Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014"

Transkript

1 Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 13 augusti

2 Koncernchefens kommentarer Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 655 (633), vilket var en ökning med 22 eller 4% jämfört med föregående år. Detta förklaras av en fortsatt positiv försäljningsutveckling på den svenska samt de centraleuropeiska marknaderna men även Nordamerika har visat en positiv utveckling efter köldperioden i januari och februari. Marknadsutvecklingen för Finland respektive Ryssland har däremot varit fortsatt svag under det andra kvartalet i år. Rörelseresultatet före avskrivningar och engångsposter (justerad EBITDA) uppgick till 65 (65) eller 9,9% (10,3) under kvartal 2. Nettoomsättningen för koncernen under kvartal 2 var bättre än samma period föregående år på grund av en högre nettoomsättning på parkett och övriga trägolv som ökade med 2%. Plast, laminat och klinkers hade en mycket god utveckling och ökade med 17% medan övrigt, framförallt golvtillbehör, ökade med 18% under årets andra kvartal. Av marknaderna utvecklades region Nordic fortsatt positivt med en stark försäljningstillväxt i framförallt Sverige på 16%. Flera av Kährs marknader i Centraleuropa och Nordamerika samt även Spanien och Kina visade på en god försäljningstillväxt under årets andra kvartal. I Finland och Ryssland hade vi en fortsatt svag utveckling som framförallt påverkades negativt av en avvaktande projektmarknad. Bruttomarginalen minskade från 34,8% till 34,2% vilket förklaras av en förändrad produktmix på framförallt parkettsortimentet och en högre omsättningsandel till projekt. Dessutom har en större andel trögrörliga och utgående produkter sålts ut från våra varulager. De fasta kostnaderna hålls fortsatt på en återhållsam nivå och under andra kvartalet var dessa 1% lägre än samma period. Rörelseresultat före avskrivningar och engångsposter (justerad EBITDA) var 65 eller 9,9% jämfört med 65 eller 10,3% för samma period föregående år. Bolaget har inte tagit några omstruktureringskostnader under, att jämföras med 5 under första halvåret. Mycket aktiviteter pågår just nu i bolaget och till hösten kommer vi att lansera ett antal nya produkter inom både parkett- och resilientsortimenten. Från den nya designlinjen i Nybro kommer en ny kollektion av högdesignade 1-stavsgolv att lanseras, Småland Collection, och från den finska fabriken i Ikaalinen lanseras det nya homogena PVC-fria golvet där vi ser ett stort intresse från projektmarknaden. Under kvartal 2, har 260 återbetalats på aktieägarlånen till Nanna II S.C.A. i Luxemburg. Efter balansdagen, i början på juli, har ytterligare 90 MSEK återbetalats på dessa lån enligt överenskommelsen i samband med tap issuen för Kährs obligationslån i mars. Kährs har i juni också tecknat en checkräkningskredit på 100 med Swedbank och den tidigare kommunicerade refinansieringen av verksamheten är därmed genomförd. Christer Persson Vd och Koncernchef 2 (18)

3 Finansiella kommentarer i korthet och nyckeltal I Kährs Holding AB:s koncernredovisning ingår underkoncernerna AB Gustaf Kähr, Karelia-Upofloor Oy samt Oak Norge AS. Andra kvartalet i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 655 (633), en ökning med 22 eller 4% jämfört med föregående år. Rörelseresultat före avskrivningar och engångsposter (justerad EBITDA) i kvartalet uppgick till 65 (65) eller 9,9% (10,3). Rörelseresultat före engångsposter (justerad EBIT) i kvartal 2 uppgick till 41 (38) eller 6,3% (6,0). Periodens resultat för koncernen uppgick till 10 (-8) under det andra kvartalet. Orsaken till det förbättrade resultatet var en högre EBIT och lägre finansiella kostnader (inklusive FX). Nettoskulden i bolaget uppgår per 30 juni till 739 inklusive finansiell leasing på 117. Den 2 april återbetalade koncernen totalt 260 av utestående aktieägarlån till Nanna II S.C.A. i Luxemburg. Kährs har under kvartal 2 tecknat en checkräkningskredit på 100 med Swedbank. Händelser efter periodens utgång I början av juli återbetalade koncernen ytterligare 90 av utestående aktieägarlån till Nanna II S.C.A. i Luxemburg. jul - jun Nettoomsättning Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Rörelseresultat före avskrivningar och engångsposter (justerad EBITDA) Rörelseresultat före engångsposter (justerad EBIT) Rörelseresultat (EBIT) Periodens resultat Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), % 9,9% 9,6% 9,0% 8,7% 6,4% 6,6% Rörelseresultat före avskrivningar och engångsposter (justerad EBITDA), % 9,9% 10,3% 9,0% 9,1% 9,3% 9,3% Rörelseresultat före engångsposter (justerad EBIT), % 6,3% 6,0% 5,5% 4,7% 5,3% 5,7% Rörelseresultat (EBIT), % 6,3% 5,4% 5,5% 4,3% 2,4% 3,0% 3 (18)

