr (-). Under perioden januari juni har antalet aktier ökat med aktier på grund av att konvertering har skett av det konvertibla förlagslånet. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Interim Financial Reporting och RR 31 Delårsrapportering för koncerner. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder tillämpas som i senaste årsredovisningen. De nya/reviderade IFRS-standarderna som trätt i kraft med tillämpning från den 1 januari 2006 får ingen effekt på Axfoodkoncernens resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser och eget kapital (se vidare årsredovisningen för 2005). Axfood tecknade den 7 september 2005 avtal om försäljning av innehavet i Spar Finland och den 12 januari 2006 genomfördes affären. Spar Finland redovisas från och med den 7 september som avvecklad verksamhet, vilket innebär att bolagets nettoresultat från årets början redovisas på separat rad i resultaträkningen, Periodens resultat från avvecklad verksamhet. Resultaträkningens jämförelsetal är omräknade. I balansräkningen särredovisas från och med den 1 september 2005 tillgångar och skulder hänförliga till Spar Finland. Jämförelsekvartalets balansräkning påverkas inte i enlighet med IFRS 5. För att upprätta de finansiella rapporterna enligt god redovisningssed gör styrelsen och företagsledningen bedömningar och antaganden som påverkar företagets resultat och ställning samt lämnad information i övrigt. Bedömningarna och antaganden baseras på historiska erfarenheter och ses över regelbundet. Framtidsutsikter Mot bakgrund av det fortsatta hårda konkurrensläget förväntas resultatet för 2006 att bli i nivå med 2005 års utfall. Nästa rapport Delårsrapport för årets nio första månader presenteras den 24 oktober

8 Stockholm den 19 juli 2006 Anders Strålman, Koncernchef och Verkställande direktör för Axfood AB (publ.) Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av Axfood AB s revisorer. För ytterligare information vänligen kontakta: Anders Strålman, Koncernchef och Verkställande direktör, , mobil Lars Nilsson, vvd och chef Ekonomi och Finans, , mobil

9 Nettoomsättning per affärsverksamhet apr-jun jan-juni jan dec Mkr Hemköp Willys Willys hemma Axfood Närlivs Dagab Övrigt Internförsäljning Nettoomsättning från kvarvarande verksamheter Nettoomsättning från avvecklad verksamhet Nettoomsättning totalt Periodens rörelseresultat, EBIT, per affärsverksamhet apr-jun jan juni jan dec Mkr Hemköp Willys Willys hemma Axfood Närlivs Dagab Övrigt Periodens rörelseresultat från kvarvarande verksamheter Periodens rörelseresultat från avvecklad verksamhet Periodens rörelseresultat totalt ) Varav distribuerad omsättning Mkr (1842) januari juni och Mkr januari-december ) Varav distribuerad omsättning Mkr (6 527) januari juni och Mkr januari-december ) Övrigt innefattar koncerngemensamma funktioner samt supportbolaget Axfood IT. 4) Varav Dagab Mkr (7 794) januari juni och Mkr januari december ) Avser omsättning och resultat från verksamheten i Spar Finland Abp som f rom september 2005 redovisas som verksamhet under avveckling i enlighet med IFRS 5. 9

10 Resultaträkning i sammandrag apr-jun jan juni jan-dec Mkr Kvarvarande verksamheter Nettoomsättning Kostnad såld vara Bruttoresultat Försäljnings- /administrationskostnader m m Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat från kvarvarande verksamheter Periodens resultat från avvecklad verksamhet Periodens resultat Varav majoritetsägarens andel Varav minoritetsägarens andel I rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter ingår avskrivningar med Resultat per aktie, kronor 3,62 3,44 6,57 6,54 12,59 Resultat per aktie efter utspädning, kronor 3,62 3,43 6,57 6,53 12,58 Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter, kronor 3,62 3,46 6,57 6,48 13,37 Resultat per aktie efter utspädning för kvarvarande verksamheter, kronor 3,62 3,45 6,57 6,47 13,35 1) From redovisas Spar Finland som verksamhet under avveckling i enlighet med IFRS 5, vilket innebär att nettoresultatet från Spar Finlands verksamhet från och med år 2005 redovisas separat på egen rad. Spar Finlands nettoomsättning och samtliga kostnader har brutits ur koncernens resultaträkning, vilken from endast består av kvarvarande verksamheter. Från och med och framåt upphörde avskrivning av immateriella och materiella anläggningstillgångar i Spar Finland och i stället sker värdering av nämnda tillgångar till det lägsta av redovisat värde och verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader. 10

11 Balansräkning i sammandrag Mkr Tillgångar Goodwill Räntebärande fordringar 3 Finansiella anläggningstillgångar Övriga anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Räntebärande fordringar 4 Övriga omsättningstillgångar Kassa och bank Tillgångar som innehas för försäljning Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Majoritetsägarens andel av eget kapital Minoritetsägarens andel av eget kapital Summa eget kapital Räntebärande långfristiga skulder Räntefria långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga räntefria skulder Skulder knutna till tillgångar som innehas för försäljning 762 Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Eventualförpliktelser Ställda säkerheter Fr o m redovisas Spar Finland som verksamhet under avveckling i enlighet med IFRS 5, vilket innebär att särredovisning har skett av tillgångar och skulder i Spar Finland fr o m Från denna tidpunkt och framåt upphör avskrivning av immateriella och materiella anläggningstillgångar i verksamheten och i stället sker värdering av nämnda tillgångar till det lägsta av redovisat värde och verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader. Jämförelsekvartalets balansräkning påverkas inte eftersom verksamheten klassificeras som avvecklad verksamhet först i september

