Bokslutskommuniké ICA AB 1 januari 31 december 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké ICA AB 1 januari 31 december 2007"

Transkript

1 Bokslutskommuniké ICA AB 1 januari 31 december 2007

2 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ för perioden 1 januari 31 december 2007 Stockholm 20 februari 2008 Ökad försäljning och förbättrat rörelseresultat i starkt fjärde kvartal Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till MSEK (17 631), en ökning med 25,6 procent. Exklusive Rimi Baltic var koncernens nettoomsättning MSEK, en ökning om 8,6 procent. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet ökade till 762 MSEK (358), en ökning med 112,8 procent. Fjärde kvartalets resultat från kvarvarande verksamhet uppgick till 598 MSEK (459), en ökning med 30,3 procent. Nettoomsättningen under året uppgick till MSEK (67 395), en ökning med 22,2 procent. Exklusive Rimi Baltic var koncernens nettoomsättning MSEK, en ökning om 6,2 procent. Rörelseresultatet under året ökade till MSEK (2 297), en ökning med 13,3 procent. Årets resultat från kvarvarande verksamhet uppgick till MSEK (2 034), en ökning med 6,5 procent. Nyckeltal oktober - december Helår MSEK Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelseresultat exklusive reavinst 1) Periodens resultat från kvarvarande verksamhet Balansomslutning Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelsemarginal, % 3,4 2,0 3,2 3,4 Rörelsemarginal exklusive reavinst 1) 3,0-0,1 2,4 2,5 Soliditet, % 32,4 28,8 Avkastning på eget kapital, % 2) 19,1 25,7 Avkastning på sysselsatt kapital, % 3) 13,8 12,9 1) Rörelseresultat exklusive reavinst från fastighetsförsäljningar samt nedskrivningar av anläggningstillgångar 2) Avkastning på eget kapital = Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital. ICA Bankens verksamhet är exkluderad ur både resultat- och balansräkning vid beräkningen. 3) Avkastning på sysselsatt kapital = Resultat efter finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. ICA Bankens verksamhet är exkluderad ur både resultat- och balansräkning vid beräkningen. 2

3 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR ICA-koncernen uppvisade en stark försäljningsökning och ett starkt resultat för Omsättningen ökade med cirka 22 procent, en ökning som delvis förklaras av att vi konsoliderar vår baltiska verksamhet sedan den 1 januari Exklusive försäljningen i Rimi Baltic var ökningen 6,2 procent vilket är mycket positivt. Ökningen beror till stor del på den goda försäljningsutvecklingen som vi haft i butikerna i Sverige och Baltikum. Även koncernens rörelseresultat ökade under året, en ökning om drygt 13 procent, vilket är ett resultat av de målmedvetna satsningar som vi gjort under året var ett år utan strukturaffärer där vi har fokuserat på att utveckla den befintliga verksamheten. Både aktivitetsnivån inom bolagen liksom etableringstakten var hög. Försäljningsutvecklingen i de svenska ICA-butikerna var mycket positiv under året, både totalt sett och för jämförbara butiker. Det som bidrog till den positiva utvecklingen var bland annat ett stort antal moderniseringar och nya butiker. Vi satsade också mycket på utveckling av sortimentet; lanseringen av en ny ekologisk sortimentslinje och ett större utbud av färskvaror, färdigmat och närproducerat är några exempel. Vår nya distributionsenhet i Helsingborg har under året successivt tagits i drift vilket framöver kommer att medföra en effektivare logistikhantering. I ICA Norge lanserade vi programmet Take off med prioriterade satsningar inom ett antal områden för att öka försäljningen och förbättra lönsamheten. Vi har kunnat se positiva effekter av detta arbete och vi fortsätter nu att jobba med dessa aktiviteter. Utöver dessa aktiviteter har vi fortsatt vårt långsiktiga strategiska arbete med att renodla butiksnätet. Vi har fortfarande en lång väg kvar till ett tillfredsställande resultat men på lång sikt är jag övertygad om att de områden och aktiviteter som vi arbetar med kommer att ge ytterligare effekt. I Rimi Baltic har året har varit inriktat på butiksdriften och på ett förbättrat kunderbjudande. Vi hade en mycket god försäljningsutveckling i Baltikum under året och vi etablerade också flera nya butiker. Vi kommer att fortsätta utbyta kunskaper och skapa synergier med vår baltiska verksamhet. Vi kommer att påbörja gemensamma projekt främst inom inköp och sortimentsutveckling. ICA Banken visar ett starkt förbättrat resultat för helåret vilket är glädjande. Under 2007 hade ICA Banken en stor kundtillströmning med nya kunder. I slutet av året framkom det att några ICA-butiker hanterat datummärkningen av kött felaktigt. Vi har beslutat om en rad åtgärder för att stärka upp kvalitetsarbetet bland annat genom utbildning och kvalitetsrevisioner. Vi kommer att fortsätta att lägga stort fokus vid kvalitetsarbete i butik framöver. Jag kan försäkra att ingen inom ICA idag tvivlar på vikten av att kunderna ska kunna lita på ICAs kvalitetssäkringar. Den väg vi slog in på i början av 2007 har givit resultat. Det är ett långsiktigt arbete vi tagit oss an och vi fortsätter arbeta med förbättringar inom våra fokusområden: ICA Norge, sortimentsutveckling, medarbetarutveckling och butiksförnyelse. Med dessa områden i fokus, en renodlad organisation och en stark finansiell ställning har vi stora möjligheter att stärka vår konkurrenskraft ytterligare. 3

