VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet"

Transkript

1 Sida 1 av 9 VD-ord Fortsatt förbättrad lönsamhet Omsättningen under det fjärde kvartalet 2015 ökade med 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 319 miljoner kronor. Rörelsemarginalen i det fjärde kvartalet ökade från 1,1 procent föregående år till 3,0 procent "Rörelseresultatet i Sverige i det fjärde kvartalet 2015 näst intill fördubblades jämfört med föregående år. För helåret uppgick rörelsemarginalen i den svenska verksamheten till 4,1 procent samtidigt som vi ökat omsättningen. Det gör att vi börjar närma oss de marginaler som krävs för att i Sverige kunna nå 5 procent i genomsnittlig rörelsemarginal", säger Jan Bengtsson, VD Uniflex. I Norge fortsätter tyvärr vår omsättning att minska i spåren av det låga oljepriset. Vi lyckas trots det nästan att nå ett nollresultat. Vi kämpar nu hårt för att kunna vända till positivt rörelseresultat", säger Jan Bengtsson, VD Uniflex och fortsätter. "I Finland växer vi och visar positivt rörelseresultat för andra kvartalet i rad." I Tyskland är omsättningen i stort sett oförändrad och förlusten minskar. Vår nya VD i Tyskland började i oktober och jag bedömer att hans insatser kommer att börja påverka omsättning och resultat positivt från och med nu", säger Jan Bengtsson, VD Uniflex. Vi når i koncernen inte upp till 5 procent i rörelsemarginal, men vi är på rätt väg mot att nå det målet. Min främsta prioritet den närmsta tiden är att se till att vi ökar omsättningen och förbättrar bruttomarginalen så att vi därmed kan göra god vinst på alla våra marknader, avslutar Jan Bengtsson, VD Uniflex. För mer information kontakta: Jan Bengtsson, Verkställande direktör Uniflex, tfn: Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, administration, försäljning och kundservice. Uniflex är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap och finns i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Uniflex är medlem i Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är certifierat enligt ISO 9001, ISO samt OHSAS

2 Sida 2 av 9 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2015 Året i korthet Nettoomsättningen uppgick till MSEK (1 173), en ökning med 10 procent. Resultat per aktie uppgick till 1,56 SEK (0,65) före utspädning och 1,56 SEK (0,65) efter utspädning. Rörelseresultatet uppgick till 40,5 MSEK (17,4), motsvarande en rörelsemarginal på 3,1 procent (1,5). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 38,0 MSEK (17,8). Resultatet efter skatt uppgick till 27,0 MSEK (11,4). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 44,8 MSEK (50,2), motsvarande 2,58 SEK (2,89) per aktie. Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 SEK per aktie (0,80). Kvartalet i korthet Nettoomsättningen uppgick till 319 MSEK (300), en ökning med 6 procent. Resultat per aktie uppgick till 0,33 SEK (0,05) före utspädning och 0,33 SEK (0,05) efter utspädning. Rörelseresultatet uppgick till 9,5 MSEK (3,3), motsvarande en rörelsemarginal på 3,0 procent (1,1). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,5 MSEK (2,2). Resultatet efter skatt uppgick till 5,8 MSEK (0,8). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 34,7 MSEK (10,2), motsvarande 2,00 SEK (0,59) per aktie. Uniflex verksamhet Affärsidé, Strategi och Ledstjärnor Uniflex ska vara bäst på att förse företag och organisationer med den kompetens som tillfälligt eller permanent tillgodoser deras behov inom vår nisch. Uniflex strategi är; Rätt pris, Snabbhet och Flexibilitet. Uniflex ledstjärnor är; Affärsfokus, Engagemang, Glädje och Ansvarstagande. Sverige Uniflex omsättning har under 2015 ökat med 10 procent jämfört med föregående år, samtidigt som bruttomarginalen förbättrats vilket lett till ökad vinst. Orsaken till ökningen av bruttomarginalen är den förändring av strategin som genomfördes under 2014 där Uniflex ökat fokus på att ta bättre betalt för den kompetens och flexibilitet bolaget tillhandahåller. Under året genomfördes det första steget i höjningen av arbetsgivaravgifterna för unga. Den andra delen av höjningen är beräknad att träda i kraft i juni 2016 och bolagets bedömning är att detta kommer att belasta resultatet med ca 1,5 MSEK i det andra kvartalet Norge Omsättningen i Norge har under 2015 minskat med 1 procent i lokal valuta jämfört med föregående år. I det fjärde kvartalet minskade omsättningen med 13 procent i lokal valuta jämfört med föregående år, vilket är i nivå med marknaden i övrigt. Den minskade omsättningen har lett till att bolaget visar en liten förlust i det fjärde kvartalet och för helåret Finland I Finland har bolagets omsättning för helåret 2015 och det fjärde kvartalet ökat jämfört med föregående år och bolaget visar ett positivt rörelseresultat i det fjärde kvartalet. Tyskland Bolagets omsättning har ökat jämfört med föregående år men bolagets rörelseresultat är alltjämt negativt. Till följd av det negativa resutatet har bolaget bytt VD och en ny VD tillträdde i oktober. Bolagets bedömning är att den nya VD'ns insatser kommer att börja påverka omsättning och resultat positivt från och med nu. Omsättning Helåret 2015 Omsättningen ökade med 10 procent till MSEK (1 173). Under 2015 stod de fem största kunderna för 30 procent (29) av omsättningen. 70 (85) kunder stod för 80 procent av omsättningen. Under den senaste 12-månadersperioden har ingen enskild kund stått för mer än 10 procent (10) av Uniflex omsättning. Uniflex verksamhet består av fyra rörelsesegment, de geografiska områdena Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Av årets omsättning har MSEK (1 047) genererats av verksamheten i Sverige, 79 MSEK (84) av verksamheten i Norge, 15 MSEK (10) av verksamheten i Finland och 37 MSEK (32) av verksamheten i Tyskland. Utifrån Bemanningsföretagens statistik för de tre första kvartalen 2015 bedömdes att den bemanningsmarknad Uniflex är verksamt på i Sverige hade ökat med 16,2 procent jämfört med samma period Under motsvarande period ökade Uniflex med 11,3 procent i Sverige. Uniflex mål är att öka mer än totalmarknaden. Av årets omsättning i Sverige kommer 65 procent (69) från arbetarsidan och 35 procent (31) från tjänstemannasidan. Fjärde kvartalet Omsättningen ökade med 6 procent till 319 MSEK (300) jämfört med samma period föregående år. Av kvartalets omsättning har 283 MSEK (262) genererats av verksamheten i Sverige, 21 MSEK (26) av verksamheten i Norge, 6 MSEK (3) av verksamheten i Finland och 9 MSEK (9) av verksamheten i Tyskland.