4 Kährs, andra kvartalet och perioden januari till juni I Kährs Holding AB:s koncernredovisning ingår underkoncernerna AB Gustaf Kähr, Karelia-Upofloor Oy samt Oak Norge AS. Nettoomsättning Andra kvartalet Total nettoomsättning för koncernen uppgick till 655 (633), en ökning med 4% jämfört med. Finansiella nettokostnader Andra kvartalet De finansiella nettokostnaderna var -28 (-42) under kvartal 2. Januari-juni Nettoomsättningen för koncernen under perioden januari till juni uppgick till (1 246), en ökning med 5% jämfört med. Januari-juni De finansiella nettokostnaderna var -52 (-52) under årets första sex månader. Rörelseresultat Andra kvartalet Rörelseresultatet (EBIT) under det andra kvartalet uppgick till 41 (34), en förbättring med drygt 20%. Rörelseresultat före engångsposter (justerad EBIT) uppgick till 41 (38) eller 6,3% (6,0%) och rörelseresultatet före avskrivningar och engångsposter (justerad EBITDA) uppgick till 65 (65) eller 9,9% (10,3). Periodens resultat var 10 (-8) och förändringen förklaras av en högre EBIT och lägre finansiella kostnader (inklusive FX). Koncernens totala avskrivningar på anläggningstillgångar i kvartal 2 uppgick till 23 (21) och bolaget har inte haft några kostnader för omstruktureringar under det andra kvartalet. Januari-juni Rörelseresultatet (EBIT) för perioden januari till juni uppgick till 71 (54), en förbättring med 31%. Rörelseresultat före engångsposter (justerad EBIT) uppgick till 71 (59) eller 5,5% (4,7%) och rörelseresultatet före avskrivningar och engångsposter (justerad EBITDA) uppgick till 117 (113) eller 9,0% (9,1). Periodens resultat var 15 (2) och förändringen förklaras av en högre EBIT och lägre finansiella kostnader (inklusive FX). Avskrivningar på anläggningstillgångar för koncernen under januari-juni uppgick till 45 (52) och Kährs har inte haft några kostnader för omstruktureringar under. 4 (18) Kassaflöde och Investeringar Andra kvartalet Det operativa kassaflödet från den löpande verksamheten var 31 (-3). Resultatförbättringen mot föregående år påverkade det operativa kassaflödet positivt men samtidigt ökade nettorörelsekapitalet med 23 i kvartalet. Denna ökning var relaterad till mer bundet kapital i en uppbyggnad av varulager inför sommarstängningen av fabriken i Nybro under tre veckor. Nettorörelsekapitalet är ändå 8 lägre per 30 juni än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Investeringarna i kvartalet uppgick till 26, att jämföras med 30 under kvartal 2,. Den större delen av investeringarna sker vid koncernens största produktionsanläggning i Nybro, Sverige. Januari-juni Det operativa kassaflödet från den löpande verksamheten hittills i år var -42 (-45). Resultatförbättringen mot föregående år påverkade det operativa kassaflödet positivt. Samtidigt ökade nettorörelsekapitalet med 134 under första halvåret. Denna ökning var relaterad till ett ökat varulager enligt ovan samt högre kundfordringar på grund av normala säsongsvariationer i koncernens försäljning. Investeringarna under perioden januari till juni uppgick till 63, att jämföras med 42 under samma period.

5 Finansiell ställning Totala tillgångar i koncernen uppgick till per 30 juni (2 164 per 31 december ) och soliditeten var 20% exklusive aktieägarlånen från Nanna II S.C.A. (19% per 31 december ). Koncernens nettoskuld inklusive finansiell leasing uppgick till 739 per 30 juni, att jämföras med 376 per 31 december. Detta förklaras framförallt av en förändrad finansieringsstruktur där internlån till Nanna II S.C.A. i Luxemburg har ersatts av ökad externfinansiering genom Kährs obligationslån. Koncernens nettoskuld exklusive finansiell leasing uppgick till 622 per 30 juni, att jämföras med 255 per december. Nettoskulden exklusive finansiell leasing i förhållande till justerad EBITDA var per den 30 juni 2,7x och räntetäckningsgraden var 4.2x. Likvida medel i koncernen per den 30 juni var 82 jämfört med 236 per 31 december, dvs en minskning med 154 under det första halvåret. Koncernen utnyttjar per den 30 juni inget av den checkräkningskredit om 100 som avtalats med Swedbank. Medarbetare Antalet anställda i koncernen per 30 juni var vilket är en ökning med 51 anställda sedan årsskiftet. Anställda utanför Sverige uppgick den 30 juni till 826 vilket är en ökning med 44 personer från 782 anställda per den 31 december. Denna ökning avser i huvudsak kollektivarbetare i Polen och Ryssland. 5 (18)