4 Viktiga händelser under fjärde kvartalet I slutet av året framkom det att några ICA-butiker felaktigt hanterat datummärkningen av kött. ICA initierade omedelbart ett handlingsprogram som bland annat innebär att butikerna skall genomgå en obligatorisk utbildning i livsmedelshantering, ett kontrollprogram som innefattar oberoende kvalitetsrevisioner av samtliga ICA-butiker samt oanmälda inspektioner av ICA-butikernas egenkontrollprogram. ICA Banken lanserade nya sparprodukter i samarbete med Nordnet Bank i oktober. ICA Fastigheter Sverige AB avtalade i november om försäljning av två fastigheter till Standard Life Investments European Property Growth Fund (EPGF) för 199 MSEK. Affären kommer att påverka ICAs rörelseresultat positivt med cirka 60 MSEK senast under tredje kvartalet I november återkallade Skatteverket sin framställan till Länsrätten om att ICA skulle vägras ränteavdragen som gjordes Viktiga händelser under januari september ICA beslutade i februari 2007 att förenkla organisationsstrukturen i koncernen. Fyra koncernfunktioner blev då tre, dotterbolagen fick ett tydligare ansvar för det lokala kunderbjudandet och samordningen inom vissa områden på koncernnivå förstärktes. Sammansättningen i ICAs koncernledning förändrades också. ICA Eiendom AS sålde i januari en fastighetsportfölj till ERIV främst bestående av butikslokaler. Försäljningssumman uppgick till 516 MNOK och reavinsten som uppgick till cirka 100 MNOK påverkade ICAs rörelseresultat i första kvartalet Trond Kongrød utsågs i januari till ny vd/coo för ICA Norge. ICA Eiendom AS sålde i februari en fastighet i Norge till Klaveness Eiendom AS. Försäljningssumman uppgick till 330 MNOK och reavinsten uppgick till cirka 90 MNOK som påverkade ICAs rörelseresultat i tredje kvartalet ICAs ägarförändringar i Netto godkändes av Konkurrensverket den 5 februari 2007 och affären slutfördes den 15 februari vilket innebär att ICA därefter äger 5 procent i Netto. Strukturkostnader i samband med affären togs i fjärde kvartalet ICA Eiendom Norge AS sålde i april Alta Storsenter (Komsa Eiendom AS) till Amfi Eiendom AS. Köparen övertog egendomen den 2 maj Det underliggande fastighetsvärdet uppgick till 273 MNOK och affären påverkade rörelseresultatet positivt med cirka 65 MNOK under andra kvartalet ICA Fastigheter Sverige AB sålde i maj två fastigheter för 237 MSEK till Standard Life Investments European Property Fund (EPGF). Köparen tog över egendomen den 31 maj. Avtalet påverkade ICAs rörelseresultat positivt med 140 MSEK under andra kvartalet Skatteverket beslutade den 15 juni att inte godkänna ränteavdrag i ICA Finans AB om cirka 1,8 miljarder SEK för perioden Skatteverkets krav uppgick till 716 MSEK inklusive skattetillägg och ränta. ICA ansåg att gjorda avdrag hade skett i enlighet med skattelagstiftningen och överklagade beslutet till länsrätten. Skatteverket lämnade även en framställan till länsrätten om att ICA skulle vägras ränteavdrag om 1,7 miljarder SEK som gjorts under ICA ansåg att gjorda avdrag hade skett i enlighet med skattelagstiftningen och bestred Skatteverkets yrkande. ICA Fastigheter Sverige AB träffade i juni ett avtal om att sälja en portfölj med 28 butiksfastigheter i Sverige för 601 MSEK. Fastigheterna övertogs av köparen den 1 oktober Affären påverkade ICAs rörelseresultat med cirka 90 MSEK i fjärde kvartalet Viktiga händelser efter årets utgång Inga viktiga händelser efter årets utgång. 4

