Delårsrapport januari juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari juni 2015"

Transkript

1 Delårsrapport januari juni 215 Positivt resultat på dämpad marknad Nettoomsättningen i andra kvartalet 215 uppgick till 112 (113) och rörelseresultatet uppgick till 3 (-6). Orderingången under andra kvartalet 215 uppgick till 18 (123). Nettoomsättningen under perioden januari till juni 215 uppgick till 235 (232) och rörelseresultatet uppgick till 1 (-3). Orderingången under perioden januari till juni 215 uppgick till 228 (247) och orderstocken steg till 93 (9). Koncernen 215 JAN JUN 214 JAN JUN 215 APR JUN 214 APR JUN Orderingång, 228,1 247, 18,1 123,4 Orderstock, 93,2 89,7 Nettoomsättning, 234,7 231,9 112,1 112,6 Rörelseresultat, 1, -3,4 3, -5,5 Resultat efter skatt, 7,3-3,1 2,1-4,4 Resultat per aktie, kronor 1, -,42 -,6 Soliditet, % För ytterligare information Christer Tånnander, vd och koncernchef, tel Nästa rapporttillfälle Delårsrapport januari september oktober 215 Denna information är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli 215 kl 7:15. Duroc AB (publ) Box 612, SE Danderyd. Besök: Berga Backe 4 Tel: Fax: Organisationsnummer: Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 5 och har ca 17 medarbetare. Duroc är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

2 DUROC DELÅRSRAPPORT JAN JUN (12) Vd-ord Maskinhandel innebär alltid en verksamhet som svänger resultatmässigt beroende på marknadens framtidstro utifrån många legotillverkares orderstock. Industrihandelsverksamheten är idag bättre balanserad och klarar nu även svagare kvartal med positiv lönsamhet. Med en omsättning i nivå med föregående år är 215 halvårsresultatet 1 bättre än 214. Vi har ett fortsatt avvaktande investeringsläge hos våra kunder vilket gör att efterfrågan och därmed orderingången under årets två första kvartal varit lägre än förväntat. Orderingången inom industrihandel är 2 lägre än föregående år och det är främst Sverige, Estland och Danmark som släpar efter. Orderingång/orderstock koncernen Orderingång Orderstock Den kompetensväxling som påbörjades förra året inom industrihandel fortsätter och har redan gett många positiva effekter. En serviceverksamhet som vi är stolta över. Kvalitetsbristkostnader som är låga. Nya avtal med maskinleverantörer. En organisation som arbetar över landgränserna i ett medskapande entreprenörskap. Omsättning koncernen 2 Omsättning Inom industri har ledningen på Duroc Special Steel prövats. Precis när bolaget nått lönsamhet havererar en av sex motorer till valsverket och det har inneburit att det stått stilla hela kvartal två. Det beräknas vara i drift igen i augusti. Ledningen har klarat omställningen väl och levererar fortsatt till sina kunder. Haveriet har gett en negativ resultatpåverkan på 1,9 under kvartal 2. Per den 1:a juli avyttrades Micorbolagen till Sofistica AB vars ägare Stig Nicklasson tidigare varit marknadschef i bolaget under åren En ny ägare som känner marknaden borgar för en bra utveckling för bolaget. Försäljningen av Micor kommer att ge ett positivt resultat på 4 och en positiv likviditetspåverkan med 8,8 i kvartal tre. Christer Tånnander Vd och koncernchef Rörelseresultat koncernen Rörelseresultat Röda staplar avser senaste kvartalet med jämförande kvartal föregående år.

3 DUROC DELÅRSRAPPORT JAN JUN (12) Affärsområde industrihandel Affärsområde industrihandel bedriver handel med verktygsmaskiner inklusive automationslösningar, verktyg, service och support till verkstadsindustrin. I affärsområdet ingår Duroc Machine Tool-gruppen med industrihandelsverksamheter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Baltikum. Orderingång/orderstock industrihandel 12 9 Orderingång Orderstock 12 9 Industrihandel 215 JAN JUN 214 JAN JUN 215 APR JUN 214 APR JUN 6 6 Orderingång, 14,3 16,3 67,3 85,8 Orderstock, 71,2 65,6 3 3 Nettoomsättning, 14, 139,8 68, 68, Rörelseresultat, 5,1-5,4 2,6-4,7 Medelantal anställda Nettoomsättningen i kvartalet april till juni 215 uppgick till 68 (68). Rörelseresultatet uppgick till 3 (-5). Orderingången i perioden april till juni 215 uppgick till 67 (86) och den utgående orderstocken var 71 (66). I Sverige får vi numera stor uppskattning från kunderna för vår fina serviceverksamhet. Det har genomförts en mindre organisationsförändring där man minskat på administrativa tjänster och ökat på tekniskt säljstöd. Trots en svag försäljning av maskiner och verktyg så är resultatet positivt. Nu ligger fokus på att utveckla försäljning av både maskiner och verktyg. Omsättning industrihandel Omsättning I Finland har man tagit sin första order inom projektförsäljning vilket gör att man breddar produktportföljen och förbättrar resultatet. Den norska marknaden påverkas fortsatt negativt av ett lågt oljepris. Efterfrågan i marknaden är nu i nivå med krisåret 29. Den direkta effekten på Duroc i Norge är liten då vi har en mindre verksamhet där. Dock påverkar den indirekt det svenska bolaget då många svenska legotillverkare exporterar till Norge. Rörelseresultat industrihandel 8 Rörelseresultat Danmark hade en svag start på året i kvartal ett men har nu kommit igång i kvartal två. De har en bra offertstock som bör ge en god orderingång under andra halvåret. I Baltikum går Lettland och Litauen fortsatt bra medan Estland släpar efter på grund av svagare efterfrågan och priskonkurrens med billigare maskiner Röda staplar avser senaste kvartalet med jämförande kvartal föregående år.

4 DUROC DELÅRSRAPPORT JAN JUN (12) Affärsområde industri Affärsområde industri bedriver produktion av kund- anpassade nischprodukter, konstruktionslösningar, specialbearbetning samt underhåll av komponenter till verkstads-, kraft-, process-, träförädlings- och transportindustrin. I affärsområdet ingår verksamheterna Duroc Laser Coating, Duroc Rail, Duroc Special Steel och Micor. Orderingång/orderstock industri 8 6 Orderingång Orderstock 8 6 Teknik/produktion 215 JAN JUN 214 JAN JUN 215 APR JUN 214 APR JUN 4 4 Orderingång, 87,8 86,8 4,8 37,7 Orderstock, 22, 24,2 2 2 Nettoomsättning, 94,7 92,1 44,1 44,6 Rörelseresultat, 5,4 2,9,7 -,4 Medelantal anställda Nettoomsättningen i kvartalet april till juni 215 uppgick till 44 (45). Rörelseresultatet uppgick till 1 (-). Orderingången i perioden april till juni 215 uppgick till 41 (38) och den utgående orderstocken var 22 (24). Duroc Rail. Det pågår en fortsatt konsolidering av de europeiska bolag som äger och hyr ut järnvägsvagnar. Det innebär möjligheter för Duroc Rail som ligger långt fram i branschen med sina erbjudande. Omsättning industri Omsättning Duroc Special Steel har haft fullt fokus på att klara av leveranserna till sina kunder. Den omställning av produktionen som gjorts utifrån material och annan reducerbarhet har gått bra och man levererar åter till sina kunder. Valsverket har stått stilla hela kvartal två medan övrig verksamhet fortgått. Valsverket planeras att vara i full drift i augusti efter reparation av motorn som havererade i mars. Reparationskostnaden kommer att belasta resultatet i kvartal tre. Duroc Laser Coating levererar ett positivt kvartal två. En mindre personalreduktion är genomförd och nu är det fullt fokus på att utveckla försäljningen till både befintliga och nya kunder. Duroc Micor avyttrades per den första juli. Det kommer att ge ett positivt resultat på 4 och en positiv likviditetspåverkan med 8,8 i kvartal tre. 15 Rörelseresultat industri Rörelseresultat Röda staplar avser senaste kvartalet med jämförande kvartal föregående år.

5 DUROC DELÅRSRAPPORT JAN JUN (12) Moderbolaget Duroc ABs (publ) huvudsakliga funktioner är affärsutveckling, förvärv, finansiering, styrning och analys. Medelantalet anställda i moderbolaget är 2 (2) personer. Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 1,6 (1,3). Resultatet efter finansiella poster uppgick till, (,2). De disponibla likvida medlen var vid periodens utgång 6,9 (14,2). Soliditeten uppgick till 94 % (97) och eget kapital uppgick till 121,5 (134,). Transaktioner med närstående Duroc har inga väsentliga transaktioner med närstående. Investeringar Koncernen har under kvartalet investerat,1 (,8) inom främst Affärsområde industrihandel. Kassaflöde Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten var under kvartalet 6,9 (4,1). Finansiell ställning Likvida medel Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 32, (34,6). Soliditet Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till 151,6 (15,8). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 49 % (47). Koncernens räntebärande skulder uppgick till 59,2 (8,3). och rörelsekaraktär, vilka bolagen själva kan påverka i större eller mindre omfattning. Inom bolagen pågår kontinuerliga processer för att identifiera förekommande risker samt bedöma hur dessa ska hanteras. Bolagens verksamhet, lönsamhet och finansiella ställning är direkt beroende av investeringar inom industrin. Med de senaste årens utveckling av den globala konjunkturen följer en allmän osäkerhet, vilket även på kort sikt medför en ökad risk och osäkerhet med avseende på Durocs försäljning och lönsamhet. En utförlig beskrivning av moderföretagets och dotterbolagens risker och riskhantering ges i Durocs årsredovisning 214 och specifikt på sidorna och Redovisningsprinciper Koncernen och moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i årsredovisningen för 214. Delårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9:e kapitel och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Nya och reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC med tilllämpning för koncernen från och med den 1 januari 215 har inte haft någon effekt på koncernens resultat eller finansiella ställning. Utökade upplysningskrav för finansiella instrument redogörs för nedan. Verkligt värde av finansiella instrument Det förekom inga överföringar mellan nivåer eller värderingskategorier under perioden. Verkligt värde på koncernens övriga finansiella tillgångar och skulder uppskattas vara lika med dess bokförda värden. Stockholm den 17 juli 215 Koncernavdrag Ett av koncernens dotterföretag har 212 öppet yrkat ett koncernavdrag enligt Marks & Spencer motsvarande uppskjutna skattefordringar om 3,6. Skatteverket har motsatt sig avdraget och detta kommer troligen att avgöras i Förvaltningsrätten preliminärt under hösten 215. Per balansdagen finns ingen exponering i balansräkningen. Sture Wikman Carl Östring Thomas Håkansson Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Personal Medelantalet anställda var under perioden 174 (187). Händelser efter periodens utgång Den första juli avyttrades Micor AB, Micor Fastighet 1 AB, Micor Fastighet 2 AB samt Gomex Tools Ltd. Försäljningen innebär en vinst jämfört med bokförda värden på 4 och har en likviditetspåverkan med 8,8 för koncernen. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer för moderföretag och koncern Duroc AB (publ) och de i Duroc-koncernen ingående företagen är genom sina verksamheter utsatta för risker av både finansiell karaktär Christer Tånnander Verkställande direktör Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning. Kommande informationstillfällen Delårsrapport januari september 23 oktober 215

6 DUROC DELÅRSRAPPORT JAN JUN (12) Koncernens resultaträkning Belopp i JAN-JUN 215 JAN-JUN 214 APR-JUN 215 APR-JUN 214 JAN-DEC 214 Rullande 12 mån Nettoomsättning 234,7 231,9 112,1 112,6 56,4 59,2 Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter 2,4 3,,7 1,1 5,7 5,1 Förändring av varulager,1 1,7 -,5,8, -1,6 Råvaror och förnödenheter -41,3-42,6-2, -2,8-8,4-79,1 Handelsvaror -95,4-96,3-44,6-46,3-231,3-23,4 Övriga externa kostnader -28,6-31,4-14,2-16,6-65,3-62,5 Personalkostnader -55,9-63,3-27,6-33, -127,7-12,3 Avskrivningar på materiella och immateriella anl.tillg. -5,4-5,2-2,7-2,6-1,5-1,7 Övriga rörelsekostnader -,6-1,2 -,2 -,7-2,7-2,1 Rörelseresultat 1, -3,4 3, -5,5-5,8 7,6 Finansiella intäkter,8,6,8,3 1,3 1,5 Finansiella kostnader -1,7-1,5-1,7 -,8-3,2-3,4 Finansnetto -,9 -,9 -,9 -,5-1,9-1,9 Resultat före skatt 9,1-4,3 2,1-6, -7,7 5,7 Skatt på periodens resultat -1,8 1,2-1,8 1,6-1,8-4,8 RESULTAT EFTER SKATT 7,3-3,1,3-4,4-9,5,9 Varav periodens resultat tillhörigt: moderbolagets aktieägare 7,3-3,1,3-4,4-9,5,9 RESULTAT EFTER SKATT 7,3-3,1,3-4,4-9,5,9 Resultat per aktie före utspädning (kr) 1, -,42,4 -,6-1,3,12 efter utspädning (kr) 1, -,42,4 -,6-1,3,12 Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st) Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (st) Rapport över totalresultatet för koncernen RESULTAT EFTER SKATT 7,3-3,1,3-4,4-9,5,6 Övrigt totalresultat Poster som senare kan återföras i resultaträkningen Omräkningsdifferenser -,4,4,,3,9,1 Skatt relaterat till poster som senare kan återföras i resultaträkningen Summa övrigt totalresultat -,4,4,,3,9,1 SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN 6,9-2,7,3-4,1-8,6,7 Varav totalresultat tillhörigt: moderbolagets aktieägare 6,9-2,7,3-4,1-8,6,7 PERIODENS TOTALRESULTAT 6,9-2,7,3-4,1-8,6,7

7 DUROC DELÅRSRAPPORT JAN JUN (12) Koncernens balansräkning Belopp i TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 34,9 35,1 35, Materiella anläggningstillgångar 8,6 9,4 87,9 Långfristiga värdepappersinnehav 2, 2, 2, Långfristiga fordringar 1, 1, 1, Uppskjutna skattefordringar 27,5 26,5 21,8 Summa anläggningstillgångar 146, 155, 147,7 Omsättningstillgångar Varulager 5,4 54,4 51,5 Förskott till leverantörer 3,2 3,4 3,1 Kundfordringar 57,5 58,7 8,7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14,5 1,3 8,7 Övriga fordringar 3,3 3,8 2,8 Likvida medel 31,9 34,6 39,5 Summa omsättningstillgångar 16,8 165,2 186,3 SUMMA TILLGÅNGAR 36,8 32,2 334, EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 7,3 7,3 7,3 Övrigt tillskjutet kapital 61,4 61,4 62,5 Omräkningsreserv -1,1 -,8, Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 84, 82,9 75,1 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 151,6 15,8 144,9 Summa eget kapital 151,6 15,8 144,9 Långfristiga skulder Långfristiga räntebärande skulder 54,8 75,7 73,9 Garantiavsättning 1,4,9 1,5 Uppskjutna skatteskulder 7,1 3,, Summa långfristiga skulder 63,3 79,6 75,4 Kortfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder 4,4 4,6 4,7 Förskott från kunder 16,2 7,7 16,6 Leverantörsskulder 36,1 4,3 5,6 Övriga skulder 12,1 1,8 14,9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23,1 26,4 26,9 Summa kortfristiga skulder 91,9 89,8 113,7 Summa skulder 155,2 169,4 189,1 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 36,8 32,2 334,

8 DUROC DELÅRSRAPPORT JAN JUN (12) Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital Belopp i JAN-JUN 215 JAN-JUN 214 JAN-DEC 214 Belopp vid periodens ingång 144,9 153,5 153,5 Periodens totalresultat 6,9-2,7-8,6 Lämnad utdelning -,2 - - Belopp vid periodens utgång 151,6 15,8 144,9 Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag Belopp i JAN-JUN 215 JAN-JUN 214 APR-JUN 215 APR-JUN 214 JAN-DEC 214 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat före skatt 9,1-4,3 2,7-6, -7,7 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 3,8 3,9 2,4 1,9 8,5 Betald inkomstskatt -1,4-1,9 -,6-1,4-4,7 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 11,5-2,3 4,5-5,5-3,9 Förändring av rörelsekapital -3,2 1,1 2,4 9,6 1,3 Kassaflöde från den löpande verksamheten 8,3-1,2 6,9 4,1 6,4 Kassaflöde från investeringsverksamheten 3,1-1,8 2,2 -,8-3,8 Kassaflöde från finansieringsverksamheten (exkl utdelning) -18,6 7, -8,3-3,1 5,8 Utdelning -,2 - -,2 - - Periodens kassaflöde -7,4 4,,6,2 8,4 Likvida medel vid periodens början 39,5 3,3 31,3 34,1 3,3 Kursdifferens i likvida medel -,3,3 -,1,3,8 Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens utgång 32, 34,6 32, 34,6 39,5

9 DUROC DELÅRSRAPPORT JAN JUN (12) Segmentrapportering Belopp i JAN-JUN 215 JAN-JUN 214 APR-JUN 215 APR-JUN 214 JAN-DEC 214 Rullande 12 mån Nettoomsättning Industrihandel 14, 139,8 68, 68, 33,5 33,7 varav externa 14, 139,8 68, 68, 33,5 varav interna,,,,, Industri 94,7 92,1 44,1 44,6 175,9 178,5 varav externa 94,7 92,1 44,1 44,6 175,9 varav interna,,,,, Koncerngemensamma funktioner 3,2 2,5 1,6 1,3 4,9 5,6 Elimineringar -3,2-2,5-1,6-1,3-4,9-5,6 Summa nettoomsättning 234,7 231,9 112,1 112,6 56,4 59,2 Rörelseresultat Industrihandel 5,1-5,4 2,6-4,7-1,5 9, Industri 5,4 2,9,7 -,4-1,9,6 Koncerngemensamma funktioner -,5 -,9 -,3 -,5-2,4-2, Elimineringar,,,,1,, Summa rörelseresultat 1, -3,4 3, -5,5-5,8 7,6 Finansnetto -,9 -,9 -,9 -,5-1,9-1,9 Resultat före skatt 9,1-4,3 2,1-6, -7,7 5,7 Rörelsemarginal Industrihandel 3,6% -3,9% 3,8% -6,9% -,5% 2,7% Industri 5,7% 3,1% 1,6% -,9% -1,1%,3% Total 4,3% -1,5% 2,7% -4,9% -1,1% 1,5%

10 DUROC DELÅRSRAPPORT JAN JUN (12) Moderbolagets resultaträkning i sammandrag Belopp i JAN-JUN 215 JAN-JUN 214 APR-JUN 215 APR-JUN 214 JAN-DEC 214 Nettoomsättning 3,2 2,5 1,6 1,3 4,9 Övriga externa kostnader -,9 -,9 -,4 -,5-1,9 Personalkostnader -2,8-2,5-1,5-1,3-5,7 Avskrivningar,,,,, Övriga rörelseintäkter,,,,,3 Rörelseresultat -,5 -,9 -,3 -,5-2,4 Utdelning från dotterföretag Finansiella intäkter,5 1,3,3,7 2,8 Finansiella kostnader,,,,, Finansnetto,5 1,3,3,7 2,8 Lämnade koncernbidrag,,,, -15,9 Resultat före skatt,,4,,2-15,5 Skatt på periodens resultat, -,1, -,1 3,4 RESULTAT EFTER SKATT,,3,,1-12,1 Rapport över totalresultatet för moderbolaget i sammandrag RESULTAT EFTER SKATT,,3,,1-12,1 Övrigt totalresultat SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN,,3,,1-12,1

11 DUROC DELÅRSRAPPORT JAN JUN (12) Moderbolagets balansräkning i sammandrag Belopp i JAN-JUN 215 JAN-JUN 214 JAN-DEC 214 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 64,7 64,7 64,7 Uppskjutna skattefordringar 23,8 2,3 23,8 Summa anläggningstillgångar 88,5 85, 88,5 Omsättningstillgångar Fordringar på koncernbolag 32, 38,1 34,7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1,9,3,3 Övriga fordringar,7,6,4 Kassa och bank 6,9 14,2 8,7 Summa omsättningstillgångar 41,5 53,2 44,1 SUMMA TILLGÅNGAR 13, 138,2 132,6 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital 8,4 8,4 8,4 Fritt eget kapital 113,1 125,6 113,1 Summa eget kapital 121,5 134, 121,5 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder,5,2,2 Skulder till koncernföretag 6,5 2,5 9,1 Övriga skulder,2,1,5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1,3 1,4 1,3 Summa kortfristiga skulder 8,5 4,2 11,1 Summa skulder 8,5 4,2 11,1 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13, 138,2 132,6 Ställda säkerheter Eventualförpliktelser 31,8 35,1 35,8

12 DUROC DELÅRSRAPPORT JAN JUN (12) Ekonomisk översikt Nedan sammanfattas Duroc-koncernens finansiella utveckling. Miljoner kronor () där inget annat anges JAN-JUN 215 JAN-JUN 214 JAN-JUN 213 JAN-JUN 212 JAN-JUN 211 JAN-DEC 214 Resultaträkning Nettoomsättning 234,7 231,9 242, 296,4 275,3 56,4 Rörelseresultat exklusive av- och nedskrivningar 15,4 1,8 3,9 16,2 12,2 4,7 Rörelseresultat 1, -3,4-1,6 11, 6,5-5,8 Resultat efter finansnetto 9,1-4,3-2,8 1,2 5,8-7,7 Resultat efter skatt 7,3-3,1-2,1 7,7 3,9-9,5 Avkastning på eget kapital i % 4,8-2, -1,3 4,3 2,1-6,4 Avkastning på sysselsatt kapital i % 4,9-1,2 -,5 5,2 3,3-2, Genomsnittligt antal aktier Antalet utestående aktier vid periodens utgång Resultat / aktie (kr) 1, -,42 -,29 1,5,53-1,3 Balansräkning Balansomslutning 36,8 32,2 324,9 332,9 353,7 334, Räntebärande skulder 59,2 8,3 8,2 45,5 37,1 78,6 Sysselsatt kapital 21,8 231,1 235,7 223,5 219,8 223,5 Eget kapital 151,6 15,8 155,5 178, 182,7 144,9 Soliditet i % Skuldsättningsgrad,4,5,5,3,2,5 Eget kapital / aktie, kr 2,69 2,58 21,22 24,29 24,93 19,77 Kassaflöde Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 11,5-2,3 1,7 13,5 1,7-3,9 Kassaflöde från den löpande verksamheten 8,3-1,2 5,2 14,5 8,5 6,4 Kassaflöde från investeringsverksamheten 3,1-1,8-9,6-14,4-9,7-3,8 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -18,6 7, 6,6-2,3 4,4 5,8 Periodens kassaflöde -7,4 4, 2,2-2,2 3,2 8,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten / aktie, kr 1,13 -,16,71 1,98 1,16,87 Utdelning -,2-2,9-2,9 Personal Medelantal anställda Nettoomsättning / medelantal anställda 1,3 1,2 1,4 1,4 1,2 2,6 Förädlingsvärde / medelantal anställda,6,5,5,6,6 1, DEFINITION AV NYCKELTAL: Eget kapital Sysselsatt kapital Avkastning på eget kapital Avkastning på sysselsatt kapital Eget kapital per aktie Soliditet Skuldsättningsgrad Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie Resultat per aktie Förädlingsvärde per medelantal anställda Summan av aktiekapital, reserver och balanserade vinstmedel inklusive årets resultat. Balansomslutningen minus räntefria skulder. Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital. Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen. Eget kapital dividerat med balansomslutningen. Räntebärande skulder dividerat med eget kapital. Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie dividerat med genomsnittligt antal aktier. Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier. Omsättning minskat med materialkostnader dividerat med medelantal anställda.

Bokslutskommuniké januari december 2015

Bokslutskommuniké januari december 2015 Bokslutskommuniké januari december 215 Förändringsresan fortsätter Nettoomsättningen i fjärde kvartalet 215 uppgick till 128 (154) och rörelseresultatet uppgick till -2 (-4). Orderingången under fjärde

Läs mer

Delårsrapport januari september 2015

Delårsrapport januari september 2015 Delårsrapport januari september 215 Tydlig resultatförbättring Nettoomsättningen i tredje kvartalet 215 uppgick till 99 (12) och rörelseresultatet uppgick till 2 (2). Orderingången under tredje kvartalet

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Q1 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 110 176 (102 456) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet Sida 1 av 9 VD-ord Fortsatt förbättrad lönsamhet Omsättningen under det fjärde kvartalet 2015 ökade med 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 319 miljoner kronor. Rörelsemarginalen i det

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

Strålande tillväxt och nya marknader

Strålande tillväxt och nya marknader 1 av 9 Strålande tillväxt och nya marknader Omsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 371 miljoner kronor, en ökning med 80 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen

Läs mer

30 sep 2012. Förändring. 30 sep 2013

30 sep 2012. Förändring. 30 sep 2013 Delårsrapport 1 april tember (6 månader) Nettoomsättningen uppgick till 3 734 (3 827). Rörelseresultatet ökade till 152 (93). Resultatet efter finansiella poster ökade till 122 (56). Resultatet efter skatt

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av kommuniké januari - september 2013 Nettoomsättningen uppgick till 280 330 tkr (243 493 tkr) under perioden jan-sep EBITDA uppgick till 28 123 tkr (26 130

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2012

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2012 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 212 Kvartalsperioden april-juni na för Poolia uppgick till 258,1 (283,2) MSEK, en minskning med -8,9 %, i lokal valuta motsvarande -9,5%. Rörelseresultatet, uppgick till,3

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment.

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Styrelsen har beslutat att avyttra den verksamhet som koncernen bedriver i Tyskland. Den tyska verksamheten redovisas därför som verksamhet under avyttring. Nettoomsättningen

Läs mer

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent.

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. Sida 1 av 10 Bra start på kvartalet, men trög avslutning Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. "I

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Ett positivt första kvartal för Teracom-koncernen där moderbolaget initierar ett effektiviseringsprogram för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Stabilt första

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014 Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 13 augusti Koncernchefens kommentarer Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 655 (633), vilket var en ökning med 22 eller 4% jämfört med

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättningen

Läs mer

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent. Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2015 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Fortsatt

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport januari - mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 127 307 tkr (131 928 tkr) under perioden jan-mar EBITDA uppgick till 8 503 tkr (12 487 tkr)

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari juni 2007. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari juni 2007. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden januari juni 2007 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning under tiden januari juni 2007 uppgår till 145

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2015-04-30 Delårsrapport perioden januari-mars 2015 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 13,7 (14,2) Mkr en minskning med 0,5 Mkr eller 3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,3 Mkr till

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari juni 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari juni 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari juni 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 40 % till 91,0 mkr (64,9 mkr) Orderstocken ökade med 26 % till 51,9 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

Delårsrapport Almi Företagspartner

Delårsrapport Almi Företagspartner Delårsrapport Almi Företagspartner 1 januari - 31 mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Målet är att fler

Läs mer

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19 2009-02-18 Januari December 2009 1 januari 31 december Intäkterna ökade med 19 procent till 3 206 (2 691) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 30 procent till 325 (251) MSEK och rörelsemarginalen ökade till

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport Stockholm 6 maj 2009 Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat för ICA-koncernen under första kvartalet Första kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 Nettomsättningen ökade med 2 % till 834,6 Mkr (få 820,6). Resultat efter skatt minskade med 20 % till 44,2 Mkr (55,2). Resultat per aktie är 4:92 (6:14) Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

Generic Sweden AB (publ)

Generic Sweden AB (publ) Generic Sweden AB (publ) Första kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 44,5 MSEK (34,2 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 3,2 MSEK (1,8 MSEK). Resultat

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

876 kkr) 2 231 kkr) 0,06. kr) % (68,4 %) och skuldsättningsgraden. 657 kkr) 1 604 kkr)

876 kkr) 2 231 kkr) 0,06. kr) % (68,4 %) och skuldsättningsgraden. 657 kkr) 1 604 kkr) Januari Juni 2013 Faktureringen uppgick till 10 409 kkr (8( 876 kkr) Nettoresultatet uppgick till 1 563 kkr (-( 2 231 kkr) Resultat per aktie, -0, 0,06 06 kr (-( 0,12 kr) Soliditeten är 38,4 % (68,4 %)

Läs mer

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER Samgående med StjärnaFyrkant och nedskrivning av goodwill SEPTEMBER Under årets fjärde kvartal förvärvades samtliga aktier i StjärnaFyrkant genom nytecknade aktier

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Nettoomsättningen minskade med 35 procent till 640 mkr (989). I det fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 183 mkr (216), en minskning med 15 procent.

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 mars till 125 (254) kronor. * Industri- och handelsföretagens rörelseresultat uppgick till 36 (38)

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008.

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 APRIL JUNI 2008 I SAMMANDRAG Intäkter 801 (830)

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2011. PolyPlank AB (publ) Ett Cleantech företag

Delårsrapport januari-september 2011. PolyPlank AB (publ) Ett Cleantech företag Delårsrapport januari-september PolyPlank AB (publ) Ett Cleantech företag Tredje kvartalet, koncernen Omsättningen för perioden uppgick till 6,6 MSEK (6,0). Resultatet efter avskrivningar uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Delårsrapport januari-mars 2014 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Sammanfattning av första kvartalet 2014 Nettoomsättningen ökade under perioden med 52 % och uppgick till 72,4 (47,6) miljoner kronor.

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2012 Period 1 januari - 31 mars 2012 Nettoomsättningen uppgår till 43 057 (33 079) kkr motsvarande en tillväxt om 30 %. Organisk tillväxt

Läs mer

Delårsrapport 2014/15 Q2

Delårsrapport 2014/15 Q2 Delårsrapport Q2 Andra kvartalet (1 juli 30 september 2014) Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 652 (577). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till +6 procent för jämförbara enheter.

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA Januari -- september 2006 Nettoomsättningen uppgick till ksek 103 977 (98 525) och proforma till ksek 123 360. Rörelseresultatet uppgick till k SEK -2

Läs mer

Periodens resultat ökade med 51 MSEK och uppgick till 34 MSEK (-17)

Periodens resultat ökade med 51 MSEK och uppgick till 34 MSEK (-17) Pressmeddelande 20100813 Stark orderingång och förbättrat resultat Svevia visar ett förbättrat resultat och en hög orderingång under första halvåret. Vår finansiella ställning ger oss en bra position i

Läs mer

2008-2. 2008 apriljuni

2008-2. 2008 apriljuni DELÅRSRAPPORT SIX AB (publ) -2 Delårsrapport för perioden januari-juni apriljuni apriljuni Ändring % Jan-juni Jan-juni Ändring % Omsättning, Mkr 68,5 60,9 137,4 122,0 +12,6 % Rörelseresultat, Mkr 2,5 6,1

Läs mer

Intäkterna ökade med 22 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar.

Intäkterna ökade med 22 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar. 2012-02-15 Januari December 2011 1 januari 31 december Intäkterna ökade med 25 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar. Före justering ökade intäkterna med 23 procent

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009 - Försäljningen under första kvartalet uppgick till 4,5 Mkr (11,2). Jämfört med fjärde kvartalet 2008 ökade försäljningen med 87 %. - Resultatet

Läs mer

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20).

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20). Göteborg 2014-04-17 Delårsrapport perioden januari-mars 2014 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 14,2 (15,8) Mkr en minskning med 1,6 Mkr eller 10,2 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,4 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 Omsättningen ökade med 30 procent och byråintäkten med 17 procent för jämförbara enheter Rörelseresultatet uppgick till 6,6 Mkr, en ökning med 6,2

Läs mer

Moderbolagets årsresultat blev -18.2 MSEK före och -15.5 MSEK efter skatt.

Moderbolagets årsresultat blev -18.2 MSEK före och -15.5 MSEK efter skatt. Untitled Document THE EMPIRE (PUBL) Bokslutskommuniké 13 februari 2003 Omvälvande år för The Empire Under året genomfördes nödvändiga och kostsamma rationaliseringar av Empire-koncernens organisation,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008 DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 - Försäljningen under tredje kvartalet ökade med 175 % till 24,8 Mkr (9,0)*. - Resultatet efter finansnetto uppgick till -3,8 Mkr (3,3). - Resultatet

Läs mer

Finansiell stabilitet trots stora oväntade kostnader under första halvåret

Finansiell stabilitet trots stora oväntade kostnader under första halvåret DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2008 Finansiell stabilitet trots stora oväntade kostnader under första halvåret Tillkommande kostnader för pågående projekt Eolshäll och personalavveckling, belastar första

Läs mer

Stabil inledning på året

Stabil inledning på året Q12016 Stabil inledning på året Nettoomsättningen ökade med 6,6 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året och uppgick till 1 967 mkr (1 846). Ökningen beror till största delen på föregående års

Läs mer

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och BE Q4 Delårsrapport BE Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Malmö 5 februari 2015 Fjärde KVARTALET 2014 Nettoomsättningen minskade med 3 procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 1 009

Läs mer

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stockholm 2011-11-29 Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stureguld AB (publ) lämnade den 27 oktober

Läs mer

MSEK Jan-mar 2015 Jan-mar 2014 Jan-dec 2014 Apr 2014- mar 2015 Orderstock 7 792 7 460 6 852 7 792 Orderingång 2 315 1 363 6 403 7 355

MSEK Jan-mar 2015 Jan-mar 2014 Jan-dec 2014 Apr 2014- mar 2015 Orderstock 7 792 7 460 6 852 7 792 Orderingång 2 315 1 363 6 403 7 355 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2015 1 januari - 31 mars Orderingång 2 315 MSEK (1 363) Orderstock 7 792 MSEK (7 460) Nettoomsättning 1 375 MSEK (1 286) Rörelseresultat -1 MSEK (-7) Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2011

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport första kvartalet 2011 Stockholm 4 maj 2011 Lägre rörelseresultat för ICA-koncernen i första kvartalet men stark återhämtning i Rimi Baltic Första

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

Delårsrapport första kvartalet 2012

Delårsrapport första kvartalet 2012 Delårsrapport första kvartalet 2012 Delårsrapporten omfattar perioden 2012-01-01 2012-03-31 Första kvartalet 2012 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 38,6 mkr (37,1 mkr) Resultat före av- och nedskrivningar

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ)

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sida 1(4) Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sammanfattning Nettoomsättningen uppgick till 153,7 (129,4) mkr, rörelseresultatet blev 2,4 (0,2) mkr vilket gav

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Perioden januari december 2008 Nettoomsättningen kvarvarande verksamheter 925,7 (831,1) MSEK, +11 % Rörelseresultatet (EBIT) kvarvarande verksamheter 84,8 (81,3)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009 Bokslutskommuniké 2009 1 Januari 31 December Omsättning 70 530 Tkr Resultat efter finansiella poster 6 649 Tkr Inneliggande ordervärde 25 Mkr Ny VD Lars Israelsson Trimera AB (publ) Org.nr: 556681-9149

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 Tredje kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 6.902 Tkr och resultatet till 5.765 Tkr. Av resultatet utgörs cirka 3.300

Läs mer

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008 Delårsrapport Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni samt för perioden 1 april- 30 juni SOS Alarm i sammandrag Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-03-31. Rapportperioden januari - mars 2014

DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-03-31. Rapportperioden januari - mars 2014 DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-03-31 Rapportperioden januari - mars 2014 Nettoomsättningen ökade med 38 % till 44,7 MSEK (32,4). I jämförbara valutor ökade nettoomsättningen med 39 %. Rörelseresultat (EBIT)

Läs mer

Vindico Group AB (publ)

Vindico Group AB (publ) Sida 1 av 11 Vindico Group AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01 2016-03-31 Rapportperioden 2016-01-01 2016-03-31 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med Q1 2015 och uppgick till 1 640

Läs mer

Fortsatt hög försäljning för KFC men svagt kvartal för Burger King verksamheten

Fortsatt hög försäljning för KFC men svagt kvartal för Burger King verksamheten DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2016 Delårsrapport för perioden 1 januari till 31 mars 2016 Fortsatt hög försäljning för KFC men svagt kvartal för Burger King verksamheten 1 januari 31 mars 2016 Omsättningen

Läs mer

Opus Prodox AB (publ)

Opus Prodox AB (publ) Opus Prodox AB (publ) Delårsrapport (jan juni 2011) Väsentliga händelser > > > > > Organisk tillväxt om cirka 5 procent för koncernen* EBITDA om 17,5 MSEK, 15 procent marginal, motsvarande en ökning om

Läs mer

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

TKR 2012 2011 2012 2011 2010 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 12 mån OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC JAN-DEC

TKR 2012 2011 2012 2011 2010 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 12 mån OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC JAN-DEC 1 JANUARI 31 DECEMBER Nettoomsättningen ökade med 39 procent till 983,3 mkr (707,0) EBITDA uppgick till 29,2 mkr (29,3) Periodens resultat uppgick till 10,4 mkr (12,3) Resultat per aktie före utspädning

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Q2 Delårsrapport januari juni 2015 Amnode AB Januari - juni 2015 Nettoomsättningen uppgick till 42,0 MSEK (18,6) Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till 1,3 MSEK (0,7) Rörelseresultatet

Läs mer

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V.

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Delårsrapport januari mars 2015 Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Första kvartalet 2015 Nettoomsättningen ökade till 609 (552)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Mkr Q1 Q1 Omsättning 57,2 44,1 Bruttovinst 32,3 18,9 Bruttomarginal (%) 56,4 42,9 EBITDA 15,0 7,8 Rörelseresultat 14,2 6,5 Periodens resultat 13,9 5,1 Periodens resultat

Läs mer

Biliakoncernen belastades under 2015 med avvecklingskostnader avseende den danska verksamheten, se sidan 9.

Biliakoncernen belastades under 2015 med avvecklingskostnader avseende den danska verksamheten, se sidan 9. Nettoomsättningen uppgick till 5 433 Mkr (4 715). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 185 Mkr (153). Periodens resultat för koncernen uppgick till 143 Mkr (23) och resultat

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2009

delårsrapport januari - mars 2009 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 608 (697) Mkr Rörelseresultat 22,8 (63,8) Mkr Resultat efter skatt 17,2 (43,3) Mkr Resultat per aktie 1,36 (3,44) kronor Orderingång 641

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av bokslutskommuniké januari - december 2012 Nettoomsättningen uppgick till 348 633 tkr (361 778 tkr) under perioden jan-dec Rörelseresultatet uppgick till

Läs mer

pressinformation Rapport för första halvåret 2007

pressinformation Rapport för första halvåret 2007 pressinformation 1 augusti 2007 Rapport för första halvåret 2007 Första halvåret Nettoomsättningen uppgick till 7.165 Mkr (7.079). Resultat före skatt uppgick till 86 Mkr (29). Nettoresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2013 Dedicare AB (publ.) 556516-1501

Delårsrapport 1 januari 30 september 2013 Dedicare AB (publ.) 556516-1501 Perioden juli-september Intäkterna uppgick till 134,5 MSEK (142,5), minskning med 5,6 % Rörelseresultatet uppgick till 6,8 MSEK (11,1), rörelsemarginal 5,1 % (7,8 %) Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2010 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010 för Kvartal 4 Omsättningen ökade med 6,2 Mkr eller 100 procent till 12,3 (6,1) Mkr Under kvartalet har utnyttjandet av underkonsulter varit ovanligt högt och

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 NSP: NSP visar kraftig ökning av omsättning och vinst under säsongsmässigt svagaste kvartalet Första kvartalet 2007 Omsättningen ökade med 83 procent till 117,6 MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 243 (285) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 mars till 254 (221)

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014

Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014 Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014 Första kvartalet 2014 Volymökningar på samtliga regioner och ytterligare förbättrade marginaler Försäljningen ökade med 6 procent till 2 131 (2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 Starkt andra kvartal rörelsemarginal på 10,9 procent Rörelsens intäkter för perioden ökade med 17,5 procent till 1 070,3 (911,2) Mkr Rörelseresultatet ökade med 7,2 procent

Läs mer

1/8. Itellakoncernen Nyckeltal. Itella Abp Delårsrapport Q1/2008

1/8. Itellakoncernen Nyckeltal. Itella Abp Delårsrapport Q1/2008 1/8 Nyckeltal 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Omsättning, mn euro 447,4 431,5 1 688,3 Rörelsevinst, mn euro 33,3 45,9 101,8 Vinst före skatt, mn euro 35,3 48,2 109,5 Rörelsemarginal, % 7,4 10,6 6,0 Avkastning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Delårsrapporten för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké för 2015 Fjärde kvartalet 2015 i sammandrag Kvartalet inkluderar intäkter och kostnader för det förvärvade bolaget ScandBook

Läs mer