Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2008"

Transkript

1 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2008

2 ICAs delårsrapport Stockholm 5 november 2008 Tredje kvartalet visar fortsatt ökad försäljning men lägre rörelseresultat Tredje kvartalet Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till MSEK (20 697), en ökning med 10,0 procent. Rörelseresultat exklusive reavinster från fastighetsförsäljningar för tredje kvartalet uppgick till 633 MSEK (736), en minskning med 14,0 procent. Rörelseresultat inklusive reavinster för tredje kvartalet uppgick till 683 MSEK (899), en minskning med 24,0 procent. Periodens resultat för tredje kvartalet uppgick till 550 MSEK (736), en minskning med 25,3 procent. Niomånadersperioden Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK (60 187), en ökning med 11,0 procent. Rörelseresultat exklusive reavinster från fastighetsförsäljningar för niomånadersperioden uppgick till MSEK (1 344), en ökning med 2,8 procent. Rörelseresultatet inklusive reavinster för niomånadersperioden uppgick till MSEK (1 840), en minskning med 13,0 procent. Periodens resultat för niomånadersperioden uppgick till MSEK (1 568), en minskning med 17,2 procent. Juli September Nyckeltal Januari - September Helår % % Nettoomsättning , , Rörelseresultat , , Rörelseresultat exklusive reavinst 1) , , Periodens resultat , , Balansomslutning Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelsemarginal, % 3,0 4,3 2,4 3,1 3,2 Rörelsemarginal exklusive reavinst 1) 2,8 3,6 2,1 2,2 2,4 Soliditet, % 32,1 31,4 32,4 Avkastning på eget kapital, % 2) 15,2 18,8 19,1 Avkastning på sysselsatt kapital, % 3) 12,8 12,0 13,8 1) Rörelseresultat exklusive reavinst från fastighetsförsäljningar samt nedskrivningar av anläggningstillgångar 2) Avkastning på eget kapital = Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital. ICA Bankens verksamhet är exkluderad ur både resultat- och balansräkning vid beräkningen. Avkastningen beräknas på rullande 12-månaders period. 3) Avkastning på sysselsatt kapital = Resultat efter finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. ICA Bankens verksamhet är exkluderad ur både resultat- och balansräkning vid beräkningen. Avkastningen beräknas på rullande 12-månaders period. 2

3 Koncernchefens kommentar I tider av finansiell turbulens fortsätter vi att vara uppmärksamma på förändringar i våra kunders och konkurrenters beteende. ICA Sverige har en solid bas och vi är nöjda med utvecklingen i Rimi Baltic och ICA Banken, dock är det mycket arbete kvar med de utmaningar vi står inför i ICA Norge. ICA har beslutat att införa en ny, mer decentraliserad, organisation. För att kunna möta de olika marknadernas förhållanden gäller det att skapa förutsättningar för att anpassa butiker och sortiment till kundernas olika behov i Sverige, Norge och de baltiska länderna. Den nya organisationen ska också leda till effektivare arbetsprocesser och ge möjlighet till kostnadssänkningar. Koncernens nettoomsättning ökade med 10 procent under tredje kvartalet. Rörelseresultatet exklusive reavinster uppgick till 633 MSEK vilket är en minskning med 14 procent jämfört med tredje kvartalet föregående år. Minskningen beror till största delen på ett lägre rörelseresultat i ICA Norge vilket främst beror på införandet av en ny prispositionering samt fortsatt högt svinn. Försämringen av ICA Norges resultat beror även på att de butiker som öppnade 2007 och 2008 ännu inte går med vinst. Den nya prisstrategin lades under våren och vi sänkte priset på varor. Turnaround-arbetet i ICA Norge fortsätter. Under kvartalet har vi genomfört organisatoriska förändringar för att ytterligare fokusera på de utmaningar vi står inför. I augusti utsågs Antonio Soares, tidigare vd för Rimi Baltic, till ny vd i ICA Norge. Dessutom har vi tillsatt en ny finansdirektör och en ny chef för butiksdriften. En omedelbar åtgärd det nya teamet vidtog var att utveckla ett nytt koncept för Rimi vilket redan har testats i två pilotbutiker med ett positivt utfall. Det nya konceptet kommer successivt att lanseras i fler Rimi-butiker. ICA Sveriges rörelseresultat förbättrades något under kvartalet tack vare ökad försäljning och en justerad kostnadsfördelning. Resultatet har dock belastats av ett lägre resultat för specialvaror. Även Rimi Baltics rörelseresultat var starkare tack vare ökad försäljning och förbättrad bruttomarginal. ICA Banken förbättrade sitt rörelseresultat under tredje kvartalet främst tack vare högre ränte- och provisionsnetto. Vi fortsätter att fokusera på vårt kvalitetsarbete med målet att ICA ska bli bäst på matkvalitet i Sverige. En viktig del är införandet av en gemensam kvalitetsstandard i samtliga ICA-butiker. ICAs förslag till kvalitetsstandard är under bearbetning i dialog med andra dagligvaruföretag och med Livsmedelsverket. I våras testade vi individuellt anpassade rabatterbjudanden till ICAs stamkunder i Östergötland med ett mycket positivt gensvar. I oktober genomförde vi rikslanseringen av dessa erbjudanden till våra stamkunder. Det är första gången ett företag kundanpassar sina erbjudanden i en sådan här stor omfattning. Koncernens nettoförsäljning ökade med 11 procent under niomånadersperioden. Rörelseresultatet exklusive reavinster från fastighetsförsäljningar uppgick till MSEK vilket är en ökning med 2,8 procent. Ökningen beror på det förbättrade rörelseresultatet i ICA Sverige, Rimi Baltic och ICA Banken, men tyngdes samtidigt av det försämrade rörelseresultatet i ICA Norge. Rörelseresultatet inklusive reavinster minskade med 13 procent. Viktiga händelser under tredje kvartalet I augusti utsågs Antonio Soares till ny vd för ICA Norge. Han kom senast från Rimi Baltic där han var vd. Samtidigt utsågs Edgar Sesemann till vice vd i Rimi Baltic tillika tillförordnad vd. Viktiga händelser efter tredje kvartalets utgång I samband med organisationsförändringarna som annonserats idag, har Anders Nyberg valt att lämna ICA och tjänsten som vice vd i ICA AB. Även ICA Sveriges vd Peder Larsson har valt att lämna ICA. I tillägg till rollen som vd och koncernchef för ICA AB, går Kenneth Bengtsson in som tillförordnad vd i ICA Sverige. Samtidigt har Mats Holgerson utsetts till COO för ICA AB. ICAs verksamhet för Non food blir ett eget dotterbolag i koncernen. För detta bolag har Björn Abild utsetts till ny vd. 3

4 Nettoomsättning och resultat Tredje kvartalet KONCERNEN Koncernens nettoomsättning under tredje kvartalet uppgick till MSEK (20 697), en ökning med 10,0 procent. Nettoomsättningen i fasta växelkurser ökade med 9,6 procent. Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 683 MSEK (899). I rörelseresultatet ingår realisationsvinster från fastighetsförsäljningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar om 50 MSEK (163). Rörelseresultatet exklusive dessa poster uppgick till 633 MSEK (736). Under tredje kvartalet förbättrades rörelseresultaten för ICA Sverige, Rimi Baltic och ICA Banken, medan rörelseresultaten försämrades i ICA Norge och för ICA koncerngemensamt. ICA SVERIGE ICA Sverige ökade nettoomsättningen med 9,4 procent. Rörelseresultatet uppgick till 754 MSEK (727). I rörelseresultatet ingår realisationsvinster från fastighetsförsäljningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar med 54 MSEK (36). Rörelseresultatet exklusive dessa poster uppgick till 700 MSEK (691). Förbättringen av rörelseresultatet beror på ökad försäljning samt på en justerad kostnadsfördelning vilket dock har belastats av ett sämre resultat för specialvaror. ICA NORGE Nettoomsättningen i ICA Norge ökade med 6,2 procent, i lokal valuta ökade den med 5,7 procent. Försäljningsökningen beror på att fler butiker nu konsolideras i ICA Norge samt på en högre försäljning i jämförbara butiker. Rörelseresultatet uppgick till 109 MSEK (120). I rörelseresultatet ingår realisationsvinster från fastighetsförsäljningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar med 4 MSEK (119). Rörelseresultatet exklusive dessa poster minskade till 105 MSEK (1). Rörelseresultatet har försämrats i samband med införandet av en ny prispositionering samt fortsatt högt svinn. Försämringen beror även på att de butiker som öppnade 2007 och 2008 ännu inte går med vinst. RIMI BALTIC Nettoomsättningen i Rimi Baltic ökade med 20,1 procent, i lokal valuta ökade den med 17,6 procent. Rörelseresultatet uppgick till 89 MSEK (36). I rörelseresultat ingår realisationsvinster från fastighetsförsäljningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar med 0 MSEK (8). Den ökade försäljningen och en bättre bruttomarginal har förbättrat rörelseresultatet. ICA BANKEN ICA Banken ökade intäkterna med 14,5 procent. Affärsvolymen har ökat med 3,2 (2,0) procent under tredje kvartalet. ICA Bankens rörelseresultat förbättrades till 33 MSEK (25). Resultatförbättringen beror på högre ränte- och provisionsnetto. ICA KONCERNGEMENSAMT Rörelseresultatet för ICA Koncerngemensamt uppgick till 84 ( 9). Det lägre resultatet beror främst på en justerad kostnadsfördelning inom koncernen. Effekten av ändringen är att rörelseresultaten i ICA Norge och ICA Sverige förbättrats samt att rörelseresultatet för ICA koncerngemensamt försämrats under tredje kvartalet. 4

5 Nettoomsättning och resultat Niomånadersperioden KONCERNEN Koncernens nettoomsättning under niomånadersperioden uppgick till MSEK (60 187), en ökning med 11,0 procent. Nettoomsättningen i fasta växelkurser ökade med 10,1 procent. Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK (1 840). I rörelseresultatet ingår realisationsvinster från fastighetsförsäljningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar om 221 MSEK (496). Rörelseresultatet exklusive dessa poster uppgick till MSEK (1 344). Under niomånadersperioden förbättrades rörelseresultaten för ICA Sverige, Rimi Baltic och ICA Banken, medan rörelseresultaten försämrades i ICA Norge och för ICA koncerngemensamt. ICA SVERIGE ICA Sverige ökade nettoomsättningen med 11,1 procent. Rörelseresultatet uppgick till MSEK (1 570). I rörelseresultatet ingår realisationsvinster från fastighetsförsäljningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar med 191 MSEK (191). Rörelseresultatet exklusive dessa poster ökade till MSEK (1 379). Rörelseresultatet har förbättrats på grund av ökad försäljning både i butiksförsäljningen och i partihandelsförsäljningen samt en förbättrad bruttomarginal som delvis beror på en höjning av avgiften för logistiktjänster till ICA-handlarna som gjordes i augusti Rörelseresultatet har dock belastats av ett sämre resultat för specialvaror. ICA NORGE Nettoomsättningen i ICA Norge ökade med 7,1 procent, i lokal valuta ökade den med 4,2 procent. Försäljningsökningen beror på att fler butiker nu konsolideras i ICA Norge samt på en högre försäljning i jämförbara butiker. Rörelseresultatet uppgick till 311 MSEK (242). I rörelseresultatet ingår realisationsvinster från fastighetsförsäljningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar med 30 MSEK (304). Rörelseresultatet exklusive dessa poster minskade till 341 MSEK ( 62). Rörelseresultatet har försämrats i samband med införandet av en ny prispositionering samt fortsatt högt svinn. Försämringen beror även på att de butiker som öppnade 2007 och 2008 ännu inte går med vinst. RIMI BALTIC Nettoomsättningen i Rimi Baltic ökade med 18,1 procent, i lokal valuta ökade den med 16,0 procent. Rörelseresultatet uppgick till 161 MSEK (29). I rörelseresultat ingår realisationsvinster från fastighetsförsäljningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar med 0 MSEK (1). Den ökade försäljningen och en bättre bruttomarginal har förbättrat rörelseresultatet. ICA BANKEN ICA Banken ökade intäkterna med 10,9 procent. Affärsvolymen har ökat med 11,1 procent jämfört med den 30 september 2007 och med 7,3 procent sedan årets början. ICA Bankens rörelseresultat förbättrades till 79 MSEK (59). Resultatförbättringen beror på högre provisionsintäkter och på bättre räntenetto. Andra kvartalet innehöll även en engångsintäkt om 17 MSEK från försäljning av aktier i Master Card samt ökade IT-kostnader om 15 MSEK. I rörelseresultatet ingår även kostnad för framtagande och utbyte av nya betalkort. ICA KONCERNGEMENSAMT Rörelseresultatet för ICA Koncerngemensamt uppgick till 225 ( 60). Det lägre resultatet beror främst på kostnaden på grund av justerad kostnadsfördelning inom koncernen, en engångsbonus till de anställda i Sverige samt på grund av ökade pensionskostnader. 5

6 FINANSIELL STÄLLNING Koncernens balansomslutning har ökat med MSEK till jämfört med den 31 december Kassaflödet från den löpande verksamheten under niomånadersperioden uppgick till MSEK (2 516). Förbättringen beror på ett förbättrat rörelsekapital, framförallt lägre kundfordringar, samt ökad inlåning i ICA Banken. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till MSEK (102). Förändringen jämfört med samma period föregående år beror på att det gjorts färre fastighetsförsäljningar i år. Som ett resultat av detta uppgick kassaflödet från finansieringsverksamheten till 904 MSEK ( 2 059). Koncernens likvida medel per den 30 september 2008 var MSEK (4 360 MSEK vid årets ingång). Soliditeten uppgick till 32,1 procent (32,4 procent vid årets ingång). Koncernens nettoskuld exklusive ICA Banken per den 30 september 2008 var MSEK (2 344 MSEK vid årets ingång). INVESTERINGAR Investeringarna under niomånadersperioden uppgick till MSEK (2 145) och fördelas enligt tabellen nedan. Tre investeringar överstiger 50 MSEK, Maxi Kristiansand i Norge, Rimi Hypermarket Kurzemes och Rimi Supermarket Milgravis i Lettland. Investeringar Juli September Januari - September Helår Butiker Distribution Förvaltningsfastigheter Immateriella anläggningstillgångar Övrigt TOTAL PERSONAL Koncernen hade i medeltal anställda (19 945) under niomånadersperioden. MODERBOLAGET Moderbolagets nettoomsättning under niomånadersperioden uppgick till 670 MSEK (649) och resultatet efter finansiella poster till 740 MSEK (839). Investeringarna under perioden uppgick till 36 MSEK (63). Kassa, bank och kortfristiga placeringar uppgick till 5 MSEK (5). TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Det finns inga transaktioner mellan ICA och närstående som väsentligen påverkat företagets ställning och resultat. REDOVISNINGSPRINCIPER Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder tillämpas som i senaste årsredovisningen. Läsare av delårsrapporten förutsätts ha tillgång till den senaste årsredovisningen. Delårsrapporten innehåller främst information om händelser och förändringar som inträffat sedan den senaste årsredovisningen avlämnades och som är av väsentlig betydelse för att förstå förändringarna i koncernens finansiella ställning och resultat. Under perioden har inga nya standarder eller uttalanden från IASB och IFRIC trätt ikraft som har någon påverkan på ICAs finansiella rapporter. Att upprätta de finansiella rapporterna enligt IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen i resultat- och balansräkningen. Uppskattningar och antaganden är baserade på historiska erfarenheter och ett antal faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars tydligt framgår av andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. 6

7 KOMMANDE RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN Bokslutskommuniké för januari december 2008 presenteras den 18 februari Delårsrapport för januari mars 2009 presenteras den 6 maj Delårsrapport för januari juni 2009 presenteras den 19 augusti Delårsrapport för januari september 2009 presenteras den 4 november Stockholm 5 november 2008 Kenneth Bengtsson Koncernchef ICA AB REVISORS RAPPORT AVSEENDE ÖVERSIKTLIG GRANSKNING Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för ICA AB för perioden 1 januari 2008 till 30 september Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. Stockholm den 5 november 2008 Deloitte AB Jan Berntsson Auktoriserad revisor Om ICA ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge och Baltikum. I gruppen ingår handelsbolagen ICA Sverige, ICA Norge och Rimi Baltic. ICA erbjuder också finansiella tjänster till de svenska kunderna genom ICA Banken. ICA AB är ett joint venture som ägs till 40 procent av Hakon Invest AB och till 60 procent av holländska Royal Ahold. Enligt aktieägaravtal har Royal Ahold och Hakon Invest ett gemensamt bestämmande inflytande i ICA AB. Genom Royal Ahold är ICA AB en del av ett internationellt detaljhandelsnät. Mer information finns på 7