5 FÖRSÄLJNINGS- OCH RESULTATUTVECKLING UNDER FJÄRDE KVARTALET KONCERNEN Koncernens nettoomsättning under fjärde kvartalet uppgick till MSEK (17 631), en ökning med 25,6 procent. Rimi Baltics nettoomsättning om MSEK konsolideras i år, exklusive den var koncernens nettoomsättning MSEK, en ökning med 8,6 procent. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet ökade till 762 MSEK (358). I rörelseresultatet ingår realisationsvinster från fastighetsförsäljningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar om 100 MSEK (376). Rörelseresultatet exklusive dessa poster ökade till 662 MSEK ( 18). ICA SVERIGE ICA Sverige ökade nettoomsättningen med 7,9 procent. Rörelseresultatet uppgick till 802 MSEK (716). I rörelseresultatet ingår realisationsvinster från fastighetsförsäljningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar med 99 MSEK (358). Rörelseresultatet har förbättrats tack vare ökade försäljningsvolymer både i butiksförsäljningen och i partihandelsförsäljningen samt på grund av en förbättrad bruttomarginal som delvis beror på en höjning av avgiften för logistiktjänsten till ICA-handlarna. ICA NORGE Nettoomsättningen i ICA Norge ökade med 9,5 procent, i lokal valuta ökade den med 2,5 procent. Rörelseresultatet uppgick till 98 MSEK ( 214). I rörelseresultatet ingår realisationsvinster från fastighetsförsäljningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar med 5 MSEK (19). Rörelseresultatet har förbättrats jämfört med föregående år. Dock är det är fortsatt svagt vilket beror på ökat svinn samt att nyligen öppnade butiker ännu inte är lönsamma. Vidare beror det svaga resultatet på att vi har tagit över olönsamma franchisebutiker vilket är en del det långsiktiga arbetet med vårt norska butiksnät. RIMI BALTIC Nettoomsättningen i Rimi Baltic ökade med 17,3 procent i lokal valuta. Försäljningsvolym och intäkter har ökat kraftigt genom att antalet butiker under fjärde kvartalet i år är fler än under samma kvartal föregående år samt att försäljningen i jämförbara butiker har ökat. Estland har haft en svagare försäljningsutveckling än Lettland och Litauen, men har återhämtat sig jämfört med tredje kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 63 MSEK, jämförbart rörelseresultat för fjärde kvartalet 2006 uppgick till 60 MSEK. I rörelseresultat ingår realisationsvinster från fastighetsförsäljningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar med 4 MSEK (64). Rörelseresultatet exklusive realisationsvinster har förbättrats avsevärt beroende på att försäljningen i jämförbara butiker har förbättrats. ICA BANKEN ICA Banken ökade intäkterna med 18,5 procent. ICA Bankens rörelseresultat förbättrades till 24 MSEK (6). Resultatförbättringen beror på lägre avskrivningar, högre provisionsintäkter och bättre räntenetto. ICA KONCERNGEMENSAMT Rörelseresultatet för ICA Koncerngemensamt uppgick till 29 ( 166). Förbättringen beror på lägre koncerngemensamma kostnader som tidigare bland annat innehöll kostnader för joint ventures samt på vissa justeringar i fördelningen av gemensamma kostnader. FÖRSÄLJNINGS- OCH RESULTATUTVECKLING UNDER ÅRET KONCERNEN Koncernens nettoomsättning under året uppgick till MSEK (67 395), en ökning med 22,2 procent. Rimi Baltics nettoomsättning om MSEK konsolideras i år, exklusive den var koncernens nettoomsättning MSEK, en ökning med 6,2 procent. Rörelseresultatet under året ökade till MSEK (2 297). I rörelseresultatet ingår realisationsvinster från fastighetsförsäljningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar om 596 MSEK (588). Rörelseresultatet exklusive dessa poster ökade till MSEK (1 709). ICA SVERIGE ICA Sverige ökade omsättningen med 6,5 procent. Exklusive försäljningen i de nytillkomna Nettobutikerna i Mälardalen om 181 MSEK var ökningen i ICA Sverige 6,1 procent. Rörelseresultatet uppgick till MSEK (2 557). I rörelseresultatet ingår realisationsvinster från fastighetsförsäljningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar med 290 MSEK (464). Rörelseresultatet före realisationsvinster är i nivå med föregående år. Rörelseresultatet har påverkats positivt av ökade försäljningsvolymer och en förbättrad 5

6 bruttomarginal. Dock belastas resultatet av ökade logistikkostnader beroende på starten av den nya distributionsenheten i Helsingborg. En del av de operativa kostnaderna inom logistik kompenseras genom en höjning av avgiften för logistiktjänsten till ICA-handlarna. ICA NORGE Nettoomsättningen i ICA Norge ökade med 4,0 procent, i lokal valuta ökade den med 3,6 procent. Rörelseresultatet uppgick till 144 MSEK (114). I rörelseresultat ingår realisationsvinster från fastighetsförsäljningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar med 308 MSEK (124). Rörelseresultatet har förbättrats på grund av ökade realisationsvinster. Exklusive realisationsvinster har resultatet försämrats vilket beror på ökat svinn samt på att nyligen öppnade butiker ännu inte är lönsamma. Vidare beror försämringen på att vi tagit över olönsamma franchisebutiker vilket är en del av det långsiktiga arbetet med vårt norska butiksnät. Resultatet belastas även av högre kostnader för sortimentsutveckling och marknadsföring. RIMI BALTIC Nettoomsättningen i Rimi Baltic ökade med 19,4 procent i lokal valuta. Försäljningsvolym och intäkter har ökat kraftigt genom att antalet butiker är fler än föregående år samt att försäljningen i jämförbara butiker har ökat. Rörelseresultatet uppgick till 92 MSEK, jämförbart rörelseresultat 2006 uppgick till 20 MSEK. I rörelseresultat ingår realisationsvinster från fastighetsförsäljningar, inklusive nedskrivningar av anläggningstillgångar, med 3 MSEK (71). Det ökade rörelseresultatet beror på att försäljningen i jämförbara butiker har förbättrats. ICA BANKEN ICA Banken ökade intäkterna med 12,7 procent. Rörelseresultatet förbättrades till 83 MSEK (11). Affärsvolymen ökade med 9,3 procent. Resultatförbättringen beror på lägre avskrivningar, bättre räntenetto och ökade provisionsintäkter. ICA KONCERNGEMENSAMT Rörelseresultatet för ICA Koncerngemensamt uppgick till 89 ( 373). Förbättringen beror på lägre koncerngemensamma kostnader som tidigare bland annat innehöll kostnader för joint ventures samt på vissa justeringar i fördelningen av gemensamma kostnader. FINANSIELL STÄLLNING Koncernens balansomslutning har ökat med MSEK till jämfört med den 31 december Ökningen förklaras av investeringar i materiella anläggningstillgångar samt ökade kortfristiga fordringar och varulager. Kassaflödet från den löpande verksamheten under året uppgick till MSEK (3 044). Skillnaden förklaras främst av högre rörelseresultat och ökad inlåning i ICA Banken. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 149 MSEK ( 389). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till MSEK ( 1 872). Det positiva kassaflödet har använts till återbetalning av lån och utdelning. Koncernens likvida medel per 31 december 2007 var MSEK (3 749). Soliditeten uppgick till 32,4 procent (28,8). Koncernens nettoskuld exklusive ICA Banken var MSEK (4 539). INVESTERINGAR Investeringarna under året uppgick till MSEK (2 423) och fördelas enligt tabellen nedan. Den största enskilda investeringen är förvärvet av fyra butiksfastigheter i Estland för 459 MSEK under första kvartalet. Investeringar oktober - december Helår Butiker Distribution Förvaltningsfastigheter Immateriella anläggningstillgångar Övrigt TOTAL PERSONAL Koncernen hade i medeltal anställda (11 698) under året. Rimi Baltic som konsolideras från och med 1 januari 2007 har anställda. MODERBOLAGET Moderbolagets nettoomsättning under året uppgick till 888 MSEK (783) och resultatet efter finansiella poster till 725 MSEK (400). Investeringarna under perioden uppgick till 102 MSEK (214). Kassa, bank och kortfristiga placeringar uppgick till 10 MSEK (0). 6