6 Nettoomsättning och resultat i korthet Nettoomsättning Koncernens nettoomsättning under kvartal 2, uppgick till 655 (633), en ökning med 22 eller 4%. Samtliga produktsegment hade en positiv försäljningsutveckling jämfört med föregående år. Parkett och övriga trägolv ökade med 2%, plastgolv, laminat och klinkers ökade med 17% och även övrigt, i huvudsak golvtillbehör, ökade med 18% jämfört med samma period. Region Finland/Baltikum och region Ryssland/CIS visade en fortsatt negativ försäljningsutveckling under andra kvartalet på -11% respektive -12%. En generellt sett svag projektmarknad förklarar denna negativa utveckling. Nettoomsättning per produktgrupp Trägolvsförsäljningen fortsatte att visa en blandad utveckling i säljregionerna under det andra kvartalet. Försäljningen av parkett och övriga trägolv ökade med 8 eller 2% jämfört med samma period föregående år till 559. Försäljningen av plastgolv, laminat och klinkers uppgick till 70 i kvartalet och detta innebar en ökning med 17% jämfört med samma period. Nettoomsättningen för övrig verksamhet, inklusive golvtillbehör, ökade med över 18% i andra kvartalet till 26. Nettoomsättning per region Koncernen har haft en fortsatt god försäljningsutveckling i region Nordic under det andra kvartalet där ökningen mot samma period var 7%. Denna ökade försäljning drivs framförallt av en positiv utveckling för parkett i Sverige, +14%, men dessutom av en gynnsam utveckling för plastgolv på den svenska och norska marknaden. Även regionerna Centraleuropa, Americas samt region Övriga Marknader utvecklades positivt med en försäljningstillväxt på 14%, 17% respektive 32% under det andra kvartalet. I Centraleuropa ser vi en förbättrad utveckling på flertalet marknader medan den ökade försäljningen i övriga marknader kommer från framförallt Spanien och Kina. I region Americas påverkades försäljningen positivt inom både trägolv och resilient sortimentet. Vi ser en fortsatt förbättrad marknad i USA där Kährs växte med 18% under kvartal 2. Rörelseresultat (justerad EBITDA och EBIT) Rörelseresultat före avskrivningar och engångsposter (justerad EBITDA) uppgick i andra kvartalet till 65 (65) eller 9,9% (10,3). Inga omstruktureringskostnader har påverkat resultatet under. Rörelseresultatet (EBIT) under årets andra kvartal var 41 (34). Fördelningen av koncernens EBIT per produktgrupp framgår av tabeller på sidan 7. 6 (18)

7 Segmentutveckling Parkett och övriga trägolv jul - jun Segmentets intäkter Externa kunder Rörelseresultat före engångsposter (just. EBIT) Rörelseresultat före engångsposter 6,3% 5,6% 5,1% 4,3% 5,0% 5,4% (just. EBIT), % Rörelseresultat (EBIT) Rörelseresultat (EBIT), % 6,3% 4,9% 5,1% 3,8% 1,8% 2,5% Plast, laminat och klinkers jul - jun Segmentets intäkter Externa kunder Rörelseresultat före engångsposter (just. EBIT) Rörelseresultat före engångsposter (just. EBIT), % 5,7% 8,3% 7,2% 8,0% 8,1% 7,7% Rörelseresultat (EBIT) Rörelseresultat (EBIT), % 5,7% 8,3% 7,2% 8,0% 7,3% 6,9% Övrigt jul - jun Segmentets intäkter Externa kunder Rörelseresultat före engångsposter (just. EBIT) Rörelseresultat före engångsposter (just. EBIT), % 7,7% 9,1% 8,0% 7,1% 6,0% 6,5% Rörelseresultat (EBIT) Rörelseresultat (EBIT), % 7,7% 9,1% 8,0% 7,1% 3,6% 4,3% 7 (18)

8 Generell information Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad enligt reglerna för delårsrapportering i Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering. För ytterligare information med avseende på koncernens redovisningsprinciper hänvisas till bolagets årsredovisning för räkenskapsåret. Närstående transaktioner Transaktioner med närstående parter prissätts utifrån gällande marknadsvillkor och priser. Närstående parter refererar till de bolag där Kährs Holding AB (publ) har ett bestämmande eller betydande inflytande vad gäller operativa och finansiella beslut. Närstående parter omfattar dessutom de företag och individer, såsom styrelse och företagsledning, som har möjligheten att kontrollera eller utöva ett betydande inflytande över koncernens finansiella och operativa beslut. Risk och osäkerhetsfaktorer Kährs är ett globalt företag som bedriver verksamhet i många länder. Detta gör att vi exponeras för ett antal olika kommersiella och finansiella risker. Följaktligen är riskhantering en viktig del av Kährs arbete för att nå de uppsatta målen. En effektiv riskhantering är en ständigt pågående process som genomförs inom ramen för verksamhetsstyrningen och är en del av den fortlöpande översynen och de framåtblickande bedömningarna av verksamheten. Kährs långsiktiga riskexponering förväntas inte avvika från den exponering som följer av vår löpande verksamhet. Moderbolaget Moderbolaget Kährs Holding AB (publ) bildades 1996 och är ett aktiebolag med säte i Nybro, Sverige. Nettoomsättningen i moderbolaget för perioden januari till juni var 0 (0) med ett resultat efter skatt på -15 (-9). Moderbolagets resultatoch balansräkning presenteras på sidan i denna delårsrapport. Händelser efter balansdagen I början av juli återbetalade koncernen ytterligare 90 av de utestående aktieägarlånen till Nanna II S.C.A. i Luxemburg. Detta gjordes i enlighet med överenskommelsen i samband med tap issuen för Kährs obligationslån i mars. Utöver ovanstående har inga väsentliga händelser inträffat efter balansdagen. 8 (18)