3 Sida 3 av 9 Resultat Helåret 2015 Rörelseresultatet uppgick till 40,5 MSEK (17,4) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 38,0 MSEK (17,8). Det ger en rörelsemarginal på 3,1 procent (1,5) och en vinstmarginal på 2,9 procent (1,5). Verksamheten i Sverige har genererat ett rörelseresultat om 47,1 MSEK (27,0), verksamheten i Norge -0,2 MSEK (-0,1), verksamheten i Finland -0,3 MSEK (-1,1) och verksamheten i Tyskland - 5,9 MSEK (-8,4). Uniflex har som mål att rörelsemarginalen över en konjunkturcykel i genomsnitt ska uppgå till 5 procent. Under de senaste fem åren har rörelsemarginalen i genomsnitt varit 2,3 procent, se diagram nedan. Fjärde kvartalet Rörelseresultatet uppgick till 9,5 MSEK (3,3) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,5 MSEK (2,2) vilket ger en rörelsemarginal om 3,0 procent (1,1) och en vinstmarginal om 2,7 procent (0,7). Verksamheten i Sverige har genererat ett rörelseresultat om 10,9 MSEK (5,9), verksamheten i Norge -0,2 MSEK (0,0), verksamheten i Finland 0,1 MSEK (-0,1) och verksamheten i Tyskland -1,3 MSEK (-2,5). Omsättning och rörelseresultat MSEK Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Omsättning Rörelseresultat Utveckling rörelsemarginal % Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Rörelsemarginal Mål 5% Genomsnittlig rörelsemarginal Säsongsvariationer Intäkterna är beroende av antalet arbetsdagar i perioden, men även av fördelningen mellan månaderna. Antal arbetsdagar under året uppgick till: Sverige Norge Finland Tyskland Januari - Mars 62 (62) 63 (63) 62 (62) 63 (63) April - Juni 60 (59) 59 (59) 61 (60) 59 (60) Juli - September 66 (66) 66 (66) 66 (66) 66 (66) Oktober - December 63 (62) 63 (62) 65 (63) 65 (63) Helåret 251 (249) 251 (250) 254 (251) 253 (252) Aktiekapital och kapitalstruktur Aktiekapitalet uppgår per den 31 december 2015 till SEK fördelat på A-aktier och B-aktier.