7 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Transaktioner mellan ICA och närstående som väsentligen påverkat företagets ställning och resultat har inte ägt rum. REDOVISNINGSPRINCIPER Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder tillämpas som i senaste årsredovisningen. Läsare av delårsrapporten förutsätts ha tillgång till den senaste årsredovisningen. Delårsrapporten innehåller främst information om händelser och förändringar som inträffat sedan den senaste årsredovisningen avlämnades och som är av väsentlig betydelse för att förstå förändringarna i koncernens finansiella ställning och resultat. IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar har tillämpats från och med IFRS 7 medför ingen förändring av redovisningen och värderingen av finansiella instrument, men upplysningskraven är förändrade jämfört med IAS 32 och IAS 30. IFRS 7 har även lett till nya upplysningskrav enligt IAS 1 gällande kapital och förvaltningen av detta. ICA AB tecknade den 16 juni 2006 avtal om försäljning av samtliga aktier i ICA Meny AB och affären slutfördes den 19 september ICA Meny redovisas som avvecklad verksamhet i enlighet med IFRS 5. ICA Menys verksamhet och nettoresultat redovisas på separat rad i resultaträkningen, Resultat från avvecklad verksamhet. Att upprätta de finansiella rapporterna enligt IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen i resultatoch balansräkningen. Uppskattningar och antaganden är baserade på historiska erfarenheter och ett antal faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars tydligt framgår av andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE Delårsrapport för januari - mars presenteras den 7 maj Årsredovisningen publiceras på den 11 mars och i tryckt form den 3 april. Bokslutskommunikén har ej granskats av bolagets revisorer. Stockholm 20 februari 2008 Kenneth Bengtsson Koncernchef ICA AB Om ICA ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge och Baltikum. I gruppen ingår detaljhandelsbolagen ICA Sverige, ICA Norge och Rimi Baltic. ICA erbjuder också finansiella tjänster till de svenska kunderna genom ICA Banken. ICA AB är ett joint venture som ägs till 40 procent av Hakon Invest AB och till 60 procent av holländska Royal Ahold. Enligt aktieägaravtal har Royal Ahold och Hakon Invest ett gemensamt bestämmande inflytande i ICA AB. Genom Royal Ahold är ICA AB en del av ett internationellt detaljhandelsnät. Mer information finns på 7

8 KONCERNENS FINANSIELLA RAPPORTER Resultaträkning - koncernen oktober - december Helår MSEK Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Resultat från intresseföretags nettoresultat (Not 1) Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat från kvarvarande verksamheter Periodens resultat från avvecklad verksamhet a) (Not 2) Periodens resultat Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare Varav hänförligt till minoritetens andelsägare Nettoomsättning per segment - koncernen MSEK oktober - december Helår ICA Sverige ICA Norge Rimi Baltic b) ICA Banken ICA Koncerngemensamt Internförsäljning Nettoomsättning från kvarvarande verksamheter Nettoomsättning från avvecklad verksamhet a) Nettoomsättning totalt Rörelseresultat per segment - koncernen MSEK oktober - december Helår ICA Sverige ICA Norge Rimi Baltic b) ICA Banken ICA Koncerngemensamt Rörelseresultat från kvarvarande verksamheter Rörelseresultat från avvecklad verksamhet a) Rörelseresultat totalt a) Avser omsättning och resultat från ICA Meny. b) Under 2006 var Rimi Baltic ett 50-procent ägt joint venture. 8

9 KONCERNENS FINANSIELLA RAPPORTER (forts.) Balansräkning i sammandrag - koncernen MSEK Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skatt Summa anläggningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Likvida medel Tillgångar som innehas för försäljning Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Eventualförpliktelser (Not 3) Kassaflödesanalys i sammandrag - koncernen Helår Helår MSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferenser i likvida medel Likvida medel vid periodens slut Varav kassaflöde från avvecklad verksamhet a) - Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 0 Periodens kassaflöde från avvecklad verksamhet - -1 a) Avser kassaflöden från ICA Meny. 9

10 KONCERNENS FINANSIELLA RAPPORTER (forts.) Förändring av eget kapital koncernen MSEK Hänförligt till moderbolagets aktieägare Hänförligt till minoriteten Ingående eget kapital Förvärv av minoritet 1 1 Valutaomräkningsdifferens Periodens resultat Summa förmögenhetsförändringar exklusive transaktioner med bolagets ägare Utdelning Utgående eget kapital Förändring av eget kapital koncernen MSEK Hänförligt till moderbolagets aktieägare Hänförligt till minoriteten Ingående eget kapital Byte av redovisningsprincip IAS Byte av redovisningsprincip kortavgifter ICA Banken Ingående eget kapital efter införande av nya redovisningsprinciper Förvärv av minoritet Valutaomräkningsdifferens Omvärderingsreserv Periodens resultat Summa förmögenhetsförändringar exklusive transaktioner med bolagets ägare Utdelning Utgående eget kapital Not 1 Joint venture Rimi Baltic AB ICA AB och Kesko Livs Ab startade ett gemensamt joint venture Rimi Baltic AB i början av Bolaget ägdes till lika delar till den 18 december 2006 när ICA förvärvade Kesko Livs Abs aktier och blev ensamägare redovisas bolaget som dotterföretag, medan det under 2006 redovisades som joint venture. Netto Marknad AB ICA AB och Dansk Supermarket bildade Netto Marknad AB som ett joint venture ägt till lika delar under Bolaget drev lågpriskonceptet Netto i Sverige. I december 2006 tecknades en överenskommelse mellan ägarna om att ICA minskar sin ägarandel till 5 procent. Transaktionen godkändes av konkurrensmyndigheterna den 5 februari 2007 och affären slutfördes den 15 februari En del av uppgörelsen var att ICA tog över 21 butiker och två projekt i Mälardalsområdet per den 1 januari ICA har konverterat sju butiker till ICA-butiker under året. Fyra butiker och en tomt har sålts till Lidl. Övriga butiker har stängts. Den övertagna verksamheten konsolideras och ingår i ICA Sverige. Under 2006 redovisades Netto Marknad AB som ett joint venture. Not 2 Avvecklad verksamhet ICA AB tecknade den 16 juni 2006 avtal om försäljning av samtliga aktier i ICA Meny AB. Försäljningen godkändes av EU kommissionen under september och transaktionen genomfördes den 19 september ICA Meny redovisas som avvecklad verksamhet i enlighet med IFRS 5. ICA Menys verksamhet och nettoresultat från årets början redovisas på separat rad i resultaträkningen, Resultat från avvecklad verksamhet. Resultaträkningens jämförelsetal är omräknade. ICA MENY oktober - Helår december (MSEK) Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat före skatt från avvecklad verksamhet Skatt på årets resultat Periodens resultat från avvecklad verksamhet Reavinst från avvecklad verksamhet Resultat från avvecklad verksamhet, netto e. skatt Totalt Totalt 10

11 Not 3 Eventualförpliktelser Skatteverket har beslutat att inte godkänna ränteavdrag i ICA Finans AB, ett bolag inom ICA-koncernen, för ränta på skuld till det irländska dotterbolaget ICA Ahold Export Unltd, om närmare 1,8 miljarder SEK för perioden Skatteverkets krav uppgår till 716 MSEK (inklusive skattetillägg och ränta). Det irländska dotterbolagets verksamhet avvecklades ICA anser att gjorda avdrag har skett i enlighet med skattelagstiftningen. ICA bestrider både tillkommande skatt och skattetillägg och har överklagat besluten till Länsrätten. Skatteverket har även genomfört en skatterevision avseende den omstrukturering av finansverksamheten som ICAkoncernen genomförde i juli Skatteverket lämnade i juni en framställan till Länsrätten om att ICA ska vägras ränteavdrag om 1,7 miljarder SEK som har gjorts under ICA ansåg att gjorda avdrag har skett i enlighet med skattelagstiftningen och bestred Skatteverkets yrkande. I november återkallade Skatteverket sin framställan. MODERBOLAGETS FINANSIELLA RAPPORTER Resultaträkning - moderbolaget oktober - Helår december MSEK Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernföretag Övriga finansiella intäkter Nedskrivning av intresseföretag Övriga finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Balansräkning i sammandrag - moderbolaget MSEK Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skatt 6 6 Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Likvida medel 10 - Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter 5 5 Eventualförpliktelser

12 BILAGA Försäljningsutveckling i butikerna samt antal butiker Redovisningen nedan avser butikernas försäljning. I Sverige är de svenska handlarägda ICA-butikernas försäljning inkluderad. I Norge är franchisebutikernas försäljning inkluderad. Försäljningen i handlar- respektive franchiseägda butiker konsolideras inte i koncernen. Från och med den 1 januari 2007 rapporteras all försäljning exklusive moms. ICA-butikernas försäljning i Sverige Butiksförsäljning oktober - december 2007 januari - december 2007 MSEK Utveckling Utveckling MSEK Utveckling samtliga jämförbara samtliga Utveckling jämförbara Maxi ICA Stormarknad ,4% 4,4% ,2% 3,3% ICA Kvantum ,7% 6,1% ,3% 4,7% ICA Supermarket ,3% 5,8% ,6% 4,9% ICA Nära ,1% 5,5% ,7% 4,6% TOTAL ,9% 5,5% ,7% 4,5% Under året ökade försäljningsandelen av egna märkesvaror från 16,9 procent till 17,4 procent i Sverige. ICA- och Rimi-butikernas försäljning i Norge Butiksförsäljning oktober - december 2007 januari - december 2007 MNOK Utveckling Utveckling MNOK Utveckling samtliga jämförbara samtliga Utveckling jämförbara ICA Maxi 825 3,2% 0,1% ,9% 3,5% ICA Supermarked ,2% 2,6% ,4% 2,3% ICA Nær ,6% 3,8% ,3% 3,0% Rimi ,6% 4,7% ,3% 3,2% TOTAL ,1% 3,4% ,9% 3,0% Under året ökade försäljningsandelen av egna märkesvaror från 8,6 procent till 10,0 procent i Norge. Rimi Baltics försäljning i Baltikum Butiksförsäljning oktober - december 2007 januari - december 2007 MEUR Utveckling Utveckling MEUR Utveckling samtliga jämförbara samtliga Utveckling jämförbara Estland 99 8,4% 8,7% 364 5,3% 4,2% Lettland ,0% 20,3% ,9% 19,0% Litauen 70 20,8% 16,7% ,6% 17,9% TOTAL ,3% 15,7% ,3% 13,5% Under året ökade försäljningsandelen av egna märkesvaror från 3,0 procent till 5,2 procent i Baltikum. Antal ICA-butiker i Sverige, inklusive handlarägda butiker Butiksprofil December 2006 Nya Konverterade Stängda December 2007 Maxi ICA Stormarknad ICA Kvantum ICA Supermarket ICA Nära TOTAL Antal ICA- och Rimi-butiker i Norge, inklusive franchiseägda butiker Butiksprofil December 2006 Nya Konverterade Stängda December 2007 ICA Maxi ICA Supermarked ICA Nær Rimi TOTAL Antal butiker i Baltikum Land December 2006 Nya Konverterade Stängda December 2007 Estland Lettland Litauen TOTAL