12 Kassaflödesanalys i sammandrag jan-jun jan-dec Mkr Löpande verksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital, exklusive betald skatt Betald skatt Förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Företagsförvärv, netto Förvärv av anläggningstillgångar, netto Minskning finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av räntebärande skulder Nyemission Återköp av egna aktier -363 Lämnad utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Varav kassaflöde från avvecklad verksamhet Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde från avvecklad verksamhet Fr o m redovisas Spar Finland som verksamhet under avveckling i enlighet med IFRS 5. 1) Varav -284 Mkr är effekten av en upplösning av periodiseringsfonderna. 12

13 Förändring av eget kapital Mkr Majoritet-ägarens andel Minoritet-ägarens andel Totalt Belopp vid årets ingång Ackumulerad omräkningsdifferens hänförlig till avvecklad verksamhet Minoritetsintresse hänförlig till avvecklad verksamhet Förändring av verkligt värde terminskontrakt 1 1 Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital, exklusive transaktioner med bolagets ägare Periodens resultat Summa förmögenhetsförändringar, exklusive transaktioner med bolagets ägare Återköp av egna aktier Nyemission 3 3 Utdelning till aktieägare Belopp vid periodens utgång Förändring av eget kapital Mkr Majoritetägarens andel Minoritetägarens andel Totalt Belopp vid årets ingång Byte av redovisningsprincip IAS Förändring av verkligt värde terminskontrakt 3 3 Omräkningsdifferens Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital, exklusive transaktioner med bolagets ägare Periodens resultat Summa förmögenhetsförändringar, exklusive transaktioner med bolagets ägare Utdelning till aktieägare Nyemission Belopp vid periodens utgång Förändring av eget kapital Mkr Majoritet-ägarens andel Minoritet-ägarens andel Totalt Belopp vid årets ingång Byte av redovisningsprincip, IAS Minoritet i förvärvad verksamhet 1 1 Förändring av verkligt värde terminskontrakt -2-2 Omräkningsdifferens Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital, exklusive transaktioner med bolagets ägare Periodens resultat Summa förmögenhetsförändringar, exklusive transaktioner med bolagets ägare Utdelning till aktieägare Nyemission Belopp vid periodens utgång

14 *Rörelsemarginal, % 3,5 3,7 3,7 *Marginal efter finansiella poster, % 3,5 3,7 3,7 Soliditet, % 33,3 36,5 38,9 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,3 0,1 0,0 1) Skuldsättningsgrad, ggr 0,40 0,23 0,22 Räntetäckningsgrad, ggr 36,1 29,8 31,6 Sysselsatt kapital, Mkr Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 33,5 36,4 28,7 Räntabilitet på eget kapital, % 2) 30,8 33,8 25,1 Investeringar, Mkr Resultat per aktie, kronor 2) 6,57 6,54 12,59 Resultat per aktie efter utspädning, kronor 2) 6,57 6,53 12,58 Utdelning per aktie, kronor 15,00 Substansvärde per aktie, kronor 2) 37,66 45,68 51,81 Substansvärde per aktie efter utspädning, kronor 2) 37,66 45,58 51,76 Antal aktier Vägt genomsnittligt antal aktier Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Innehav av egna aktier *Medelantal anställda under året *Spar Finland redovisas som avvecklad verksamhet from Markerade nyckeltal gäller kvarvarande verksamheter. Jämförelsetalen är omräknade. Övriga nyckeltal gäller för den totala verksamheten (inklusive Spar Finland) då balansräkningen för jämförelseperioderna, i enlighet med IFRS 5, inte omräknas. 1) Axfood redovisar per en nettofordransgrad. 2) Beräknad på majoritetsägarens andel och avser totala verksamheten. 3) Avser antalet aktier respektive vägt genomsnittligt antal aktier reducerat med innehavet av egna aktier. 14

15 Axfood AB (publ.) Hemvärnsgatan Solna Tel Fax

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 31 mars 2003

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 31 mars 2003 23 april 2003 Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 31 mars 2003 Axfoods konsoliderade omsättning uppgick till 7.956 Mkr (7.990), en minskning med 0,4 %. Justerat för påskförsäljningen

Läs mer

Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003

Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003 23 juli 2003 Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003 Axfoods egenägda detaljhandel i Sverige ökade under första halvåret med 14,6 % där jämförbara butiker ökade med 3,7%. Rörelseresultatet

Läs mer

Partihandeln i Sverige, Dagab och Axfood Närlivs, är stabila verksamheter med goda resultatutfall.