4 Sida 4 av 9 Utdelning Årsstämman den 22 april 2015 beslutade i enlighet med styrelsens förslag att till aktieägarna utbetala en utdelning om 0,80 SEK per aktie för räkenskapsåret 2014, vilket motsvarar en total utdelning om cirka 14 MSEK och cirka 122 procent av årets vinst. Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning på 1,50 SEK per aktie för räkenskapsåret 2015, vilket motsvarar en total utdelning på cirka 26 MSEK och cirka 96 procent av årets vinst. Uniflex mål för utdelning är att den minst ska uppgå till 50 procent av årets vinst i koncernen. Beslut om utdelning kommer att fattas på årsstämman den 26 april Teckningsoptioner Uniflex har tre pågående aktieoptionsprogram. Aktieoptionsprogrammet 2012/2016 med utestående teckningsoptioner per , där varje option berättigar till köp av en aktie till ett lösenpris om 45 kronor under perioden 1 juni maj Aktieoptionsprogrammet 2013/2017 med utestående teckningsoptioner per , där varje option berättigar till köp av en aktie till ett lösenpris om 36 kronor under perioden 1 juni maj Aktieoptionsprogrammet 2015/2019 med utestående teckningsoptioner per , där varje option berättigar till köp av en aktie till ett lösenpris om 32,50 kronor under perioden 1 juni maj För ytterligare beskrivning av aktieoptionsprogrammen hänvisas till sidan 41 i årsredovisningen för 2014 och till sidan 4 i delårsrapporten för det andra kvartalet Likviditet och finansiering Koncernens likvida medel uppgick per den 31 december 2015 till 46,6 MSEK (16,6). Uniflex har en checkräkningskredit om 40 MSEK (60). Per den 31 december 2015 har 0,0 MSEK (0,0) av krediten utnyttjats. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för helåret 2015 till 44,8 MSEK (50,2), motsvarande 2,58 SEK (2,89) per aktie. Soliditeten per 31 december 2015 uppgick till 29,6 procent (26,9). Uniflex mål är att bolagets soliditet skall överstiga 15 procent. Inkomstskatt Skattekostnaden för koncernen uppgick för helåret 2015 till 11,0 MSEK (6,4), och avser i sin helhet den svenska verksamheten, vilket ger en effektiv skattesats på 29 procent (36). Ingen skatteintäkt har beaktats på underskotten i de utländska dotterbolagen. Investeringar Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick under helåret 2015 till 0,0 MSEK (0,2). Medarbetare Medelantalet anställda under helåret 2015 omräknat till heltidsanställda uppgick till personer (2 641). Per den 31 december 2015 uppgick antalet anställda till personer (3 908). Moderbolaget Moderbolagets verksamhet består av att tillhandahålla lednings- och managementtjänster till de i koncernen ingående dotterbolagen. Samtliga anställda i Sverige, med undantag för bolagets VD Jan Bengtsson, är anställda i Uniflex Sverige AB med dotterbolag. Baserat på de nedskrivningsprövningar som genomförts har moderbolaget skrivit ner värdet på aktierna i det finska dotterbolaget med 1,0 MSEK under det fjärde kvartalet. Händelser efter rapportperiodens utgång Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång. Risker och osäkerhetsfaktorer Uniflex verksamhet påverkas av konjunkturen och den allmänna ekonomiska utvecklingen. Uniflex väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar den starka konkurrensen på marknaden, en konjunkturnedgång med allmän prispress och tillgång på personal. Riskhanteringen i Uniflex syftar till att identifiera, kontrollera och reducera dessa risker. Bland annat har företaget en stor del rörlig kostnadsmassa och en stark finansiell ställning. För en närmare beskrivning av risker och riskhantering hänvisas till sidorna i årsredovisningen för Kvartalsdata okt-dec jul-sep apr-jun jan-mar okt-dec jul-sep apr-jun jan-mar Nettoomsättning, MSEK 319,0 336,1 345,4 287,4 299,6 301,9 287,4 284,1 Rörelseresultat, MSEK 9,5 14,0 12,3 4,7 3,3 12,4 0,1 1,6 Rörelsemarginal, % 3,0 4,2 3,5 1,6 1,1 4,1 0,0 0,6 Resultat efter finansiella poster, MSEK 8,5 13,2 11,6 4,6 2,2 12,9 0,7 1,9 Periodens resultat, MSEK 5,8 9,5 8,5 3,2 0,8 9,8-0,2 0,9 Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,33 0,55 0,49 0,18 0,05 0,57-0,01 0,05 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,33 0,55 0,49 0,18 0,05 0,57-0,01 0,05 Eget kapital per aktie före utspädning, SEK 5,64 5,26 4,68 4,97 4,79 4,71 4,15 4,88 Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK 5,64 5,26 4,68 4,97 4,79 4,71 4,15 4,88 Kassaflöde per aktie före utspädning, SEK 2,00 0,41-0,66 0,83 0,59-0,60 0,12 2,79 Kassaflöde per aktie efter utspädning, SEK 2,00 0,41-0,66 0,83 0,59-0,60 0,12 2,79

5 Sida 5 av 9 Koncernens resultaträkning i sammandrag Nettoomsättning 1288,0 1173,0 319,0 299,6 Personalkostnader -1202,5-1108,9-297,7-283,4 Övriga kostnader -43,1-45,0-11,2-12,5 Avskrivningar -1,9-1,7-0,5-0,4 Rörelseresultat 40,5 17,4 9,6 3,3 Resultat från finansiella investeringar -2,5 0,4-1,1-1,1 Resultat efter finansiella poster 38,0 17,8 8,5 2,2 Skatt -11,0-6,4-2,7-1,4 Periodens resultat 27,0 11,4 5,8 0,8 Periodens resultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 27,0 11,4 5,8 0,8 Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat per aktie före utspädning, SEK 1,56 0,65 0,33 0,05 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1,56 0,65 0,33 0,05 Genomsnittligt antal aktier före utspädning, tusen Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusen Koncernens rapport över totalresultat Periodens resultat 27,0 11,4 5,8 0,8 Övrigt totalresultat Poster som kan komma att omklassificeras till resultatet Omräkningsdifferenser 1,7-0,2 0,8 0,6 Skatt hänförligt till komponenter i övrigt totalresultat Summa övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt 1,7-0,2 0,8 0,6 Summa totalresultat för perioden 28,7 11,2 6,6 1,4 Totalresultat för perioden hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 28,7 11,2 6,6 1,4 Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 0,0 0,0 Koncernens balansräkning i sammandrag MSEK Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar 5,1 6,2 Materiella anläggningstillgångar 1,1 2,0 Uppskjutna skattefordringar 0,4 0,5 Summa anläggningstillgångar 6,6 8,7 Kortfristiga fordringar 278,1 283,5 Likvida medel 46,6 16,6 Summa omsättningstillgångar 324,7 300,1 Summa tillgångar 331,3 308,8 Eget kapital och skulder Eget kapital 97,9 83,1 Övriga kortfristiga skulder 233,4 225,7 Summa eget kapital och skulder 331,3 308,8

6 Sida 6 av 9 Förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag Helår Helår MSEK Belopp vid periodens ingång 83,1 84,1 Aktieutdelning -13,9-12,1 Optionspremier 0,1 - Summa totalresultat för perioden 28,7 11,2 Belopp vid periodens utgång 97,9 83,1 Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 25,2 14,2 17,2 13,7 Förändringar i rörelsekapital 19,7 36,0 17,6-3,5 Kassaflöde från den löpande verksamheten 44,9 50,2 34,8 10,2 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0,0-0,2 0,0-0,1 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -13,8-52,2 0,0-3,7 Periodens kassaflöde 31,1-2,2 34,8 6,4 Likvida medel vid periodens början 16,6 18,8 12,4 10,8 Valutakursdifferens i likvida medel -1,1 0,0-0,6-0,6 Likvida medel vid periodens slut 46,6 16,6 46,6 16,6 Nyckeltal koncernen Rörelsemarginal, % 3,1 1,5 3,0 1,1 Vinstmarginal, % 2,9 1,5 2,7 0,7 Avkastning på eget kapital, %(12 mån rullande) 30,3 14,1 30,3 14,1 Soliditet, % 29,6 26,9 29,6 26,9 Antal utestående aktier vid periodens slut före utspädning (000) Antal utestående aktier vid periodens slut efter utspädning (000) Antal utestående aktier, genomsnitt före utspädning (000) Antal utestående aktier, genomsnitt efter utspädning (000) Resultat per aktie före utspädning, SEK 1,56 0,65 0,33 0,05 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1,56 0,65 0,33 0,05 Eget kapital per aktie vid periodens slut före utspädning, SEK 5,64 4,79 5,64 4,79 Eget kapital per aktie vid periodens slut efter utspädning, SEK 5,64 4,79 5,64 4,79 Kassaflöde per aktie före utspädning, SEK 2,58 2,89 2,00 0,59 Kassaflöde per aktie efter utspädning, SEK 2,58 2,89 2,00 0,59 Medelantalet anställda omräknat till heltidsanställda Nettoomsättning per anställd, KSEK (12 mån rullande) Definitioner nyckeltal Rörelsemarginal Rörelseresultatet i procent av nettoomsättningen. Vinstmarginal Resultatet efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen. Genomsnittligt eget kapital Genomsnitt av periodens ingående och utgående balans för eget kapital. Avkastning på eget kapital Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. Kassaflöde per aktie Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie Omsättning per anställd Omsättningen dividerad med medelantalet anställda. Utspädning Effekt avseende teckningsoptioner till VD och övrig koncernledning.

7 Sida 7 av 9 Moderbolagets resultaträkning i sammandrag Nettoomsättning 9,7 3,3 3,0-2,2 Personalkostnader -6,9-1,0-2,3 2,8 Övriga kostnader -2,8-2,3-0,7-0,6 Rörelseresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 Koncernbidrag 4,0 12,0 4,0 12,0 Ränteintäkter och liknande resultatposter 1,3 1,2 0,4 0,3 Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar -3,8-11,9-1,0-11,9 Räntekostnader och liknande resultatposter 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat efter finansiella poster 1,5 1,3 3,4 0,4 Skatt -1,2-2,9-1,2-2,9 Periodens resultat 0,3-1,6 2,2-2,5 Moderbolagets rapport över totalresultat Periodens resultat 0,3-1,6 2,2-2,5 Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser Skatt hänförligt till komponenter i övrigt totalresultat Summa övrigt totalresultat för perioden, 0,0 0,0 0,0 0,0 netto efter skatt Summa totalresultat för perioden 0,3-1,6 2,2-2,5 Moderbolagets balansräkning i sammandrag MSEK Tillgångar Andelar i koncernföretag 14,9 15,9 Summa anläggningstillgångar 14,9 15,9 Fordringar koncernbolag 36,1 52,5 Kortfristiga fordringar 8,3 8,8 Likvida medel 9,7 0,0 Summa omsättningstillgångar 54,1 61,3 Summa tillgångar 69,0 77,2 Eget kapital och skulder Eget kapital 62,3 75,8 Skulder koncernbolag 3,7 - Kortfristiga skulder 3,0 1,4 Summa eget kapital och skulder 69,0 77,2 Förändringar i moderbolagets eget kapital i sammandrag Helår Helår MSEK Belopp vid periodens ingång 75,8 89,5 Aktieutdelning -13,9-12,1 Optionspremier 0,1 - Summa totalresultat för perioden 0,3-1,6 Belopp vid periodens utgång 62,3 75,8