13 ICA AB Org nr Svetsarvägen Solna Tfn nr Fax nr

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 juni 2008 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Stockholm 6 augusti 2008 Starkt förbättrade resultat i ICA Sverige och Rimi Baltic men förlust i ICA Norge

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport Stockholm 6 maj 2009 Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat för ICA-koncernen under första kvartalet Första kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006 ICA AB, Organisationsnummer 556582-1559 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006 Stark start på året för ICA-koncernen Stockholm 8 maj 2006 Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2011

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport första kvartalet 2011 Stockholm 4 maj 2011 Lägre rörelseresultat för ICA-koncernen i första kvartalet men stark återhämtning i Rimi Baltic Första

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ för perioden 1 januari 31 december 2006

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ för perioden 1 januari 31 december 2006 Bokslutskommuniké ICA AB 1 januari - 31 december 2006 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ för perioden 1 januari 31 december 2006 Stockholm 21 februari 2007 Starkt nettoresultat för ICA-koncernen 2006 trots svagt fjärde

Läs mer

Mkr 2015 2014 2015 2014

Mkr 2015 2014 2015 2014 Fjärde kvartalet Helår Mkr 20 20 20 20 Koncernen Nettoomsättning 26 489 23 180 101 221 87 174 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 889 1 423 6 191 5 819 Rörelseresultat (EBIT) exklusive engångsposter

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2010

Delårsrapport för januari juni 2010 Sida 1/17 Delårsrapport för januari juni 2010 1 januari 30 juni 2010 Koncernens intäkter uppgick till 1 331 MSEK (670). Det är en ökning med 99 procent jämfört med motsvarande period 2009. Ökningen förklaras

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2008

Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2008 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2008 ICAs delårsrapport Stockholm 5 november 2008 Tredje kvartalet visar fortsatt ökad försäljning men lägre rörelseresultat Tredje kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2005. VD Claes-Göran Sylvén

Bokslutskommuniké 2005. VD Claes-Göran Sylvén Bokslutskommuniké 2005 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet. Vi ska vara den naturliga partnern

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19 2009-02-18 Januari December 2009 1 januari 31 december Intäkterna ökade med 19 procent till 3 206 (2 691) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 30 procent till 325 (251) MSEK och rörelsemarginalen ökade till

Läs mer

Första kvartalet 2016

Första kvartalet 2016 216 Bra kvartal i hårdnande konkurrens 216 Händelser efter kvartalets utgång Den 2 april fastställde ICA Gruppens årsstämma styrelsens förslag om en utdelning till aktieägarna på 1, kronor per aktie Koncernens

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Ett positivt första kvartal för Teracom-koncernen där moderbolaget initierar ett effektiviseringsprogram för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Stabilt första

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT NIOMÅNADERSRAPPORT 2010 H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT 2009-12-01 -- 2010-08-31 NIO MÅNADER H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick under verksamhetsårets nio första månader till

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807 2007-08-21 1/10 Ballingslöv International AB (publ) Organisationsnummer 556556-2807 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent *) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten

Läs mer

Intäkterna ökade med 22 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar.

Intäkterna ökade med 22 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar. 2012-02-15 Januari December 2011 1 januari 31 december Intäkterna ökade med 25 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar. Före justering ökade intäkterna med 23 procent

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 Starkt andra kvartal rörelsemarginal på 10,9 procent Rörelsens intäkter för perioden ökade med 17,5 procent till 1 070,3 (911,2) Mkr Rörelseresultatet ökade med 7,2 procent

Läs mer

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och BE Q4 Delårsrapport BE Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Malmö 5 februari 2015 Fjärde KVARTALET 2014 Nettoomsättningen minskade med 3 procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 1 009

Läs mer

Bilaga till Delårsrapport januari-mars 2015: Omräkningar för 2014 efter omklassificering av Hygena

Bilaga till Delårsrapport januari-mars 2015: Omräkningar för 2014 efter omklassificering av Hygena Bilaga till Delårsrapport januari-mars 2015: Omräkningar för 2014 efter omklassificering av Hygena Koncernens resultaträkning i sammandrag efter omklassificiering Nettoomsättning 2 695 3 007 2 695 3 014

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008.

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 APRIL JUNI 2008 I SAMMANDRAG Intäkter 801 (830)

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2015

Bokslutskommuniké januari december 2015 Bokslutskommuniké januari december 215 Förändringsresan fortsätter Nettoomsättningen i fjärde kvartalet 215 uppgick till 128 (154) och rörelseresultatet uppgick till -2 (-4). Orderingången under fjärde

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 Positivt resultat på dämpad marknad Nettoomsättningen i andra kvartalet 215 uppgick till 112 (113) och rörelseresultatet uppgick till 3 (-6). Orderingången under andra kvartalet

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Q1 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 110 176 (102 456) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året.