9 Koncernens resultaträkning not jul - jun Nettoomsättning Kostnader för sålda varor Bruttoresultat % av nettoomsättningen ,2% ,8% ,4% ,5% ,4% ,4% Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat 2 % av nettoomsättningen 41 6,3% 34 5,4% 71 5,5% 54 4,3% 58 2,4% 75 3,0% Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Rapport över koncernens totalresultat Periodens resultat Övrigt totalresultat Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen: Omräkningsdifferenser avseende utlandsverksamhet Övrigt totalresultat, netto efter skatt Summa övrigt totalresultat för perioden Hänförligt till moderbolagets aktieägare Hänförligt till minoritetsandelar i resultat Total Resultat per aktie före och efter utspädning, kronor 0,3-0,3 0,5 0,1-1,3-0,9 9 (18)

10 Rapport över koncernens finansiella ställning not 30 jun 30 jun 31 dec TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Fastigheter, maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Derivat Övriga omsättningstillgångar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Övriga reserver Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat Summa Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Långfristiga skulder Räntebärande skulder Avsättningar till pensioner Övriga avsättningar Uppskjutna skatteskulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande skulder Övriga avsättningar Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Derivat Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER (18)

11 Rapport över koncernens kassaflöde jul - jun Den löpande verksamheten Resultat före skatt Övriga ej kassapåverkande poster Erhållna räntor Erlagda räntor Betalda skatter Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Förändring i lager Förändring i rörelsefodringar Förändring i rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Förändring i finansiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Valutakursdifferenser i likvida medel Likvida medel vid periodens slut (18)

12 Rapport över förändring av eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Övriga reserver Balanserade vinstmedel inkl. periodens resultat Eget Kapital Per 1 januari Periodens resultat Övrigt totalresultat 9 9 Per 30 juni Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Övriga reserver Balanserade vinstmedel inkl. periodens resultat Eget Kapital Per 1 januari Periodens resultat 2 2 Övrigt totalresultat Per 30 juni Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Övriga reserver Balanserade vinstmedel inkl. periodens resultat Eget Kapital Per 1 januari Periodens resultat Övrigt totalresultat Per 31 december (18)

13 Kährs Holding AB (publ) resultaträkning jul - jun Nettoomsättning Kostnader för sålda varor Bruttoresultat % av nettoomsättning Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat (EBIT) Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Periodens resultat (18)

14 Kährs Holding AB (publ) balansräkning 30 jun 30 jun 31 dec TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Övriga omsättningstillgångar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat Summa Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Långfristiga skulder Räntebärande skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Total kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER (18)

15 Noter Not 1, Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad enligt reglerna för delårsrapportering i Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering. För ytterligare information med avseende på koncernens redovisningsprinciper hänvisas till bolagets årsredovisning för räkenskapsåret. För att upprätta de finansiella rapporterna enligt IFRS krävs att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av de redovisade beloppen i resultat- och balansräkningen. Uppskattningar och antaganden är baserade på historiska erfarenheter som ses över regelbundet. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder. Det verkliga värdet kan avvika från dessa uppskattningar. Not 2, Segment Nettoomsättning per segment jul - jun Parkett och övriga trägolv Plast, laminat och klinkers Övrigt Nettoomsättning Rörelseresultat före engångsposter (just. EBIT) per segment jul - jun Parkett och övriga trägolv Plast, laminat och klinkers Övrigt Rörelseresultat före engångsposter (just. EBIT) Rörelseresultat (EBIT) per segment jul - jun Parkett och övriga trägolv Plast, laminat och klinkers Övrigt Rörelseresultat (EBIT) (18)

16 Not 3, Engångsposter jul - jun Rörelseresultat före engångsposter (justerad EBIT) Omstruktureringar i produktionsstruktur Övriga engångsposter Rörelseresultat (EBIT) Not 4, Räntebärande skulder 30 jun 30 jun 31 dec Långfristiga skulder Aktieägarlån Obligationslån Finansieringskostnader Finansiell leasing Övriga lån Summa räntebärande långfristiga skulder Kortfristiga skulder Finansiell leasing Övriga lån Summa räntebärande kortfristiga skulder Summa räntebärande skulder Aktieägarlån till Nanna II S.C.A. 2 Upplupna finansieringskostnader fördelade över obligationslånets löptid 16 (18)

17 Nyckeltal för Kährskoncernen jul - jun Nettoomsättning Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), % 9,9% 9,6% 9,0% 8,7% 6,4% 6,6% Rörelseresultat före avskrivningar och engångsposter (justerad EBITDA), % 9,9% 10,3% 9,0% 9,1% 9,3% 9,3% Rörelseresultat före engångsposter (justerad EBIT), % 6,3% 6,0% 5,5% 4,7% 5,3% 5,7% Rörelseresultat (EBIT), % 6,3% 5,4% 5,5% 4,3% 2,4% 3,0% Periodens resultat, % 1,5% -1,3% 1,2% 0,2% -1,6% -1,0% Nettorörelsekapitalet Nettoskuld Soliditet 20% 20% 20% 20% 19% 20% 1 Obligationslån samt finansiell leasing minus likvida medel Finansiell kalender Kährs Holding AB (publ):s delårsrapportering samt årsredovisningar publiceras på Kährs websida Rapporteringskalender som följer: Årsredovisning april Delårsrapport, kvartal 1 maj Delårsrapport, kvartal 2 augusti Delårsrapport, kvartal 3 november Bokslutskommuniké februari 2015 Giltig lydelse Denna delårsrapport har upprättats på både svenska och engelska. Den svenska lydelsen skall gälla för alla ändamål i händelse av skillnader mellan språkversionerna. 17 (18)

18 Nybro, 13 augusti KÄHRS HOLDING AB (PUBL) Sven-Gunnar Schough Ordförande Carl Johan Falkenberg Anders Wassberg Hannu Paitula Bertel Langenskiöld Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Anne Berner Stefan Karlsson Jakob Jakobsson Ledamot Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant Christer Persson Vd och Koncernchef Informationen i denna delårsrapport är sådan som Kährs Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 13 augusti kl CET. Delårsrapporten har ej granskats av bolagets revisorer. För ytterligare information, vänligen kontakta: Christer Persson Vd och Koncernchef Tel: Peter Ericsson CFO Tel: Adress: Kährs Holding AB (publ) Dunderbergsgatan Nybro Sverige Organisationsnummer: Telefon: (18)

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 1-2014

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 1-2014 Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 1-19 maj Koncernchefens kommentarer Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 646 (613), vilket var en ökning med 33 eller 5% jämfört med föregående

Läs mer

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2015

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2015 Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 13 maj Koncernchefens kommentarer Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 687 (646), vilket var en ökning med 41 eller 6% jämfört med föregående

Läs mer

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2-13 augusti Koncernchefens kommentarer Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 681 (655), vilket var en ökning med 26 eller 4% jämfört med

Läs mer

Kährs Holding AB (publ) Bokslutskommuniké - Kvartal 4, 2014

Kährs Holding AB (publ) Bokslutskommuniké - Kvartal 4, 2014 Kährs Holding AB (publ) Bokslutskommuniké - Kvartal 4, 12 februari 2015 Koncernchefens kommentarer Koncernens nettoomsättning för det fjärde kvartalet var 10% högre än föregående år, vilket till stor del

Läs mer

Kährs Holding AB (publ) Bokslutskommuniké - Kvartal 4, 2013

Kährs Holding AB (publ) Bokslutskommuniké - Kvartal 4, 2013 Kährs Holding AB (publ) Bokslutskommuniké - Kvartal 4, 13 februari 2014 Koncernchefens kommentarer Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet var 1% lägre än föregående år, vilket förklaras av en svagare

Läs mer

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 3-2013

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 3-2013 Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 3-13 november Koncernchefens kommentarer Nettoomsättningen för det tredje kvartalet var 3% lägre än föregående år, delvis beroende på en något svagare marknad

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V.

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Delårsrapport januari mars 2015 Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Första kvartalet 2015 Nettoomsättningen ökade till 609 (552)

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 Positivt resultat på dämpad marknad Nettoomsättningen i andra kvartalet 215 uppgick till 112 (113) och rörelseresultatet uppgick till 3 (-6). Orderingången under andra kvartalet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2015

Bokslutskommuniké januari december 2015 Bokslutskommuniké januari december 215 Förändringsresan fortsätter Nettoomsättningen i fjärde kvartalet 215 uppgick till 128 (154) och rörelseresultatet uppgick till -2 (-4). Orderingången under fjärde

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014

Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014 Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014 Första kvartalet 2014 Volymökningar på samtliga regioner och ytterligare förbättrade marginaler Försäljningen ökade med 6 procent till 2 131 (2

Läs mer

Kraftig tillväxt för Nolato Medical

Kraftig tillväxt för Nolato Medical Nolato delårsrapport tre månader 2007, sid 1 av 11 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 2007 Kraftig tillväxt för Nolato Medical Första kvartalet 2007 i sammandrag Omsättningen uppgick till 560 (594)

Läs mer

DELÅRS- RAPPORT. Nettoomsättningen upp tio procent. Fortsatt ökad efterfrågan på trägolv. Rörelseresultatet ökade med 22 procent

DELÅRS- RAPPORT. Nettoomsättningen upp tio procent. Fortsatt ökad efterfrågan på trägolv. Rörelseresultatet ökade med 22 procent DELÅRS- RAPPORT KÄHRS HOLDING AB (PUBL.) Kvartal 3 Nettoomsättningen upp tio procent Fortsatt ökad efterfrågan på trägolv Rörelseresultatet ökade med 22 procent KÄHRS GROUPS DELÅRSRAPPORT. JULI SEPTEMBER

Läs mer

Opus Prodox AB (publ)

Opus Prodox AB (publ) Opus Prodox AB (publ) Delårsrapport (jan juni 2011) Väsentliga händelser > > > > > Organisk tillväxt om cirka 5 procent för koncernen* EBITDA om 17,5 MSEK, 15 procent marginal, motsvarande en ökning om

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av kommuniké januari - september 2013 Nettoomsättningen uppgick till 280 330 tkr (243 493 tkr) under perioden jan-sep EBITDA uppgick till 28 123 tkr (26 130

Läs mer

876 kkr) 2 231 kkr) 0,06. kr) % (68,4 %) och skuldsättningsgraden. 657 kkr) 1 604 kkr)

876 kkr) 2 231 kkr) 0,06. kr) % (68,4 %) och skuldsättningsgraden. 657 kkr) 1 604 kkr) Januari Juni 2013 Faktureringen uppgick till 10 409 kkr (8( 876 kkr) Nettoresultatet uppgick till 1 563 kkr (-( 2 231 kkr) Resultat per aktie, -0, 0,06 06 kr (-( 0,12 kr) Soliditeten är 38,4 % (68,4 %)

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2009 från Aqua Terrena International AB (publ) (org nr 556502-6563)

Bokslutskommuniké för 2009 från Aqua Terrena International AB (publ) (org nr 556502-6563) Bokslutskommuniké för 2009 från Aqua Terrena International AB (publ) (org nr 556502-6563) Aqua Terrena-koncernen redovisar för 2009 en förlust efter finansiella poster på MSEK 11,1 att jämföra med en förlust

Läs mer

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 Nettomsättningen ökade med 2 % till 834,6 Mkr (få 820,6). Resultat efter skatt minskade med 20 % till 44,2 Mkr (55,2). Resultat per aktie är 4:92 (6:14) Rörelseresultatet

Läs mer

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och BE Q4 Delårsrapport BE Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Malmö 5 februari 2015 Fjärde KVARTALET 2014 Nettoomsättningen minskade med 3 procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 1 009

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2012 Period 1 januari - 31 mars 2012 Nettoomsättningen uppgår till 43 057 (33 079) kkr motsvarande en tillväxt om 30 %. Organisk tillväxt

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2009

delårsrapport januari - mars 2009 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 608 (697) Mkr Rörelseresultat 22,8 (63,8) Mkr Resultat efter skatt 17,2 (43,3) Mkr Resultat per aktie 1,36 (3,44) kronor Orderingång 641

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Delårsrapport andra kvartalet 1 april 30 juni 2014

Delårsrapport andra kvartalet 1 april 30 juni 2014 Delårsrapport andra kvartalet 1 april 30 juni 2014 FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG ANDRA KVARTALET APRIL JUNI 2014 Finansiell information i delårsrapporten avser, om inte annat anges, koncernen och

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Q1 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 110 176 (102 456) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807 2007-08-21 1/10 Ballingslöv International AB (publ) Organisationsnummer 556556-2807 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent *) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten

Läs mer

Delårsrapport januari september 2015

Delårsrapport januari september 2015 Delårsrapport januari september 215 Tydlig resultatförbättring Nettoomsättningen i tredje kvartalet 215 uppgick till 99 (12) och rörelseresultatet uppgick till 2 (2). Orderingången under tredje kvartalet

Läs mer

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ)

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ) Kvartalsrapport Q2-2014 Holding AB (publ) (556958-2439) Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget är specialiserat på

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008 DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Delårsrapport januari-mars 2014 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Sammanfattning av första kvartalet 2014 Nettoomsättningen ökade under perioden med 52 % och uppgick till 72,4 (47,6) miljoner kronor.

Läs mer

Stabil inledning på året

Stabil inledning på året Q12016 Stabil inledning på året Nettoomsättningen ökade med 6,6 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året och uppgick till 1 967 mkr (1 846). Ökningen beror till största delen på föregående års

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport januari - mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 127 307 tkr (131 928 tkr) under perioden jan-mar EBITDA uppgick till 8 503 tkr (12 487 tkr)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - mars. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - mars. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2015. STOCKHOLM 2015-04-15 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - mars Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2015. Händelser under första kvartalet Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden

Läs mer

Biliakoncernen belastades under 2015 med avvecklingskostnader avseende den danska verksamheten, se sidan 9.

Biliakoncernen belastades under 2015 med avvecklingskostnader avseende den danska verksamheten, se sidan 9. Nettoomsättningen uppgick till 5 433 Mkr (4 715). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 185 Mkr (153). Periodens resultat för koncernen uppgick till 143 Mkr (23) och resultat

Läs mer

HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3, MARS MAJ 2014/2015

HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3, MARS MAJ 2014/2015 HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3, MARS MAJ 2014/2015 ÖKANDE FÖRSÄLJNING PÅ NYCKELMARKNADER HÖVDING UTSEDD TILL BRA VAL AV FOLKSAM FINANSIELLT RESULTAT Nettoomsättningen ökade till 4 668 (2 425) TSEK EBITDA

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER Samgående med StjärnaFyrkant och nedskrivning av goodwill SEPTEMBER Under årets fjärde kvartal förvärvades samtliga aktier i StjärnaFyrkant genom nytecknade aktier

Läs mer

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent. Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2015 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Fortsatt

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

MSEK Jan-mar 2015 Jan-mar 2014 Jan-dec 2014 Apr 2014- mar 2015 Orderstock 7 792 7 460 6 852 7 792 Orderingång 2 315 1 363 6 403 7 355

MSEK Jan-mar 2015 Jan-mar 2014 Jan-dec 2014 Apr 2014- mar 2015 Orderstock 7 792 7 460 6 852 7 792 Orderingång 2 315 1 363 6 403 7 355 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2015 1 januari - 31 mars Orderingång 2 315 MSEK (1 363) Orderstock 7 792 MSEK (7 460) Nettoomsättning 1 375 MSEK (1 286) Rörelseresultat -1 MSEK (-7) Resultat efter skatt

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

30 sep 2012. Förändring. 30 sep 2013

30 sep 2012. Förändring. 30 sep 2013 Delårsrapport 1 april tember (6 månader) Nettoomsättningen uppgick till 3 734 (3 827). Rörelseresultatet ökade till 152 (93). Resultatet efter finansiella poster ökade till 122 (56). Resultatet efter skatt

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231. Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231. Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015 DELÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 (JANUARI MARS) Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Golden Heights. 26 februari 2016

Golden Heights. 26 februari 2016 26 februari 2016 BOKSLUTSRAPPORT FÖR KALENDERÅRET Golden Heights AB ( Bolaget ) bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige under firmorna Guldfynd, Hallbergs Guld, Albrekts

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Q2 Delårsrapport januari juni 2015 Amnode AB Januari - juni 2015 Nettoomsättningen uppgick till 42,0 MSEK (18,6) Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till 1,3 MSEK (0,7) Rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt hög försäljning för KFC men svagt kvartal för Burger King verksamheten

Fortsatt hög försäljning för KFC men svagt kvartal för Burger King verksamheten DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2016 Delårsrapport för perioden 1 januari till 31 mars 2016 Fortsatt hög försäljning för KFC men svagt kvartal för Burger King verksamheten 1 januari 31 mars 2016 Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS SEPTEMBER Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt Rörelseresultatet under årets första kvartal är negativt, men som en effekt av genomförda strukturåtgärder väsentligt

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-juni 2015

Delårsrapport. för. januari-juni 2015 Delårsrapport för januari-juni 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007

KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007 KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007 Nettoomsättningen ökade med 12 % till 820,6 Mkr (få 734,5). Resultat efter skatt ökade med 13 % till 55,2 Mkr (48,8). Resultat per aktie är 6:14 (5:42).

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Generic Sweden AB (publ)

Generic Sweden AB (publ) Generic Sweden AB (publ) Första kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 44,5 MSEK (34,2 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 3,2 MSEK (1,8 MSEK). Resultat

Läs mer

Vindico Group AB (publ)

Vindico Group AB (publ) Sida 1 av 11 Vindico Group AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01 2016-03-31 Rapportperioden 2016-01-01 2016-03-31 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med Q1 2015 och uppgick till 1 640

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2008 2007 2006 1) Nettoomsättning 1) m2 5 086 3 236 2 601 Kostnader för sålda varor och tjänster 669 368 285 Bruttoresultat 4 417 2 868 2 316 Försäljningskostnader

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2013 Lucent Oil AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2013 Lucent Oil AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2013 Lucent Oil AB (publ) Perioden januari - juni 2013 i sammandrag Koncernen Nettoomsättning uppgick till 5 647 (6 127) tkr Resultat före avskrivningar uppgick

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av bokslutskommuniké januari - december 2014 Nettoomsättningen uppgick till 407 840 tkr (407 517 tkr) under perioden jan-dec inkl avyttrad verksamhet Nettoomsättningen

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20).

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20). Göteborg 2014-04-17 Delårsrapport perioden januari-mars 2014 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 14,2 (15,8) Mkr en minskning med 1,6 Mkr eller 10,2 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,4 Mkr

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,3 % (5,0 %) främst

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Bokslutskommuniké 2007 Omsättningen ökade till 58 460 Tkr Resultat efter finansiella poster 662 Tkr Förvärv av Granngårdens bygghandel i Tygelsjö och Veberöd Förvärv av EMB Åkeri

Läs mer

Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2006

Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2006 Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2006 Starkt resultat för tredje kvartalet Nya internationella kontrakt erhållna under perioden Fortsatt mycket bra orderläge inför fjärde kvartalet Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 NSP: NSP visar kraftig ökning av omsättning och vinst under säsongsmässigt svagaste kvartalet Första kvartalet 2007 Omsättningen ökade med 83 procent till 117,6 MSEK

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2012

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2012

Läs mer

Delårsrapport första kvartalet 2012

Delårsrapport första kvartalet 2012 Delårsrapport första kvartalet 2012 Delårsrapporten omfattar perioden 2012-01-01 2012-03-31 Första kvartalet 2012 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 38,6 mkr (37,1 mkr) Resultat före av- och nedskrivningar

Läs mer

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet.

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets försäljning ökade 3 procent i fast valuta jämfört med föregående år. Försäljningen för delårsperioden var 2 935 MSEK (3 042). Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19 2009-02-18 Januari December 2009 1 januari 31 december Intäkterna ökade med 19 procent till 3 206 (2 691) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 30 procent till 325 (251) MSEK och rörelsemarginalen ökade till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006 ICA AB, Organisationsnummer 556582-1559 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006 Stark start på året för ICA-koncernen Stockholm 8 maj 2006 Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till

Läs mer

Moderbolagets årsresultat blev -18.2 MSEK före och -15.5 MSEK efter skatt.

Moderbolagets årsresultat blev -18.2 MSEK före och -15.5 MSEK efter skatt. Untitled Document THE EMPIRE (PUBL) Bokslutskommuniké 13 februari 2003 Omvälvande år för The Empire Under året genomfördes nödvändiga och kostsamma rationaliseringar av Empire-koncernens organisation,

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2011

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport första kvartalet 2011 Stockholm 4 maj 2011 Lägre rörelseresultat för ICA-koncernen i första kvartalet men stark återhämtning i Rimi Baltic Första

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Ekonomisk utveckling under rapportperioden HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2009 Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgår till 20 643 (19 701) kkr motsvarande en tillväxt om 5% Tillväxten exklusive avyttrat

Läs mer

HL Display-koncernen Fjärde kvartalet och helårsrapport januari - december 2013

HL Display-koncernen Fjärde kvartalet och helårsrapport januari - december 2013 PRESSMEDDELANDE 20 februari 2014 Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com HL Display-koncernen

Läs mer

Femårsöversikt FEMÅRSÖVERSIKT 2003. Koncernen. Kommentarer till femårsöversikten

Femårsöversikt FEMÅRSÖVERSIKT 2003. Koncernen. Kommentarer till femårsöversikten FEMÅRSÖVERSIKT 2003 Femårsöversikt Koncernen MSEK 3) 2001 5) 2000 5) 1999 5) Resultaträkning Nettoomsättning 26 133 27 574 26 720 22 245 19 743 Rörelseresultat före räntor, skatt och avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

HÄNDELSER INTRÄFFADE EFTER PERIODENS SLUT

HÄNDELSER INTRÄFFADE EFTER PERIODENS SLUT Delårsrapport januari - september 2003 Optoventkoncernen Optovent AB (publ) är ett medicintekniskt företag, vars affärsidé är att utveckla och marknadsföra innovativa system och teknikplattformar för säker

Läs mer

Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2006. Solna 24 oktober 2006

Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2006. Solna 24 oktober 2006 Solna 24 oktober 2006 Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2006 Nettoomsättningen ökade med 26 % till 28,2 (22,4) mkr under kvartalet och med 23 % till 87,9 (71,4) mkr under niomånadersperioden

Läs mer

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stockholm 2011-11-29 Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stureguld AB (publ) lämnade den 27 oktober

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari september 2015

DELÅRSRAPPORT januari september 2015 DELÅRSRAPPORT januari september 2015 Perioden juli september 2015 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 942 MSEK (1 002). Koncernens rörelseresultat uppgick till 25 MSEK (2). Koncernens resultat

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 1 JANUARI 31 MARS 2016

Kvartalsrapport Q1 1 JANUARI 31 MARS 2016 Kvartalsrapport Q1 1 JANUARI 31 MARS Första kvartalet i sammandrag Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden föregående år. Nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 158,0

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2015 Delårsrapport Q3 2015 Januari - September Troax Group AB Hillerstorp 6 November, 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2015 JULI SEPTEMBER 2015 Orderingången ökade 13 procent. Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2013

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2013 Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2013 Rapport för tredje kvartalet 2013 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 12 778 Mkr (13 128). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2011. PolyPlank AB (publ) Ett Cleantech företag

Delårsrapport januari-september 2011. PolyPlank AB (publ) Ett Cleantech företag Delårsrapport januari-september PolyPlank AB (publ) Ett Cleantech företag Tredje kvartalet, koncernen Omsättningen för perioden uppgick till 6,6 MSEK (6,0). Resultatet efter avskrivningar uppgick till

Läs mer

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER TREDJE KVARTALET NETTOOMSÄTTNING 386 MSEK (276) RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 10 MSEK (-9) OCH RÖRELSERESULTAT -1 MSEK (-14) JUSTERAT FÖR POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR

Läs mer