8 Sida 8 av 9 Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Denna bokslutskommuniké har, för koncernen, upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga regler i Årsredovisningslagen, och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Redovisningsprinciperna som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av årsredovisningen för 2014 och ska läsas tillsammans med dessa. Nya redovisningsprinciper 2015 Nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC har inte haft någon väsentlig effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning, resultat eller upplysningar. Rörelsesegment Uniflex affärsverksamhet omfattar fyra rörelsesegment, de geografiska områdena Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Under fjärde kvartalet har 0,2 MSEK (0,5) fakturerats från Sverige till Norge, 0,1 MSEK (0,0) fakturerats från Sverige till Finland och 0,1 MSEK (0,1) fakturerats från Sverige till Tyskland. Under året har 0,9 MSEK (1,3) fakturerats från Sverige till Norge, 0,1 MSEK (0,1) från Sverige till Finland och 0,3 MSEK (0,2) från Sverige till Tyskland. Intäkter per rörelsesegment, MSEK Sverige 1157,0 1047,1 282,5 261,7 Norge 79,3 83,6 21,1 26,3 Finland 14,8 10,2 6,1 2,7 Tyskland 36,9 32,1 9,3 8,9 Intäkter totalt 1288,0 1173,0 319,0 299,6 Rörelseresultat per rörelsesegment, MSEK Sverige 47,1 27,0 10,9 5,9 Norge -0,2-0,1-0,2 0,0 Finland -0,3-1,1 0,1-0,1 Tyskland -5,9-8,4-1,3-2,5 Ofördelade moderbolagskostnader -0,1 0,0 0,0 0,0 Rörelseresultat totalt 40,5 17,4 9,5 3,3 Närstående bolag Uniflex har kommersiella mellanhavanden och även vissa samarbetsavtal med Poolia AB. Samtliga transaktioner mellan parterna sker på marknadsmässiga villkor. Uniflex styrelseordförande och största aktieägare Björn Örås är även ordförande och största aktieägare i Poolia AB, Dedicare AB och BroHof Golf AB. Valberedning Valberedningen; som består av Hans Hedström (Carnegie Fonder AB), Richard Hellekant (PSG Capital AB) samt Björn Örås och där Hans Hedström utsetts till valberedningens ordförande, tillsätts genom att styrelsens ordförande sammankallar de senast per utgången av tredje kvartalet tre röstmässigt största aktieägarna, vilka, om de så önskar, äger utse var sin representant som, tillsammans med styrelsens ordförande, skall utgöra valberedning. Årsstämma och kommande rapporttillfällen Årsstämma kommer att hållas den 26 april 2016 kl på Hotell Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm. Årsredovisningen för 2015 beräknas utkomma under vecka 14 och hållas tillgänglig på bolagets hemsida Rapporttillfällen: Delårsrapport januari-mars 26 april 2016, kl Delårsrapport januari-juni 15 juli 2016, kl Delårsrapport januari-september 18 oktober 2016, kl

9 Sida 9 av 9 Styrelsens försäkran Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén för 2015 ger en rättvisande översikt av moderbolaget Uniflex AB och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm den 1 februari 2016 Björn Örås Styrelseordförande Monica Lindstedt Styrelseledamot Thomas Krishan Styrelseledamot Jenny Pizzignacco Styrelseledamot Jan Bengtsson Verkställande direktör Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Uniflex AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 februari 2016 klockan (CET). För ytterligare information kontakta: Jan Bengtsson, VD, tfn Kent Thudén, Ekonomichef, tfn Uniflex AB (publ) Arenavägen 57 Tel: Box 7014 Fax: Stockholm-Globen Org nr: Uniflex är ett Auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, administration, försäljning och kundservice. Uniflex är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap, och finns i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Uniflex är medlem i Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är certifierat enligt ISO 9001, ISO samt OHSAS

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent.

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. Sida 1 av 10 Bra start på kvartalet, men trög avslutning Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. "I

Läs mer

Strålande tillväxt och nya marknader

Strålande tillväxt och nya marknader 1 av 9 Strålande tillväxt och nya marknader Omsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 371 miljoner kronor, en ökning med 80 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen

Läs mer

Omsättningen under det tredje kvartalet 2014 minskade med 16 procent till 302 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 4,1 procent.

Omsättningen under det tredje kvartalet 2014 minskade med 16 procent till 302 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 4,1 procent. Sida 1 av 9 Fortsatt vinst och vidareutvecklad strategi Omsättningen under det tredje kvartalet 2014 minskade med 16 procent till 302 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 4,1 procent. "Omsättningen

Läs mer

"Det är positivt att att våra verksamheter i Sverige och Norge visar vinst och växer", säger Jan Bengtsson, VD Uniflex.

Det är positivt att att våra verksamheter i Sverige och Norge visar vinst och växer, säger Jan Bengtsson, VD Uniflex. Sida 1 av 9 Tillväxt och vinst i det andra kvartalet Omsättningen under det andra kvartalet 2015 ökade med 20 procent jämfört med föregående år och uppgick till 345 miljoner kronor. Rörelsemarginalen ökade

Läs mer

"Det är glädjande att våra verksamheter i Norge och Tyskland växer och att den svenska verksamheten slutat krympa", säger Jan Bengtsson, VD Uniflex.