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året. N O L ATO D E L Å R S R A P P O R T N I O M Å N A D E R 1 J A N U A R I 3 S E P T E M B E R 2 2, S I D 1 AV 7 NOLATO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT NIO MÅNADER JANUARI SEPTEMBER Nolato redovisar ett väsentligt

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2009

delårsrapport januari - mars 2009 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 608 (697) Mkr Rörelseresultat 22,8 (63,8) Mkr Resultat efter skatt 17,2 (43,3) Mkr Resultat per aktie 1,36 (3,44) kronor Orderingång 641

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Perioden januari december 2008 Nettoomsättningen kvarvarande verksamheter 925,7 (831,1) MSEK, +11 % Rörelseresultatet (EBIT) kvarvarande verksamheter 84,8 (81,3)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Golden Heights. 26 februari 2016

Golden Heights. 26 februari 2016 26 februari 2016 BOKSLUTSRAPPORT FÖR KALENDERÅRET Golden Heights AB ( Bolaget ) bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige under firmorna Guldfynd, Hallbergs Guld, Albrekts

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

30 sep 2012. Förändring. 30 sep 2013

30 sep 2012. Förändring. 30 sep 2013 Delårsrapport 1 april tember (6 månader) Nettoomsättningen uppgick till 3 734 (3 827). Rörelseresultatet ökade till 152 (93). Resultatet efter finansiella poster ökade till 122 (56). Resultatet efter skatt

Läs mer

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008 Delårsrapport Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni samt för perioden 1 april- 30 juni SOS Alarm i sammandrag Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Med anledning av de omfattande förändringarna i koncernstrukturen presenteras uppgifter rörande kvarvarande verksamhet exklusivt. Den efterföljande informationen avser

Läs mer

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014 Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 13 augusti Koncernchefens kommentarer Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 655 (633), vilket var en ökning med 22 eller 4% jämfört med

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q3 13 november 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q3 13 november 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Q3 13 november 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Fortsatt stark utveckling för ICA Gruppen Stark utveckling under Q3 Verksamheten fortsatte att utvecklas

Läs mer

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V.

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Delårsrapport januari mars 2015 Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Första kvartalet 2015 Nettoomsättningen ökade till 609 (552)

Läs mer

KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007

KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007 KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007 Nettoomsättningen ökade med 12 % till 820,6 Mkr (få 734,5). Resultat efter skatt ökade med 13 % till 55,2 Mkr (48,8). Resultat per aktie är 6:14 (5:42).

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av kommuniké januari - september 2013 Nettoomsättningen uppgick till 280 330 tkr (243 493 tkr) under perioden jan-sep EBITDA uppgick till 28 123 tkr (26 130

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Delårsrapport januari-mars 2014 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Sammanfattning av första kvartalet 2014 Nettoomsättningen ökade under perioden med 52 % och uppgick till 72,4 (47,6) miljoner kronor.

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 Nettomsättningen ökade med 2 % till 834,6 Mkr (få 820,6). Resultat efter skatt minskade med 20 % till 44,2 Mkr (55,2). Resultat per aktie är 4:92 (6:14) Rörelseresultatet

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april 3 september (6 månader)! Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25% till 69 (55).! Nettoomsättningen ökade med 4% till 1 89 (1

Läs mer

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50).

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50). G & L Beijer AB Bokslutskommuniké januari december 2010 Nettoomsättningen steg med sex procent till 5044,3 (4757,7). Rörelseresultatet ökade till 484,0 (280,1) inklusive realisationsvinst på 140 genom

Läs mer

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 Bokslutskommuniké Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 ApoPharm Holding AB (Apotek Hjärtat) org nr 556789-2988 1 (9) ApoPharm Holding AB (moderbolag för apotekskedjan

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 2006

Bokslutskommuniké Januari - december 2006 Bokslutskommuniké Januari december Väsentligt förbättrad lönsamhet Januari december Försäljningen ökade med 16% till 1 741,5 (1 504,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 103,6 (64,3) MSEK och rörelsemarginalen

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport januari - mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 127 307 tkr (131 928 tkr) under perioden jan-mar EBITDA uppgick till 8 503 tkr (12 487 tkr)

Läs mer

Biliakoncernen belastades under 2015 med avvecklingskostnader avseende den danska verksamheten, se sidan 9.

Biliakoncernen belastades under 2015 med avvecklingskostnader avseende den danska verksamheten, se sidan 9. Nettoomsättningen uppgick till 5 433 Mkr (4 715). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 185 Mkr (153). Periodens resultat för koncernen uppgick till 143 Mkr (23) och resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS SEPTEMBER Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt Rörelseresultatet under årets första kvartal är negativt, men som en effekt av genomförda strukturåtgärder väsentligt

Läs mer

Koncernen SOS Alarm i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2014

Koncernen SOS Alarm i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2014 SOS Alarms delårsrapport januari - mars Koncernen SOS Alarm i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

AQ Group AB (publ) Delårsrapport januari september 2014

AQ Group AB (publ) Delårsrapport januari september 2014 Västerås 201 4-10- 2 2 AQ Group AB (publ) Delårsrapport januari september 2014 Tredje kvartalet, juli - september 2014, i sammandrag Nettoomsättning 605 MSEK (614) Rörelseresultat 44 MSEK (57) Resultat

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 Tredje kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 6.902 Tkr och resultatet till 5.765 Tkr. Av resultatet utgörs cirka 3.300

Läs mer

Kraftig tillväxt för Nolato Medical

Kraftig tillväxt för Nolato Medical Nolato delårsrapport tre månader 2007, sid 1 av 11 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 2007 Kraftig tillväxt för Nolato Medical Första kvartalet 2007 i sammandrag Omsättningen uppgick till 560 (594)