8 Finansiella rapporter, koncernen Juli September Resultaträkning - koncernen Januari - September Helår MSEK Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Resultat från intresseföretags nettoresultat Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare Varav hänförligt till minoritetens andelsägare Nettoomsättning per segment - koncernen Juli September Januari - September Helår MSEK ICA Sverige ICA Norge Rimi Baltic ICA Banken ICA Koncerngemensamt Internförsäljning Nettoomsättning Rörelseresultat per segment - koncernen Juli September Januari - September Helår MSEK ICA Sverige ICA Norge Rimi Baltic ICA Banken ICA Koncerngemensamt Rörelseresultat totalt

9 Finansiella rapporter, koncernen (forts.) Balansräkning i sammandrag - koncernen MSEK Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skatt Summa anläggningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Likvida medel Tillgångar som innehas för försäljning Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Eventualförpliktelser Kassaflödesanalys i sammandrag - koncernen Januari - September Januari - September Helår MSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital, exklusive betald Betald k skatt Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferenser i likvida medel Likvida medel vid periodens slut

10 Finansiella rapporter, koncernen (forts.) Förändring av eget kapital koncernen MSEK Hänförligt till moderbolagets aktieägare Hänförligt till minoriteten Ingående eget kapital Valutaomräkningsdifferens Periodens resultat Summa förmögenhetsförändringar exklusive transaktioner med bolagets ägare Utdelning Utgående eget kapital Totalt Förändring av eget kapital koncernen Hänförligt till Hänförligt till Totalt MSEK moderbolagets aktieägare minoriteten Ingående eget kapital Förvärv av minoritet 2 2 Valutaomräkningsdifferens Periodens resultat Summa förmögenhetsförändringar exklusive transaktioner med bolagets ägare Utdelning Utgående eget kapital

11 Finansiella rapporter, moderbolaget Resultaträkning - moderbolaget Juli September Januari - September MSEK Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernföretag Övriga finansiella intäkter Övriga finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Helår Balansräkning i sammandrag - moderbolaget MSEK Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skatt Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Eventualförpliktelser

12 Bilaga - ICA- och Rimi-butikernas försäljningsutveckling Redovisningen nedan avser butikernas försäljning. I Sverige är de svenska handlarägda ICA-butikernas försäljning inkluderad. I Norge är franchisebutikernas försäljning inkluderad. Försäljningen i handlar- respektive franchiseägda butiker konsolideras inte i koncernen. De tal som anges nedan i procent avser utvecklingen jämfört med samma period föregående år. ICA-butikernas försäljning i Sverige Butiksförsäljning Juli - September 2008 Januari - September 2008 exkl moms MSEK Utveckling Utveckling Utveckling Utveckling MSEK samtliga, % jämförbara, % samtliga, % jämförbara, % Maxi ICA Stormarknad ,9 4, ,0 6,0 ICA Kvantum ,8 3, ,2 5,0 ICA Supermarket ,6 5, ,1 5,9 ICA Nära ,8 6, ,6 6,6 TOTAL ,6 4, ,3 5,8 Under niomånadersperioden ökade försäljningsandelen av egna märkesvaror 18,3 (17,4) procent i Sverige. ICA-butikernas försäljning i Norge Butiksförsäljning Juli - September 2008 Januari - September 2008 exkl moms MNOK Utveckling Utveckling Utveckling Utveckling MNOK samtliga, % jämförbara, % samtliga, % jämförbara, % ICA Maxi 715 6,9 0, ,9-1,5 ICA Supermarked ,2-1, ,9-0,6 ICA Nær ,5 4, ,1 3,2 Rimi ,2 7, ,9 4,5 TOTAL ,8 3, ,2 2,2 Under niomånadersperioden minskade försäljningsandelen av egna märkesvaror till 9,5 procent (10,1) i Norge. ICA-butikernas försäljning i Baltikum Butiksförsäljning Juli - September 2008 Januari - September 2008 exkl moms MEUR Utveckling Utveckling Utveckling Utveckling MEUR samtliga, % jämförbara, % samtliga, % jämförbara, % Estland ,7 8, ,5 7,4 Lettland ,5 19, ,3 18,2 Litauen 69 15,0 9, ,8 9,0 TOTAL ,6 13, ,0 12,8 Under niomånadersperioden ökade försäljningsandelen av egna märkesvaror till 6,8 procent (5,0) i Baltikum. Antal ICA-butiker i Sverige, inklusive handlarägda butiker Profil December 2007 Nya Konverterade Stängda September 2008 Maxi ICA Stormarknad ICA Kvantum ICA Supermarket ICA Nära TOTAL Antal ICA- och Rimi-butiker i Norge, inklusive franchiseägda butiker Profil December 2007 Nya Konverterade Stängda September 2008 ICA Maxi ICA Supermarked ICA Nær Rimi TOTAL Antal butiker i Baltikum Land December 2007 Nya Konverterade Stängda September 2008 Estland Lettland Litauen TOTAL

13 ICA AB Org nr Svetsarvägen Solna Tfn nr Fax nr

Delårsrapport första kvartalet 2015 Bra inledning på 2015 ny struktur på plats

Delårsrapport första kvartalet 2015 Bra inledning på 2015 ny struktur på plats Delårsrapport första kvartalet 215 Bra inledning på 215 ny struktur på plats i sammandrag Koncernens nettoomsättning uppgick till 23 673 (19 755). Exklusive effekten från förvärvet av Apotek Hjärtat var

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars Bra start på året för ICA Gruppen I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slutfördes.

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2012

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2012 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2012 Andra kvartalet 1 april 30 juni 2012 Perioden 1 januari 30 juni 2012 Koncernens nettoomsättning uppgick till 662 (589). Koncernens nettoomsättning uppgick

Läs mer

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21 Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21 Januari-september Omsättningen sjönk med 6,7 % och uppgick till 1 215,0 (1 302,0 ). Rörelseresultatet uppgick till -81,8 (-31,7 ), varav poster av engångskaraktär

Läs mer

Ökad omsättning och vinst

Ökad omsättning och vinst BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 Ökad omsättning och vinst 1 JULI 30 SEPTEMBER 2012 Koncernens nettoomsättning ökade med 4 pro cent till 166,8 MSEK (160,2), exklusive valuta effekter

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2012

Delårsrapport januari - september 2012 Delårsrapport januari - september Delårsrapport januari - september JULI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG JANUARI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG Intäkter 1 117 (1 25) Intäkter 3 353 (2 985) EBITDA 257 (251) EBITDA 61

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2012

Delårsrapport januari-september 2012 AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) Delårsrapport januari-september Händelser under delårsperioden januari-september Omsättningen ökade med 45% för perioden januari till september jämfört

Läs mer

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige.

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige. Perioden juli-september Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamheter exklusive Dedicare Assistans AB som avyttrades den 10 juli 2014. Intäkterna uppgick till 144,8

Läs mer

1 januari 2014 31 mars 2014

1 januari 2014 31 mars 2014 7 maj 2014 Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2014 FORTSATT TILLVÄXT TROTS OVISS MARKNADSSITUATION Nettoomsättningen ökade med 7,3 % till 501,1 MSEK (467,0 MSEK), 22,9 % i rubel

Läs mer

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16)

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16) Knowit AB Delårsrapport Januari September 2012 Nettoomsättningenn ökade till 1 410,3 (11 337,6) MSEK Rörelseresultatet ( EBITA) uppgick till 108,2 (137, 7) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 56,0

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2006

Delårsrapport januari - september 2006 delårsrapport Delårsrapport januari - september Börsnotering planeras under Nettoomsättningen ökade med 25% till 5 457 MSEK (4 36) Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 77% till 685 MSEK (386) Resultat efter

Läs mer

Stark försäljnings- och vinstökning

Stark försäljnings- och vinstökning 1 Stark försäljnings- och vinstökning 18 juli 2014 nr 10/14 Kvartalets försäljning ökade med 14%, varav 2% organisk tillväxt och uppgick till 13 964 MSEK (12 239). Stark tillväxt i APAC samt god tillväxt

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2009

Delårsrapport januari - juni 2009 Delårsrapport januari - juni 2009 Med stort ansvar och egna resurser erbjuder ICM Kungsholms ett heltäckande sortiment av högkvalitativa flyttjänster till kunder som värderar trygghet och bekvämlighet.