Det är glädjande att våra verksamheter i Norge och Tyskland växer och att den svenska verksamheten slutat krympa, säger Jan Bengtsson, VD Uniflex. Sida 1 av 9 Ökad vinst trots oförändrad omsättning Omsättningen under det första kvartalet 2015 var i stort sett oförändrad jämfört med föregående år och uppgick till 287 miljoner kronor. Rörelsemarginalen

Läs mer

VD-ord. Tillväxt och förbättrad lönsamhet

VD-ord. Tillväxt och förbättrad lönsamhet Sida 1 av 9 VD-ord Tillväxt och förbättrad lönsamhet Omsättningen under det första kvartalet 2017 ökade med 5 procent jämfört med första kvartalet föregående år och uppgick till 279 miljoner kronor. Rörelsemarginalen

Läs mer

Förbättrad lönsamhet i Sverige och vinst i Finland

Förbättrad lönsamhet i Sverige och vinst i Finland Sida 1 av 9 Förbättrad lönsamhet i Sverige och vinst i Finland Omsättningen under det tredje kvartalet 2015 ökade med 11 procent jämfört med föregående år och uppgick till 336 miljoner kronor. Rörelsemarginalen

Läs mer

Omsättningen under det första kvartalet 2012 ökade med fyra procent till 366 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 1,9 procent.

Omsättningen under det första kvartalet 2012 ökade med fyra procent till 366 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 1,9 procent. Sida 1 av 9 Fortsatt tillväxt och vinst Omsättningen under det första kvartalet 2012 ökade med fyra procent till 366 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 1,9 procent. "Det är glädjande att

Läs mer

VD-ord. Fortsatta framgångar i Norge och Finland

VD-ord. Fortsatta framgångar i Norge och Finland Sida 1 av 9 VD-ord Fortsatta framgångar i Norge och Finland Rörelseresultatet fortsätter att förbättras jämfört med början av året och uppgår i det tredje kvartalet 2016 till 11,3 MSEK. Omsättningen är

Läs mer

Rekordomsättning med god vinst!

Rekordomsättning med god vinst! 1 av 8 Rekordomsättning med god vinst! Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 281 miljoner kronor, en ökning med 72 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen

Läs mer

Implementering av den vidareutvecklade strategin och offensiva marknadssatsningar

Implementering av den vidareutvecklade strategin och offensiva marknadssatsningar Sida 1 av 9 Implementering av den vidareutvecklade strategin och offensiva marknadssatsningar Omsättningen under det fjärde kvartalet 2014 minskade med 11 procent till 299 miljoner kronor och rörelsemarginalen

Läs mer

Omsättningen under det andra kvartalet 2017 uppgick till 297 miljoner kronor. Rörelseresultatet blev 1,5 miljoner kronor.

Omsättningen under det andra kvartalet 2017 uppgick till 297 miljoner kronor. Rörelseresultatet blev 1,5 miljoner kronor. Sida 1 av 9 VD-ord Kalendermässigt utmanande kvartal Omsättningen under det andra kvartalet 2017 uppgick till 297 miljoner kronor. Rörelseresultatet blev 1,5 miljoner kronor. Det andra kvartalet i år innehåller

Läs mer

Omsättningen under det andra kvartalet 2014 minskade med 22 procent till 287 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0 procent.

Omsättningen under det andra kvartalet 2014 minskade med 22 procent till 287 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0 procent. Sida 1 av 9 Förbättrat bemanningsläge i Sverige Omsättningen under det andra kvartalet 2014 minskade med 22 procent till 287 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0 procent. "Omsättningen

Läs mer

Strålande tillväxt och nya marknader

Strålande tillväxt och nya marknader 1 av 9 Strålande tillväxt och nya marknader Omsättningen för det första kvartalet uppgick till 351 miljoner kronor, en ökning med 67 procent jämfört med samma period föregående år. Även rörelseresultatet

Läs mer

Omsättningen under det första kvartalet 2014 minskade med 15 procent till 284 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent.

Omsättningen under det första kvartalet 2014 minskade med 15 procent till 284 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. Sida 1 av 9 Lugn inledning av året Omsättningen under det första kvartalet 2014 minskade med 15 procent till 284 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. "I Sverige har efterfrågan

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Omsättningen under det första kvartalet 2013 minskade med 9 procent till 333 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,5 procent.

Omsättningen under det första kvartalet 2013 minskade med 9 procent till 333 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,5 procent. Sida 1 av 9 Positivt rörelseresultat trots svag efterfrågan Omsättningen under det första kvartalet 2013 minskade med 9 procent till 333 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,5 procent.

Läs mer

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus 0,4 procent.

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus 0,4 procent. Sida 1 av 10 Vikande efterfrågan i Sverige och satsningar i Norge Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus

Läs mer

Fin tillväxt och god vinst

Fin tillväxt och god vinst Sida 1 av 10 Fin tillväxt och god vinst Omsättningen under 2011 uppgick till 1 614 miljoner kronor och rörelsemarginalen till 4,3 procent. Omsättningen har aldrig varit högre i Uniflex historia. "Det är

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

VD-ord. Positivt trendbrott

VD-ord. Positivt trendbrott Sida 1 av 9 VD-ord Positivt trendbrott Omsättningsminskningen i det fjärde kvartalet 2016 har varit mindre än tidigare under året. Totalt uppgick Uniflexkoncernens omsättning till 312 MSEK under årets

Läs mer

Rekordresultat i tredje kvartalet

Rekordresultat i tredje kvartalet 1 av 9 Rekordresultat i tredje kvartalet Omsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 335 miljoner kronor, en ökning med 87 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen

Läs mer

Kraftigt ökad tillväxt och vinst!

Kraftigt ökad tillväxt och vinst! 1 av 8 Kraftigt ökad tillväxt och vinst! Omsättningen för det första kvartalet uppgick till 209 miljoner kronor, en ökning med 53 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Omsättningen under det tredje kvartalet 2013 minskade med 15 procent till 360 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 4,5 procent.

Omsättningen under det tredje kvartalet 2013 minskade med 15 procent till 360 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 4,5 procent. Sida 1 av 9 Positivt rörelseresultat i Sverige och Norge Omsättningen under det tredje kvartalet 2013 minskade med 15 procent till 360 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 4,5 procent. "Trots

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Tillväxt och ökad vinst i fjärde kvartalet!

Tillväxt och ökad vinst i fjärde kvartalet! 1 av 7 Tillväxt och ökad vinst i fjärde kvartalet! Omsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 206 miljoner kronor, en ökning med 5 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Omsättningen under det andra kvartalet 2013 minskade med 11 procent till 369 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,4 procent.

Omsättningen under det andra kvartalet 2013 minskade med 11 procent till 369 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,4 procent. Sida 1 av 9 Vinst trots fortsatt svag efterfrågan Omsättningen under det andra kvartalet 2013 minskade med 11 procent till 369 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,4 procent. "På grund

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2012

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2012 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 212 Kvartalsperioden april-juni na för Poolia uppgick till 258,1 (283,2) MSEK, en minskning med -8,9 %, i lokal valuta motsvarande -9,5%. Rörelseresultatet, uppgick till,3

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 Positivt resultat på dämpad marknad Nettoomsättningen i andra kvartalet 215 uppgick till 112 (113) och rörelseresultatet uppgick till 3 (-6). Orderingången under andra kvartalet

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Q1 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 110 176 (102 456) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2013 Dedicare AB (publ.) 556516-1501

Delårsrapport 1 januari 30 september 2013 Dedicare AB (publ.) 556516-1501 Perioden juli-september Intäkterna uppgick till 134,5 MSEK (142,5), minskning med 5,6 % Rörelseresultatet uppgick till 6,8 MSEK (11,1), rörelsemarginal 5,1 % (7,8 %) Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA Januari -- september 2006 Nettoomsättningen uppgick till ksek 103 977 (98 525) och proforma till ksek 123 360. Rörelseresultatet uppgick till k SEK -2

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2008

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2008 1 av 6 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2008 Stark inledning på nya året Omsättningen uppgick till 227,7 MSEK (152,9), en ökning med 49%. Rörelseresultatet uppgick till 16,4 MSEK (3,2), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2007

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2007 1 av 7 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2007 Bokslutskommunikén i korthet Omsättningen fjärde kvartalet ökade med 52% och uppgick till 245,3 MSEK (161,8). Rörelseresultatet för kvartalet mer än

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2015

Bokslutskommuniké januari december 2015 Bokslutskommuniké januari december 215 Förändringsresan fortsätter Nettoomsättningen i fjärde kvartalet 215 uppgick till 128 (154) och rörelseresultatet uppgick till -2 (-4). Orderingången under fjärde

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättningen

Läs mer

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och BE Q4 Delårsrapport BE Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Malmö 5 februari 2015 Fjärde KVARTALET 2014 Nettoomsättningen minskade med 3 procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 1 009

Läs mer

I det fjärde kvartalet ökade intäkterna med 22 procent. Rörelsemarginalen har stärkts jämfört med motsvarande kvartal 2013 till 6,7 % (2,8).

I det fjärde kvartalet ökade intäkterna med 22 procent. Rörelsemarginalen har stärkts jämfört med motsvarande kvartal 2013 till 6,7 % (2,8). Omsättningsrekord och fortsatt förbättrade marginaler Perioden oktober-december Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamheter exklusive Dedicare Assistans AB som

Läs mer

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Delårsrapport januari-mars 2014 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Sammanfattning av första kvartalet 2014 Nettoomsättningen ökade under perioden med 52 % och uppgick till 72,4 (47,6) miljoner kronor.

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) JANUARI DECEMBER 200887

Aqeri Holding AB (publ) JANUARI DECEMBER 200887 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 200887 Mycket starkt fjärde kvartal efter ett turbulent år Under det fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med 78 % till MSEK 34,7 (19,5). Rörelseresultatet under

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Ett positivt första kvartal för Teracom-koncernen där moderbolaget initierar ett effektiviseringsprogram för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Stabilt första

Läs mer

30 sep 2012. Förändring. 30 sep 2013

30 sep 2012. Förändring. 30 sep 2013 Delårsrapport 1 april tember (6 månader) Nettoomsättningen uppgick till 3 734 (3 827). Rörelseresultatet ökade till 152 (93). Resultatet efter finansiella poster ökade till 122 (56). Resultatet efter skatt

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19 2009-02-18 Januari December 2009 1 januari 31 december Intäkterna ökade med 19 procent till 3 206 (2 691) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 30 procent till 325 (251) MSEK och rörelsemarginalen ökade till

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2011. PolyPlank AB (publ) Ett Cleantech företag

Delårsrapport januari-september 2011. PolyPlank AB (publ) Ett Cleantech företag Delårsrapport januari-september PolyPlank AB (publ) Ett Cleantech företag Tredje kvartalet, koncernen Omsättningen för perioden uppgick till 6,6 MSEK (6,0). Resultatet efter avskrivningar uppgick till

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

Delårsrapport januari september 2015

Delårsrapport januari september 2015 Delårsrapport januari september 215 Tydlig resultatförbättring Nettoomsättningen i tredje kvartalet 215 uppgick till 99 (12) och rörelseresultatet uppgick till 2 (2). Orderingången under tredje kvartalet

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 NSP: NSP visar kraftig ökning av omsättning och vinst under säsongsmässigt svagaste kvartalet Första kvartalet 2007 Omsättningen ökade med 83 procent till 117,6 MSEK

Läs mer

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Mkr Q1 Q1 Omsättning 57,2 44,1 Bruttovinst 32,3 18,9 Bruttomarginal (%) 56,4 42,9 EBITDA 15,0 7,8 Rörelseresultat 14,2 6,5 Periodens resultat 13,9 5,1 Periodens resultat

Läs mer

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20).

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20). Göteborg 2014-04-17 Delårsrapport perioden januari-mars 2014 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 14,2 (15,8) Mkr en minskning med 1,6 Mkr eller 10,2 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,4 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-03-31. Rapportperioden januari - mars 2014

DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-03-31. Rapportperioden januari - mars 2014 DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-03-31 Rapportperioden januari - mars 2014 Nettoomsättningen ökade med 38 % till 44,7 MSEK (32,4). I jämförbara valutor ökade nettoomsättningen med 39 %. Rörelseresultat (EBIT)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - mars. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - mars. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2015. STOCKHOLM 2015-04-15 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - mars Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2015. Händelser under första kvartalet Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till 32 tkr (15 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 138 tkr (-4 721 tkr)

Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till 32 tkr (15 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 138 tkr (-4 721 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008.

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 APRIL JUNI 2008 I SAMMANDRAG Intäkter 801 (830)

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2012 Period 1 januari - 31 mars 2012 Nettoomsättningen uppgår till 43 057 (33 079) kkr motsvarande en tillväxt om 30 %. Organisk tillväxt

Läs mer

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment.

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Styrelsen har beslutat att avyttra den verksamhet som koncernen bedriver i Tyskland. Den tyska verksamheten redovisas därför som verksamhet under avyttring. Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2009

Delårsrapport Januari - september 2009 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2009-11-13, Nr 6 Delårsrapport Januari - september 2009 Nettoresultatet efter skatt uppgick till 152,7 MSEK (387,5) Nettoresultatet efter skatt per aktie uppgick till

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av units i LifeAssays AB (publ) 17 oktober 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av units i LifeAssays AB (publ) 17 oktober 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av units i LifeAssays AB (publ) 17 oktober Tillägg till prospekt avseende unitemission i LifeAssays Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av kommuniké januari - september 2013 Nettoomsättningen uppgick till 280 330 tkr (243 493 tkr) under perioden jan-sep EBITDA uppgick till 28 123 tkr (26 130

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

Generic Sweden AB (publ)

Generic Sweden AB (publ) Generic Sweden AB (publ) Första kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 44,5 MSEK (34,2 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 3,2 MSEK (1,8 MSEK). Resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015/16

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015/16 - B&B TOOLS förser industri- och byggsektorn i norra Europa med industriförnödenheter och industrikomponenter samt därtill relaterade tjänster. Koncernen omsätter cirka 8 miljarder SEK på årsbasis och

Läs mer

Intäkterna ökade med 22 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar.

Intäkterna ökade med 22 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar. 2012-02-15 Januari December 2011 1 januari 31 december Intäkterna ökade med 25 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar. Före justering ökade intäkterna med 23 procent

Läs mer

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Finansiell stabilitet trots stora oväntade kostnader under första halvåret

Finansiell stabilitet trots stora oväntade kostnader under första halvåret DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2008 Finansiell stabilitet trots stora oväntade kostnader under första halvåret Tillkommande kostnader för pågående projekt Eolshäll och personalavveckling, belastar första

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

Bokslutskommuniké. MultiQ har positionerat om sig till en större marknad

Bokslutskommuniké. MultiQ har positionerat om sig till en större marknad Bokslutskommuniké MultiQ har positionerat om sig till en större marknad Förvärvet av Mermaid A/S har gjort MultiQ till Nordeuropas största Digital Signage bolag men även gett temporärt högre kostnader.

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008 DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare

Läs mer

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent. Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2015 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Fortsatt

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2015

Bokslutskommuniké. januari december 2015 Bokslutskommuniké januari december 2015 Bokslutskommuniké januari december 2015 Orderingången uppgick till 227,0 (211,9) MSEK, varav 79,3 (73,6) under fjärde kvartalet Rörelseintäkterna uppgick till 218,7

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT NIOMÅNADERSRAPPORT 2010 H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT 2009-12-01 -- 2010-08-31 NIO MÅNADER H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick under verksamhetsårets nio första månader till

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Perioden januari december 2008 Nettoomsättningen kvarvarande verksamheter 925,7 (831,1) MSEK, +11 % Rörelseresultatet (EBIT) kvarvarande verksamheter 84,8 (81,3)

Läs mer