Partihandeln i Sverige, Dagab och Axfood Närlivs, är stabila verksamheter med goda resultatutfall. Stockholm, 2005-04-21 Kvartalsrapport, Axfood AB (publ.) perioden 1 januari 31 mars 2005 Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under första kvartalet 2005 till 7.793 Mkr (8.168), en minskning med 4,6

Läs mer

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari 31 mars 2004

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari 31 mars 2004 Stockholm, 2004-04-22 Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari 31 mars 2004 Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under första kvartalet 2004 till 8.168 Mkr (7.956), en ökning med 2,7%.

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr Halvårsrapport, Axfood AB (publ)perioden 1 januari 30 juni 2002 * Koncernens omsättning uppgick till 16.197 (15.738), en ökning med 2,9 procent. * Rörelseresultatet ökade med drygt 30 procent jämfört med

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 30 september 2007

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 30 september 2007 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 30 september 2007 . Rörelseresultatet för januari - september uppgick till 857 Mkr. I rörelseresultatet föregående år om 938 Mkr ingick 89 Mkr för förlikningen

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Bokslutskommuniké Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 december 2007 . Rörelseresultatet för januari - december uppgick till 1 121 Mkr. I rörelseresultatet föregående år om 1 204 Mkr ingick 89 Mkr för

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

AxFood - nytt namn Delårsrapport

AxFood - nytt namn Delårsrapport AxFood - nytt namn Delårsrapport Hemköpskedjan AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2000 AxFood föreslås bli det nya namnet på Hemköpskedjan AB. Koncernens försäljning ökade med 4,2 procent till 5,7 miljarder

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2010

Delårsrapport Axfood AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2010 Delårsrapport Axfood AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2010 2010 Q1 Q2 Q3 Q4 Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under perioden till 8 210 Mkr (7 682), en ökning med 6,9 procent. Omsättningen i

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2001

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2001 2001-05-03 Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2001 Koncernens omsättning uppgick till 7.595 Mkr (7.081), en ökning med 7 procent. Rörelseresultatet uppgick till 145 Mkr (11).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Axfood (publ) - Halvårsrapport

Axfood (publ) - Halvårsrapport Axfood (publ) - Halvårsrapport Perioden 1 januari 30 juni 2000 Ny koncernstrategi och organisationsstruktur fastställd. Koncernens försäljning ökade med 4,5 procent till 14,7 miljarder kronor. Resultat

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

SVERIGE Porto betalt Port Payé. www.axfood.se

SVERIGE Porto betalt Port Payé. www.axfood.se B SVERIGE Porto betalt Port Payé www.axfood.se Axfood Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Halvårsrapport, Axfood AB (publ) Perioden 1 januari 30 juni 2001 Starkt förbättrat resultat under andra kvartalet

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ)

Delårsrapport Axfood AB (publ) Delårsrapport Axfood AB (publ) SAMMANFATTNING AV FÖRSTA KVARTALET Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under perioden januari mars till 8 257 Mkr (8 21), en ökning med,6 procent. Omsättningen i egenägd

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Pressmeddelande 2004-10-27 Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Koncernens försäljning uppgick till 768 (634) MSEK. Resultatet efter skatt steg 60% till 60,1 (37,5) MSEK. Resultatet per

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. -08-21 All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 92,0 (139,4) Mkr. Rörelseresultat

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27 2010-08-27 Delårsrapport januari juni 2010 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 5 705 (5 744). Rörelseresultatet uppgick till -564 (57). Rörelseresultatet efter finansiella poster och

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) ALLMÄNT OM NILÖRNGRUPPEN Nilörngruppen erbjuder ett komplett profileringskoncept med uppgift att stärka imagen hos varumärken inom framför allt modeoch textilindustrin.

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari -september var 111,3 (112,5) Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2005/ september maj 2006

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2005/ september maj 2006 RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2005/2006 1 september 2005 31 maj 2006 Perioden 1 september 2005 31 maj 2006 Nettoomsättningen uppgick till 996,1 Mkr (697,3), en ökning med 43 procent. Omsättningen

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Bokslutskommuniké Axfood AB (publ)

Bokslutskommuniké Axfood AB (publ) Bokslutskommuniké Axfood AB (publ) SAMMANFATTNING AV FJÄRDE KVARTALET Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under perioden oktober december till 8 885 Mkr (8 431), en ökning med 5,4 procent. Omsättningen

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) 1:a kvartalet DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) Januari Mars 1999 New Wave ökade under perioden januari - mars 1999 sin försäljning med 130 procent till 176,4 ( 76,7 ). Av ökningen var 27,2 att

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2003

DELÅRSRAPPORT januari mars 2003 DELÅRSRAPPORT januari mars 2003 Rörelsens intäkter för årets första tre månader ökade med 62,3 procent till 438,5 (270,2) Mkr Rörelseresultatet ökade med 66,8 procent till 38,7 (23,2) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer

Mycket starkt kvartal

Mycket starkt kvartal Mycket starkt kvartal Perioden nov-jan Omsättningen ökade till 49,3 MSEK (31,8), vilket motsvarar en ökning om 55 % Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 MSEK (0,7) vilket ger en marginal

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport Januari Mars 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första tre månader omsatte koncernen 139,6

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer