Delårsrapport 1 januari 30 juni Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008."

Transkript

1 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008.

2 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 APRIL JUNI 2008 I SAMMANDRAG Intäkter 801 (830) MSEK Rörelseresultat 139 (130) MSEK Resultat efter skatt 124 (86) MSEK Resultat per aktie, före och efter utspädning 420 (268) SEK Avkastning på eget kapital 7 % (5 %) JANUARI JUNI 2008 I SAMMANDRAG Intäkter (1 629) MSEK Rörelseresultat 256 (267) MSEK Resultat efter skatt 205 (183) MSEK Resultat per aktie, före och efter utspädning 664 (592) SEK Avkastning på eget kapital 12 % (11 %) VÄSENTLIGA HÄNDELSER APRIL JUNI 2008 Teracom förvärvade Svenska Basboxbolaget från Rymdbolaget. Bolaget tillhandahåller system för distribution och mottagning av iptv till stads- och fastighetsnät i Sverige. Ett sjuårigt avtal tecknades med Botkyrka Stadsnät AB om att etablera ett öppet stadsnät i Botkyrka kommun. Avtalet innebär att ett öppet och konkurrensneutralt bredbandsnät kommer att levereras till Botkyrkabyggens ca hushåll. Teracom tecknade avtal med Emmaboda Energi och Miljö AB. Överenskommelsen innebär att fler tjänsteleverantörer kan etablera sig i Emmaboda kommuns stadsnät. Boxer tecknade avtal med TV4 Sport om utsändning i det femte sändarnätet, mux 5. Sändningarna kom igång i början av maj. Enligt överenskommelse med Boxer och programbolagen inledde Teracom utbyggnaden av det marksända tv-nätet. Utbyggnaden kommer ge fler hushåll tillgång till det femte sändarnätet, mux 5, och beräknas vara avslutad i november Teracom fick ett föreläggande från PTS kring prissättningen av distribution av digital-tv i nät 1 4 samt utsändning av nationell FM-radio. Teracom överklagade PTS beslut både vad gäller radio och tv och en rättslig prövning av besluten pågår. På årsstämman den 24 april valdes Åsa Sundberg som ny ordförande i Teracom. 2 (17) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008

3 KONCERNCHEFENS KOMMENTARER Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008, trots att moderbolagets intäkter från de analoga tv-sändningarna nu har upphört samt PTS föreläggande om Teracoms prissättning. Det visar att de påbörjade effektiviseringsåtgärderna har gett effekt, säger Crister Fritzson, vd och koncernchef på Teracom. Segmentet för betal-tv står för över 60 procent av koncernens omsättning och resultat. På den svenska marknaden märks en svag minskning för Boxer under det andra kvartalet till följd av ökad konkurrens på betal-tv-marknaden. Den sista juni hade företaget digital-tv-abonnenter, en minskning med abonnemang sedan föregående period. Jämfört med motsvarande period förra året har bolaget emellertid fler kunder. Teracoms förvärv av Svenska Basboxbolaget innebär att Teracom och Boxer kommer att kunna utveckla såväl befintliga som nya tjänster. Koncernen har därmed tagit ett ytterligare steg för att etablera öppen tv på den svenska marknaden. Segmentet Telekom står för 18 procent av koncernens intäkter. Under kvartalet syns ingen tillväxt i antalet ADSL-abonnemang. Däremot har ett antal viktiga avtal tecknats inom Teracoms tillväxtområde bredband, som skapar förutsättningar för att öka antalet abonnemang. Ordern från Botkyrka stadsnät är den hittills största för Teracom inom företagets stads- och fastighetsnätsaffär, säger Crister Fritzson. UTSIKTER I mitten av oktober 2007 lämnade Teracom sitt anbud till SVT avseende upphandling av digitala utsändningstjänster i marknätet. Förhandlingarna fortgår och tills vidare gäller nuvarande avtal. SR och UR har inlett en offentlig upphandling om utsändning av FM-radio i marknätet. Teracom har lämnat in ansökan om att delta i upphandlingen. Radio- och TV-verket har på regeringens uppdrag följt och analyserat den europeiska utvecklingen av digital radio under tre års tid. Resultaten presenteras i slutrapporten Framtidens Radio. Rapporten ställer sig positiv till en digitalisering av radion. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG Boxer har fått en tolvårig licens som betal-tv-operatör i det kommande irländska markbaserade digital-tv-nätet. Boxer, som ansökte tillsammans med irländska Communicorp, kommer att bygga och driva det digitala marknätet och planerar att börja den kommersiella verksamheten år I början av juli tecknade Boxer ett avtal om utsändning av digital-tv i Danmark med BSD (Broadcast Service Danmark A/S), Danmarks motsvarighet till Teracom. Avtalet löper under Boxers tolvåriga tillståndsperiod. 3 (17) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008

4 SES SIRIUS och Teracom har tecknat ett nytt avtal om upplänkstjänster. Uppgörelsen, som är på sju år, gäller framför allt inplacering och service av SES SIRIUS upplänksplattform i Kaknästornet. Teracom har tecknat avtal med butikskedjan Expert om leverans av en digital skyltlösning till Experts samtliga butiker i Sverige. Uppgörelsen är ett genombrott för Teracom inom produktområdet digital kundkommunikation. FINANSIELL ÖVERSIKT Sammanfattande tabell inklusive nyckeltal Nyckeltal Q Q FörändringQ1-Q2 2008Q1-Q Förändring Intäkter (MSEK) % % Rörelseresultat (MSEK) % % Rörelsemarginal* Resultat efter finansiella poster (MSEK) % % Avkastning på eget kapital*&** Soliditet* Kassaflöde (MSEK) % % Antal digital-tv-abonnemang, tusental*** % Antal ADSL-abonnemang, tusental*** % *) Förändringen avser procentenheter. **) Avkastning på eget kapital är ej omräknad till 12-månaderstal. ***) Siffrorna för det enskilda kvartalet avser förändring under kvartalet, medan siffrorna för den ackumulerade perioden avser totalt antal vid periodens utgång. Intäkter och resultat Koncernens intäkter under andra kvartalet uppgick till 801 (830) MSEK, en minskning med 3 procent jämfört med motsvarande kvartal år Koncernens rörelseresultat förbättrades med 7 procent till 139 (130) MSEK i jämförelse med andra kvartalet föregående år. Resultatet föregående år påverkades negativt med 34 MSEK avseende försäljning av dotterbolag. Rörelsemarginalen ökade med 1 procentenhet och uppgick till 17 (16) procent. Koncernen redovisade ett resultat efter finansiella poster om 161 (136) MSEK. I finansnettot ingick orealiserad vinst avseende elderivat om 16 MSEK. 4 (17) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008

5 Resultat per segment Segment Q Q Förändring Q1-Q Q1-Q TV och Radio Intäkter (MSEK) % Rörelseresultat (MSEK) % Rörelsemarginal (%) * Telekom Intäkter (MSEK) % Rörelseresultat (MSEK) % Rörelsemarginal (%) * Betal-tv Intäkter (MSEK) % Rörelseresultat (MSEK) % Rörelsemarginal (%) * Övrigt Intäkter (MSEK) Rörelseresultat (MSEK) Rörelsemarginal (%) * Koncernelimineringar Intäkter (MSEK) Rörelseresultat (MSEK) *) Avser förändring i procentenheter Segmentet TV och Radio stod för 31 (37) procent av koncernens totala intäkter under andra kvartalet. Segmentets intäkter minskade med 18 procent jämfört med andra kvartalet 2007 och uppgick till 249 (303) MSEK. Rörelsemarginalen sjönk med 5 procentenheter till 14 (19) procent. Nedgången kan hänföras till PTS prisregleringsbeslut i maj 2008 avseende FM-radio och digital-tv, som påverkade andra kvartalets intäkter och resultat negativt med 14,3 MSEK, samt till växlingen från analog till digital-tv. I mars 2008 fattades beslut om en personalminskning i moderbolaget. En ökning av avsättningen för avtalspensioner till följd av beslutet belastade segmentets rörelseresultat med 7,4 MSEK. Intäkterna från segment Telekom uppgick till 142 (127) MSEK, vilket utgör 18 (15) procent av koncernens totala intäkter under andra kvartalet. Till intäktsökningen på 12 procent, jämfört med motsvarande kvartal år 2007, bidrog engångsintäkter för produkten Kapacitet och att erhållna förskott uppräknades innan tillhandahållande och intäktsredovisning skedde, dvs tidsvärdet av pengar har beaktats vilket ökade kvartalets intäkter med 7 MSEK och försämrade resultatet efter finansiella poster med -4 MSEK. Intäktsökningen uppstod till en oförändrad nivå på produktionskostnader, vilket ökade 5 (17) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008

6 rörelsemarginalen med 8 procentenheter till 14 (6) procent. Antalet anslutna ADSL-abonnemang minskade under andra kvartalet med 400 och uppgick vid kvartalets utgång till , en följd av den hårda konkurrensen från mobilt bredband. Vid utgången av andra kvartalet 2007 uppgick antalet abonnenter till Segmentet Betal-tv svarade under andra kvartalet för 61 (54) procent av koncernens totala intäkter. Segmentets intäkter ökade med 9 procent jämfört med andra kvartalet 2007 och uppgick till 490 (451) MSEK. Rörelsemarginalen minskade med 2 procentenheter och uppgick därmed till 18 (20) procent. Vid utgången av andra kvartalet redovisade segmentet betal-tv-abonnemang, vilket är en nedgång med abonnemang i jämförelse med föregående kvartal. Koncernen redovisade inte någon verksamhet i segmentet Övrigt. Segmentets utfall föregående år bestod huvudsakligen av dotterbolaget Teracom Components AB som såldes under andra kvartalet år Finansiell ställning Vid utgången av andra kvartalet redovisade koncernen en fortsatt god finansiell ställning med en soliditet om 43 (42) procent. Balansomslutningen uppgick till (3 657) MSEK, en minskning med 111 MSEK jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Under andra kvartalet investerade koncernen 92 (76) MSEK i materiella och immateriella anläggningstillgångar. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten försämrades jämfört med andra kvartalet 2007 och uppgick till 171 (272) MSEK. Nedgången orsakades huvudsakligen av lägre intäkter i moderbolaget (-38 MSEK), en förändring av rörelsekapitalet (-56 MSEK), samt en ökning av betald inkomstskatt (-32 MSEK). Koncernens kassaflöde från investeringsverksamheten påverkades av moderbolagets förvärv av Svenska Basboxbolaget, vilket omfattade en investering i immateriella anläggningstillgångar om 20 MSEK. Under andra kvartalet lämnade koncernbolagen utdelning till aktieägarna med 480 MSEK. Periodens kassaflöde uppgick till -401 (-237) MSEK. Vid utgången av andra kvartalet uppgick nettot av likvida medel och kortfristiga placeringar, inklusive outnyttjade externa krediter i bank, till (1 726) MSEK. MODERBOLAGET Moderbolagets intäkter under andra kvartalet uppgick till 391 (429) MSEK, en nedgång med 9 procent. Intäktsminskningen kan hänföras till PTS prisregleringsbeslut i maj 2008, som påverkade andra kvartalets intäkter och resultat negativt med 14,3 MSEK, samt till att sändningarna av analog-tv har upphört. Rörelseresultatet försämrades med 17 procent i jämförelse med andra kvartalet år 2007 och uppgick till 55 (66) MSEK. Rörelsemarginalen minskade med 1 procentenhet till 14 (15) procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I mars 2008 fattades beslut om en personalminskning i moderbolaget. En ökning av avsättningen för avtalspensioner till följd av beslutet påverkade andra kvartalets rörelseresultat negativt med 7,4 MSEK. 6 (17) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008

7 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 236 (277) MSEK, vilket är en försämring med 15 procent. I maj erhöll moderbolaget utdelning från dotterbolag med 188 (200) MSEK, en minskning med 12 MSEK jämfört med utdelningen i motsvarande kvartal föregående år. Under 2008 uppräknades erhållna förskott innan tillhandahållande och intäktsredovisning skedde, dvs tidsvärdet av pengar beaktades vilket ökade kvartalets intäkter med 7 MSEK och försämrade resultatet efter finansiella poster med -4 MSEK. Förändringen var hänförlig till intäkter från Datakomaffären inom segment Telekom. Under andra kvartalet investerade moderbolaget 65 (75) MSEK i materiella och immateriella anläggningstillgångar samt förvärvade Svenska Basboxbolaget till köpeskillingen 30 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten försämrades jämfört med motsvarande kvartal 2007 och uppgick till 93 (187) MSEK. Nedgången orsakades huvudsakligen av lägre intäkter (-38 MSEK), en förändring av rörelsekapitalet (-39 MSEK), samt en ökning av betald inkomstskatt under kvartalet (-6 MSEK). Periodens kassaflöde uppgick till -214 (-27) MSEK, en följd av moderbolagets utbetalning av utdelning om 400 MSEK. Vid utgången av andra kvartalet var den finansiella ställningen fortsatt god och soliditeten uppgick till 55 (54) procent. MEDARBETARE Vid utgången av andra kvartalet var antalet tillsvidareanställda i koncernen 642 (649). Av dessa var 584 (597) anställda inom moderbolaget Teracom AB. RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Osäkerheten avseende konsekvenserna av PTS förelägganden och utfallet av pågående tvistlösningsärende består. Om PTS förelägganden kvarstår efter pågående rättslig prövning finns risk för betydande intäktsbortfall för bolaget och att Teracom inte kommer att kunna tillgodose gjorda eller planerade investeringar i radio- och tv-näten. Med anledning av detta har Teracom beslutat att avvakta med ett antal nyinvesteringar i radio- och tv-näten till dess att full klarhet råder. För ytterligare beskrivning av risker och riskhantering hänvisas till Teracoms årsredovisning för år 2007, sidorna respektive not (17) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008

8 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (MSEK) Koncernen Not Rörelsens intäkter 1 Nettoomsättning Övriga intäkter Aktiverat arbete för egen räkning Rörelsens kostnader Materialkostnader Kostnader för ersättning till anställda Avskrivningar Nedskrivningar Övriga kostnader Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat PERIODENS RESULTAT Hänförs till: Moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse Periodens resultat DATA PER AKTIE Antal aktier vid periodens utgång Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning Resultat per aktie, före och efter utspädning, (17) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008

9 BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (MSEK) Koncernen TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Uppskjutna skattefordringar Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Koncernen EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga skulder och avsättningar Kortfristiga skulder och avsättningar SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda säkerheter Eventualförpliktelser FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I SAMMANDRAG (MSEK) Koncernen Eget kapital vid periodens början Periodens resultat Utdelning/Återbetalning aktieägartillskott Utdelning till minoritet Eget kapital vid periodens slut Varav minoritetens andel vid periodens slut (17) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008

10 KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG, (MSEK) Koncernen Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet * Betald inkomstskatt Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar Kassaflöde från övrig investeringsverksamhet Kassaflöde från investeringsverksamheten Utdelning/Återbetalning aktieägartillskott Utdelning till minoritet Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid perioden/årets början Likvida medel vid periodens slut *) Moderbolaget redovisade föregående år upplösningen av förskottsbetalda intäkter i kassaflödet från finansieringsverksamheten. Från och med första kvartalet 2008 ingår denna post som en justering av kassaflöde från den löpande verksamheten. En sådan omklassificering har även justerat jämförelsetalen. 10 (17) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008

11 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (MSEK) Moderbolaget Not Rörelsens intäkter 1 Nettoomsättning Övriga intäkter Aktiverat arbete för egen räkning Rörelsens kostnader Materialkostnader Kostnader för ersättning till anställda Avskrivningar Nedskrivningar Övriga kostnader Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat PERIODENS RESULTAT (17) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008

12 BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (MSEK) Moderbolaget TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Moderbolaget EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda säkerheter Eventualförpliktelser FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I SAMMANDRAG (MSEK) Moderbolaget Eget kapital vid periodens början Periodens resultat Utdelning/Återbetalning aktieägartillskott Lämnade koncernbidrag, netto Eget kapital vid periodens slut (17) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008

13 KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG, (MSEK) Moderbolaget Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet * Betald inkomstskatt Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Utdelning från dotterbolag Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar Kassaflöde från övrig investeringsverksamhet Kassaflöde från investeringsverksamheten Utdelning/Återbetalning aktieägartillskott Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid perioden/årets början Likvida medel vid periodens slut *) Moderbolaget redovisade föregående år upplösningen av förskottsbetalda intäkter i kassaflödet från finansieringsverksamheten. Från och med första kvartalet 2008 ingår denna post som en justering av kassaflöde från den löpande verksamheten. En sådan omklassificering har även justerat jämförelsetalen. 13 (17) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008

14 FINANSIELL ÖVERSIKT Koncernen Nyckeltal Q Q Q Q Q Q Intäkter (MSEK) Rörelseresultat (MSEK) Rörelsemarginal (%) Resultat efter finansiella poster (MSEK) Avkastning på eget kapital* Soliditet (%) Kassaflöde (MSEK) Antal nya digital-tv-abonnemang, tusental Antal nya ADSL-abonnemang, tusental *) Avkastning på eget kapital är ej omräknad till 12-månaderstal. Moderbolaget Nyckeltal Q Q Q Q Q Q Intäkter (MSEK) Rörelseresultat (MSEK) Rörelsemarginal (%) Resultat efter finansiella poster (MSEK) Avkastning på eget kapital* Soliditet (%) Kassaflöde (MSEK) Antal nya ADSL-abonnemang, tusental *) Avkastning på eget kapital är ej omräknad till 12-månaderstal. 14 (17) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008

15 NOTER Not 1 Redovisningsprinciper Koncernens rapportering följer statens ägarpolitik. Denna delårsrapport är därmed upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen för koncernen samt för moderbolagets del i enlighet med Årsredovisningslagen. De redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpas i denna delårsrapport för koncernen respektive moderbolaget är de som beskrivs i årsredovisningen för år 2007 med en ändring avseende uppskattningar. Under 2008 har Teracom ändrat hur intäkterna bestäms i de fall förskott erhållits lång tid innan tillhandahållande av tjänsterna skall ske. Från 2008 beaktas tidsvärdet av pengar vilket innebär att erhållet förskott uppräknas innan tillhandahållande och intäktsredovisning sker. Uppräkningen av förskottet redovisas som finansiell kostnad. Jämfört med hur intäkterna bestämts tidigare innebär det att kvartalets intäkter har ökat med 7 MSEK, finansnettot försämrats med -11 MSEK och att kvartalets resultat har försämrats med -4 MSEK. Förbättringen av intäkterna kommer att kvarstå medan försämringen av finansnettot avtar och den negativa effekten på resultatet övergår successivt i en förbättring. KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN Delårsrapport 1 juli 30 september oktober 2008 Bokslutskommuniké januari (17) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008

16 Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att, utifrån vår bästa kunskap, övertygelse och kännedom, delårsrapporten är upprättad i överensstämmelse med gällande redovisningsregler, lämnade uppgifter stämmer med de faktiska förhållandena och ingenting av väsentlig betydelse, som skulle kunna påverka den bild av bolaget som skapats av delårsrapporten, är utelämnat. Sundbyberg den 15 augusti 2008 Åsa Sundberg Maria Curman Ingrid Engström Ordförande Ledamot Ledamot Lars Grönberg Tobias Henmark Kristina Axberg Bohman Ledamot Ledamot Ledamot Urban Lindskog John-Olof Blomkvist Claes-Göran Persson Ledamot Ledamot Ledamot Crister Fritzson Vd och koncernchef 16 (17) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008

17 Granskningsrapport Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning. För ytterligare information, kontakta: Crister Fritzson, vd och koncernchef, Lennart Ivarsson, informationsdirektör, Inge Lindberg, ekonomidirektör, Teracom AB Box Sundbyberg Tel: Fax: Organisationsnummer: (17) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Ett positivt första kvartal för Teracom-koncernen där moderbolaget initierar ett effektiviseringsprogram för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Stabilt första

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008. Teracom-koncernen 2008 - Första året med enbart digital-tv

Bokslutskommuniké 2008. Teracom-koncernen 2008 - Första året med enbart digital-tv Bokslutskommuniké 2008 Teracom-koncernen 2008 - Första året med enbart digital-tv Bokslutskommuniké 2008 OKTOBER - DECEMBER 2008 I SAMMANDRAG Intäkter 818 (859) MSEK Rörelseresultat 184 (174) MSEK Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2012

Delårsrapport januari-mars 2012 Delårsrapport januari-mars Delårsrapport januari mars JANUARI MARS I SAMMANDRAG Intäkter 1118 (963) EBITDA 171 (171) EBITDA marginal 15% (18%) Rörelseresultat 75 (67) Rörelsemarginal 7% (7%) Resultat efter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké OKTOBER - DECEMBER I SAMMANDRAG JANUARI - DECEMBER I SAMMANDRAG Intäkter 1 125 (1 74) Intäkter 4 478 (4 59) EBITDA 222 (185) EBITDA 833 (799) EBITDA marginal 2% (17%)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2009. Teracom-koncernen levererar ett positivt första kvartal 2009.

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2009. Teracom-koncernen levererar ett positivt första kvartal 2009. Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2009 Teracom-koncernen levererar ett positivt första kvartal 2009. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2009 JANUARI - MARS 2009 I SAMMANDRAG Intäkter 780 (788) MSEK Rörelseresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2006

Bokslutskommuniké 2006 Bokslutskommuniké 2006 Teracom-koncernen redovisar ett förbättrat resultat för 2006 och styrelsen kommer att föreslå årsstämman en återbetalning av aktieägartillskott med 350 MSEK. Positivt resultat för

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008 Delårsrapport Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni samt för perioden 1 april- 30 juni SOS Alarm i sammandrag Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande

Läs mer

Teracom Boxer Group Halvårsrapport Januari juni 2014

Teracom Boxer Group Halvårsrapport Januari juni 2014 Teracom Boxer Group Halvårsrapport Januari juni 2014 Mars juni 2014 i sammandrag Intäkter 962 (962) MSEK EBITDA 235 (233) MSEK EBITDA marginal 24% (24%) Rörelseresultat 131 (132) MSEK Rörelsemarginal 14%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA Januari -- september 2006 Nettoomsättningen uppgick till ksek 103 977 (98 525) och proforma till ksek 123 360. Rörelseresultatet uppgick till k SEK -2

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké OKTOBER - DECEMBER I SAMMANDRAG JANUARI - DECEMBER I SAMMANDRAG Intäkter 968 (993) Intäkter 3 875 (3 900) EBITDA 228 (238) EBITDA 1 051 (897) EBITDA marginal 24% (24%)

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av kommuniké januari - september 2013 Nettoomsättningen uppgick till 280 330 tkr (243 493 tkr) under perioden jan-sep EBITDA uppgick till 28 123 tkr (26 130

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613

Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613 Kommentarer till verksamheten. Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari - 31 december 2005 (jämförelesesiffor 2004 avser Emitor AB) Kommentarer till verksamheten. Finansiell

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2011

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport första kvartalet 2011 Stockholm 4 maj 2011 Lägre rörelseresultat för ICA-koncernen i första kvartalet men stark återhämtning i Rimi Baltic Första

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 - Försäljningen under tredje kvartalet ökade med 175 % till 24,8 Mkr (9,0)*. - Resultatet efter finansnetto uppgick till -3,8 Mkr (3,3). - Resultatet

Läs mer

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent.

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. Sida 1 av 10 Bra start på kvartalet, men trög avslutning Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. "I

Läs mer

Generic Sweden AB (publ)

Generic Sweden AB (publ) Generic Sweden AB (publ) Första kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 44,5 MSEK (34,2 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 3,2 MSEK (1,8 MSEK). Resultat

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30 Online Brands Nordic AB (publ) Positivt kassaflöde och 80 % tillväxt i e-handeln Sammanfattning av andra kvartalet 2015 Rörelsens intäkter uppgick till 5 117 TSEK (3

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Q1 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 110 176 (102 456) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008 - Försäljningen ökade med 33,5% till 11,2 Mkr (8,4) - Resultatet efter finansnetto ökade med 26,4% till 2,4 Mkr (1,9) - Vinsten per aktie efter skatt

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Koncernen SOS Alarm i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2014

Koncernen SOS Alarm i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2014 SOS Alarms delårsrapport januari - mars Koncernen SOS Alarm i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

TERACOM DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2005

TERACOM DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2005 TERACOM DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2005 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2005 T 2 Fortsatt uppåt för Teracomkoncernen FÖRSTA KVARTALET 2005 I SAMMANDRAG Intäkter 613 (460) MSEK Rörelseresultat 65 (26)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-03-31. Rapportperioden januari - mars 2014

DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-03-31. Rapportperioden januari - mars 2014 DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-03-31 Rapportperioden januari - mars 2014 Nettoomsättningen ökade med 38 % till 44,7 MSEK (32,4). I jämförbara valutor ökade nettoomsättningen med 39 %. Rörelseresultat (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2009

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2009 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2009 Teracom-koncernen visade en fortsatt stabil resultatutveckling och förvärvade majoriteten av den finska betal-tv-operatören PlusTV. Delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V.

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Delårsrapport januari mars 2015 Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Första kvartalet 2015 Nettoomsättningen ökade till 609 (552)

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 Positivt resultat på dämpad marknad Nettoomsättningen i andra kvartalet 215 uppgick till 112 (113) och rörelseresultatet uppgick till 3 (-6). Orderingången under andra kvartalet

Läs mer

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19 2009-02-18 Januari December 2009 1 januari 31 december Intäkterna ökade med 19 procent till 3 206 (2 691) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 30 procent till 325 (251) MSEK och rörelsemarginalen ökade till

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2012 Period 1 januari - 31 mars 2012 Nettoomsättningen uppgår till 43 057 (33 079) kkr motsvarande en tillväxt om 30 %. Organisk tillväxt

Läs mer

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 Nettomsättningen ökade med 2 % till 834,6 Mkr (få 820,6). Resultat efter skatt minskade med 20 % till 44,2 Mkr (55,2). Resultat per aktie är 4:92 (6:14) Rörelseresultatet

Läs mer

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807 2007-08-21 1/10 Ballingslöv International AB (publ) Organisationsnummer 556556-2807 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent *) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 NSP: NSP visar kraftig ökning av omsättning och vinst under säsongsmässigt svagaste kvartalet Första kvartalet 2007 Omsättningen ökade med 83 procent till 117,6 MSEK

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2015-04-30 Delårsrapport perioden januari-mars 2015 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 13,7 (14,2) Mkr en minskning med 0,5 Mkr eller 3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,3 Mkr till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006 ICA AB, Organisationsnummer 556582-1559 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006 Stark start på året för ICA-koncernen Stockholm 8 maj 2006 Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 juni 2008 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Stockholm 6 augusti 2008 Starkt förbättrade resultat i ICA Sverige och Rimi Baltic men förlust i ICA Norge

Läs mer

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent. Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2015 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Fortsatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 Omsättningen ökade med 30 procent och byråintäkten med 17 procent för jämförbara enheter Rörelseresultatet uppgick till 6,6 Mkr, en ökning med 6,2

Läs mer

1 januari 30 juni 2010

1 januari 30 juni 2010 1 januari 30 juni 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Perioden januari december 2008 Nettoomsättningen kvarvarande verksamheter 925,7 (831,1) MSEK, +11 % Rörelseresultatet (EBIT) kvarvarande verksamheter 84,8 (81,3)

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport Stockholm 6 maj 2009 Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat för ICA-koncernen under första kvartalet Första kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport januari - mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 127 307 tkr (131 928 tkr) under perioden jan-mar EBITDA uppgick till 8 503 tkr (12 487 tkr)

Läs mer

Intäkterna ökade med 22 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar.

Intäkterna ökade med 22 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar. 2012-02-15 Januari December 2011 1 januari 31 december Intäkterna ökade med 25 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar. Före justering ökade intäkterna med 23 procent

Läs mer

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ)

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ) Kvartalsrapport Q2-2014 Holding AB (publ) (556958-2439) Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget är specialiserat på

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av bokslutskommuniké januari - december 2012 Nettoomsättningen uppgick till 348 633 tkr (361 778 tkr) under perioden jan-dec Rörelseresultatet uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké. NOTE 2004 - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa. Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2)

Bokslutskommuniké. NOTE 2004 - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa. Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2) NOTE - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2) Rörelseresultatet minskade till MSEK 26,3 (74,4). I rörelseresultatet ingår omstruktureringskostnader

Läs mer

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ)

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sida 1(4) Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sammanfattning Nettoomsättningen uppgick till 153,7 (129,4) mkr, rörelseresultatet blev 2,4 (0,2) mkr vilket gav

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

VBG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002

VBG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 VBG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Rörelseresultatet för kärnaffären Lastvagnsutrustning ökade med 18,3 % till 40,1 MSEK (33,9) och rörelsemarginalen ökade till 9,6 % (8,2 %). Kärnaffärens

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2008 2007 2006 1) Nettoomsättning 1) m2 5 086 3 236 2 601 Kostnader för sålda varor och tjänster 669 368 285 Bruttoresultat 4 417 2 868 2 316 Försäljningskostnader

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 Starkt andra kvartal rörelsemarginal på 10,9 procent Rörelsens intäkter för perioden ökade med 17,5 procent till 1 070,3 (911,2) Mkr Rörelseresultatet ökade med 7,2 procent

Läs mer

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek

Läs mer

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet Sida 1 av 9 VD-ord Fortsatt förbättrad lönsamhet Omsättningen under det fjärde kvartalet 2015 ökade med 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 319 miljoner kronor. Rörelsemarginalen i det

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009 - Försäljningen under första kvartalet uppgick till 4,5 Mkr (11,2). Jämfört med fjärde kvartalet 2008 ökade försäljningen med 87 %. - Resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2015

Bokslutskommuniké januari december 2015 Bokslutskommuniké januari december 215 Förändringsresan fortsätter Nettoomsättningen i fjärde kvartalet 215 uppgick till 128 (154) och rörelseresultatet uppgick till -2 (-4). Orderingången under fjärde

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 Från och med denna delårsrapport tillämpas kapitalandelsmetoden vid redovisning av intressebolag. Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 843,1

Läs mer

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stockholm 2011-11-29 Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stureguld AB (publ) lämnade den 27 oktober

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Delårsrapport januari-mars 2014 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Sammanfattning av första kvartalet 2014 Nettoomsättningen ökade under perioden med 52 % och uppgick till 72,4 (47,6) miljoner kronor.

Läs mer

DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT 2006 Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter

DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT 2006 Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter efter reducering med vinnarnas andel) uppgick till 6 412

Läs mer

3 MÅNADER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2001. Rörelseresultatet uppgick till MSEK 6,0 (15,6). Vinsten per aktie uppgår till SEK 0,91 (1,99).

3 MÅNADER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2001. Rörelseresultatet uppgick till MSEK 6,0 (15,6). Vinsten per aktie uppgår till SEK 0,91 (1,99). 3 MÅNADER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2001 Nettoomsättningen minskade med 5,0 procent till MSEK 176,5 (185,7). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 6,0 (15,6). Tidningsrörelsens rörelseresultat var

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 Mkr Nettoomsättning 3 865 4 010 11 876 11 961 16 081 Rörelseresultat 587 609 1 831 2 075 2 713 Resultat efter finansiella poster 532 551 1 664 1 953 2 564 Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS SEPTEMBER Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt Rörelseresultatet under årets första kvartal är negativt, men som en effekt av genomförda strukturåtgärder väsentligt

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Juni 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 April - juni 213 Omsättningen ökade med 2 % till 33,8 MSEK (28,1). EBITDA uppgick till -,9 MSEK (-1,4). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Online Brands Nordic AB (publ) Sammanfattning helåret 2014 Koncernen befann sig under drygt halva året i företagsrekonstruktion gällande moderbolaget och de

Läs mer

KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007

KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007 KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007 Nettoomsättningen ökade med 12 % till 820,6 Mkr (få 734,5). Resultat efter skatt ökade med 13 % till 55,2 Mkr (48,8). Resultat per aktie är 6:14 (5:42).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2000 1 JANUARI 30 JUNI

DELÅRSRAPPORT 2000 1 JANUARI 30 JUNI DELÅRSRAPPORT 2000 1 JANUARI 30 JUNI DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett

Läs mer

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20).

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20). Göteborg 2014-04-17 Delårsrapport perioden januari-mars 2014 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 14,2 (15,8) Mkr en minskning med 1,6 Mkr eller 10,2 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,4 Mkr

Läs mer

2008-2. 2008 apriljuni

2008-2. 2008 apriljuni DELÅRSRAPPORT SIX AB (publ) -2 Delårsrapport för perioden januari-juni apriljuni apriljuni Ändring % Jan-juni Jan-juni Ändring % Omsättning, Mkr 68,5 60,9 137,4 122,0 +12,6 % Rörelseresultat, Mkr 2,5 6,1

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-juni 2015

Delårsrapport. för. januari-juni 2015 Delårsrapport för januari-juni 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Vindico Group AB (publ)

Vindico Group AB (publ) Sida 1 av 11 Vindico Group AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01 2016-03-31 Rapportperioden 2016-01-01 2016-03-31 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med Q1 2015 och uppgick till 1 640

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-06-30

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-06-30 Delårsrapport Bluestep Finans AB () 2009-01-01 2009-06-30 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Kassaflödesanalys 6 Tilläggsupplysningar 7 Styrelsen och verkställande direktören får

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008 DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER Samgående med StjärnaFyrkant och nedskrivning av goodwill SEPTEMBER Under årets fjärde kvartal förvärvades samtliga aktier i StjärnaFyrkant genom nytecknade aktier

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari juni 2007. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari juni 2007. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden januari juni 2007 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning under tiden januari juni 2007 uppgår till 145

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) JANUARI DECEMBER 200887

Aqeri Holding AB (publ) JANUARI DECEMBER 200887 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 200887 Mycket starkt fjärde kvartal efter ett turbulent år Under det fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med 78 % till MSEK 34,7 (19,5). Rörelseresultatet under

Läs mer

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER

Läs mer

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2014 Nionde kvartalet i rad med omsättningsökning Fortsatt stark tillväxt i segmentet Logistik & IT Omsättningen ökade

Läs mer

Strålande tillväxt och nya marknader

Strålande tillväxt och nya marknader 1 av 9 Strålande tillväxt och nya marknader Omsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 371 miljoner kronor, en ökning med 80 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2012

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2012 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 212 Kvartalsperioden april-juni na för Poolia uppgick till 258,1 (283,2) MSEK, en minskning med -8,9 %, i lokal valuta motsvarande -9,5%. Rörelseresultatet, uppgick till,3

Läs mer

Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008

Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Omsättningen uppgick till 136 (129) MSEK, varav 71 (66) MSEK under andra kvartalet Orderingången uppgick till 132 (142) MSEK, varav 64 (75) MSEK under

Läs mer

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment.

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Styrelsen har beslutat att avyttra den verksamhet som koncernen bedriver i Tyskland. Den tyska verksamheten redovisas därför som verksamhet under avyttring. Nettoomsättningen

Läs mer

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet.

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets försäljning ökade 3 procent i fast valuta jämfört med föregående år. Försäljningen för delårsperioden var 2 935 MSEK (3 042). Resultat efter

Läs mer