Läs mer

Stark tillväxt med hög marginal

Stark tillväxt med hög marginal lindab fjärde kvartalet och helåret Stark tillväxt med hög marginal Fjärde kvartalet Nettoomsättningen ökade med 15% till 2 485 MSEK (2 152) Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 31% till 37 MSEK (282), exklusive

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Substansvärdet enligt IFRS var MSEK 2 263 (3 290) vid periodens slut och SEK 39.93 per aktie (58,06) Periodens resultat uppgick till MSEK 547 (-113) och SEK 9.66 per

Läs mer

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 KVARVARANDE VERKSAMHET Första kvartalet januari - mars 2013 Nettointäkterna uppgick till 47,6 (43,0) miljoner kronor Rörelseresultatet uppgick till 3,1 (5,0) miljoner

Läs mer

Nordens ledande mäklare

Nordens ledande mäklare Delårsrapport januari-juni 2009 Nordens ledande mäklare Januari-juni 2009 Rörelseintäkterna minskade med 7 procent till 343,1 MSEK (368,8 MSEK) Resultatet efter skatt ökade med 6 procent till 70,9 MSEK

Läs mer

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 Nettoomsättningen uppgick till 9 306 (8 959) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 247 (165) MSEK. Periodens resultat uppgick till 184 (123) MSEK. Kassaflödet

Läs mer

SKF Halvårsrapport 2010

SKF Halvårsrapport 2010 SKF Halvårsrapport Tom Johnstone, vd och koncernchef: Vår försäljning utvecklades positivt under kvartalet, främst på grund av en stark fordonsverksamhet och en förbättring av industriverksamheten. Den

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Q1 FÖRSTA KVARTALET 1 SEPTEMBER 2014 30 NOVEMBER 2014 Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Första kvartalet 20 i sammandrag Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 13 procent under kvartalet

Läs mer

RÖRELSERESULTATET UPP 12 %

RÖRELSERESULTATET UPP 12 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2012 RÖRELSERESULTATET UPP 12 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2012 Nettoomsättning 278,8 Mkr (265,7) Resultat efter finansnetto 34,6 Mkr (30,2) Rörelsemarginal

Läs mer

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48).

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48). PROBI AB DELÅRSRAPPORT 211-1 - 1-211 - 6-3 FORTSATT HÖG TILLVÄXT RESULTATFÖRBÄTTRING OCH KRAFTIG ANDRAA KVARTALET 211 NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 24, MSEK (16,). RÖRELSERESULTATET uppgick till 6,3 MSEK

Läs mer

Delårsrapport. Marginalen AB

Delårsrapport. Marginalen AB Delårsrapport för Marginalen AB januari-augusti 2010 Delårsrapport januari - augusti 2010 VD har ordet Marginalen Bank bildas Finans AB Marginalen fick sin ansökan om bankoktroj beviljad av Finansinspektionen

Läs mer

KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT

KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2011 Resultat per aktie ökade med 14 procent

Läs mer

Förbättrat resultat och stärkta marginaler

Förbättrat resultat och stärkta marginaler 8 april 2014 Förbättrat resultat och stärkta marginaler Andra kvartalet (dec-feb) Halvåret () Förändring Förändring Nettoomsättning, MSEK 1 114 1 148-34 2 357 2 393-36 Rörelseresultat exklusive engångsposter,

Läs mer

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 1 januari 30 september INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Effekterna av Intellectas strategi syns allt tydligare Nettoomsättning och byråintäkter ökade mer än

Läs mer

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år)

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Delårsrapport juli - september 2014 Q3 2014 Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 23 725 tkr (18 858 tkr) vilket motsvarar en ökning med 25,8 procent.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 Ännu ett bra kvartal för DistIT-koncernen Ökning av nettoomsättning med 14,7 %, 353,5 MSEK jämfört med 308,2 MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick

Läs mer