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport 0 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 2007-08-15 Delårsrapport Listning vid First North och breddning av Bolagets produktportfölj. Bolagets aktie listas 16 april vid First North

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 213 12 februari 214 Per Strömberg, VD Merlin Poljak, tf CFO Strategiska prioriteringar ger effekt Fortsatt positiv utveckling under Q4 Nettoomsättningen ökade med 1,5%* EBIT exklusive

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Vid ordinarie bolagsstämma i april beslutades om namnändring. Denna är nu genomförd och ITAB Industri har blivit XANO Industri. Med anledning av de omfattande förändringarna

Läs mer

Swedol AB (publ) Delårsrapport januari september 2006

Swedol AB (publ) Delårsrapport januari september 2006 Försäljningen ökade med 35% till 355.5 Mkr (263.8 Mkr) Butiksförsäljningen ökade med 64% till 231.2 Mkr (141.3 Mkr) Rörelseresultatet ökade med 40% till 41.7 Mkr (29.8 Mkr) Vinsten per aktie efter skatt

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet.

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets försäljning ökade 3 procent i fast valuta jämfört med föregående år. Försäljningen för delårsperioden var 2 935 MSEK (3 042). Resultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 Från och med denna delårsrapport tillämpas kapitalandelsmetoden vid redovisning av intressebolag. Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 843,1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 243 (285) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 mars till 254 (221)

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2008 2007 2006 1) Nettoomsättning 1) m2 5 086 3 236 2 601 Kostnader för sålda varor och tjänster 669 368 285 Bruttoresultat 4 417 2 868 2 316 Försäljningskostnader

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Vindico Group AB (publ)

Vindico Group AB (publ) Sida 1 av 11 Vindico Group AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01 2016-03-31 Rapportperioden 2016-01-01 2016-03-31 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med Q1 2015 och uppgick till 1 640

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Juni 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 April - juni 213 Omsättningen ökade med 2 % till 33,8 MSEK (28,1). EBITDA uppgick till -,9 MSEK (-1,4). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 mars till 125 (254) kronor. * Industri- och handelsföretagens rörelseresultat uppgick till 36 (38)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA Januari -- september 2006 Nettoomsättningen uppgick till ksek 103 977 (98 525) och proforma till ksek 123 360. Rörelseresultatet uppgick till k SEK -2

Läs mer

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Innehåll Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

Tillägg 2013:1 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolag (publ) MTN-program

Tillägg 2013:1 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolag (publ) MTN-program Finansinspektionens dnr 13-13810 Tillägg :1 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolag (publ) MTN-program Tillägg till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) ( ICA Gruppen ) MTN-program,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER Samgående med StjärnaFyrkant och nedskrivning av goodwill SEPTEMBER Under årets fjärde kvartal förvärvades samtliga aktier i StjärnaFyrkant genom nytecknade aktier

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009 - Försäljningen under första kvartalet uppgick till 4,5 Mkr (11,2). Jämfört med fjärde kvartalet 2008 ökade försäljningen med 87 %. - Resultatet

Läs mer

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 PRESSMEDDELANDE 1 (12) Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 Koncernens omsättning steg med 21 procent till MSEK 492,7 (408,5). Resultatet före skatt förbättrades kraftigt under andra kvartalet

Läs mer

Generic Sweden AB (publ)

Generic Sweden AB (publ) Generic Sweden AB (publ) Första kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 44,5 MSEK (34,2 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 3,2 MSEK (1,8 MSEK). Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari september 2015

Delårsrapport januari september 2015 Delårsrapport januari september 215 Tydlig resultatförbättring Nettoomsättningen i tredje kvartalet 215 uppgick till 99 (12) och rörelseresultatet uppgick till 2 (2). Orderingången under tredje kvartalet

Läs mer

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent. Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2015 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Fortsatt

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning

Läs mer

Stabil inledning på året

Stabil inledning på året Q12016 Stabil inledning på året Nettoomsättningen ökade med 6,6 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året och uppgick till 1 967 mkr (1 846). Ökningen beror till största delen på föregående års

Läs mer

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet Sida 1 av 9 VD-ord Fortsatt förbättrad lönsamhet Omsättningen under det fjärde kvartalet 2015 ökade med 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 319 miljoner kronor. Rörelsemarginalen i det

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Online Brands Nordic AB (publ) Sammanfattning helåret 2014 Koncernen befann sig under drygt halva året i företagsrekonstruktion gällande moderbolaget och de

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008 - Försäljningen ökade med 33,5% till 11,2 Mkr (8,4) - Resultatet efter finansnetto ökade med 26,4% till 2,4 Mkr (1,9) - Vinsten per aktie efter skatt

Läs mer

Matse Holding AB (publ)

Matse Holding AB (publ) Matse Holding AB (publ) Bokslutskommuniké Fjärde kvartalet i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 62 790 ksek (42 496), en tillväxt på 48 procent Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar, EBITA,

Läs mer

Ticket gör rekordresultat med 37,3 MSEK, +88%

Ticket gör rekordresultat med 37,3 MSEK, +88% Ticket Travel Group Delårsrapport januari september Ticket gör rekordresultat med 37,3 MSEK, +88 Januari September Försäljning 3 865,7 (2 565,5) MSEK, +51, i lokal valuta +53 Nettoomsättning 392,9 (243,6)

Läs mer

Delårsrapport Almi Företagspartner

Delårsrapport Almi Företagspartner Delårsrapport Almi Företagspartner 1 januari - 31 mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Målet är att fler

Läs mer